فهرست مطالب

متن پژوهی ادبی - پیاپی 98 (زمستان 1402)
 • پیاپی 98 (زمستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زینب طلایی*، حبیب الله عباسی صفحات 9-34

  خوانش میراث کهن فارسی و به ویژه روایت های تاریخی در پرتو نظریه های شناختی مانند نظریه جهان متن، امری بایسته است؛ زیرا رویکردهای علمی جدید، فضایی برای شناخت دقیق و کشف زوایای پنهان متون فراهم می کند. در این جستار با روش تحلیلی- توصیفی نظریه جهان متن را در بررسی ساخت روایی جلد نخست تاریخ جهانگشای جوینی به کار بستیم و به این نتیجه رسیدیم که فراوانی گزاره های توصیف شخصیت ها نسبت به گزاره های توصیف صحنه ها بیشتر است. همچنین به علت کم بودن جهان های زیرشمول اشاره ای، خواننده چندان در فضاهای زمانی و مکانی متفاوت در یک روایت سیر نمی کند. جهان های متنی را که به لحاظ متغیرهای زمانی و مکانی از جهان متن اولیه متمایزند، تجربه و مفهوم سازی نمی کند و در نهایت اشاره گرهای زمانی نسبت به اشاره گرهای مکانی در این متن دقیق تر نیست. جهان های زیرشمول نگرشی و معرفت شناختی به دلیل عدم تغییر زاویه دید توسط راوی در تاریخ جهانگشای کم است و بیشتر روایت ها از زبان جوینی گزارش می شود.

  کلیدواژگان: تاریخ جهانگشای جوینی، زبان شناسی شناختی، نظریه جهان متن، جهان گفتمان، جهان زیرشمول
 • مهین امیدیان*، عبدالله طلوعی آذر صفحات 35-72

  براساس نظریه یونگ، سیر خویشتن یابی یا فرآیند فردیت با یک نیاز روحی یا تضاد درونی در شخص آغاز می شود؛ در این فرآیند، سازماندهی در میان کهن الگوها وظیفه کهن الگوی «خود» است که اگر بتواند وحدت و یگانگی میان کهن الگوهای دیگر ایجاد کند، فرد به رشد روانی می رسد و سرانجام شناخت  زوایای پنهان درون به خودآگاهی و تمامیت فردی منجر می شود. با رشد فردیت، شخص از تمامیت فردی به پیوستگی با جهان و در مرحله بعد یگانگی با کیهان می رسد و صاحب اندیشه جهانی می شود. در این پژوهش، اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی از نظرگاه مراحل خویشتن یابی طبق نظریه یونگ بررسی شده است. دستاورد پژوهش نشان می دهد که کهن الگوهای آنیما، سایه، پیر دانا، مرگ و تولد دوباره و قهرمان در مراحل خویشتن یابی در اندیشه او وجود دارد و با «من خودآگاه» هماهنگ شده است، کهن الگوی «خود» نیز با تمامی آن ها سازگار است. شفیعی کدکنی با گذر از لایه های درونی خویشتن، سیر فردیت و رشد روانی را سپری کرده، پس از خودآگاهی و پیوستگی با جهان به یگانگی با کیهان رسیده است.

  کلیدواژگان: یونگ، کهن الگو، فرآیند فردیت، شفیعی کدکنی، قهرمان
 • نادره شاه آبادی، احمد خاتمی*، علیرضا صالحی، ابوالفضل مرادی صفحات 73-106

  «ادبیات غنایی» به عنوان یکی از گسترده ترین انواع ادبی در چهارچوب نقش «ادبی و عاطفی» زبان مطرح می شود و به بیان احساسات و عواطف شخصی «گوینده» می پردازد. هدف این نوع ادبی، گزارش و بیان احساسات گوینده و در کنار آن، لذت بخشیدن به مخاطب است. هر یک از گویندگان ادب غنایی به اقتضای درون مایه اثر خود از مولفه هایی بهره گرفته اند که به اثر آن ها رنگ و بوی غنایی بخشیده و آن را از سایر آثار ادبی متمایز ساخته است. شیوه های کاربرد عناصر غنایی در هر یک از منظومه های ادب فارسی متعدد و متنوع است. عواملی مانند «ترکیبات و تعبیرات غنایی»، «توصیفات نرم و لطیف»، «فضای غم آلود و انزواطلبی»، «کنشگری عاشق و معشوق»، «تک گویی های درونی شخصیت اصلی» و... از شاخص ترین نمودهای ادب غنایی هستند. این پژوهش تلاش می کند با بهره گیری از «فرانقش اندیشگانی» در رویکرد نقش گرایی هلیدی به مطالعه اشعار غنایی «مذنب بدایونی» یکی از شعرای ناشناخته دوره بازگشت بپردازد. این شاعر غزل سرا از روش های مختلفی برای بیان اندیشه غنایی خود استفاده کرده و نکته قابل تامل این است که وی در طول دوره شاعری خود دچار تحول نگرش شده و از نگرش ابتدایی خود که مشابه شعرای عاشقانه سرای سبک عراقی بوده در دوره ای از زندگی به دیدگاه شعرای «مکتب وقوع» و «واسوخت» متمایل می شود. این پژوهش سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که بر مبنای فرانقش اندیشگانی، تحول جهان بینی «مذنب بدایونی» در اشعار غنایی، باعث ایجاد چه تغییراتی در سطح «افعال» به کار رفته، شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تغییر، افول و در نهایت تنزل مقام «معشوق» -به عنوان شخصیت اصلی غزلیات وی- از طریق کاهش میزان حضور این مشارک در «فرآیندهای مادی و ذهنی» و بسامد بالای «بندهای پرسشی» که معنای «مواخذه و عتاب» دارند، نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: ادبیات غنایی، رویکرد نقش گرایی، فرانقش اندیشگانی و مذنب بدایونی
 • عفت نقابی*، مهرنوش اسرافیل زاده صفحات 107-136

  نظام پوشاک از نظام های بسیار مهم است که در متون ادبی حضور چشمگیری دارد. مولوی از جمله شاعرانی است که توانسته است نظام نشانه های زبانی پوشاک را به نشانه های ادبی تبدیل کند. او با کاربرد واژگان و نشانه های روزمره پوشاک، نشانه های تازه ای را در متن حکایت خلق می کند. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل نشانه های  پوشاک در حکایت هایی از مثنوی با رویکرد نشانه شناسی بارت به ویژه نظریه هم سازه و ناسازه بپردازد. در این نظریه، بارت معنا و مفهوم نشانه را به معنای صریح، محدود نکرده و تلاش می کند که الگویی را طراحی کند تا در کنار معنای صریح به معنای ضمنی نشانه ها دست یابد. بررسی تحلیلی این نظریه در حکایت هایی از مثنوی نشان می دهد که مولانا نشانه ها را در معنای قراردادی آن ها به کار نمی گیرد، بلکه با خلق نشانه های جدید و همچنین تفسیر و تاویل حکایت ها به خوانشی نو از نشانه های اولیه دست می یابد که این نشانه ها با کل نظام نشانه ای مثنوی در پیوند است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، نظام پوشاک، مولانا، مثنوی معنوی، بارت
 • محمدمهدی زمانی*، سمیه آقابابایی صفحات 137-182

  داستان جنگ فارسی یکی از جریان های مهم در ادبیات معاصر فارسی است. یکی از موتیف های موجود در این آثار اشاره به جنبه هایی از گفتمان ناسیونالیسم ایرانی و عربی است. در این پژوهش به بررسی جنبه های ایدیوژیک بازنمایی راویان آثار داستانی جنگ ایران و عراق در ارتباط با ناسیونالیست های ایرانی (شامل سو ژهای گفتمان پهلوی) و عرب (شامل سوژه های گفتمان بعث) پرداخته می شود. برای این منظور، مفصل بندی ناسیونالیسم یا تخطیه آن در پیکره ای شامل 30 هزار صفحه از آثار داستانی جنگ (شامل آثاری که تحت عنوان «داستان دفاع مقدس» طبقه بندی می شوند و آثاری که رویکردی متفاوت دارند) در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، به صورت کیفی، بررسی می شود. بررسی این آثار، پیوند هویت مشارکان گفتمان (شامل تولیدکننده و مصرف کننده) و شیوه بازنمایی و تفسیر آنان را روشن می کند. بررسی این آثار نشان می دهد که بیشتر آثار نویسندگان متشرع و انقلابی، ناسیونالیسم ایرانی و عربی را تخطیه می کنند؛ ایجاد تقابل اسلامی/ ایرانی و ترجیح سویه اسلامی، مخالفت با تجددگرایی و غرب گرایی در ناسیونالیسم ایرانی (و خرده گفتمان پهلوی) از جنبه های مهم تخطیه این گفتمان است. در بعضی دیگر از آثار که نویسندگان هویتی اسلامی- ایرانی دارند و تقابلی میان هویت ایرانی و اسلامی ایجاد نمی کنند، خرده گفتمان پهلوی که نماینده ناسیونالیسم ایرانی بیشینه است در چهارچوب ناسیونالیسم میانه و کمینه تخطیه می شود؛ در مواردی در آثار این دسته، جنبه هایی از ناسیونالیسم بیشینه مفصل بندی می شود. در دسته ای دیگر از آثار که هویت نویسندگان آن ها شامل جنبه هایی از جهان وطنی می شود، بیشتر نسبت به ارزش های ناسیونالیستی افراطی ایرانی و عربی بی اعتنایی می شود و به ارزش های جهان وطنی یا ناسیونالیسم میانه و کمینه توجه می شود. دسته ای دیگر، نشانه های ناسیونالیسم ایرانی افراطی و جهان وطنی را مفصل بندی می کنند و ناسیونالیسم عربی را به چالش می کشند.

  کلیدواژگان: داستان جنگ فارسی، ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم عربی، پهلوی، بعث
 • ساناز تقی پوری حاجبی، کامران پاشایی فخری*، پروانه عادل زاده صفحات 183-204

  زبان‎شناسی شناختی، دانش زبانی را وابسته اندیشه و شناخت می داند و استعاره مفهومی را به عنوان ابزاری برای چگونگی اندیشیدن و رفتارهای زبانی معرفی می کند که از طریق بررسی آن می توان شباهت و تفاوت فرهنگ ها را به دست آورد. استعاره جهتی از گونه های استعاره مفهومی است که در آن مفاهیم انتزاعی در زبان جهت‎دار می‎شوند. در استعاره جهتی، کل یک نظام از مفاهیم در ارتباط با نظامی دیگر سازمان‎بندی می‎شود و از آنجا که با جهت‎های فضایی مانند بالا، پایین، درون، بیرون در ارتباطند، استعاره جهتی نامیده می‎شوند. این استعاره‎ها ریشه در تجربه فیزیکی و فرهنگی انسان‎ها دارند و با وجود اینکه تقابل‎های قطبی بالا، پایین و اجزای آن به لحاظ ماهیت، فیزیکی محسوب می‎شوند، اما استعاره‎های جهتی که بر مبنای آن‎ها ساخته می‎شوند، می‎توانند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشند. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی و تطبیق این استعاره در دو رمان «شوهر آهو خانم» اثر علی محمد افغانی و «هرگز رهایم مکن» اثر ایشی‎گورو به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. برای این منظور داده‎های تحقیق با تعداد 36 مورد استعاره مفهومی جهتی (16 مورد در اثر افغانی و 20 مورد در اثر ایشی گورو) استخراج و تفاوت و تشابه آن ها در حوزه های مبدا و اسم نگاشت آن ها بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که شباهت‎ها میان استعاره‎های مفهومی مبتنی بر درک انسان از مقوله «جهت» در دو زبان بیشتر از تفاوت‎هاست که در نگاه کلی، نمایانگر یکسان بودن توجه دو نویسنده به این استعاره است. با توجه به تفاوت‎های اندک استعاری در دو زبان به این نتیجه می‎رسیم که گرچه هر دو نویسنده از الگوی فرهنگی واحدی برای تولید استعاره‎های جهتی استفاده کرده‎اند، تفاوت‎های فرهنگی و جغرافیایی سبب تولید نگاشت‎های متفاوتی شده است.

  کلیدواژگان: زبان‎شناسی شناختی، استعاره مفهومی، استعاره جهتی، علی محمد افغانی، ایشی گورو
 • مهلا آرین پور، مریم علی نژاد* صفحات 205-234

  «باهم آیی» در متون ادبی که حاصل خلاقیت شاعر و نویسنده در انتخاب و تلفیق واژگان در محور همنشینی زبان با ارایه تصاویر بدیع است، تناسب معنایی و لفظی دلپذیری را ایجاد می کند که گاهی مشخصه سبکی آن شاعر یا نویسنده به شمار می رود؛ از این رو، بررسی متون ادبی از منظر باهم آیی ها، زمینه را برای شناخت بیشتر آثار ادبی و سبک پدیدآورندگان آن ها فراهم می کند. در پژوهش حاضر، این پدیده زبانی در غزلیات صایب تبریزی که سبک هندی در شعر او به کمال رسیده، مورد مطالعه قرار گرفته است. اهداف اصلی این مطالعه، نشان دادن پربسامدترین نوع باهم آیی ها، انواع و همچنین کارکرد آن ها در خلق معانی و تصاویر بدیع در غزلیات صایب به روش توصیفی-  تحلیلی است که به منظور نیل به این اهداف از تقسیم بندی ای که صفوی از باهم آیی ها در زبان فارسی ارایه داده، بهره گرفته شده است. این پژوهش، پیکره بنیاد بوده و پیکره مورد نیاز آن از50 غزل صایب (از غزل1400 تا1450) با حدود 573 بیت، استخراج شده است. از این میان، 278 بیت حاوی انواع باهم آیی ها بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از انواع باهم آیی، بجز باهم آیی «فعل با فعل»، «قید با فعل» و «هم آوا- هم نویسه» در غزلیات صایب بهره گرفته شده است، اما باهم آیی تداعی معنایی و از میان انواع روابط مفهومی آن، رابطه شمول معنایی، بیشترین بسامد کاربرد را داشته است. همچنین در این بررسی مشخص شد که می توان انواع باهم آیی های غزلیات صایب را در سه گروه طبقه بندی کرد: 1-  باهم آیی هایی که با همان لفظ و معنا امروزه نیز در زبان و شعر معاصر به کار می روند .2-  واژگان هم آیندی که با اندکی تغییر در لفظ، اما با همان بار معنایی در روزگار ما نیز کاربرد دارند. 3-  هم آیندهایی که یکی از واژگان آن، به کلی مهجور شده و در زبان و شعر امروز به کار نمی رود.

  کلیدواژگان: باهم آیی، باهم آیی همنشینی، باهم آیی متداعی، غزلیات صائب تبریزی
 • محمد آهی*، مریم فیضی کریم آبادی صفحات 235-264

  زبان شناسی نقش گرا که نشات گرفته از مکتب نقش گرا است، توانایی ها و خلاقیت های مولف در استفاده از نظام گفتاری و نوشتاری زبان، جهت نظام بلاغی و کارکردهای دیگر زبان را مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. صاحب نظرانی چون مارتینه، یاکوبسن و هلیدی برای زبان نقش های گوناگونی را بر شمرده اند.که از این میان نقش های شش گانه: ارتباطی، ارجاعی، ترغیبی، عاطفی، محمل اندیشه و آفرینش ادبی از همه مهم تر و مشهورتر است که در این مقاله در داستان «فارسی شکر است» اثر محمدعلی جمالزاده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از این دیدگاه، جمالزاده به عنوان پیشاهنگ داستان نویسی کوتاه فارسی با آگاهی از ظرفیت های بالقوه زبان فارسی و با تسلط بر فنون روایت، توانسته به خوبی از نقش های شش گانه کلام برای ایجاد جذابیت های ادبی بهره گرفته به آسیب شناسی بلاغت زبان بپردازد. او در این داستان به شیوه هنرمندانه و به طور ملموس و عملی، مهم ترین و خطرناک‎ترین آسیب زبان را که بیگانه مآبی مفرط و نابه جاست به مخاطب گوشزد کرده، آن ها را به استفاده طبیعی از زبان برای بلاغت آن ترغیب می کند.

  کلیدواژگان: بلاغت زبان، زبان شناسی نقش گرا، جمالزاده، نقش های زبان، آسیب شناسی زبان
 • مرضیه عسکری، محمود براتی خوانساری*، حسین آقاحسینی صفحات 265-296

  درج نظم و شعر در لابه لای نثر فارسی قدمتی دیرینه دارد. با نگاهی به متون منثور کهن می توان دریافت که اغلب نویسندگان بعد از تولد شعر فارسی به این آمیختگی تمایل داشته اند؛ گویی ایشان بر تاثیر شعر بر روح مخاطب و اقناع ناشی از آن واقف بوده اند. انگیز ه های مبتنی بر اهداف ادبی و سیاسی- اجتماعی سبب ورود شعر به متون منثور بوده است. با نگاه به فهرست کتاب های علوم بلاغی قدیم و جدید این موضوع نمایان شد که تاکنون بلاغیون به انواع درج شعر در متون نثر که یکی از جنبه های زیبایی شناسانه است، آنچنان که باید نپرداخته اند. تنها اصطلاحی که نسبت به دیگر تعابیر، تناسب بیشتری با این فن دارد، «استشهاد» است؛ اصطلاحی عام که شامل درج آیه، حدیث، خبر و شعر در متن می شود. اصطلاحات دیگری نیز همچون حل، اقتباس و تضمین مطرح شده است که بنا بر تعاریف موجود، دقیقا مربوط به شعر نیست. آمدن شعر در بین متن نثر، انواع و قواعدی دارد که تاکنون کشف نشده و اصطلاحاتی نیز برای این انواع ارایه نشده است. نوشتار حاضر کوشیده است تا با بررسی متون منثور آمیخته به شعر در قرن هشتم به عنوان نمونه مورد تحقیق به سبب آنکه شعر فارسی در این قرن به اوج قله رشد خود رسیده است، انواع درج شعر در بین نثر و اهداف آن را با ذکر نمونه هایی از این متون بیان کند و تعاریف پیشنهادی خود را برای حل این مساله ارایه دهد. اصطلاح پیشنهادی این نوشتار اصطلاح کاملا فارسی و ادبی «شعرآمیزی»  است.

  کلیدواژگان: شعر، نثر، نظم، درج، استشهاد
 • مهدی دهرامی* صفحات 297-324

  معمولا از قالب مثنوی به دلیل آزادی در کاربرد قافیه و ردیف و محدود نبودن تعداد ابیات در سرودن اشعار بلند روایی و مباحث مبسوط استفاده می شود و علمای بلاغت نیز همواره اشاره به بلندی اشعار قالب مثنوی داشته اند. با وجود این، در ادبیات فارسی مثنوی های بسیار کوتاهی وجود دارد که عدد ابیات آن به 10 نیز نمی رسد. هدف این مقاله بررسی سیر و محتوای این نوع اشعار، جنبه های بلاغی و دلایل گرایش شاعر به سرودن آن هاست. سرودن این اشعار از قرن ششم آغاز شده و تا قرن هشتم نزدیک به 100 مثنوی کوتاه در موضوعاتی مانند مدح، تعلیم، نامه های کوتاه و تقاضایی، ثبت تجربیات سراینده و اشعار مناسبتی سروده شده است. نیازهای آموزشی و تعلیمی، تمایل شاعران به پرداخت معانی رایج در قوالب غیرکلیشه ای، کم رنگ شدن اهمیت زبان پرطمطراق، تمایلات مخاطبان، افزودن صمیمیت لحن و رواج و محبوبیت قالب مثنوی در گرایش شاعران به سرودن مثنوی های کوتاه نقش موثری داشته است.

  کلیدواژگان: مثنوی، ادبیات غنایی، مثنوی های کوتاه، عروض
 • معصومه موسایی باغستانی* صفحات 325-360

  در میان تصحیحات معتبر و مشهور بوستان سعدی از جمله نسخه مصحح غلامحسین یوسفی با وجود محاسن بسیار، اشتباهاتی نیز به چشم می آید و با توجه به اینکه تصحیح استاد یوسفی در جامعه ادبی و دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان یکی از منابع اصلی درس اشعار سعدی مورد استفاده و استناد استادان و دانشجویان است، نگارنده که سالیانی چند به تدریس بوستان در دانشگاه  اشتغال دارد، ضمن ارج نهادن به زحمات و کوشش های ارزنده ایشان بر خود فرض می داند اشکالاتی که حین مطالعه و تدریس به نظرش رسیده است با خوانندگان این اثر به ویژه قشر دانشگاهی در میان بگذارد. برای این منظور، نخست بیت هایی که به نظر می رسید از لحاظ معنایی یا ساختار نحوی، ارتباط عمودی با بیت های دیگر و... اشکال و ایرادی دارد، استخراج کرده و با مراجعه به شرح نسخه بدل ها به شیوه فنی و قیاسی با استناد و استشهاد به اشعار سعدی و بعضا شاعران دیگر، ضبط ارجح را انتخاب کرد. از این رو، در مقاله حاضر، 26 نمونه از این اشکالات طبقه بندی و به ترتیب زیر مطرح و بررسی شده است:1- اشکالاتی که به معنای کلمه یا جمله مربوط می شود.2- بیت هایی که با سبک سخن سعدی همخوانی ندارد.3- اشکالاتی که مربوط به نحو کلام است.4- اشکالاتی که ناشی از بی توجهی به رسم الخط متن است.5- اشکالاتی که به ارتباط عمودی ابیات مربوط می شود.

  کلیدواژگان: بوستان، سعدی، تصحیح، غلامحسین یوسفی
 • فاطمه تقی نژاد رودبنه*، فیروز فاضلی، محمود رنجبر صفحات 361-392

  گفتمان نقد ادبی معطوف به خواننده و معناهای متکثر متون در میانه سده بیستم، مورد توجه منتقدان ادبی قرار گرفت. داستان «ماهی سیاه کوچولو» (1347) به دلایلی از جمله نوع متن، ساختار ویژه آن و گستره مخاطبان با تفسیر و تاویل های مختلف مواجه بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و براساس رویکرد نظریه های معطوف به خواننده، چگونگی تعامل میان خواننده و متن و به تبع آن، آفرینش و تطور معنا به صورت درزمانی و همزمانی در سه بازه زمانی بررسی شد. نتایج نشان می دهد، واکنش خوانندگان به این اثر تا پیش از سال 1357، طبق پارادایم و افق انتظار مسلط، ذوقی، مبتنی بر ایدیولوژی و دارای رویکرد اجتماعی بود که در آن عمل قهرمان برجسته می شد، خوانش ها اطلاعات جویانه بود، گفت وگویی میان متن و خواننده شکل نمی گرفت و معنا بر متن تحمیل می‎شد. مطابق فضای گفتمانی پس از 1357 تا اواخر دهه 80، دریافت ها تلفیقی بود و براساس افق انتظار ادبی در حوزه روایت شناسی و ساختار داستان بسامد داشت. این خوانش ها در خوانش های پیشین عدم تعین ایجاد می کردند و خواننده در گفت وگوی نیمه فعال با متن به بر ساختن شکل جدیدی از آبژه متنی می پرداخت. در پارادایم مسلط اواخر دهه 80 تا پایان دهه 90، خوانش ها مبتنی بر نظریه و کارکردمحور بودند. رویکرد نشانه شناسی، بالاترین بسامد را در میان سایر رویکردهای خوانشی این اثر داشت. خوانش های این دوره اغلب در دیالکتیک با خوانش های دوره پیش بودند و عدم تعین تا دریافت اصلاحی را در متن و خوانش های پیشین رقم می زدند و در نتیجه ادغام افق انتظار اجتماعی و ادبی، افق معنایی گسترده تری را پیشنهاد می دادند.

  کلیدواژگان: نقد واکنش خواننده، نظریه دریافت، صمد بهرنگی، ماهی سیاه کوچولو
 • زهرا پاکزاد، فاطمه کلاهچیان*، محمد ایرانی صفحات 393-425

  در تعریفات شعر از سه عنصر عاطفه، تخیل و موسیقی سخن می رود. متون نثر فارسی در دوره های گوناگون، کم و بیش از عناصر شعری بهره برده اند.آثار صوفیانه و عارفانه به اقتضای اهداف و مضامینشان، گرایشی بیشتر به شاخصه های شعری داشته اند تا آنجا که گاه درک ظرایف معنایی و نمودهای زیباشناختی این متون به تحلیل تصاویر و جلوه های موسیقایی آن ها وابسته است. بر اساس این اهمیت، هدف مقاله حاضر، بررسی کارکرد یکی از عناصر کلیدی شعر؛ یعنی موسیقی در کشف المحجوب هجویری به عنوان یکی از مهم ترین متون نثر عارفانه  است تا میزان و کیفیت شعروارگی آن از این منظر مشخص شود. یافته های این پژوهش توصیفی-  تحلیلی نشان می دهند، موسیقی درونی و معنوی، کارکردی تعیین کننده در نثر هجویری داشته و به القای موثرتر مفاهیم و ذهنیات، مدد بارز می رسانند. نمود موسیقی درونی که تناسب و جذابیت لفظی- آوایی را ارتقا می بخشد، بیشتر از معنوی بوده است. سجع به خصوص متوازی، جناس به ویژه زاید، تکرار واژه، واج آرایی و نیز تضاد از مصادیق بارزتر موسیقی درونی و معنوی در کشف المحجوب هستند که غالبا در این مواضع نمود می یابند: ذکر نام اولیاء و توصیف شخصیت و احوالشان، حکایت ها و نقل سخنان مشایخ و ارشادهای آنان و نیز تبیین اصطلاحات عارفانه؛ اعم از مفاهیم مرتبط با توحید، معرفت نفس، مرگ، فنا و بقای عرفانی، مراتب سلوک و نکوهش نفس و دنیای مذموم.

  کلیدواژگان: کارکرد معنایی، موسیقی کلام، نثرصوفیانه، کشف المحجوب هجویری
|
 • Zeinab Talaei *, Habibollah Abbasi Pages 9-34

  The reading of ancient Persian heritage, and especially historical narratives based on cognitive theories such as Text World Theory is necessary, because new scientific approaches provide space for accurate identification and discovery of the hidden layers of texts. In this study, with the analytic-descriptive method, we applied the Text World Theory in the analysis and study of the narrative construction of the first volume of the Tarikh Jahangooshay-e- Jowayni and figured out that the propositions related to Character descriptions are more than preposition related to scenes description also because the Deictic sub-worlds are less, so the reader does not travel much in the different, temporal and spatial spaces in a narrative, and thus does not experience and conceptualize the text worlds that differ from the original text world in terms of temporal and spatial variables. Temporal pointers are no more accurate than space pointers. The Attitudinal sub-worlds and epistemic sub-worlds are scarce, and one of the reasons for this is the narrator's unchanging viewpoint. Jowayni reports narrations more than characters.

  Keywords: Tarikh Jahangooshay-e- Jowayn, Cognitive linguistics, text world theory, discourse world, Sub-world
 • Mahin Omidian *, Abdullah Tolouieh Azar Pages 35-72

  According to Jung, the process of self-discovery or the process of individuality begins with a spiritual need or inner conflict in the person; in this process, organizing among archetypes is the task of the archetype of the "self" that if it can create unity and oneness among other archetypes, one will reach psychological growth and finally recognize the hidden angles within, to self-awareness and wholeness. Individual leads, with the growth of individuality, the person from individual integrity to connection with the world and in the next stage unity with the universe and becomes the owner of universal thought. In this research, the poems of Mohammad Reza Shafi'i Kadkani have been studied from the perspective of self-discovery stages according to Jung's theory. The result of the research shows that the archetypes of anima, shadow, old wise man, death and rebirth, and the hero are in the stages of self-discovery in his thought and are coordinated with the "conscious self". They are all compatible. Shafi'i Kadkani has gone through the inner layers of himself, the path of individuality and psychological growth, and has reached oneness with the universe after self-awareness and connection with the world.

  Keywords: Jung, Archetype, Individualization Process, Shafi'i Kadkani, hero
 • Nadereh Shahabadi, Ahmad Khatami *, Alireza Salehi, Abolfazl Moradi Pages 73-106

  Lyrical literature as one of the most widespread types of literature is presented in the context of the "literary and emotional" function of language and expresses the personal feelings and emotions of the "speaker". The purpose of this type of literature is to report and express the feelings of the speaker and at the same time, to please the audience. Each of the speakers of lyrical literature, according to the theme of their work, has used components that have given a lyrical color to their work and have distinguished it from other literary works. The methods of using lyrical elements in each of the systems of Persian literature are numerous and diverse. Factors such as "lyrical compositions and interpretations", "soft and delicate descriptions", "sad and isolationist atmosphere", "loving and beloved action", "inner monologues of the main character", etc. are the most manifestations of lyrical literature. This study tries to study the lyrical poems of "Badnauni's Sinner", one of the unknown poets of the return period, by using the ideational metafunction in the Functional Approach of Halliday. This lyric poet used different methods to express his lyrical thought, and it is noteworthy that he changed his attitude during his poetic period, and from his initial attitude, which was similar to the love poems of the Iraqi style house, in a period of his life he leans towards the view of the poets of "Maktab Voqou’". This study tries to answer the question that based on the paradigm of thought, the evolution of the worldview of the "Bedouin sect" in lyrical poems, what changes have caused the level of used "verbs"? Findings show that the change, decline, and ultimately degradation of the status of "beloved" as the main character of his lyric poems are shown through the reduction of the presence of this participle in "material and mental processes" and the high frequency of "interrogative clauses" which mean "reproach and exclamation".

  Keywords: lyrical literature, Functional Approach, Ideational Metafunction, Mozneb Badayouni
 • Effat Neqabi *, Mehrnoosh Esrafilzadeh Pages 107-136

  The clothing system is one of the important systems that have a significant presence in literary texts. Molavi is one of the poets who were able to transform the system of language signs of clothing into literary signs. He creates new signs in the text of the story by using words and everyday signs of clothes. This research aims to investigate and analyze the symbols of clothing in the stories of Masnavi with Barthes’ semiotic approach, especially the theory of Doxa and Paradox. In this theory, Barthes does not limit the meaning and concept of the sign to the explicit meaning and tries to design a model to achieve the implicit meaning of the signs in addition to the explicit meaning. Analytical investigation of this theory in anecdotes from Masnavi shows that Rumi does not use symbols in their conventional meaning, rather by creating new signs as well as interpreting the stories, he achieves a new reading of the primary signs, which are connected with the entire system of signs in Masnavi.

  Keywords: semiotics, clothing system, Rumi, Masnavi Manavi, Barthes
 • Mohammad Mahdi Zamani *, Somayeh Aghababaei Pages 137-182

  War story is one of the important genres in contemporary Persian literature. One of the motives in these stories is referring to some aspects of Iranian and Arab nationalism. In this research, various aspects of this motive are studied. In this research, the ideological aspects of the representation of narrators of the stories about the Iran-Iraq war in relation to Iranian nationalism (including the Pahlavi discourse) and Arab nationalism (including the Baath discourse) are investigated. For this purpose, articulation of nationalism or challenging it in a corpus including thirty thousand pages of fictional works about the war (including works that are classified as "sacred defense stories" and works that have a different approach) is examined qualitatively in the framework of critical discourse analysis. Studying these works clarifies the link between the identity of discourse participants (producer and consumer) and their representation and interpretation methods. Analyzing these works shows that works of the revolutionary authors challenge Iranian and Arab nationalism; constructing Islamic/Iranian opposition and supporting the Islamic side, opposing modernism and Westernism in Iranian nationalism (and the Pahlavi discourse) are the important aspects of challenging this discourse. In some other works, where the authors have an Islamic-Iranian identity and do not make the opposition between Iranian and Islamic identity, the Pahlavi discourse, which articulates extreme Iranian nationalism, is challenged in terms of moderate and minimal nationalism. In some cases, some signs of extreme Iranian nationalism are articulated in the revolutionary works. In some other works whose authors' identity includes aspects of cosmopolitanism, the extreme Iranian and Arab nationalistic values are mainly ignored and authors concentrate on cosmopolitan values or moderate and minimal nationalism.

  Keywords: Persian war story, Iranian nationalism, Arab nationalism, Pahlavi, Ba’ath
 • Sanaz Taghipour Hajebi, Kamran Pashaie Fakhri *, Parvaneh Adelzadeh Pages 183-204

  Cognitive linguistics considers linguistic knowledge as dependent on thought and cognition and introduces conceptual metaphor as a tool for how to think and linguistic behaviors. By examining it, similarities and differences of cultures can be obtained. Orientational metaphor is a form of conceptual metaphor in which abstract concepts are oriented in language. In directional metaphor, a whole system of concepts is organized in relation to another system, and since they are related to spatial directions such as up, down, inside, and outside, they are called directional metaphors. These metaphors are rooted in the physical and cultural experience of humans, and despite the fact that the polar opposites of high, low, and its components are considered physical in nature, the directional metaphors based on them are made, and they can be different from culture to culture. Accordingly, in the present study, this metaphor has been studied and compared in two novels “Shohar-e Ahoo Khanoom” by Afghani and “Never Let Me Go” by Ishiguro through the descriptive-analytical method. For this purpose, research data were extracted with 36 orientational conceptual metaphors (16 cases of Afghani and 20 cases of Ishiguro) and their differences and similarities in the fields of the source domain and their mapping were investigated. The results showed that the similarities between the conceptual metaphors based on human understanding of the category of direction in the two languages are greater than the differences. In general, it shows that the two authors pay the same attention to this metaphor. By regarding the little metaphorical differences in the two languages, we conclude that although both authors have used a single cultural model to produce a metaphor of orientation, cultural and geographical differences produce different mapping.

  Keywords: Cognitive linguistics, Conceptual metaphor, orientational metaphor, Ali mohammad Afghani, Kazuo Ishiguro
 • Mahla Arianpour, Maryam Alinezhad * Pages 205-234

  Collocations in the literary texts, resulting from the poet and author's creativity in choosing proper words in the paradigmatic axis, along with the presentation of novel images create a pleasant meaning and word proportionality that is sometimes considered as the style of the poet or author. Thus, the study of Collocations in literary texts is an interesting subject that provides a basis for a better understanding of the literary works and the style of their authors. In the present study, this linguistic phenomenon has been studied in Saeb Tabrizi's sonnets, a prominent poet with Indian style. The main objectives of this descriptive-analytical research are to show the most frequent type of collocations in Saeb's sonnets, and their comparisons with today's Persian language collocations. In order to achieve these goals, the Safavi classification has been used. The research is corpus-based and the necessary corpus was extracted from 50 Saeb sonnets (from 1400 to 1450) with about 573 verses.Findings indicate that although all kinds of collocation, except verb-verb, verb-adverb, and homonymy-homophony collocations have been used in his sonnets, the meaning of associative collocations and their subtype such as hyponymy is the most frequent ones. Results show that Saeb's collocation can be divided into three groups: 1-Colloctions that apply with the same form and meaning in today's Persian language. 2- Collocations that are used in our today utterances with little change in form but with the same meaning and 3- The obsolete collocations which are not used today.

  Keywords: Collocations, Syntagmatic Collocation, Associative Collocation, Saeb's Sonnets
 • Mohammad Ahi *, Maryam Feizi Karimabadi Pages 235-264

  Functional linguistics, which originates from the Functional school, the author's abilities and creativity in using the spoken and written language system are examined and analyzed for the rhetorical system and other functions of the language. Theorists such as Martina, Jakobson, and Halliday have listed various functions for language. Among them, the six functions: communication, referential, motivational, emotional, thought-provoking, and literary creation are the most important and famous ones which were analyzed in this article in the story "Farsi Shekar Ast" (Farsi is sugar) by Mohammad Ali Jamalzadeh. From this point of view, Jamalzadeh, as a pioneer of Persian short story writing, with the knowledge of the potential capacities of the Persian language and mastering the techniques of narration, has been able to deal with the pathology of language rhetoric by using the six functions of words to create literary attractions. In this story, in an artistic way, concretely and practically, he shows the most important and dangerous damage of the language, which is excessive and inappropriate alienness; he warns the audience and encourages them to use natural language for its rhetoric. 

  Keywords: Language Rhetoric, Functional Linguistics, Jamalzadeh, language functions, Language Pathology
 • Marzieh Askari, Mahmoud Barati Khansari *, Hossein Agha Hosseini Pages 265-296

  Inserting rhymes and poetry into Persian prose has a long history. Looking at the ancient prose texts, we can see that most of the writers after the birth of Persian poetry tended to this mixture; it is as if they were aware of the effect of poetry on the soul of the audience and the persuasion caused by it. Incentives based on literary and social-political goals have caused poetry to enter prose texts. By looking at the list of old and new rhetorical science books, it became clear that so far rhetoricians have not paid enough attention to the types of poetry insertion in prose texts, which is one of the aesthetic aspects. The only term that fits this technique better than other interpretations is "Esteshhad" (affidavit); a general term that includes verse, hadith, news, and poetry in the text. Other terms such as solution, adaptation, and guarantee have been proposed, which according to the existing definitions, are not exactly related to poetry. The appearance of poetry among prose text has types and rules that have not been discovered so far, and terms for these types have not been provided. The present article tried to examine the prose texts mixed with poetry in the 8th century as an example of research, because Persian poetry has reached the peak of its development in this century, and tried to explain the types of poetry insertion in prose and its purposes by citing examples of the texts and presenting its proposed definitions to solve the problem. The suggested term of this writing is the completely Persian and literary term «شعرآمیزی»  "She’r-Amizi".

  Keywords: Poetry, prose, rhyme, insertion, Esteshhad
 • Mahdi Dehrami * Pages 297-324

  Masnavi format is usually used in composing long narrative poems and extensive topics due to the freedom in rhyme and line and the unlimited number of verses, and traditional rhetorical scholars have always referred to the length of Masnavi format poems. Nevertheless, there are very short Masnavi in Persian literature, the number of verses does not even reach ten verses. The purpose of this article is to study the course and content of this type of poem, its rhetorical aspects, and the reasons for the poet's tendency to compose them. The writing of these poems began in the sixth century and until the eighth century, nearly a hundred short Masnavi have been written on topics such as praise, short and request letters, recording the poet's experiences, and appropriate poems. Educational needs, the desire of poets to the common meanings in non-stereotyped forms, diminishing the importance of eloquent language in poems, needs and desires of audiences, increasing the intimacy of tone and popularity and Masnavi format have played an effective role in poets' tendency to compose short Masnavi.

  Keywords: Masnavi, lyrical literature, short Masnavi, meter
 • Masume Musayi Baghestani * Pages 325-360

  Among the famous and reliable corrections of Saadi's Bustan, including the corrected version of Professor Gholam Hossein Yousefi, despite many merits, there are some mistakes.
  Professor Yousefi's proofreading is important in the literary and academic community and is used and cited by professors and students as one of the main sources of Saadi's poetry. The author, who has been teaching Busan at the university for several years, while appreciating the valuable efforts of Professor Yousefi, considers it her duty to share with the readers of this work, the problems that have occurred to her while studying and teaching.
  For this purpose, she first extracted the verses that seemed to have a connection with other verses in terms of meaning or syntactic structure, etc. Saadi and sometimes other poets chose the preferred recording.
  Therefore, in this article, twenty-six examples of these problems are classified and discussed in the following order:Problems related to the meaning of the word or sentence.
  Verses that do not match Saadi's speech style.
  Problems that are related to the syntax of words.
  Problems caused by not paying attention to the script of the text.
  Problems related to the connection of verses.

  Keywords: Bustan, Saadi, Correction, Gholam Hossein Yousefi
 • Fatemeh Taghinejad Rudbaneh *, Firooz Fazeli, Mahmoud Ranjbar Pages 361-392

  In the middle of the twentieth century, the discourse of literary criticism was considered. The story of "Little Black Fish" (1347), for some reasons, including the type of text, its special structure, and the range of audiences has been faced with different interpretations. In this research, with a descriptive-analytical method and based on the approach of reader-oriented theories, the way of interaction between the reader and the text has been studied in a diachronically and synchronically manner. The results show that the readers' reaction before 1957, according to the dominant paradigm, was a critique of taste, based on ideology, and had a social approach in which the hero's action was highlighted and the readings were informative. There was no dialogue between the text and the reader and the meaning was imposed on the text. From 1957 to the end of the 80s, the receptions were combined criticism, and based on the literary expectation horizon, they had a frequency in the field of narratology. These readings created uncertainty, and the reader constructed a new form of textual object in a semi-active dialogue with the text. From the late 1980s to the late 1990s, readings were theory-based, and the semiotic approach had the highest frequency among other approaches. The readings were often dialectical with the readings of the previous period, and from the uncertainty until the receipt of correction was figured in the previous readings, and as a result of the integration of social and literary expectation horizons, they offered a wider semantic horizon.

  Keywords: reader response criticism, Reception Theory, Samad Behrangi, Little Black Fish
 • Zahra Pakzad, Fatemeh Kolahchian *, Mohammad Irani Pages 393-425

  In the definitions of poetry, three elements of emotion, imagination, and music are mentioned. Persian prose texts have used more or less poetic elements in different periods. Sufi and mystical works, according to their goals and themes, have had a greater tendency towards poetic features, to the extent that understanding the subtleties of meaning and aesthetic expressions of these texts is dependent on the analysis of their images and musical effects. Based on this importance, the purpose of this article is to examine the function of one of the key elements of the poem; that is, music is one of the most important mystic prose texts in Kashf al-Mahjub Hujwiri, so that the level and quality of its poetry can be identified from this point of view. The findings of this descriptive-analytical research show that inner and spiritual music has a decisive function in Hujwiri's prose and helps to induce more effective concepts and mentalities. The expression of inner music that enhances verbal-phonetic harmony and appeal has been more than spiritual. Saj'; especially parallel, pun; especially periphrasis, repetition of words, phonology, and contrast are among the most obvious examples of inner and spiritual music in Kashf al-Mahjub, which often appear in these positions: mentioning the names of guardians (Oulia) and describing their personalities and conditions, anecdotes and reciting the words of the sheiks and their instructions and also explaining mystical terms, including concepts related to monotheism, knowledge of the self, death, annihilation and mystical survival, levels of behavior and condemnation of the self and the reprehensible world.

  Keywords: Semantic function, Music of Words, Sufi prose, Kashf al-Mahjub Hujwiri