فهرست مطالب

پژوهش های بین رشته ای ادبی - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه پژوهش های بین رشته ای ادبی
پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهرا احسانی*، حمیدرضا شعیری، مرتضی بابک معین صفحات 1-30
  چکیدهچکیدهعناصر درون گفتمانی عموما در نظام تطبیق پذیر با جهان هستی خود همگرا هستند؛ اما اگر این نظام، تطبیق پذیر نباشد(گسست) با جهان هستی خود واگرا رفتار می کند. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا بر اساس نشانه معناشناسی گفتمانی به نحوه شکل گیری نظام تطبیق پذیر و گسست در نمایشنامه معمای ماهیار معمار اثر رضا قاسمی بپردازد. از این رو، از کل پیکره، هشت نمونه انتخاب و به صورت تحلیلی-توصیفی واکاوی شد. نتایج به دست آمده در این تحقیق حاکی از این قضیه است که اولا هویت در ارتباط با تن مداری شکل می گیرد؛ ثانیا، یک هویت وقتی فرو می پاشد که با گسست تن مادی و جسمانه ای از تن پدیداری روبرو شود. خود این امر، در گفتمان، ناامنی می آفریند و در نهایت، وقوع گسست را در شرایط چالش بروز می دهد و درست در همین حالت است که وضعیت منجمد و تثبیت در هم می شکند و استحاله معنایی رخ می دهد.واژه های کلیدی : گفتمان،گسست گفتمانی، تطبیق پذیری، چالش، فروپاشی هویتی.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی : گفتمان، تعارض گفتمانی، تطبیق پذیری، گسست، تعارض هویتی
 • هدی اسمعیل تبار، اسماعیل نجار* صفحات 31-54
  مکتب آمریکایی ادبیات تطبیق بستر مناسبی را فراهم کرده است تا بتوان مضامین، دیدگاه ها و مفاهیم مستتر در آثار ادبی را فارغ از زبان و جغرافیای آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. در این پژوهش نمایشنامه چشم در برابر چشم غلامحسین ساعدی و طوفان امه سزر را با استفاده از مکتب آمریکایی و با تاکید بر آرا میشل فوکو مورد تطبیق قرار می دهیم و شباهت ها و تفاوت های میان آن دو را بررسی می کنیم. فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه به تشریح مجازات دولت ها در عصرهای مختلف پرداخته است. اشخاص قدرتمند با استفاده از دستگاه فکری و مجازات مورد نظرشان اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده و آن ها را تنبیه می کنند. فوکو لزوما این مجازات را بازدارنده و متناسب با جرم مجرم نمی داند. همانطور که در این مقاله بررسی خواهد شد، در این نمایشنامه های منتخب، پادشاه به عنوان بالاترین منصب قدرت تنها محل تعیین مجازات است. غیاب دستگاه قضایی و جایگاه محاکمه در هر دو نمایشنامه نشان دهنده ی سلیقه ای عمل کردن دستگاه حکومت در منظر نویسندگان این آثار است. در چشم در برابر چشم تنبیه جسمی بیشتر از تنبیه روحی پسندیده می شود در حالی که در نمایشنامه طوفان بالعکس است. آنطور که فوکو می گوید نمایشی بودن مجازات در جهت تثبیت قدرت و ترساندن مردم می باشد که در این دو نمایشنامه هم دلایل استفاده از تنبیه با این فرضیه همراستاست.
  کلیدواژگان: امه سه زر، غلامحسین ساعدی، طوفان، چشم در برابر چشم، میشل فوکو
 • هیوا حسن پور*، هاجر هدایتی زاده صفحات 55-86
  ارزیابی ها و الگوهای ارزشی از جمله مواردی هستند که بر اساس آن ها می توان متون ادبی را بررسی و تحلیل کرد. این پژوهش بر پایه الگوهای ارزش گذاری متن و با تکیه بر بوم گرایی و دانش بینارشته ای به بررسی و تحلیل دو مجموعه داستان همراه آهنگ های بابام و آبشوران از درویشیان پرداخته است. روش انجام پژوهش توصیفی و تحلیلی است. این دو مجموعه داستان از جمله آثاری هستند که در حوزه واقع گرایی نوشته شده-اند و با تکیه بر الگوهای ارزش گذاری در آن ها می توان کانونی سازی ها، برجسته سازی ها و ارزیابی های نویسنده از بوم را در آن ها سنجید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که درویشیان در قالب عناصر زیست محیطی و برای بیان آلام و رنج های قشر متوسط و ضعیف جامعه در تقابل با قشر مرفه، دستکاری ها و تخریب های زیست محیطی را هرچند همسو با مظاهر فرهنگ و پیشرفت نیز باشد، نمی پسندد و همواره ارزیابی هایی منفی نسبت به آن ها دارد. همچنین با توجه به الگوهای ارزشی متون می توان فهمید که زندگی مسالمت آمیز در کنار طبیعت و مخاطرات آن، ریشه در احترام به وابستگی های چند سویه سیاسی، اجتماعی و... انسان با طبیعت دارد. ذکر این نکته لازم است که موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی راوی برای شکل دهی دیدگاهی در پیوند با زیست بوم تاثیر بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: گفتمان، ارزیابی، ارزشگذاری، درویشیان، آبشوران
 • مریم درپر*، مژگان میرحسینی صفحات 87-125
  ماهیت استعاره جمعی و اشتراکی است و بر این اساس که تاریخ و مسایل تاریخی در گزینش قلمرو های منبع/ مبدا استعاره ها و کارکرد شناختی آن ها نقش دارند، مسیله ای که پژوهش حاضر بدان می پردازد، دلایل پدید آمدن استعاره مفهومی «معشوق نور است» در غزل عاشقانه فارسی است. جهت پرداختن به مسیله مذکور به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی غزلیات سعدی شیرازی و حسین منزوی پرداخته و سپس به روش تطبیقی نقش مایه های خورشید نیز مطالعه و بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شعر سعدی یکی از عوامل پدید آمدن این کلان استعاره، پوشیده رویی معشوق و لزوم وضوح بخشیدن به چگونگی زیبایی معشوق و چگونگی حضور او بوده است اما در شعر منزوی ازآن جایی که معشوق روی پوشیده نیست تا خورشید جایگزینی برای توصیف روی او باشد، کارکردهای شناختی این کلان استعاره تغییر قابل ملاحظه ای یافته است؛ خورشید به عنوان قلمرو مبدا، دیگر آن خورشید قدرتمند شعر سعدی با نور خیره کننده و درخشانش نیست، خورشید به عنوان استعاره ای هستی شناختی در شعر منزوی گاه کارکردهای شناختی مشابه استعاره های شییی مانند فانوس و شمع را دارد. بعلاوه این که حوزه مقصد خورشید از معشوق به عاشق میرسد تناظر بین حوزه مبدا و مقصد، نگاشت هایی از قبیل گرمای خورشید/ گرمای حضور معشوق، روشنایی خورشید یا ماه/ درخشندگی و سپیدی روی معشوق، قدرت رویش و زایش نور خورشید/ قدرت باروری معشوق را قابل درک می نماید. نقش مایه های خورشید در دوران معاصر و تصویر خورشید خانم بر روی سفالینه ها امتداد حضور استعاره «خورشید ایزدبانو است» را نشان می دهد که با استعاره مفهومی «معشوق خورشید است» در غزل عاشقانه فارسی تناسب دارد.
  کلیدواژگان: غزل، استعاره، نور، سعدی، منزوی
 • بهمن حیدری، مسعود دهقان*، عامر قیطوری صفحات 126-158
  شعرشناسی شناختی به عنوان یکی از شاخه های مطرح شده در علوم شناختی، به خواننده امکان می دهد تا با کمک ابزارها و عناصر سازنده متن به تحلیل آن بپردازد. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عناصر سازنده شعر، گزیده ای از اشعار شیرکو بیکس با عنوان «معروف آقایی شعری موزون و بارانی جوان مرگ شده» از مجموعه «چراکانی سه ر هه له مووت»(چراغ هایی بر فراز قله) می باشد که با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس انگاره جهان های متن ورث (1999) انجام گرفته است. لایه های مختلف شعر شیرکو بیکس که با عزیمت از جهان متن اصلی به جهان های زیرشمول و سپس بازگشت به جهان متن اصلی همراه بود، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهم ترین ویژگی اشعار وی، استفاده از اسامی خاص، استعاره های مفهومی و نیز کاربرد قید به عنوان مهم ترین عناصر جهان ساز در ساخت جهان های زیرشمول و جهان متن می باشد. همچنین، استفاده از فرایندهای ذهنی در ساخت جهان های زیرشمول و استفاده از فرایندهای رابطه ای و مادی در ساخت جهان متن از مهم ترین گزاره های نقش گستر به شمار می روند. یافته ها حاکی از آن است که در گزیده بررسی شده، علت گرایش به خواندن این اشعار در بسامد بالای جهان های زیرشمول آرزو و یکی شدن جهان گفتمان و جهان متن در یکدیگر و از میان برداشته شدن لایه میان آن دو است.
  کلیدواژگان: شعرشناسی شناختی، انگاره جهان متن، عناصر سازنده متن، شیرکو بیکس، شعر
 • طارق ذاکر*، سید اسماعیل قافله باشی، قربان ولیئی صفحات 159-197
  عاطفه از عناصر مهم و حیاتی شعر است، هر شعری به نوعی حاصل انفعالات نفسانی هنرمند است. انفعالات نفسانی از محرک های اصلی شکل گیری آثار هنری محسوب می شود؛ از این رو غزلیات مولانا نتیجه تجارب ناب عرفانی و انگیختگی عواطف قدرتمند او است. در جستار حاضر وجه غالب عواطف بازتاب یافته غزلیات شمس با استفاده از نظریه «هیجان های بنیادین» روبرت پلاچیک با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. در این بررسی برای هر بیت یک امتیاز در نظر گرفته است و در تحلیل ابیات از عناصر زبانی (اصوات، واژه ها، ترکیبات، جملات)، دلالت مستقیم واژگانی و شگردهای بلاغی نیز کمک گرفته شده است. در غزلیات مولانا انواع محتلف عواطف (اولیه و ترکیبی) با درجه های مختلف شدت بیان گردیده است که بیشتر از نود در صد عواطف ابراز شده این غزلیات از جمله عواطف مثبت است و عواطف منفی به ندرت و آن هم با درجه پایین شدت بیان گردیده است. این بررسی نشان می دهد که 24 عاطفه مدل پلاچیک در غزلیات مولانا بازتاب یافته است. عواطف بازتاب یافته غزلیات مولانا به ترتیب عشق، شادی، حیرت، امیدواری، پذیرش، تواضع... است که عاطفه عشق با گرفتن 50،92 در صد امتیاز در صدر و ناامیدی با گرفتن 0،02 امتیاز در پایین جدول قرار دارد.
  کلیدواژگان: عاطفه، دیوان شمس، مولوی، عواطف عرفانی، روبرت پلاچیک
 • صادق رشیدی*، فاطمه عظیمی فرد صفحات 198-236
  این مقاله که در ذیل تحقیقات کیفی قرار میگیرد، با رویکرد تحلیلی و با هدف تبیین مفهوم اقتباس از منظر نظریه بینامتنیت نوشته شده و به بررسی نظریه بینامتنیت و چند مفهوم کلیدی دیگر پرداخته است. به نظر میرسد آن مفهومی که در هنرهای نمایشی بهعنوان اقتباس مطرح میشود، در واقع یک تمهید و تکنیک و تصور سنتی در باب معنای بر گرفتگی از متون قبلی است که اساسا با نظریه بینامتنیت قابل تبیین است. مفهوم اقتباس به صورت سنتی بر نوعی همحضوری تاکید دارد و اساسا به یک جنبه از ابعاد گسترده و پیچیده انواع روابط بین متون به صورتی آشکار تاکید می ورزد. یکی از مهم ترین پیامدهای گسترش نظریه بینامتنیت و به طورکلی نظریه های بینامتنی، انحلال تدریجی مفهوم متن به عنوان یک واحد منسجم و خودمختار معنایی بوده است که به نوبه خود منجر به تغییر تاکید از متن منفرد و مستقل و اسطوره ای به مفهوم جدید از متن شده است. روشی که در آن متون به مقولات و متون دیگری مرتبط می شوند. بنابراین، تبیین ماهیت اقتباس و مناسبت آن با نظریه بینامتنیت مستلزم آشنایی ما با چند مفهوم نظری مهم است که ذیل نظریه ابرمتنیت توسط ژنت مطرح شده است که در این مقاله به بررسی آنها پرداختهایم.
  کلیدواژگان: متن، اقتباس، بینامتنیت، ابرمتنیت، گفتمان
 • سودابه صفری سنجانی، بهمن نامور مطلق* صفحات 237-270
  روایت «سبزه قبا» یکی از افسانه های عامیانه ی مشهور سنجان است. چگونگی خط سیر قهرمان در سفر اسطوره ای سبزه قبا بر اساس الگوی تک اسطوره ی سفر قهرمان کمپبل و هم چنین شناسایی سوق دهنده ی روانی قهرمان داستان بر اساس نظریه ی T.A ، مسیله ی اصلی این پژوهش است. هدف این پژوهش شناخت کهن الگوی سفر قهرمان در داستان اسطوره ای «سبزه قبا»، مطالعه ی ضمیر ناخودآگاه جامعه ی مخاطبان داستان و پی بردن به انگیزه ی روایتی داستان فوق است. این نوشتار با رویکرد اسطوره شناسی و روان شناسی به تحلیل داستان سبزه قبا می پردازد. روش انجام این پژوهش، توصیفی تحلیل محتوا و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمام مراحل الگوی کمپبل به جز چهار مولفه ی آخر مرحله ی بازگشت در داستان سبزه قبا وجود دارد. به علاوه این پژوهش گواه وجود تعامل بین انگیزه های روانی-اخلاقی و روایی در شکل گیری داستان نمادین سبزه قبا است. هم چنین نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که طی کردن رشد شخصیتی، به عنوان یک کهن الگو در ضمیر ناخودآگاه جمعی در انسان، ارزشی فرامنطقه ای محسوب می شود به علاوه این پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه ی سوق دهنده (رانه)های اریک برن در قسمت آزمون های نظریه ی سفر قهرمان کمپبل به خوبی بازتاب یافته است و وجود سوق دهنده های مذکور را در این افسانه ی ایرانی ثابت می کند.
  کلیدواژگان: جوزف کمپبل، سفر قهرمان، اریک برن، سوق دهنده، سبزه قبا
 • یحیی طالبیان، محمد صادق فتاح آتانی*، محمود بشیری صفحات 271-288
  بر اساس یافته های زبان شناسان، گویش الموتی را می توان در زیر مجموعه زبان های شمالی_غربی ایران باستان تقسیم بندی کرد و زبان های ایرانی را می توان در قالب خانواده ی بزرگ زبانی (هند و اروپایی) بررسی کرد، افق مقایسه و پیوند گویش الموتی با زبان لاتین در سرآغاز و منشا از جهات شکل، ساختار آوایی و معنایی دامنه وسیعی از تحقیقات را پیش چشم محققان می گستراند، هنوز بسیاری از واژگانی که در زبان گویش وران الموتی به کار برده می شود با صورت و ساخت آوایی کهن آن به کار می رود. در این مقاله به طور اجمالی به برخی از ویژگی های صرفی باستانی این گویش اشاره خواهد شد و در ادامه برای اثبات نگرش فوق بیست واژه و سه پسوند را که از جهت شکل آوایی و معنایی با واژگان لاتین هم پوشانی دارند تطبیق می شوند؛ نخست واژگان را در منشا و ریشه های باستانی زبان های ایرانی یعنی پهلوی و اوستایی می کاود؛ سپس کلمات را در نگاهی عمیق تر در بستر خانواده زبان های هند و اروپایی مقایسه می کند و شباهت های معنایی و آوایی آن را ارایه می دهد. هویت و اصالت باستانی این گویش را در زبان های ایرانی و پیوند آن را با خانواده زبان های هند و اروپایی می توان مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: الموت، گویش الموتی، زبان های شمالی&ndash، غربی، اوستایی، هند و اروپایی
 • ریحانه قندی*، زهرا حیاتی صفحات 289-347

  هویت مفهومی سیال و بی‏ثبات است که متناسب با به کارگیری در هر متن، معنای آن تعریف می‏شود. در برخی تعریف‏های جامعه‏شناختی، تقابل میان هویت فردی و اجتماعی، ذیل نگاه کلی به مفهوم هویت رنگ می‏بازد. فردیت هر شخص که دربردارنده صفات منحصربه‏فرد و غالبا ذاتی اوست، تحت تاثیر هویت اجتماعی کمرنگ است و با امور اکتسابی در اجتماع و هر گفتمان غالب تغییر می‏کند. شناخت هویت هر فرد در سایه تمایزاتش از دیگری امکان‏پذیر می‏شود و به عبارت دیگر، هویت، برآمده از ارتباط و تعامل میان خود و دیگری است. در همه متون ازجمله متون ادبی، هویت به اقتضای ظرفیت‏های موجود در متن، بازنمایی می‏شود. در ادبیات روایی نیز شگردهای روایت‏پردازی این بازنمایی را محقق می‏کنند. در این پژوهش به بازنمودهای معنای هویت و واکاوی معنای ضمنی آن در فیلمنامه حقایق درباره لیلا دختر ادریس، پرداخته شده است. نتیجه اینکه: مفهوم هویت در روایت زندگی لیلا بر تاثیرپذیرفتن فردیت وی از ارتباطات اجتماعی و گفتمان‏های غالب جامعه تاکید می‏کند. اصلی‏ترین شگردهای روایی که این بازنمایی را به انجام می‏رسانند، رویدادهای اصلی داستان، عناصر روایی و تقابل‏های دوگانه هستند.

  کلیدواژگان: هویت، ادبیات، فیلمنامه، لیلا دختر ادریس، بهرام بیضایی
 • عطاالله کوپال* صفحات 348-378

  تمام مولفان و مصنفان ادبی، از دیرباز به دنبال یافتن نام هایی جذاب و ماندگار برای آثار خود بوده اند و بحث در باره نام آثار ادبی به اندازه بررسی ساختار و محتوای آنها، در مباحث نقد ادبی، در خور اهمیت بوده است. مقاله حاضر به دنبال یافتن شگردهای نام گذاری آثار برجسته و بزرگ ادبی و طبقه بندی آنهاست. رویکرد اصلی مقاله، بر شالوده زمینه ای بینارشته ای، میان ادبیات و زبان شناسی استوار گشته است.. مدعای این مقاله آن است که نویسندگان ایران و جهان، از روش های کاملا معین و محدودی در ساخت زبان، برای نام گذاری آثار خود، چه در زبان فارسی و چه در زبان های دیگر، بهره برده اند و بسیاری از این روش ها مشابه هستند. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از رویکرد تحلیل نام آثار ادبی، بر بنیاد «ساخت» و «دستور زبان فارسی» در نوشته شده است. نویسنده این مقاله در طبقه بندی نام ها، از روش های طبقه بندی نحوی و دستوری بهره گرفته است. ابتدا اسامی خاص و سپس جمله بندی های کامل و پس از آنها مفردات و ترکیبات در نام آثار، مورد توجه قرار گرفته است و از همه مهم تر اینکه مقاله حاضر در هر مقوله، آثار ادبی جهان و ایران را در در ساخت های نحوی مشابه، در کنار یکدیگر طبقه بندی کرده است. مقاله می کوشد به این نتیجه برسد، بر خلاف آنکه گمان می رود، نام نهادن بر اثر ادبی، دشوارترین بخش آفرینش اثر است؛ نام گذاری آثار، از الگوهای ساده و تکرار شونده ای تبعیت می کند که آشنایی با آنها می تواند برای هر نویسنده معاصر، کار نام گذاری اثر ادبی را تسهیل کند.

  کلیدواژگان: نام گذاری آثار ادبی، رمان، نمایشنامه، دستور زبان، ساخت زبان فارسی
|
 • Zahra Ehsani *, Hamidreza Shairi, Morteza Babak Moin Pages 1-30
  Studying the meaning based on discontinuity and adjustment in discourse Semiotics regimes a case study of Architect Mahyar Puzzle drama by Reza Ghasemi AbstractThe elements of the discourse are generally convergent with their existence universe in adjustable regime; if this regime is not adjustable (discontinuity), it behaves divergently with its existence universe. Therefore, the current research tries to deal with the formation of adjustment and discontinuity regime based on discourse semiotics in Puzzle of Architect Mahyar drama by Reza Ghasemi. Hence, eight samples were selected from the whole body and analyzed in a descriptive analytical way. The results obtained in this research indicate that, first, identity is formed in relation to body orientation; Secondly, an identity collapses when it faces the separation of the physical and material body from the phenomenal body. This itself creates insecurity in the discourse and finally, it causes the occurrence of discontinuity in the conditions of challenge, and it is precisely in this state that the frozen and fixed situation breaks down and semantic transformation occurs.Key words: discourse ,discourse discontinuity, adjustment, challenge, identity collapse.
  Keywords: enunciative contrariety, adjustment, Discontinuity, contrariety of the identity
 • Hoda Esmaeiltabar, Esmaeil Najar * Pages 31-54
  Conducting comparative studies is one of the prevalent approaches in literature. American school of comparative literature provides a suitable framework for research on themes, opinions, and hidden concepts of works irrespective of their original language. In this article we compare, Eye for an Eye by an Iranian playwright Gholam Hossein Saedi and The Tempest by Aime Cesaire, a French Black writer and poet. This research by drawing from Foucault's ideas scrutinizes the similarities and differences between these two plays. In Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Foucault explains governments' methods of punishment throughout history. People in power, by using their own approved system of thoughts and punishments, put common people of society under pressure and chastise them. Foucault does not necessarily think these punishments are deterrent or adequate to the crime committed by a criminal, yet his/her body is used as a penal and correctional system. It will be examined that in these two cases the kings’ presence as the highest office of power is the only determinant of punishment. The absence of a judiciary system in both plays highlights the fact that much of the government's actions are biased. In Eye for an Eye, the dominant system prefers corporal punishments whereas in The Tempest play it privileges the mental/psychological one. Foucault believes that dominant institutions sometimes use punishment for its dramatic nature in order to intimidate people. This nature of punishment is represented and noticeable in both of our selected plays.
  Keywords: Aime Cesaire, Gholam Hossein Saedi, The Tempest, Eye for an Eye, Michel Foucault
 • Hiva Hasanpour *, Hajar Hedayatizadeh Pages 55-86
  Evaluations and value patterns are among the things based on which literary texts can be examined and analyzed. This research has investigated and analyzed two collections of stories accompanied by the Hamrahe ahanghaye baabaam and Abshouran by Dervishes, based on text valuation patterns and relying on vernacularism and interdisciplinary knowledge. The research method is descriptive and analytical. These two collections of stories are among the works that were written in the field of realism, and by relying on the valuation patterns in them, the author's focalizations, highlights, and evaluations can be seen. Measure the canvas in them. The results of the research indicate that the dervishes in the form of environmental elements and to express the pains and sufferings of the middle and weak strata of the society in contrast to the affluent strata, environmental manipulations and destructions, although aligned with the manifestations of culture and progress. However, he does not like it and always has negative evaluations towards them. Also, according to the value patterns of the texts, it can be understood that a peaceful life alongside nature and its dangers is rooted in respect for the multifaceted political, social, etc. dependencies of humans with nature. It is necessary to mention that the narrator's social, economic and cultural position has a significant impact on forming a point of view in connection with the environment.
  Keywords: Discourse, Evaluation, valuation, Darvishyan, Abshouran
 • Bahman Heidari, Masoud Dehghan *, Amer Gheitury Pages 126-158
  Cognitive poetics, as one of the main branches of cognitive sciences, allows the reader to analyze a text with the help of tools and text builder elements. The present study aims at identifying the builder elements of poetry, an excerpt from the poems of Shirko Bikas entitled “Ma’rouf Aghaee, a rhythmic poem and a dead rain" from the collection of “lights above the peak” to study and analyze it by descriptive-analytic method and based on Text Worlds Theory proposed by Paul Werth in 1999. The results were obtained by identifying the different layers of Shirko Bikas poem, which was accompanied by a departure from the world of the original text to the sub-worlds and then a return to the world of the original text. The results showed that the most important feature of his poems is the use of special names, conceptual metaphors and also the use of adverbs as the most important world building elements in the building of the sub-worlds and the text world. The findings showed that the use of mental processes in the building of sub-worlds and the use of relational and material processes in the building of the text world are the most important function advancing propositions. And also, the findings indicated that in the selected excerpt, the reason for the tendency to read these poems is in the high frequency of the want-worlds and the collapse of the layer of the discourse world and the text world.
  Keywords: cognitive poetics, Text World Theory, text building blocks, Shirko Bikas, poem
 • Tariq Zakir *, Seyd Esmaiel Ghafelebashi, Ghorban Waliyi Pages 159-197
  Emotion is one of the most important and vital element of poetry. Every poem is a kind of reaction of the artist's self interactions. Psychic interactions are one of the main stimuli for the formation of works of art. Thus, Mawlan's lyric poems are the result of pure mystical experiences and the arousal of his powerful emotions. In this very article, the predominant aspect of the reflected emotions of Shams's lyric poems has been investigated using Robert Plachik's theory of "fundamental emotions" in a descriptive-analytical method. In this research, one point (mark) has been considered for each verse and in the analyzing of verses, linguistic elements (sounds, words, compounds, sentences), direct lexical signification, and rhetorical techniques have also been used. In Mawlan's sonnets different types of emotions (primary and complex) have been expressed to different degrees of intensity which is more than ninety percent of the expressed emotions. This research shows that 24 emotions of Plachik model are reflected in Mawlan's sonnets. The reflected emotions in Mawlan's sonnets are: love, happiness, astonishment, hope, acceptance, humility, respectively. The emotion of love is at the top with 50.92 percent points and despair is at the bottom of the table with 0.02 points.
  Keywords: emotion, Divan Shams, Mawlana, Mystical emotions, Robert Plachik
 • Sadeq Rashidi *, Fatemeh Azimifard Pages 198-236
  The present article, as a qualitative research, has been written with an analytical approach and aim to explain the concept of adaptation from the perspective of intertextuality theory, and has examined intertextuality theory and several other key concepts. It seems that the concept that is presented in the performing arts as an adaptation, is in fact a traditional preparation and technique and idea about the meaning of taking from previous texts, which can be explained basically by the theory of intertextuality. The concept of adaptation traditionally emphasizes a kind of omnipresence and explicitly highlights an aspect of the broad and complex dimensions of the various relationships between texts. In general, one of the most important consequences of the development of intertextuality theory and intertextuality theories has been the gradual dissolution of the concept of text as a coherent and autonomous semantic unit, which in turn has led to a shift from a single, independent and mythical text to a new concept of it. That is the way in which texts are related to other categories and texts. Therefore, explaining the nature of adaptation and its relevance to intertextual theory requires our familiarity with some important theoretical concepts proposed by Genet under the theory of hypertextuality, which we have examined in this article.
  Keywords: Text, adaptation, intertextuality, trans-textuality, Discourse
 • Soudabeh Safari Senegani, Bahman Namvar Motlagh * Pages 237-270
  The narrative of " Sabzeh ghoba" is one of the folk tale. how trajectory of hero in mythic journey in story of "sabze ghoba" Based on monomythic model of Campbell's hero's journey Also, identification of protagonist's psychological Tibi Kahler based on T.A. theory, is main issue of research. This research purpose is study of subconscious mind of story audience and find out narrative motivation of story of hero's journey in mythic story of "Sabzeh ghoba".This article analyzes story of "Sabzeh ghoba" with mythological and psychological approach.This study shows that total levels of initiation and departure levels exist in pattern of hero's journey theory and return levels do not see in story of "Sabzeh ghoba". In addition, research proves existence of interaction between psycho-moral and narrative motives in formation of symbolic story of "Sabzeh ghoba". This study also concludes that going through personality development as an archetype in collective unconscious in human beings is trans-regional value.This research shows existence of Tibi Kahler " be hardworking " in the draft of the protagonist's life . Therefore, this study concludes that Eric Berne's Tibi Kahler theory is reflected in tests of Campbell's hero's journey; And indicates existence of Tibi Kahler in Iranian mythology.Research method is descriptive-content analysis and data collection is field and library.
  Keywords: Joseph Campbell, hero', s journey, Eric Berne, Tibi Kahler, Sabzeh ghoba
 • Yahya Talebian, Mohammad Sadegh Fattah Atani *, Mahmod Bashiri Pages 271-288
  According to the findings of linguists, the Alamouti dialect can be divided into a subset of the northwestern languages of ancient Iran. Iranian languages can also be studied in the form of a large language family (Indo-European). The horizon of comparison and connection of Al-Mutawi dialect with English at the beginning and origin in terms of form, phonetic and semantic structure of a wide range of research before the eyes of researchers, still many words used in the language of Al-Mutawi dialects It is used with its face and making ancient sounds. In this article, some of the ancient morphological features of this dialect will be briefly mentioned. According to the research method, which is descriptive and analytical, to prove the above attitude, twenty words and three suffixes that overlap with some English words in terms of phonetic and semantic form are examined and adapted; First, he explores words in the ancient origins and roots of Iranian languages (Pahlavi and Avestan); He then compares the words with a deeper look into the context of the Indo-European family of languages and answers these questions: What is the origin? Are these similarities coincidental or do they indicate co-existence in a large language family? Then the ancient identity and originality of this dialect can be seen in the collection of Iranian languages and its connection with the Indo-European language family.
  Keywords: Alamut, Alamut dialect, North-Western languages, Avestan, Indo-European
 • Reyhaneh Ghandi *, Zahra Hayati Pages 289-347

  Identity is a fluid and inconsistent concept that is defined based on its use in any text. In some sociological definitions, the contrast between individual and social identity fades under a general view of the concept of identity. The individuality of each person which contains unique and often inherent traits is diminished by the influence of social identity and changes due to the acquisitions of society and any dominant discourse. Recognizing the identity of each individual is possible in the shadow of their distinctions from the other. In other words, Identity is the result of communication and interaction between oneself and the other. In all texts, including literary texts, identity is represented according to the capacities of the text. In narrative literature also, narrative techniques carry out this representation. This research deals with the representations of the meaning of identity and the analysis of its implicit meaning in the screenplay “Facts About Leila, Daughter of Idris”. The result shows that the concept of identity in the narrative of Leila’s life emphasizes on the influence of her individuality on social relations and the dominant discourses of the society. The main narrative techniques used to carry out this representation are the main events of the story, narrative elements and binary contrasts.

  Keywords: identity, Literature, Script, Leila Daughter of Idris, Bahram Beyzaei
 • Ataollah Koopal * Pages 348-378

  All authors have long sought to find attractive and lasting names for their works, and the discussion about the entitling of literary works has been as important as study on their structure and content, in the discussions of literary criticism. The main approach of the article is based on an interdisciplinary foundation, between literature and linguistics. The article aims to present a comprehensive classification of naming methods of literary works using the knowledge of linguistics and based on the construction rules of the Persian language. The claim of this article is that the writers of Iran and the world, have used very definite and limited methods in the construction of language to entitle their works, whether in Persian or in other languages, and many of these methods are similar. This article is written in a descriptive and analytical way, using the approach of analyzing the names of literary works, based on “construction” and “Persian grammar”. The author of this article has used syntactic and grammatical classification methods in the classification of names. The article tries to reach this conclusion, contrary to what is believed, entitling a literary work is the most difficult part of creating a work; The naming of works follows simple and repetitive patterns, familiarity with which can facilitate the naming of literary works for any contemporary writer.

  Keywords: entitling literary works, Novel, Drama, grammar, Persian language structure