فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 130، خرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی ضامنی، سینا رزاقی اصل، الهام پورمهابادیان صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  در حال حاضرافزایش جمعیت و ساخت و ساز به بهانه توسعه بویژه در مناطق اکولوژیکی موجب شده است که به منظور استحصال اراضی مسکونی با قطع درختان ، محیط زیست طبیعی دچار تخریب گردد .مسکنی که عموما  در این مناطق ساخته می شود با اقلیم این مناطق سازگار نیست و با هدر رفت منابع  انرژی  و آلودگی  محیط زیستی، سلامت محیط پیرامونی را به مخاطره انداخته است. این پژوهش سعی دارد به شناسایی مهمترین مولفه های  محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان در جزیره مینو بپردازد.

  روش بررسی

  در این پژوهش داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی و براساس قضاوت خبرگان  مبتنی بر روش گلوله برفی جمع آوری شده است و با استفاده از ابزار پرسشنامه وتحلیل سلسله مراتبی AHP داده های پژوهش بررسی شده است.

  یافته ها

  براساس نتایج این پژوهش معیارهای اصلی طراحی مسکن اکولوژیک در جزیره مینو از دیدگاه خبرگان در سه گروه اصلی سازگاری زیست محیطی ،سازگاری اقلیمی و معماری سبز قابل دسته بندی است و مولفه های " طراحی طبیعت گرا و تامین مطلوب سرانه فضای سبز"، "بهره مندی از نور کافی" و" بهره مندی از تهویه مطلوب" در میان همه مولفه ها از بیشترین اهمیت برخوردار است

  بحث و نتیجه گیری

  با اولویت بندی مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک در جزیره مینو توجه تصمیم گیران دولتی و جامعه محلی به ساخت مسکنی جلب می گردد که در عین توجه به اقلیم و کاهش مصرف انرژی های فسیلی،  سازگار با محیط زیست باشد.

  کلیدواژگان: طراحی مسکن اکولوژیک، سازگاری زیست محیطی، سازگاری اقلیمی، معماری سبز، جزیره مینو
 • غلامرضا جندقی*، محمدرضا فتحی، محمدحسن ملکی، میثم مولوی صفحات 13-27
  زمینه و هدف

  افزایش نگرانی ها در مورد انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف سوخت های فسیلی بسیاری از محققان را برآن داشته است تا در توسعه منابع انرژی های تجدیدپذیر نقش داشته باشند. سوخت زیستی می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای شبکه زنجیره تامین زیست توده است.

  روش بررسی

  محققین از طریق مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسش نامه به برآورد پارامترهای دارای عدم قطعیت و داده های مرتبط با آن پارامترهای مورد نظر پرداخته و سپس از طریق مصاحبه، نظرات خبرگان در مورد حدود و شکل تغییرات پارامترهای مورد نظر تصمیم گیری را جمع اوری کرده است. سپس یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چند هدفه فازی که به دنبال حداقل کردن هزینه ها، حداقل کردن اثرات محیط زیستی و حداقل کردن زمان رسیدن محصول به مشتری در یک زنجیره تامین زیست توده می باشد، ارایه کرده است.

  یافته ها

  پس از حل مدل، مقادیر سه تابع هدف حداقل کردن هزینه کل، حداقل کردن اثرات محیط زیستی و حداقل کردن زمان رسیدن محصول به مشتری به ازای مقادیر مختلف درجه برقراری محدودیت به دست آمدند. براساس نتایج به دست آمده، دو تابع هدف اقتصادی و محیط زیستی با یکدیگر در تضاد هستند. به این معنا که حرکت هر یک به سمت مطلوب مستلزم حرکت تابع هدف دیگر به سمت نامطلوب خواهد بود.

  بحث و نتیجه گیری

  در این پژوهش مدل برنامه ریزی ریاضی پیشنهادی با الگوریتم MOPSO حل شده است که نتایج آن نشان دهنده مکان و ظرفیت تسهیلات، میزان تولید زیست دیزل و گلیسرین، میزان روغن استخراج شده جاتروفا و روغن پسماند تصفیه شده می باشند.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، برنامه ریزی چند هدفه فازی، زیست دیزل، الگوریتم فراابتکاری
 • یلدا شیخ، الهام تازیکه لمسکی*، یوسف دادبان شهامت صفحات 29-47
  زمینه و هدف

  امروزه یکی از مشکلات موجود در نظام های سلامت در دنیا، تجویز و یا مصرف بی رویه داروها است. در این میان، آنتی بیوتیک ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. آنتی بیوتیک ها گروهی از مواد دارویی هستند که به طور وسیعی در پزشکی و دامپزشکی مورد استفاده قرار گرفته اند. سفکسیم نیز یکی از این آنتی بیوتیک ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی راندمان حذف سفکسیم از نمونه سنتتیک با استفاده از ازن زنی کاتالیزوری با هیدروکسید لایه ای دوگانه منیزیم- آلومنیوم نشانده شده بر زیولیت (MgAl-LDH/Zeolite) است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی از نانو کامپوزیت MgAl-LDH/Zeolite در راکتور آزمایشگاهی و با استفاده از ازن زنی، جهت حذف سفکسیم استفاده گردید. اثر متغیرهای  pH(5، 6، 7، 8، 9)، مقدار نانو کامپوزیت (5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 گرم در لیتر) ، غلظت اولیه سفکسیم (5، 10، 15، 20، 25 میلی گرم در لیتر)  و زمان ماند (5، 75/18، 5/32، 25/46، 60 دقیقه) برای یافتن حداکثر راندمان معدنی سازی مورد بررسی قرار گرفتند و جهت طراحی آزمایش ها،  تجزیه تحلیل داده ها ودستیابی به شرایط بهینه از روش سطح پاسخ  بر مبنای طراحی مرکب مرکزی (CCD) استفاده گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس استفاده شد. این تحقیق در سال 1401-1400 انجام گرفته است.

  یافته ها

  حداکثر راندمان معدنی کردن سفکسیم در شرایط بهینه (pH 70/8، مقدار نانو کامپوزیت 76/1 گرم بر لیتر، غلظت اولیه سفکسیم 06/24میلی گرم بر لیتر و زمان تماس 76/40 دقیقه) 78 درصد می باشد، که با افزایش مقدار pH و زمان تماس راندمان حدف افزایش می یابد. 

  بحث و نتیجه گیری

  فرایند ازن زنی کاتالیزوری با نانو کامپوزیت هیدروکسید لایه ای دوگانه منیزیم- آلومنیوم نشانده شده بر زیولیت می تواند به طور موثر و کارآمدی برای حذف سفکسیم در محیط های آبی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک سفکسیم، نانو کامپوزیت MgAl، LDH، Zeolite، ازن زنی کاتالیزوری، روش سطح پاسخ
 • ریحانه دهقان، علی اکبر کریمیان، سمیه قاسمی، ملیحه امینی* صفحات 49-61
  زمینه و هدف

  امروزه به دلیل قیمت بالا و اثرات مخرب مصرف بی رویه کودهای شیمیایی بر محیط زیست و همچنین کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی، استفاده از گوگرد به عنوان یک عنصر غذایی و عامل اسیدی کننده خاک بسیار مهم و ضروری است.

  روش بررسی

  به منظور بررسی و مقایسه تاثیر کاربرد گوگرد بر عملکرد و قابلیت جذب عناصر غذایی توسط دانه های روغنی گلرنگ، کلزا، ذرت و گیاهان علوفه ای تاج خروس و سورگوم در یک خاک آهکی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل پودر گوگرد در دو سطح بدون مصرف گوگرد و مصرف 500 کیلوگرم در هکتار بود.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد کاربرد گوگرد سبب افزایش معنی دار وزن تر و خشک در همه گونه های گیاهی گردید و بیشترین افزایش در گونه های ذرت و سورگوم مشاهده شد. کاربرد گوگرد سبب معنی دار شدن جذب آهن و روی در ریشه و اندام هوایی تمامی گونه های گیاهی نیز گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  در بین دانه های روغنی، تاثیر کاربرد گوگرد بر ذرت و کلزا بیش از گلرنگ بود و گونه علوفه ای سورگوم نیز نسبت به تاج خروس عملکرد بهتری داشت.

  کلیدواژگان: گوگرد، دانه های روغنی، گیاهان علوفه ای، خاک قلیایی، عناصر غذایی کم مصرف
 • افشین ارجمند، هادی کیادلیری*، فرید کاظم نژاد، مجید اسحق نیموری صفحات 63-74
  زمینه و هدف

  برای کمی سازی واکنش تاج پوشش درختان نسبت به تغییرات محیط، از مشخصه های شاخص سطح برگ (LAI) و تاج پوشش استفاده می شود که به عنوان مشخصه های نورسنجی تاج پوشش شناخته می شوند. با دخالت جاده سازی در جنگل، مشخصه های نورسنجی تاج پوشش تغییر می کند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی مقادیر LAI و تاج پوشش در حاشیه جاده های درجه دو جنگلی و مقایسه آن با مقدار مشخصه های یاد شده در تیپ راش-ممرز است.

  روش بررسی

  این مطالعه در بخش یک طرح جنگلداری لنگا در شهرستان کلادرشت انجام گرفت. در پارسل بهره برداری شده، به صورت تصادفی 10 خط نمونه به صورت عمود بر جاده در دامنه خاکریزی این جاده که در سال 1363 احداث شده است، پیاده شد و در تیرماه 1398، در فواصل صفر (حاشیه جاده)، 15، 45، 75 و 105 متری اقدام به عکس برداری از تاج پوشش (در سه تکرار با مجموع 30 عکس در هر فاصله از جاده)، با روش عکس برداری نیم کروی انجام شد. سپس مقادیر مشخصه های یاد شده در نرم افزار GLA با توجه به حلقه شماره چهار این نرم افزار، مورد پردازش قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس آزمون ANOVA، مقادیر تاج پوشش و LAI در بین فواصل مختلف از جاده های جنگلی متفاوت است و براساس آزمون توکی، مقدار مشخصه های یاد شده در فاصله صفر متر از جاده (حاشیه جاده) به طور معنی داری کمتر از دیگر فواصل است (001/0<p).

  بحث و نتیجه گیری

  به دلیل این که این جاده جز جاده های درجه دو در جنگل به شمار می آید و تردد در آن به ندرت انجام می گیرد و از سوی دیگر بهره برداری به صورت تک گزینی درختی (با شدت دخالت کم) در این جنگل انجام شده، بنابراین جنگل در این منطقه با مرور زمان توانسته است اثرات منفی جاده سازی را تعدیل نماید و تنها در حاشیه جاده تاثیر معنی داری بر مقادیر مشخصه های یاد شده مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: بوم شناسی جاده، عکس برداری نیم کروی، طرح جنگلداری لنگا، نورسنجی
 • محمد ده بزرگی، هانیه نیکومرام*، سید محمدرضا میری لواسانی صفحات 75-90
  زمینه و هدف

  نتایج بررسی علل وقوع حوادث فرآیندی در صنایع بر اهمیت جنبه های مختلف فرهنگ ایمنی فرآیند تاکید دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی سنجش فرهنگ ایمنی فرآیند انجام پذیرفت تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگی، زمینه مناسبی جهت ارتقاء عملکرد مدیریت ایمنی فرآیند و در نتیجه کاهش یا حذف رویدادهای ناگوار فرآیندی فراهم گردد.

  روش بررسی

  به منظور استخراج مبانی نظری، راهنماهای مرجع بین المللی مدیریت ایمنی فرآیند با تمرکز بر الزام فرهنگ ایمنی فرآیند بررسی، ضمن تعریف معیارهایی، جامع ترین مدل انتخاب و با استناد به مدل منتخب، مبانی کلیدی فرهنگ ایمنی فرآیند، مولفه های ضروری تحقق آن ها، فعالیت های مورد نیاز جهت اجرای هر یک از مولفه های ضروری و سطوح مختلف انتظارات عملکردی به تفکیک هر فعالیت اجرایی تبیین شد. براساس محتوای تولیدی، چک لیست ممیزی سیستمی - میدانی و پرسش نامه فرهنگ ایمنی فرآیند تنظیم و روایی و پایایی آن بررسی، سپس چک لیست و پرسش نامه در یک مجتمع پتروشیمی در سال 1401 تکمیل و نتایج تحلیل گردید.

  یافته ها

  جامع ترین مدل از منظر فرهنگ ایمنی فرآیند، راهنمای ایمنی فرآیند مبتنی بر ریسک مرکز فرآیند شیمیایی آمریکا است. روایی و پایایی مورد تایید پرسش نامه و همچنین یافته های حاصل از فرآیند ممیزی و پرسش نامه های تکمیلی در مطالعه موردی، نشان داد الگوی پیشنهادی در صنایع فرآیندی، عملیاتی و کاربردی است.

  بحث و نتیجه گیری

  فرهنگ ایمنی فرآیند، عامل تعیین کننده ای در نحوه مدیریت ریسک های فرآیندی می باشد. الگوی پیشنهادی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت پیاده سازی، راهبری، ارزیابی وضعیت، سنجش عملکرد و در نهایت نگهداشت و ارتقاء فرهنگ ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندی مورد بهره برداری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایمنی فرآیند مبتنی بر ریسک، فرهنگ ایمنی فرآیند، سنجش فرهنگ، صنعت فرآیندی
 • نسیم عمرانی، منیژه جمشیدی*، سویل نعمت الهی صفحات 91-102
  زمینه و هدف

  سازگاری عوامل کنترل بیولوژیک با آفت کش های مورد استفاده از اهمیت بالایی در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات برخوردار است. قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill یکی از بیمارگرهای حشرات است. زنده مانی میسیلیوم ها ممکن است در اثر آفت کش های شیمیایی تغییر کند. در این پژوهش سازگاری عصاره های گیاهی بومادران،Achillea millefolium L. ، و پونه،Memtha pulegium L.، و آفت کش های فیپرونیل، فوزالون، گوگرد و بنومیل با B. bassiana مورد ارزیابی قرار گرفت. 

  روش بررسی

  آزمایش در سال 1397 و در آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه آزاد تبریز در قالب طرح کاملا تصادفی با بررسی اثر غلظت های عصاره و آفت کش ها در مقادیر 250، 500، 750 و 1000 میکرولیتر بر لیتر محیط کشت روی پارامتر رشد میسیلیوم قارچ انجام شد. گیاهان مورد استفاده با استفاده از حلال متانول و استون عصاره گیری شد. محیط عاری از ترکیبات تیماری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در غلظت 250 و 500 میکرولیتر بر لیتر، بنومیل بیشترین اثر بازدارندگی در رشد رویشی میسیلیوم داشت. در غلظت 750 میکرولیتر بر لیتر درصد بازدارندگی رشد میسیلیوم به صورت عصاره ی بومادران< عصاره پونه< سولفور و فیپرونیل< فوزالون و بنومیل بود. در غلظت 1000 میکرولیتر بر لیتر آفت کش ها بیشترین بازدارندگی اثر را بر رشد رویشی داشتند. در هر دو گیاه بومادران و پونه رشد میسیلیوم قارچ در محیط کشت حاوی عصاره ی متانولی و استونی فاقد اختلاف معنی دار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج عصاره های پونه˓ بومادران و فیبرونیل در غلظت های پایین ترکیبات انتخابی برایB. bassiana بودند. به نظر می رسد استفاده از این ترکیبات در غلظت مشخص در تحقیق اخیر در تلفیق با قارچ بیمارگر در برنامه های مدیریتی مناسب تر باشد.

  کلیدواژگان: بازدارندگی، بیمارگر حشرات، آفت کش، عصاره ی استونی، عصاره ی متانولی
 • فرشته محمد صالحی، علیرضا روستا*، مجید احمدی صفحات 103-122
  زمینه و هدف
  نگرانی ها در خصوص تخریب محیط زیست در چند دهه گذشته افزایش یافته است. در پاسخ به این نگرانی ها مصرف کنندگان با بروز رفتار خرید سبز و استفاده از محصولات سبز به حفظ محیط زیست کمک می کنند. مسایل محیطی و حفظ محیط زیست یکی از مهمترین معیارهایی است که مصرف کنندگان هنگام خرید باید آن را مدنظر قرار دهند. هدف پژوهش ارزیابی اثرات ارزش نوع دوستانه، آگاهی زیست محیطی و رسانه اجتماعی بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی است.
  روش بررسی
  روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر طبق شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در شهر تهران در سال 1401 می باشد. همچنین 415 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس توزیع و تعداد 387 پرسش نامه جمع آوری گردیده است. پایایی پرسش نامه با ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 919/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که اثربخشی درک شده مشتری، رسانه اجتماعی، آگاهی زیست محیطی، و ارزش نوع دوستانه بر هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی اثرگذار است. همچنین نقش هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی بر رفتار خرید سبز نشان داده شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  از دیدگاه مشتریان، بیشترین عامل اثرگذار بر نگرش زیست محیطی، متغیر ارزش نوع دوستانه با آماره 363/13 و کمترین عامل اثرگذار بر هدف هنجاری، متغیر آگاهی زیست محیطی با آماره 521/3 می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی زیست محیطی، ارزش نوعدوستانه، نگرانی زیستمحیطی، رفتار خرید سبز، و محصولات غذایی ارگانیک
 • محدصادق دهقان بهرغانی، حسن دهقان دهنوی*، محمدرضا دهقانی اشکذری، مهدی اکابری تفتی صفحات 123-140
  زمینه و هدف

  در دنیای کنونی افزایش تغییرات زیست محیطی؛ ضایعات؛ شدت رقابت؛ کوتاه شدن چرخه عمر محصول و از سوی دیگر حرکت تولید به سمت تکنولوژی و دانش جدید، شرکت ها را ناچار به توسعه محصولات جدید به عنوان یکی از استراتژی های رقابتی سوق داده است. لذا تحقیق حاضر با هدف ارایه ارایه مدل توسعه محصولات جدید با رویکرد محصولات سبز در صنایع غذایی انجام گرفته است.

  روش بررسی

  نوع روش شناسی پژوهش ترکیبی است و برمبنای نتیجه در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از چک لیست های ماتریسی براساس مقایسه زوجی بهره برده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی 14 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 24 از مدیران شرکت های دانش بنیان بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. این پژوهش در بازه زمانی یکساله انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود 810 کد باز؛ 107 مفهوم و20 مقوله در قالب یک مدل پارادایمی برای توسعه محصولات جدید در صنعت مواد غذایی حکایت دارد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری پیامد تکنولوژی سبز نسبت به بقیه پیامدهای توسعه محصولات جدید بیشتر است، که به معنای آن است که اثرگذارترین پیامد از توسعه محصولات جدید در سطح شرکت های دانش بنیان محصولات مواد غذایی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است که تکنولوژی سبز که طی فرآیندهای زیرساختی براساس طرح های توسعه محصولات جدید ایجاد می گردد، امکان طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات را از زمینه های اجتماعی و مشتریان به شرکت های دانش بنیان می دهد و شرایط را مهیا می کند تا شرکت ها سطح شناخت شان از تغییرات زیست محیطی و سلایق و انتظارات مشتریان ارتقاء یابد و از این طریق بتوانند، نسبت به توسعه عملکردهای رقابتی در عرصه محصولات سبز در بلندمدت پیش قدم باشند.

  کلیدواژگان: توسعه محصولات جدید، رویکرد سبز، صنعت مواد غذایی
 • علی عبادی، علیرضا سرائی*، حمید محسنی منفرد، سعید جعفری مهر آبادی صفحات 141-153
  زمینه و هدف
  CO2  ناشی از احتراق سوخت های فسیلی منجر به اثر گلخانه ای خواهد شد. بنابراین کنترل آن در سیکل های تولید توان که یکی از مهم ترین عوامل انتشار CO2 هستند، امری ضروریست. در این تحقیق با استفاده از  شبیه سازی سیکل تازه اختراع شده آلام و ایجاد سیکل ترکیبی بر مبنای آلام ، از CO2 تولیدی در سیکل آلام به عنوان سیال عامل استفاده شده و علاوه بر کاهش اثر گلخانه ای، از انرژی اتلافی در سیکل آلام به عنوان تامین کننده انرژی دو سیکل دما متوسط، و دما پایین استفاده خواهد شد. کاهش اتلاف انرژی با استفاده از ایجاد سیکل ترکیبی نو بنیاد، منجر به افزایش راندمان LHV نیروگاه و در نتیجه کاهش پدیده زمین گرمایش و مخاطرات زیست محیطی خواهد شد.
  روش بررسی
  با استفاده از نرم افزار ترموفلو شبیه سازی سیکل آلام، رانکین ارگانیک و همچنین سیکل استیم صورت پذیرفت و سپس سیکل های مذکور به منظور کاهش اتلاف انرژی با یکدیگر ترکیب شده و نتایج توسط نرم افزار ترموفلو و اکسل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  سیکل ترکیبی شبیه سازی شده در حالت ایده آل نسبت به سیکل آلام به میزان 5/0% افزایش LHV و با در نظر گرفتن اتلاف انرژی توسط قطعات در سیکل آلام، و سپس ایجاد سیکل ترکیبی، به میزان98/0% افزایش راندمان خواهد داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  ایجاد سیکل ترکیبی منجر به کاهش اتلاف انرژی در سیستم شد. CO2 تولید شده در نیروگاه در سیستم مهار شده و همچنین با بررسی شرایط محیطی نیروگاه و افزایش فشار به میزان127/1 بار، رطوبت نسبی 0.1، دمای صفر درجه، راندمان LHV نیروگاه افزایش پیدا کرد. افزایش راندمان نیروگاه، کاهش اتلاف انرژی و همچنین جذبCO2 ، همگی منجر به کاهش پدیده زمین گرمایش و حفاظت از محیط زیست خواهد شد.
  کلیدواژگان: سیکل آلام، سیکل نت پاور، سیکل رانکین ارگانیک
|
 • Morteza Zameni, Sina Razaghi Asl, Elham Pour Mahabadian Pages 1-12
  Background and Objective

  Presently, the upsurge in population and construction under the pretext of development, particularly in ecological areas, has caused the natural environment to be devastated to achieve residential lands by cutting down trees. Housing usually built in these areas is not harmonious with the climate of these areas, and by wasting energy resources and environmental pollution, the health of the surrounding environment is threatened. This study tries to identify the most important environmental components in the design of ecological housing from the perspective of experts in Mino Island.

  Material and Methodology

  In this study, data were collected by library and field study and based on the judgment of experts based on the snowball method, and using the AHP questionnaire and hierarchical analysis, the research data were reviewed.

  Findings

  Based on the results of this study, the chief criteria of ecological housing design in Mino Island from the experts’ viewpoint can be classified into three main groups: environmental adaptation, climate adaptation, and green architecture. The components of “naturalistic design and optimal supply of green space per capita,” “benefit of sufficient light,” and “benefit of optimal ventilation” are the most important among all components

  Discussion and Conclusion

  By prioritizing the environmental components in the design of ecological housing in Mino Island, the attention of government decision makers and the local community is drawn to the construction of housing that is environmentally friendly while paying attention to climate and reducing fossil energy consumption.

  Keywords: Ecological housing design, Environmental compatibility, Climate adaptation, green architecture, Mino Island
 • Gholamreza Jandaghi *, MohammadReza Fathi, MohammadHasan Maleki, Meysam Molavi Pages 13-27
  Background and Objective

  Increasing concerns about energy and greenhouse gas emissions from fossil fuel consumption have encouraged many researchers to be involved in developing sources of renewable energies. Biodiesel derived from biomass can play a crucial role in this context. The main objective of this paper is to present a mathematical programming model for the biomass supply chain.

  Material and Methodology

  Researcher through library research and preparing a questionnaire to estimate parameters and data associated with the uncertainty of parameters and then through interviews, expert opinions about the limits and changes to the decision-making parameters have collected. Then a fuzzy multi-objective mixed integer programming model is presented that model to minimize costs, minimize environmental impact and minimize the time of delivery of product in Biodiesel Supply Chain.

  Findings

  After running the model, increasing objective function is to minimize the total cost, minimize environmental impact and minimizing the time the product reaches the customer contact temperature limits for different values were obtained.

  Discussion and Conclusion

  In this study, the proposed mathematical programming model is solved with the MOPSO algorithm. The results indicate the location and capacity of the facility, the amount of biodegradable and glycerin production, and the amount of extracted Jatropha oil and refined waste oils.

  Keywords: Supply Chain Network Design, Fuzzy Multi-objective Programming, Biodiesel, Meta-Heuristic Algorithm
 • Yalda Sheikh, Elham Tazikeh-Lemeski *, Yousef Dadban Shahamat Pages 29-47
  Background and Objective

  One of the problems in the health systems of the world today is the prescription or overuse of drugs. Among these, antibiotics are of particular importance. Antibiotics are a group of drugs that are widely used in medicine and veterinary medicine. Cefixime (CFX) is also one of these antibiotics. The aim of this study was to investigate the removal efficiency of cefixime from synthetic sample using catalytic ozonation with Mg-Al layered double hydroxides Doped with zeolite.

  Material and Methodology

  In this experimental and laboratory study MgAl-LDH/Zeolite nanocomposite was used in laboratory reactor and ozonation to remove cefixime. Effect of pH variables (5,6,7,8,9), amount of nanocomposite (0.5,1,1.5,2,2.5 g/L), initial concentration of cefixime (5,10,15,20,25 mg/L) and reaction time (5,18.75,32.5,46.25,60 min) were examined to find the maximum mineralization efficiency and response surface methodology based on central composite design (CCD) was used to design experiments, analyze data and achieve optimal conditions. Analysis of variance was also used to analyze the date. This research was done in 2021-2022.

  Findings

  The maximum mineralization efficiency of cefixime under optimal conditions (pH=8.70, nanocomposite value=1.76 g/L, initial concentration of cefixime=24.06 mg/L, contact time=40.76 min) is 78%, which increases the target efficiency with increasing pH and contact time.

  Discussion and Conclusion

  Catalytic ozonation process with Mg-Al layered double hydroxides nanocomposite Doped with zeolite can be used effectively and efficiency to remove cefixime in aqueous media.

  Keywords: Cefixime antibiotic, MgAl-LDH, Zeolite nanocomposite, Catalytic ozonation, Response Surface Methodology
 • Reyhane Dehghan, AliAkbar Karimian, Somaye Ghasemi, Malihe Amini * Pages 49-61
  Background and Objective

  Today, due to high prices and destructive effects of uncontrolled use of chemical fertilizers on the environment and the quantity and quality of agricultural products, use of sulfur as a micro element and also acidifying agent in soil is too important and necessary.  

  Material and Methodology

  In order to evaluate and compare the effect of sulfur on yield and the ability to micro elements absorption with oilseed safflower, canola, corn and fodder plants sorghum and pigweed in a calcareous soil a factorial experiment was conducted based on randomized complete blocks design with three replications. The experimental factors were contain sulfur fertilizer in two levels (without application and consumed 500 kilograms per hectare).  

  Findings

  Results showed that the use of sulfur caused a significant increase in wet and dry weight in all plant species and the maximum increase was observed in corn and sorghum species. The use of sulfur causes significant increase absorption of iron and zinc in roots and shoots of all species of plant.

  Discussion and Conclusion

  Among the oilseeds, the effect of sulfur application on corn and canola was higher than safflower and the sorghum forage had better performance than the pigweed.

  Keywords: Sulfur, oilseeds, forage plants, alkaline soil, micro elements
 • Afshin Arjmand, Hadi Kiadaliri *, Farid Kazemnezhad, Majid Es-Hagh Nimvari Pages 63-74
  Background & Objective

  In order to quantify the response of canopy to environmental changes, leaf area index (LAI) and canopy cover characteristics are used, which are known as canopy photometric characteristics. Road construction in the forest, will change the photometry characteristics of the canopy. Therefore, this study aimed to investigate the LAI values and canopy cover along the secondary forest roads and compare with the value of mentioned characteristics in the Beech-Hornbeam forest type.

  Material and Methodology

   This study was conducted in district 1 of Langa Forestry Project in Kelardasht. In the logged parcel, 10 transects were established randomly and perpendicular to the road at fillslope was constructed on 1984. On July 2019, the canopy was photographed by hemispherical photography at distances of zero (road edge), 15, 45, 75 and 105 meters. Then, the values of the mentioned characteristics were processed in GLA software based on the fourth ring of this software.

  Findings

  According to the ANOVA test, the values of canopy cover and LAI are different between different distances of forest roads and according to the Tukey test, the values of the mentioned characteristics at the distance of zero meters from the road (road edge) is significantly lower than other distances (p < 0.001).

  Discussion and conclusion

  Due to the fact, this road is one of the secondary forest roads, so traffic is rare on this road, and on the other hand, a single selection cutting method (with low interference intensity) was used in this forest. Therefore, the forest in this area over time has been able to mitigate the negative effects of road construction and only at the road edge has a significant effect on the values of these characteristics.

  Keywords: Road ecology, Hemispherical photography, Langa forestry project, Photometry
 • Mohammad Dehbozorgi, Hanieh Nikoomaram *, Seyed Mohammadreza Miri Lavasani Pages 75-90
  Background & Objective

  Investigating the causes of process accidents in industries emphasizes the importance of different aspects of Process Safety Culture (PSC). The purpose of this study was to design a PSC measurement model to identify the strengths and weaknesses of PSC and provide an appropriate background for improving the performance of Process Safety Management (PSM), leading to reducing or eliminating unfortunate process incidents.

  Material and Methodology

   To extract the theoretical foundations, the international best practices in the field of PSM were examined, focusing on the PSC element, and the most comprehensive model was selected based on the defined criteria. Referring to the selected model, the key principles of PSC, their essential features, the activities required to implement each of the essential features and the different levels of performance expectations for each activity were developed. Based on the developed content, a system-field PSC audit checklist and a questionnaire were prepared and its validity and reliability were determined. The checklist and questionnaire were then completed in a petrochemical complex in 2022 and the results were analyzed.

  Findings

  The most comprehensive model from the PSC perspective is the Risk Based Process Safety of the American Center for Chemical Process Safety. The confirmed validity and reliability of the PSC questionnaire as well as the findings from the audit process and filled questionnaires in the case study showed that the proposed model can be practical and applicable to be used in process industries.

  Discussion and conclusion

  The PSC is a determining factor in how to manage process risks. The proposed model can be used as a suitable tool for implementation, operation, status assessment, performance measurement and finally maintenance and promotion of PSC in process industries.

  Keywords: Risk Based Process Safety, Process Safety Culture, Culture Measurement, Process Industry
 • Nasim Omrani, Manizheh Jamshidi *, Sevil Nematollahi Pages 91-102
  Background & Objective

  The compatability of biological control agents with pesticides is a central concern in integrated pest management programs. Beauveria bassiana (Bals.) Vull is one of the entomopathogenics fungus. The fungal vegetative growth might change due to chemical pesticides that are used for protect of plants. The aim of this study was to evaluate the compatibility of Achillea millefolium L. and Metha pulegium extracts with fipronil, phosalone, sulfur and benomyl pesticides with B. bassiana.

  Material and Methodology

   The experiment was done based on a complete randomized design at Tabriz Azad University Iran, during 2018. PDA fungal cultivation medium was amended with plant extracts and chemical pesticides at concentrations of 250, 500, 750 and 1000 µl/l and the fungal vegetative growth was evaluated. Extraction was done by using acetone and methanol as solvents. Medium without pesticide and extract was used as control treatment.

  Findings

  The highest inhibition in fungal mycelium development was observed in 250 and 500 µl/l of benomyl. Inhibition in fungal mycelium development in 750 µl/l was as follows: phosalone and benomyl > sulfur and fipronil >M. pulegium > A. millefolium extract. In 1000 µl/l pesticides had the highest inhibition in its development. The fungal vegetative growth showed that no significant difference between the acetonic and methanolic extracts of A. millefolium and M. pulegium.

  Discussion and conclusion

  The results showed that extracts of A. millefolium, M. pulegium and fipronil in low concentration were compatible whit B. bassiana and it seemed that using of them with the defined concentration along the Entomopathogenic fungi could be propper in management integrated program.

  Keywords: Entomopathogenic, Asetonic extract, Inhibition, Methanol extract, Pesticides
 • Fereshteh Mohammadsalehi, Alireza Rousta *, Majid Ahmadi Pages 103-122
  Background &
  Objective
  Concerns about environmental degradation have increased in the past few decades. In response to these concerns, consumers help preserve the environment by adopting green purchasing behavior and using green products. Environmental issues and environmental protection are one of the most important criteria that consumers should consider when purchasing. The aim of the research is to evaluate the effects of altruistic value, environmental awareness and social media on green purchasing behavior with the mediating role of normative goal and environmental concern.
  Material and
  Methodology
   This study is considered as an applied research in terms of purpose and survey-descriptive research in terms data collection method. The statistical population of the research is the customers of organic food products in Tehran in 2022. Also, 415 questionnaires were distributed using available sampling method and 387 questionnaires were collected. The reliability of the questionnaire was evaluated by evaluating Cronbach's alpha coefficient, which was 0.919. Validity of the research tool has been confirmed by performing confirmatory factor analysis technique. Structural equation modeling has also been used to analyze the information.
  Findings
  According to the results of research hypotheses, the perceived effectiveness of the customer, social media, environmental awareness, and altruistic value have a significant effect on the normative goal and environmental concern. Also, the role of normative goal and environmental concern on green purchasing behavior has been shown.
  Discussion and
  conclusion
  From the point of view of customers, the most influential factor on the environmental attitude is the altruistic value variable with the statistic of 13/363 and the least effective factor on the normative goal is the environmental awareness variable with a statistic of 3.521.
  Keywords: Environmental awareness, Altruistic Value, Environmental concern, green purchasing behavior, and Organic Food Products
 • Mohammad Sadegh Dehgani Bahreghani, Hasan Dehghan Dehnavi *, Mohammad Reza Dehghani Ashkazari, Mehdi Akaberi Tafti Pages 123-140

  Background &

  Objective

  In today's world, increasing environmental changes; wastage; intensity of competition; The shortening of the product life cycle and on the other hand the movement of production towards new technology and knowledge have forced companies to develop green products as one of the competitive strategies. Therefore, in this research, it was carried out with the aim of presenting a presenting the new product development success model with the approach of green products appraisal in the food industry.
  Material and

  Methodology

   The type of research methodology is mixed and based on the result, it is placed in the category of developmental research. In this research, interviews are used to collect data in the qualitative part, and matrix checklists based on pairwise comparisons are used in the quantitative part. The target population in the qualitative section was 14 university specialists who were considered experts both scientifically and experimentally. Sampling in the qualitative methodology section was theoretical sampling and how to determine the snowball sample. But the target population in the quantitative part was 24 managers of knowledge-based companies, who were selected based on work experience and level of technical and specialized knowledge through homogeneous sampling.

  Findings

  The results of the research in the qualitative part of the existence of 810 open codes; there are 107 concepts and 20 categories in the form of a paradigm model for the development of green products in the food industry. Also, the results in the quantitative section showed that the percentage of impact of green technology is higher than the other consequences of green product development, which means that the most effective result of green product development at the level of knowledge-based companies is food products.
  Discussion and

  conclusion

  The obtained result shows the fact that green technology, which is created during infrastructural processes based on green product development plans, provides the possibility of classifying and categorizing information from social platforms and customers to knowledge-based companies and provides the conditions So that companies can improve their level of knowledge about environmental changes and customers' tastes and expectations, and in this way, they can be ahead of the development of competitive functions in the field of green products in the long term.

  Keywords: New product development, Green Consequences, Food Industry
 • Ali Ebadi, Alireza Saraei *, Hamid Mohsenimonfared, Saeed Jafari Mehrabadi Pages 141-153