فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 14 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهه سلیمانی مورچه خورتی، شیرین شیرازیان*، مریم افشاری صفحات 1-14

  با توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته  و پیچیدگی های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتا به مفاهیم و کلیات مربوط به محصولات تراریخته  و تفاوت ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده، چالشهای موجود و در نهایت راهکارهایی جهت رفع این چالشها نیز تبیین شده است. قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی سازد و از این جهت نمی توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده به درستی حمایت شود. قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف کنندگان محصولات تراریخته دارای کاستی ها و خلاهایی می باشد که با توجه به تحولات سریع حوزه زیست فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می نماید.

  کلیدواژگان: ضمانت اجراهای حقوقی- کیفری، حمایت از حقوق مصرف کننده، محصولات تراریخته
 • ایام شیاع علی التمیمی، افسانه زرکش*، منصور یگانه صفحات 15-37
  زمینه و هدف

  عراق دارای زمستان های معتدل و هوای گرم و خشک در تابستان های طولانی است به همین دلیل خنک سازی به پر مصرف ترین جنبه انرژی در عراق تبدیل شده و میزان مصرف انرژی در حال افزایش است. این مشکل در عدم تمایل به استفاده از راه های ساختمان سبز است که با هدف کاهش مصرف انرژی و منابع طبیعی انجام می شود. لذا این تحقیق بر روی یکی از این استراتژی ها تمرکز دارد که عبارت از بام سبز بعنوان بهترین راه برای صرفه جویی در انرژی است. هدف تحقیق ارایه نمونه ای از طراحی سقف با استفاده از فناوری بام سبز در یک ساختمان آموزشی در شهر واسط می باشد و ارزیابی رفتار حرارتی این فناوری در بهبود مصرف انرژی است.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت تحلیلی از طریق برنامه دیزاین بیلدر (Design Builder) برای ارزیابی تاثیر بام سبز بر مصرف انرژی شش نوع گیاه بومی مناسب منتخب برای اقلیم واسط انجام شد. ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ و ارتفاع لایه رشد به عنوان متغیرهای پژوهش وجود دارند که از طریق آنها، میزان بهبود مصرف انرژی سالانه اندازه گیری می شود.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عددی نشان داد که پس از مقایسه گیاهان، بهترین عملکرد حرارتی بام سبز برای دو گیاه با ارتفاع 15 سانتی متر و 20 سانتیمتر با شاخص سطح برگ بالا بود که به ترتیب43/4 و 82/5 بود. بهترین ارتفاع لایه در حال رشد برای بهبود مصرف انرژی به میزان 25 سانتیمتر و 20 سانتیمتر مشخص گردید. صرفه جویی سالانه انرژی به ترتیب به 7/11 و 49/13 رسید.

  بحث و نتیجه گیری

  بام سبز در اقلیم شهر واسط راه حلی عملی و پایدار برای مصرف انرژی در آب و هوای گرم و خشک است و می توان از مزایای بسیار آن در اقلیم این شهر بهره برد.

  کلیدواژگان: ساختمان سبز، مصرف انرژی، انتقال حرارت، نرم افزار دیزاین بیلدر
 • سید علی بنی هاشمی* صفحات 39-60
  زمینه و هدف

  مدیریت زنجیره تامین پایدار رویکرد جدیدی در بحث مدیریت زنجیره تامین است که براساس مفاهیم مثلث پایداری (اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی) درنظر گرفته می شود. در این بین، انتخاب تامین کننده پایدار به منزله کلید استراتژیک موفقیت در مدیریت زنجیره تامین پایدار سازمان ها محسوب می شود. انتخاب بهترین تامین کننده با توجه به معیارهای مختلف و گاها متضاد، مسیله را پیچیده می کند که استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره یکی از بهترین روش ها در حل این مسایل است.

  روش بررسی

  در این مقاله، مسیله انتخاب تامین کننده پایدار در یک شرکت تولیدی سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار از رویکرد ترکیبی SWARA و CoCoSo فازی جهت وزن دهی معیارها و رتبه بندی تامین کنندگان استفاده گردید. در مرحله اول، پس از جمع آوری معیارهای انتخاب تامین کننده پایدار براساس ادبیات پژوهش، وزن دهی معیارها با استفاده از خبرگان و از روش F-SWARA انجام گردیده است.

  یافته ها

  نتایج وزن دهی نشان داد که بعد اقتصادی (555/0) بالاترین اهمیت و ابعاد زیست محیطی (296/0) و اجتماعی (146/0) در جایگاه دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند. در بین معیارها، قیمت محصول (284/0)، استانداردهای زیست محیطی (154/0) و کیفیت محصول (140/0) به ترتیب بالاترین وزن را به دست آوردند. سپس رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از روش جدید F-CoCoSo محاسبه شد و رتبه بندی تامین کنندگان جهت تصمیم گیری نهایی به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به درنظر گرفتن معیارهای یک زنجیره تامین پایدار در این پژوهشی، مدیران و صاحبان صنایع و کسب وکارهای مختلف با توجه به یافته های این پژوهش می توانند در جهت انتخاب تامین کننده مناسب که از هر سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مناسب باشد، گام برداشته و از مزایای آن بهره ببرند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، تصمیم گیری چندمعیاره، روش SWARA، روش CoCoSo
 • حامد پویافر، حسن ستاری ساربانقلی*، حسن ابراهیمی اصل، شبنم اکبری نامدار صفحات 61-82
  زمینه و هدف

  سنجش رضایتمندی سکونتی به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت محیط سکونتی و از مباحث اصلی و مورد توجه پژوهشگران در مطالعات معماری و شهرسازی است است. هدف این تحقیق بررسی و ارزیابی رضایت ساکنان مسکن مهر از لحاظ کیفیت معماری با توجه به شاخص های معماری پایدار که منجر به پایداری و رضایت ساکنان مسکن مهر می شود.

  روش کار

  روش تحقیق حاضر بصورت توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده ها بصورت مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری تحقیق نیز شامل ساکنان مسکن مهر سهند که برابر 25394 هستند که با روش نمونه گیری کوکران 378 نفر به عنوان نمونه جهت توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. برای روایی سوالات از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد.  برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Spss و Amos استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بر اساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل کیفیت معماری پایدار بر روی میزان رضایت ساکنین مسکن مهر بزرگتر از 4/0 بوده و در سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین تاثیرات مربوط به عوامل کالبدی-عملکردی بوده با بار عاملی (75/0) و بعد آن به ترتیب عوامل اجتماعی-معنایی با بار عاملی (69/0) کیفیت ساختاری-فضایی با بار عاملی (61/0) و کیفیت محیطی با بار عاملی (55/0) قرار دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  در نهایت نتیجه گرفته می شود که در میزان رضایت ساکنان از مسکن مهر شهر سهند چهار عامل کیفیت معماری به لحاظ شاخص های معماری پایدار اثرگذار بوده اند و رابطه مستقیم و معنی داری باهم دارند.

  کلیدواژگان: پایداری محیط، رضایت مندی، معماری پایدار، رضایت از مسکن مهر، کیفیت معماری
 • زهرا طهرائی نصرآبادی، سعید مطهری*، مریم فراهانی، بیتا آزادبخت صفحات 83-107
  زمینه و هدف

  مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اساسی در تکامل به سوی شکل های سازگارانه حکمرانی خوب است و دستیابی به مشارکت موثر و آگاهانه در حوزه محیط زیست کار ساده ای نیست که یکی از دلایل اصلی آن، ممکن است این موضوع باشد که مولفه های آن در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها به درستی درک نشده است. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل تعاملی و فرایندی و ترسیم ارتباطات ساختاری جلب مشارکت در حوزه محیط زیست با تاکید بر عوامل موثر و محدودیت های آن انجام شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با روش آمیخته انجام شد، همچنین ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه خبرگان می باشد. در این مطالعه از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری برای ساختاربندی و ترسیم روابط تعاملی استفاده شد. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC ، شاخص ها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بررسی شدند.

  یافته ها

  برطبق یافته ها 13 مولفه شرایط حاکم بر جامعه، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسیولیت پذیری اجتماعی، عوامل فردی شخصیتی، زمینه و امکان مشارکت، انگیزه مشارکت، دانش و آگاهی، محدودیت اجتماعی - فرهنگی، محدودیت ساختاری- قانونی، محدودیت اقتصادی، محدودیت اجرایی، مشارکت اجتماعی در حفظ محیط زیست، شناسایی و در شش سطح طبقه بندی شدند، به گونه ای که شرایط حاکم بر جامعه در سطح ششم و مشارکت اجتماعی در حفظ محیط زیست در سطح اول قرار گرفتند.

  بحث و نتیجه گیری

  شناخت مولفه های موثر بر مشارکت و روابط علی بین آنها به مدیران و تصمیم گیران کمک می کند که با هزینه های کمتر و اثربخشی بیشتر بتواند در جهت کاهش معضلات و چالش های محیط زیستی، ایجاد سیاست های یکپارچه، تصمیمات راهبردی و... تلاش نمایند.

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، حوزه محیط زیست، مدلسازی ساختاری تفسیری، عوامل موثر، محدودیت های مشارکت، ایران
 • لیلا رحیمی نسب، حسین وظیفه دوست*، کریم حمدی صفحات 109-125
  زمینه و هدف

  امروزه با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و ارتباطات شبکه ای، متخصصان برآن شده اند تا اشیاء را نیز به دایره وسیع هوشمند شدن اضافه کنند تا غیر از انسانها، خود اشیا نیز توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را در شرایط بحران داشته باشند. از این رو فناوری اینترنتی اشیا به عنوان یک فناوری سازگار با محیط زیست را پدید آورده اند. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش سیاست گذاری فناوری اینترنتی اشیا به عنوان یک فناوری سازگار با محیط زیست در گسترش و بهبود کسب و کارهای مبتنی بر ارزش مشتری انجام گردید.

  روش بررسی

  این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که در سال 1401 انجام گردید. روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه به روش مطالعات کتابخانه ای، منابع علمی، اینترنت، مصاحبه با خبرگان، اساتید و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است. حجم نمونه مورد بررسی در این پژوهش، 385 نفر بوده که سن بیشتر آنها بین 30 تا 39 سال می باشد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین تحلیل مدل شبکه ای اینترنت اشیاء به عنوان فناوری سازگار با محیط زیست با مشارکت اکوسیستم ها رابطه معناداری وجود داشت (05/0<p). همچنین بین تعاملات اکوسیستم های تجارت الکترونیک و معماری اینترنت اشیاء رابطه معناداری وجود داشت (05/0<p). اینترنت اشیاء به طور مستقیم بر مولفه های کسب و کار اثری مثبت و معنادار دارد. ضریب برآورد شده برابر با 137/0 بدست آمد که در سطح 95 درصد معنادار بود. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، چالش های پذیرش اینترنت اشیاء در کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء عبارتند از: بعد اجتماعی- فرهنگی، بعد انسانی، بعد تکنولوژیکی، بعد مالی، بعد مدیریتی و قوانین و مقررات دولتی.

  بحث و نتیجه گیری

  بطور کلی نتایج نشان داد که کاهش آلایندگی زیست محیطی، حفاظت از خاک، جنگل ها و منابع آبی و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی اقدام هایی است که می توان با به کارگیری فناوری پیشرفته اینترنت اشیاء به عنوان یک فناوری سازگار با محیط زیست به آن دست یافت.

  کلیدواژگان: بهبود کسب و کارهای مبتنی بر ارزش مشتری، فناوری اینترنتی اشیا، فناوری های سازگار با محیط زیست، اکوسیستم ها
|
 • Elahe Soleimani murche khurta, Shirin Shirazian *, Maryam Afshari Pages 1-14

  Considering the unknown long-term effects of genetically modified products and the complexities of proving guilt and the relationship between the consumption of these products and their effects on humans and the environment, it is necessary to formulate a special legal system based on the approval of a law specific to these organisms. In this article, using library sources and analytical-comparative method, first of all, the concepts and generalities related to genetically modified products and the difference between the guarantee of executions in the legal system of Iran and the European Union are discussed, the existing challenges and finally the solutions to solve them. These challenges have also been explained Iran's biosafety law, unlike the European Union regulations, does not clarify the compensation system and the method of compensation, and for this reason, it cannot be expected that consumer rights will be properly protected. The biosafety law regarding the rights of consumers of transgenic products has shortcomings and loopholes, which due to the rapid developments in the field of biotechnology, especially the production of more transgenic products and their commercialization, doubles the necessity of its amendment.

  Keywords: guarantee of legal-criminal executions, protection of consumer rights, Transgenic Products
 • Ayam Shyaa Ali Altamemi, Afsaneh Zarkesh *, Mansour Yeganeh Pages 15-37
  Background and Objective

  Iraq has mild winters and hot and dry weather in long summers, that's why cooling has become the most energy-consuming aspect in Iraq, and the amount of energy consumption is increasing. This problem lies in the unwillingness to use the ways of green building, which is done with the aim of reducing the consumption of energy and natural resources. Therefore, this research focuses on one of these strategies, which is the green roof as the best way to save energy. The purpose of the research is to present an example of roof design using green roof technology in an educational building in Wasit city, and to evaluate the thermal behavior of this technology in improving energy consumption.

  Material and Methodology

   This study was done analytically through the Design Builder program to evaluate the effect of green roof on energy consumption of six types of native plants selected for the climate of Wasit. There are many research variables such as plant height, leaf area index, and growth layer height as research variables, through which the improvement in annual energy consumption is measured.

  Findings

  The results of the numerical analysis showed that after comparing the plants, the best thermal performance of the green roof was for two plants with a height of 15 cm and 20 cm with a high leaf area index. It was 4.43 and 5.82 respectively. The best height of the growing layer to improve energy consumption was determined to be 25 cm and 20 cm. Annual energy savings reached 11.7 and 13.49 respectively.

  Discussion and Conclusion

  The green roof in the climate of Wasit city is a practical and sustainable solution for energy consumption in hot and dry weather, and one can take advantage of its many advantages in the climate of the mentioned city.

  Keywords: Green building, Energy consumption, Heat transfer, Design builder software
 • Sayyid Ali Banihashemi * Pages 39-60
  Background and Objective

  Sustainable supply chain management is a new approach in the discussion of supply chain management, which is considered based on the concepts of sustainability triangle (Economic, Environmental, Social). In the meantime, choosing a sustainable supplier is a strategic key to success in managing the sustainable supply chain of organizations. Choosing the best supplier according to different and sometimes conflicting criteria complicates the problem that using multi-criteria decision making methods is one of the best ways to solve these problems. On the other hand, the choice of supplier is strongly dependent on the opinion of decision makers, and due to the incompleteness of available information, we face a kind of uncertainty.

  Material and Methodology

   In this paper, the issue of choosing a sustainable supplier in Cement Company is examined. To do this, the combined SWARA and CoCoSo fuzzy approach was used to weight the criteria and rank the suppliers. In the first stage, after collecting the criteria for selecting a sustainable supplier based on the research literature, the criteria were weighted using experts and the F-SWARA method.

  Findings

  The weighting results showed that the economic dimension (0.555) had the highest importance and the environmental (0.296) and social dimensions (0.146) were in the second and third places. Among the criteria, product price (0.284), environmental standards (0.154) and product quality (0.140) gained the highest weight, respectively. Supplier ratings were then calculated using the new F-CoCoSo method, and supplier ratings were obtained for final decision.

  Discussion and Conclusion

  According to the criteria of a sustainable supply chain in this study, managers and owners of various industries and businesses according to the findings of this study can choose the right supplier who lives from all three economic dimensions. Environmentally and socially appropriate, take steps and enjoy its benefits.

  Keywords: Sustainable Supply Chain, Multi-criteria decision making, SWARA Method, CoCoSo Method
 • Hamed Pooyafar, Hassan Sattari Sarbangholi *, Hassan Ebrahimi Asl, Shabnam Akbari Namdar Pages 61-82
  Background and Objective

  Measuring residential satisfaction as one of the indicators of the quality of the residential environment is one of the main topics and of interest to researchers in architecture and urban planning studies. The purpose of this research is to investigate and evaluate the satisfaction of the residents of Mehr housing in terms of architectural quality, according to the indicators of sustainable architecture that lead to the stability and satisfaction of the residents of Mehr housing.

  Material and Methodology

  The current research method was descriptive-analytical and data collection was done in the form of survey and library studies. The statistical population of the research includes 25394 residents of Mehr Sahand housing, of which 378 people were selected as a sample to distribute the questionnaire using the Cochran sampling method. Face validity was used for validity of questions and Cronbach's alpha was used for reliability. For data analysis, structural equation method with Spss and Amos software was used. The results showed that according to the second-order factor analysis, the factor loadings of all factors of sustainable architecture quality on the satisfaction level of the residents of Mehr residence are greater than 0.4 and are significant at the 99% probability level. The results of the research showed that the greatest effects were related to physical-functional factors with a factor load (0.75), followed by socio-semantic factors with a factor load (0.69) and structural-spatial quality with a factor load (0.61). and environmental quality with factor load (0.55).

  Discussion and conclusion

  In the end, it is concluded that four architectural quality factors have been effective in terms of sustainable architecture indicators and have a direct and meaningful relationship with the residents' satisfaction with Mehr housing city Sahand.

  Keywords: Environmental sustainability, Satisfaction, Sustainable architecture, Satisfaction with Mehr housing, Architectural quality, Sahand city
 • Zahra Tehraei Nasrabadi, Saeed Motahari *, Maryam Farahani, Bita Azadbakht Pages 83-107
  Background and Objective

  social participation is one of the basic elements in the evolution towards adaptive forms of good governance and achieving effective and conscious participation in the field of environment is not an easy task, one of the main reasons of which may be the fact that its components in policies and the plans are not properly understood. The current research was done with the aim of presenting an interactive and process model and drawing the structural connections of attracting participation in the field of environment with an emphasis on the effective factors and its limitations.

  Material and Methodology

  The current research is of an applied type, which was conducted with a mixed method, and the data collection tool is an interview and a questionnaire of experts. In this study, the structural-interpretive modeling method was used to structure and draw interactive relationships. Finally, by using MICMAC analysis, the indicators were analyzed according to effectiveness.

  Findings

  According to the findings, there are 13 components of the conditions governing the society, social trust, sense of social belonging, social responsibility, individual personality factors, context and possibility of participation, motivation for participation, knowledge and awareness, social-cultural limitation, structural-legal limitation, economic limitation, executive limitation, social participation in environmental protection were identified and classified in six levels, in such a way that the conditions governing the society were placed in the sixth level and social participation in environmental protection was placed in the first level.

  Discussion and conclusion

  Knowing the factors affecting participation and the causal relationships between them will help managers and decision makers to reduce environmental problems and challenges, create integrated policies, make strategic decisions, etc. with lower costs and more effectiveness.

  Keywords: social participation, Environmental field, Interpretive Structural Modeling, Effective Factors, Participation limits, Iran
 • Leila Rahiminasab, Hosein Vazifehdoost *, Karim Hamdi Pages 109-125
  Background and Objective

  Today, with the increasing use of the Internet and network communications, experts have decided to add objects to the wide circle of intelligence so that apart from humans, objects themselves have the ability to communicate with each other in crisis situations. Therefore, they have created Internet of Things technology as an environmentally friendly technology. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the role of Internet of Things technology as an environmentally friendly technology in the expanding and improving businesses based on customer value.

  Material and Methodology

  This research was descriptive-analytical and was conducted in 2021. The method of collecting information in this study is the method of library studies, scientific resources, internet, interviews with experts, professors and the means of collecting information through questionnaires. The sample size investigated in this research was 385 people, most of whom were between 30-39 years old.

  Findings

  The results showed that there was a significant relationship between the analysis of the Internet of Things network model as an environmentally friendly technology and the participation of ecosystems (P<0.05). Also, there was a significant relationship between the interactions of e-commerce ecosystems and Internet of Things architecture (P<0.05). Internet of things has a positive and meaningful effect directly on business components. The estimated coefficient was equal to 0.137, which was significant at the 95% level.

  Discussion and conclusion

  In general, the results showed that reducing environmental pollution, protecting the soil, forests and water resources and preventing the wastage of energy resources are measures that can be taken by applying advanced Internet of Things technology as an environmentally friendly technology. It was achieved.

  Keywords: Improving businesses based on customer value, internet of things technology, environmentally friendly technologies, ecosystems