فهرست مطالب

ذهن، حرکت و رفتار - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، تابستان 1402)

نشریه ذهن، حرکت و رفتار
سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهتا اسکندرنژاد، محمد مجیدی* صفحات 1-14
  ورزشکاران برای کسب موفقیت ناگزیرند با رقبای خود رقابت کنند و در نتیجه در بسیاری موقعیت ها با چالش روبرو هستند و دچار هیجان می شوند. تنظیم هیجان شامل راهبردهایی است که یک فرد برای دست کاری وقوع، تجربه، مدت، شدت و ابراز هیجان به کار می برد. هدف پژوهش حاضر از میان راهبردهای 9 گانه تنظیم شناختی هیجان، کدام یک از راهبردهای سازگارانه (انطباقی) و ناسازگارانه (غیرانطباقی) از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای موفقیت ورزشی برخوردارند، است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 20 نفر از تیروکمان کاران نیمه ماهر در دو دسته ریکرو و کامپوند بود که باتوجه به محدود بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری به صورت تمام شمار است. تحقیق حاضر از نظر نوع همبستگی و یک پژوهش توصیفی است. بدین منظور از پرسشنامه های استاندارد موفقیت ورزشی موسوی و واعظ موسوی (1394) و پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و کرایج (CERQ) (2006) که روایی و پایایی آنها بررسی شده بود، جهت گردآوری اطلاعات، و از آمار توصیفی و استنباطی همبستگی پیرسون با نرم افزار spss 26 جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگارانه با موفقیت ورزشی، رابطه ی مستقیم وجود دارد. از سویی دیگر، بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه با موفقیت ورزشی رابطه ی معکوس وجود دارد همچنین بین راهبردهای شناختی که تیروکمان کاران برای تنظیم هیجاناتشان از آنها بهره می گیرند و میزان موفقیت ورزشی آنها رابطه ی معناداری وجود دارد که تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر موفقیت ورزشی تیراندازی باکمان صحه می گذارد و آن را روشی موثر برای فراگیری مهارت های حرکتی، به خصوص مهارت تیراندازی باکمان می داند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان شناختی، موفقیت ورزشی، تیروکمان کاران، هیجان ورزشی، مهارت های فراشناختی
 • نصور احمدی*، بهروز عبدلی، فاطمه حافظی، فاطمه پور رجبی صفحات 15-28
  مقدمه
  ترس از ارتفاع یکی از رایج ترین ترس ها است که فرد در مواجهه با آن قدرت تفکر و حتی ایستادن را از دست می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ارزیابی ترس از ارتفاع کوهن در ورزشکاران ایران بود.
  روش کار
  در این پژوهش 225 ورزشکار (75 دختر و 150 پسر) با دامنه ی سنی 18 تا 50 سال (70/25±86/6 سال) و سابقه ورزشی 3±5/8 سال شرکت کردند. پرسش نامه ارزیابی ترس از ارتفاع شامل دو آیتم اضطراب و اجتناب است که هر کدام شامل 20 سوال است. قبل از تحلیل عاملی، ابتدا از آزمون های کایزر- مایر- الکین و کرویت بارتلت برای بررسی مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی استفاده شد. سپس، از تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون روایی سازه پرسش نامه با استفاده از شاخص های مطلق، تطبیقی و مقتصد استفاده شد. برای محاسبه پایایی درونی سوالات هر خرده مقیاس نیز از ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که شاخص های تطبیقی، مقتصد و مطلق در دامنه قابل قبول قرار دارند. همچنین، نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که ضریب پایایی مولفه اضطراب 96/0 و مولفه اجتناب 97/0 بود که نشان دهنده همسانی درونی سوالات است.
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده از این پژوهش، بیانگر این است که از پرسش نامه ترس از ارتفاع می توان به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش ترس از ارتفاع ورزشکاران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ترس، اضطراب، اجتناب، روایی، پایایی
 • پرستو غلامی پور*، فرزاد ملکی، فرناز ترابی صفحات 29-46
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خطی و غیر خطی بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون در کودکان پسر 9 تا 12 سال مبتلا به سندرم داون بود. این پژوهش کاربردی، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه گواه بود. 45 نفر از کودکان پسر 9 تا 12 سال مبتلا به اختلال سندرم داون مرکز بهزیستی تبریز انتخاب و پس از همگن سازی بر اساس نمرات پیش آزمون به صورت تصادفی در سه گروه آموزش خطی (15 نفر) آموزش غیر خطی (15نفر) و گروه کنترل (15نفر) قرار گرفتند. مرحله اکتساب شامل 12 هفته و هر هفته 2 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه انجام گرفت. تکلیف مورد آزمون سرویس بلند بدمینتون بود. پس از پایان مرحله اکتساب، پس آزمون و 48 ساعت بعد آزمون یادداری به عمل آمد. به طوری که در روش آموزش خطی و غیرخطی بین مراحل اندازه گیری شده تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد در مراحل پس آزمون و یادداری بین گروه های مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری وجود دارد به طوری که آزمودنی های گروه آموزش خطی و غیر خطی عملکرد بهتری از گروه کنترل داشتند. در تبیین تحقیق حاضر می توان اظهار داشت که در اکثر مطالعات یادگیری حرکتی، به ویژه مواردی که در افراد کم سن انجام شده است، محققان معتقدند مداخلات و آموزش تاثیر بسزایی در رشد، یادگیری و عملکرد حرکتی دارد و از این رو نوع مداخله ضروری است.
  کلیدواژگان: آموزش خطی، آموزش غیر خطی، یادگیری، بدمینتون، سندرم داون
 • بهروز گل محمدی*، ولی الله کاشانی، ندا خدایی صفحات 47-58
  مقدمه

  خستگی ذهنی به عنوان یک حالت روان شناختی تعریف می شود که به خاطر یک فعالیت شناختی مورد نیاز رخ می دهد. خستگی ذهنی خود را به طرق مختلف نشان می دهد و با افزایش احتمال خطا و کاهش سرعت زمان واکنش در طی کارهای شناختی ساده همراه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر حاد خستگی ذهنی بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر بدمینتون بود.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های نیمه تجربی قرار دارد. طرح پژوهش به صورت پیش آزمون و پس آزمون به شیوه کانتربالانس اجرا شد. نمونه پژوهش حاضر شامل 20 ورزشکار بدمینتون نیمه ماهر دختر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اثر استروپ، مقیاس چندبعدی خستگی ذهنی، نمایش فیلم مستند خنثی و آزمون عملکرد اسکات و فاکس بود. از شرکت کنندگان ابتدا پیش آزمون گرفته شد، پس از آن یک بار تکلیف اثر استروپ و بعد از 48 ساعت نمایش مستند خنثی به آن ها داده شد و پس از هر تکلیف آزمون عملکرد اجرای سرویس بلند بدمینتون از آن ها گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده حاکی از این بود که خستگی ذهنی به شکل معنی‎داری موجب افت عملکرد بازیکنان نیمه ماهر در اجرای سرویس بلند بدمینتون شده است، اما نمایش مستند خنثی تاثیر معناداری بر خستگی ذهنی بازیکنان نیمه‎ماهر بدمینتون در اجرای سرویس بلند بدمینتون نداشته است.

  کلیدواژگان: خستگی ذهنی، تمرین حاد، عملکرد ورزشی، بدمینتون
 • حجت دهقانزاده*، حسین صمدی، طاهر افشار نژاد صفحات 59-69
  اخیرا تاثیر شدت و نوع فعالیت بدنی بر کارکردهای اجرایی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. هدف ما از این پژوهش بررسی اثر فعالیت وامانده ساز حاد بر حافظه کاری جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون و و از نوع طرح های متقاطع بود. جامعه آماری شامل پسران ورزشکار و غیر ورزشکار جوان و نمونه پژوهش شامل جوانان ورزشکاران و غیر ورزشکار پسر شهر یزد بود. از آزمون ان-بک 2 برای اندازه گیری حافظه کاری و از پروتکل تمرینی کانکانی به عنوان پروتکل تمرین وامانده ساز استفاده شد. آزمون حافظه کاری بلافاصله بعد از آزمون وامانده ساز، پس از 7 و 15 دقیقه انجام شد. از روش تحلیل واریانس مرکب برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که بلافاصله پس از آزمون وامانده ساز حافظه کاری افراد ورزشکار و غیرورزشکار افت می کند. این کاهش در افراد غیر ورزشکار به میزان معناداری بیشتر از افراد ورزشکار بود. همچنین حافظه کاری هر دو گروه پس از گذشت 5 و 7 دقیقه بهبود یافت و عملکرد گروه ورزشکار در این مراحل از گروه غیرورزشکار به میزان معناداری بهتر بود. طبق نتایج این پژوهش، افراد ورزشکار نسبت به افراد غیر ورزشکار پس از فعالیت وامانده ساز عملکرد بهتری در آزمون حافظه کاری داشتند.
  کلیدواژگان: حافظه کاری، فعالیت وامانده ساز، ورزشکار، جوانان
 • پریسا قلی زاده، اعظم زرنشان*، کریم آزالی علمداری صفحات 71-83

  هنوز مشخص نیست که آیا قرارگیری در معرض تمرینات ورزشی رقابتی می تواند منجر به سازگاری و کاهش نشانگرهای بزاقی استرس در نوجوانان گردد یا خیر؟ مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته قرارگیری در معرض تمرینات ورزشی رقابتی در تعدیل پاسخ آلفا آمیلاز و کورتیزول بزاق به یک جلسه رقابت ورزشی در نوجوانان انجام شد. 24 دخترو پسر نوجوان سالم با تخصیص تصادفی 50 درصد به هر جنسیت در دو گروه تمرین رقابتی (12 نفر) و تمرین غیررقابتی (12 نفر) شرکت کردند. تمرینات در هر دو گروه به مدت شش هفته انجام شد. آزمودنی ها تست رقابتی را با فاصله 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینات انجام دادند. پاسخ کورتیزول و آلفا آمیلاز بزاق قبل و 5 دقیقه بعد از تست رقابتی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و تی تست مستقل در سطح آماری 05/0 ≤ p انجام شد. نتایج حاکی از افزایش معنادار آلفا آمیلاز بزاق پس از تست رقابتی در پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه بود (05/0>p)، ولی کورتیزول در هیچ کدام از گروه ها تغییر معناداری نیافت. تفاوت معناداری در پاسخ کورتیزول و آلفا آمیلاز بین دو گروه مشاهده نشد (05/0>P). نتیجه کلی نشان داد که نوجوانان به استرس ناشی از رقابت ورزشی حاد به صورت افزایش آلفا آمیلاز بزاق پاسخ می دهند و تکرار حضور در تمرینات رقابتی شش هفته ای اثری در تعدیل پاسخ کورتیزول و آلفا آمیلاز بزاق ایجاد نمی کند.

  کلیدواژگان: ورزش رقابتی، آلفاآمیلاز، کورتیزول، نوجوان
 • زهره خلیل پور*، محمدتقی اقدسی، سید حجت زمانی ثانی صفحات 85-99

  هدف بررسی تاثیر سبک های شناختی بر میزان یادگیری آشکار و ضمنی است تا بدینوسیله دریابیم که آیا سبک شناختی می-تواند در برتری عملکرد افراد موثر باشد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح آن شامل چهار گروه پیش آزمون و پس آزمون می-باشد. جامعه آماری دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بودند. برای شناسایی سبک های شناختی از آزمون گروهی تصاویر پنهان شده استفاده شد و به منظور مطالعه عملکردهای یادگیری زمان واکنش متوالی اندازه گیری شد که چهار گروه (هر گروه 12 نفر) 1. وابسته به زمینه-یادگیری آشکار، 2. وابسته به زمینه-یادگیری ضمنی، 3. مستقل از زمینه-یادگیری آشکار و 4. مستقل از زمینه-یادگیری ضمنی ایجاد شدند. داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر با سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد در گروه های وابسته به زمینه-یادگیری ضمنی و مستقل از زمینه-یادگیری آشکار تفاوت معناداری بین مراحل پیش آزمون با سایر مراحل و همچنین در گروه وابسته به زمینه-یادگیری آشکار و مستقل از زمینه-یادگیری ضمنی تفاوت معناداری بین مراحل پیش آزمون و یادداری وجود داشت. با مقایسه نتایج حاصل از مراحل پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال مشاهده شد که تمام گروه ها در مرحله یادداری عملکرد بهتری داشتند. به طوری که براساس متغیر بررسی شده افراد در پیش آزمون زمان بیشتری برای اجرای حرکت نیاز داشتند یا سرعت حرکت در مرحله یادداری بهبود پیدا کرده بود و همچنین تمرین، اجرا را در تمام گروه ها ارتقاء بخشیده بود.

  کلیدواژگان: زمان واکنش، سبک های شناختی، مستقل از زمینه، وابسته به زمینه، یادگیری (آشکار و ضمنی)
 • حمیده عبدل زاده* صفحات 101-113

  هدف از پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی با عملکرد ورزشکاران نخبه و مبتدی تیراندازی بود. جامعه آماری ورزشکاران تیراندازی در رشته تپانچه بادی بود که از این میان 30 نفر براساس سطح فعالیت در دو سطح نخبه و مبتدی انتخاب شدند. برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و برای تعیین تیپ شخصیتی از پرسشنامه فریدمن و روزنمن استفاده شد. از آزمون های شاپیروویلک جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها و از آزمون های فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری در هوش هیجانی، مولفه ها و خرده مقیاس های آن با عملکرد ورزشکاران تیراندازی وجود داشت. همچنین ویژگی های تحمل فشار روانی، حل مساله و واقع گرایی در بالاترین سطح جای داشتند. در ضمن ورزشکاران سطح یک دارای تیپ شخصیتیB بودند. براساس یافته های پژوهش حاضر، توجه به مهارت های هوش هیجانی و پرورش آنها در ورزشکاران تیراندازی میتواند برای بهبود عملکرد مهارت های تیراندازی مدنظر مربیان و مسولین این رشته ورزشی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تیپ، شخصیت، تیراندازی، نخبه
 • امیر قیامی راد*، حجت زمانی، الهام رجب زاده صفحات 115-135
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ترکیبی بر اختلالات تعادلی سالمندان مرد مبتلا به پارکینسون بود. تحقیق حاضر نیمه تجربی، از طرح پیش آزمون_پس آزمون و روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. نمونه آماری تحقیق 40 نفر بیمار مرد پارکینسون 55-70 ساله بودند که در 4 گروه 10 نفره (تمرینات بدنی، ذهنی، ترکیبی و کنترل) قرار گرفتند. شرکت کنندگان تحقیق دوره تمرینی 24 جلسه ی 45 دقیقه ای در گروه های تمرینی خود انجام دادند. برای سنجش تعادل از آزمون صفحه نیرو جهت ارزیابی تعادل در وضعیت ایستا و از تست SEBT جهت ارزیابی تعادل در وضعیت پویا و از پرسشنامه توانایی تصویرسازی حرکتی ولسون برای سنجش توانایی تصویرسازی حرکتی استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (2×4) در سطح معناداری 05/0 و آزمون تعقیبی توکی نرم افزار اس. پی. اس. اس نسخه 23، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد درجابجایی مرکز فشار روی محور X و Y، تعادل پویای قدامی، تعادل پویای خلفی خارجی و داخلی و توانایی تصویرسازی حرکتی بین گروه تمرینات بدنی، ذهنی، ترکیبی و کنترل تفاوت معناداری در پس آزمون وجود داشت و بطوریکه در گروه تمرینات ترکیبی بهبود بیشتری نسبت به گروه بدنی و گروه بدنی بهتر از گروه ذهنی بود. بنابراین به تاثیر تمرینات ترکیبی نسبت به تمرینات بدنی و ذهنی پیشنهاد می گردد جهت بهبود بیماران پارکینسونی در مراکز درمانی و بیمارستان ها از متخصصین تربیت بدنی که از تمرینات بدنی و ذهنی و ترکیبی آگاهی دارند استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرینات بدنی، تمرینات ذهنی، تمرینات ترکیبی، تعادل، سالمندان، پارکینسون
 • میرجواد مجرد آذر، جلال دهقانی زاده* صفحات 137-154

  پژوهش حاضر با هدف ‏بررسی اثر بازی های ویدویی فعال (‏kinect‐xbox‏) بر کنترل بازداری و حافظه فعال دیدای/فضایی ‏کودکان دچار نقض توجه بیش ‏فعال انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 8 تا 12سال دچار نقض توجه بیش فعال شهرستان ارومیه در سال 1401 بود که به صورت تصادفی هدفمند 24 نفر از آنها انتخاب و در دو ‏گروه 12 نفری آزمایش (میانگین سنی: ‏20/1±14/10‏) و کنترل (میانگین سنی: ‏22/1‏±50/9‏) قرار گرفتند. شرکت کنندگان آزمون برو نرو جهت سنجش کنترل بازداری و تکلیف بلوک های کرسی برای سنجش حافظه فعال دیدای/فضایی ‏در پیش آزمون و پس آزمون به طور مشابه انجام دادند. گروه آزمایش طی 4 هفته، هفته ای دو جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به اجرای ‏بازیهای ویدویی فعال پرداختند. داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه تحلیل شد. نتایج نشان داد که با کنترل نمره پیش آزمون، بین نمرات آزمون خطای ارایه، خطای حذف، زمان واکنش حافظه فعال دیدای/فضایی دو گروه تجربی ‏و کنترل در پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (001/0‏p=‎‏). به نظر می رسد بازی های ویدیویی فعال پتانسیل لازم را برای ارتقای کارکردهای اجرایی (کنترل بازداری و حافظه فعال دیدای/فضایی‏‏) دارند، زیرا شامل پردازش انواع مختلف اطلاعات و تطبیق استراتژی ها به صورت پویا و در زمان واقعی است

  کلیدواژگان: بازی های ویدوئی فعال، کنترل بازداری، حافظه فعال دیدای، فضایی&rlm، بیش فعالی
 • عفت دیبا ذکی، میرحمید صالحیان* صفحات 155-171

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر برد و باخت بر طرحواره های ناسازگار اولیه ورزشکاران دختر رشته های تیمی و انفرادی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی - علی مقایسه ای (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران زن از رشته های تیمی (بسکتبال و هندبال) و انفرادی (دو و میدانی و کاراته) می باشند که در سال 2019 در مسابقات قهرمانی استان (آذربایجان شرقی) و کشور شرکت داشتند. براساس آمارهای کسب شده تعداد این افراد شامل 3200 ورزشکار تخمین زده شد. نمونه آماری این پژوهش براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) حجم نمونه مورد نیاز 346 نفر بود. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه طرحواره یانگ (2003) بود. اطلاعات حاصل از داده های مربوط به پرسشنامه ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفت. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد گروه ورزشکاران دارای برد به طور معناداری از میانگین طرحواره ناسازگار اولیه پایین تری برخوردار می باشند. گروه ورزشکاران رشته ورزشی تیمی طور معناداری از میانگین طرحواره ناسازگار اولیه بالاتری برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: طرحواره ناسازگار اولیه، ورزش، رقابت، برد و باخت
 • بهزاد بهزادنیا، شیرین یزدانی، مهتاب جسمانی، حانیه فاضلی صفحات 173-198

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت بدنی در محیط سبزبرانگیزش فعالیت بدنی، سواد بدنی، سرزندگی ذهنی، و سواد بدنی دانش آموزان و تفاوت آن با فعالیت در مجتمع های ساختمانی بدون دسترسی به فضای سبز بود. این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام گرفت. تعداد 60 دانش آموز پسر و 60 دانش آموز دختر مقطع متوسطه به صورت تصادفی به سه گروه (هر گروه 20 نفر به تفکیک جنسیت) تقسیم شدند. پس از یک پیش آزمون (تکمیل پرسشنامه های جمعیت شناختی، سواد حرکتی، انگیزش، سرزندگی و میل به ورزش) دانش آموزان فعالیت بدنی را در محیط های تعیین شده (گروه اول تمرین و فعالیت بدنی در پارک و فضای سبز، گروه دوم فعالیت بدنی درخانه بدون دسترسی به فضای سبز وگروه سوم فعالیت در خانه کنار گلها و گلدان ها) به مدت 8 هفته هر هفته شامل سه جلسه انجام دادند، و در انتها پرسشنامه های مربوطه را تکمیل کردند.نتایج نشان داد که اثر تمرین در پارک و طبیعت بر سرزندگی ذهنی و انگیزش خود -مختار تاثیر گذار بود،اما بر میل به ادامه فعالیت بدنی، سواد بدنی و انگیزش کنترل شده و بی انگیزه گی تاثیرگذارنبود. اثر تمرین در خانه باعث کاهش بی انگیزگی شد،اما بر میل به ادامه فعالیت بدنی، سواد بدنی وانگیزش های خود-مختار و کنترل شده تاثیر گذار نبود.فعالیت بدنی در منزل در کنار پنجره و رو به طبیعت و یا گلدانها برهیچ کدام از متغیرها تاثیری نداشت. به نظر می رسد که فعالیت بدنی در پارک و فضای سبز می تواند باعث افزایش انگیزش خود-مختار و سرزندگی ذهنی دانش آموزان گردد.

  کلیدواژگان: تغییرات انگیزشی، نظریه خود-مختاری، فعالیت بدنی، کرونا
|
 • Mahta Eskandarnejad, Mohammad Majidi * Pages 1-14
  Athletes have to compete with their competitors to succeed, and as a result, in many situations, they face challenges and get excited. Emotion regulation involves the strategies a person uses to manipulate the occurrence, experience, duration, intensity, and expression of emotion. The aim of the present study is which of the nine strategies of cognitive emotion regulation, which of the Compatible (adaptive) and maladaptive (non-adaptive) strategies have the most predictive power for sports success? The statistical population of the present study included 20 semi-skilled archers in two categories of recreo and compound, which due to the limited statistical population, the sampling method is All members. The present study is a descriptive study in terms of the type of correlation. For this purpose, standard questionnaires of sports success of Mousavi and Vaez Mousavi (2015) and Garnfsky and Craig (CERQ) (2006) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, whose validity and reliability were examined, were used to collect information. Descriptive and inferential statistics of Pearson correlation with SPSS 26 software were used to analyze the data. The results showed that there is a direct relationship between adaptive cognitive emotion regulation strategies and sports success. On the other hand, there is an inverse relationship between cognitive emotion regulation strategies and sports success. And there is a significant relationship between the cognitive strategies that archers use to regulate their emotions, and their athletic success rate.
  Keywords: cognitive emotion regulation, sporting success, archers, sporting excitement, metacognitive skills
 • Nassour Ahmadi *, Behrouz Abdoli, Fatemeh Hafezi, Fatemeh Poor Rajabi Pages 15-28
  Introduction
  Acrophobia is one of the most common fears that one loses thinking and even standing in face of it. The purpose of this study was to investigate psychometric properties of Cohen Acrophobia Questionnaire (ACQ) among Iranian athletes.
  Methods
  225 athletes (75 girls and 150 boys) age ranged 18-50 years old (25.70±6.86 years) and sport experiences of 8.5 ± 3 year participated in this study. The acrophobia questionnaire includes two items of anxiety and avoidance, each containing 20 questions. Prior to the factor analyses, Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett's test of sphericity was used to assess the suitability of the respondent data for factor analysis. Then, a confirmatory factor analysis was used to test the construct validity of the questionnaire using Absolute, Comparative and Parsimony fit indices. It was used the internal consistency coefficient of Cronbach's alpha to calculate the reliability of questions in each subscale.
  Results
  The findings of confirmatory factor analysis showed that the comparative, absolute, and parsimony indices are in acceptable range. Also, the results of Cronbach's alpha test showed that reliability coefficient of anxiety and avoidance subscales were .96 and .97 respectively.
  Conclusion
  the findings of this study indicate that, Cohen acrophobia questionnaire could be used as a reliable tool to measure acrophobia among Iranian athletes.
  Keywords: Fear, Anxiety, Avoidance, Validity, reliability
 • Parastoo Gholamipour *, Farzad Maleki, Farnaz Torabi Pages 29-46
  The aim of the present study was to investigate the effect of linear and non-linear training on learning badminton long serve skills in 9-12-year-old boys with Down Syndrome. The present study was applied, semi-experimental and pre-test, post-test with control group. 45 boys from 9 to 12 years old with Down Syndrome in Tabriz Welfare Center were selected and after homogenization based on the pre-test scores randomly in three groups of linear training (15 people), non-linear training (15 people) and control group ( 15 people) were placed. The acquisition phase consisted of 12 weeks and 2 sessions per week and each session lasted for 60 minutes. The task of the test was badminton long serve. After the end of the acquisition phase, the post-test and 48 hours later the memory test was performed. So that there is a significant difference between the measured steps in linear and non-linear training methods. It was also found that there is a significant difference between the different experimental groups in the post-test and memorization stages, so that the subjects of the linear and non-linear training groups performed better than the control group. In the explanation of the current research, it can be stated that in most motor learning studies, especially those conducted in young people, researchers believe that interventions and training have a significant effect on growth, learning and motor performance, and therefore the type of intervention is necessary.
  Keywords: Linear training, non-linear training, learning, Badminton, Down syndrome
 • Behrouz Golmohammadi *, Valiollah Kashani, Neda Khodaei Pages 47-58
  Introduction

  Mental fatigue is defined as a psychological state that occurs due to a required cognitive activity. Mental fatigue manifests itself in different ways and is associated with increased error probability and decreased reaction time speed during simple cognitive tasks. The purpose of this research was to investigate the acute effect of mental fatigue on the performance of semi-skilled badminton players.

  Methods

  This research is among semi-experimental research in terms of practical purpose and in terms of methodology. The research design was carried out as a pre-test and post-test as a counterbalance. The sample of the present study included 20 semi-skilled female badminton athletes who were selected as available. The tools used in this research were Stroop Effect, Multidimensional Mental Fatigue, Scale, showing a neutral documentary film and Scott and Fox performance test. First, the participants were given a pre-test, after that they were given a Stroop effect task and after 48 hours of watching a neutral documentary, and after each task, they were asked to perform a long serve badminton performance test.

  Results

  The obtained results indicated that mental fatigue significantly caused the performance of semi-skilled badminton players to decrease in the performance of long serve badminton, but the neutral documentary show had no significant effect on the mental fatigue of semi-skilled badminton players in the performance of long serve badminton.

  Conclusion

  It can be concluded that a cognitive task training session causes mental fatigue and can have a negative effect on athletes' performance.

  Keywords: Mental fatigue, Acute exercise, Sports Performance, Badminton
 • Hojat Dehghanzade *, Hossein Samadi, Taher Afshar Nejad Pages 59-69
  Recently, the effect of the intensity and type of physical activity on executive functions has been the focus of many researchers. Our aim of this research was to investigate the effect of acute exhausting exercises on working memory of young athletes and non-athletes. The research method was a semi-experimental research with a pre-test-post-test design. The statistical population included male athletes and non-athletes, and the research sample included male athletes and non-athletes in Yazd. N-back 2 test was used to measure working memory and conconi training protocol was used as a retention training protocol. The working memory test was performed immediately after the conconi test, after 7 and 15 minutes. The mixed ANOVA method was used to analyze the data. The findings of the research showed that immediately after the conconi test, the working memory of athletes and non-athletes drops. This decrease was significantly higher in non-athletes than in athletes. Also, the working memory of both groups improved after 5 and 7 minutes, and the working memory of the athlete group was significantly better than the non-athlete group in these stages. According to the results of this research, athletes had better performance in the working memory test than non-athletes.
  Keywords: Working memory, exhausting exercise, Athletes, Young
 • Parisa Gholizadeh, Azam Zarneshan *, Karim Azali Alamdari Pages 71-83

  It is not yet clear whether exposure to competitive exercise training (CET) can lead to adaptation and reduction of salivary markers of stress in adolescents or not? This study aimed to investigate the effects of six weeks of exposure to CET in modulating the response of salivary alpha-amylase and cortisol to a single bout of acute competitive activity in adolescents. 24 healthy adolescents (12 girls and 12 boys) participated in this research in two groups of competitive (n=12) and noncompetitive(n=12) exercises with random allocation of 50% to each gender. Exercises were performed in both groups for six weeks and two sessions per week. The subjects performed the acute competitive activity with an interval of 48 hours before and after the training period. Salivary cortisol and alpha-amylase responses were evaluated before and 5 minutes after the acute competitive activity in two stages, pre-test and post-test. Data analysis was done with the Repeated measures ANOVA and independent t-tests at the statistical level of P≤0.05.The results indicated a significant increase in salivary alpha-amylase after the acute competitive activity in the pre-test and post-test in both groups (p<0.05), but cortisol did not change significantly in any of the groups. There was no significant difference between the groups in cortisol and alpha-amylase responses (P<0.05). In summary the results showed that adolescents respond to the stress caused by acute competitive activity in the form of an increase in salivary alpha-amylase, and repeated participation in six weeks CET does not have an effect on modulating the response of salivary cortisol and alpha-amylase.

  Keywords: competitive sport, Alpha amylase, Cortisol, adolescent
 • Zohreh Khalilpour *, Mohammadtaghi Aghdasi, Seyed Hojjat Zamani Sani Pages 85-99

  The purpose of this research was to investigate the effect of cognitive styles on the amount of explicit and implicit learning, in order to find out whether cognitive style can be effective in the superiority of people's performance. This research was semi-experimental and its design included four pre-test and post-test groups. The participants of the present study were undergraduate physical education students of Tabriz University with an age range of (18-23) years. As a result of classification into four groups (12 people in each group) 1. Filed dependent-explicit learning 2. Filed dependent-implicit learning 3. Field independent-explicit learning 4. Field independent-implicit learning were. Hidden images group test was used to identify cognitive styles, and sequential reaction time was measured to study learning functions. In this study, ANOVA was used to examine the possible differences in pre-tests and learning stages and to investigate the possible differences within the group in the learning stages, analysis of variance with repeated measures at a significance level of 0.05 was used. The results showed that in the filed dependent-implicit learning and filed independent explicit learning groups there was a significant difference between the pre-test stages with other stages and also in filed dependent-explicit learning and field independent-implicit groups there was a significant difference between the pre-test and retention stages. Comparing the results of the pre-test, acquisition, retention and transfer stages, it was observed that all groups performed better in the retention stage. According to the studied variable, individuals needed more time to perform the movement in the pre-test or the speed of movement had improved in the memorization stage, and also the exercise had improved the performance in all groups.

  Keywords: Cognitive styles, field dependence, field independence, learning (explicit, implicit), reaction time
 • Hamideh Abdolzadeh * Pages 101-113

  This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and personality types and the performance of elite (experienced) and novice (inexperienced) athletes in shooting task. The statistical population included athletes of pistol shooting, 30 of them were selected as elite and beginner participants based on their level of activity as the sample population. Bar-on emotional intelligence questionnaire and Freidman and Rosenman questionnaire were used respectively to measure emotional intelligence and to determine personality type. Shapiro-wilk test was used for determine normal distribution of data and Freidman test, and spearman correlation coefficient test were used for data analysis using SPSS 16. The results showed that there was a significant relationship among emotional intelligence, its components and subscales and the shooting performance of athletes. Also, factors like stress tolerance, problem solving and realism (being realistic) were at the highest level. In addition, elite athletes have type-B personality. According to the findings of this research, paying attention to the emotional intelligence skills and developing them in shooting performance of athletes can be considered by the concerning coaches and officials to improve the shooting skills.

  Keywords: Emotional Intelligence, personality, type, Shooting, elite
 • Hojat Zamani Sani, Elham Ragabzadeh Pages 115-135
  The purpose of this research was to investigate the effect of physical, mental and combined exercises on the balance disorders of elderly men with Parkinson's disease. The present semi-experimental research used the pre-test-post-test design and the purposeful sampling method. The statistical sample of the research was 40 male Parkinson's patients aged 55-70, who were placed in 4 groups of 10 (physical, mental, combined and control exercises). Research participants did 24 sessions of 45 minutes in their training groups. To measure balance, the force plate test was used to evaluate balance in a static state, the SEBT test was used to evaluate balance in a dynamic state, and the Wilson motor imagery ability questionnaire was used to measure motor imagery ability. The data were analyzed using analysis of variance with repeated measurements (4x2) at a significance level of 0.05 and Tukey's post hoc test using S. P. S. S version 23 were analyzed. The results of the analysis of variance showed that there was a significant difference in the displacement of the center of pressure on the X and Y axes, anterior dynamic balance, external and internal posterior dynamic balance, and the ability to visualize movement between the physical, mental, combined and control exercise groups in the post-test, and so that in the exercise group The combination was more improved than the physical group and the physical group was better than the mental group. Therefore, it is suggested to use physical training experts who are aware of physical and mental and combined exercises in order to improve Parkinson's patients in medical centers and hospitals.
  Keywords: physical exercises, mental exercises, combined exercises, Balance, elderly men, Parkinson
 • MirJavad Mojaradazar, Jalal Dehghanizade * Pages 137-154

  The purpose of the present study was to investigate the effect of Active video games‏) ‏Kinect‐Xbox‏(‏‎ on inhibitory control and visual/spatial ‎active memory children with attention deficit hyperactivity disorder.the research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with a control group. The statistical population included all children aged 8 to 12 Children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in Urmia city, 24 of them were randomly selected and tested in two groups of 12 (average age: 10.14±1.20) and control (mean age: 9.50 ± 1.22). The participants performed the Go/no GO test to measure inhibitory control and the Corsi block ‎Test( CBT) to measure visual-spatial working memory in the pre-test and post-test similarly.‎ the experimental group played Active video games‏) ‏Kinect‐Xbox)‏ ‏ for 4 weeks, two sessions a week and each session lasted 60 minutes. The data was analyzed through one-way analysis of covariance in Spss software Version 25. The results showed that by controlling the pre-test score, there is a significant difference between the presentation error, omission error, visual/spatial active memory reaction time of the two experimental and control groups in the post-test (p=0.001). Active video games seem to have the potential to improve executive functions (inhibitory control and visual/spatial working memory), because it involves processing different types of information and adapting strategies dynamically and in real time

  Keywords: Active Video Games&rlm, ) &rlm, Kinect- Xbox), Inhibitory Control, Visual, Spatial &lrm, Working memory, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Effat Diba Zaki, MirHamid Salehian * Pages 155-171

  The purpose of this study was to determine comarison of winning and losing effect on early maladaptive schemas of female and female athletes of different disciplines. The present study is a descriptive-analytical (post-trait) research method. The statistical population of this study is all female athletes from team disciplines (basketball and handball) and individual (athletics and karate) who participated in the championship of the province (East Azarbaijan) and country in 2019. According to the statistics, the number of these people was estimated at 3,200 athletes. The statistical sample of this study, based on the sample size table, was Krjatsy and Morgan (1970), the sample size was 346 people. The current research tool was Yang Schema Questionnaire (2003). Data were analyzed using independent t-test. All data analysis was performed by SPSS software version 20. The results showed that athletes in a win group had significantly lower range of early maladaptive schemas. Team athletes had significantly higher early maladaptive schemas.

  Keywords: Early maladaptive schema, sport, Competition, win or lose
 • Behzad Behzadnia, Shirin Yazdani, Mahtab Jesmani, haniyeh fazeli Pages 173-198

  This study aimed to examine the differences between green physical activity and home-based physical activity on motivational regulations, physical literacy, subjective vitality, and intention to continue physical activity. One hundred and twenty secondary students (50% males) participated in this quasi-experimental study. They were randomly assigned into three experimental groups (first experimental group one: physical activity at the park and green space, second experimental group: home-based physical activity, and third experimental group: home-based physical activity behind flowers and flower bots), and followed exercises for 8 weeks. Compared to students in the second and third groups, students in the first experimental group reported higher autonomous motivation and vitality. Amotivation also decreased for students in the second group. Controlled motivation, physical literacy, and intention to continue physical activity did not change results from the interventions. Generally, green physical activity would help students to autonomously motivate toward activities and experience higher vitality, which also has important implications for teachers and physical activity psychologists during challenging times

  Keywords: Motivational changes, self-determination theory, physical activity, coronavirus