فهرست مطالب

باغ نظر - سال بیستم شماره 123 (شهریور 1402)
 • سال بیستم شماره 123 (شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا فروتن، منوچهر طبیبیان* صفحات 5-18

  بیان مسیله: 

  جهانی شدن فرایندی در حال وقوع است که اثرات قطعی آن بر شهرها و ریزفضاهایشان هنوز مشخص نشده است. جهانی شدن سبب شده است تا اقدامات و تحولات نقطه ای از جهان بر نقاطی آن سوی جهان اثر گذارد. در دنیای جهانی شده امروز که جامعه محلی و نسبتا بسته گذشته، تبدیل به یک جامعه فرامحلی، جهانی و یا محلی- جهانی شده است، شاخص های بسیاری بر زندگی شهری تاثیرگذارند. ازاین رو این فرایند با ابعاد و مولفه های ویژه اش در عرصه فضاهای جمعی در هر دو بعد کالبد و رفتار نیز به روشنی خود را نشان می دهد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که فضاهای جمعی از کدام یک از ابعاد جهانی شدن بیشترین تاثیر را گرفته است؟ و پرسش دیگر که بدان پرداخته می شود این است که جهانی شدن چگونه بر الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای جمعی تاثیر داشته است؟

  هدف پژوهش: 

  پژوهش حاضر بر آن است که مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر فضاهای عمومی را تحلیل کرده و چگونگی تاثیر جهانی شدن بر الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای عمومی را بررسی کند.

  روش پژوهش: 

  برای پاسخ به این پرسش ها با نگاهی کلان و انتقادی و  با استفاده از روش فراتحلیل مهمترین ابعاد جهانی شدن که بر فضاهای جمعی تاثیرگذار هستند، شناسایی شده و سپس با استفاده از پرسشنامه خبرگان و تحلیل های آماری به منظور سنجش پایایی و توزیع نرمال داده ها نرم افزار spss نسخه 26 و در نهایت با روش دلفی فازی رتبه بندی عوامل صورت گرفته است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد جهانی شدن به طور غیر مستقیم و به واسطه اثرگذاری بر مهم ترین ابعاد زندگی انسان معاصر بر الگوهای رفتاری وی نیز تاثیرگذار بوده است. رونق فناوری اطلاعات به این اتفاق شتاب بخشیده است و با جابجایی مرزهای روانی در برایند کلی هر سه جنبه از رفتار (ضروری، اجتماعی، اختیاری) و همچنین هر دو بعد کیفی فضای شهری، تاثیرات غیرقابل چشم پوشی داشته است. در رتبه بندی انجام شده؛ ارتباطات مجازی، جریان مداوم اطلاعات، ارزش ها و سلایق، کنترل و نظارت بر مردم و مسیولین به واسطه پیشرفت تکنولوژی به ترتیب رتبه اول تا سوم اثرگذاری بر فضاهای جمعی در جریان جهانی شدن را به دست آورده اند. بنابراین پیشرفت تکنولوژی و انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی که به واسطه آن ممکن شده است، بیشترین تاثیر را بر فضاهای جمعی شهرها در جریان جهانی شدن بر عهده داشته است. این امر لزوم توجه بیشتر به شاخص های مطرح شده را در طراحی فضاهای جمعی در دنیای جهانی شده به روشنی بیان می دارد.

  کلیدواژگان: فرایند، جهانی شدن، فضاهای عمومی، فضاهای جمعی، فراتحلیل
 • مهسا هوشیار خوشدل، میترا معنوی راد* صفحات 19-30

  بیان مسیله: 

  مفهوم تصویر انسان در پوسترهای فراواقع گرای ایران و شناخت نگرش طراحان آن از منظر ایده پردازی، ساختار این پژوهش را با فرض خلق تصاویری جدید از انسان، به مثابه راه ارتباطی نوین با مخاطب بنا نهاده است.

  هدف پژوهش: 

  هدف از این پژوهش مطالعه تصویر انسان در پوسترهای فراواقع گرای ایرانی و تفسیر شاخص های بیان در ایده پردازی آنهاست.

  روش پژوهش: 

  به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی در جهت تحلیل جامعه آماری این پژوهش، شاخص های ایده پردازی آن دسته از پوسترهای فراواقع گرای ایرانی را که بر مبنای تصویر انسان خلق شده و اکثر نمونه های برجسته آن در محدوده زمانی 1368 تا 1398 به چاپ رسیده اند، از حیث ساختاری و محتوایی بررسی می کند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشانگر آن است که استفاده از تصویر انسان با شیوه فراواقع گرایانه از دوران باستان مورد توجه هنرمندان ایرانی بوده است. به همین دلیل تاثیرات این نگرش در چگونگی بیان بصری نوین در پوسترهای فراواقع گرای ایران را می توان برگرفته از این نوع دیدگاه هنرمندان ایرانی دانست. پوسترهایی که اغلب با تکنیک های متنوع تصویرسازی شده و به شیوه ای رویایی و در ترکیبی نوآورانه با عوامل بصری پدید آمده اند. از این رو درک آنها برای مخاطب به دلیل مفهوم گرابودن، تابع تاثیرگذاری آنها بر احساسات درونی او بوده و از جذابیت بصری بالایی برخوردارند.

  کلیدواژگان: تصویر انسان، فراواقع گرایی، پوستر، پوسترهای ایران
 • جواهر کوتی، ژاله صابرنژاد*، مهرداد متین صفحات 31-42

  بیان مسیله: 

  مفهوم ایرانی خانه فراتر از جنبه های فیزیکی بوده و با ویژگی های روحی مخاطب درهم تنیده شده است. در ساختار خانه های سنتی ایرانی، طراحی ریزفضاهای خانه برمبنای نیازهای ساکنین و این نیازها بر روابط فضایی خانه تاثیرگذار بوده است. درحالی که در خانه سازی مدرن، الگوی خانه ازملزومات ساکنین تبعیت نمی کند. یکی ازنیازهای مهم که ریشه اعتقادی و فرهنگی دارد، نیاز به وجود سلسله مراتب در ورود به خانه است. بررسی سلسله مراتب ورودی درخانه های سنتی ایرانی به درک اصول طراحی بهتر آن برای خانه های معاصر می انجامد.

  هدف پژوهش: 

  این پژوهش ساختار فضایی ورودی درخانه های سنتی اواخر قاجار و اوایل پهلوی را بررسی می کند تا مهم ترین مولفه های تاثیرگذار برکیفیت ورود را از طریق تکنیک چیدمان فضا استخراج کند. نقطه عطف تغییرات سلسله مراتب ورود درخانه های ایرانی را می توان در معماری دوره قاجار و پهلوی مشاهده کرد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که برای تحلیل و پیکربندی فضای ورودی چه مواردی مهم و کاربردی هستند تا بتوانند نیاز ساکنین به امنیت روانی و هویتی را پاسخ دهند؟

  روش پژوهش: 

  در مرحله اول بعد از انتخاب و بررسی هشت خانه از دو دوره زمانی مختلف، درگام بعدی نمونه های انتخاب شده با استفاده از تکنیک چیدمان فضا و توسط نرم افزارDepth Map آنالیز شده اند. این روش برمبنای استفاده از گراف هایی است که روابط بین فضاها را ازطریق مفاهیمی مانند: کنترل بصری، آنتروپی و عمق تشریح می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد ساختار خانه های سنتی راهکارهای بهتری در زمینه سلسله مراتب ورود و محرمیت ارایه می دهد و فضاهای اطراف ورودی به ویژه حیاط نقش ارتباطی در سامانه ورود ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد ورودی و روابط فضایی آن بر مبنای پاسخ دهی به نیازهای انسانی دو دوره مورد نظر، مهم ترین مولفه های فیزیکی درخانه های قاجار و دوره پهلوی هستند که برای نیل به موضوع محرمیت که جزو شالوده های اساسی آنهاست تحلیل شده اند.

  کلیدواژگان: ساختار فضایی، ورودی، چیدمان فضا، خانه های سنتی، نیازهای انسانی
 • فواد غفوری، ایمان قلندریان* صفحات 43-54

  بیان مسیله: 

  بازآفرینی بخش های قدیمی و مرکزی شهرها با هدف حفظ ارزش های زیستی در کنار پاسخ گویی به نیاز کاربران، اهمیت زیادی دارد. با ظهور موج دوم شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه، بخشی از بافت های شهری متاثر از مداخلات مدرنیستی، دچار دگردیسی شده به گونه ای که عموما این بافت ها، معنا و عملکرد خود را از دست داده و با تنزل ارزش های زیستی و تضعیف هویت مکان مواجه شده اند. با ادامه این روند و عدم توجه به زمینه، این محله ها در حال تغییر شکل به مکان های فاقد معنی و هویت در ورای ادراک شهروندان هستند.

  هدف پژوهش: 

  تحقیق حاضر سعی دارد تا با مطالعه ای روشمند، مولفه های کیفیت محیط خیابان شهری را استخراج و با تدوین فرایند بازآفرینی خیابان شهری مبتنی بر ارتقاء هویت از این طریق، بتواند علاوه بر شناخت و تحلیل خیابان چهارباغ، پیشنهاداتی برای جهت دهی به مداخلات کالبدی با هدف ارتقاء هویت ارایه کند.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش با رویکرد آمیخته کمی و کیفی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. به منظور تقویت پژوهش و اعتبار بیش تر یافته ها، زاویه بندی به کار گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از روش گروه متمرکز و پرسش نامه مردمی استفاده شد. تحلیل داده های برآمده از گروه متمرکز با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و داده های حاصل از پرسش نامه با بهره گیری از روش فریدمن، ضریب هم بستگی پیرسون و با ابزار (SPSS) انجام شد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده در بعد نظری حاکی از آن است که اساسا مهم ترین مولفه های خیابان شهری از نظر پژوهشگران عبارت است از دسترسی، تداوم فضایی، ایمنی و امنیت، همه شمولی و اختلاط اجتماعی، کیفیت عرصه همگانی، محصوریت و شفافیت، تنوع و اختلاط کاربری ها و حمایت از ذی نفعان. در بعد عملی نیز می توان با اصلاح دسترسی و تعدیل اندازه بلوک های شهری، تنوع و اختلاط کاربری، طراحی مبلمان شهری و تقویت ادراک شهروندان از فضا (با افزایش خوانایی، تناسب فرم های جدید و وحدت فضایی) هویت خیابان چهارباغ هرات را ارتقاء داد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، خیابان شهری، خیابان چهارباغ، هویت مکان، هرات
 • زهراسحر یمین مردوخی، حسین سلطان زاده*، شوکا خوشبخت بهرمانی صفحات 55-66

  بیان مسیله: 

  کودکان بیشتر از هر چیزی در دوران زندگی خود، نیازمند تجربه کردن و یادگیری هستند، بر این اساس فضای کلاس های درس امروزی، می بایست بتواند نیروهای حسی و ذهنی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد و قدرت یادگیری آن ها را بهبود بخشد. پرسش تحقیق این است که آیا شکل هندسی و چیدمان فضای کلاس درس مقاطع ابتدایی بر ارتقاء کیفی روش های آموزش همراه با انتخاب مناسب ترین روش آموزش دارای نقش قابل توجهی است؟

  هدف پژوهش: 

  هدف پژوهش حاضر بررسی فضای کلاس درس مدارس ابتدایی در دوران معاصر و تاثیر آن بر کیفیت روش های آموزشی نوین ایران است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل محتوا و استفاده از شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق ابزار مصاحبه و بررسی جامعه آماری به تعداد چهار نمونه از مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران در بازه زمانی سال های1380تا1400 استفاده کرد. مبانی نظری تحقیق نیز بر این نکته استوار است که چیدمان فضا و شکل هندسی کلاس در نحوه آموزش تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد که کلاس های درس مقاطع ابتدایی ایران طی سال های 1380 تا1400 به فرم های مربع و مستطیل با محوریت عمودی و خطی هستند و روش های آموزشی در این کلاس ها به شکل انفرادی، سخنرانی و مباحثه ای است که روش مباحثه ای به شیوه گروهی مناسب ترین روش است، اما متاسفانه با توجه به چیدمان خطی و محوری میز و نیمکت ها و دیگر تجهیزات کلاس های درس مقطع ابتدایی، این روش به ندرت مورد استفاده معلمان قرار می گیرد و بیشتر روش انفرادی و سخنرانی مورد استفاده است. همچنین مبلمان کلاسی، که اجزای آن از دیگر اجزاء معمارانه کلاس اند، تاثیر بسزایی در شکل گیری آموزش بر عهده دارد. ازاین رو می توان اذعان کرد که شکل هندسی و چیدمان فضای کلاس درس مقاطع ابتدایی بر ارتقاء کیفی روش های آموزش همراه با انتخاب مناسب ترین روش آموزش دارای نقش قابل توجهی است.

  کلیدواژگان: تحول، کلاس درس، روش های آموزش، مدارس ابتدایی
 • فائزه داوری، پریسا داروئی* صفحات 67-80

  بیان مسیله: 

  وجود برنامه های آموزشی هنر در راستای اهدافی مشخص و با رویکردی متناسب با آن می تواند تاثیرگذاری مطلوبی بر کودکان داشته باشد. از سویی، با توسعه حس زیبایی شناسی در کودکان که به صورت بالقوه در نهاد آن ها نهفته است می توان در دریافت پیوسته زیبایی ها و شگفتی های جهان اطراف به آن ها کمک کرد و هنر ابزار مناسبی برای برای افزایش و توسعه این درک است. از سویی دیگر، رویکرد آموزشی دیسیپلین محور با تمرکز بر روی آثار هنری می تواند در طراحی برنامه های آموزشی با این هدف موثر باشد؛ از این رو، سوال پژوهش این است که بسته آموزشی طراحی شده با رویکرد دیسیپلین محور بر درک زیبایی شناسی کودکان چه تاثیری دارد؟

  هدف پژوهش: 

  هدف این پژوهش، سنجش تاثیر یک بسته آموزشی تدوین شده برمبنای رویکرد دیسیپلین محور بر درک زیبایی شناسی کودکان 7 تا 9 شهر اصفهان است.

  روش پژوهش: 

  به لحاظ هدف، کاربردی و در روش به صورت ترکیبی است. در ابتدا با روش کیفی از نوع اکتشافی با رویکرد دیسیپلین محور به طراحی برنامه آموزشی پرداخته شد و سپس جهت سنجش تاثیر این برنامه به روش کمی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون زیبایی شناسی پیرسون که براساس تحول زیبایی شناسی پارسونز طراحی شده، بر روی 10 کودک در سنین 7 تا 9 سال انجام گرفت. کودکان به صورت تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. برنامه مداخله به مدت 12 جلسه آموزشی، که هر جلسه 90 دقیقه طول می کشید، انجام گرفت. داده های به دست آمده با روش آماری میانگین t زوجی بررسی شد.

  نتیجه گیری

  یافته های آماری نشان داد که بین عملکرد کودکان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0>p) و می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی حاضر بر افزایش زیبایی شناسی کودکان تاثیر داشته است.

  کلیدواژگان: آموزش هنر دیسیپلین محور، زیبایی شناسی پارسونز، آزمون زیبایی شناسی پیرسون، کودکان 7- 9 سال
|
 • Zahra Foroutan, Manouchehr Tabibian * Pages 5-18

  Problem statement: 

  Globalization is an ongoing process whose effects on cities and their micro spaces have not been specified yet. Globalization makes the actions and evolutions in one part of the world affect the other parts. In the contemporary globalized world, where the local (and somehow closed) community has changed to a trans-local, global, or local-global one, many indicators affect our urban life. Therefore, this process is observed with its special dimensions and indicators in the public space arena (both physically and behaviorally).

  Research Objective

  The present study aims to analyze the most influential components on public spaces and examin how globalization impacts on citizen behavioral patterns in public spaces.

  Research method

  To answer the above questions, the most important effective dimensions of globalization in public spaces have been specified with a macro, critical view, by using the meta-analysis method. The expert questionnaire and statistical analysis have been used to evaluate the reliability and normal distribution of data (with SPSS version 26). The ranking of the components was done by the Fuzzy Delphi method.

  Conclusion

  The conclusions show that globalization affects the behavioral patterns of contemporary man indirectly, due to its effect on the most important aspects of life. Information technology has catalyzed this by changing the spiritual frontiers in the resultant of three behavioral aspects (necessary, social, and optional) and has made inevitable effects on both two qualitative dimensions of urban space. Virtual communication is the continuous flow of information, values, and according to their effect on public spaces. Therefore, technology development and its subsequent information and communication revolution have had the most effect on urban public spaces during globalization. This in turn clarifies considering the mentioned indicators while designing public spaces in a globalized world.

  Keywords: Process, globalization, public spaces, Meta-analysis
 • Mahsa Hoshyar Khoshdel, Mitra Manavirad * Pages 19-30

  Issue expression: 

  Human image context in Iran's surrealist posters and knowing their designers point of view in ideation, the structure of present study with assumption of creating new images of human as a modern connection way with audience has established.

  Research aims

  The purpose of this article is to study human image in Iranian's surrealist posters and interpretation the indexes of expression in their ideation.

  Research method

  Utilizing the descriptive-analytical way in the analysis direction of statistical society of this research, the indexes ideation of those Iran's surrealist posters kind that has been created based on the human image and most of the distinguished instances in 1989 till 2019 period of solar hijri time that has been printed, examines in the terms of structural and content.

  Conclusion

  The findings indicate that the surrealistic use of human images has been the focus of Iranian artists since ancient times. Consequently, it can be considered that the impacts on modern visual expression in Iran’s surrealistic posters are derived from this view of Iranian artists. The posters, which are often illustrated with various techniques and have a high visual appeal, have emerged in a dreamy way and an innovative combination of visual factors. Therefore, due to their conceptual nature, their understanding of the audience depends on the influence of the works on their inner feelings.

  Keywords: Human Image, Surrealism, Poster, Iranian posters
 • Javaher Kooti, Jaleh Sabernejad *, Mehrdad Matin Pages 31-42

  Problem statement: 

  The Iranian concept of ‘home’ goes beyond the physical aspects and is intertwined with the spiritual characteristics of the audience. In the structure of traditional Iranian houses, the design of the small spaces of the house has been based on the needs of the residents, and these needs have influenced the spatial relationships of the house. Investigating the entrance hierarchy in traditional Iranian houses leads to a better understanding of its design principles for contemporary houses.

  Research objective

  This study attempts to investigate the spatial structure of the entrance in the late Qajar and early Pahlavi traditional houses to extract the most important factors affecting the quality of the entrance through the space arrangement technique. What items are important and practical for the analysis and configuration of the entrance space so that they can answer the residents’ need for psychological and identity security?

  Research method

  In the first step, after selecting and examining 8 houses from two different periods, in the next step, the selected samples were analyzed using the space arrangement technique and by DEPTH-MAP software. This method is based on the use of graphs that describe the relationships between spaces through concepts such as connection, depth, integration, selection, and control.

  Conclusion

  it shows that the structure of traditional houses provides better solutions in the field of entry hierarchy and deprivation, and the spaces around the entrance, especially the courtyard, play a communicative role in the entry system. This study shows that the entrance and its spatial relationships respond to human needs. The two periods in question are the most important physical factors in the Qajar houses and the Pahlavi period, which has analyzed these spaces to achieve the issue of deprivation, which is one of their basic foundations.

  Keywords: spatial structure, entrance, space arrangement, traditional houses, Human Needs
 • Fawad Ghafoori, Iman Ghalandarin * Pages 43-54

  respond to users’ needs is essential. With the advent of the second wave of urban development in developing countries, part of urban fabrics affected by modernist interventions has changed and metamorphosed to the point that they have lost their meaning and function, consequently leading to the degradation of biological values and weakening of the identity of the place. With this continuing trend and the lack of attention to the background, these neighborhoods are being transformed into places devoid of meaning and identity fathomable by citizens.

  Research objective

   This study aims to extract the quality components of urban streets systematically by formulating the process of regenerating urban streets with a focus on promoting identity and analyzing Chaharbagh Street to propose complementary interventions to further promote its identity.

  Research method

  This study used a mixed approach using the descriptive-analytical method. Triangulation was used to strengthen the research and increase the validity of the findings. The focus group method and a public questionnaire were used to collect the data. The data from the focus group were analyzed using coding, and the data from the questionnaire were analyzed using the Friedman method and Pearson correlation coefficient in SPSS.

  Conclusion

   The theoretical results revealed essential components of urban streets: access, spatial continuity, safety, and security, inclusiveness, and social mixing, quality of the public space, enclosure and transparency, diversity, mixed land uses, and supporting stakeholders. Modifying accessibility and adjusting the size of urban blocks and mixed land uses, designing urban furniture, and strengthening citizens’ perceptions of space (by increasing legibility, the proportion of new forms, and spatial unity) can improve the identity of Chaharbagh Street in Herat.

  Keywords: Urban regeneration, Urban Street, Chaharbagh Street, Place Identity, Herat
 • Zahrasahar Yamin Mardoukhi, Hossein Soltanzadeh *, Shooka Khoshbakht Bahramani Pages 55-66

  Problem statement: 

  Children are required to continuously experience and learn, and the space of classrooms should be able to govern the sensory and mental powers of students and improve their learning ability. The research question addresses the shape and design of the elementary classroom and its effect on the quality of teaching methods to determine the most appropriate one.

  Research objective

  The study aims to investigate the current classroom environment of elementary schools and its influence on the quality of modern educational methods in Iran.

  Research method

  This is descriptive-analytical research using the content analysis method to analyze the data from library resources, and interviews from the field. The sample included four primary schools in Tehran during the years 2001–2021. The theoretical foundation of the study also points to the influence of spatial design and the shape of the classroom on teaching methods.

  Conclusion

  According to the results, the elementary classrooms in Iran during the years 2001-2021 have had square and rectangular shapes with vertical and linear directions; the teaching methods in these classes are mostly based on individual, lecture, and discussion methods, which among them, group discussion is considered as the most appropriate one. But unfortunately, due to the linear and axial position of tables, benches, and other equipment in elementary classrooms, this method is not often used by teachers, and the two other individual and lecture methods are more applicable. Moreover, classroom furniture, as one of the architectural components of the classroom, had a significant influence on education. Therefore, it can be concluded that the geometrical shape and the space layout of elementary school classes have a significant role in improving the quality of teaching methods to choose the best one.

  Keywords: Development, Classroom, teaching methods, Primary Schools
 • Faezeh Davari, Parisa Darouei * Pages 67-80

  Problem statement: 

  using art education programs –compiled with defined goals and appropriate approaches would make a positive influence on children. On one hand, it could help them to receive continually the beauties and wonders of the universe to which the art is a suitable implement for this perception growth and promotion. On the other hand, discipline-based art education can be effective in designing educational programs with this goal, focusing on artworks; hence, the research question is what effect does the educational package designed with a discipline-based approach have on children’s perception of aesthetics?

  Research objective

  to evaluate the effect of an educational package compiled based on the discipline-based approach on the aesthetic perception of children from 7 to 9 in Isfahan city.

  Research method

  In terms of purpose, it is practical and in terms of method it is mixed. At first, the educational program was designed with a qualitative method of exploratory type with a discipline-based approach, and then to evaluate the effect of this program with a quantitative method of semi-experimental type with a pre-test-post-test design, using Pearson’s Aesthetic Test (which was designed based on Parsons’ Aesthetic Evolution), was conducted on 10 children aged 7 to 9 years. Children were randomly selected and participated in the research. The intervention program was conducted for 12 training sessions, each session lasting 90 minutes. The obtained data were analyzed by paired t-test mean statistical method.

  Conclusion

  The statistical findings show that there is a significant difference between the children’s performance in the pre-test and post-test stages (p<0.01) and it can be concluded that the present educational program affects growing children’s aesthetic perception.

  Keywords: Discipline-based art education, Parsons Aesthetics, Pearson aesthetics test, children 7- 9 years old