فهرست مطالب

Journal of Money & Economy
Volume:17 Issue: 3, Summer 2022

 • تاریخ انتشار: 1402/06/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی شیرافکن لمسو*، مهرداد علیرضایی شهرکی، زهرا جلیلی صفحات 275-296

  این پژوهش با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی» (NARDL) به بررسی تاثیر «گذار نرخ ارز» (ERPT) بر قیمت کالاهای پزشکی وارداتی در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که ضریب نوسانات مثبت و منفی در نرخ ارز، در بلندمدت، کمتر از یک واحد است. در بلندمدت، قیمت کالاهای پزشکی وارداتی نیز تحت تاثیر نوسانات مثبت تولید داخلی است. به موازات نوسانات مثبت در تولید داخلی و افزایش درآمدها، تقاضا برای کالاهای پزشکی وارداتی رو به افزایش است، که این موضوع به افزایش قیمت کالاهای پزشکی وارداتی منجر می شود. نوسانات منفی در میزان باز بودن اقتصاد تاثیراتی منفی بر قیمت کالاهای پزشکی وارداتی دارد. در نهایت، نوسانات مثبت و منفی متغیرهای بهای تمام شده نهایی برای شرکای تجاری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی پزشکی تاثیری مثبت دارد. با توجه به افزایش نرخ ارز و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت واردات، و به تبع آن قیمت تمام شده نهاده های وارداتی، افزایش قیمت واردات می تواند یکی از عوامل تورم داخلی باشد.

  کلیدواژگان: درجه گذار نرخ ارز، قیمت کالاهای پزشکی وارداتی، NARDL
 • سید احسان حسینی دوست*، رسول نصراللهی، آتیه جعفری صفحات 297-320

  برخورداری از ثبات مالی همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده است که جهت دست یابی به آن باید عوامل موثر بر آن را شناسایی و تحلیل نمود. ادبیات موضوع و پیشینه مطالعاتی نشان دهنده اثرگذاری متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی است ولی درمورد جهت اثرگذاری نتایج متضادی گزارش شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مختلف بر بی ثباتی مالی با تاکید بر متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. شاخص بی ثباتی مالی براساس رویکرد تحلیل مولفه اصلی (PCA) محاسبه گردیده و مشاهدات سالانه بین 2019-2005 استخراج شده اند. مدل پژوهش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که برخلاف باور عمومی، توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه اثری مثبت بر بی ثباتی مالی داشته و تشدید کننده آن بوده که ناشی از عدم انطباق اهداف سیاست گذاران با واقعیت-های بازارهای مالی در این کشورها بوده است. همچنین، تاثیر آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی در کشورهای مورد مطالعه، مثبت بوده است و نشان می دهد پیروی از سیاست های مالی اجرا شده در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته درخصوص آزادسازی مالی، درمورد کشورهای در حال توسعه فاقد کارکرد است و تصمیم گیران مالی در این کشورها باید منطبق بر ویژگی های بازارهای مالی خود سیاست های تثبیتی را اتخاذ نمایند. بعلاوه، نتایج این مطالعه تایید کننده تاثیر منفی اندازه دولت بر ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه است که تاکید بر کاهش حضور دولت و توسعه بخش خصوصی در چنین بازارهایی می باشد.

  کلیدواژگان: بی ثباتی مالی، توسعه مالی، آزادسازی مالی، اندازه دولت، PCA، SGMM
 • چانگ سوک هان، همین کوان، سعید تاج الدینی، مجید لطفی قهرود*، داود ارغوان صفحات 321-352

  هدف این تحقیق بررسی محصولات سپرده نوآورانه و متنوع ارایه شده توسط  ووری بانک، یکی از بزرگترین بانک های کره، برای ارایه راه حل های عملی برای سایر موسسات مالی است. این مطالعه از یک روش تحقیق کیفی استفاده می کند و از مصاحبه های عمیق با مقامات و مشتریان این بانک برای شناسایی انواع مختلف سپرده های ارایه شده توسط بانک و عواملی که مشتریان را به سمت هر محصول جذب می کند، استفاده می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این بانک انواع مختلفی از سپرده ها را ارایه می دهد، مانند حساب های پس انداز جوانان، سپرده های ارزی و سپرده های سفارشی برای مشاغل خاص. هر محصول برای پاسخگویی به نیازها و ترجیحات منحصر به فرد بخش های مختلف مشتریان، از جمله دانشجویان، مهاجران و متخصصان طراحی شده است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که رویکرد این بانک به محصولات سپرده، مشتری محور و نوآورانه است و بینش ارزشمندی را برای سایر موسسات مالی که به دنبال جذب و حفظ مشتریان از طریق محصولات سپرده متمایز هستند، ارایه می کند. این مقاله با ارایه توصیه های عملی برای سایر بانک ها در حوزه سپرده ها به پایان می رسد.

  کلیدواژگان: محصولات سپرده، بانک اوری، بخش بانکی، حفظ سپرده
 • محمد فقهی کاشانی*، سودا لک صفحات 353-386

  در این مقاله، ناتوانی مدل جستجو و تطبیق کالیبره شده استاندارد برای محاسبه نوسانات بازار کار برای مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه، به ویژه برای بازار کار ایران نشان داده می شود. برای انجام این کار، شواهد تجربی در مورد رفتار چرخه ای متغیرهای بازار کار در کشورهای در حال توسعه انتخاب شده و ارایه می شود. سپس با دست آوردن پارامترها  و شبیه سازی مدل جستجو و تطبیق، آمار شبیه سازی شده با داده ها مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که مدل در نشان دادن حقایق تجربی مربوط به بیکاری و فرصت های شغلی خالی پس از یک شوک بهره وری استاندارد شکست می خورد. به همین ترتیب، مدل جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در فشردگی بازار کار در داده ها نیست. همچنین مدل جستجو و تطبیق نمی تواند نوسانات مشاهده شده در بیکاری و مشاغل خالی در بازار کار ایران را در پاسخ به شوک بهره وری نیروی کار توضیح دهد و فقط قادر است کمتر از 25/0درصد از نوسانات مشاهده شده در فشردگی بارار کار را توضیح دهد. این امر نیاز به بررسی تاثیرات سایر شوک ها و اصطکاک ها در بازار کار ایران دارد. به طور کلی، می توان مدل جستجو و تطبیق را با ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری دستمزد، چسبندگی قیمت، نرخ کناره گیری درونزای شغلی تحت انواع شوک ها همراه با برخی ویژگی های خاص کشورهای در حال توسعه در نظر گرفت. بررسی ناتوانی مدل جستجو و تطبیق در پیش بینی نوسانات متغیرهای بازار کار در  اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته و این مقاله اولین کار کمی در این زمینه است.

  کلیدواژگان: بازار کار، فرصت های شغلی خالی، بیکاری، فشردگی بازار، کشورهای در حال توسعه
 • هومن حسن زاده، سکینه اوجی مهر*، علی حسین صمدی صفحات 387-410

  بانک مرکزی مهمترین نهاد اقتصادی هر کشور محسوب می شود و به همین دلیل کارآیی این نهاد از اهمیت ویژه ای برخودار است. بررسی کارآیی بانک مرکزی ایران با توجه به بی ثباتی قیمت ها و وام های غیرجاری قابل توجه در نظام بانکی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه ابتدا کارآیی بانک مرکزی ایران به همراه 15 کشور مختلف با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شد. متغیرهای ورودی برای محاسبه کارآیی بانک مرکزی شامل دارایی های ثابت و هزینه پرسنلی و اداری است. متغیرهای خروجی شامل سیاست پولی و نظارت بانکی است که نظارت بر سیستم بانکی خود شامل دو بخش آزادی مالی و بانکی و نسبت وام های معوق است. عوامل موثر بر کارآیی بانک مرکزی ایران به روش پویایی شناسی سیستمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به این صورت که  در قدم اول نمودارهای علی ومعلولی و حالت جریان عوامل موثر بر کارآیی بانک مرکزی ایران رسم شده و سپس آزمون های اعتبارسنجی مدل انجام شد. در نهایت سناریوهای مختلف برای بهبود کارآیی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که بانک مرکزی ایران در سال های 1391-1397 یکی از ناکاراترین بانک های مرکزی در بین 16 کشور مورد مطالعه بوده و با سه کشور مرز کارآیی مانند کره جنوبی، کانادا و استرالیا فاصله زیادی دارد. استقلال بانک مرکزی و حجم قابل توجه وام های غیرجاری نظام بانکی از دلایل اصلی ناکارایی بانک مرکزی ایران است. با اعمال سناریوهای مختلف برای ارتقای کارایی بانک مرکزی ایران، این نتیجه حاصل شد که مهمترین عوامل موثر در بهبود کارایی بانک مرکزی ایران، نظارت بر سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش بدهی دولت با استفاده از استقلال بانک مرکزی است.

  کلیدواژگان: کارایی، بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، پویایی شناسی سیستمی، ایران
 • محمد مالام* صفحات 411-436

  این مطالعه جرایم سازمان یافته و فساد را مورد بررسی قرار داد و تعیین کرد که آیا آنها می توانند بر رشد یکپارچگی منطقه ای موسوم به جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) تاثیر بگذارند یا خیر. میزان آسیبی که آنها ایجاد می کنند باید برای تعیین گزینه های سیاست منطقه ارزیابی شود. قاچاقچیان در کنار یک جامعه پراکنده بزرگ و با ارتباط خوب، خود را در اکثر نقاط جهان تثبیت کرده اند و شبکه های دورتر را فراهم می کنند. گروه های جنایتکار سازمان یافته به دولت ها، مشاغل و سیستم های سیاسی و اقتصادی نفوذ می کنند. آنها گاهی از طریق فساد و خشونت، کارایی این سیستم ها را تضعیف می کنند. باید تلاش کافی برای درک تاثیر جرایم سازمان یافته بر حکومت در غرب آفریقا انجام شود. این تحقیق یک مطالعه پانل از 11 کشور در منطقه ECOWAS است. چندین فساد، جنایات سازمان یافته، و نظریه های رشد در این فرآیند بررسی شدند. این مطالعه از مدل اثرات تصادفی با OLS ادغام شده به عنوان کنترلی بر روی اهداف مشخص شده (FGLS) استفاده می کند که به عنوان مدل اثرات تصادفی با OLS تلفیقی نیز شناخته می شود. نتایج نشان می دهد، از جمله، فساد رشد اقتصادی را تا حد زیادی کند می کند، در حالی که جرایم سازمان یافته و فساد تاثیر قابل توجهی بر آن دارند. این مطالعه نتیجه می گیرد که جرایم سازمان یافته به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصادی تاثیر گذاشته است. بخشی از پیامدها و توصیه های سیاستی این است که نیاز به تشویق سرمایه گذاری داخلی به طور قابل توجهی وجود دارد زیرا باعث افزایش بهره وری و کاهش نرخ فقر می شود.

  کلیدواژگان: فساد، جنایت سازمان یافته، ECOWAS، رشد اقتصادی
|
 • Mehdi Shirafkan Lamso*, Mehrdad Alirezaei Shahraki, Zahra Jalili Pages 275-296

  This study investigates the effect of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) on the price of imported medical goods in Iran by utilizing the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) method. The obtained results showed that the coefficient of positive and negative exchange rate fluctuations, in the long term, is less than one unit. In the long term, the price of imported medical goods is also affected by the positive fluctuations of domestic production. With positive fluctuations in domestic production and rising incomes, the demand for imported medical goods tends to increase, leading to higher prices for imported medical goods. Negative fluctuations in the degree of economic openness have negative effects on the price of imported medical goods. Eventually, the effect of the positive and negative fluctuations of trading partners' final cost variables on the price index of imported medical goods is positive. Given the increase in the exchange rate and the subsequent devaluation of the national currency, the increase in the price of imports, and, consequently, the cost of imported inputs, the increase in import prices can be one of the causes of domestic inflation.

  Keywords: Exchange Rate Pass-Through (ERPT), NARDL, Price of Imported Medical Goods
 • Seyed Ehsan Hosseinidoust*, Rasul Nasrollahi, Atieh Jafari Pages 297-320

  Maintaining financial stability has always been one of the most important economic aims. The literature related to financial stability shows the effect of variables like financial development and financial liberalization on financial instability. However, some conflicting results have been reported about the direction of this impact. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of various factors on financial instability with an emphasis on the variables of financial development and financial liberalization in developing countries. The financial instability index calculated by the PCA approach and annual observations from 2005 to 2019 is employed. The research model is estimated using the System-GMM. The results indicate that financial development in developing countries has a positive effect on financial instability and exacerbates it due to the lack of correspondence between the goals of policymakers and the realities of financial markets in such countries. Moreover, the positive impact of financial liberalization on financial instability is obtained representing that following fiscal policies implemented in countries with developed financial markets is not working in developing countries. Thus, financial decision-makers in these countries must adopt stabilization policies in accordance with the characteristics of their financial markets. In addition, the results confirm the negative impact of the government size on financial stability in developing countries, emphasizing the reduction of government presence and the development of the private sector in these markets.

  Keywords: Financial instability, financial development, financial liberalization, government size, PCA, SGMM
 • Chung Seok Han, Hyemin Kwon, Saeid Tajdini, Majid Lotfi Ghahroud*, Davood Arghavan Pages 321-352

  This research aims to explore the innovative and varied deposit products offered by Woori, one of the largest banks in Korea, to provide practical solutions for other financial institutions. The study employs a qualitative research methodology, utilizing in-depth interviews with Woori Bank officials and customers to identify the different types of deposits offered by the bank and the factors that attract customers to each product. The results of the study reveal that Woori Bank offers various types of deposits, such as youth savings accounts, foreign currency deposits, and customized deposits for specific professions. Each product is designed to meet the unique needs and preferences of different customer segments, including students, expatriates, and professionals. In addition, the findings suggest that Woori Bank's approach to deposit products is customer-centric and innovative, providing valuable insights for other financial institutions looking to attract and retain customers through differentiated deposit products. The study concludes with practical recommendations for other banks.

  Keywords: Deposit products, Woori Bank, Banking sector, Retain deposit
 • Mohammad Feghhi Kashani*, Sevda Lak Pages 353-386

  This paper shows the inability of standard search and matching model to replicate labor market volatility in a selected developing country and especially in Iran's economy. To do this, we present empirical evidence on the cyclical behavior of the labor market variables in the selected developing countries. We then build, parameterize, and simulate the standard search and matching model and compare the simulated statistics to the data. The results indicate how those models fail in replicating the stylized facts concerning the unemployment and job vacancy volatilities following a standard productive shock. Likewise, the model is unable to generate as much volatility on the market tightness as in the data. Also, the search and matching model cannot explain the observed volatilities in unemployment and job vacancy in Iran's labor market in response to the labor productivity shock, and the calibrated model is able to explain less than 0.25 percent of the observed volatilities in the market tightness. This suggests a need to explore alternative sources of shocks and frictions in labor market of Iran. In general, one could contemplate augmenting the search and matching model with features such as wage flexibility, price stickiness, endogenous job separation under different types of shocks along with some developing countries-specific features.  All in all, this paper contributes essentially to the literature on empirical investigation of the business cycle properties of labor market variables within a search and matching prototype for selected developing economies. The inability of search and matching model to predict fluctuations in the labor market variables in Iran's economy and developing countries have not been quantitatively investigated so far, and this paper is the first quantitative work in this field.

  Keywords: Labor Market, Vacancies, Unemployment, Market Tightness, Developing Countries
 • Hooman Hasanzadeh Dastfroosh, Sakine Owjimehr*, Ali Hussein Samadi Pages 387-410

  The central bank is the most important economic institution of any country, and for this reason, the efficiency of this institution is of particular importance. Study on the efficiency of the Central Bank of Iran is an inevitable necessity due to the instability of prices and significant non-performing loans in the banking system. In this study, first, efficiency of the Central Bank of Iran along with 15 different countries was calculated by Data Envelopment Analysis (DEA) method. The input variables for calculating the efficiency of the central bank contain fixed assets and personnel and administrative cost. The output variables include monetary policy and banking supervision, which banking supervision includes financial and banking freedom and the ratio of non-performing loans. Then factors affecting the efficiency of the Central Bank of Iran between the years 2012 to 2018 were analyzed by using the system dynamics modeling method. In the first step, the causal loop diagrams (CLD) and the stock-flow diagram (SFD) of factors affecting efficiency in Central Bank of Iran were drawn were drawn. Then model validation tests were performed. Finally, different scenarios were investigated. The results of this study showed that the Central Bank of Iran in 2012-2018 is one of the most inefficient central banks among the 16 studied countries and is a long way from the three countries on the efficiency frontier like South Korea, Canada, and Australia. Central bank Independence and the significant amount of non-performing loans of the banking system are the main reasons for the inefficiency of the central bank of Iran. By applying different scenarios to improve the efficiency of the Central Bank, it was concluded that the most important effective factors to improve the efficiency of the Central Bank of Iran are monitoring the banking system along with preventing the increase of government debt with the independence of the Central Bank.

  Keywords: Efficiency, Central Bank, Non-Performing Loans, System Dynamics. Iran
 • MALLAM Mohammed* Pages 411-436

  This study examined organized crime, and corruption, and determined if they can affect growth in the regional integration known as the Economic Community of West African States (ECOWAS). Organized crime and corruption can have a grossly negative impact on the economic growth process of every system, but the extent of damage they have needs to be measured to determine the policy implications for the region. Paired with a sizeable and well-connected diaspora community, traffickers have established themselves in most parts of the world and provide networks farther afield. Organized criminal groups infiltrate governments, businesses, and political and economic systems. They undermine the effectiveness of these systems, sometimes through corruption and violence. Enough effort must be given to understanding the impact of organized crime on governance in West Africa. The research is a panel study of 11 countries in the ECOWAS region. A number of corruption, organized crimes and, growth theories were reviewed in the process. The study employs the random-effects model with the pooled OLS to control (FGLS) known also as the random-effects model with the pooled OLS as a control on the defined objectives. Results show among others that organized crime and corruption have a significant impact on economic growth, whereas, corruption significantly reduces economic growth. The study concludes that organized crime has significantly impacted economic development. Part of the policy implications and recommendations is that Domestic investment significantly contributes to economic growth and should be greatly encouraged as it increases production, and job creation and reduces dependency ratio and poverty.

  Keywords: Corruption, Organized Crime, ECOWAS, Economic Growth