فهرست مطالب

نشریه روستا و توسعه پایدار فضا
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اعظم بردبار گلوی، سیروس قنبری* صفحات 1-21

  مهم ترین اهداف تسهیلگری اجتماع محور مربوط به ارتقای مهارت و توانمندی افراد است. با توجه به اینکه مردم ذینفع اصلی در این فرایند هستند، هرگونه برنامه ریزی و شکل گیری سازمان های اجتماع محور می بایست مبتنی بر مدیریت مردم باشد تا بتواند بستر مناسبی را برای توسعه محلی ایجاد نماید؛ با این نگرش، هدف مقاله حاضر بررسی نقش فرایندهای اجتماع محور بر توسعه اجتماعی و فرهنگی روستاهای ادغام شده در اطراف شهرزابل بوده است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ساکن در پنج محله حاشیه شهر(9244خانوار) بوده که تعداد 369 خانوار، به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون T تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین میانگین شاخص های اجتماعی-فرهنگی به ترتیب در محله معصوم آباد با میانگین 44/3، محله رسالت با میانگین 34/3، محله اسلام آباد با میانگین30/3 بوده و کمترین میانگین  به ترتیب مربوط به محله هیرمند شمالی با میانگین 06/3 و حسین آباد با میانگین07/3 بوده است. همچنین براساس مقایسه میانگین تسهیلگری فرآیندهای اجتماع محور در بعد اجتماعی و فرهنگی در سطح محله های مورد مطالعه، بالاترین میانگین ها در مولفه اجتماعی-فرهنگی مربوط به دو محله معصوم آباد و رسالت بوده که میانگین این دو محله به طور معنی داری بیشتر از دو محله هیرمند شمالی و حسین آباد است. از دلایل کسب میانگین برتر دو محله معصوم آباد و رسالت می توان به برگزاری برنامه های سه شنبه های فرهنگی(بی بی سنم) و پنجشنبه های (چک چکی) در محله رسالت اشاره کرد.

  کلیدواژگان: تسهیلگری، اجتماع محور، توسعه، محلات پیراشهر زابل
 • احمد حجاریان* صفحات 22-36

  از پیش شرط های اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار و رفاه در هر جامعه، حفظ و ارتقاء سرمایه معیشتی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است که تحلیل روابط ساختاری سرمایه معیشتی بر اساس نظریهDFID  و گردشگری خلاق با ابعاد چهار گانه را مورد مطالعه قرار داده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی منطقه ارسباران بوده (10888=N) که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، حجم نمونه ی آماری 329 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به نمونه ها در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخص های گردشگری خلاق برابر 80/0 و برای شاخص های سرمایه های معیشتی 79/0 بدست آمده است.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و LISREL 8.8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مولفه های گردشگری خلاق و سرمایه های معیشتی به ترتیب با میانگین 270/3  و 773/2 در روستاهای منطقه ارسباران در حد مطلوب و پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مولفه های گردشگری خلاق با سرمایه های معیشتی روابط علی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0/07). بر اساس یافته های تحقیق ارتقاء شاخص های طبقه خلاق، محصول خلاق، فرآیند خلاق و محیط خلاق در توسعه شاخص های سرمایه های معیشتی خانوارهای روستایی اثرگذار است.

  کلیدواژگان: گردشگری خلاق، سرمایه معیشتی، خانوارهای روستایی، منظقه ارسباران
 • سیده سمیه موسویان، عیسی پوررمضان*، محمد باسط قریشی، تیمور آمار صفحات 37-55

  نقش مدیران محلی در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی غیر قابل انکار است. مدیران محلی با توجه به بحث توسعه پایدار می توانند زمینه رفاه اجتماعی و مطلوبیت اقتصادی در نواحی روستایی را فراهم و مانع از بروز مشکلات شناخته شده در  این نواحی شوند. هدف پژوهش حاضر تعیین چالش های اجتماعی مدیران محلی (دهیاران و شوراهای اسلامی) روستاهای شهرستان شفت در فرایند توسعه پایدار روستایی است. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل   مدیران محلی 94 روستای دارای سکنه شهرستان شفت بوده که از روش تمام شماری اقدام به تکمیل پرسشنامه شده است. نتایج نشان داد که مهمترین چالش های اجتماعی مدیران محلی در روستاهای شهرستان شفت شامل امنیت، آموزش، مشارکت، مهاجرت، اعتماد، نارسایی های اجتماعی و سرمایه گذاری هستند و چالش سرمایه گذاری با بار عاملی 848/0 بیشترین تاثیر را بر فرایند توسعه پایدار دارد. تشویق به مشارکت و همکاری روستاییان در نگهداری و بهره برداری ازتاسیسات موجود در روستا، بهره گیری از توان مطلعین و افراد باسواد (بالاخص نیروی جوان)، جلب اعتماد روستاییان، برگزاری دوره های منظم آموزشی برای مدیران محلی و تشکیل سازمان ها و نهادهای مردمی در روستا از مهمترین راهکارهای عملی جهت کاهش چالش های اجتماعی مدیران محلی روستاهای شهرستان شفت می باشد.

  کلیدواژگان: چالشهای اجتماعی، مدیریت روستایی، توسعه پایدار روستایی، شهرستان شفت
 • زهرا اربونی*، بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی، حسین فراهانی، مهدی چراغی صفحات 56-68

  تغییرات آب وهوایی به عنوان تهدیدی برای زندگی طبیعی و سیستم های معیشتی پدیدار شده است. تنوع معیشتی به عنوان یک استراتژی موثر برای کاهش تاثیر تغییرات آب وهوایی و بحران های طبیعی نقش حیاتی در ترویج رشد اقتصادی و کاهش فقر روستایی در کشورهای درحال توسعه ایفا می کند. این فرایند ترکیب فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی به منظور ایجاد معیشت پایدار، بهبود استاندارد زندگی و کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی می باشد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل و ارزیابی نقش تنوع فعالیت های اقتصادی بر ظرفیت سازی روستاییان  در جهت مقابله و کاهش اثرات خشکسالی  با استفاده از آزمون  معادلات ساختاری آموس  پرداخته است.  نتایج حاصل از آزمون بیانگر آن است که رابطه قوی و معناداری بین تنوع فعالیت های اقتصادی و ارتقا ظرفیت های روستاییان در منطقه موردمطالعه وجود دارد. بررسی وضعیت برازش مدل نهایی نقش تنوع فعالیت های اقتصادی بر ظرفیت های مناطق روستایی نشان می دهد مدل برازش شده از اعتبار و دقت لازم برخوردار بوده و توانسته است این رابطه را تبیین نماید. در میان متغیرهای وابسته پژوهش، نقش فعالیت های بخش کشاورزی بر شاخص محیطی و نهادی با سطح معنی داری 128/0 و 154/0 معنادار نبوده است. به عبارتی دیگر، از نظر خانوارهای روستایی موردمطالعه فعالیت در بخش کشاورزی در ظرفیت فردی و نهادی  نقشی نداشته است. بر عکس شاخص مذکور نتایج نشان می دهد اثرگذاری دیگر متغیرها بر شاخص های موجود از جمله ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی  معنادار بوده است.

  کلیدواژگان: ظرفیت سازی، تنوع معیشتی، خشکسالی، زنجان
 • اسماعیل حسین زهی، مریم کریمیان بستانی*، غلامرضا میری صفحات 69-89

  در طول چند دهه گذشته در حوزه روستاهای حومه شهرها مشکلاتی مانند توسعه بی برنامه مناطق شهری و تغییرات کاربری اراضی به وضوح دیده می شود که این تغییرات به نوبه خود عواقبی در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به مناطق روستایی وارد خواهد کرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل معیارهای تاثیرگذار بر تغییر کاربری اراضی روستاهای حاشیه شهر خاش می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت، کمی-کیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) می باشد. با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش های دلفی و تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزارMICMAC  استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، مدیران و کارشناسان شهر خاش بوده است. حجم نمونه آماری با استفاده روش دلفی 20 نفر تعیین شد. ابتدا با استفاده از روش دلفی مجموعه معیارهای تاثیرگذار بر تغییر کاربری اراضی روستاهای حاشیه شهر خاش، شامل 5 معیار (اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی، سیاسی - مدیریتی و اجتماعی) و 49 شاخص شناسایی شد. از میان معیار های مورد بررسی، معیار اقتصادی عنوان اولین و مهمترین عامل تاثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای حاشیه شهر خاش انتخاب شد. در نهایت 10 شاخص سیاست های اقتصادی و بازساخت اقتصادی شهری، توسعه زیرساخت های بازارچه مرزی، توسعه بازارهای محلی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صنعت گردشگری، حفظ فعالیت های صنایع کوچک و بهبود آن ها، تغییر عملکرد، گسترش بخش های تولیدی و صنعتی، اشتغال زایی و کارآفرینی و در پی آن کاهش بیکاری و گسترش صنایع تبدیلی و خدماتی به عنوان شاخص های تاثیرگذار بر تغییر کاربری اراضی روستاهای حاشیه شهر خاش شناخته شد.

  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، روستا، مناطق پیرامون شهرها، خاش
 • فاطمه منوچهری*، رحمت بهرامی، مجید پریشان، رضا قادری صفحات 90-111

  سکونتگاه های روستایی همواره با چالش های مختلفی مواجه بوده و از مهمترین رویکردهای برون رفت از این چالش ها، توانمندسازی با رویکرد توسعه پایدار است؛ چرا که بی توجهی به ارتقای ظرفیت ها و توانمندسازی، ناپایداری روستاها را تشدید می نماید. هدف مطالعه، شناخت و تحلیل توانمندسازی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر توسعه پایدار در دهستان کلاشی شهرستان جوانرود و سپس ارایه راهبرد در این زمینه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده های پیمایشی است. محدوده مطالعاتی تحقیق شامل روستاهای دهستان کلاشی بوده که از روش نمونه گیری هدفمند ابتدا روستاهای بالای 20 خانوار به جهت دارا بودن آستانه جمعیتی در دریافت خدمات انتخاب گردید و سپس با توجه به فاصله از مرکز شهرستان، از شش روستا 41 نفر برای نمونه انتخاب شده است. تحلیل با روش های SWOT ،SOAR و QSPM انجام شده است. نتیجه نشان داد که مشارکت روستایی در بروز هر گونه مخاطره محیطی به عنوان مهمترین قوت؛ راکد ماندن فعالیت های کشاورزی و بهره برداری نامناسب از آب و زمین کشاورزی به عنوان مهمترین ضعف؛ تجاری سازی کشت صمغ ون در اشتغال زایی به عنوان مهمترین فرصت و بروز بحران های زیست محیطی (خشک سالی و غیره) به عنوان مهمترین تهدید در راستای توانمندسازی سکونتگاه های روستایی است. همچنین از مهمترین راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه را می توان ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت روستاییان در تجاری سازی و توسعه صمغ و حمایت از مشارکت مردم در توسعه فعالیت های تبدیلی گیاه صمغ ون نام برد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، توسعه پایدار، سکونتگاه های روستایی، شهرستان جوانرود
 • مهدی اخگری*، علیرضا قاسمیان مقدم صفحات 112-129

  خشکسالی به لحاظ اینکه محدوده وسیعی از سرزمین را در برمی گیرد، پیچیده تر از دیگر بلایای طبیعی است و به همین علت جمعیت بیشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری اقتصادی خانوارهای روستایی بخش دستگردان شهرستان طبس در برابر خشکسالی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی روستاییان بالای 18 سال بخش دستگردان شهرستان طبس بوده است. با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات دقیق در خصوص تعداد افراد این جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران و آخرین عدد جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفت. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به صورت طبقه ای بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت اقدام شده است. نتایج نشان داد که از نظر روستاییان بیشتر عوامل تاثیرگذار در تاب آوری آنها در برابر مخاطره خشکسالی و افزایش قدرت سازگاری آنها با شرایط خشکسالی، تقویت مشارکت محلی روستاییان بوده، دوم توجه به دانش بومی، سوم توسعه بیمه محصولات و چهارم توسعه بذور و گونه های مقاوم قرار دارد که براساس نتایج پژوهش دارای کوتاه ترین فاصله از ایده آل مثبت و دورترین فاصله از ایده آل منفی هستند.

  کلیدواژگان: تاب آوری اقتصادی، خانوارهای روستایی، خشکسالی، بخش دستگردان، شهرستان طبس
 • ملیحه فلکی*، محمدرضا بخشی، سارا شجاعت سوق صفحات 130-143

  تعاونی های تولید روستایی نقش موثری در بازتولید منافع حاصل از بخش کشاورزی، توسعه مشارکت مردمی، پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری و کاهش هزینه‎های دولتی دارد. ایفای چنین نقشی مستلزم توجه به انواع سرمایه‎های موجود در تعاونی‎ها است. از آن جایی که تعاونی‎های تولید، مکان‎هایی هستند که باید سرشار از روحیه همدلی، یگانگی، اعتماد و مشارکت باشد، توجه به سرمایه اجتماعی در آن از اهمیت ویژه‎ای برخودار است. این تحقیق، با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارکردهای تعاونی تولید روستایی نگین سبز شهرستان چرام انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق 650 نفر از اعضای تعاونی تولید روستایی نگین سبز شهرستان چرام بوده که 242 نفر آنها بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه‎ای با انتساب متناسب انتخاب شد. روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ که مقدار آن 81/0 بود، مورد تایید قرار گرفت. یافته‎های حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که متغیرهای مشارکت، آگاهی و اعتماد اجتماعی در مجموع 2/40 درصد از کارکردهای تعاونی تولید را تبیین می نماید. بنابراین پیشنهاد می‎شود به منظور ارتقای عملکرد تعاونی تولید روستایی نگین سبز زمینه‎های بهبود و ارتقاء مولفه‎های سرمایه اجتماعی در این تعاونی تولید روستایی فراهم گردد.

  کلیدواژگان: آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعاونی تولید روستایی، مشارکت اجتماعی، شهرستان چرام
|
 • Azam Bordbar Galavi, Sirous Ghanbari * Pages 1-21

  The primary role of community-oriented facilitator is mainly to improve people's skills , The aim of this article is to investigate the role of community-oriented processes on the social and cultural development of integrated villages in Zabol urban peripheral. Method is descriptive-analytical and based on documentary and survey studies. The statistical population is the households living in five suburbs (9244, households). Then, according to the household number in the above neighborhoods, the number of households (369) was obtained as the sample size and in order to estimate the sample size in each neighborhood, the rule of proportional distribution was used in each neighborhood. Of these, 26 questionnaires in Islam Abad, 38 questionnaires in Hosseinabad, 76 questionnaires in Resalat, 99 questionnaires in Masoum Abad and 130 questionnaires in North Hirmand neighborhood were selected as samples. One-sample T-test and ANOVA were used to analyze the data. The results show that the highest average of socio-cultural indicators is respectively in Masoom Abad neighborhood with an average of 3.44, Resalat neighborhood with an average of 3.34, Islamabad neighborhood with an average of 3.30, and the lowest average is in Hirmand neighborhood, respectively. North with an average of 3.06 and Hossein Abad with an average of 3.07. In order to compare the average facilitation of community-oriented processes in the social and cultural dimension based on the neighborhood, (ANOVA) was used, and the highest averages in The socio-cultural component is related to the two neighborhoods of Masoom Abad (average 3.44) and Resalat (average 3.34), which means that the average of these two neighborhoods is significantly higher than the two neighborhoods Hirmand North and Hossein Abad. One of the reasons for achieving the highest average in Masoomabad and Resalat neighborhoods is the holding of cultural Tuesdays (Bibi Sanam) and Thursdays (Chak Chaki) programs in Resalat neighborhood.

  Keywords: Facilitator, community-oriented, development, neighborhoods of Zabol urban peripheral
 • Ahmad Hajarian * Pages 22-36

  One of the basic preconditions for achieving sustainable development and one of the most basic measures of well-being in any society is to maintain and improve living capital. This research is a descriptive-survey study that has studied the structural relations of livelihood capital based on DFID theory and creative tourism with four dimensions. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of how to collect data. The statistical population of the research was the heads of rural households in Arsbaran region (N = 2293), and using the Karjesi-Morgan table, the statistical sample size was calculated as 329 people. In order to obtain samples in this research, random sampling method was used. The value of Cronbach's alpha obtained for creative tourism indicators is equal to 0.80 and for livelihood capital indicators is 0.79. SPSS version 24 and LISREL 8.8 software package were used for data analysis. Based on the obtained results, the components of creative tourism and livelihood capital have been evaluated with an average of 3.270 and 2.773 respectively in the villages of Arsbaran region at the optimal level and below the optimal level, and between the components of creative tourism with capital Livelihoods had causal relationships with favorable indicators (RMSEA = 0.07). Based on the findings of the research, the improvement of creative class indicators, creative product, creative process and creative environment are effective in the development of livelihood capital indicators.

  Keywords: Creative Tourism, livelihood capital, rural households, Arsbaran region
 • Sayedh Somayeh Mosavian, Eisa Pourramzan *, Mohammad Baset Ghoreshi, Taymor Amar Pages 37-55

  The purpose of this research is to determine the social challenges of the local managers of the villages of Shaft city in the process of sustainable rural development. The current research is applied in terms of purpose and analytical in terms of descriptive method. The required information has been obtained through documentary sources and field studies. The statistical population included local managers of 94 inhabited villages (389 people) in Shaft city, who completed the questionnaire using the full number method. Data analysis was done through factor analysis technique and with 31 variables.The results of the research show that low participation of villagers with local managers in rural development programs, lack of trust or low confidence of villagers in local managers, high expectations of villagers from local managers and limited power of Islamic councils and villagers are the most important social challenges and disregard for opinions and The customs of the people in rural management, the low cooperation of the members of the Islamic Council with the villagers, the failure to encourage the people to cooperate in the maintenance and operation of facilities are the least important social challenges in the path of sustainable development in Shaft. The results of the factor analysis show that the most important social challenges of local managers in the villages of Shaft county include security, education, participation, migration, trust, social deficiencies and investment, and the investment challenge with a factor load of 0.848 has the greatest impact on the sustainable development process.The participation and cooperation of villagers in the maintenance and operation of village facilities, taking advantage of the experiences of knowledgeable and literate people, and holding regular training courses for local managers are among the most important practical solutions to reduce the social challenges of local managers in the villages of Shaft county.

  Keywords: Social challenges, rural management, Sustainable rural development, Shaft County
 • Zahra Arboni *, Behroz Mohamadi Yeghaneh, Jamshid Einali, Hosein Farahani, Mahdi Cheraghi Pages 56-68

  Climate change has emerged as a threat to natural life and livelihood systems. Livelihood diversification as an effective strategy to reduce the impact of climate change and natural crises plays a vital role in promoting economic growth and reducing rural poverty in developing countries. development plays. This is the process of combining agricultural and non-agricultural activities in order to create a sustainable livelihood, improve the standard of living and reduce the vulnerability of rural households. The current research aims to analyze and evaluate the role of the diversity of economic activities on building the capacity of villagers to cope with and reduce the effects of drought by using Amos' structural justice test. The results of the test show that there is a strong and significant relationship between the diversity of economic activities and the improvement of the capacities of the villagers in the study area. Examining the fitting status of the final model of the role of the diversity of economic activities on the capacities of rural areas with GFI=0.951, CFI=0.985, RMSEA=0.000 shows that the fitted model has the necessary validity and accuracy and has been able to establish this relationship. explain Among the dependent variables of the research, the role of the activities of the agricultural sector on the environmental and institutional index was not significant with a significance level of 0.128 and 0.154. It did not play a role. Contrary to the mentioned index, the results show that the effect of other variables on the existing indicators, such as economic, social and environmental capacity, was significant.

  Keywords: Capacity building, livelihood diversity, Drought, Zanjan
 • Ismail Hossein Zahi, Maryam Karimian Bostani *, Gholamreza Miri Pages 69-89

  Over the past few decades, problems such as the unplanned development of urban areas and land use changes have been clearly seen in the area of suburban villages, which in turn will have physical, economic, social and environmental effects on rural areas. In this regard, the aim of the current research is to analyse the criteria of the influencing factors on land use change in the villages on the around of Khash city. The current research is descriptive-analytical in terms of research method and quantitative-qualitative in terms of nature and applied-developmental in terms of purpose.The data collection tool is library and field (interview and questionnaire). According to the nature of this research,Delphi methods and structural analysis using MICMAC software were used. The statistical population of the research includes all the professors, managers and experts of Khash city, and the statistical sample size was determined by using the Delphi method of 20 people. First, by using the Delphi method, a set of criteria affecting land use change in the villages on the around of Khash city were identified, including 5 criteria (economic, physical, environmental, political-management and social) and 49 indicators. Among the examined criteria, the economic criterion was chosen as the first and most important factor affecting land use changes in the villages on the around of Khash city.Finally, 10 indicators (economic policies and urban economic reconstruction, development of border bazaar infrastructure, development of local markets, investment attraction, development of the tourism industry, maintaining the activities of small industries and improving them, changing urban performance (prominence of the service sector), expansion of production sectors and industrial, job creation and entrepreneurship, followed by the reduction of unemployment and the expansion of transformation and service industries) were selected as indicators influencing land use change in the villages on the around of Khash city.

  Keywords: Land use change, village, Areas around cities, Khash
 • Fatemeh Manouchehri *, Rahmat Bahrami, Majid Parishan, Reza Ghaderi Pages 90-111

  Rural settlements have always faced various challenges and one of the most important approaches to these challenges is empowerment with sustainable development approach; Because neglecting to enhance its capacities and empowerment exacerbates villages' instability. The purpose of the study is to identify and analyze the capacities and restrictions on the empowerment of rural settlements, emphasizing sustainable development in Javanrud region and then presenting a strategy. The research method is descriptive-analytical and based on the collection of survey data. The statistical population of the research is comprised of 25 villages in Kalashi district. From the targeted sampling method, the villages of the top 20 households were first selected for a population threshold to receive services and then 6 villages were selected according to the distance from the city center. The sample size was calculated in these 6 villages. The research tool was a questionnaire whose validity was confirmed by experts and reliability with Cronbach's alpha coefficient of more than 0.70. The analysis method is based on the SWOT model and the QSPM matrix. The result showed that rural participation in any environmental risks of 0.19 weight as the most important strength; Stagnate agricultural activities and inappropriate exploitation of water and agricultural land (0.24) as the most important weakness; The commercialization of Samagh Van cultivation in employment (0.26) was recognized as the most important opportunity and emergence of environmental crises (drought, etc.) with the final rating of 0.24 as the most important threat to empowering rural settlements in the region. Also, according to the QSPM matrix, the most important strategy for empowering rural settlements, including the necessary grounds for villagers to participate in commercialization and Samagh Van development of van with a score of 0.50 and supporting people's participation in the development of Samagh Van conversion activities with 0.44 has been.

  Keywords: Empowerment, Sustainable development, rural settlements, Javanrud County
 • Mehdi Akhgari *, Alireza Ghasemian Moghaddam Pages 112-129

  Review:Drought is more complex than other natural disasters as it covers a wider geographical area and therefore affects more people. The present study was carried out with the aim of prioritizing the effective factors on increasing the economic resilience of rural households against drought in the villages of Tastagdar section of Tabas city. The current research is quantitative in nature and practical in terms of purpose, that is, it examines theoretical constructions in practical and real contexts and situations. The statistical population of this research is all the villagers over 18 years of age in Tabas city. Due to the non-availability of accurate information about the number of people in this statistical population, using Cochran's formula and the last number of Morgan's table, the number of 384 people was studied as a statistical sample size. The sampling method in this research is stratified. First, the Tastagandar section is divided into two classes, Tastagandar and Yekhab, and the number of statistical sample is selected from among the selected classes, using random sampling method. To collect data, a researcher-made questionnaire in the form of a Likert scale was used, and the collected data was analyzed to obtain the results. The results showed that from the point of view of the villagers, the most influential factors in their resilience against the risk of drought and increasing their ability to adapt to drought conditions are the strengthening of local participation of the villagers, the second is paying attention to local knowledge, the third is the development of crop insurance, and the fourth is the development of seeds and varieties. resistant to creation, which according to the research results have the shortest distance from the positive ideal and the furthest distance from the negative ideal.

  Keywords: Economic resilience, rural households, Drought, dastgerdan sector, Tabas county
 • Maliheh Falaki *, Mohammad Reza Bakhshi, Sara Shojaat Sogh Pages 130-143

  Rural Production cooperative in the rural community plays an important role in the reproduction of the benefits of the agricultural sector. Improving human participation, reduce risk and cost of public investment in the production. Playing such a role requires attention to a variety of capitals in the Production cooperatives. Since production cooperatives are the places to be filled with the spirit of harmony unity, trust and partnership, attention to social is very important. Purpose of study was Studying the role of social capital in the functions of rural production cooperative of Negin-e-Sabz Choram county. The population was 650 members the sampling method was proportional random sampling the validity of questionnaire was achieved by a panel of experts and its reliability assessed by using Cranach’s alpha coefficient. The result of stepwise regression analysis indicated that participation, awareness and trust 40.2 percent of functions of rural production cooperative. To improve performance of rural production cooperative, attention .to component of social capital is suggested.

  Keywords: Social awareness, Social Trust, Production cooperative, Choram county, social participation