فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی علی یاری، غلامرضا شعبانی بهار، حبیب هنری، غلامعلی کارگر، جواد شهلایی صفحات 1-11

   هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود. تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه شوندگان متشکل از کلیه صاحب نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب نظر) و ورزشی (ورزشکاران حرفه ای با سابقه فعالیت سیاسی) بودند. از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 31 مقوله فرعی بدست آمد که در 6 مقوله اصلی عوامل فردی و خانوادگی، سوابق حرفه ای، عوامل زمینه ای، عوامل سازمانی، عوامل حمایتی و عوامل رسانه ای قرار گرفت. این موارد در مفهوم «عوامل موثر بر حضور ورزشکاران در دنیای سیاست خلاصه شد. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری این حوزه سود برد. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان های ذی ربط و ورزشکاران، به صورت نقشه راه عمل کند که نتیجه آن بهره وری در بعد فردی و بعد اجتماعی خواهد بود.

  کلیدواژگان: سیاست، عوامل علی، عوامل زمینه ای، ورزشکار
 • مریم فلاح کاظمی، ابوالفضل فراهانی*، حمید قاسمی صفحات 12-24

  جهانی شدن، اهمیت رقابت پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت  بین المللی فعالیت ندارند. از این رو پژوهش حاضر درنظر دارد الگوی رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین لمللی را شناسایی کند.در این پژوهش روش آمیخته (کیفی و کمی) به کار گرفته شد. جامعه آماری شامل خبرگان در صادرات پوشاک ورزشی و تعداد 200 تولیدکننده برندهای پوشاک ورزشی در سراسر کشور بودند. 3 برند به عنوان نمونه از جامعه اول به صورت هدفمند و 132 نفر از جامعه دوم براساس جدول مرگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. با انجام مطالعات میدانی، مولفه های مژثر بر رقابت پذیری شناسایی شدند و پس از تایید در دور دوم دلفی، مدل استخراج شده از پژوهش ارایه و درنهایت پرسشنامه دارای 5 گویه و 74 سوال براساس طیف لیکرت آماده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز در یک نمونه اولیه 30 نفری ضریب با آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار Spss و Smart Pls استفاده شد.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مولفه های صادرات، تمایز برند، گرایش بازاریابی و گرایش استراتژیک، بر رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، بازار بین المللی، پوشاک ورزشی
 • عظیم صلاحی کجور، هدایت کیا لاشکی صفحات 25-37

   هدف از تحقیق حاضر توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد های ورزشی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه ساکنان استان مازندران بودندو از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند و با توجه به جدول مورگان و جامعه بزرگ، نمونه نهایی  384 نفر انتخاب شد.  برای حصول اطمینان از برگشت پاسخ نامه ها  410 پرسشنامه توزیع گردید و  397 پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت 97 درصد بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه معتبر بود و روایی صوری و محتوایی  آن ها توسط 5 تن از متخصصین مدیریت ورزشی به تایید رسید. همه مقیاس ها سطوح بالایی از قابلیت اطمینان (‏آلفای کرونباخ بالای 70/0) را داشتند‏. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان  داد که پذیرش توسعه گردشگری پایدار از طریق ورزش را می توان با متغیرهای متعددی مانند تاثیر اقتصادی (434/0=b)، نگرش ساکنان نسبت به رویدادهای ورزشی (287/0=b) و تمایل شهروندان به کارآفرینی (113/0=b) پیش بینی کرد. بنابراین  رویدادهای ورزشی  بسیاری از جنبه های یک مقصد گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین  تمایل شهروندان به کارآفرینی  با رویدادهای ورزشی مرتبط است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار گردشگری، نوآوری، رویداد های ورزشی، کارآفرینی
 • حمیدرضا تهمتن، مهدی کهندل، مهوش نوربخش صفحات 38-46

   با وجود پیامدهای بسیار مثبت جسمی و روانی ورزش سبز، توجه چندانی به فرهنگ سازی این فعالیت نشده و مشارکت شهروندان در فعالیت های بدنی همگانی با وجود پارک های تفریحی- ورزشی بسیار ناچیز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان با نقش میانجی سرزندگی از دید کمی و کیفی است. به این منظور، طی چند مرحله کیفی و با تجمیع نظرات اساتید حوزه مدیریت ورزشی، پرسشنامه جدیدی در خصوص پیامدهای ورزش سبز تدوین و توسط نمونه آماری 400 نفره از 9 شهر استان گلستان تکمیل گردید. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و فراوانی  و  برای پاسخ به سوالات تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پیامدهای مثبت ورزش سبز، اعم از مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و سلامت جسمی و روانی، تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری بر افزایش سرزندگی شهروندان و مشارکت ورزشی آن ها (دارد. همچنین چهار عامل سرزندگی (زیبایی، امنیت، سلامتی و آسایش) باعث افزایش مشارکت ورزشی شهروندان می شود. با بررسی این نتایج، مدل مفهومی ورزش سبز ارایه شد که بررسی شاخص های نیکویی برازش RMSEA حاکی از عالی بودن مدل پیشنهادی است. بر اساس نتایج این تحقیق توصیه می شود مدیریت شهری به گونه ای باشد تا شهروندان از پیامدهای مثبت ورزش سبز آگاه شوند  تا عوامل سرزندگی شهری افزایش یابد.

  کلیدواژگان: توسعه ورزش سبز، مشارکت ورزشی، سرزندگی شهری، مدل مفهومی، استان گلستان
 • مینا خدایی، فریبا عسگریان، امین دعقان قهفرخی، بهمن طیبی صفحات 51-66

  هدف تحقیق حاضر مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش است. تحقیق از نظر نوع، کیفی و توصیفی، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، مرور نظام مند می باشد. به منظور دستیابی به شواهد علمی مورد نظر، جستجوی الکترونیکی بر اساس کلید واژه های مرتبط در منابع منتشر شده انگلیسی صورت گرفت، بازه زمانی انتخاب شده برای جستجوی مستندات بین سال های 1995 تا 2022 و در پایگاه های اطلاعاتی ام بیس، اسکوپوس، پاب مد و وب آف ساینس بود. در مرحله اول 338 مقاله یافت شد که بعد از حذف موارد تکراری به 302 مقاله تقلیل یافت و در مرحله بعد با بررسی چکیده و عنوان مقالات 183 مقاله دیگر حذف و تعداد مقالات به 119 مقاله کاهش پیدا کرد. در نهایت با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج طراحی شده در این پژوهش و طی کردن مسیر چک لیست PRISMA، 15 مقاله مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد چالش اصلی در سراسر دنیا ایجاد یک فرهنگ سلامتی عمومی است که دستیابی به آن جز با برنامه ریزی کلان و استراتژیک در زمینه توسعه ورزش و فعالیت بدنی با اولویت بندی در بخش ورزش همگانی، ایجاد زیرساخت های لازم در تولید تجهیزات و اماکن ورزشی عمومی و همچنین توجه به زیرساخت های ورزش قهرمانی حاصل نخواهد شد.

  کلیدواژگان: مرور نظام مند، توسعه ورزش، مزایای اقتصادی
 • حاتم اسدپور، لقمان کشاورز صفحات 67-82

   هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده و در ردیف تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل اعضای هییت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی و آزاد و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش نمونه گیری روش تصادفی - طبقه ای بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 3 ،PLS انجام شد. برای تعیین موانع از آزمون بارتلت، KMO تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که 11 عامل به عنوان موانع در سازمان های ورزشی شناسایی شدند که شامل عدم پشتیبانی و نبود زیرساخت سازمانی مدیریت دانش، عدم ارتباط مدیریت دانش با کسب و کار و استراتژی های آن، مطلوب نبودن عوامل مدیریتی و محیطی مدیریت دانش، نبود امنیت و ضعف مدیریت فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی و اهداف مدیریت دانش، ضعف ساختار و فرایندهای سازمانی مدیریت دانش، عدم توجه به مدیریت پروژه و توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مدیریت دانش، مدیریت ناکارآمد منابع انسانی دانش محور، نبود حکمرانی مدیریت دانش، کیفیت پایین دانش، فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریت دانشی و کارایی و اثربخشی پایین سیستم های مدیریت دانش در سازمان های ورزشی می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، موانع بلوغ مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار
 • زینب امرایی، شهاب بهرامی، منوچهر ططری صفحات 83-93

  هدف این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، مربیان و فارغ التحصیلان حوزه ورزشی فعال در باشگاه های ورزشی استان های غرب کشور بودند که نمونه آماری (384 نفر) به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بازارگرایی (نارور و اسلاتر، 1990)، کیفیت خدمات (کمالی، 1396) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد تجاری استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (13 نفر)، تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازارگرایی و کیفیت خدمات بر عملکرد تجاری اماکن ورزشی تاثیر معناداری دارد. همچنین بازارگرایی بر کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد. درنهایت اثر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی کیفیت خدمات معنادار بود. همچنین اثر ابعاد مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی بر عملکرد تجاری معنی دار بود. با توجه به نتایج می توان گفت که، مدیران اماکن ورزشی برای دستیابی به تجاری سازی موفق مجموعه های ورزشی خود باید از راهبردهای مختلف بازارگرایی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بازرگرایی، مشتری گرایی، اماکن ورزشی، کیفیت خدمات
|
 • Mehdi Aliyari, Gholamreza Shabani Bahar, Habib Honari, Gholamali Kargar, Javad Shahlaee Pages 1-11

  The purpose of this study was to identify the factors affecting the entry of athletes into the world of politics. The study was conducted qualitatively with a thematic analysis approach. Participants in the interview were selected through purposive sampling. The interviewees consisted ofall experts with scientific background (professors of sports management), executive (managers and sports experts) and sports (professional athletes with a history of political activity). From the analysis of the interviews, 31 sub-categories were obtained, which were divided into 6 main categories: individual and family factors, professional backgrounds, contextual factors, organizational factors, supportive factors and media factors. These issues were summarized in the concept of "factors affecting the entry of athletes into the world of politics’. The results can be used to complete the theoretical foundations of this field. Also, the results of this research can act as a roadmap for relevant organizations and athletes, which will result in productivity in the individual and social dimensions.

  Keywords: politics, Causal factors, contextual factors, Athlete
 • Maryam Fallah Kazemi, Abolfazl Farahani *, Hamid Ghasemi Pages 12-24

  Nowadays, globalization has doubled the importance of competitiveness in the sportswear industry. There are a lot of sportswear brands in Iran that are not active in field of international trade due to their inability to compete with  foreign brands.. Thus, the current study aimed to investigate competitive model of the iranian sportswear brands to enter  the international  markets.A mixed method (qualitative and quantitative) was applied in the  research.  The  statistical population  included experts in the field of sportswear export (the first population) and 200 manufacturers of sportswear brands (the second population). Then 3 brands were selected from the first population via the Purposive sampling technique, and 132 brands were randomly selected from the second population according to Krejcie and Morgan table. The factors affecting competitiveness were identified using field studies and were approved in the second round of the Delphi method; then the model of the study was proposed. Finally, a questionnaire with 5 items and 74 questions  was designed  based on the Likert scale. The validity of the questionnaire was confirmed by  professors and experts and its reliability was also obtained in an initial sample of 30 people, with Cronbach's alpha of 0.96. The structural equation modeling was conducted by the IBM SPSS and Smart PLS.The results showed that  export, brand differentiation, marketing orientation , and strategic  orientation  affect the competitiveness of the iranian sportswear brands  to enter the international markets

  Keywords: Competitiveness, International market, Sportswear
 • Azim Salahi Kojour, Hedayat Kialashaki Pages 25-37

  The purpose of the present study is innovative development of sustainable tourism and entrepreneurship through sports events. The descriptive research method is of the correlation type and is performed in the field. The statistical population was all inhabitants of Mazandaran province, and the final sample of 384 people was selected using the purposeful random sampling method and according to the Morgan table and the large population., To ensure the return of the answer letters, 410 questionnaires were distributed and 397 questionnaires were returned, which was a 97% return rate.. The data collection tool was valid questionnaire and their formal and content validity was approved by 5 sports management professionals. All scales had high levels of reliability (Cronbach's alpha above 0.70). For data analysis, the Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation, and regression were used with the help of SPSS software. Research findings showed that acceptance of sustainable tourism development through sport can be determined by many variables such as economic impact (b= 0.434), residents 'attitudes towards sports events (b= 0.287), and citizens' willingness to entrepreneur (b= 0.113), Sports events affect many aspects of a tourist destination. Also, the citizens’ desire to do entrepreneurship is related to sports.

  Keywords: Sustainable Tourism Development, Innovation, sports events, Entrepreneurship
 • Hamidreza Tahamtan, Mehdi Kohandel, Mahvash Noorbakhsh Pages 38-46

  Despite the very positive physical and mental consequences of green sport, no much attention has been paid to culturalization of this activity and the citizens’ participation in public physical activities is very little despite the existence of amusement-sport parks . The purpose of this study is investigating the causal relationship between the consequences of green sport and citizens' sport participation with the mediating role of vitality from quantitative and qualitative perspectives. For this purpose, in several qualitative stages and by aggregating the sport management professors’ opinions , a new questionnaire on the consequences of green sport was compiled and completed by a statistical sample of 400 people from 9 cities of Golestan province. Descriptive statistics were used to classify raw scores, design a frequency distribution table and calculate dispersion indices such as mean, standard deviation and frequency and to answer the research questions, exploratory factor analysis and structural equations were used using LISREL software and confirmatory factor analysis. The results showed that the positive consequences of green sport, including social participation, environmental protection and physical and mental health have a direct positive and significant effect on increasing the citizens’ vitality  and their sport participation. Also, four vitality factors (beauty, security, health and comfort) increase citizens' sport participation. By reviewing these results, a conceptual model of green sport was presented and the examination of  the RMSEA goodness of fit indicators indicates the excellence of proposed model. Based on the results it is recommended that urban management be in such a way that the citizens are aware of the positive consequences of green sport in ordrd to increase the factors of urban vitality.

  Keywords: Green sports development, Sports participation, urban vitality, Conceptual Model, Golestan province
 • Mina Khodaei, Fariba Askarian, Amin Dehghan Ghahfarokh, Bahman Tayebi Pages 51-66

  The purpose of this research is a systematic review of the economic benefits of sports development. It is qualitative and descriptive in terms of type, practical in terms of purpose, and systematic review according to the implementation method. In order to obtain the desired scientific evidence, an electronic search was conducted based on relevant keywords in Persian and English published sources. The time period selected for document search was between 1995 and 2022 and in Embase, Scopus, PubMed and Web of Science data beses. In the first stage, 338 articles were found which after removing the duplicates, were reduced to 302 articles, and in the next stage by reviewing the abstract and title of the articles, 183 articles were removed and the number of articles was reduced to 119 articles. Finally, considering the entry and exit criteria designed in this research and going through the PRISMA checklist, 15 articles were systematically reviewed. Based on the results obtained, it seems that the main challenge around the world is to create a public health culture, which can be achieved only with macro and strategic planning in the field of developing sports and physical activity with prioritization in the public sports sector, the necessary infrastructure in the production of equipment and public sports facilities, as well as paying attention to the infrastructure of championship sports

  Keywords: Systematic Review, Sport Development, Economic benefits
 • Hatam Asadpour, Loghman Keshavarz Pages 67-82

  The purpose of this study is to identify knowledge management maturity barriers along with business in Iranian sports. This research is descriptive-analytical type that has been done in the field and it is in line with applied research. The statistical population included faculty members of sports management of public and Azad universities and specialists of general departments of sports and youth. The sampling method was random-stratified. and a research-made questionnaire was used to collect information. Data analysis was performed using SPSS23, PLS3 software. Bartlett tests, KMO tests, exploratory and confirmatory factor analysis were used to determine the barriers. The results showed that 11 factors were identified as barriers in sports organization including: ,lack of support and lack of knowledge management organizational infrastructure, lack of connection between knowledge management and business and its strategies, Not desirable of managerial and environmental factors of knowledge management, ,lack of security and weakness of information technology, lack of knowledge management strategies and goals, weakness of organizational structure and process of knowledge management, lack of attention to project management and staff empowerment in relation of knowledge management, inefficient management of knowledge-based human sources, lack of knowledge management governance, low quality of knowledge information, technology and knowledge management systems, low efficiency and effectiveness of knowledge management systems in sports organizations

  Keywords: knowledge management, Knowledge Management Maturity Barriers, Knowledge Management Maturity Along With Business In Sport
 • zeinab amraee, shahab bahrami, manouchehr tatari Pages 83-93

  The purpose of this study was to The mediating effect of service quality on the relationship between market orientation and business performance of private sports venues. The present study is applied in terms of descriptive-correlational nature. The statistical population of the study was all managers, coaches and graduates of sports active in sports clubs in the western provinces of the country. The statistical sample (N= 384) was selected as a multi-stage. In order to collect data, the market orientation questionnaire (Narvar and Slater, 1990), service quality (Kamali, 1396) and the researcher-made business performance questionnaire were used and the face validity of the questionnaire was confirmed by experts (13 people). Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha test (0.95) and combined reliability. Structural equation modeling in PLS3-SPSS24 software has been used to analyze the data and check the model fit. The results showed that market orientation and service quality have a significant effect on the commercial performance of sports venues. Market orientation also has a significant effect on service quality. Finally, the effect of market orientation on business performance was mediated by the quality of service quality. Also, the effect of customer orientation, competitiveness and cross-sectoral coordination dimensions on business performance was significant. According to the results, it can be said that the managers of sports venues must use different market-oriented strategies to achieve successful commercialization of their sports complexes.

  Keywords: Business orientation, customer orientation, sports venues, service quality