فهرست مطالب

خانواده پژوهی - پیاپی 74 (تابستان 1402)
 • پیاپی 74 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اکبر مجدی*، مهدی کرمانی، زهرا برادران کاشانی، فاطمه خدمتی بقمچ صفحات 197-215
  کودک همسری با واردکردن دختران بدون آمادگی و توان جسمی، روانی و اجتماعی لازم، از کودکی به مرحله بزرگ سالی، چالش هایی جدی برای آن ها به وجود می آورد. مسیله کلیدی در این ارتباط تاثیرگذاری پیچیده و چندسطحی این پدیده بر شیون مختلف زندگی عاملان اجتماعی موردنظر است که بررسی این پدیده را منوط به واکاوی ژرفانگرانه تجربه ‎زیسته زنان از ازدواج زودهنگام در بستر اجتماعی و فرهنگی پیرامونشان می کند. در تحقیق حاضر با رویکرد کیفی، مبتنی بر نظریه زمینه ای، به بررسی مسیله مذکور در میان دختران 13 تا 17 سال، در روستای بقمچ، از توابع بخش مرکزی شهرستان چناران که تجربه ازدواج زودهنگام داشته اند، پرداخته شده و در مجموع با 10 نفر از این دختران مصاحبه شده است.بر مبنای نتایج تحقیق، عواملی همچون «رواج بین نسلی ازدواج زودهنگام»، «بی‎اهمیتی تحصیل دختران»، «فشار اجتماعی بر دختران مجرد»، «محیط فرهنگی بسته و درون‎نگر جامعه روستایی»، «محوریت مردسالاری در نظام اجتماعی جامعه روستایی» و «عدم پذیرش عشق پیش از ازدواج» بر رخداد «کودک همسری: تلفیق انفعال کودکانه و اقتدار سنت مدارانه» موثر است. مشارکت کنندگان در تحقیق، در مقابل پدیده کودک همسری، راهبردهایی مانند «سهل‎گیری در گزینش همسر»، «تقدیرگرایی در تن دادن به زندگی زناشویی»، «تعجیل در یاددهی اصول زناشویی» و «همسرگزینی در شبکه خویشاوندی» را در پیش می گرفتند و پیامدهایی از قبیل «به خطرافتادن سلامتی جسمانی»، «فشار روانی ناشی از عدم آمادگی پذیرش نقش همسری و مادری»، «تداوم سنت های اجتماعی پشتیبان ازدواج زودهنگام»، «تجربه بیگانگی از خود در نقش همسری» و نهایتا «انزوای اجتماعی» را می پذیرفتند.
  کلیدواژگان: ازدواج زودهنگام، زنان، انفعال، کودکی، کودک‎ همسری
 • محمدسجاد غفوری*، علی زاده محمدی، لیلی پناغی صفحات 217-235
  یکی از مهم ترین تعیین کننده های عملکرد مطلوب خانواده، سازگاری زناشویی است. عوامل مختلفی با سازگاری زناشویی مرتبط هستند؛ از جمله آن ها می توان به احساس تنهایی، اضطراب مرگ و معنای زندگی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر نیز پیش بینی سازگاری زناشویی براساس احساس تنهایی، اضطراب مرگ و معنای زندگی می باشد. 
  روش این مطالعه از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش، همه افراد متاهل ساکن در شهر تهران هستند. به این صورت که 231 نفر به روش نمونه گیری در دسترس برای تکمیل پرسش نامه ها در فضای مجازی به صورت آنلاین انتخاب شدند. پرسش نامه ها عبارت بود از سازگاری زناشویی (MAT)، احساس تنهایی (UCLA)، اضطراب مرگ (DAS) و معنای زندگی (MLQ). داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که سازگاری زناشویی به ترتیب با احساس تنهایی رابطه منفی و معنادار و با معنای زندگی رابطه مثبت و معنادار دارد و با اضطراب مرگ ارتباط معناداری ندارد. همچنین متغیرهای احساس تنهایی و معنای زندگی سازگاری زناشویی را پیش بینی می کرد. به این ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که احساس تنهایی و معنای زندگی نقش بسزایی در سازگاری زناشویی همسران دارند.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، اضطراب مرگ، سازگاری زناشویی، معنای زندگی
 • ندا روشنی، مریم غلامزاده جفره*، رزگار محمدی صفحات 237-254
  مطالعه حاضر با هدف درک آسیب های روان شناختی واردشده بر مادران در شرایط همه گیری بیماری کووید19 انجام پذیرفت. روش پژوهش این مطالعه کیفی و مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، مصاحبه ها به شکل نیمه ساختاریافته با 25 نفر از مادران انجام پذیرفت و تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از شیوه تحلیل مضمون استفاده شد. سر انجام از نتایج حاصل از تحلیل داده ها چهار مضمون اصلی و مضمون فرعی شناسایی شد: 1. دل نگرانی های مادرانه (ترس حاصل از رصد رسانه، نگران سلامت فرزندان، دلواپسی درباره وضعیت فرزندان)؛ 2. رفتار و افکار تکرارشونده (بازکردهای غیرمعمول، بازگفت های آزار دهنده)؛ 3. خمودگی خلق (فرسوده از شرایط قرنطینه، آزرده از سوگ اطرافیان، خسته از آموزش مجازی)؛ 4. درهم ریختگی الگوی خواب و خوراک (بیداربودن های شبانه، نوسان در رژیم غذایی). نتایج این مطالعه نشان داد در شرایط همه گیری بیماری کووید19 سلامت روان مادران در معرض خطر قرار گرفته است؛ همچنین مضامینی اطلاعاتی در خصوص آسیب های روان شناختی واردشده بر مادران و به تبع آن سایر افراد خانواده کشف شد که می تواند در اقدامات درمانی و پیشگیرانه توسط سازمان های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آسیب های روان شناختی، مادران، کووید 19، مطالعه کیفی
 • سیدحسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری*، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر صفحات 255-270
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روان شناختی شکوفایی بر بخشش مادران دانش آموزان کم شنوا بود. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون  پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل 98 نفر مادران دانش آموزان کم شنوای شهر کاشان، در سال تحصیلی 1401-1400 می شد که از بین آن ها 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در یک گروه آزمایش (13 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. جلسات آموزش مبتنی بر بسته آموزشی شکوفایی سلیگمن (2011) در 10 جلسه 90دقیقه ای برای گروه آزمایش برگزار شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه گرایش به بخشش هارتلند (2005) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله باعث افزایش معنادار بخشش و خرده مقیاس های بخشش خود، دیگران و موقعیت در مرحله پس آزمون می شود (01/0P<). نتایج آزمون بنفرونی نشان داد میزان افزایش نمرات پس آزمون در مرحله پیگیری هم نسبتا پایدار بود. بر اساس یافته ها، برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی روان شناختی شکوفایی در بهبود بخشش مادران دانش آموزان کم شنوا موثر بود. بنابراین، از این برنامه می توان برای بهبود بخشش مادران استفاده کرد و در مدارس نیز از آن بهره مند شد.
  کلیدواژگان: الگوی روان شناختی شکوفایی، بخشش، مادران، کم شنوا
 • خدیجه بلکامه، هادی فرهادی*، فلور خیاطان صفحات 271-295
  هدف پژوهش تدوین و روایی یابی برنامه مراقبتی والدینی، مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای کودک مبتلا به دیابت بود. با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی، 16 مادر دارای کودک مبتلا به دیابت، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطلاعات در زمینه عوامل مراقبتی کودکان مبتلا به دیابت جمع آوری شد. در تجزیه وتحلیل داده ها به روش کلایزری 4 مضمون اصلی شامل «تاثیر بر ویژگی های فردی»، «تاثیر بر خانواده»، «نگرانی ها»، و «نیازها» و 18 مضمون فرعی طبقه بندی شد و مطابق با این مضامین، یک برنامه مراقبتی والدینی در 14 جلسه ویژه مادران و 6 جلسه، ویژه کودکان مبتلا به دیابت طراحی و تدوین شد. نتایج روایی یابی نشان داد حداقل و حداکثر میزانCVR  برای هر آیتم یا جزء برنامه، به ترتیب 81/0 و 1 است. همچنین حداقل و حداکثر میزان  CVI برای هر آیتم یا جزء برنامه به ترتیب 80/0 و 1 به دست آمد. در نهایت، متوسط شاخص روایی محتوا برای کل برنامه 96/0 به دست آمد. نتایج نشان داد برنامه مراقبتی والدینی مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای کودک مبتلا به دیابت از روایی صوری و محتوایی مناسبی بهره مند است و روایی لازم را برای کاربردهای آموزشی، بالینی و استفاده پژوهشی دارد.
  کلیدواژگان: روایی یابی، برنامه مراقبتی والدینی، تجارب زیسته
 • فاطمه سادات حسینی* صفحات 297-325
  حریم خصوصی افراد در حقوق، امری پذیرفته شده است و امکان دخالت حاکمیت، جز در موارد محدود قانونی وجود ندارد. یکی از مصادیق این مداخله در ماده 23 قانون حمایت خانواده و تبصره آن وجود دارد و بیانگر امکان مطالبه گواهی پزشکی، دال بر عدم اعتیاد به موادمخدر و عدم ابتلا به بیماری های موضوع ماده برای ثبت ازدواج است. به علاوه، تبصره ماده مذکور در صورت وجود بیماری های مسری و خطرناک، انجام مراقبت و نظارت که شامل منع تولید نسل هم می شود را لازم دانسته است. پرسش آن است که در صورت عدم رعایت این مقرره و تولید نسل، چه مسیولیتی برای والدینی که علی رغم هشدار به بچه دارنشدن، خواسته یا ناخواسته دارای فرزند شده اند وجود دارد؟ چراکه مطابق این ماده، در صورت وجود بیماری و توافق زوجین، نکاح و ثبت آن میسر است و در موارد امکان خسارت به جنین، به دلیل وجود بیماری، باید مراقب باشند فرزنددار نشوند؛ زیرا انتقال بیماری به فرزند آن ها احتمال بالایی دارد. با این حال، روشن نشده که اگر والدین بی توجه به این امر اقدام به فرزندآوری نمایند، آیا مسیولیتی خواهند داشت یا خیر و در صورت پاسخ مثبت، جبران خسارت به چه ترتیب باید باشد. به نظر می رسد با توجه به مبانی و مصالح موجود در این موضوع، می توان مسیولیت مدنی والدین را محرز دانست؛ زیرا این طفل به راستی متحمل زیان های مالی و معنوی می گردد. برای جبران می توان از روش های متناسب بهره برد و ضمنا روش پرداخت مستمری با توجه به خسارت مطرح در این موارد، پیشنهاد مناسبی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، حق بر سلامتی، والدین، کودک، انسان بالقوه، مستمری، بیماری های خطرناک
 • هومن نامور*، نگین جعفری سندیانی صفحات 327-344
  هدف از پژوهش حاضر تعیین بیشینه خواهی بر اساس متغیرهای بخشش، قدردانی و وابستگی در متاهلین بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی، از انواع روش های پیش بینی بوده است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده متاهلین ساکن شهر تهران بوده است. برای این منظور، 220 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسش نامه بیشینه خواهی شوارتز و همکاران، (M S، 2002)، پرسش نامه بخشش احتشام زاده و همکاران (IFI-25، 1389)، پرسش نامه قدردانی مک کالوف و همکاران (GQ -6، 2002) و پرسش نامه وابستگی بین فردی هیرشفلید و همکاران (BDI، 1997) پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که مولفه های بخشش، قدردانی، و وابستگی، در مجموع 55/31 درصد بیشینه خواهی را در سطح معناداری 001/0>p پیش بینی می کنند. مولفه های بخشش با ضریب بتای برابر با 189/0، در سطح 01/0 معنادار است. با این حال، ضریب بتای قدردانی برابر با 044/0- محاسبه شده که معنادار نیست و ضریب بتای وابستگی نیز برابر با 435/0 است که در سطح 01/0 معنادار است. نتایج نشان می دهد متغیرهای بخشش، قدردانی و وابستگی بیشینه خواهی را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: بیشینه خواهی، بخشش، قدردانی، وابستگی بین فردی، متاهلین
 • زهرا مهرجوی*، مریم فاتحی زاده صفحات 345-361

  هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی بسته زوج درمانی، مبتنی بر رویکردهای خانواده درمانی سیستمی بود که متشکل از تلفیق چهار رویکرد سیستمی میلان، سیستم خانواده گسترده، ساختاری و راهبردی است. در این پژوهش، در مرحله تدوین بسته، از روش تحلیل محتوای کیفی متون استفاده شد. بدین منظور مطالب موجود و در دسترس، اعم از کتب، مقالات و پایان نامه ها، از طریق جست وجوی الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر جمع آوری و با روش تحلیل محتوا، طراحی شد. در نهایت، به منظور اعتباریابی، ارزیابی پنج کارشناس جمع آوری و ضریب نسبی CVR محاسبه شد. یافته های پژوهش حاضر شامل پروتکل زوج درمانی بر اساس تلفیق چهار رویکرد سیستمی است که شامل هشت جلسه 90دقیقه ای می باشد. عناوین جلسات به این شرح است: 1. الحاق و تمرکز روی سیستم؛ 2. گفت وگوی متقابل؛ 3. مرزسازی؛ 4. نامتعادل سازی؛ 5. سلسله مراتب قدرت؛ 6. حل مشکلات مربوط به صمیمیت یا تکنیک اضداد؛ 7. پیشگیری از عود؛ 8. پایان درمان. نتیجه گیری اعتباریابی بسته تدوین شده با ضریب اعتبار 1 نشان داد این بسته با تلفیق رویکردهای سیستمی می تواند موازی یا مقدم بر سایر روش ها در جلسات زوج درمانی، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تدوین بسته، اعتباریابی، زوج درمانی، رویکردهای سیستمی، تحلیل محتوا
|
 • علی اکبر مجدی *, Mahdi Kermani, زهرا برادران کاشانی, فاطمه خدمتی بقمچ Pages 197-215
  Child marriage creates severe challenges for girls without the necessary physical, mental, and social preparation and strength from childhood to adulthood. The Important issue in this regard is the complex and multi-level effect of this phenomenon on various aspects of the social actors' lives, which makes the investigation of this phenomenon dependent on the in-depth analysis of women's lived experience of early marriage in the social and cultural context. This research, with a qualitative approach based on grounded theory, has investigated the mentioned issue among girls aged 13 to 17 in Boqhmech village, in the central part of Chenaran City, who had the experience of early marriage, in total 10 of these girls were interviewed. Based on the results, factors such as "intergenerational custom of an early marriage", "irrelevance of girls' education", "social pressure on unmarried girls", "closed and introspective cultural environment of rural society", "centeredness of patriarchy in the social system of rural society and lack of acceptance for love before marriage" will be effective on the phenomenon of "child marriage: the combination of childish passivity and traditional authority". The participants in the research employed strategies such as "carelessness in choosing a spouse", "prejudicial in entering into married life", "hasty in teaching the principles of marriage" and "choosing a spouse in the kinship network", and accepted consequences such as "to The risk of falling physical health", "psychological pressure caused by not being ready to accept the role of wife and mother", "the continuation of social traditions supporting early marriage", "the experience of alienation from oneself in the role of the wife" and finally "social isolation".
  Keywords: Early Marriage, Women, passivity, childhood, child’s marriage
 • Mohamadsajad Ghafouri *, Ali Zadehmohamadi, Lily Panaghi Pages 217-235
  One of the most important determinants of optimal family performance is marital adjustment. There are several factors associated with marital adjustment, including loneliness, death anxiety, and the meaning of life. The study aims to predict marital adjustment based on loneliness, death anxiety and the meaning of life. The method of this study is correlational. The statistical population of this study is all married people living in Tehran. For this purpose, 231 people were selected by available sampling method to complete the online questionnaires in cyberspace and completed the Marital Adjustment (MAT), Loneliness (UCLA), Death Anxiety (DAS) and Meaning of Life (MLQ) questionnaires. Data were analyzed using multiple regression method. The results of this study showed that marital adjustment has a negative and significant relationship with loneliness and a positive and significant relationship with meaning of life and no significant relationship with death anxiety. It also predicted variables of loneliness and meaning of life in marital adjustment. Thus, it can be concluded that the loneliness and the meaning of life play an important role in the marital adjustment of spouses.
  Keywords: loneliness, Death Anxiety, Marital adjustment, Meaning of Life
 • Neda Roshani, Maryam Gholamzadeh Jofreh *, Rezgar Mohammadi Pages 237-254
  The present study aimed to find the psychological trauma of mothers during the Covid-19 pandemic. The research method was qualitative, and the interviewees were purposefully selected. In this study, semi-structured interviews were conducted with 25 mothers and continued until data saturation was reached. Thematic analysis was used to analyze the data. The results of data analysis revealed four main themes and ten sub-themes, including (1) Maternal concerns (fear caused by media monitoring, children’s health concerns, concern for the children’s condition), (2) Repetitive behaviors and thoughts (unusual duplications, annoying thoughts), (3) depressed mood (depressed due to quarantine, annoyed by the death of others, tired of virtual education), and (4) Disrupted sleep and eating patterns (night awakenings, fluctuation in diet). The results showed that the mothers’ mental health was endangered during the Covid-19 pandemic. Also, the issues discovered in this study provide information about the psychological trauma of mothers and other family members; therefore, relevant organizations should consider them in treatment and preventive measures.
  Keywords: Psychological Injuries, mothers, Covid-19, Qualitative Study
 • Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori *, Salar Faramarzi, Ghasem Norouzi, Linda J Spencer Pages 255-270
  The aim of this study is to determine the effect of training based on the flourishing psychological model on forgiveness in mothers of students with hearing loss. This research was conducted with a quasi-experimental method and a pre-test, post-test and follow-up design with a control group. The statistical population included 98 mothers of adolescents with hearing loss in Kashan in the 2021-2022 academic year, of which 28 were randomly selected and replaced in an experimental group (13 people) and a control group (15 people). Training sessions based on Seligman’s flourishing training package (2011) were held in 10 sessions of 90 minutes for the experimental group. Data were collected using a Heartland Forgiveness Scale (2005) and analyzed using mixed analysis of variance with repeated measures. The results showed that the intervention significantly increased forgiveness and subscales of self-forgiveness, others and position in post-test phase (P<0.01). The results of the Benferoni test showed that the increase in post-test scores was relatively stable in the follow-up phase. Based on the findings, a training program based on the flourishing psychological model was effective in improving the forgiveness in mothers of students with hearing loss. Therefore, this program can be used to promote forgiveness in mothers.
  Keywords: Flourishing psychological model, Forgiveness, mothers, Hearing loss
 • Khadije Belkame, Hadi Farhadi *, Felor Khayatan Pages 271-295
  The aim of this research is to develop and validate a parental care program based on the lived experiences of mothers with diabetic children. Using the qualitative method and phenomenological approach, 16 mothers with diabetic children were selected using a targeted sampling method, and then through a semi-structured interview, information on the care factors of diabetic children was collected. The analysis of data using the Claizzeri method showed 4 main themes including "impact on individual characteristics", "impact on family", "concerns", and "needs" and 18 sub-themes were classified. According to these themes, a parental care program was designed and compiled in 14 sessions for mothers and 6 sessions for children with diabetes. Validation results showed that the minimum and maximum CVR for each component of the program were calculated as 0.81 and 1, respectively. The minimum and maximum amount of CVI for each item or component of the program was obtained as 0.80 and 1, respectively. The average content validity index for the whole program was 0.96. The results showed that the parental care program based on the lived experiences of mothers with diabetic children has good form and content validity and has the necessary validity for educational, clinical and research applications.
  Keywords: Validation, parental care program, Lived Experiences
 • Fatemeh Sadat Hosseini * Pages 297-325
  Privacy is a valid inquiry within the field of law and The Government cannot interfere in the Private Life of the People, Except in Cases of Legal Authorization. One of the examples of Governments’ intervention in people’s Privacy, can be seen in article 23 of Family Protection Act. This Article includes the provision that in order to register the marriage in the registry office, the registrar must ask the couple for a medical certificate proving that they are not addicted to drugs and they are not suffering from the Diseases that are the subject of this Article. Also, the text of this Article deems it necessary to prohibit procreation in the presence of Contagious and severe diseases, if the couple wishes to marry. Now The Main Question of this research is that if a couple wants to have children despite the Knowledge of the Spread of the Disease to the Child, are they viable in a civil court? It Seems that According to the literature and concerns, we Can Consider the Civil Liability to be Certain, Because a child born with severe illness will surely suffer many Financial and Spiritual Losses. Appropriate Methods Can be Used for Compensation and at the Same Time, The Pension payment method is suggested.
  Keywords: Civil Liability, The right to Health. Parents. Child. Potential Human. Pension. Dangerous Diseases
 • Hooman Namvar *, Negin Jafari Sandiani Pages 327-344
  The purpose of this research is to measure morbid perfectionism (maximization) based on research on forgiveness, gratitude and dependency in married people. The method was a description of the correlation type among the types of prediction methods. The statistical population of the research includes the married people of Tehran, in 2022. For this purpose, 220 people were selected by non-random sampling method, available and voluntarily, and they answered to the Maximization Questionnaire of Schwartz et al., 2002 (MS), Forgiveness Questionnaire of Ehtshamzadeh et al. 2009 (IFI-25), Gratitude Questionnaire of McCullough et al. 2002 (GQ-6) and Interpersonal Dependence Questionnaire of Hirschfield et al. 1997 (BDI). The results obtained from the multiple regression analysis showed that the components of forgiveness, gratitude, and dependence predict a total of 31.55% of maximization at a significance level of p<0.001. Forgiveness components with a beta coefficient equal to 0.189 are significant at the 0.01 level. However, the beta coefficient of appreciation is equal to -0.044, which is not significant, and the beta coefficient of dependence is equal to 0.435, which is significant at the level of 0.01. The results show that the variables of forgiveness, appreciation and dependency predict maximization.
  Keywords: : maximization, Forgiveness, appreciation, dependency
 • Zahra Mehrjou *, Maryam Fafehizade Pages 345-361

  The aim of this present study is to develop and validate a couple therapy package based on the systemic family therapy approaches, which consist of a combination of four systemic approaches of Milan, extended family system, structural and strategic. In the package development stage, the qualitative content analysis method was used. For this purpose, the available and accessible materials including books, articles and dissertations were collected through electronic search in valid databases and were designed by content analysis method. Finally, for validation, the evaluations of 5 experts were collected and the relative ratio CVR were calculated. The findings include a couple therapy protocol based on a combination of four systemic approaches that includes eight 90-minute sessions with these topics:                   1) integration and focus on the system 2) reciprocal dialogue 3) setting boundaries 4) unbalancing 5) hierarchy of power 6) solving problems related to intimacy or opposition technique 7) prevention of recurrence 8) the end of the treatment Validation of the developed package with a validity ratio of 1 showed that this package can be used in parallel or ahead of other methods in couple therapy sessions by combining systemic approaches.

  Keywords: package development, Validation, couple therapy, systemic approaches, content analysis