فهرست مطالب

 • پیاپی 64 (پاییز 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مرضیه نور احمدی، حجت الله صادقی* صفحات 1-26

  تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارایه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تیوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست. 

  کلیدواژگان: انتخاب سبد سهام، رویکرد برابری سلسله مراتبی ریسک، شبکه سهام، ماتریس مجاورت
 • سکینه سجودی*، پرویز جعفری زاده بارنجی صفحات 27-44

  با توجه به توسعه روزافزون بازار بورس اوراق بهادار و پتانسیل آن برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور بررسی عوامل موثر بر این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مسیله برای تمامی استفاده کنندگان از این بازار بسیار مهم است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) بر شاخص قیمت سهام در ایران است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه مهر 1397 تا آبان 1401 و با بهره گیری از روش علیت گرنجر و هم انباشتگی جوهانسن به بررسی رابطه شاخص مدیران خرید و شاخص قیمت کل سهام و شاخص قیمت سهام صنعت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه علیت یک طرفه از رشد شاخص مدیران خرید صنعت به رشد شاخص قیمت کل سهام و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون هم انباشتگی جوهانسن یک رابطه بلندمدت  مثبت بین دو متغیر رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت کل سهام و همچنین بین رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. با توجه به این که افزایش PMI رونق اقتصادی در بخش صنعت را نشان می دهد، این رابطه مثبت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های قیمت سهام به سیگنا ل های بهبود در بخش صنعت واکنش مثبت و به سیگنال های منفی واکنش منفی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: شاخص مدیران خرید، شاخص قیمت کل سهام، شاخص قیمت سهام صنعت، علیت گرنجر، هم انباشتگی جوهانسن
 • رامین جمشیدی، بهرام برزگر*، عبدالرضا محسنی صفحات 45-74

  هدف از این پژوهش تبیین و اعتبار یابی عوامل موثر در مدل ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی است. ازآنجاکه بخش مهمی از تصمیم گیری کلان هر کشوررا اطلاعات بودجه ای و منابع مربوط به آن تشکیل می دهد و همچنین بخش عمده ای از نابرابری های اجتماعی نیز، ناشی از عدم شفافیت در درآمدها و شکاف درآمدی است، بنابراین شناسایی عوامل ارتقاء دهنده مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی و ارزیابی روابط آنها می تواند گامی در راستای کمک به تامین کامل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، تامین و افزایش  درآمدهای پایدار، ارتقاء عدالت مالیاتی و بهبود ساختار توزیع درآمد، کمک به رشد و توسعه کشور و  تحقق عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. گردآوری داده ها برای فرایند آزمون مدل طراحی شده   از طریق پرسشنامه  و با توجه به مقوله های بدست آمده از زیر مجموعه های مقوله های اصلی صورت گرفته است و برای سنجش اعتبار مدل طراحی شده از مدل معادلات ساختاری  (تجزیه وتحلیل داده های کمی از  طریق تحلیل عاملی تاییدی) و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای PLS و SPSS برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و سایر آزمون ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل علی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی بر مقوله های  پدیده محوری موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین یافته ها نشان داد مقوله های پدیده محوری، عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی   بر عوامل راهبردی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تاثیر مثبت و قابل توجهی دارند. همچنین  یافته ها نشان داد که عوامل راهبردی بر پیامدها نیز  تاثیر مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: حسابرسی، کیفیت حسابرسی مالیاتی، مالیات، تحلیل عاملی تاییدی
 • مریم مرادی، زهرا پورزمانی* صفحات 75-100

  اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی-همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی (تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.

  کلیدواژگان: شوک اطلاعاتی درونی، شوک اطلاعاتی بیرونی، زیان گریزی سرمایه گذاران، برجستگی اطلاعات، کوتاه نگری سرمایه گذاران
 • فاطمه معماری، وحید آرایی* صفحات 101-112

   هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازها، استعدادیابی، جذب و نگهداشت استعدادهای منابع انسانی در شبکه بانکی کشور به منظور ارایه الگوی سیاستی نظام مدیریت استعدادها می باشد. روش پژوهش، کیفی و برای تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها و شناسایی معیارها و شاخص ها، از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده که داده ها طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و انتخابی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی مرتبط با مدیریت استعداد و مدیران منابع انسانی بانک ها بوده و برای انتخاب نمونه، از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده است. بر طبق نتایج، الگوی نظام مدیریت استعدادها در شبکه بانکی کشور مبتنی بر سه مولفه اصلی ورودی، فرایند مدیریت استعداد و خروجی می باشد که بانک ها باید مبتنی بر ابعاد این مولفه ها به سمت مدیریت استعداد حرکت نمایند و در این زمینه دچار شتابزدگی نشوند.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، منابع انسانی، شبکه بانکی، تحلیل تم
 • مهدی عرب صالحی*، علیرضا کمالی دهکردی صفحات 113-140

  هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدلهای تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سالهای 1391 تا 1398 میباشد که با توجه به تاثیر نوع صنعت بر عملکرد این مدلها انجام شده است. برای انجام این پژوهش نمونه آماری که شامل 105 شرکت بوده است به دو گروه صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک تقسیم شد. سپس مدلهای مذکور در رابطه با صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک مقایسه شدند. همچنین عملکرد هر مدل بین صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک نیز مقایسه شد. نتایج حاصل از اجرای مدلها و انجام آزمونهای T و تحلیل واریانس نشان میدهند که در صنایع استراتژیک، ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله مدلهای تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. ولی در صنایع غیراستراتژیک ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هیچ کدام از مدلهای مورد مطالعه همبستگی معناداری با ارزش بازار سهام نداشتند. از سویی ضریب همبستگی ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هر چهار مدل به جز مدل سود باقیمانده با ارزش بازار سهام، به صورت معناداری در صنایع استراتژیک بیشتر از صنایع غیراستراتژیک بود. نتایج نشان میدهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و همچنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شدهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهند که سود و جریانات نقد شرکت های فعال در صنایع استراتژیک نسبت به صنایع غیراستراتژیک دارای ثبات بیشتری میباشند.

  کلیدواژگان: صنایع استراتژیک و غیراستراتژیک، مدل تنزیل جریانات نقد آزاد سهام، مدل تنزیل سودهای نقد، مدل رشد سودهای غیرعادی، مدل سود ب
 • نسیم امین خرازیان، رویا آل عمران*، رسول برادران حسن زاده، امیرعلی فرهنگ صفحات 141-158

  هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

  کلیدواژگان: نفت، بورس، موجک، گارچ چند متغیره، ایران
 • قربان هکی، بهروز صادقی عمروآبادی*، سید محمدرضا داودی صفحات 159-186

  شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود.  از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، ورشکستگی، عملکرد مالی، سهامداران کنترلی، جریان وجه نقد، الگوریتم کرم شب تاب
 • حمیدرضا مدیری، مرجان دامن کشیده* صفحات 187-206

  مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسیله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموما به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسیولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.

  کلیدواژگان: نوسانات قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، بازار سهام، ادوار تجاری، مدل پانل ور
 • رضا محمودی، قدرت الله طالب نیا*، حمیدرضا وکیلی فرد، فائق احمدی، خسرو مرادی شهدادی صفحات 207-222

  هدف از اجرای این پژوهش ارایه ی الگوی گزارشگری پایداری با رویکرد تیوری داده بنیاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر روش اجرا از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی 2184 نفر از مدیران و کارشناسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 317 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. نتایج علی بخش کیفی شامل 5 مولفه الزامات محیطی، مشوق های محیطی، فشارهای محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و ویژگی های محیط بین الملل، نتایج زمینه ای بخش کیفی شامل 4 مولفه ویژگی های محیط شرکت، ویژگی های اقتصادی کشور، مشوق های مالی و محیط حسابداری و مالی کشور، نتایج مداخله گر بخش کیفی شامل 6 مولفه ویژگی های ساختاری شرکت، ویژگی های حاکمیت شرکتی، رقابت در صنعت، ویژگی های رفتاری مدیران و ویژگی های عملکردی، نتایج راهبردهای بخش کیفی شامل 6 مولفه استقرار نظام کنترل داخلی، آموزش مقوله پایداری، مشخص کردن نهاد مسیول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، تقویت و استفاده از فناوری های نوین و تشکیل کمیته پایداری در شرکت ها و نتایج پیامدهای بخش کیفی شامل 5 مولفه حفظ محیط زیست برای نسل های آتی، افزایش اعتماد اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، ارتقاء کیفیت زندگی انسا ن ها و رشد بازار سرمایه بودند. در بخش کمی بالاترین رتبه مربوط به شرایط زمینه ای و کمترین شرایط مداخله گر بود.

  کلیدواژگان: گزارشگری پایداری، رویکرد تئوری داده بنیاد، بورس اوراق بهادار تهران
 • یعقوب زاهدی، نادر رضایی*، ودود نجاری صفحات 223-246

  بسیاری از بحران‎های مالی به دنبال انفجار حباب دارایی‎های مالی به وجود می‏آیند و بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حایز اهمیت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چهار متغیر اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار، نرخ تورم و درآمد نفتی بر روی نرخ ارز با روش مطالعات نیمه تجربی با دو مدل آماری ARIMA و الگوی خود بازگشت آستانه ای TAR می باشد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به ایجاد و انفجار حباب پرداخته اند و در این حوزه مطالعه ای انجام نیافته و یا محدود می باشد؛ از این رو در این پژوهش ابتدا داده ها به صورت فصلی در بازده زمانی بهار 1390 الی بهار 1400 گردآوری شدند و با آمار توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل مدل ARIMA نشان می دهد افزایش یک واحد نرخ ارز در یک دوره گذشته منجر به افزایش 94/1 نرخ ارز در دوره حال خواهد شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل TAR نشان می دهد، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق وجود دارد و دو حد آستانه برای تولید ناخالص داخلی (2130- و 15460) برآورد گردید که بیانگر تاثیر متفاوت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار و درآمد نفتی در رژیم بالا، متوسط و پایین (سطح آستانه های 2130- 15460) بروی نرخ ارز می باشد.

  کلیدواژگان: حباب قیمتی، نرخ ارز، متغیرهای اقتصاد کلان
 • رشا مکوندی، حسین صفرزاده*، حسن اسماعیل پور، منصوره علیقلی صفحات 247-268

  تبلیغات توصیه ای الکترونیکی با گسترش رسانه های اجتماعی جایگاه برجسته ای در برنامه ها و استراتژی های بازاریابی پیدا کرده است. این مساله در کنار افزایش اقبال عمومی به رسانه های اجتماعی موجب شده که تبلیغات توصیه ای الکترونیکی برای ارتقاء ارتباطات بازاریابی و کسب موفقیت در بازار هدف، جزیی انکارناپذیر در فعالیت های کسب و کارهای مختلف گردد. استفاده کارآمد و اثربخش از چنین فرصتی مستلزم شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی بوده و پژوهش حاضر چنین هدفی را دنبال نموده است. تحقیق حاضر با پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوی کیفی می باشد. از این رو، داده های کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با اساتید، متخصصان، مصرف کنندگان در شهر تهران از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. در مجموع 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های کیفی گردآوری شده با روش کدگذاری دال بر شناسایی 33 مفهوم است که در قالب 7 مقوله کلی؛ انگیزه های مالی ، انگیزه های احساسی، انگیزه های جاه طلبانه، انگیزه های کارکردی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های نوع دوستی، انگیزه های لذت جویانه طبقه بندی شدند. روایی نتایج تحقیق انجام شده از طریق روش های بررسی همکار، بررسی زوجی و مشارکتی بودن پژوهش انجام پذیرفت. همچنین پایایی با روش پایایی بازآزمون مورد محک قرار گرفت.

  کلیدواژگان: انگیزه، تبلیغات توصیه ای الکترونیکی، رسانه های اجتماعی، تحلیل محتوی کیفی
 • زهرا هوشمند نقابی*، ارژنگ شهبازی، فهیمه عباس آباد عربی صفحات 269-290

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 144 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی تاثیر مستقیم معناداری دارد

  کلیدواژگان: سرمایه های اجتماعی، انسانی حسابرس، خدمات حسابرسی
 • سیده مریم بابانژاد باقری، عباسعلی پورآقاجان*، محمدمهدی عباسیان صفحات 291-318

  پیش بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقش عمده ای در اتخاذ راهبردها و تصمیم گیری ها دارد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عمومی مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. از سوی دیگر، پیش بینی ارزش شرکت، نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمت‏گذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند، دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های 159 شرکت طی دوره زمانی 10 ساله شامل 1399-1390 و عوامل موثر بر ارزش شرکت شامل نسبت‏های مالی، سازوکارهای راهبری شرکتی، عوامل اقتصاد کلان و بازار سهام اقدام به پیش بینی ارزش شرکت شده است. در این پژوهش از دو ساختار روش یادگیری عمیق شامل GRU و BLSTM جهت ارزیابی بهتر استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق، بیانگر آن بود که مدل ترکیبی با مقدار خطای RMSE کمتری نسبت به مدل GRU ارزش شرکت را پیش بینی کرده است

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، نسبت مالی، حاکمیت شرکتی، اقتصاد کلان، بازار سهام، یادگیری عمیق
 • مرجان مدنی گرکانی، عمر صفر* صفحات 319-341

   موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی اثر صدرالدین عینی با عنوان «مرگ سودخور» یا همان ربا خور، و از سوی داستان «حاجی آقا» اثر صادق هدایت است، که به اتکاء تشابه و تضاد و همچنین استعاره های بکار رفته در هریک از این تالیفات در رابطه با آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ربا به اشتراکات فرهنگی و مذهبی هر دو ملت ایران و تاجیکستان در این خصوص اشاره شود، «مرگ سودخور» صدرالدین عینی در ادبیات تاجیکی زمان شوروی سابق به عنوان بهترین اثر واقع گرایانه در پیشبرد و بالا رفتن ارزش نثر مدرن تاجیکی مساعدت ها نموده است. «حاجی آقا» صادق هدایت نیز از آثار استثنایی است، که از طرز و شیوه خاص مولف، هنر واقع گرایانه او گواهی می دهد. و این آثار نه تنها اثرهای با ارزش این ادبیات ها شناخته شده اند، بلکه بیانگر سبک و روش خاص، بخصوص نمونه بارزی از مکتب واقع گرایی در نثر فارسی زبانان بشمار می آیند. پس می توان گفت، که ادبیات فارسی تاجیکی و ایرانی لایق این است که از دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد تا عمومیت و وجوه اشتراکی، که در آنها هست، آشکار گردد. اساس متدولوژی این تحقیق تحلیل تاریخی-مقایسه ای می باشد. تطبیق یا مقایسه منبع سرشار از منابع معرفت بشری است. انسان در بررسی های مختلف و متنوع خود مقایسه و تطبیق را راهی برای دستیابی به حقایق اصیل مربوط به حوزه های پژوهش خود برگزیده است». اهمیت نقد تطبیقی بدان جهت است، که از سرچشمه های جریانهای فکری و هنری ادبیات پرده بر می دارد. نتیجه تحقیق حاضر نشان گر آن است که داستان های مذکور پیش از همه، از جهت مضمون و محتوا و مسایل مورد تصویر به هم شباهت های زیادی دارند. نویسندگان موضوع سودخوری (ربا خواری) در آسیای مرکزی و ایران را به تصویر کشیده و ماهیت مضر آن را در حیات اقتصادی و زندگی مردم نشان می دهند.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، ادبیات فارسی، ربا خواری
|
 • Marzieh Noorahmadi, Hojatullah Sadeghi * Pages 1-26

  Network analysis is one of the methods of attention of analysts to analyze complex relationships in data in an intuitive way. One of the applications of network analysis is illustrating the relationships between different classes of assets. Identifying stock market dynamics is essential for actors, investors, and financial policymakers. The stock market is considered a complex system that shows its complex dynamics. The complexity of the stock market can have several reasons that the interdependence of stocks can be one of the most prominent of these factors. One of the most important concerns of people in the capital market is finding a way to present and analyze stock data of different companies. There are different companies in the stock market and portfolio managers and investors, in choosing the right stock portfolio, need to consider the best way to form a stock portfolio. This article discusses the formation of diverse and non-diverse portfolios through network theory. To conduct this research, the adjusted final price of 138 listed companies for the period 2017-01-01 to 2021-07-06, equivalent to 1648 trading days, has been used. To describe the effect between stocks, the Adjacency Matrix is used and using the optimal threshold, diverse and non-diverse portfolios are obtained. We implement the results of selected stocks for the portfolio using the Hierarchical Risk Parity (HRP) approach based on clustering methods and the results with three methods of Minimum Variance (MVP), Uniform Distribution (UNIF), and Risk Parity (RP) for both in-sample and out-of-sample periods are compared for both diverse and non-diversified portfolios. Finally, the results have been compared using the four criteria of Sortino, Sharpe, Maximum DD, and Calmar. The results show the superiority of the non-diversified portfolio approach in market downturns and the superiority of the diversified portfolio approach in other periods.

  Keywords: stock portfolio selection, Hierarchical Risk Parity approach, stock network, Adjacency Matrix
 • Sakineh Sejoodi *, Parviz Jafarzadeh Barenji Pages 27-44

  Considering the increasing development of the stock exchange market and its potential for creating economic growth and development of the country, it is very important to study the factors affecting this market and this issue is very important for all users of this market. The main purpose of this study is to investigate the effect of the manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) on the stock price index in Iran. Therefore, the present study has used the monthly data from 2018:10 to 2022:11 and using the Granger causality method and Johansen co-integration to investigate the relationship between Purchasing Managers Index and total stock price index and manufacturing stock price index.The results indicate that there is a one-way causality from the growth of the manufacturing purchasing managers index to the growth of the total stock price index and the growth of the manufacturing stock price index. Also, based on Johansen's cointegration test, there is a long-term positive relationship between the growth of manufacturing purchasing managers index and the growth of total stock price index, and also between the growth of manufacturing purchasing managers index and the growth of manufacturing stock price index. Given that the increase in PMI indicates economic prosperity in the manufacturing sector, this positive relationship shows that, as expected, stock price indices react positively to improvement signals in the manufacturing sector and negatively to negative signals.

  Keywords: Purchasing Managers Index, Total Stock Price Index, Manufacturing Stock Price Index, Granger causality, Johansen Cointegration
 • Ramin Jamshidi, Bahram Barzegar *, Abdolreza Mohseni Pages 45-74

  The purpose of this research is to explain and validate the effective factors in the tax audit quality improvement model. Since an important part of each country's macro decision-making is budget information and its related resources, and also a major part of social inequalities is caused by the lack of transparency in incomes and income gap, therefore identifying the factors that improve the quality model of tax audit And the evaluation of their relations can be a step in the direction of helping to fully secure the spending credits of the government's general budget, providing and increasing stable incomes, promoting tax justice and improving the structure of income distribution, helping the country's growth and development and realizing social justice. . The current research is an applied research. The data collection for the process of testing the designed model was done through a questionnaire and according to the categories obtained from the subsets of the main categories, and to measure the validity of the designed model from the structural equation model (analysis of quantitative data through confirmatory factor analysis ) and to test the hypotheses, PLS and SPSS software were used to analyze the correlation between variables and other tests. The findings of the research showed that the causal factors affecting the improvement of the tax audit quality model have a positive and significant effect on the central phenomenon categories affecting the improvement of the tax audit quality model. Also, the findings showed that the categories of the central phenomenon, background and intervening factors effective on the improvement of the tax audit quality model have a positive and significant effect on the strategic factors effective on the improvement of the tax audit quality model. Also, the findings showed that strategic factors have a positive and significant effect on the results.

  Keywords: audit, tax audit quality, tax, confirmatory factor analysis Classification
 • Maryam Moradi, Zahra Pourzamani * Pages 75-100

  Classical economics and the study of financial markets from a normative point of view have their foundations laid in the rationality of economic agents. The main hypothesis revolves around decision making under rationality. on the other hand,investors do not act as if they are rational,the contrary,exhibit many biases that lead to poor investment decisions in specific contexts.These cognitive errors are due to investors’ inability to certainly know market movements for the next periods, which inclines them to make biased decisions.This paper wishes to analyze the behavior of investors from Tehran Stock Exchange to see if they are prone to behavioral bias under the conditions of information shock. To achieve the research goal, data of 106 sample companies were collected in the period 2013-2020 and analyzed by descriptive-correlation analysis using multiple regression test. The results showed that there was only a significant relationship between internal information shock (fundamental changes in institutional ownership) and behavioral bias of investors' Loss aversion and Self-control Bias and no significant relationship was found with other internal and external shocks. Also, there is no significant relationship between internal and external shocks and behavioral bias of Information Salience.

  Keywords: Investors Self-control Bias, Investors Loss Aversion, Information Salience External Information Shocks, Internal Information Shocks
 • Fateme Memari, Vahid Araei * Pages 101-112

  The aim of the current research is to identify the needs, find talent, attract and retain human resources talent in the country's banking network in order to provide a policy model for the talent management system. The research method is qualitative and to analyze the text of the interviews and identify the criteria and indicators, the analysis and theme analysis technique was used, and the data were analyzed during three stages of primary, secondary and selective coding. The statistical population includes 15 academic experts related to talent management and human resource managers of banks, and a combination of targeted judgment methods and snowball methods were used to select the sample. According to the results, the model of the talent management system in the country's banking network is based on three main components of input, talent management process and output, and banks should move towards talent management based on the dimensions of these components and in this context Don't be hasty.

  Keywords: Talent Management, Human Resources, banking network, theme analysis
 • Mehdi Arabsalehi *, Alireza Kamali Dehkordi Pages 113-140

  The purpose of this research is to compare the accuracy of models of discounting cash profits, discounting cash flows, residual profits and growth of abnormal profits in explaining the changes in the share prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398, considering the effect of the type of industry on the performance of these models. done. To carry out this research, the statistical sample, which included 105 companies, was divided into two groups: strategic industries and non-strategic industries. Then the aforementioned models were compared in relation to strategic industries and non-strategic industries. Also, the performance of each model was compared between strategic and non-strategic industries. The results of running the models and carrying out T-tests and variance analysis show that in strategic industries, the intrinsic values estimated by the models of discounting cash profits and discounting cash flows have the highest correlation with the stock market value. But in non-strategic industries, the intrinsic values estimated by any of the studied models had no significant correlation with the stock market value. On the other hand, the correlation coefficient of the intrinsic values estimated by all four models except the residual profit model with the stock market value was significantly higher in strategic industries than in non-strategic industries. The results show that in the Tehran Stock Exchange, profit cash items as well as cash flows are accepted more than other accounting information as criteria for buying and selling stocks. Also, the results of the research show that the profits and cash flows of companies active in strategic industries are more stable than in non-strategic industries.

  Keywords: strategic, non-strategic industries, discount model of free cash flows of shares, discount model of cash profits, growth model of abnormal profits, residual profit model
 • Nasim Amin, Roya Aleemran *, Rasoul Baradaran Hassanzadeh, Amir Ali Farhang Pages 141-158

  The purpose of this article is to investigate the correlation between TEPIX index and Brent oil prices in the weekly period from September 2009 to December 2016. In this regard, the DCC-GARCH and CWT approachs have been used. The results show the correlation between the two indicators changes under the influence of economic and political conditions of society. Also, this situation is affected by the corona pandemic conditions from February 2020 to May 2020, so that in this period the correlation between the two indicators is negative and in the period before and after this period is positive. The results of the wavelet approach also show the dependence between the market pairs under study is low in the short term and higher in some periods in the medium and long term. Therefore, investors should invest in these two markets, depending on the time horizon and the economic and political conditions.

  Keywords: Oil, Stock, Wawlet, Multivariate GARCH
 • Gurban Heki, Behrouz Sadeghi Amroabadi *, Seyyed MohammadReza Davodi Pages 159-186

  Companies need sufficient resources to continue operating, including sufficient cash to pay lenders. If the company does not have enough ability to acquire resources to meet its needs, it will suffer financial helplessness. When faced with financial helplessness, companies manipulate accounting profit as one of the performance evaluation items. In this situation, the management manages the profit by manipulating the accounts, the purpose of which is to give good information and news to the capital market, in order to prevent the decrease of the company's value. If the accounts are manipulated, the existence philosophy of the financial statements will be damaged and their reliability will be lost. Therefore, in the present research, the effects of cash flow types and controlling shareholders on the relationship between profit management and financial performance have been analyzed in order to predict financial bankruptcy in Tehran stock exchange companies. For this purpose, the data of 128 selected companies during the period of 1390 to 1398 have been used. Data analysis was done in two parts; In the first part, using the panel data regression method, the effect of cash flow types and controlling shareholders on the relationship between profit management and financial performance of companies has been estimated. The results of this part showed that the profit management variable had positive effects and the performance variables, controlling shareholders, capital cash flows, equity cash flows and free operating cash flows had a negative effect on the bankruptcy criteria of companies; In addition, it was observed that the types of cash flows examined in this research had a moderating effect on the relationship between profit management and corporate bankruptcy. Next, in the second part of the analysis, based on the coefficients obtained in the previous part and using the firefly algorithm, it is discussed. The results of this part also showed that the percentage of success of the firefly algorithm in predicting the bankruptcy of companies was equal to 98.12%. Based on this, it is suggested that policies based on control and preservation of various cash flows and the use of controlling shareholders be used to reduce the possibility of bankruptcy of companies.

  Keywords: earnings management, bankruptcy, Financial Performance, controlling shareholders, Cash Flow, firefly algorithm Classification
 • Hamidreza Modiri, Marjan Damankeshide * Pages 187-206

  The present study uses the PVAR model to investigate the impact of asymmetric oil price shock, tax revenues, resource curse, stock market and business cycles in oil exporting economies during the period 2000-2019. According to the estimation results; the response of the output gap to the shock of oil prices and exchange rates is a downward trend for up to 3 periods, after which it rises and in the long run this shock is gradually adjusted, but the problem that exists and the response of the output gap to liquidity also show this. is. Revenues from oil sales and foreign exchange earnings are not well managed in oil-rich countries, and the amount of liquidity injected into the market is spent on imports, which are generally done to combat inflation. In this case, many production sectors will be seriously damaged and will be taken out of the production cycle, and therefore part of the investments made in the economy will be unused and the amount of production will decrease, and on the other hand, when foreign exchange earnings decrease, the amount of imports. It has been reduced that part of the decrease in imports will be directed to capital goods and production machinery, leading to a decrease in investment and an increase in the production gap. Sectors that were taken out of production as a result of massive imports of consumer goods during the period of increasing oil revenues will not be revived in this period, which requires more attention of the country's officials to macroeconomic indicators.

  Keywords: Oil price fluctuations, Tax revenues, Stock market, business cycles, panel Var model
 • Reza Mahmoudi, GhodratAllah Talebnia *, Hamidreza Vakilifard, Faegh Ahmadi, Khosrow Moradi Shahdadi Pages 207-222

  The purpose of this research was to present a model of sustainability reporting with the foundational data theory approach in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose, exploratory in terms of data, and foundational data in terms of implementation method. The statistical population in the qualitative section was 12 experts by snowball sampling and in the quantitative section 2184 managers and experts, of which 317 were selected by simple random sampling. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part. The causal results of the qualitative section include 5 components of environmental requirements, environmental incentives, environmental pressures, cultural, social and political characteristics of the country and the characteristics of the international environment, the contextual results of the qualitative section include 4 components of the characteristics of the company environment, economic characteristics of the country, financial incentives and accounting environment and The country's finance, the intervention results of the qualitative sector including 6 components of the company's structural characteristics, corporate governance characteristics, competition in the industry, the behavioral characteristics of managers and performance characteristics, the results of the qualitative sector strategies including 6 components of the establishment of the internal control system, training on the category of sustainability, specifying the institution responsible for sustainability , developing principles and standards of sustainability, strengthening and using new technologies and forming a sustainability committee in companies and the results of the consequences of the qualitative sector including 5 components of environmental protection for future generations, increasing social trust, quality of financial reporting, quality of financial reporting, improvement of quality of life Humans and the growth of the capital market. In the quantitative section, the highest rank was related to background conditions and the lowest to intervention conditions.

  Keywords: Sustainability reporting, foundational data theory approach, Tehran Stock Exchange
 • Yagoob Zahedi, Nader Rezaei *, Vadoud Najjari Pages 223-246

  Many financial crises follow the bursting of the financial asset bubble, and it is important to examine the bubble behavior in these markets and make an early diagnosis to prevent adverse economic consequences; Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effect of four economic and financial variables including GDP, auto index and parts of stock exchange indices, inflation rate and oil income on the exchange rate by quasi-experimental studies with two statistical models ARIMA and model The return itself is the TAR threshold. Considering that previous studies in this field, which have mostly dealt with the formation and explosion of bubbles, and in this field, studies have not been done or are limited; Therefore, in this study, first, data were collected quarterly in the time yield of spring 2011 to spring 1400 and were analyzed by descriptive statistics and econometrics. The results of ARIMA model analysis show that an increase in the exchange rate unit in a past period will lead to an increase of 1.94 exchange rates in the current period. The results of TAR model analysis show that there is a nonlinear relationship between the variables studied in the study and two thresholds for GDP (2130- and 15460) were estimated, indicating different effects of GDP, inflation rate, car index and parts. One of the indicators of the stock exchange and oil income in the regime is high, medium and low (threshold level of 2130-15460) on the exchange rate.

  Keywords: Price bubble, exchange rate, Macroeconomic variables
 • Rosha Makvandi, Hossein Safarzadeh *, Hassan Esmaeilpour, Mansoureh Aligholi Pages 247-268

  as social media has expanded ,Electronic word of mouth has gained prominence in marketing programs and strategies., in addition to increasing popularity on social media, This subject  has  made Electronic word of mouth  enhance marketing communications and target market success as an undeniable part of various business activities.Efficient and effective use of such an opportunity entails identifying the motivations of Electronic word of mouth in social media, and the present study has pursued such an objective.The present study deals with qualitative paradigm and qualitative content analysis method. Therefore, the qualitative data were collected through in-depth and semi-structured interviews with professors, experts, consumers in Tehran through targeted sampling and snowballing.A total of 25 people were interviewed. The analysis of qualitative data collected by sign coding method identified 33 concepts that were classified into 7 general categories: Financial incentive, emotional, ambitious, functional, social, altruistic, and pleasure motivation.  The validity of the research results was evaluated through peer review, paired survey and participatory research. Reliability was also tested using test-retest reliability.

  Keywords: Motivation, E- WOM, social media, Qualitative Content Analysis
 • Zahra Houshmand Neghabi *, Arzhang Shahbazi, Fahimeh Abas Abadi Arabi Pages 269-290

  The present study examines the impact of auditor social and human capital on audit services. This research is descriptive in nature and method and in terms of purpose, it is an applied research and since in the present study the current status of variables has been analyzed using past information through past information, it is in the category of descriptive studies. And post-event type is included. In the course of this research, two hypotheses were formulated and 112 Firms were selected through sampling by systematic deletion method for a period of 7 years between 2015 to 2021 and data related to research variables after compilation in Excel software using software Ivory version 10 were statistically analyzed. The results of the hypothesis test showed that the social and human capital of the auditor has a significant direct effect on audit services.

  Keywords: Social Capital, Auditor Human, Audit Services
 • Seyedeh Maryam Babanezhad Bagheri, Abbasali Pouraghajan *, M. Mehdi Abbasian Feridoni Pages 291-318

  Prediction and clear understanding of the behavior of a phenomenon plays a major role in adopting strategies and decisions. All-round development and deepening of the capital market as the driving engine of economic development requires the public trust of participants in its efficiency and correctness in determining the fair price of securities. On the other hand, predicting company value, price fluctuations, or stock returns is very important in portfolio selection, asset management, and even stock pricing of newly listed companies.In this research, using the data of 159 companies during a 10-year period including 2011-2020 and the factors affecting the company's value, including financial ratios, corporate governance mechanisms, macroeconomic factors, and the stock market, the company's value has been predicted. In this research, two structures of deep learning methods including GRU and BLSTM are used for better evaluation. The results of examining the data collected using deep learning techniques indicated that the combined model with a lower RMSE error than the GRU model predicted the value of the company.

  Keywords: company value, financial ratio, Corporate Governance, Macroeconomics, Stock market, deep learning
 • Marjan Madani Garakani, Umar Safar * Pages 319-341

   The subject of the current research is a comparative study of the work of Sadr Alddin Eini with the title "Death of the usurer" or the usurer, and the story "Haji Agha" by Sadegh Hedayat, based on the similarities and contrasts as well as the metaphors used in each of these works. In relation to the negative economic and social effects of usury, the cultural and religious commonalities of both Iranian and Tajik nations should be mentioned in this regard, Sadr Alddin Eini's "The Profiteer's Death" in the Tajik literature of the former Soviet era as the best realistic work in promoting and increasing the value of modern prose. Tajikistan has provided assistance. "Haji Agha" by Sadegh Hedayat is also one of the exceptional works, which testifies to the author's special style and style, his realistic art. And these works are not only known as valuable works of these literatures, but also express a special style and method, especially a clear example of the school of realism in the prose of Persian speakers. Therefore, it can be said that Tajik and Iranian Persian literature deserves to be examined from a comparative perspective to reveal the generality and commonalities in them. The basis of the methodology of this research is historical-comparative analysis. Matching or comparing the source is rich in sources of human knowledge. In his various investigations, man has chosen comparison and comparison as a way to reach the original facts related to his research fields. The importance of comparative criticism is that it reveals the sources of intellectual and artistic currents of literature. The result of the present research shows that above all, the above-mentioned stories are very similar in terms of theme and content and the issues depicted. The authors depict the issue of usury in Central Asia and Iran and show its harmful nature in the economic life and people's lives.

  Keywords: Islamic economy, Persian literature, Usury