فهرست مطالب

اقتصاد پنهان - سال هفتم شماره 29 (پاییز 1401)
 • سال هفتم شماره 29 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • فرهاد خدرویسی* صفحات 7-27
  یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تاثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.
  کلیدواژگان: قاچاق، کالا و ارز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست گذاری عمومی، خلاءهای قانونی
 • مرضیه رسولی*، کاوه جادی صفحات 29-73
  چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تاثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تاثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد.هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژیوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تاییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.
  کلیدواژگان: قاچاق سوخت، ایران، فناوری های نوین
 • علی شهاب تالی* صفحات 75-105
  مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال ها و ماه های اخیر در صدر مسایل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و آن را تشدید می کند، بلکه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز با خود به دنبال دارد. تبلور کلیه اقدامات مقابله ای با این پدیده اعم از کشف، همان تعقیب و تحقیق و به عبارتی رسیدگی صحیح، سریع و قاطع با پرونده های متشکله در مورد این گونه جرایم و تخلفات است. البته پیش از مقابله، پیشگیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و رسیدگی قاطع و بازدارنده به پرونده های متشکله در ارتباط با تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز- به ویژه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای- هدف پیشگیری را به میزان قابل توجهی محقق می سازد. در عین حال چالش مهمی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و آن، احراز سازمان یافتگی پرونده های قاچاق کالا و ارز است و اگر این احراز در هر پرونده ای صورت نگیرد؛ به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و نه دستگاه قضایی، به پرونده تحت عنوان «تخلف» رسیدگی می کند. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات یک مرجع دولتی بوده و ذیل قوه مجریه تعریف شده، وضعیت ایجاد شده با اصل تفکیک قوا منافات دارد.
  کلیدواژگان: سازمان تعزیرات، قاچاق کالا و ارز، ارزش پرونده، کشف، تفکیک قوا
 • میثم حداد*، خدیجه صلاحی ابر صفحات 107-124
  محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی موثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها، به محاسبه ارزش قاچاق کالا پرداخته شد. سپس سهم قاچاق از واردات کل مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قاچاق واردات با ارزش بیش از 21 میلیارد دلار و با سهم 5/40 درصدی از واردات کل، در سال 1393 و کم ترین حجم قاچاق با ارزش 5/14 میلیون دلار و با سهم 1/0 درصدی از واردات کل، در سال 1362 مربوط به قاچاق کالا از سایر کشورها به ایران است. همچنین سهم قاچاق کالا از واردات کل در سال 1357 به دلیل شرایط حاد کشور بیش ترین و در سال 1362 به دلیل جنگ در مرزهای غربی کشور کمترین میزان را به خود اختصاص می دهد.
  کلیدواژگان: قاچاق، صادرات، واردات، روش تجارت بین کشوری، سهم از واردات
|
 • Farhad Khederveisi * Pages 7-27
  One of the most important crimes that has clearly and directly damaged the security of the country for a long-term is the phenomenon of goods and currency smuggling, which has negatively affected various social, economic, political and cultural areas of the country. Currently, the smuggling of goods and currency is so serious and threatening in the country's economy that the fight against it is one of the priorities of the three branches of power. Approval of the Anti-Smuggling and Currency Act in 2013 has opened new horizons to prevent the harmful phenomenon of goods and currency smuggling and combat against it. However, we always encounter shortcomings and serious damages in preventing and fighting against this sinister phenomenon. Therefore, this article deals with the pathology of the Anti-Smuggling and Currency Act and the capacities existed in its additional bylaws. The findings of the research indicate that the approach of deterrence, crime-orientation, the development of examples of smuggling, the disproportion of crimes and penalties, contradiction with some principles governing economic crimes, some conflicts between the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency and the Law on Customs Affairs are considered as the most obvious manifestations of existing harms in preventing and fighting smuggling.
  Keywords: smuggling, goods, currency, the Anti-Smuggling, Currency Act of 2013, Public Policy, Legal gaps
 • Marzie Rasouli *, Kaveh Jady Pages 29-73
  Challenges related to fuel fraud and smuggling are not limited to oil countries. Around the world, including in Europe, rising energy and oil prices have fueled fuel smuggling. Therefore, governments must act decisively to find ways to deter those who profit from this illegal trade. Government spending on fuel subsidies can benefit smugglers and not the citizens of the country. Subsidy programs artificially affect fuel prices in the supply chain, creating price differences between subsidized and non-subsidized fuels. Criminals exploit this price differential through subsidies, which pocket government subsidy costs instead of benefiting the economy and needy groups or supporting other legitimate government programs. In countries where these types of entitlement and benefit programs are prevalent, abuse of subsidies can have a negative financial impact many times greater than tax evasion. According to the studies and research done in this field, it is possible to use advanced technologies such as: fuel marking based on artificial intelligence, technology based on RFID radio waves and USSD technology on the basis of GSM (GSM) or global mobile communication system, with Fuel smuggling fought.The purpose of the current research was to analyze the exploratory and confirmatory factor in the fight against fuel smuggling. This research is descriptive-correlational and of the type of applied studies, and the desired data was collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was evaluated using content validity, construct validity and reliability through Cronbach's alpha reliability coefficient. The statistical population of this research includes experts from the anti-trafficking department, customs department, agricultural jihad department, industry and mining department, oil products distribution company, government sanctions, property acquisition and economic security police in Hamadan province. The statistical sample of this research includes 80 people based on the statistical population with a sample size that was selected using available sampling. The statistical method of exploratory factor analysis was used to analyze the data. The findings of the exploratory factor analysis led to the identification of six legislative factors, organizational management, cultural-economic factor, motivational factor, individual characteristics of smugglers and geopolitical and technological factors, and the findings of the factor analysis and confirmation showed that the fight against fuel smuggling can be It is suitable and useful.
  Keywords: fuel smuggling, Iran, New Technologies
 • Ali Shahbtali * Pages 75-105
  Due to several main factors, economic problems are located at the top of all the problems of the society. Smuggling of goods and currency is one of the factors that not only causes and aggravates economic problems, but also affects on cultural, social and security issues. All countermeasures against this phenomenon, including detection, prosecution, and investigation, are actually manifested in the correct, quick and decisive proceedings of cases filed regarding such crimes and violations. Obviously, before fighting against smuggling, prevention phase should be taken into consideration, which is achieved mostly by decisive and deterrent proceeding of cases related to violations and crimes of goods and currency smuggling, especially organized and professional smuggling. However, there is an important challenge to achieve this goal; that is to verify if the smuggling is of organized or not. if it can’t be verified it in every case; the Government Tazirat organization will handle that case as a violation, not the judicial system; and considering that Tazirat organization is a governmental authority and classified under the executive branch, this problem contradicts the principle of separation of powers.
  Keywords: tazirat organization, smuggling of goods, currency, case value, discovery, Separation of Powers
 • Meysam Hadad *, Khdijeh Salehi Abar Pages 107-124
  Calculating the value of goods smuggling and correctly estimating the economic factors affecting it are important in order to adopt policies related to the fight against goods smuggling. Therefore, in the present study, the value of goods smuggling was calculated using the international trade method. The data used in this research was a time series during the period of 1973-2021. First, by using the variables of Iran's import and export of other countries, the value of smuggling was calculated. Then the share of smuggling from the total import was calculated. The results indicate that the most smuggling of imports with a value of more than 21 billion dollars and with a share of 40.5 percent of the total imports in 2013 and the lowest volume of smuggling with a value of 14.5 million dollars and with a share of 0.1 percent of the total import in 1362 was calculated related to the smuggling of goods from other countries to Iran. Also, the share of smuggling of goods from the total import in 1357 due to the acute conditions of the country is the highest and in 1362 due to the war in the western borders of the country, it accounts for the lowest amount.
  Keywords: Smuggling, Export, Import, method of international trade, share of import