فهرست مطالب

نشریه گفتمان طراحی شهری
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصوره گرامی مقدم، منصور یگانه*، سیده مرضیه طبائیان صفحات 1-26

  مسیله: کیفیت بصری از عوامل تاثیرگذار کالبد فضاهای آموزشی بر خودکارآمدی کودکان است. کمبود کیفیت بصری در کالبد فضاهای آموزشی پیش دبستانی کاهش انگیزش و اثربخشی توانایی در کودکان را به همراه خواهد داشت.

  هدف

  شناخت ابعاد کیفیت بصری، قابلیت دید و میزان دید است که نقش بسزایی در شکل گیری رفتار کودکان دارند.

  روش

  درصورتی که کیفیت بصری فضا بر اساس خودکارآمدی در شکل گیری فضاهای آموزشی کودکان 4 تا 6 سال لحاظ شود تبعات مثبتی ازجمله فعالیت های انگیزشی، اشتیاق و شایستگی در پی خواهد داشت و شکل گیری فضاهای آموزشی فاقد کیفیات بصری تبعات منفی را در رفتار کودکان ازجمله عدم حس لیاقت، علاقه و کاهش رضایت مندی و امنیت فضایی بر جای خواهد گذاشت. پژوهشگران دیگر خودکارآمدی کودکان را از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار داده اند و از دیدگاه تحلیل کیفیت بصری فضاهای آموزشی تاکنون بررسی انجام نشده است.

  نتایج

  در پژوهش حاضر تلاش شده کیفیت بصری کالبد فضای آموزشی کودکان را بر خودکارآمدی در کودکان 4 تا 6 سال مورد بررسی قرار دهد و داده ها جهت کارایی کیفیت بصری فضاهای آموزشی با تکنیک تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار Depthmap  و Maxqda2020 در 5 نمونه از پیش دبستانی های اصفهان (فولادشهر) سنجیده شده است.

  کلیدواژگان: کیفیت بصری1، فضای آموزشی، خودکارآمدی2، قابلیت دید، میزان دید
 • پیمان حسینی گوهری، علی اکبری*، رضا افهمی صفحات 27-43
  اهداف

  در تهران که شهری زاده دوران مدرن و همواره مهاجرپذیر است، برقراری رابطه معنادار میان فضای شهری/کالبدهای معماری با شهروندان، یکی از مهم ترین چالش های طراحی و برنامه ریزی بوده است. بافت جمعیتی و کالبدها با سرعت زیاد دچار تحولات چشم گیر می شوند و شهروندان نقاط اتکای کمتری می یابند تا خود و خاطرات شان را با آن ها بازیابند.

  روش ها

  پارادایم تحقیق تفسیری و رویکرد تحقیق، کمی است. منطق استدلال مبتنی بر استدلال استنتاجی است. آنالیز داده ها از طریق طرح تحقیق توصیفی-تحلیلی و آزمون میانگین داده ها، تعیین ضریب همبستگی مولفه ها و نهایتا تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است.

  یافته ها

  در بعد کنش فضایی، «فیزیک و ساختار فضا» و «ساختار نشانه ها» بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. پاسخ دهندگان قادر به درک ساختار فضا و رابطه اجزا و فهم زبانی هستند که معانی را منتقل می کند. در بعد بازنمایی فضا، «ایدیولوژی و پیش داشته های ذهنی» بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. پاسخ دهندگان ذهنیت های خود را در تطبیق با تجربه های جدید در قضاوت ارزش های کیفی فضا، دخالت داده اند و نسبتی از آن را انتظار دارند. در بعد فضای بازنمایی، «ادراک اجتماعی» بالاترین میانگین را داشته است و این می رساند که افراد به پاسخ گویی فضا به نیازهای روانی آن ها از امر اجتماعی و تجربه فضا در کنار سایر شهروندان اهمیت داده اند.

  نتیجه گیری

  ابعاد پدیدارشناختی فضا در روند تولید فضای عمومی شهری در قلمروی کاربری های فرهنگی، به نحوی قابل احصا و ارزیابی است که در تجربه زیسته افراد از فضا ملموس است. این امر می تواند به طرز معناداری برنامه ریزی فضاهای شهری و طراحی کالبدهای معماری را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: تولید فضا، پدیدارشناسی فضا، معماری معاصر تهران، فضاهای فرهنگی شهری، تجربه زیسته
 • شهاب پازوکی*، علی تقوی صفحات 44-59

  طرح مسیله: بررسی و تحلیل چگونگی شکل گیری و بسط مفهومی از «پرفورمنس» در مطالعات شهری، با تمرکز بر حوزه بلاغی «پیاده روی شهری» و تاثیر این مفهوم بر شکل گیری برداشت های جدید از شهر و روال های شهری، مسیله این تحقیق است.

  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مفهوم «پرفورمنس» در گفتمان شهری و معرفی کارآیی آن در مطالعه پدیده های شهری و طراحی فضاهای عمومی شهری انجام شده است.

  روش ها

  روش پژوهش حاضر کیفی است. بر پایه مطالعه کتابخانه ای، نحوه شکل گیری این مفهوم و تاثیرات آن در حوزه مطالعات شهری تحلیل شده است

  یافته ها

  پیاده روی شهری (به ویژه «یله گردی» دبور) به واسطه برخورداری از ظرفیت های درونی، خاستگاه مفهومی از پرفورمنس بوده که نه تنها زمینه ساز تغییر مناسبات شهر با ساکنانش شده، بلکه در پیدایش روال ها و اشکال جدید رفتاری در شهر موثر بوده است. یله گردی عناصری چون بازی، نمایش، مداخله و موقعیت را به نظام شهر تحمیل کرده و شهر را نه بر اساس روایت مسلط پیشین، بلکه بر پایه تجربه ورزی های کنشگران مورد خوانش قرار می دهد.

  نتیجه گیری

  توجه ویژه به فعالیت ها و امور روزمره، مواجهات زودگذر، فرایندهای عمل و کنش های متقابل اجتماعی درزمینه شهر، نیازمند رویکردی است که بتواند منطق عملکردی این فعالیت ها را رمزگشایی کند. پرفورمنس هم به عنوان نوعی رفتار و هم به عنوان نوعی قیاس و روش کارآمد، ظرفیت های خود را در مطالعات شهر نشان داده و به اثبات رسانیده است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: پرفورمنس، پیاده روی شهری، پرسه زنی، یله گردی، گی دبور
 • سپیده سنجری، زهرا سادات سعیده زرآبادی*، مصطفی بهزادفر صفحات 60-90
  اهداف

  شهرها و مناطق اطراف آن ها مراکز ایجاد فرصت و شکوفایی هستند و در واقع به عنوان قطب های مهم برای فرصت های اقتصادی، نوآوری، کار آفرینی، تولید و تعامل اجتماعی و فرهنگی عمل می کنند. در عین حال شهر ها کانون هایی هستند که اکوسیستم ها از آستانه های عملکردی خود عبورکرده و با افزایش تقاضاها و فشارها بر منابع طبیعی، نابرابری ها و آسیب پذیری ها را بیش از پیش تقویت می کنند. از این رو زمان آن است تا از مدل مبتنی بر استخراج به یک مدل تجدید پذیر، انعطاف پذیر و مبتنی بر طبیعت که محدودیت های جهان ما را می پذیرد،حرکت کنیم.

  روش ها

  این پژوهش با هدف شناسایی مفهوم شهر مولد به عنوان مفهومی بدیع در حوزه شهرسازی، از طریق روش مرور نظام مند مبتنی بر الگوی چهار مرحله ای با تدوین استراتژی جستجوی مقالات و فرآیند جستجو با واژگان «شهرمولد»، «شهرسازی مولد»، «بهره وری شهری» و «شهر طبیعت» در پایگاه های استنادی برتر آغاز گردید، در جستجوی اولیه 214 مقاله در سالهای 2013 تا 2022 شناسایی شدند که از این تعداد، 68 مقاله به منظور پاسخ به سوالات پژوهش انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش مبین آن است که سازگاری با تغییرات آب و هوایی و تاب آوری در برابر مخاطرات زیست محیطی مستلزم یک دیدگاه بلندمدت مبتنی بر درک طبیعت است.

  نتیجه گیری

  ازاینرو بکارگیری مفهوم شهرمولد در قالب یک رویکرد مبتنی بر طبیعت وآینده نگر که قادر است طبیعت را به عنوان نیروی محرکه در خود جای دهد و ضمن کاهش فشار ها بر منابع طبیعی، باز آفرینی اجتماعی، دوام پذیری اقتصادی، پایداری اکولوژیکی و تداوم عملکردی - فضایی شهر ها را در مقابله با چالش ها و مخاطرات زیست محیطی پیش رو تضمین نماید، در برنامه های توسعه شهری معاصر ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: شهر مولد، بهره دهی شهری، شهرسازی مولد، شهر طبیعت، راه حل مبتنی بر طبیعت، مرور نظام مند
 • سمانه جلیلی صدرآباد*، مهدیه نوروزی پور فیروز صفحات 91-119
  اهداف

  فضای شهری از اصلی ترین مکان ها برای تعاملات اجتماعی مردم است که شامل میدان ها، خیابان ها، دسترسی ها و... می باشد. این فضاها نیازمند طراحی همه شمول به معنی استفاده راحت و آسان برای تمامی افراد با هر محدودیت جسمی و حرکتی است. بخش قابل توجهی از شهروندان را افراد کم توان تشکیل داده اند لذا باید توجه ویژه ای به برطرف نمودن نیازها و مشکلات آنها در سطح شهر انجام شود. افراد کم توان شامل شهروندانی با معلولیت حرکتی، ذهنی، حسی و احشای داخلی، زنان باردار، کودکان و سالمندان هستند. در همین راستا هدف این مقاله بررسی و شناخت مشکلات فیزیکی تردد افراد کم توان در محور مورد مطالعه و ارزیابی آنها برای حضور افراد کم توان و توانیاب می باشد.

  روش ها

  پس از شناخت وضع موجود به وسیله مطالعه منابع کتابخانه ای و طرح های فرادست، با انجام برداشت میدانی از محور مطالعاتی به تحلیل آن با روش SWOT و سناریو ویزارد پرداخته شده است. پس از اولویت بندی راهبردهای تدوین شده به طراحی سیاست و راهکارهای اجرایی پرداخته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد، از مهم ترین مشکلات موجود در محور هدف می توان به عدم مناسب سازی مبلمان برای استفاده افراد کم توان توانیاب، عدم کف سازی مناسب، عدم مکان یابی مناسب موزاییک های مسیریابی نابینایان، عدم مناسب سازی ایستگاه های حمل ونقل اشاره نمود. همچنین با انجام راهکارهایی مانند مناسب سازی کاربری های خدماتی، مناسب سازی ایستگاه های حمل ونقل، کفسازی استاندارد برای انواع گروه های کم توان، مکان یابی مناسب مبلمان شهری، طراحی مبلمان شهری برای استفاده تمامی شهروندان و ایجاد تابلوهای حسی و صوتی می توان فضاهای شهری را برای حضور افراد کم توان و توانیاب آماده سازی کرد.

  کلیدواژگان: طراحی همه شمول، مناسب سازی، افراد کم توان و توانیاب، محور انقلاب
 • محمد لطیفی، محمدجواد مهدوی نژاد صفحات 120-135
  اهداف

  کارایی را به عنوان یک شاخص فرهنگی می توان آسایش حاصل از آرایش مناسب اجزاء و نقطه اتصال بین فرم و عملکرد تعریف نمود؛ که نقش مهمی در کیفیت بخشی به فضا دارد. چنین نگرشی به طراحی؛ تلاشی است به منظور دست یافتن به الگویی از معماری ارزشمند پیشین جهت سنجش پایداری و کشف دستور زبان فضا با هدف ماندگاری و اصالت بخشی به طراحی معاصر، تداوم حیات زمینه های ارزشمند شهری و خلق آثاری برای آینده معماری.

  روش

  پژوهش حاضر نوعی پژوهش اسنادی، مبتنی بر استفاده از داده های الگوهای باارزش گذشته است که با اتخاذ رهیافت توصیفی- تحلیلی، به تحلیل مفهوم کارایی در ساختار عملکرد و فرم در خانه های بومی قاجار اصفهان می پردازد.

  یافته ها

  عمده توده گذاری به ترتیب در جبهه های شمالی (فضاهای عمومی)، غربی (فضاهای خدماتی)، جنوبی (فضاهای خصوصی) و شرقی (فضاهای خدماتی) صورت گرفته است. همچنین داده های به دست آمده از نرم افزار اکوتکت نشان دهنده آن است که بهترین جهت در شهر اصفهان فاصله بین 5/17 درجه جنوب غربی تا 5/22 درجه جنوب شرقی می باشد. با این وجود فراوانی رون اصفهانی در خانه های بومی قاجار اصفهان بسیار کم و تاکید بر جهت گیری در راستای شمال-جنوب بوده و جنوب شرقی یا جنوب غربی آن چندان مورد توجه نبوده است؛ بلکه موقعیت زمین، نحوه دسترسی به آن و نیز راستای کوچه ها نقش تعیین کننده تری نسبت به پایبندی به راستای رون اصفهان داشته است.

  نتیجه گیری

  پیکره بندی فضا، میزان انرژی دریافتی و ارتباط بصری محیطی (دید) از شاخصه های تاثیرگذار بر کارایی می باشد که با نحوه توده گذاری، روابط فضایی و تناسبات فضایی معنا می یابد. 

  کلیدواژگان: کارایی، طراحی یکپارچه، نظام فضایی کارا، رون اصفهان، فضای بینابین
 • هیراد حسینیان، جمال الدین سهیلی، فریبا البرزی صفحات 136-152

  بیان مسئله: 

  ساختارشکل واژه ای است که چارچوب شکل گیری اشکال را معنا بخشیده و منجربه درک نوع ترکیب اشکال می گردد، باید توجه داشت که این ساختارشکل برمبنای نسبت تداخل در الگوی هندسی قابل بررسی می باشد، لذا این الگو می تواند با تعاملات اجتماعی برآمده از لایه بندی ساختار شکلی- حرکتی اقشار وارد موازنه شود به قسمی که هرچه تعاملات اجتماعی منسجم تر ظاهر گردد، لایه بندی ساختار شکلی- حرکتی اقشار نیز به مراتب تطبیق پذیرتر بوده که بابهره از ابزار بصری (نقطه تا حجم) برآمده از دیدگاه هردگ می تواند به نوع دسته بندی ساختار شکلی- حرکتی اقشار و سپس از فصل اشتراک آنها به پیوند گره های اجتماعی حاصله منجر گردد.

  هدف

   گره های اجتماعی می تواند منجر به فصل اشتراک الگوی هندسی موجود در مجموعه و لایه های شکلی- حرکتی اقشار مرتبط به آن شود. به نحوی که اگر این مهم احصا نگردد، جانمایی و نقطه شروع ساختار شکلی- حرکتی هر کدام از اقشار در هم ارزی صحیح با ترکیب شکل مجموعه قرار نگرفته و این خود منجر به عدم خوانش فضایی و ساختارشکنی شکلی در مجموعه نقش جهان می شود.
  137

  روش تحقیق:

   سعی شد با بهره از ماهیت تفسیری- تاریخی جستار و تحلیل روابط هندسی تصاویر ترسیمی و به واسطه درک الگوی آن و بهره از استدلال قیاسی به روند ساختارشکلی مجموعه نایل آمد و با طرح فرضیه ؛ «محتمل است که جانمایی گره های اجتماعی در مجموعه نقش جهان اصفهان می تواند دلیلی بر همسویی الگوی هندسی با ساختار شکلی-حرکتی اقشار از منظر شکل گرایی چون هردگ باشد».

  نتیجه گیری

   با این فرض، می توان بر همنوایی الگوی هندسی میدان با ساختار شکلی مجموعه در راستای شناسایی گره های حاصله از هم ارزی ساختار حرکتی اقشار در مجموعه نقش جهان دست یافت. این مهم می تواند در جهت توجیه پیشبرد همزمان فرم و عملکرد در نحوه پیکره بندی این میدان شهری در زمان احداث آن تا به امروز، موثر واقع گردد.

  کلیدواژگان: میدان نقش جهان اصفهان، ساختار شکل، تعامالت اجتماعی، شکل گرایی، هردگ
|
 • Mansoureh Gerami Moghadam, Mansour Yeganeh*, Seyedeh Marzieh Tabaian Pages 1-26
  Aims

  Visual quality is one of the factors influencing of  body´s  educational spaces on children's self-efficacy. Lack of visual quality in preschool educational spaces will reduce motivation and self-efficacy in children.

  Methods

  The dimensions of visual quality are visibility, visibility, and depth, which play an essential role in shaping children's behavior. Suppose the visual quality of the space-based on self-efficacy is considered in the formation of educational spaces for children 4 to 6 years old. It will have positive consequences such as motivational activities, enthusiasm and competence, and the formation of educational spaces.Without visual qualities will have negative consequences in children's behavior Lack of sense of worth, reduced satisfaction, and space security will leave.

  Conclusion

  In the present study, an attempt was made to evaluate the visual quality of children's educational space on self-efficacy in children aged 4 to 6 years. Furthermore, the data for the visual quality efficiency of educational spaces using content analysis technique and Depthmap and Maxqda 2020 software in five sample Primary schools in Isfahan (Fooladshahr) have been measured.

  Keywords: Visual quality, educational space, self-efficacy, visibility
 • Peyman Hosseini Gohari, Ali Akbari*, Reza Afhami Pages 27-43
  Aims

  In Tehran, which is a city born in the modern era and is always open to immigration, establishing a meaningful relationship between the urban space/architectural bodies and citizens has been one of the most important design and planning challenges. The demographic structure and buildings undergo dramatic changes at a high speed, and citizens find fewer points of support to recreate themselves and their memories with them.

  Methods

  Research paradigm is interpretive and the approach is quantitative. The collected data through a survey study is analyzed with statistical tests. Data analysis is done through descriptive-analytical research design and the validity of the research model has been measured thorough exploratory factor analysis.

  Findings

  In the dimension of “spatial practice”, “physics and the structure of space” followed by “the structure of signs”, have gained the most points. The respondents are able to understand the relationships of the components and the language that conveys the meanings in experienced spaces. In the dimension of “representation of space”, “ideology and mental preconceptions” has the highest score, which means that the respondents interfere their mentalities in judging the qualitative values of the space. In the “representational space”, the “social perception” has the highest average which means that people have given importance to their psychological needs in the experience of the public space alongside other citizens.

  Conclusion

  The phenomenological dimensions of space in the realm of cultural uses can be counted and evaluated in a way that is concreted in people's lived experience of space. This can significantly affect the planning of urban spaces and the design of architectural bodies.

  Keywords: the production of space, phenomenology of space, contemporary architecture of Tehran, cultural architecture, lived experience
 • Shahab Pazouki* Pages 44-59
  Aims

  This article discusses the formation of the concept of "performance" and its expansion in urban studies, focusing on the rhetorical field of "city strolling" and the effect of this concept in forming new perceptions of the city and urban practices. The present research was conducted with the aim of evaluating the impact of the concept of "performance" in urban discourse and introducing its effectiveness in the study of urban phenomena and the design of urban public spaces.

  Methods

  The research method is qualitative. Based on library research, the formation of this concept and its effects in the field of urban studies have been analyzed.

  Findings

  City strolling (especially Debord's "Dérive") due to its internal capacities, has been the origin of the concept of performance, which has not only changed the relationship between the city and its residents, but also has been effective in the emergence of new practices and forms of behavior in the city. "Dérive" imposes elements such as play, show, intervention and situation to the city system and reads the city not based on the previous dominant narrative, but based on the experiences of the activists.

  Conclusion

  Special attention to daily practices and affairs, fleeting encounters, action processes and social interactions in the context of the city requires an approach that can decipher the functional logic of these activities. Performance, both as a kind of behavior and as a kind of analogy and efficient method, has shown and proved its potential in city studies.

  Keywords: Performance, City Strolling, Flâneurie, Dérive, Guy Debord
 • Sepideh Sanjari, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi*, Mostafa Behzadfar Pages 60-90
  Aims

  Cities and their surrounding areas provide the ground for creating opportunities. Moreover, these places reveal systematic socio-economic fault lines, gaps, inequalities, and structural poverty. Cities are centers where ecosystems cross their functional thresholds and reinforce inequalities and vulnerabilities with increasing demands and pressures on limited natural resources. Therefore, it is time to move quickly from the extraction-based model in the last century to a renewable, flexible, and nature-based model which accepts the limitations of our world.

  Methods

  Therefore, this study aims to identify the concept of productive city as a novel concept in the theoretical field of urban planning using the systematic review method based on a four-stage model via formulating the search strategy of papers and search process considering terms of productive city, productive urban planning, urban productivity and nature city in the top citation databases. In total, 214 papers were identified from 2013 to 2022 in the initial search, 68 of which were selected as eligible for deeper investigation and response to the research questions.

  Findings

  This research indicate since adapting to the effects of climate change and resilience against environmental hazards requires a long-term perspective based on understanding nature.

  Conclusion

  applying the concept of the productive city as a nature-based approach, guaranteeing social regeneration, economic and ecological sustainability, and functional-spatial continuity of cities in facing the upcoming challenges and environmental hazards, and reduce the pressures on natural resources. Furthermore, this seems necessary in contemporary urban development plans.

  Keywords: Productive city, Urban productivity, Productive urban planning, Nature city, Nature-based solution, Systematic review
 • Samaneh Jalilisadrabad*, Mahdieh Norouzi Pour Firooz Pages 91-119
  Aims

  Urban space is one of the main places for people's social interactions, which includes squares, streets, accesses, etc. these spaces require a comprehensive design that means comfortable and easy to use for all people with physical and mobility limitations. A significant part of the citizens are people with disabilities, so special attention should be paid to addressing their needs and problems in the city. People with disabilities include Persons with physical, mental, sensory, and internal disabilities, pregnant women, children, and the elderlyIn this regard, the purpose of this article is to identify the physical problems of people with disabilities in the study area and evaluate them for the presence of people with disabilities.

  Methods

  after recognizing the current situation by studying library resources, by conducting a field survey, it has been analyzed by SWOT method and Wizard scenario. After prioritizing the developed strategies, executive solutions have been designed.

  Finding and Conclusion

  The results obtained from this study show that one of the most aim problems in the target axis is the lack of adaptation of furniture for the use of people with disabilities, lack of proper flooring, lack of adaptation of transportation stations. Appeared. Also, performing solutions such as adapting service uses, adapting transportation stations, standard flooring for all types of low-power groups, locating suitable urban furniture, designing urban furniture for the use of all citizens, and creating sensory and audio panels to adapt spaces. A city helps for the presence of people with disabilities.

  Keywords: universal design, Adjustment, People With Disabilities, Enghelab street
 • Mohammad Latifi*, Mohammadjavad Mahdavinejad Pages 120-135
  Aims

  Efficiency as a cultural index can be defined as the comfort resulting from the proper arrangement of components and the connection point between form and function; which plays an important role in adding quality to the space. Such an attitude to design; It is an attempt to obtain a model of valuable previous architecture to measure sustainability and discover the grammar of space in order to create works for the future of architecture.

  Methods

  The current research is a kind of documentary research, based on the use of data of valuable models of the past, which, by adopting a descriptive-analytical approach, analyzes the concept of efficiency in the structure of function and form in native Qajar houses of Isfahan.

  Findings

  Most of the massing has been done in the north (public spaces), west (service spaces), south (private spaces) and east (service spaces) fronts, respectively. Also, the data obtained from Ecotect software shows that the best direction in Isfahan city is between 17.5 degrees southwest and 22.5 degrees southeast. However, the frequency of Isfahan Orientation in the native Qajar houses of Isfahan is very low, and the emphasis is on the orientation in the north-south direction, and the southeast or southwest of it has not been given much attention.

  Conclusion

  The configuration of the space, the amount of received energy and the visual communication of the environment (sight) are among the indicators that affect the efficiency, which is understood by the way of massing, spatial relations and spatial proportions.

  Keywords: Efficiency, Integrated Design, Efficient Space System, Orientation in Isfahan, Intermediate Space
 • Hirad Hosseinian, Jamluddin Soheili, Fariba Alborzi Pages 136-152

  Problem: 

  Structure is a term that creates meaning for the framework of formation of different shapes and is able to create targeted condition for formation and even interference for shapes.

  Target: 

  It is to be noted that this process of formation of shapes is based on defined module and this module is regarded as infrastructure for layout of shapes and is accompanied with social exchanges, activities and equilibrium; since, if a space has great amount of quality and eligibility, it is able to attract more amount of people and turned into a place for gathering social groups and collecting social groups based on different layers of social classes is effective on geometrical structure of a complex and is also regarded as basis for formation of merged geometrical principles in general structure of a shape; since, if this principle is not correctly regarded as equilibrium, the motion system of different classes are not directed toward correct path and finally leads to interference of motion layer, lack of eligibility and localization of space.

  Method

   Thus, it is attempted through benefiting from interpretative and historical nature to geometrically analyze this set and describe its elementary structure as intact form and then by benefiting from deductive reasoning to describe details of this set from viewpoint of general structure and due to analytical tables, it is possible to obtain better understanding from relationship of geometrical system with structure of set and in continuation of this process, through raising hypothesis (probably formalism by Klaus Herdeg).

  Result

   It is possible to obtain conformity of geometrical pattern originated from structure of this set and recognizing groups obtained from conformity of motor structure of layers in Naghshe Jahan square that is effective on political and economic issues of this set.

  Keywords: Naghshe-Jahan Square, General Structure, Social Exchanges, Formalism, Klaus Herdeg