فهرست مطالب

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری - پیاپی 17 (تابستان 1402)
 • پیاپی 17 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه صغری یعقوبی، آسیه پی گداری * صفحات 1-11

  افزایش رقابت ها در محیط جهانی، پیشرفت های فن آوری اطلاعات، مشتری محوری تغییر ساختار مدیریتی وتغییر درمحیط اجتماعی سیاسی فرهنگی منجر به شکل گیری حسابداری مدیریت گردید. سیستم حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند. فعالیت های این نظام عبارت است از جمع آوری ، طبقه بندی، تلخیص، پردازش، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایرآن. سیستم حسابداری مدیریت بر اطلاعات مالی و غیرمالی تمرکز دارد و این سیتم ها عمدتا آینده نگر واز قاعده ای تبعیت نمی کنند. سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم دربرنامه ریزی و کنترل رافراهم می سازند.فعالیت های این نظام عبارت است از جمع آوری،طبقه بندی،تلخیص،پردازش،تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن.گزارش های حسابداری مدیریت، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی باید چنان باشد که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکار آیند. اهداف اصلی این حسابداری مدیریت عبارتند از: 1- تعیین اثربخشی سیتم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران. 2- مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت. 3- تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران. 4- تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان.

  کلیدواژگان: بهره وری، کارایی، اثربخشی، حسابداری مدیریت
 • حسین بوذری *، میترا دانش پرور صفحات 12-22
  هدف

  بررسی چگونگی نقش ارزش های شخصی و رویکرد فرهنگی در تاثیر گذاری بعد پاسخگویی کیفیت خدمات درک شده بر خشنودی مشتری بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل مراجعین به سایت بیمارستان شریعتی تهران که حجم نمونه 384 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  بعد پاسخگویی کیفیت خدمات درک شده بر خشنودی مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد و ارزشهای فرهنگی و شخصی هر دو رابطه بین پاسخگویی و خشنودی را تعدیل می کنند و تاثیر آنها مستقل از یکدیگر است.

  نتیجه گیری

  ارزش های شخصی و رویکرد فرهنگی در تاثیر گذاری بعد پاسخگویی کیفیت خدمات درک شده و خشنودی مراجعین بیمارستانی نقش جدی دارند.

  کلیدواژگان: بعد پاسخگویی کیفیت خدمات درک شده، خشنودی مشتری ارزش های شخصی، رویکرد فرهنگی
 • حسن تبیانیان *، حکیمه عبدالله زاده صفحات 23-42

  مدیریت دانش موتور جدیدی است که می تواند شکاف ها و فاصله ها را بردارد. موسسات آموزشی بهره ور از مدیریت دانش، غنای دانش علمی خود را به درجه بالاتری از کیفیت، ابداع و کارآیی می رسانند به نظر می رسد رهبران با استفاده از یافته های رهبری جدید و اتخاذ سبک های رهبری منطبق با علم امروز می توانند مدیریت را گسترش دهند. در این ارتباط یکی از جدیدترین نظریه های سبک رهبری، سبک رهبری تحول گرا تعامل گرا است که نسبتا از جامعیت بیشتری برخوردار است. سبک رهبری تحول گرا از سبک های نوین و جدید رهبری است که جزء تیوری های نیوکاریزماتیک قرار می گیرد و به همین دلیل مورد توجه محققان و پژوهشگران بسیاری واقع شده است. سازمان های امروزی نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می توانند تردیدها، نوسانات و بی ثباتی ها را به فرصتها یی برای آموختن، تطابق و هم خوانی مطلوب تبدیل کنند. جهت مقابله با این محیط نامطمین و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا و تعامل گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای رضایت زیردستان قرار گرفته است.(ضیایی و همکاران ؛ 1389 : 15-14(.در پزژوهش حاضر پس از بیان پییشینه و تعاریف رهبری تحول گرا ، تفاوتهای سبکهای رهبری تحول گرا با تعامل گرا و تاثیرات این رهبری را در سازمان ها بررسی نماییم.

  کلیدواژگان: سبک رهبری، نظریه رهبری تحول گرا، نظریه رهبری تعامل گرا
 • محمود احمدی شریف *، شاهرخ فاتحی صفحات 43-54
  هدف

  مدل های بازاریابی سنتی و ابزارهای تبلیغاتی بازاریابی مانند تبلیغات ، روابط عمومی و غیره از جذابیت گذشته برخوردار نیستند تا دلبستگی عاطفی را برای مخاطب ایجاد کنند. به همین دلیل است که شرکت های تجاری بخصوص در حوزه فراوردهای لبنی جهت حفظ مشتریان خود باید از روشی جدید به نام بازاریابی حسی استفاده کنند. بازاریابی حسی روند جدیدی در بازاریابی است که از ذهن عاطفی مشتری برای جستجوی مدیریت تجربه مشتری به منظور تبدیل شدن به مروج و مبلغ برند استفاده می کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر انگیزه های خرید احساسی و خرید اجباری بر بازاریابی حسی در حوزه فراوردهای لبنی است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. مشتریان فراورد ه های لبنی برند دامداران بوده که حجم نمونه 384 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار26 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار SMART PLS 3استفاده شده است.

  یافته ها

  خرید اجتماعی، رفتار خرید، ارزش خرید، احساسات و عواطف، قابلیت و نوآوری و عمل یا کنش بر بازاریابی حسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. انگیزه های خرید لذت جویانه به طور قابل توجهی با خرید اجباری مرتبط است. با این حال، به نظر می رسد انگیزه های لذت جویانه مختلف به توسعه خرید اجباری در حوزه فرارودهای لبنی کمک می کند. در بازارهای فرارودهای لبنی ، جستجوی رضایت، خرید ایده و ایفای نقش، انگیزه های لذت بخش کلیدی هستند که به خرید اجباری کمک می کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش، بیانگر تحقیقات محدود بحث مطالعه در حوزه لبنی در کشور ایران است که ، نیازمند تحقیقات عمیق و کامل در چنین بخش مهم و استراتژیک به ویژه با نقش نقش تعدیل کننده فرهنگ ملی و شرایط اقتصادی در توسعه انگیزه های خرید و خرید اجباری است.

  کلیدواژگان: خرید اجتماعی، رفتار خرید، ارزش خرید، احساسات و عواطف، قابلیت و نوآوری و عمل یا کنش، بازاریابی حسی
 • سید کامران یگانگی *، معصومه رضا پور تنها صفحات 55-67

  طرح مقوله ای بنام تمدن سازمانی در عصر گذشته از مقوله کیفیت و ورود به عصر نوآوری وکارآفرینی که بعنوان مدلی وسیع تر از مدل های موجود در ارزیابی تعالی سازمانی مطرح ساخته است سابقه چندانی در ادبیات موجود حوزه های مختلف مدیریت ندارد. در راستای معرفی تمدن سازمانی، که نگاهی متفاوت به تعالی سازمانی است این پرسش را مطرح می سازد که چگونه از تمدن سازمانی تعریفی عملیاتی ارایه شود که هم مورد قبول باشد و هم قابلیت اندازه گیری تمدن سازمانی را امکان پذیر سازد تا بتوان چگونگی نقش آموزش درتکوین و ارتقاء آن را مطرح ساخت؟ واژه تمدن سازمانی یک مفهوم نوین است که برای نخستین بار در جهان توسط پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران، پروفسور ناصر میرسپاسی مطرح گردیده است. طرح مقوله ای بنام تمدن سازمانی در عصر گذشتن از مقوله کیفیت و ورود به عصر نوآوری وکارآفرینی که توسط پروفسور میرسپاسی بعنوان مدلی وسیع تر از مدل های موجود در ارزیابی تعالی سازمانی مطرح گردیده است سابقه چندانی در ادبیات موجود حوزه های مختلف مدیریت ندارد. واژه تمدن یا شهری گری یا شهرمان به تلقی های گوناگون از حالت های جامعه انسانی می پردازد.

  کلیدواژگان: تمدن، سازمان، مدیریت، فرهنگ، تعالی سازمانی
 • نساء کفاش جودی * صفحات 68-92

  مدیریت تامین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارایه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن با تاکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 5گانه ارومیه طی دوره زمانی 1400-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق ارومیه به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان آذربایجان غربی منتقل می شود.

  کلیدواژگان: عوارض محلی، قیمت مسکن، پانل فضایی، مدیریت
 • یزدان رستمی *، محسن علی اکبری، فاطمه اسلامی خرق صفحات 93-116

  در این پژوهش به بررسی سنجش کارایی بازار سهام براساس تحلیل رگرسیون چندک بازده بازار سهام پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات شاخص آن طی سال های 1394 تا 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع علی- معلولی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه‎ای و در بخش آزمون فرضیه‎های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. روش آماری این پژوهش رگرسیون چندک است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ضریب کارایی بازار در تمامی دهک ها بزرگتر از مقدار صفر بوده و به بیان دیگر، بازده شاخص از مقادیر گذشته خود تاثیر می پذیرند. از این رو فرضیه کارایی بازار مورد تایید قرار نگرفت. همچنین نتایج حاصل از برآورد ضریب کارایی در دهک های مختلف نشان داد که ضریب کارایی بازار تمایل به کاهش در دهک های بالایی دارد. صرف نظر از دو دهک 60 درصد و 90 درصد توزیع بازده که رفتاری متفاوت نشان دادند، می توان در کل نتیجه گرفت که ضریب کارایی در دهک های بالاتر توزیع بازده، کوچکتر است و از این رو رفتار بازار در دهک های بالایی بازده، نشان از کارایی قوی تر بازار در این دهک ها دارد.

  کلیدواژگان: کارایی بازار، رگرسیون، چندک، بازده سهام