فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • معصومه اکبری*، عارفه کثیری، کامبیز احمدی صفحات 1-19

  ر این مقاله اندازه های اکستروپی مانده و شکست تجمعی پویای چندکی معرفی می شوند. به منظور ارایه کاربردهایی از آن ها، ابتدا با بکارگیری تکنیک شبیه سازی از میان برآوردگرهای مختلف، برآوردگر مناسبی برای برآورد این اندازه ها انتخاب می شود. سپس براساس تساوی دو اندازه اکستروپی برحسب آماره های ترتیبی، توزیع های پیوسته متقارن مشخص سازی می گردد. در این راستا یک معیار انحراف از تقارن معرفی و چگونگی کاربرد آن در یک مثال واقعی بیان می شود. همچنین از میان توزیع های پیوسته رایج، توزیع پارتو تعمیم یافته و در نتیجه توزیع نمایی مشخص سازی شده و براساس نتایج بدست آمده معیاری جهت تشخیص نمایی بودن یک توزیع پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: اکستروپی، برآورد ناپارامتری، توزیع متقارن، توزیع نمایی، مشخص سازی
 • ابوذر بازیاری* صفحات 21-42

  در مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت مقدار حق بیمه ای که از طرف شرکت واگذارنده پرداخت می شود در ورشکستگی آن شرکت تاثیرگذار است. در این مقاله، تابع حق بیمه بر حسب مقدار کل پرداختی بیمه گر اتکایی به بیمه گر واگذارنده ارایه شده، محدود روی این تابع مورد بحث قرار گرفته و نیز برای وقتی که زمان های بین ورود اندازه خسارت ها دارای هر توزیع آماری دلخواهی باشند، نمودارهای کانتور آنها رسم شده اند و با ارایه الگوریتم بهینه سازی، تابع احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی برای مقادیر مختلف سرمایه اولیه و مقدار آستانه مینیمم می شود. در نهایت مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت برای خسارت های غیرنمایی در نظر گرفته شده و با مثال های عددی به محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: احتمال ورشکستگی، الگوریتم بهینه سازی، بیمه اتکایی مازاد خسارت، تبدیل لاپلاس، نمودار کانتور
 • سکینه دهقان* صفحات 43-60

  توزیع دقیق بسیاری از آماره های پرکاربرد در مسایل مختلف استنباط آماری، قابل دستیابی نیست. یک رویکرد جایگزین در حالت بزرگ نمونه ای بدست آوردن توزیع مجانبی  است.  در این مقاله، توزیع مجانبی یک رده خاص از آماره های چندمتغیره را که بر اساس بسط سری تیلور دارای نمایش تقریبی به صورت میانگین بردارهای مستقل هستند، بیان می کنیم. در ادامه، توزیع مجانبی یک آماره  مبتنی بر تابع ژرفای ماهالانوبیس تجربی حاصل می شود و آماره برای آزمون اختلاف مقیاس بین دو توزیع چندمتغیره به کار می رود. مطالعات شبیه سازی به منظور بررسی رفتار توزیع مجانبی آماره آزمون انجام می شود و همچنین آماره  پیشنهادی برای تحلیل یک مجموعه داده  واقعی به کار می رود.

  کلیدواژگان: آزمون مقیاس چندمتغیره، بسط سری تیلور، توزیع مجانبی، ژرفای ماهالانوبیس، قضیه حدمرکزی
 • علی رستمی*، محمد خنجری صادق، محمد خراشادی زاده صفحات 61-80

  در این مقاله، قابلیت اعتماد تنش-مقاومت یک سیستم منسجم در حالت تنش در سطح مولفه در نظر گرفته شده است. سیستم های منسجم سری، موازی و رادار مورد بررسی قرار می گیرند. برای سیستم های $ 2 $-مولفه ای سری یا موازی و سیستم رادار، این قابلیت اعتماد بر اساس توزیع نمایی و به روش های ماکسیمم درستنمایی، نااریب بطور یکنواخت با کمترین واریانس و بیز، برآورد می شود. همچنین برای بررسی عملکرد برآوردگرها مطالعات شبیه سازی انجام شده اند و داده های واقعی تحلیل می شوند.

  کلیدواژگان: قابلیت اعتماد، مدل تنش−مقاومت، برآورد ماکسیمم درستنمایی، برآورد نااریب به طور یکنواخت دارای کمترین واریانس، برآورد بیز
 • آرتا روحی، فاطمه جهادی، مهدی روزبه*، سعید زالزاده صفحات 81-102

  تحلیل داده های با بعد بالا با استفاده از روش های رگرسیون کلاسیک انجام پذیر نیست و ممکن است نتایج آن گمراه کننده باشد.در این تحقیق سعی شده است با معرفی تکنیک های جدید و قدرتمندی مانند رگرسیون بردار پشتیبان، رگرسیون تابعی، رگرسیون  ستیغی و لاسو، به واکاوی این گونه داده ها پرداخته شود.  در این راستا، با تحلیل دو مجموعه داده بعد بالا (داده های مربوط به تولید ریبوفلاوین و شبیه سازی شده) با روش های معرفی شده، به ارزیابی کاراترین مدل با استفاده از سه معیار (مجذور همبستگی، میانگین توان دوم خطا و میانگین انحراف درصد خطای مطلق) با توجه به نوع داده ها پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: داده های با بعدبالا، رگرسیون بردار پشتیبان، رگرسیون تابعی، رگرسیون ستیغی، رگرسیون لاسو
 • معراج عبدی*، محسن مددی صفحات 103-118

  برای تحلیل روابط بین متغیرها در جدول های پیشایندی سه طرفه، آزمون های مختلفی وجود دارد که بیشتر این آزمون ها  مجانبی هستند و در تحلیل جداولی با فراوانی های کوچک کارایی کافی را ندارند. در این مقاله در رویکردی جدید با استفاده از استقلال شرطی و همچنین  بکارگیری آزمون دقیق فیشر، جدول های پیشایندی سه طرفه  تحلیل می شوند. نشان داده می شود انواع استقلال که در مدل های لگ خطی مورد بررسی قرار می گیرند را می توان بدون  استفاده از این مدل ها و تنها با بکارگیری استقلال شرطی و آزمون های استقلال دو متغیر  بررسی کرد، به این ترتیب تحلیل جدول های پیشایندی با فراوانی کوچک نیز امکان پذیر می گردد. در انتها با ارایه چند مثال واقعی این بحث تشریح می شود.

  کلیدواژگان: آزمون دقیق فیشر، استقلال شرطی، جدول پیشایندی، مدل لگ خطی
 • مهدی کیانی* صفحات 119-138

  در دهه 1980، جنیچی تاگوچی یک مشاور کنترل کیفیت ژاپنی، خاطر نشان کرد که بسیاری از تغییرات مرتبط با پاسخ را می توان به وجود مجموعه ای از عوامل به نام عوامل غیرقابل کنترل (نوفه) نسبت داد. به هر حال، در برخی موارد کاربردی، پیشنهاد مدل سازی او منجر به بهبود کیفیت با تعداد زیادی اجرا در یک آرایه متقاطع می شود. از این رو، بسیاری از محققین جنبه های مهم روش رویه پاسخ را توام با روش طراحی پارامتر استوار به عنوان جایگزینی مناسب برای روش تاگوچی پذیرفته اند. این روش های جایگزین، میانگین و واریانس پاسخ مربوط به ترکیب عوامل کنترل و نوفه را در یک آرایه ترکیبی برای انجام یک فرآیند یا تولید استوار مدل سازی می کنند. در واقع، استفاده از روش های رویه پاسخ با طراحی پارامتر استوار برای به حداقل رساندن تاثیر عوامل نوفه در فرآیندهای مونتاژ یا تولید استفاده می شود. هدف این مقاله توسعه بیشتر مدل سازی پاسخ و واریانس پیش بینی شده در حضور عوامل نوفه بر اساس برآوردگرهای نااریب و استوار است. بعلاوه، هدف دیگر طراحی آزمایش ها بر اساس طرح های بهینه برای بهبود همزمان درستی و دقت این برآوردگرها است.

  کلیدواژگان: روش رویه پاسخ، طرح پارامتر استوار، طرح های بهینه
 • محسن متواضع*، هوشنگ طالبی صفحات 139-156

  تولید محصولات با کیفیت بالا نیازمند شناسایی مهم ترین عامل ها برای کنترل و کاهش تغییرات پارامتر کیفیت است. به این منظور، طرح عاملی امکان به کارگیری عامل های مختلف آزمایشی را برای جمع آوری اطلاعات فراهم می سازد. طرح عاملی پارامتر-استوار با تفکیک عامل ها به عامل های کنترل و اغتشاش، ابزار مناسبی برای بهبود کیفیت قبل از تولید از طریق پایدارسازی متغیر پاسخ (کیفیت) نسبت به تغییرات ناشی از عامل اغتشاش است. با این وجود، مزیت طرح پارامتر-استوار زمانی آشکار می شود که اثر متقابلی بین عامل های کنترل و اغتشاش وجود داشته باشد. برای مطالعه و بررسی وجود این اثرات، معمولا از طرح های عاملی کسری استفاده می شود که نیازمند اجرای تعداد زیادی آزمایش هستند. در این مقاله برای صرفه جویی در اجراهای آزمایش ، استفاده از طرح های کاوش پیشنهاد می شود. برای تعیین طرح کاوش برتر معیارهای مختلفی وجود دارد اما برای طرح های پارامتر-استوار قابل استفاده نیستند؛ بنابراین در این مقاله ابتدا معیار مناسب برای مقایسه طرح های پارامتر-استوار و تعیین طرح برتر معرفی و عملکرد آن در این طرح ها بررسی می شود.

  کلیدواژگان: طرح پارامتر-استوار، طرح کاوش، معیار طرح، عامل اغتشاش
 • مهدیه مظفری، محمد خنجری صادق*، محمدقاسم اکبری، غلامرضا جسامیان صفحات 157-175

  در این مقاله، بر پایه مفهوم  α-شک و رابطه آن با α-برش یک عدد فازی، به بررسی برخی از مفاهیم قابلیت اعتماد پرداخته شده است. برای این منظور، در صورت معلوم بودن توزیع طول عمر مولفه های سیستم با استفاده از تعریف متغیر تصادفی فازی مقیاس مبتنی بر α-شک برخی از معیارهای قابلیت اعتماد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در صورت نامعلوم بودن توزیع طول عمر مولفه ها یا در دسترس بودن فقط مشاهدات فازی طول عمر مولفه ها، از تابع توزیع تجربی داده های فازی برای تخمین قابلیت اعتماد استفاده گردیده و برای شرح بیشتر نتایج، مثال هایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: α-شک، تابع توزیع تجربی، قابلیت اعتماد، متغیر تصادفی فازی-مقیاس، نرخ خطر
 • علیرضا موفقی اردستانی، زهرا رضائی قهرودی* صفحات 177-199

  امروزه با دسترسی روزافزون به پایگا‎‏ه های داده اداری و حجم بالای داده های ثبت شده در سازمان ها، روش های سنتی گردآوری و تحلیل داده ها به دلیل بار پاسخ گویی بالا کارایی لازم را ندار‏ند. بر این اساس، گذار از روش های گردآوری سنتی به روش های مدرن گردآوری و تحلیل داده ها با رویکرد آمارهای ثبتی مبنا بیش از پیش مورد توجه تحلیلگران داده ها قرار گرفته است. در روش های ثبتی مبنا، ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه از طریق اتصال رکوردهای پایگاه های داده دستگاه های مختلف ‏اهمیت ویژه ای دارد. ‏بسیاری از الگوریتم های اتصال رکوردی بر پایه مدل فلگی و سانتر توسعه یافته است. یکی از نقص های مدل فلگی-سانتر این است که به درون اطلاعات موجود در مقادیر متغیرها نفوذ نمی کند و مقادیر متغیرهای رشته ای (رایج بودن یا نادر بودن مقدار ویژگی موردنظر) در آن اهمیت ندارد. در این ‎‏مقاله به معرفی روشی پرداخته می شود که بتواند با اصلاح وزن های جورسازی مدل فلگی-سانتر‏، این تفاوت ها را در مقادیر یک متغیر رشته ای در مدل فلگی-سانتر القا کند. ‏از‎‎ طرف دیگر‏، مدلی که فلگی و سانتر پیشنهاد داده اند و روشی که برای تعدیل وزن های جورسازی در اتصال فراوانی مبنای رکوردها معرفی می شود، بر اساس فرض استقلال شرطی بنا شده اند. در برخی مسایل اتصال رکوردی، در تطابق و عدم تطابق میان متغیرهای مشترک مورد استفاده در جورسازی، فرض استقلال شرطی برقرار نیست. یک راهکار مورد استفاده در چنین حالتی، استفاده از مدل لگ-خطی است که امکان وجود اثرات متقابل میان متغیرهای جورسازی در مدل را فراهم می کند. ‎‎‎
  در این ‏مقاله به دو روش تعمیم مدل فلگی ‎‐‎سانتر، یکی با رویکرد اصلاح وزن های جورسازی و دیگری با رویکرد مدل لگ‎ ‎خطی با حضور اثرات متقابل میان متغیرهای اتصال دهنده در شرایطی که فرض استقلال شرطی برقرار نباشد‏، پرداخته می شود. روش های معرفی شده برای اتصال رکوردی در این مقاله، روی مجموعه داده های نیروی کار مرکز آمار ایران با استفاده از نرم افزار ‎R‎ پیاده سازی شده اند.

  کلیدواژگان: مدل فلگی-سانتر، جورسازی فراوانی مبنا، اصلاح وزن ها، استقلال شرطی، مدل لگ خطی
 • داریوش نجارزاده* صفحات 201-218

  در تحلیل رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی چندگانه جامعه  به شکل گسترده ای برای اندازه گیری میزان همبستگی بین یک متغیر با یک مجموعه از متغیرهای تصادفی  به کار می رود. به منظور ارزیابی وجود یا عدم وجود این نوع از همبستگی، آزمون صفر بودن  مورد استفاده است. در داده های    بعد بالا، به دلیل تکین بودن ماتریس کواریانس نمونه،  روش های  کلاسیک موجود برای آزمون این فرض همگی غیر قابل استفاده هستند.  در این مقاله، به منظور آزمون  صفر بودن این ضریب، آماره آزمونی  بر پایه برآوردگر جایگذاری وارون ماتریس کوواریانس نمونه معرفی  و سپس به کمک آماره آزمون پیشنهادی، یک آزمون جایگشتی   پیشنهاد  شده است. مطالعه شبیه سازی برای ارزیابی آزمون پیشنهادی هم در داده های بالا و هم در داده های    بعد پایین انجام شده است. در نهایت،  کاربردی از آزمون پیشنهادی بر روی داده های اندازه های تومور موش ها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ضریب همبستگی چند گانه، داده های نرمال بعد بالا، ماتریس کوواریانس تکین، برآوردگر جایگذاری، آزمون جایگشتی
 • شهرام یعقوب زاده* صفحات 219-233

  در این مقاله فرض می شود نرخ ورود متقاضیان به سیستم صف بندی M/M/c دارای توزیع نمایی با پارامتر $lambda$ و نرخ سرویس متقاضیان دارای توزیع نمایی با پارامتر $mu$ و مستقل از نرخ ورود است. همچنین فرض می شود سیستم تا زمان T (زمان توقف) فعال است. تحت این زمان توقف، برآورد ماکسیمم درستنمایی و برآورد بیزی تحت تابع های زیان آنتروپی عمومی و توان دوم خطای موزون و همچنین تحت توزیع پیشین آگاهی بخش و ناآگاهی بخش، پارامتر شدت ترافیک و احتمال پایایی سیستم M/M/c به دست آورده می شوند. سپس برآوردگرهای به دست آورده شده، به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو و یک مثال عددی با هم مقایسه می شوند، تا برآوردگر مناسب تر تعیین شود.

  کلیدواژگان: : پارامتر شدت ترافیک، احتمال پایایی سیستم، سیستم صف بندی c، M، M، زمان توقف، تابع زیان آنتروپی عمومی، تابع زیان توان دوم خطای موزون
|
 • Masoumeh Akbari*, Arefeh Kasiri, Kambiz Ahmadi Pages 1-19

  In this paper, quantile-based dynamic cumulative residual and failure extropy measures are introduced. For a presentation of their applications, first, by using the simulation technique, a suitable estimator is selected to estimate these measures from among different estimators. Then, based on the equality of two extropy measures in terms of order statistics, symmetric continuous distributions are characterized. In this regard, a measure of deviation from symmetry is introduced and how it is applied is expressed in a real example. Also, among the common continuous distributions, the generalized Pareto distribution and as a result the exponential distribution are characterized, and based on the obtained results, the exponentiality criterion  of a distribution is proposed.

  Keywords: Extropy, Non-parametric estimation, Symmetric distribution, Exponential distribution, Characterization
 • Abouzar Bazyari* Pages 21-42

  In the excess loss reinsurance risk model, the amount of insurance premium paid by the company is influential in the ruin of that company. In this paper, the premium function is presented based on the expected amount of total payments of the reinsurer to the assigning insurer, the constraint on this function is investigated, and for the claims with any arbitrary distribution, the contour plots are drawn and with presenting optimization algorithm, infinite time ruin probability function will be minimum for different values of initial capital and threshold value. Finally, the excess loss reinsurance risk model with non-exponential claims is considered, and the infinite time ruin probability is calculated with numerical examples.

  Keywords: Contour plot, Excess loss reinsurance model, Optimization algorithm, Premium function, Ruin probability
 • Sakineh Dehghan * Pages 43-60

  The exact distribution of many applicable statistics could not be accessible in various statistical inference problems. To deal with such an issue in the large sample problem, an approach is to obtain the asymptotic distribution. In this article, we have expressed the asymptotic distribution of multivariate statistics class approximated by averages based on the Taylor expansion. Then, the asymptotic distribution of an empirical Mahalanobis depth-based statistic is obtained, and the statistic is applied to test the scale difference between two multivariate distributions. Simulation studies are carried out to explore the behavior of the asymptotic distribution of the test statistic. A real data example illustrating the use of the test is also presented.

  Keywords: ‎Multivariate scale test, Taylor‎ series expansion‎, ‎Asymptotic distribution, ‎‎Mahalanobis depth‎‎, ‎Central limit theorem
 • Ali Rostami*, Mohammad Khanjari Sadegh, Mohammad Khorashadizadeh Pages 61-80

  This article considers the stress-strength reliability of a coherent system in the state of stress at the component level. The coherent series, parallel and radar systems are investigated. For 2-component series or parallel systems and radar systems, this reliability based on Exponential distribution is estimated by maximum likelihood, uniformly minimum variance unbiased and Bayes methods. Also, simulation studies have been done to check estimators' performance, and real data are analyzed.

  Keywords: Reliability, Stress-­Strength Model, Maximum Likelihood Estimation, Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimation, Bayes Estimation
 • Arta Roohi, Fatemeh Jahadi, Mahdi Roozbeh*, Saeed Zalzadeh Pages 81-102

  ‎The high-dimensional data analysis using classical regression approaches is not applicable, and the consequences may need to be more accurate. This study tried to analyze such data by introducing new and powerful approaches such as support vector regression, functional regression, LASSO and ridge regression. On this subject, by investigating two high-dimensional data sets  (riboflavin and simulated data sets) using the suggested approaches, it is progressed to derive the most efficient model based on three criteria (correlation squared, mean squared error and mean absolute error percentage deviation) according to the type of data.

  Keywords: Functional regression‎, ‎High dimensional data‎, ‎Lasso regression‎, ‎Ridge regression‎, ‎Support vector regression
 • Me'raj Abdi*, Mohsen Madadi Pages 103-118

  This paper proposes a different attitude for analyzing three-way contingency tables using conditional independence. We show that different  types of independence explored in log-linear models can be achieved without using these models and only by using conditional independence. Some numerical examples are presented to illustrate the proposed methods.

  Keywords: Conditional Independence, ‎Contingency Table‎, Fisher Exact Test, Log-Linear Model
 • Mehdi Kiani* Pages 119-138

  In the 1980s, Genichi Taguchi, a Japanese quality advisor, claimed that most of the variability affiliated with the response could be attributed to the company of unmanageable (noise) factors. In some practical cases, his modeling proposition evidence leads the quality improvement to many runs in a crossed array. Hence, several researchers have em-braced noteworthy attitudes of response surface methodology along with the robust parameter design action as alternatives to Taguchi's plan. These alternatives model the response's mean and variance corresponding to the combination of control and noise factors in a combined array to accomplish a robust process or production. Indeed, using response surface methods to the robust parameter design minimises the impression of noise factors on assembling processes or productions. This paper intends to develop further modeling of the predicted response and variance in the presence of noise factors based on unbiased and robust estimators. Another goal is to design the experiments according to the optimal designs to improve these estimators' accuracy and precision simultaneously.

  Keywords: Response Surface, Robust Parameter Design, Optimal Designs
 • Mohsen Motavaze*, Hooshang Talebi Pages 139-156

  Production of high-quality products necessitates identifying the most influential factors, among many factors, for controlling and reducing quality variation. In such a setting, the factorial designs are utilized to determine the active factors with maximal information and model an appropriate relation between the factors and the variable of interest. In this regard, robust parameter designs dividing the factors to control- and noise factors are efficient methods for offline quality control for stabilizing the quality variation in the presence of the noise factors. Interestingly, this could be achieved through exploiting active control by noise interactions. One needs to experiment with numerous treatments to detect the active interaction effects. Search designs are suggested to save treatments, and a superior one is recommended among the appropriate ones. To determine the superior design, one needs a design criterion; however, the existing criteria could be more beneficial for robust parameter designs. In this paper, we proposed a criterion to rank the search designs and determine the superior one.

  Keywords: Robust parameter design, search design, design-criterion, noise factor
 • Mahdieh Mozafari, Mohammad Khanjari Sadegh*, Mohammadghasem Akbari, Gholamreza Hesamian Pages 157-175

  In this paper, some reliability concepts have been investigated based on the α-pessimistic and its relationship with the α-cut of a fuzzy number. For this purpose, if the lifetime distribution of the system components is known, using the definition of the scale fuzzy random variable, based on α-pessimistic, some reliability criteria have been investigated. Also, suppose the lifetime distribution of the components is unknown or only the fuzzy observations of the lifetime of the features are available. In that case, the empirical distribution function of the fuzzy data is used to estimate the reliability, and some examples are provided to illustrate the results.

  Keywords: α-pessimistic, Failure rate, Fuzzy random variable, Fuzzy-scale random variable, Survival function
 • Alireza Movaffaghi Ardestani, Zahra Rezaei Ghahroodi* Pages 177-199

  ‎T‎oday, with the increasing access to administrative databases and the high volume of data registered in organizations, the traditional methods of data collection and analysis are not effective due to the response burden. Accordingly, the transition from traditional ‎survey methods to modern methods of data collection and analysis with the register-based statistics approach has received more and more attention from statistical data analysts. In register-based methods, it is especially important to create an integrated database by linking database records of different organizations. ‎Many record linkage algorithms have been developed using the Fellegi and Sunter ‎‎‎model‎. ‎The Fellegi-Sunter model does not leverage information contained in field values and does not care about specific possible values of a string variable (more common and less common values)‎. ‎In this ‎‏‎article‎, ‎a method that can be able to infuse these differences in specific possible values of a string variable in the Fellegi-Sunter model is presented‎.‎ ‎‎‎On the ‎other, ‎‎the ‎‎model proposed by Fellegi-Sunter‎, ‎as well as the method for adjusting the matching weights in the frequency-based record linkage‎, ‎binding in this paper, ‎are based on the assumption of conditional independence‎. ‎In some applications of record linkage‎, ‎this assumption is not met in agreement or disagreement of common variables which are used for matching‎. ‎One solution used in such a case is to use log-linear model which allows interactions between matching variables in the model‎.‎‎ In this ‎‏‎article‎, ‎we deal with two generalizations of Fellegi-Sunter ‎‎‎‎‎model, ‎one with the correction of the matching weights and the other with using a log-linear model with interactions in absence of conditional independence‎. ‎The proposed methods are implemented on labour force data set of Statistical Centre of Iran using R‎.

  Keywords: Fellegi-Sunter model, ‎Frequency-based matching‎, ‎Adjusting weights‎, ‎Conditional independence‎, ‎Log-Linear model
 • Dariush Najarzadeh* Pages 201-218

  In multiple regression analysis, the population multiple correlation coefficient (PMCC)  is widely used to    measure the correlation between a variable and a set of variables. To evaluate the existence or non-existence of this type of correlation, testing the hypothesis of zero  PMCC can be very useful. In high-dimensional data, due to the singularity of the sample covariance matrix, traditional testing procedures to test this hypothesis lose their applicability. A simple test statistic was proposed for zero  PMCC  based on a plug-in estimator of the sample covariance matrix inverse. Then, a permutation test was constructed based on the proposed test statistic to test the null hypothesis. A  simulation study was carried out to evaluate the performance of the proposed test in both high-dimensional and low-dimensional normal data sets. This study was finally ended by applying the proposed approach to mice tumour volumes data.

  Keywords: Multiple correlation coefficient, High-dimensional normal data, Sparse precision matrix, Plug-in estimator, Permutation test
 • Shahram Yaghoobzadeh* Pages 219-233

  In this article, it is assumed that the arrival rate of customers to the queuing system M/M/c has an exponential distribution with parameter $lambda$ and the service rate of customers has an exponential distribution with parameter $mu$ and is independent of the arrive rate. It is also assumed that the system is active until time T. Under this stopping time, maximum likelihood estimation and bayesian estimation under general entropy loss functions and weighted error square, as well as under-informed and uninformed prior distributions, the system traffic intensity parameter M/M/c and system stationarity probability are obtained. Then the obtained estimators are compared by Monte Carlo simulation and a numerical example to determine the most suitable estimator.

  Keywords: Traffic intensity parameter, System stationarity probability, The M, M, c queuing system, Stop time, General entropy loss function, Weighted error square loss function