فهرست مطالب

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت - شماره 68 (بهار و تابستان 1401)
 • شماره 68 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریدون رمضی، الهه امینی فر*، کامران شیوندی چلیچه، علیرضا عصاره صفحات 5-24

  هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های عناصر چهار گانه به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مسیله محور در درس ریاضی دوره ابتدایی بود. مشارکت کنندگان 19 نفر بودند و نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. الگوی برنامه درسی مسیله محور با استفاده از ویژگی های عناصر و با روش تحلیل کیفی محتوا در درس ریاضی دوره ابتدایی طراحی شد. ویژگی های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتباریابی و از روش آنتروپی شانون جهت پردازش داده ها استفاده گردید. براساس نتایج تحلیل، 7 مقوله اصلی شامل ویژگی های اهداف در سه سطح شناختی، نگرشی، مهارتی، محتوا، ارزشیابی، راهبرد یاددهی-یادگیری و به تعداد 46 مقوله فرعی شناسایی شدند. در بخش دلفی فازی نیز تمامی ویژگی ها با کسب مقدار فازی زدایی شده بیشتر از 7/0 تایید شدند. نتایج آنتروپی شانون مشخص کرد، ویژگی های شروع تدریس با سوال چالش برانگیز، ایجاد محیط مناسب آموزشی، نظارت مستمر بر کیفیت راهبردهای یادگیری و ارتباط با استعدادهای دانش آموزان بیشترین میزان توجه را به خود جلب و بالاترین رتبه ها را کسب و ضریب اهمیت بیشتری نسبت به سایر ویژگی ها داشته اند.

  کلیدواژگان: عناصر برنامه درسی، الگوی مسئله محور، درس ریاضی، دوره ابتدایی
 • اعظم حمیدی نصرآباد*، علی حسینی خواه، مسعود گرامی پور، حسین قاسم پور مقدم صفحات 25-46

  هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش معلمان در بهبود مهارت خواندن دانش آموزان دوره اول ابتدایی است. این مطالعه با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 16 اطلاع رسان با روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار atlas. Ti منجر به شناسایی پنج مقوله اصلی به نام دانش تخصصی، ارتباطات و رضایت شغلی، آشنایی با عناصر برنامه درسی و پداگوژی، صلاحیت رفتاری، قدرت کاریزماتیک  و تفکر زیربنایی معلم گردید. نتایج نشان داد توجه به مقوله های استخراجی از نظر معلمان به منظور بهبود مهارت خواندن دانش آموزان دوره اول ابتدایی لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: نقش، بهبود، معلمان ابتدایی، دوره اول ابتدایی، مهارت خواندن، پدیدارشناسی
 • زینب مرادی* صفحات 47-63

  بیماری همه گیر کرونا و پیامدهای آن باعث ایجاد اضطراب در اقشار مختلف جامعه شده است. به ویژه، گذار مجدد از آموزش آنلاین به آموزش های حضوری و آسیب های ناشی از این فرآیند، روند آموزش برخی دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین شناسایی نگرانی های دانش آموزان و درک پیش بینی های اضطراب در طول بازگشایی مراکز آموزشی به ما امکان می دهد تا به علل اصلی اضطراب پس از دوره ی همه گیری کرونا و بازگشایی های مجدد مراکز آموزشی بپردازیم.
   این تحقیق یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا است و جامعه ی آماری آن، دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران طی بازگشایی های مجدد مدارس بعد از حدود دو سال آموزش انلاین در اواخر سال تحصیلی 1400-1401 و پس از همه گیری کرونا بوده که با روش نمونه گیری هدفمند 40 شرکت کننده، 20 شرکت کننده دختر و 20 شرکت کننده که دارای ملاک پژوهش بودند انتخاب شده و پس از مصاحبه با شرکت کننده ها و رسیدن به نقطه ی اشباع نظری، نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، حاکی از دو درون مایه ی اصلی، ساختار اجتماعی و نهاد خانواده و فرد بوده است.

  کلیدواژگان: اضطراب، بازگشایی مدارس، همه گیری کروناویروس، دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم
 • سیروس منصوری*، هادی عسگری صفحات 65-82

  هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای مدیریت مدرسه محور در نظام آموزشی ایران بر مبنای رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بود. روش پژوهش، مطالعه از نوع مدل سازی بود. جامعه آماری پژوهش، مختصصان اعضای هیات علمی دانشگاه بودند که 25 نفر به صورت هدفمند از نوع موارد مطلوب انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه خود تعاملی محقق ساخته بود. به منظور سنجش و ارزیابی روایی پرسشنامه، از ملاک روایی محتوایی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه 96/0 بدست آند.. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که 9 عامل به عنوان به عنوان موانع مدیریت مدرسه محور نقش ایفا می کنند. همچنین نتایج نشان داد، موانع مالی(هزینه بر بودن مدیریت مدرسه محور)، موانع اجتماعی فرهنگی و موانع سیاسی(تمرکز سیاسی بر مدارس توسط دولت مرکزی) به عنوان متغیر مستقل کلیدی دارای قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایین هستند. همچنین نتایج نشان داد عدم باور به صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس، عدم وجود امکانات زیرساختی، تاکید مدیران بالادستی بر نظارت و کنترل مدارس و عدم همراهی جوامع محلی با مدیریت مدرسه محور به عنوان متغیرهای پیوند دهنده دارای بیشترین قدرت نفوذ و بیشترین قدرت وابستگی می باشند و تمرکزگرایی در نظام آموزشی کشور و عدم اختیارات قانونی به مدیران و کادر مدرسه به عنوان متغیر وابسته دارای قدرت وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کم می باشد.

  کلیدواژگان: نظام آموزشی، مدیریت مدرسه محور، رویکرد ساختاری- تفسیری
 • رضا فریدزاده* صفحات 83-108

  شهود یکی از ویژگی های کارآفرینان و عاملی مهم در فرایندهای تصمیم گیری کارآفرینان است. در سالهای اخیر همزمان با توسعه کارآفرینی به عنوان یک علم میان رشته ای، شهود و ارایه تعاریف مختلف از آن، مورد توجه محققان و پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته و تحقیقات فراوانی در این حوزه نوشته نشده است. این در حالی است که در رشته های دیگر علوم انسانی مخصوصا مدیریت (که کارآفرینی با آن ارتباط نزدیکی دارد) ، علوم پایه و حتی علوم پزشکی پیشینه و ادبیات نظری مناسبی در این باره وجود دارد. از طرف دیگر به نظر می رسد در اندک پژوهش های صورت گرفته نیز، بنیان های نظری و معرفتی این مفهوم آنچنان که ضروری است ، مورد پژوهش قرار نگرفته و تحقیقات بسیار کمی در این حوزه صورت گرفته است. در این مقاله اولا تعاریف وپژوهش های صورت گرفته درباره شهود مرور می شود و ثانیا به پژوهش های اندک صورت گرفته در کارآفرینی و نسبت آن با سایر علوم پرداخته می شود .

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، شهود، مدیریت
 • میثم شاهملکی، حسن ملکی*، مصطفی قادری، غلامرضا مصباحی مقدم صفحات 109-128

  شناخت مولفه های تربیت اقتصادی زمینه پویایی آموزش در این زمینه را فراهم می آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص ها و مولفه های برنامه درسی تربیت اقتصادی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتز پژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالاتی هستند(211 مقاله) که از سال 1390 تا 1401 شمسی و 2010 تا 2022 میلادی در مورد تربیت اقتصادی در برنامه های درسی ارایه شده اند. نمونه پژوهش 32 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی مقالات مورد مطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه و تحلیل داده ها، ابعاد نشاط در برنامه درسی دوره ابتدایی در 4 عامل و 55 مقوله شامل بعد عوامل فردی (مشتمل بر شاخص ها و مولفه های وابسته به ویژگی های شخصیتی)؛ بعد فرهنگ و اخلاق اقتصادی(زمینه های اقتصادی موجود در جامعه)؛ بعد مفاهیم و دانش اقتصادی (شاخص های موجود در آموزش اقتصاد) و بعد مفاهیم جمعی و ارتباطی(شاخص های ارتباطی و تعاملی در آموزش) طبقه بندی شدند. تربیت اقتصادی به مولفه های درون سازمانی و برون سازمانی در نظام های آموزشی وابسته است که نیازمند برنامه ریزی کلان در این زمینه است.

  کلیدواژگان: تربیت اقتصادی، برنامه درسی، مولفه ها، سنتزپژوهی
 • فرح دخت چینی، رامین تبرائی*، حسن میرزاحسینی صفحات 129-153

  پژوهش حاضر باهدف تاثیر سبک دلبستگی برتنظیم هیجان بانقش میانجی سبک هویت انجام شد. روش پژوهش توصیفی واز نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کاشان درسال تحصیلی1401-1400 بودند،که500نفر  به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها براساس سه پرسشنامه سیاهه تنظیم هیجانی Gross & Jan (2003)،مقیاس سبک هویت(6G-ISI)وپرسشنامه سبک دلبستگی Collins and Reid ( 1990) ، جمع آوری شد. داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری و بااستفاده از نرم افزار لیزرل 8.8 و26 spss. تجزیه وتحلیل گردید.براساس نتایج سبک دلبستگی ایمن در سطح معنی داری 01/0 سبک دلبستگی اجتنابی در سطح معنی داری 05/0 ، سبک دلبستگی دوسوگرا در سطح معنی داری 01/0 ، به صورت مستقیم تنظیم هیجان را پیش بینی کردند. از بین سه دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن در سطح معنی داری01/0 ، با میانجی گری سبک های هویت تنظیم هیجان را پیش بینی کرد. سبک هویتی اطلاعاتی در سطح معنی داری 01/0 ، سبک هویتی سردرگم در سطح معنی داری 05/0 ، به صورت مستقیم تنظیم هیجان را پیش بینی کردند.   از بین سه دلبستگی، فقط سبک دلبستگی ایمن در سطح معنی داری01/0 ، نقش معنی داری در پیش بینی سبک هویتی هنجاری داشت.با توجه به نتایج این مطالعه، تنظیم هیجان یکی از مهمترین سازه های روانشناسی تربیتی و عامل مهمی در تعیین سلامت روانی وداشتن عملکرد موفق در تحصیل است که عوامل موثر بر تنظیم هیجان و پیشایندهای آن شناسایی بایدشود. برنامه ریزی جهت آموزش وبرگزاری کارگاه های آموزشی دراین زمینه در مدارس برای دانش آموزان  پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سبک هویت، سبک دلبستگی، تنظیم هیجان، نوجوانان
 • شادی افراز* صفحات 155-177

  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزارشده برای معلمان براساس مدل کرک پاتریک انجام شده است. جامعه پژوهش، کلیه افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی مذکور است و درنهایت، 123 نفر که در طی سال 1399-1400 در دوره ها شرکت کرده اند از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. این تحقیق از حیث نحوه گردآوری داده ها، توصیفی، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ کارکرد، ارزشیابی است. برای گردآوری اطلاعات در سطح اول، از فرم ارزیابی سطح واکنش، در سطح دوم و سوم برای ارزشیابی یادگیری و رفتار از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از این بود که در هر چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج، اثربخشی مطلوب وجود نداشته است و اهم دلایل این امر، عدم انجام نیازسنجی برای دوره های مزکور، تسلط نداشتن اساتید دوره ها بر محتوا و روش تدریس، نداشتن توجه و معیارهای صحیح برای جذب اساتید دوره ها، نبود انگیزه در معلمان برای مشارکت موثر در دوره ها و حضور صرفا جهت دریافت گواهی و مدرک و عدم توجه به محتوای مفید و کاربردی در دوره ها است.

  کلیدواژگان: سازمان، سطوح ارزشیابی
 • فرح زنوزی*، جواد کیهان، رحیم فردیان صفحات 179-201

  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شکل گیری مدارس پیشرو می باشد، تا در آموزش و پرورش ایران مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور ابتدا با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظری چهارچوب مفهومی در زمینه مولفه های یک مدرسه کارآمد و پیشرو ارایه گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی وتوسعه ای وروش آن به خاطر طبیعت موضوع، از نوع ترکیبی، و مشتمل بر روش های کمی و کیفی می باشد.. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و دبیران شاغل  در مدارس منطقه 15 و 16 شهر تهران می باشد.طبق اطلاعات بدست آمده جامعه آماری حدود 3000  نفرمی باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 344 نفر برآورد شده است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد،که 84 نفر از مدیران و 260 نفر از دبیران در مطالعه حاضر، شرکت کرده اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ به سوال های پژوهش، از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل عاملی  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که مولفه های مدیریت ورهبری، عوامل پژوهشی، عوامل آموزشی، منابع انسانی، بودجه و زیرساخت ها، فناوری و تجهیزات به عنوان مولفه های اصلی شکل گیری مدارس پیشرو می باشند که مولفه عوامل آموزشی بیشترین سهم را دارد.

  کلیدواژگان: مدارس، پیشرو، آموزش، پژوهش، مدیریت
 • سولماز آقائی، یاسر شهبازی*، محمدتقی پیربابایی، حامد بیتی صفحات 203-242

  برنامه درسی به عنوان ستون فقرات نظام آموزشی، یکی از عوامل مهم در راستای ایجاد تحولات بنیادین در نظام آموزش عالی به شمار می رود؛ هدف این پژوهش تبیین مدل اثربخشی آموزش کارآفرینی از دیدگاه اسلامی و آرای مقام معظم رهبری است تا بتوان با آن برنامه درسی آموزش معماری را، از نظر تحقق مولفه های کارآفرینی در دانشجویان بررسی کرد. روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است که در قسمت کیفی با بررسی آرای مقام معظم رهبری در مقالات، کتب و سخنرانی های ایشان، گزاره های توصیفی از اندیشه ایشان در خصوص اثربخشی آموزش کارآفرینی، با روش دلالت پژوهی استخراج شد. در بخش کمی داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS20 و  smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که الگوی کارآفرینی از دیگاه مقام معظم رهبری، در چهار رکن اصلی: بینش، دانش، مهارت و کسب و کار قابل تقسیم بندی است. و هر یک از این رکن های اصلی با الگوی اثربخشی آموزش کارآفرینی در برنامه درسی معماری همپوشانی دارد. بدین ترتیب مراکز آموزش عالی معماری می توانند در کنار ایجاد برنامه های درسی کارآفرینی در رشته معماری، با شناسایی پتانسیل های موجود در برنامه های درسی این رشته، به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف موجود در آن ها بپردازند. این الگو ضمن فراهم کردن شرایط تحقق آموزش کارآفرینی در رشته های دانشگاهی، زمینه اجرای یک الگوی بومی را در پرتو دستورات اسلامی فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: مدل کارآفرینی، اثربخشی آموزشی، مقام معظم رهبری، آموزش معماری، عناصر برنامه درسی
 • امید قادری*، حسین ابراهیمی مقدم، روح الله علیزاده صفحات 243-262

  این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی آموزش بسته آموزشی خودشناسی مبتنی بر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر باورهای غیر منطقی ارتباطی روی افراد انجام و اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد متاهل مراجع کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی مناطق 1 و3 شهر تهران با مشکل اختلافات زناشویی بود. در پژوهش حاضر از روش تحقیق تجربی از نوع شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در نمونه پژوهشی 16 نفر بصورت داوطلبانه که سطح بالایی در باورهای غیرمنطقی براساس پاسخ به پرسشنامه داوطلبانه مراکز مشاوره داشتند، انتخاب شدند و در گروه آزمایش و کنترل هر گروه 8 نفر بصورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه باورهای غیرمنطقی ارتباطی آدیلسون و اپشتاین بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انجام 12 جلسه آموزشی گردآوری اطلاعات انجام شد. از روش تحلیل کواریانس چند متغیره یا مانوا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس در متن مانکوا نشان داد که در فرضیه اصلی تحلیل کوواریانس در متغیر باورهای غیرمنطقی زوج ها (sig=0.02, F=6.059) معنادار است. نتایج فرضیه ها فرعی نیز نشان داد که تحلیل کوواریانس در متغیر تخریب کنندگی، باور به تغییر پذیری همسر، باور ذهن خوانی، باور کمال گرایی جنسی و تفاوت های جنسی زوج ها معنادار است. یعنی آموزش خودشناسی مبتنی بر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر باورهای غیرمنطقی متاهلین اثربخش است.

  کلیدواژگان: خودشناسی، اگزیستانسیالیسم، باورهای غیر منطقی
 • پرنیان تقی پور حویزی، علی اکبر شیخی فینی*، محمود مهرمحمدی، عبدالوهاب سماوی صفحات 263-290

  هدف این مقاله شناسایی سیاست ها و اقدامات لازم برای ایجاد هم سویی میان برنامه های آماده سازی معلمان و شایستگی های تربیت دموکراتیک است. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. میدان پژوهش، دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و مشارکت کنندگان 13 نفر از مدرسان این دانشگاه است. روش نمونه گیری ترکیبی از موارد مطلوب و گلوله برفی است. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. اطلاعات با استفاده از روش تحلیل مضمون و سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA در قالب 2 مضمون فراگیر، 8 مضمون سازمان دهنده و 25 مضمون پایه تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد سیاست ها و اقدامات اساسی برای برنامه های آماده سازی معلمان، در قالب دو مولفه راهبردها و راهکارهای برنامه های درسی تربیت معلم به تفکیک برنامه های درسی(برنامه درسی رسمی، غیرمستقیم، غیررسمی، بدون ساختار) و با هدف آماده سازی معلمان برای تحقق شایستگی های تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزشی شناسایی شده اند.
  لذا با توجه به نتایج پژوهش مذکور، بررسی فرصت ها، امکانات و منابع موجود برای دستیابی به این اقدامات باید در دستور کار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان نظام آموزشی قرار گیرد. توجه ویژه به راهبردها و راهکارهای برنامه های درسی تربیت معلم به تفکیک برنامه های درسی برای آماده سازی معلمان در تحقق تربیت دموکراتیک لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: سیاست ها و اقدامات، برنامه ها، آماده سازی معلمان، شایستگی، تربیت اجتماعی دموکراتیک
|
 • Fereidoon Ramazi, Elahe Aminifar*, Kamran Sheivandicholicheh, Alireza Assareh Pages 5-24

  The aim of the current research was to identify the characteristics of the four elements in order to provide a problem-oriented curriculum model in the elementary school mathematics course. There were 19 participants and the sampling was done purposefully. The data collection tools are semi-structured interviews and questionnaires. The problem-oriented curriculum template was designed using the characteristics of the elements and with the method of qualitative content analysis in the elementary school mathematics course. The identified features were validated by fuzzy Delphi method and Shannon's entropy method was used for data processing. Based on the results of the analysis, 7 main categories including the characteristics of goals at three levels of cognitive, attitudinal, skill, content, evaluation, teaching-learning strategy and 46 sub-categories were identified.                          In the fuzzy Delphi section, all features were confirmed by obtaining a de-fuzzified value greater than 0.7. The results of Shannon's entropy determined that the characteristics of starting teaching with a challenging question, creating a suitable educational environment, continuously monitoring the quality of learning strategies and communicating with students' talents have attracted the most attention and obtained the highest ranks and had a higher importance factor than other characteristics

  Keywords: curriculum elements, problem, oriented model, mathematics course, elementary school
 • Zeynab Moradi* Pages 47-63

  Coronvirus desies and its consequences have caused concern among various segments of society. In particular, the change in teaching methods from online to face-to-face training and the damage caused by this process in some cases has made this educational process difficult. Thus, identifying students' concerns and understanding the predictions of anxiety in the reopening of educational institutions will allow us to address the roots of this factor after the Corona epidemic and the reopening of schools.. This research is a qualitative research and content analysis and its statistical population is high school students in Tehran at the time of reopening of schools after the Corona epidemic. From this statistical population, 40 male and female subjects who met the research criteria were selected. After interviewing the subjects and analyzing them, sub-themes and main themes have been identified and classified.

  Keywords: Anxiety, Secondary School' Students, Reopening of Schools, Covid 19 Epidemic
 • سیروس منصوری*, Hadi Asgari Pages 65-82

  The purpose of the current research was to investigate the obstacles to the implementation of school-based management in Iran's educational system based on the interpretive structural modeling approach. The research method was a modeling study. The statistical population of the research was specifically the academic staff members of the university, 25 of whom were purposefully selected from the desired cases. The data collection tool was a researcher-made self-interactive questionnaire. In order to measure and evaluate the validity of the questionnaire, the criterion of content validity was used. The content validity of the questionnaire was 0.96. The data analysis was done with interpretive structural modeling method. The results of the research showed that 9 factors play a role as barriers to school-oriented management. Also, the results showed that financial obstacles (the cost of school-oriented management), socio-cultural obstacles and political obstacles (political focus on schools by the central government) as key independent variables have high influence power and low dependence. Also, the results showed that the lack of belief in the professional competence of school administrators, the lack of infrastructure facilities, the emphasis of upper management on the supervision and control of schools, and the lack of cooperation of local communities with school-based management as the linking variables with the greatest power of influence and the greatest power of dependence. and the centralism in the education system of the country and the lack of legal powers to school managers and staff as dependent variables have high dependency power and low influence power.

  Keywords: educational system, school-oriented management, structural-interpretive approach
 • Reza Faridzade* Pages 83-108

  Abstract
  Intuition is one of the characteristics of entrepreneurs and an important factor in the decision-making processes of entrepreneurs. In recent years, at the same time as the development of entrepreneurship as an interdisciplinary science, intuition and providing different definitions of it have not been noticed by researchers and researchers in this field, and many researches have not been written in this field. This is despite the fact that in other fields of humanities, especially management (with which entrepreneurship is closely related), basic sciences and even medical sciences, there is a suitable background and theoretical literature about this. On the other hand, it seems that the theoretical and epistemological foundations of this concept have not been researched as much as necessary in the few researches that have been conducted, and very little research has been done in this field. In this article, firstly, the definitions and researches about intuition are reviewed, and secondly, the little researches that have been done in entrepreneurship and its relationship with other sciences are discussed.

  Keywords: entrepreneurship education, intuition, management
 • Meysam Shahmaleki, Hassan Maleki*, Mostafa Ghaderi, Ghlam Reza Mesbahi Moghadam Pages 109-128

  Knowing the components of economic education provides the dynamic background of education in this field. The aim of the current research is to investigate the indicators and components of the economic education curriculum. The approach of the current research is qualitative and its method is research synthesis. The research community is all the articles (211 articles) that have been presented from 1390 to 1401 AD and from 2010 to 2022 AD regarding economic education in curricula. The sample of the research is 32 articles, which were selected based on thematic monitoring, theoretical data saturation, and purposefully. The research data were collected from the qualitative analysis of the studied articles. By analyzing the data, the dimensions of vitality in the curriculum of the elementary school in 4 factors and 55 categories including the dimension of individual factors (including indicators and components related to personality characteristics); The dimension of culture and economic ethics (economic fields in the society); The dimension of economic concepts and knowledge (indices in economic education) and the dimension of collective and communication concepts (communication and interaction indicators in education) were classified. Economic education is dependent on internal and external components in educational systems, which requires macro-planning in this field.

  Keywords: Economic education, curriculum, components, synthesis
 • Farahdokht Chini, Ramin Tabarraie*, Hassan Mirzahosseini Pages 129-153

  The current research was conducted with the aim of the effect of attachment style on emotion regulation with the mediating role of identity style. The research method was descriptive and structural equation analysis. The statistical population of the research was all second year high school students of Kashan city in the academic year of 1400-1401, of which 500 people were selected by random cluster method. Data were collected based on three questionnaires: Gross & Jan (2003) Emotional Regulation Inventory, Identity Style Scale (6G-ISI) and Collins and Reid (1990) Attachment Style Questionnaire. The data are obtained by structural equation modeling and using Laserl 8.8 and 26 spss software. analyzed. Based on the results, secure attachment style at a significance level of 0.01, avoidant attachment style at a significance level of 0.05, and ambivalent attachment style at a significance level of 0.01 directly predicted emotion regulation. Among the three attachments, secure attachment style predicted emotion regulation at a significant level of 0.01, with the mediation of identity styles. Informational identity style at a significance level of 0.01, confused identity style at a significance level of 0.05 directly predicted emotion regulation. Among the three attachments, only the secure attachment style at a significance level of 0.01 had a significant role in predicting the normative identity style. According to the results of this study, emotion regulation is one of the most important constructs of educational psychology and an important factor in determining mental health and successful performance. It is in education that the factors affecting emotion regulation and its antecedents should be identified. Planning for training and holding educational workshops in this field in schools is suggested for students.

  Keywords: identity style, attachment style, emotion regulation, teenagers
 • Shadi Afraz* Pages 155-177

  The current research was conducted with the aim of determining the effectiveness of training courses held for teachers based on the Kirkpatrick model. The research population is all the people who participated in the mentioned training courses and finally, 123 people who participated in the courses during 2013-2014 were selected as a sample through simple random sampling method. This research is descriptive in terms of data collection, practical in terms of purpose, and evaluation in terms of function. To collect information in the first level, the reaction level evaluation form was used, and in the second and third levels, a questionnaire was used to evaluate learning and behavior. One-sample t-test was used to analyze the obtained data. The findings of the research indicated that there was no optimal effectiveness in all four levels of reaction, learning, behavior and results, and the main reasons for this were the failure to conduct a needs assessment for the mentioned courses, and the lack of mastery of the professors of the courses. The content and method of teaching, lack of attention and correct criteria to attract the professors of the courses, lack of motivation in the teachers to participate effectively in the courses and attend only to receive certificates and degrees, and lack of attention to useful and practical content in the courses.

  Keywords: organization, evaluation levels
 • Farah Zenozi*, Javad Keyhan, Rahim Fardian Pages 179-201

  The purpose of this research is to investigate the factors affecting the formation of leading schools, so that it can be used in Iran's education. For this purpose, first, according to the research background and theoretical foundations, a conceptual framework was presented in the field of the components of an efficient and progressive school. Due to the nature of the subject, this research is an applied and developmental research and its method is of a mixed type, and includes quantitative and qualitative methods. According to the obtained information, the statistical population is about 3000 people. The sample size is estimated to be 344 people using Morgan's table. Stratified sampling method was used for sampling in this research, and 84 managers and 260 teachers participated in this study. The tool of this research is a researcher-made questionnaire. To analyze the data and answer the research questions, the correlation coefficient test and factor analysis were used. The results of the research showed that the components of management and leadership, research factors, educational factors, human resources, budget and infrastructure, technology and equipment are the main components of the formation of leading schools, and the component of educational factors has the largest contribution.

  Keywords: schools, leading, education, research, management
 • Soolmaz Aghaei, Yaser Shahbazi*, Mohammadtaghi Pirbabaei, Hamed Beyti Pages 203-242

  Curriculum as the backbone of the educational system is one of the important factors in creating fundamental changes in the higher education system; The purpose of this research is to explain the effectiveness of entrepreneurship education model from the Islamic point of view and  the Leader, so that it can be used to examine the curriculum of architecture education in terms of the realization of entrepreneurship components in students. The method of the current research is a mixed exploratory one, which in the qualitative part, by examining the views of the Leader in his articles, books and speeches, descriptive propositions of his thought regarding the effectiveness of entrepreneurship education were extracted with the implication research method. In the quantitative part, the data was analyzed using structural equation method and using SPSS20 and smart PLS software. The findings showed that the model of entrepreneurship from the Leader'spoint of view can be divided into four main pillars: vision, knowledge, skill and business. And each of these main pillars overlaps with the model of effectiveness of entrepreneurship education in architecture curriculum. In this way, architecture higher education centers can, in addition to creating entrepreneurship curricula in the field of architecture, by identifying the potentials in the curricula of this field, strengthen the strengths and eliminate the weaknesses in them. This model, while providing the conditions for the realization of entrepreneurship education in academic fields, provides the context for the implementation of a local model in the light of Islamic orders.

  Keywords: entrepreneurial model, educational effectiveness, senior leadership position, architecture education, curriculum elements
 • Omid Ghaderi*, HOSEIN Ebrahimimoghadam, Roohallah Alizadeh Pages 243-262

  This research was carried out with the purpose of determining the effectiveness of the self-knowledge educational package based on the theory of existentialism on the illogical beliefs of communication on people. The statistical population included all married people who referred to counseling and psychological centers in Tehran's 1st and 3rd districts with marital problems. In the current research, experimental research method of quasi-experimental type of pre-test and post-test design with control group was used. In the research sample, 16 people who had a high level of irrational beliefs were selected voluntarily based on the answers to the voluntary questionnaire of counseling centers, and 8 people were randomly replaced in the experimental and control groups. The data collection tool was Adilson and Epstein's communication irrational beliefs questionnaire, which was conducted with a pre-test and post-test design with a control group and 12 data collection training sessions. Multivariate analysis of covariance or MANOVA method was used for data analysis. The results of the analysis of covariance in the Mankva text showed that in the main hypothesis, the analysis of covariance in the variable of couples' irrational beliefs (sig=0.02, F=6.059) is significant.
  The results of the sub-hypotheses also showed that the analysis of covariance in the variable of destructiveness, belief in the changeability of the spouse, belief in mind reading, belief in sexual perfectionism and sexual differences of couples is significant.
  the self-knowledge education based on the existentialism approach is effective on the irrational beliefs of married people.

  Keywords: self-knowledge, existentialism, irrational beliefs
 • Parnian Taghipour Hoveyzi, Aliakbar Shaikhifini*, Mahmoud Mehrmohammadi, Abdul Wahab Samavi Pages 263-290
  Introduction

  In the current research, it has been tried to qualitatively study all kinds of policies and measures necessary for alignment between teacher preparation programs and democratic social education competencies under the model of teacher education curricula, which include: direct (official) curriculum, Indirect curriculum, informal curriculum (implicit) and unstructured curriculum (hidden) should be identified in the educational system.

  Method

  Qualitative approach and phenomenological method were used in this research. The field of research is Farhangian University of Hormozgan and the participants are  13  lecturers of this university. The sampling method is a combination of convenience and snowball sampling. The research tool was a semi-structured interview. The information was analyzed using thematic analysis method and then using MAXQDA software...

  Result

  The information was analyzed using the theme analysis method and then using MAXQDA software in the form of 2  overarching themes, 8 organizing themes and 25  basic themes. The results of this research showed the basic policies and measures for teacher preparation programs, in the form of two components, strategies and solutions of teacher training curricula, separated by curricula (formal, informal, informal, unstructured curriculum) and with the goal of preparing The formation of teachers has been identified in the educational system to realize the competencies of democratic social education.

  Conclusion

  Therefore, examining the opportunities, facilities, and resources available to achieve these actions should be on the agenda of decision makers and educational planners. It is necessary to pay special attention to the strategies and solutions of teacher training curricula.

  Keywords: policies, actions, programs, teacher preparation, competency, democratic social education