فهرست مطالب

نشریه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان
سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین نیایش، ابراهیم رحیمی* صفحات 1-8

  آرکوباکترها، باکتری های گرم منفی، بدون اسپور خمیده شکل هستند که به وسیله رشد در حضور اکسیژن و دماهای پایین از جنس کمپیلوباکتر متمایز می شود، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی آلودگی به آرکوباکتر در گوشت کبابی، سالادهای آماده مصرف، شیرخام و آب شرب در شهرستان یاسوج است. در این مطالعه تعداد 120 نمونه شامل 30 نمونه گوشت کبابی، 30 نمونه سالاد آماده مصرف، 30 نمونه شیر خام و 30 نمونه آب شرب از نقاط مختلف شهرستان یاسوج به صورت تصادفی جمع آوری و به آزمایشگاه کنترل کیفی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد انتقال داده شد. نمونه ها مطابق روش استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند. سطح معنی داری در مطالعه حاضر، p <00/05 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که از مجموع 120 نمونه مواد غذایی مورد آزمایش 22 نمونه به آرکوباکتر آلودگی داشتند. بین مواد غذایی نمونه گیری شده و میزان آلودگی به آرکوباکتر رابطه معنی داری وجود نداشت. طبق نتایج به دست آمده، میزان آلودگی در آب شرب صفر، گوشت کبابی 13، سالاد یک و شیر خام هشت مورد بود. در مجموع از 120 نمونه 22 مورد به آرکوباکتر آلودگی داشتند. باتوجه به آلودگی 33/18 درصدی در تمامی نمونه های این مطالعه و احتمال انتقال آلودگی به انسان و ایجاد عوارضی مثل گاستروانتریت، همچنین مصرف بالای گوشت بخصوص گوشت کبابی در رستوران های بین راهی به نظر می رسد در اخذ تدابیر برای کنترل آلودگی به این باکتری از چرخه تولید تا مصرف گوشت، سالاد و شیر خام و پخت کامل گوشت، جوشاندن شیر قبل از مصرف باید دقت کافی به عمل آید.

  کلیدواژگان: آرکوباکتر، گوشت، شیر، سالاد، آب شرب
 • امین احمدی، فائزه برکتی*، کیارش امینی، علی رسولی، محمد مزروعی صفحات 9-24

  عفونت کرم انگلی در سراسر جهان بسیار قابل توجه است، بنابراین در حال حاضر میلیون ها نفر در سراسر جهان آلوده یا در معرض عفونت کرم انگلی هستند. اثبات سرطان زایی انگل ها به دلیل چرخه زندگی پیچیده و دوره نهفته بدون علامت آنها دشوار است.این مطالعه به نقش عفونت های کرم های زیونوزی در سرطان زایی می پردازد. هم عفونت های انگلی و هم سرطان دارای تاریخچه های طبیعی پیچیده و دوره های نهفته طولانی هستند که در طی آن عوامل برون زا و درون زا متعددی برای مبهم کردن علیت عمل می کنند. اگرچه تنها سه کرم شیستوزوما هماتوبیوم، اوپیستورکیس ویورینی و کلونورکیس سینسیس، به طور قطع برای انسان سرطان زا هستند، اما سایر انگل ها در تسهیل تبدیل بدخیم نقش دارند. سرطان ناشی از هلمینت از طریق مکانیسم هایی ایجاد می شود که شامل تعدیل التهاب مزمن سیستم ایمنی میزبان، مهار ارتباطات درون سلولی، اختلال در مسیرهای تکثیر- ضد تکثیر، القای بی ثباتی ژنومی و تحریک بدخیم می شود. به هرحال، اطلاعات موجود حاکی از سرطان زا بودن این کرم ها است، اما علت اصلی و ارتباط کرم ها با سرطان هنوز ناشناخته است.

  کلیدواژگان: سرطان زایی، کرم ها، عفونت
 • زهرا متقی، ابراهیم رحیمی* صفحات 25-33

  آبمیوه از نوشیدنی های دارای ارزش غذایی می باشد که منبع غنی از ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها است که در صورت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی، مخاطراتی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر اشعه ماورای بنفش بر باکتری اشریشیا کلی (Escherichia coli) در آب انگور سفید انجام شد. سه نمونه آب انگور سفید به صورت تصادفی از بازار شهرستان شهرکرد تهیه و در شرایط سترون به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد شهرکرد منتقل شد. ابتدا نمونه ها توسط اشعه  UVاستریل و به منظور حذف مواد معلق از فیلتر عبور داده شد . پس از اطمینان از عدم آلودگی اولیه، مقدار مشخصی اشرشیاکلی در شش رقت متوالی اضافه و بعد از اضافه کردن باکتری، آب انگور از دستگاه تابش UV عبور داده و جمعیت اشرشیاکلی قبل و بعد از تابش شمارش شد. برای این کار مدت زمان 30، 60 و 120 ثانیه در تابش مستمر اعمال شد. از نرم افزار اکسل برای رسم نمودارها و آنالیزآماری از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد، درمدت زمان 30 ثانیه طی رقت های متوالی اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (05/ 0 >p)، بالاترین میانگین آلودگی مربوط به رقت اول 39/1 ± 78/6 و کمترین میانگین آلودگی مربوط به رقت پنجم 93/0 ± 89/1 بود. با توجه به نتایج به حاصل شده از تاثیر روش UV بر مقدار کاهش اشرشیاکلی در آب انگور ، می توان نتیجه گرفت که این متد به صورت دقیق به مایعات تابیده شود، می تواند تاثیر مثبتی در روند کاهش آلودگی به اشرشیاکلی داشته باشد

  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، آب میوه، ماورای بنفش، آلودگی میکروبی
 • مائده سجادیان*، مجتبی زنگنه، مهدی بهمن دهکردی، عیسی عباسی بیرگانی، عبدالجلیل ریگی، هلن حنایی اهواز صفحات 34-41

  سلامت شیر و فرآورده های آن به دلیل ارزش بالای غذایی آن ها در تغذیه انسان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این میان وعده مغذی، یکی از مهم ترین منابعی است که توسط عوامل میکربی آلوده می شود. بروسلا یک کوکوباسیل گرم منفی می باشد که میزبان های آن شامل انسان، گاو، بز و گوسفند می باشد. بروسلا از طریق شیر و فراورده های لبنی انتقال یافته و در انسان سبب ایجاد تب مالت می شود. روش های سرولوژیک تشخیص بروسلا از حساسیت و دقت کافی برخوردار نبوده و دارای نتایج مثبت و منفی کاذب فراوانی می باشند. در این مطالعه 20 نمونه شیر خام و 20 نمونه پنیر محلی از سطح شهرستان فارسان جمع آوری گردید. DNAی نمونه ها به وسیله کیت DNP استخراج گردید. پس از بهینه نمودن راند اول و دوم تست،PCR  حساسیت و اختصاصیت آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمامی نمونه ها به وسیله تست PCR بهینه شده مورد بررسی قرار گرفتند. از 20 نمونه شیر خام، یک نمونه (معادل 5درصد) PCR مثبت و از 20 نمونه پنیر محلی نمونه PCR مثبت مشاهده نشد. از آنجا که شیر به عنوان یک میان وعده بسیار مغذی و مفید مورد استفاده عموم قرار می گیرد، نتایج بدست آمده نشانگر این مطلب می باشدکه علیرغم تلاش های صورت گرفته جهت جلوگیری از بیماری بروسلوز، هنوز هم احتمال آلودگی شیرخام، در نواحی مختلف، به باکتری بروسلا وجود دارد.

  کلیدواژگان: بروسلا، شیر، پنیر محلی
 • زهره گزیده کار*، حسین برنا، علیرضا داوری، عباس خزائی نژاد، علی محمد بخشی، اشرف دهقانی، فاطمه کاظمی، رفعت عصار زاده صفحات 42-53

  تب مالت یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است و در ایران به صورت یک معضل بهداشتی می باشد لذا با توجه به اینکه این بیماری در قاین بصورت یک بیماری آندمیک می باشد این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوز در طی سالهای 1394 تا 1400 انجام شد. مطالعه حاضر بصورت مقطعی و بر اساس اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان قاین از سال 1394 تا سال 1400 بر روی 421 بیمار مبتلا به تب مالت انجام شد. برای توصیف داده ها از شاخص های فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو و T-test، با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 استفاده شد. میزان بروز بر اساس صد هزار نفر جمعیت در معرض خطر در هر سال محاسبه شد. متوسط میزان بروز تب مالت از سال 1394 تا سال 1400، 135 در صد هزار نفر بود و بیشترین میزان بروز 156 در صد هزار نفر مربوط به سال 1400 و کمترین میزان بروز 58/20  در صد هزار نفر مربوط به سال 1396 بود. میانگین سنی مبتلایان به تب مالت  85/19±78/36  سال بود. بیشترین علایم بالینی درد عضلانی واستخوانی با 317 مورد (3/75درصد) و در مرحله بعدی تب با 160 مورد (38 درصد) بود. سابقه مصرف فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه مانند شیر و پنیر به ترتیب 33 درصد و 27 درصد بود. کشاورزان و دامداران با 239 مورد (7/56 درصد) و جمعیت ساکن در مناطق روستایی با 282 مورد (67 درصد) فراوان ترین موارد ابتلا به تب مالت را تشکیل می دادند. میزان بروز تب مالت در شهرستان قاینات روند صعودی و از متوسط استانی و کشوری بیشتر بوده و این شهرستان بر اساس آخرین دستورالعمل کشوری جزء مناطق با آلودگی بسیار بالا طبقه بندی میشود.

  کلیدواژگان: تب مالت، اپیدمیولوژی، بروسلوزیس، تب مدیترانه ای
 • مجتبی زنگنه*، مائده سجادیان، عبدالجلیل ریگی، مهدی بهمن دهکردی، هلن حنانی اهواز، عیسی عباسی بیرگانی صفحات 54-61

  باکتری سالمونلا یکی از معمول ترین پاتوژن های منتقله از راه موادغذایی است که در سرتاسر جهان در انسان و حیوان ایجاد بیماری می کند. گونه های سالمونلا به ویژه سالمونلا تایفی موریوم و سالمونلا اینتریتیدیس جزو رایج ترین عوامل عفونت های غذایی در جهان می باشند. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع سالمونلا تایفی موریوم در شیر خام و پنیر محلی گوسفندی به روش PCR در شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری می باشد. برای این منظور از مهر ماه تا اسفند ماه 1400 تعداد 20 نمونه شیر خام و پنیر محلی گوسفندی از دامداری ها جمع آوری گردید. سالمونلا تایفی موریوم با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ST11 و ST15 مورد تایید قرار گرفتند. از 20 جدایه سالمونلا به روش کشت سه مورد در PCR به عنوان سالمونلا تایفی موریوم مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاصله از تحقیق نشان داد، 15 درصد از نمونه های شیر خام به سالمونلا تایفی موریوم آلوده بوده و این مساله ضرورت مراعات موازین بهداشتی در حین شیردوشی و حمل و نقل و اجتناب از مصرف خام شیر به خصوص در تولید فرآورده هایی مثل پنیر یا بستنی را واضح تر می سازد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، تایفی موریوم، اینتریتیدیس، شیر خام، پنیر محلی، PCR
|
 • Hossein Niayesh, Ebrahim Rahimi* Pages 1-8

  Arcobacter is Gram-negative bacteria without curved spores, distinguished from Campylobacter by growth in the presence of oxygen and low temperatures. This study evaluates Arcobacter contamination in grilled meat, ready-to-eat salads, raw milk, and water in Yasouj City. In this study, 120 samples, including 30 grilled meat samples, 30 ready-to-eat salad samples, 30 raw milk samples, and 30 drinking water samples, were randomly collected from different parts of Yasouj City and transferred to the quality control laboratory of Shahrekord Islamic Azad University. The samples were tested according to the standard method. P<0.05 was considered a significant level in the present study. The results showed that out of 120 food samples tested, 22 were contaminated with Arcobacter. There was no significant relationship between the sampled foods and the level of Arcobacter contamination. According to the results, the drinking water contamination was zero, grilled meat was 13, salad was 1, and raw milk was 8. In total, 22 out of 120 samples were infected with Arcobacter. Considering the contamination of 18/33% in all the samples of this study and the possibility of contamination to humans and causing complications such as gastroenteritis, as well as the high consumption of meat, especially grilled meat, in roadside restaurants, it seems necessary to take measures to control this contamination. Bacteria from the production cycle to the consumption of meat, salad, raw milk, cooking meat, and boiling milk before consumption must be done carefully.

  Keywords: Arcobacter, meat, milk, salad, drinking water
 • Amin Ahmadi, Faeze Barekati*, Kiarash Amini, Ali Rasooli, Mohammad Mazrouei Pages 9-24

  Helminths infection is very significant worldwide, so millions of people worldwide are currently infected or exposed to these infection. The carcinogenicity of parasites is difficult to demonstrate because of their complex life cycle and asymptomatic latent period.This study examines the role of zoonotic worm infections in carcinogenesis. Both parasitic infections and cancer has complex natural histories and long latent periods in which multiple exogenous and endogenous factors work to obscure causation. While only three worms, Schistosoma haematobium, Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis are definitively carcinogenic to humans, other parasites play a role in facilitating malignant transformation. Helminth-induced cancer is caused through mechanisms that involve modulation of chronic inflammation of the host immune system, inhibition of intracellular communication, disruption of proliferative-antiproliferative pathways, induction of genomic instability, and malignant stimulation.Despite the fact that the information available indicates that this helminths are carcinogenic, the main cause and connection between worms and cancer are still unknown.

  Keywords: Carcinogenesis, worms, infection
 • Zahra Motaghi, Ebrahim Rahimi* Pages 25-33

  Juice is one of the beverages with nutritional value, which is a rich source of vitamins and antioxidants, which brings risks for consumers if health standards are not met. This study aimed to investigate of the effect of ultraviolet rays on Escherichia coli bacteria in white grape juice. Three  samples of white grape juice were randomly obtained from the market of Shahrekord City and transported under sterile conditions to the food hygiene laboratory of Shahrekord Azad University. First, the samples were passed through a filter by UVasteril to remove suspended substances. After ensuring it is not used, a certain amount of E.coli is added in 6 consecutive dilutions. After adding the capacity, the grape juice is passed through the UV radiation device, and the population of E. coli is counted before and after irradiation. For this purpose, 30, 60, and 120 seconds of continuous radiation were applied. Excel software was used to draw graphs and analyze Duncan's multi-range test statistically. The results showed a statistically significant difference during successive dilutions during 30 days (p>0.05); the highest statistic related to the first dilution was 6.78±1.39. The lowest score of the game for the fifth draw was 0.93 ± 1.89. According to the results of achieving the effect of the UV method to reduce E. coli in grape juice, it can be concluded that this matter can be accurately converted into liquids, and it can positively affectthe reduction process. It should be prescribed for Escherichia coli.

  Keywords: Escherichia coli, fruit juice, ultraviolet, microbial
 • Maedeh Sajadian*, Mojteba Zangeneh, Mahdi Bahmandehkordi, Eisa Abbasibirgani, Abdoljalil Rigi, Helen Hanaieahvaz Pages 34-41

  Milk's healthand products are essential in human nutrition due to its high nutritional value. This nutritious snack is one of the most essential sources that microbial agents contaminate. Brucella is a Gram-negative coccobacillus whose hosts include humans, cattle, goats, and sheep. Brucella is transmitted through milk and dairy products and causes human malt fever. Serological methods for detecting Brucella do not have sufficient sensitivity and accuracy and have many false positive and negative results. This study collected 20 samples of raw milk and 20 samples of local cheese from Farsan City. Became NA of samples extracted by the DNP kit. After optimizing the first and second rounds of the test, PCR sensitivity and specificity were evaluated. Then all the samples were analyzed by optimized PCR test. Out of 20 raw milk samples, 1 sample (equivalent to 5%) was PCR positive; no PCR-positive sample was observed out of 20 local cheese samples. Since milk is widely used as a very nutritious and useful snack, the results indicate that despite the efforts made to prevent brucellosis, there is still a possibility of raw milk contamination in the areas Different, there are Brucella bacteria.

  Keywords: Brucella, milk, local cheese
 • Zohre Gozidehkar*, Hossein Borna, Alireza Davari, Abbas Khazaiinejad, Alimohammad Bakhshi, Ashraf Dehghani, Fatemeh Kazemi, Rafaat Assarzadeh Pages 42-53

  Brucellosis is the most common zoonosis and is a health issue in Iran. Considering this disease is endemic in Qaen, this study intended to investigate the epidemiologic characteristics of brucellosis during 2015-2021. This cross-sectional study was conducted on 421 brucellosis patients, based on the information from Qaen Health Center from 2015 to 2021. To describe the data, frequency, mean, and standard deviation indices and to analyze the data, Chi-square and T-test statistical tests were utilized using SPSS software version 21. The incidence rate was calculated based on 100,000 at-risk populations per year. The average incidence rate of brucellosis from 2015 to 2021 was 135 per 100,000. The highest incidence rate was 156 per 100,000 people in 2021, and the lowest was 20.58 per 100,000 in 2017. The mean age of brucellosis patients was 36.78 ± 19.85  years. The most frequent clinical symptoms were musculoskeletal pain in 317 cases (75.3%) and fever in 160 cases (38%). The consumption history of unpasteurized dairy products such as milk and cheese was 33% and 27%, respectively. Farmers and ranchers, with 239 cases (56.7%), and the rural living population, with 282 cases (67%), were the most frequent cases of brucellosis. The incidence rate of brucellosis in Qaen has an upward trend and is higher than the provincial and national averages. According to the latest national guidelines, this county is classified as a highly polluted region.

  Keywords: Malta fever, Epidemiology, Brucellosis, Mediterranean fever
 • Mojtaba Zangeneh*, Maedeh Sajadian, Abdoljalil Rigi, Mahdi Bahman Dehkordi, Helen Hanani Ahvaz, Isa Abbasi Birgani Pages 54-61

  Salmonella bacteria is one of the most common food-borne pathogens that causedisease in humans and animals worldwide. Salmonella species, especially S. typhimurium and S.enteritidis, are among the most common causes of food-borneinfections worldwide. This study aimsto investigate the prevalence of S. typhimurium in raw milk and local sheep cheese by using the PCR method in the Farsan city of Chaharmahal and Bakhtiari provinces. For this purpose, from September to March 2011, 20 samples of raw milk and local sheep cheese was collected from livestock farms. S. typhimurium were confirmed by the PCR method and using species-specific ST11 and ST15 primers. Out of 20 Salmonella isolates, three were confirmed as S. Typhimurium by PCR. The results of the research showed that 15% of the samples of raw milk and local sheep cheese were contaminated with S. typhimurium, and this issue makes it more necessary to observe health standards during milking and transportation and avoid the consumption of raw milk, especially in the production of products such as cheese or ice cream...

  Keywords: Salmonella, Typhimurium, enteritidis, raw milk, local cheese, PCR