فهرست مطالب

پایداری، توسعه و محیط زیست - سال چهارم شماره 15 (پاییز 1402)

نشریه پایداری، توسعه و محیط زیست
سال چهارم شماره 15 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم محمدی نیا، غلامرضا عباسی*، بیژن باصری، رضا رحیمی صفحات 1-19
  زمینه و هدف
  رشد اقتصادی و توسعه مالی پیامد های نا گواری به خصوص در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی به همراه داشته است، زیرا بیشتر فعالیت های اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست بوده و در حقیقت می توان بیان نمود که سرنوشت محیط زیست و رشد اقتصادی جوامع به یکدیگر وابسته است در مطالعه حاضر به بررسی اثرات جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی بر رد پای اکولوژیکی در ایران پرداخته شده است.
  روش بررسی
  برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون کوانتایل و برای دوره زمانی 1400-1360 استفاده شد. این روش به تدریج به روش جامعی برای تجزیه وتحلیل آماری مدل های خطی و غیرخطی متغیرهای پاسخ، درزمینه های مختلف تبدیل گردیده است.
  یافته ها
  بر اساس نتایج؛ در چارک های (پایین) اول و دوم؛ جهانی شدن اقتصادی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و  تراکم جمعیت بر ردپای اکولوژیکی ایران اثر مثبت دارد و از چارک های سوم و چهارم به بعد شدت تاثیرگذاری آن بر ردپای اکولوژیکی ایران افزایش می یابد. به عبارتی شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و توسعه مالی در چارک اول (Q25) و دوم (Q50)، با ردپای اکولوژیکی ایران دارای یک همبستگی زمانی مثبت می باشد. سپس، با دور شدن مولفه های تاخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخص های مطالعه و ردپای اکولوژیکی ایران افزایش می یابد.
  بحث و نتیجه گیری
  در کشور ایران به دلیل فراوانی انرژی و منابع طبیعی، قیمت انرژی پایین است که این امر موجب استفاده بیش از حد و نادرست انرژی شده است. اعطای تسهیلات بانکی با شرایط آسان، معافیت های مالیاتی و از این قبیل برای تولیدکنندگان وسایل گازسوز و برقی با راندمان بالای انرژی و متقابلا وضع مالیات های سنگین، عدم حمایت های مالی و عدم صدور مجوز برای تولید کنندگان وسایل انرژی بر با برچسب انرژی پایین، اعطای تخفیفات گمرکی برای واردات وسایل گازسوز با راندمان بالا و عدم اجازه ورود و یا حقوق گمرکی بالا برای واردات وسایل گازسوز با راندمان پایین می تواند در کاهش مصرف انرژی و ردپای اکولوژیکی مفید باشد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی، ردپای اکولوژیکی، رگرسیون کوانتایل
 • آیدا اشجعی، سید مسعود منوری*، جلیل ایمانی هرسینی، مریم رباطی، زهرا عزیزی صفحات 21-34
  زمینه و هدف
  گسترش افقی شهر پدیده ای پویا و پیچیده بوده و موثرترین عامل تغییر کاربری- پوشش اراضی همگام با رشد جمعیت و اقتصاد است و تغییرات ناشی از آن، بر پوشش گیاهی و عملکرد اکوسیستم های شهری تاثیر می گذارد. در این پژوهش شناسایی مناسب ترین الگوریتم طبقه بندی برای بررسی اثر رشد افقی شرق شهر تهران در بازه ی زمانی 1365 تا 1395 بر تغییرات کاربری- پوشش اراضی مجموعه حفاظتی جاجرود مورد مطالعه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تهیه نقشه تغییرات پوشش- کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و مقایسه ی سه الگوریتم شبکه عصبی، حداقل فاصله و حداکثر شباهت در محیط نرم افزارENVI 5.3.1 انجام شد.
  یافته ها
  تغییرات کاربری- پوشش اراضی سال های 1365 تا 1395 (بازه زمانی 30 سال) بیانگر افزایش مساحت کاربری- پوشش اراضی شامل مرتع متراکم 45/58%، اراضی بایر19/91%، شهر 57/65%، جنگل 47/74% در سال 1395 نسبت به سال 1365 است.
  بحث و نتیجه گیری
  با مقایسه و بررسی سه الگوریتم طبقه بندی نظارت شده شامل شبکه عصبی، حداقل فاصله، حداکثر شباهت، روش شبکه عصبی مناسبترین الگوریتم به منظور شناسایی تغییرات کاربری- پوشش اراضی بوده است.
  کلیدواژگان: تهران، مجموعه حفاظتی جاجرود، رشد افقی شهر، شبکه عصبی، حداکثر شباهت
 • سید محسن بلادی، رویا مافی غلامی*، مهراد مهردادیان صفحات 35-53
  زمینه و هدف
  امروزه حفظ محیط زیست به امری ضروری برای جامعه تلقی می شود. تصفیه فاضلاب های صنعتی به دلیل مشخصات فیزیکوشیمیایی منحصر بفردی که دارند، نیازمند فرایندهای مختلف از جمله موثر هستند. کیفیت و کمیت فاضلاب صنعتی به دلیل وجود صنایع مختلف، پیچیده تر از فاضلاب انسانی است و به دلیل داشتن بار آلودگی بالا باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه گردد. فلزات سنگین یکی از دلایل ایجاد آلودگی در فاضلاب صنعتی، هستند. فرایند انعقاد الکتریکی و فیلتراسیون به عنوان یک فرایند تلفیقی و دوستدار محیط زیست، دارای قابلیت بالایی در تصفیه فاضلاب هایی با آلودگی بالا است.
  روش بررسی
  در این مطالعه از فرایند انعقاد الکتریکی در مقیاس آزمایشگاهی به منظور حذف فلز کروم (شش ظرفیتی) و سیانید استفاده شد. در این فرایند، تاثیر متغیرهای pH اولیه فاضلاب (9-5)، زمان واکنش) 600- دقیقه(، جریان الکتریکی اعمال شده (3-1آمپر(و ارتفاع بستر فیلتراسیون) 30-10سانتی متر) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده بهترین شرایط فرایند انعقاد الکتریکی شامل pH برابر7 ، زمان انجام انعقاد الکتریکی برابر 60 دقیقه، جریان الکتریکی اعمال شده بر سطح الکترودها برابر 3 آمپر و ارتفاع پامیس به عنوان ماده فیلتر کننده در داخل ستون برابر 30 سانتی متر است. در این شرایط کارآیی حذف کروم و سیانید به ترتیب 92 و 88 درصد به دست آمد. بدین صورت که در شرایط بهینه تعیین شده، میزان غلظت کروم و سیانید از 13 و 9/08 میلی گرم به ترتیب به 1/56 و 0/72کاهش پیدا کرده است .
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس استانداردهای ارایه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران، پساب تصفیه شده توانایی تخلیه به محیط زیست را دارا است.
  کلیدواژگان: فرآیند انعقاد الکتریکی، فیلتراسیون، پامیس، فاضلاب شهرک صنعتی
 • بهنام شیرویه زاد، یاسمین دوزدوزانی* صفحات 55-73
  زمینه و هدف

  فضای سبز همچنان به مثابه عنصری جدایی ناپذیر از زندگی انسان قلمداد می شوند. ایجاد فضاهای سبز با کارایی مناسب و مطلوب در مجتمع های مسکونی همواره امری ضروری محسوب می شود. در این پژوهش میزان رضایت ساکنین دو مجتمع مسکونی الهیه و امیریه کرمانشاه از مولفه های موثر بر مطلوبیت فضای سبز مورد کنکاش قرار گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. مولفه های فضای سبز شناسایی و از بررسی متون، مطالعات مرتبط و نظرات متخصصین در قالب پرسشنامه محقق ساخته و با تایید متخصصین مربوطه به صورت قالب مقیاس لیکرت (پنج گزینه ای) طراحی و توسط 143 نفر از مجتمع امیریه و 158 نفر از مجتمع الهیه انتخاب شدند که درمجموع 301 پرسشنامه تکمیل گردید. تمام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت، جهت توصیف مولفه های پژوهش از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط بین مساحت فضای سبز و میزان رضایت ساکنین از مجتمع، از آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان رضایت ساکنین دو مجتمع مذکور، از آزمون فریدمن جهت شناسایی مولفه های رضایتمندی ساکنین استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن است که احساس رضایت در مجتمع مسکونی الهیه نسبت به مجتمع مسکونی امیریه بالاتر است و از میان 14 مولفه موثر در رضایت ساکنین دو مجتمع، مساحت فضای سبز بیشترین امتیاز و امکانات فضای سبز مانند وسایل بازی کودکان کمترین امتیاز را داشتند. به عبارت دیگر با افزایش مساحت فضای سبز، میزان رضایتمندی ساکنین از مجتمع نیز افزایش پیدا می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  درنتیجه 14 مولفه در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند. باید به طور قابل توجهی در پروژه های مجتمع مسکونی در اولویت قرار گیرند تا منجر به افزایش رضایت ساکنین شوند.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، فضای سبز، مجتمع مسکونی، شهر کرمانشاه
 • پوریا بیژن زاده، کتایون ورشوساز*، اصلان اگدرنژاد صفحات 75-95
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه فاضلاب شهری و صنعتی از عوامل اصلی ورود آلودگی ها به محیط زیست می باشند؛ اثرات زیست محیطی و ریسک های فنی و عملیاتی ناشی از آن در فاز بهره برداری همواره مورد توجه بوده است. لیکن اثرات و ریسک های آن در فاز احداث نیز مهم است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ریسک های زیست محیطی و فنی پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب در غرب اهواز ‏با روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در سال 1400 انجام شد.
  روش بررسی
  پس از فاز مطالعاتی، اطلاعات مربوط به پروژه از طریق روش پیمایشی و حضور در محل تصفیه خانه گردآوری گردید و تمامی فرآیندهای اجرایی، تجهیزات و تاسیسات مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش E-FMEA و نظرات کارشناسان فنی و زیست محیطی برای شناسایی ریسک های زیست محیطی و فنی استفاده شد. در ادامه، برای وزن دهی و اولویت بندی پارامترهای روش مورد استفاده، از تصمیم گیری چند معیاره (AHP)، استفاده گردید.
  یافته ها
  در مجموع 19 جنبه زیست محیطی و 24 ریسک فنی قابل توجه در فرآیندهای پروژه احداث تصفیه خانه غرب اهواز شناسایی شد. در دو مرحله احداث ساختمان ها و نصب مخازن و تاسیسات، ریسک های زیست محیطی و فنی مشابه بودند. در سایر مراحل، ریسک فنی نسبت به زیست محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. اختلاف تعداد بین دو ریسک فنی و زیست محیطی در مراحل حفاری و گودبرداری، نصب فوندانسیون و اسکلت سازه ها به ترتیب 50، 25 و 66 درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مقایسه کلیه ریسک ها نشان داد که ریسک های فنی نسبت به ریسک های زیست محیطی حدود 26 درصد بیشتر بود. به طور کلی نتایج نشان داد که اغلب ریسک های زیست محیطی در سطح قابل پذیرش و 8 مورد از ریسک های فنی نیازمند رفع هرچه سریعتر قرار داشت.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، تصفیه خانه، روش EFMEA، روش AHP
 • نسرین ذبیحی سامانی، عبدالهادی درزیان عزیزی*، بلقیس باورصاد صفحات 97-115
  زمینه و هدف
  یکی از اهداف هر نظام اقتصادی، استفاده از ظرفیت های گردشگری در توسعه ی پایدار می باشد که به طور ویژه نیازمند بکارگیری راهبردهای بازاریابی در این عرصه می باشد. به عبارت دیگر وجود راهبردهای بازاریابی می تواند سطح جذابیت های گردشگری را، بیشتر برای مخاطبان آن تصویرسازی نماید تا از این طریق این صنعت در نظام اقتصادی نقش تعیین کننده ای در تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در این پژوهش ابتدا ابعاد طبعیت گردی از طریق فراترکیب شناسایی می شود و سپس از طریق فرآیند رتبه بندی تفسیری نسبت به تعیین تاثیرگذارترین بعد در مناطق آزاد ایران اقدام می شود.
  روش بررسی
  روش شناسی این پژوهش ترکیبی بود، به طوریکه در بخش کیفی ابتدا کارکردهای بازاریابی پایداری طبیعت گردی براساس پژوهش های پیشین به عنوان مبنای تحلیل مشخص شد و سپس براساس تحلیل دلفی، حد اجماع نظری تعیین شد تا چارچوب نظری پژوهش ارایه گردد. در بخش کمی نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در این تحلیل هدف تعیین مهمترین کارکردهای بازاریابی پایداری طبیعت گردی در مناطق آزاد ایران بود.
  یافته ها
  نتایج پژوهش از وجود 8 کارکرد بازاریابی پایداری طبیعت گردی از طریق تحلیل فراترکیب حکایت داشت که طی دو راند دلفی، این مولفه ها تایید شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری بکارگیری آموزش در بازیافت، مدیریت مصرف آب و غیره در بازاریابی پایدار طبیعت گردی نسبت به بقیه کارکردهای بازاریابی پایداری طبیعت گردی بالاتر است.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش به دلیل ایجاد انسجام نظری در خصوص طبیعت گردی و بسط آن در سطح کارکردهای پایداری مناطق آزاد ایران از اهمیت نظری و کاربردی برخوردار است که می تواند در شناخت محورهای اثرگذار بر این حوزه موثر باشد و زمینه برای جذب گردشگران را توسعه بخشد.
  کلیدواژگان: راهبردهای بازاریابی پایدار، آموزش کنترل ضایعات، بازاریابی پایدار
|
 • Maryam Mohammadi Nia, Gholamreza Abbasi *, Bijan Basri, Reza Rahimi Pages 1-19
  Background and Objective
  Economic growth and financial development have brought unfortunate consequences, especially in the field of environment and natural resources, because most of the economic activities are closely related to the environment, and in fact, it can be said that the fate of the environment and the economic growth of societies are dependent on each other. In this study, the effects of globalization, economic growth, and financial development on the ecological footprint in Iran have been investigated.
  Material and
  Methodology
  Quantile regression model was used for this research and for the time period of 1360-1400. This method has gradually become a comprehensive method for statistical analysis of linear and non-linear models of response variables in different fields.
  Findings
  Based on the results; in the first and second (lower) quadrants; Economic globalization, economic growth, energy consumption, financial development, and population density have a positive effect on Iran's ecological footprint, and from the third and fourth quarters onwards, the intensity of its influence on Iran's ecological footprint increases. In other words, the indicators of globalization, economic growth and financial development in the first quarter (Q25) and second quarter (Q50) have a positive temporal correlation with Iran's ecological footprint. Then, as the lag components move away and move towards the third (Q75) and fourth (Q95) quartiles, the correlation between the study indicators and Iran's ecological footprint increases.
  Discussion and
  conclusion
  In Iran, due to the abundance of energy and natural resources, the price of energy is low, which has caused excessive and incorrect use of energy. Granting banking facilities with easy conditions, tax exemptions and such for producers of gas and electric appliances with high energy efficiency and imposing heavy taxes on the other hand, lack of financial support and lack of licensing for producers of energy-intensive appliances with low energy labels, granting customs discounts for Importing gas appliances with high efficiency and not allowing entry or high customs duties for importing gas appliances with low efficiency can be useful in reducing energy consumption and ecological footprint.
  Keywords: Globalization, Economic growth, Financial Development, Ecological footprint, Quantile regression
 • Aida Ashjaee, Seyed Masoud Monavari *, Jalil Imany Harsini, Maryam Robati, Zahra Azizi Pages 21-34
  Background and Objectives
  The urban sprawl is a dynamic and complex phenomenon, and the most effective factor is land use-cover change Coordinated by with the growth of population and economy, and the resulting changes affect vegetation and the functioning of urban ecosystems. In this paper, identification of the most appropriate classification algorithm to investigate the effect of urban sprawl growth in the east of Tehran city in the time period of 1986 to 2016 on land use-cover changes of Jajroud protected area has been studied.
  Material and
  Methodology
  In this research, the land cover-use changes map was prepared using the supervised classification method and the comparison of three neural network algorithms, minimum distance and maximum likelihood was done in ENVI 5.3.1 software environment.
  Findings
  Land use-cover changes from 1986 to 2016 (period of 30 years) shows the increase of land use-cover area including compact rangelands 58.45%, arid region 91/19%, urban 65/57%, and forest 74/47%. In 2016 compared to 1986.
  Discussion and
  Conclusion
  By comparing and examining three supervised classification algorithms including neural network, minimum distance, maximum likelihood, the neural network method has been the most suitable algorithm to identify land use-cover changes.
  Keywords: Tehran, Jajroud protected area, Urban sprawl growth, Neural Network, Maximum Likelihood
 • Seyed Mohsen Beladi, Roya Mafigholami *, Mehrad M, Ehrdadian Pages 35-53
  Background and Objectives
  Nowadays, environmental preservation is considered a necessary matter for society. Industrial wastewater treatment requires various effective processes, due to their unique physicochemical characteristics. The quality and quantity of industrial wastewater are more complicated than human wastewater due to the presence of various industries and must be treated before being discharged into the environment due to their high pollution load. One of the common pollutants in industrial wastewater is heavy metals. The electrocoagulation and filtration process, as an environmentally friendly and integrated process, have a high capability in treating wastewater with high levels of pollution.
  Material and
  Methodology
  In this study, the electrocoagulation process was used on a laboratory scale to remove chromium (hexavalent) and cyanide metal pollutants. In this process, the effect of various parameters, including the initial pH of the wastewater (5-9), reaction time (0-60 minutes), applied electric current (1-3 Amps), and filtration bed height (10-30 cm) were investigated.
  Findings
  Based on the obtained results, the best conditions for the electrocoagulation process include a pH of 7, a reaction time of 60 minutes, an applied electric current of 3 Amps, and a filter bed height of 30 cm. Under these optimal conditions, the removal efficiency of chromium and cyanide was 92% and 88%, respectively. In this way, in the determined optimal conditions, the concentration of chromium and cyanide decreased from 13 and 0.908 mg/L to 1.56 and 0.72 mg/L, respectively.
  Discussion and
  Conclusion
  Based on the standards provided by Iran's Environmental Protection Organization, treated wastewater has the ability to be discharged into the environment.
  Keywords: Electrocoagulation process, filtration, Pumice, industrial town wastewater
 • Behnam Shirouyezad, Yasmin Doozdoozani * Pages 55-73
  Background and Objective

  Green spaces are still considered as an inseparable element of human life. Creating green spaces with appropriate and optimal efficiency in residential complexes is always considered essential. In this research, the level of satisfaction of the residents of two residential complexes, Elahia and Amirieh, Kermanshah, was investigated regarding the factors affecting the desirability of green space.

  Material and Methodology

  This research is descriptive-analytical. The components of the green space were identified and based on the review of texts, related studies and experts' opinions in the form of a researcher's questionnaire, and with the approval of the relevant experts, it was designed in the form of a Likert scale (five options) and was selected by 143 people from Amirieh Complex and 158 people from Elahia Complex, which in total 301 people were completed. All statistical analyzes were done using SPSS software, descriptive statistics (mean, standard deviation, variance) were used to describe the research components. In the inferential statistics section, the correlation coefficient was used to investigate the relationship between the area of green space and the level of satisfaction of the residents of the complex, the independent t-test was used to compare the level of satisfaction of the residents of the two mentioned complexes, and the Friedman test was used to identify the components of the satisfaction of the residents.

  Findings

  The results indicate that the feeling of satisfaction in Elahia residential complex is higher than that of Amirieh residential complex, and among the 14 factors affecting the satisfaction of the residents of the two complexes, the area of green space had the highest score and green space facilities such as children's play equipment had the lowest score. In other words, with the increase in the area of green space, the level of satisfaction of the residents with the complex also increases.

  Discussion and Conclusion

  As a result, 14 components were examined in this research. They should be significantly prioritized in residential complex projects to lead to an increase in residents' satisfaction.

  Keywords: Satisfaction, green space, residential complex, Kermanshah city
 • Pouria Bizhanzadeh, Katayoun Varshosaz *, Aslan Egdernezhad Pages 75-95
  Background and Objectives
  Considering that urban and industrial sewage are one of the main factors of pollution entering the environment; environmental effects and technical and operational risks resulting from it have always been considered in the operating phase. But its effects and risks are also important in the construction phase. Therefore, the current research was conducted with the aim of evaluating the environmental and technical risks of the wastewater treatment plant construction project in the west of Ahvaz with the hierarchical analysis process (AHP) in 2021.
  Material and
  Methodology
  After the study phase, information related to the project was collected through the survey method and presence at the site of the treatment plant, and all executive processes, equipment and facilities were examined. For this purpose, the E-FMEA method and the opinions of experts were used to identify environmental and technical risks. Then, Analytic Hierarchy Process (AHP) was used for weighting and prioritizing the parameters of the used method.
  Findings
  In total, 19 environmental risks and 24 technical risks were identified in the processes of the West Ahvaz treatment plant construction project. Environmental and technical risks were similar in the two stages of construction of buildings and installation of tanks and facilities. In other stages, technical risk was more important than environmental. The number difference between the two technical and environmental risks in the stages of excavation, installation of foundation and skeleton of structures was 50, 25 and 66%, respectively.
  Discussion and
  Conclusion
  The comparison of all risks showed that technical risks were about 26% more than environmental risks. In general, the results showed that most of the environmental risks were at an acceptable level and 8 technical risks needed to be resolved as soon as possible.
  Keywords: AHP method, EFMEA method, Risk Assessment, wastewater treatment plant
 • Nasrin Zabihi Samani, Abdolhadi Darzian Azizi *, Belgheis Bavarsad Pages 97-115
  Background and Objective
  One of the goals of any economic system is to use tourism capacities in sustainable development, which especially requires the use of marketing strategies in this field. In this research, first, the dimensions of ecotourism are identified through Metasynthesis, and then, through the interpretive ranking process, the most effective dimension is determined in the free zones of Iran.
  Material and
  Methodology
  The methodology of this research was mixed, so that in the qualitative part, first, based on previous research the marketing functions of ecotourism sustainability were identified as the basis of analysis, and then, based on Delphi analysis, the theoretical consensus was determined to provide a theoretical framework for the research. In the quantitative part, was used Interpretive Ranking Process. In this analysis, the aim was to determine the most important marketing functions of ecotourism sustainability in the free zones of Iran.
  Findings
  The results of the research indicated the existence of eight marketing functions of ecotourism sustainability through Meta-synthesis analysis, which were confirmed during two rounds of Delphi. The results in the quantitative section showed the percentage of effectiveness of using education in recycling; management of water consumption, etc. in sustainable ecotourism marketing is higher than other functions of ecotourism sustainable marketing.
  Discussion and
  Conclusion
  This research is of theoretical and practical importance due to the creation of theoretical coherence regarding ecotourism and its expansion at the level of sustainability functions of Iran's free zones, which can be effective in identifying the axes that affect this area and develop the field for attracting tourists.
  Keywords: Sustainability Marketing Functions, Ecotourism, Free Zones of Iran