فهرست مطالب

پژوهش نامه حقوق بشری - پیاپی 28 (تابستان 1401)

نشریه پژوهش نامه حقوق بشری
پیاپی 28 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مهدیه شادمانی صفحه 9
 • سروش علیزاده*، فاطمه توکلی صفحات 11-27

  مهمترین مساله در شناخت دقیق حقوق افراد، فهم صحیح انسان و تعریف درست از او است. انسانشناسی بدین امر دارای اهمیت بوده که حقیقت انسان، نحوه تکوین و حیات وی و سرنوشت و نیز سرانجام و جایگاه وی مورد توجه قرار میگیرد؛ چراکه اگر فرد حقوق بشری و ویژگی های آن از نگاه نحله های فکری مورد بررسی قرار نگیرد، حقوق انسان از نگاه مکاتبی چون اسلام همچنان گنگ خواهد ماند. بر این اساس، تبیین مفهوم حق، انواع آن و حق فهم شده از نگاه اندیشه اسلامی، بشر مورد سخن در این ساختار و خاستگاه حقوق بشر در نگاه غربی و اسلامی در این نوشتار دارای اهمیت است. مبنای حقوق از نگاه غربی با سوژهمندی انسان آغاز میگردد؛ حال آن که در نگاه اندیشه اسلامی، سوژه همچنان در عالمی ورای عالم طبیعی متمرکز است. بدین روی، گزاره اصلی پژوهش، آن است که به تبیین حق و فرد موجود در حقوق بشری پرداخته تا از رهیافت آن به حقوق انسان از نگاه اندیشه اسلامی و تفاوتهای آن با حقوق بشر غربی دست یازد و نگاه اندیشه اسلامی به حقوق انسان را مورد تاملی دقیق قرار دهد.

  کلیدواژگان: حقوق انسان، حقوق بشر، فرد بشری، اندیشه اسلامی
 • نازنین زهرا بروغنی*، زهرا بهرامی صفحات 29-48

  از جمله مباحث اساسی که در جوامع مختلف بشری از ادیان و اقوام گذشته تاکنون به آن توجه شدهاست، موضوع «حقوق و شخصیت زنان» است. جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده میزان اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه میباشد. با ظهور اسلام کرامت انسانی زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمی از پیکرهی حیات بشری مطرح گردید. مکتب انسان ساز اسلام که قوانین آن از وحی سرچشمه گرفته، با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه حقوق و ویژگی های زن، منزلت و کرامت والایی را برای او قایل شده است اما متاسفانه اعلامیه جهانی حقوق بشر به جنبه های معنوی و روحی انسانها و علی الخصوص زنان کمتر توجه نموده است و بیشتر به جنبه های مادی پرداخته است. بر این اساس در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته کمی و کیفی و با کمک گرفتن از ابزار کتابخانه ای و پرسشنامه به این سوال اصلی پاسخ دهیم که حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی چه تفاوتهای تیوریک و مبنایی با اعلامیه حقوق بشر دارد و نتایجی که از این پژوهش که حجم نمونه 384 نفر در میان زنان شهر تهران در سال 1401به انجام رسیده است. این مهم حاصل میشود که حقوق بشر اسلامی که با پشتوانه آیات قرآن و دین مبین اسلام تبین شده است تمام ابعاد مادی و معنوی کرامت زنان را در بر دارد و اندیشه دینی را مبنای تیوریک خود قرار داده است و برخلاف حقوق بشر غربی که مبانی سکولاریستی را برای حقوق زنان مبنای اندیشه خود قرار داده است. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این مدعا است که حمایت از حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی تاثیر مستقیمی بر جایگاه زنان در کشورهای اسلامی و علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران گذاشته است.

  کلیدواژگان: حقوق زنان، حقوق بشراسلامی، حقوق بشر غربی
 • کوثر دانش، پروین پناهی مجید آباد صفحات 49-71

  یکی از بزرگترین و اساسی ترین چالش های دنیای امروز، مقوله حقوق بشر است زیرا ابتدایی ترین حقوقی که هر فرد به طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهرهمند میشود، حقوق بشر میباشد. در مواد اعلامیه حقوق بشراسلامی این مهم مورد تاکید قرارگرفته شدهاست که زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شدهاست، و بر همه افراد، جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچکس بدون مجوز شرعی جایز نیست و همچنین استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طورکلی یا جزیی گردد، ممنوع شناختهشده است با توجه به مواد اعلامیه حقوق بشراسلامی تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشورها و توجه به حقوق بشریت همواره مورد تاکید قرارگرفته است. با توجه به اینکه کشور یمن در حال حاضر یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه به شمار میآید و تحولات آن مورد علاقه ای قدرت های منطقه ای و بین المللی میباشد و اینکه چه گروهی قدرت سیاسی را در یمن به دست خواهد گرفت در کوتاه مدت و حتی بلندمدت بر معادلات منطقه ای و جهانی تاثیر زیادی خواهد گذاشت. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی و آسیب شناسی مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن براساس مولفه های حقوق بشراسلامی میباشد. عربستان سعودی مداخله نظامی به شکل حملات هوایی به یمن تحت عنوان عملیات طوفان قاطع را در سال 2015 آغاز کرد که در پایان این پژوهش این نتیجه مهم حاصل شد که اقدام عربستان در حمله ی نظامی به یمن مشروعیت نداشته و فاقد سازکار قانونی و مشروع براساس مولفه های حقوق بشر اسلامی و حقوق بین الملل میباشد و حقوق بشر اسلامی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را مورد پذیرش قرار داده است.

  کلیدواژگان: حقوق بشر اسلامی، یمن، مداخله نظامی عربستان، اصل عدم مداخله
 • زهرا زندیه*، محمد مهدیفر صفحات 73-88

  با گذشت حدود پنج قرن از پیدایش نظریه »دولت«، هنوز اندیشه سیاسی واحدی در باب این مفهوم پرمناقشه وجود ندارد. دولت به عنوان ظرف پیادهسازی قدرت در جامعه سیاسی، مفهومی به شدت تکاملپذیر و تجدیدشونده است که در طی سالیان متمادی و در چارچوبهای معرفتی گوناگون - از نمونه های سکوالر غربی تا قالبهای مشروع در اندیشهورزی علمای مسلمان- اشکال مختلفی را به خود دیده است. عالوه بر این، امروزه تردیدی نیست که نظریه »والیت فقیه« حضرت امام خمینی)ره(، به عنوان مبنای تکوین دولت در عصر جمهوری اسلامی، گفتمانی مسلط است. با این حال، علیرغم گذشت چندین دهه از طرح انگاره »جمهوری اسلامی« در قالب نظریه والیت فقیه، ابهامها و چالشهایی پیرامون آن وجود دارد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که در مقام تحلیل مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی و در دایره قانون اساسی ایران، چگونه نظام سیاسی مزبور، توانسته است میان حق تعیین سرنوشت و اسلامیت جمع کند؟ نگارندگان بر این باورند که با در نظر گرفتن ساختار سیاسی جمهوری و اهتمام به آراء عمومی در مقام تکوین و استمرار نظام سیاسی، قانون اساسی ایران حق تعیین سرنوشت را با حفظ ماهیت اسلامی حفظ نماید. به دیگر عبارت، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تجلی اراده مردم مسلمانی است که خواسته اند ارزش ها، آرمان ها و قواعد اسلامی در راس امور حاکمیتیشان باشد که از آن میتوان به نظریه مردم سالاری دینی تعبیر کرد.

  کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت، جمهوریت، اسلامیت، نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی
|
 • Soroush Alizadeh*, Fatemeh Tavakoli Pages 11-27

  A correct understanding and definition of “human beings” is important for a correct understanding of individual rights. Anthropology is important because it pays attention to the truth, way of life, destiny, and position of human beings. Unless human rights and their attributes are examined from the perspective of intellectual schools, human rights from the perspective of schools such as Islam will remain blurred. Therefore, it is important in this article to explain the concept of rights in terms of Islamic thought, human beings, and the origin of human rights from a Western and Islamic point of view. From the Western perspective, the basis of rights begins with human subjectivity. However, from the point of view of Islamic thought, the issue still focuses on the world beyond the natural world. Therefore, the main purpose of this research is to explain the rights and the individual in human rights, to understand human rights from the perspective of Islamic thought, to understand their differences from Western human rights, and to reflect the Islamic view of human beings.

  Keywords: human rights, human, Islamic thought
 • Nazanin Zahra Boroughani*, Zahra Bahrami Pages 29-48

  Among the basic themes that have been highlighted in human societies across different religious and ethnic groups until now is the issue of “women’s rights and character”. The status and character of women in each society’s culture reflects the importance and dignity of women in that society. With the advent of Islam, the dignity of women as human beings was restored, and women were elevated to half-humanity alongside men. The humanist school of Islam, whose laws have originated from revelation, has given women great dignity by considering all the rights and characteristics of women as well as taking a comprehensive attitude; But unfortunately, the Universal Declaration of Human Rights paid less attention to the spiritual aspects of human beings, especially women, and more to material aspects instead. this study intends to use a mixed method, with the help of library tools and questionnaires, to answer this key question: “What are the theoretical and fundamental differences between the rights of women from an Islamic human rights perspective and the Declaration of Human Rights?” The results of this study, conducted in Tehran in 1401 on women with a sample size of 384, show that Islamic human rights, with the help of Quranic verses and Islam, include all material and spiritual aspects of women’s dignity and has made religious thought the basis of its theory - contrary to Western human rights, which base their thinking on a secular basis for women’s rights. Analysis of the questionnaire confirms the claim that supporting women’s rights from the perspective of Islamic human rights has had a direct impact on the status of women in Islamic countries, especially the Islamic Republic of Iran

  Keywords: Women’s rights, Islamic human rights, Western Humanrights
 • Kosar Danesh, Parvin Panahi Majid Abad Pages 49-71

  One of the biggest and most fundamental challenges in the world today is the issue of human rights because these are the most basic rights that every person possesses as a human being. In the terms of the Islamic Declaration of Human Rights, it is emphasized that life is a sacred gift and a guaranteed right for every human being. All individuals, communities, and governments are obligated to uphold this right and oppose any infringement. It is forbidden to kill anyone without Sharia’s permission, nor to use a tool that leads to the total or partial destruction of the origin of mankind, and it is forbidden. Based on the terms of the Islamic Declaration of Human Rights, the preservation of the territorial integrity of states and concern for human rights have always been emphasized. Yemen is now regarded as one of the most important countries in the region, and its development is of interest to regional and international powers, which groups may seek political power in Yemen, in the short term or even long term, will have a major impact on the regional and global equations. This study uses a descriptive-analytical method to explore and diagnose Saudi Arabia’s military intervention in Yemen based on Islamic human rights parameters.On 26 March 2015, Saudi Arabia launched a military airstrike intervention in Yemen known as Operation Decisive Storm. The study concludes that according to Islamic human rights and international law, Saudi Arabia’s military attack on Yemen is illegitimate and lacks legal and lawful mechanisms, and Islamic human rights have embraced the principle of non-interference in the internal affairs of countries.

  Keywords: Islamic Human Rights, Yemen, The Saudi MilitaryIntervention, The principle of non-intervention
 • Zahra Zandieh*, Mohammad Mahdifar Pages 73-88

  About five centuries have passed since the emergence of the theory of the «state», and there is still no unified political thought on this controversial concept. The state, as the vehicle to exercise power in political society, is an extremely evolving and renewable concept that has taken various forms, from the secular examples of the West to the legitimate forms in the minds of Muslim scholars, over the years and within epistemological frameworks. Moreover, without shadow of a doubt, Imam Khomeini›s theory of «Walayat Faqih» is a dominant discourse underpinning state formation in the era of the Islamic Republic. However, although the idea of an «Islamic Republic» in the form of religious authority theory has existed for decades, there are still ambiguities and challenges to it. This study, within the framework of an analysis of the theoretical bases of the Islamic Republic of Iran and the Iranian Constitution, seeks to answer the question of how this political system could consolidate the right of self-determination with Islamism. By considering the political structure of the republic and public opinion in terms of the formation and continuation of the political system, the author believes that the Iranian Constitution retains the right to determine its fate by preserving the essence of Islam. In other words, the political system of the Islamic Republic of Iran is a realization of the Muslim people›s willingness to put Islamic values, ideals, and rules at the forefront of government and can be interpreted as a religion-oriented democracy.

  Keywords: the right of self-determination, republicanism, Islamism, Islamic Republic of Iran›s system of government, constitution