فهرست مطالب

برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1402)

فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اکبر شایان یگانه، محمدعلی زنگنه اسدی*، ابوالقاسم امیر احمدی صفحات 1-20

  محققان برای پتانسیل یابی ژیوتوریسم یک منطقه و یا قابلیت سنجی توریستی ژیوپارک ها در ایران و جهان همواره به دنبال ارزیابی ژیوسایت ها و ژیومورفوسایت های آن منطقه بوده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای چهار مدل بریلها، کومانسکو، فاسولاس و مدل بومی شده شایان یگانه و همکاران برای ارزیابی ژیومورفوسایت ها ست تا نقاط ضعف و قوت هرکدام از مدل های بین المللی با مدل ایرانی بررسی شود. محدوده مطالعه شده با مساحتی معادل 4257 کیلومتر مربع در غرب خراسان رضوی واقع است که می تواند قسمت هایی از شهرستان های سبزوار، داورزن را دربربگیرد. در پژوهش حاضر از روش تحلیلی-تطبیقی استفاده و داده ها به روش های اسنادی و میدانی گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی و آماری GIS، SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد درمجموع، ژیومورفوسایت هایی که زیرمجموعه آبی هستند در همه مدل ها بیشترین ارزش را دارند و درمقابل، ژیومورفوسایت های فرسایش بادی کمترین ارزش ها را دارند. از مقایسه مدل ها می توان نتیجه گرفت که مدل شایان یگانه و همکاران با مدل بریلها بیشترین مطابقت را داشته است و برای ارزیابی مناطق افیولیتی و کویری می توان از مدل بریلها نیز استفاده کرد. مدل بومی شایان یگانه برای مناطق کوهستانی و دشتی گرم و خشک طراحی شده است و به نظر می رسد برای مناطق ساحلی و سرد و مرطوب تغییرات اندکی باید داده شود. از نوآوری های پژوهش حاضر این است که جدیدترین مدل ایرانی برای ارزیابی ژیومورفوسایت ها و ژیوسایت ها بررسی و نقاط قوت و ضعف آن نیز بررسی شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، ژئومورفوسایت، ژئوتوریسم، ژئوپارک، ژئوکانزرویشن، خراسان رضوی
 • رضا ذاکری نژاد*، سعید موحدی، زهرا جزی صفحات 21-40

  دمای سطح زمین یا دمای رویه زمین در سطح شهرها و مناطق شهری نسبت به محیط اطراف به طور چشمگیری بیشتر است که به عنوان جزیه گرمایی شناخته می شود. این پدیده اگر از حد مشخصی بیشتر شود باعث ایجاد مشکلاتی برای ساکنان شهر می شود. در پژوهش حاضر اثر وجود پوشش گیاهی بر روی میزان جزیره حرارتی شهری شهرستان اصفهان بررسی شد. بدین منظور، روند تغییرات دمایی سطح زمین منطقه مطالعه شده و ارتباط آن با پوشش سطحی با استفاده از محصولات دمای سطح زمین (LST) سنجیده مودیس، مکان هایی با جزیره حرارتی بررسی شد. همچنین، برای تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی در بازه زمانی 2020- 2001 میلادی از شاخص تفاضل پوشش گیاهی نرمال (NDVI) داده های ماهوره لندست استفاد شد. بررسی تغییرات زمانی سالانه دمای رویه شهرستان اصفهان نشان می دهد که دما در طی این دوره افزایشی است؛ به طوری که سال 2011 با میانگین دمای سالانه21/37 درجه سلسیوس به عنوان گرم ترین و سال 2012 با میانگین دمای سالانه 7/33 درجه سلسیوس به عنوان سردترین سال در دوره زمانی مطالعه شده است. نتایج مربوط به بررسی پوشش گیاهی نیز نشان داد که اراضی بایر بیشترین دما و اراضی با پوشش گیاهی، کمترین دما را دارند. جزایر حرارتی نشان داد که مناطق با کاربری صنعتی و مکان هایی با تراکم بالای جمعیت (پرترافیک)، هوایی آلوده و بافتی فشرده و فرسوده دارند. توسعه کاربری شهری در طول دوره مطالعه، بسیار محسوس بوده است که به همین نسبت نیز کاهش پوشش گیاهی را به همراه دارد و نشان دهنده افزایش دمای شهری است.

  کلیدواژگان: LST، ماهوره لندست، تفاضل پوشش گیاهی نرمال (NDVI)
 • حبیب الله فصیحی*، طاهر پریزادی، آذر داودی صفحات 41-64

  توجه به بافت تاریخی شهرها (رشته استوار پیونددهنده جامعه با گذشته و احیاگر هویت شهرهاست) پیوسته بیشتر شده و حراست از آن نیز نیز در کانون توجه زمامداران جوامع قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه هایی با قابلیت و استعداد آسیب رسانی به بافت تاریخی شهر شوشتر و تعیین مراتب شدت آسیب هر کدام از مولفه هاست. روش تحلیل، اکتشافی و توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات و داده ها از منابع اسنادی و نیز از پیمایش حاصل شده است. نمونه آماری 11 فرد خبره بوده که از میان مدیران مجرب شهرداری و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزیده شده است. ارزیابی بر پایه مدل پاستاکیا صورت گرفته که در آن با توجه به موضوع پژوهش حاضر تغییراتی اعمال شده است. یافته های پژوهش گویای عملکرد 34 مولفه آسیب زا در بافت تاریخی شوشتر بوده که در مجموع، قابلیت و استعداد آسیب «سطح زیاد» را آشکار کرده است. از سه بعد بررسی شده، مولفه های بعد کالبدی-محیطی نقش بیشتری را در آسیب رسانی داشتند و نیز شدت زیادتر آسیب ها مربوط به این بعد است. تعداد بیشتر مولفه های این بعد نیز شدت آسیب را در سطح «بسیار زیاد» نشان دادند؛ در حالی که در هر کدام از دو بعد اجتماعی-فرهنگی و نهادی، ضمن داشتن تعداد کم مولفه آسیب شناسایی شده، نیمی از مولفه ها نیز شدت آسیب را در سطح «متوسط» و پایین تر نمایان کردند. حفظ بافت تاریخی ضمن اینکه نیازمند اعتبارات کافی و بهره مندی از دانش، فنون و ابزار روز است، مستلزم ارتقا آگاهی شهروندان و اصلاح نظام مدیریتی و قوانین نیز است.جرح و تعدیل مدل ارزیابی پاستاکیا و منطبق سازی آن بر هدف های پژوهش حاضر کار بدیعی است که صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: بافت تاریخی، میراث فرهنگی، تهدید محیطی، آسیبشناسی، شوشتر
 • نرگس سلطانی، پروین پرتوی*، داریوش مرادی چادگانی صفحات 65-96

  موضوع میراث فرهنگی-محیط طبیعی یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهری نیز یکی از هدف های مهم برنامه ریزی شهری است. همچنین، منابع متعددی درباره کیفیت زندگی در اسناد میراث فرهنگی در قالب گزارش های علمی و عملیاتی وجود دارد؛ ولی هنوز ارتباط بین کیفیت زندگی و محیط های میراثی به صراحت بیان نشده است. یکی از این میراث محیطی-طبیعی (فرهنگی) رودخانه های شهری است که محل پیوند مردم، شهر و طبیعت است؛ اما در بیشتر پژوهش ها به این میراث توجهی نشده است. با نادیده گرفتن ارزش های میراثی رودخانه زاینده رود (Zayandehrud River) در شهر اصفهان ضمن محروم کردن شهروندان از قابلیت های بالقوه و بالفعل، باعث ایجاد مخاطره های طبیعی و انسانی (خشکسالی) شده است؛ این درحالی است که ارزش های رودخانه با برنامه ریزی شهری به مناطق پیرامونش کمک می کند تا شهروندان در راستای ارتقا کیفیت زندگی همراه با کاهش خطر های بالقوه، نهایت استفاده را از رودخانه کنند. هدف از پژوهش حاضر توصیف ارزش های میراث محیط طبیعی رودخانه زاینده رود شهر اصفهان، توصیف مولفه های کیفیت زندگی ساکنان پیرامون آن و تاکید بر اهمیت و میزان ارتباط ارزش های میراث محیط طبیعی رودخانه زاینده رود بر ابعاد کیفیت زندگی ساکنان (به عنوان ذی نفعان کلیدی) (Key stakeholders) پیرامون آن است. پژوهش حاضر کاربردی و برپایه شیوه کمی و کیفی است. داده ها براساس مطالعات اسنادی، میدانی و پیمایش گردآوری و از ابزارهای مشاهده و پرسشنامه ساختاریافته نیز استفاده شده است. در تحلیل داده ها در کنار تحلیل های کمی چون آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی از تحلیل متون بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ارزش های میراث محیط طبیعی رودخانه زاینده رود بر ابعاد کیفیت زندگی ساکنان پیرامونش تاثیر بسزایی دارد که ارزش های میراثی آن شامل سه دسته «محیطی، ادراکی، احساسی»، «تاریخی، فرهنگی، اجتماعی» و «کاربردی (کاربستی)» و کیفیت زندگی ساکنان آن نیز شامل شش بعد سیاسی و مدیریتی، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی است که هر یک شامل چند مولفه و نشانگر است.

  کلیدواژگان: میراث فرهنگی و محیط طبیعی، کیفیت زندگی، رودخانه زاینده رود، شهر اصفهان، تحلیل عاملی تاییدی
 • غلام حسن جعفری*، نرگس فولادی صفحات 97-116

  اثر ارتفاع بر افزایش بارش و اثر ناهمواری بر ایجاد بیابان ازجمله مسایلی است که ذهن محقق را درگیر کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت بارش در دامنه‏های غربی و شرقی تراست اصلی زاگرس است. برای دستیابی به این هدف، عملکرد و ارتباط عوامل ارتفاع و بارش به عنوان پارامترهای موثر در دامنه‏های مختلف زاگرس بررسی و نقشه‏های هم‏بارش و هم‏ارتفاع از محدوده مطالعه شده استخراج و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که افزایش بارش در دامنه‏های روبه‏باد با افزایش ارتفاع هماهنگی مطلوبی دارد؛ ولی افزایش بارش تا تراست اصلی زاگرس تداوم ندارد. در غالب مناطق، فراوانی بارش قبل از بالاترین ارتفاع زاگرس (منطبق با تراست اصلی زاگرس) اتفاق افتاده است؛ به طوری که با عبور از تراست زاگرس (باوجود ارتفاع چشمگیر منطقه) مقدار بارش به طور محسوسی روند کاهشی دارد. در قسمت‏های شمالی زاگرس بیشترین تغییر بارش در قسمت بادپناه (در مجاورت بلندترین قله ها) اتفاق افتاده است. دامنه های شرق تراست اصلی زاگرس، هرچند به دلیل موقعیت بادپناهی، بارش کمتری را دریافت می کنند، به علت شیب سطح های ارضی کمتر (نسبت به دامنه های غرب تراست اصلی زاگرس)، سطح دریافت کننده بیشتری دارند. همچنین، به دلیل مرتفع بودن، مقدار زیادی از بارش را به صورت برف دریافت می کنند؛ در نتیجه با فراهم شدن امکان نفوذ بیشتر آب به درون زمین (در طی دوره ذوب برف)، اثر های اکولوژیکی فراوانی را بر محیط پیرامون می گذارند.

  کلیدواژگان: تراست اصلی زاگرس، بیابان بادپناهی، مناطق خشک، سایه باران
 • حامد بیتی*، ابوالفضل چهاردولی، جاوید آریان صفحات 117-138

  افراد و اقشار مختلف در جوامع انسانی نیازمند سرپناهی به نام «مسکن» هستند. فرآیند طراحی این نوع فضاها از راه های مختلفی انجام می شود که امکان بهره گیری از نظر های بهره بردار در طول انجام دادن این فرآیند، همواره مد نظر جامعه طراحان بوده است؛ زیرا کاربران در این امر عضوی اثرگذارند. در طی سال های اخیر، رویکرد مشارکتی به عنوان پاسخی مناسب در فرآیند طراحی فضاهای مسکونی، نقش مهمی داشته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و سنجش «کم و کیف مشارکت کاربر در فرآیند طراحی» است؛ از این رو در این مقاله کوشش شده است تا به پرسش هایی چون کاربر در چه موضوعاتی و تا چه میزان می تواند در این فرآیند ورود کند، پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر از روش نظریه برپایه استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده حدود و نحوه مشارکت کاربر در مراحل مختلف فرآیند طراحی در فعالیتی سه مرحله ای و رفت و برگشتی است که در آن سهم کاربر بیشتر در «میزان تاثیرگذاری با اعلام نیازها» و سهم معمار نیز بیشتر در «میزان مشارکت با اعمال ملاحظه های تخصصی» مطرح است. نوآوری پژوهش حاضر حصول مدل و مولفه های برآمده با استفاده از نظریه برپایه و ارایه مدل سه مرحله ای از مشارکت کاربر در فرآیند طراحی است.

  کلیدواژگان: فرآیند طراحی، مسکن، جایگاه بهره بردار، طراحی مشارکتی، کاربران فضاهای مسکونی
|
 • Ali Akbar Shayan Yegane, Mohammad Ali Zangane Asadi *, Abolghasem Amir Ahmadi Pages 1-20

  To find the geotourism potential of a region or to measure the tourist potential of geoparks, researchers in Iran and the world have always sought to evaluate the geosites and geomorphosites of regions. The purpose of this study is to compare the models of Brilha, Comanescu, and Fassoulas, with Shayan Yeganeh et al.’s native model. It examines the strengths and weaknesses of each of the international models with the Iranian model. The study area with an area of 4257 square kilometers is located in the west of Khorasan Razavi, which can include parts of Sabzevar and Davarzan cities. This research has dealt with the subject with an analytical-comparative method. The data were collected using documentary and field methods and analyzed using GIS, SPSS, and Excel graphic and statistical software. The results of the research show that geomorphosites that are water erosion subsets have the highest scores in all models, and in contrast, wind erosion geomorphosites have the lowest scores. From the comparison of the models, it can be concluded that Shayan Yeganeh et al.’s model is the most consistent with Brilha’s model. The Brillha model can be used to evaluate the ophiolite and desert regions. The native model of Shayan Yeganeh is designed for the dry and semi-arid deserts and mountainous regions, and it seems that it is necessary to give a few changes and modifications for coastal and glacial areas. Regarding the innovation of the study, it investigates the latest Iranian model for evaluating geomorphosites and geosites and examines its strengths and weaknesses.

  Keywords: Evaluation, Geomorphosite, Geotourism, Geopark, geoconservation, Khorasan Razavi
 • Reza Zakerinejad *, Saeed Movaheid, Zahra Jazi Pages 21-40

  The surface of the earth or the top of the earth at the level of cities and urban areas becomes significantly higher than the surrounding environment, which is known as the thermal component. If this phenomenon is higher than a certain limit, it will cause problems for the city residents. But one of the most important factors that can play a very important role in controlling this phenomenon is the presence of vegetation, which is mainly a significant part of this coverage in urban areas. In this study, the effect of vegetation cover on the amount of urban heat island in Isfahan City was investigated. For this purpose, the surface temperature of the city and its relationship with the surface cover were investigated using the land surface temperature (LST) products of the MODIS sensor in places with heat islands by applying the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) of Landsat satellite data during the period of 2001-2020. Examining the annual changes in temperature in Isfahan shows that during this period, the temperature is generally increasing, so 2011 with an average annual temperature of 37.21 degrees Celsius is the hottest year and 2012 is the coldest year with an average annual temperature of 33.7 degrees Celsius. The most apparent thermal islands were observed in areas with industrial use, high-traffic places with severe air pollution and population density, and places with weak vegetation, areas with dense and worn-out textures.

  Keywords: LST, Landsat satellite, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
 • Habibollah Fasihi *, Taher Parizadi, Azar Davoudi Pages 41-64

  Attention to the historical context of cities, which is a strong thread connecting any society with the past and reviving the identity of the cities, has been continuously increased and the protection of this valuable heritage has been the focus of the leaders of the communities. The purpose of this study is to identify the components’ capabilities that damage the historical fabric of Shooshtar and determine the degree of severity of each factor. The method of analysis is exploratory and descriptive-analytical. The required data were gathered through documentary sources and a survey. The sample was 11 experts who were selected among the experienced managers of the municipality of Shooshtar and the Administration of Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism. The analysis was done using the Pastakia model, in which changes have been made according to this research. The findings showed the performance of 33 traumatic components in the historical context of Shooshtar, which, in total, revealed the capability and potential of high-level damage. Out of the three investigated dimensions, the components of the physical-environmental dimension have a greater role in damaging the city. Most of the components of this dimension showed the severity of the damage at the ‘very high’ level, while in each of the two social-cultural and institutional dimensions, in addition to a much smaller number of vulnerability components, half of the components showed the severity of damage at a ‘medium’ level and below. Preservation of the historical context, while requiring sufficient funds and benefiting from modern knowledge, techniques, and tools, also requires raising the awareness of citizens and reforming the management system and laws.

  Keywords: Historical context, Cultural Heritage, Environmental threat, pathology, Shooshtar
 • Narges Soltani, Parvin Partovi *, Daryoush Moradi Chadegani Pages 65-96

  Preserving the Natural Environmental Cultural Heritage (NECH) and improving the urban Quality of Life (QOL) are among crucial urban planning issues with critical roles in the sustainability of cities. There are several sources on the QOL in cultural heritage documents, i.e., scientific and operational reports, but the relationship between the QOL and cultural heritage has not been appropriately explicated yet. Zayandehrud River in Isfahan City is a natural environmental cultural heritage. It suffers from ignoring its heritage values and human hazards (drought) while depriving citizens of potential and actual capabilities. So, through urban planning, heritage values help to enhance the urban QOL and affect surrounding areas. The present study described the NECH values of the Zayandehrud River in Isfahan and the components of the QOL of the surrounding residents and emphasized the importance and extent of the relationship between the two basic concepts. This is an applied study based on quantitative and qualitative (Mixed methods) approaches. Data collection is based on documentaries, field studies, surveys, observation tools, and structured questionnaires. Data analysis was done using document analysis, along with quantitative analyses such as Friedman's test and Confirmatory Factor Analysis (CFA). The results showed that the NECH values of the Zayandehrud River have a significant impact on the dimensions of the QOL of the surrounding residents, and applying principles adapted to the natural environment heritage of the cities is coextensive with upgrading the resident’s quality of life.

  Keywords: Natural Environmental Cultural Heritage (NECH), quality of life (QOL), Zayandehrud River, Isfahan city, Confirmatory Factor Analysis (CFA)
 • Gholam Hassan Jafari *, Narges Fuladi Pages 97-116

  In relation to the effect of unevenness and precipitation, two issues have occupied the mind of researchers: First, the effect of altitude on increasing rainfall, and second, the effect of unevenness on the creation of deserts. The combination of these two effects has made it impossible to estimate a regression relationship between Zagros altitude and precipitation with a significant coefficient of explanation. The purpose of the present study is to investigate the precipitation situation in the western (rain-facing) and eastern (rain-sheltered) slopes of the Zagros main thrust and to create wind-sheltered (rain-sheltered) areas. To investigate the effect of the Zagros Mountain Range in the creation of sheltered areas, the function and relationship of the factors of altitude and precipitation were investigated as effective parameters in the creation of different slopes of this mountain range. Maps of both precipitation and altitude were extracted for the Zagros Mountain Range. According to the results obtained from examining the relationship between the maps of precipitation and altitude, it can be said that the increase in precipitation in the windward slopes has significant coordination with the increase in altitude, but the increase in precipitation does not continue until the main thrust of Zagros. In most of the regions, the maximum rainfall occurred before the maximum height of Zagros (corresponding to the main Zagros Thrust). When passing through the Zagros thrust despite the significant height of the region, the amount of precipitation has significantly decreased. In the northern parts of Zagros, the biggest change of precipitation has happened in the wind shelter part, in the vicinity of the highest peak. Considering the high altitude in the sub-basins to the east of the Zagros Thrust, as well as their lower slope compared to the basins located in the west, they receive less rainfall due to their sheltered position. But since they have more receiving surface and because of the high altitude, they receive most of the precipitation in solid form. More penetration of water into the ground is possible during the stages of snow melting. In addition, this phenomenon has considerable ecological effects.

  Keywords: Zagros Main Thrust, Wind Sheltered Desert, Dry Areas, Rain Shadow
 • Hamed Beyti *, Abolfazl Chahardovali, Javid Arian Pages 117-138

  Statement of the Problem: 

  Different people and strata in human societies need a shelter called housing. The design process of this type of space is done in different ways, and the possibility of using the user's opinions during this process has always been desired by the design community because users are considered influential members in this matter. In recent years, the participatory approach has played an important role as an appropriate response to this process. However, the special contemporary conditions, according to the way of house selection and the view of the designers, have made their involvement in the category of participation very diverse.

  Purpose

   This study seeks to explain and measure the level and quality of user participation in the design process. Therefore, the study investigates, firstly, in what topics and secondly, to what extent the user can enter into this process.

  Methodology

   The present study uses the grounded theory approach to achieve its goals.

  Results

   The results show the extent and manner of the user's participation in the different stages of the design process during a three-stage and back-and-forth activity, where the user's contribution is more important at the ‘level of influence through the declaration of needs’ and the architect's contribution is at the ‘level of participation through applying specialized considerations’.

  Innovation: 

  The innovation of the research is in obtaining the model and its components using grounded theory and presenting a three-stage model of user participation in the design process.

  Keywords: Design process, Housing, Position of the User, participatory design, residential space users