فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 79، امرداد و شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه طاهری، محمد حسین پور*، سید علی سیادت صفحات 215-225
  مقدمه

  مدیریت استعداد، مدیریت استراتژیک جریان استعداد در یک سازمان است. هدف و مقصود آن تضمین عرضه مطلوبی از استعدادها به منظور انطباق افراد مناسب با مشاغل مناسب در زمان مناسب بر مبنای اهداف استراتژیک سازمان است.

  روش ها

  نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته (کیفی۔ کمی) می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته در بین17نفر از صاحبنظران دانشگاه علوم پزشکی اهواز به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیار اشباع داده ها، مولفه های مدیریت استعداد شناسایی و به روش تحلیل محتوا تحلیل شد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده شد. حجم نمونه 240  نفر با استفاده از فرمول کو کران برآورد شد.

  یافته ها

  از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری ، بعد از آنکه روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان تایید قرار گرفت. و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 84./. بدست آمد. 107 کد از داده های تحقیق کیفی استخراج شد که در 5 طبقه اصلی دسته بندی گردید. یافته های بخش کمی نیز سازه فرایند مدیریت استعداد را که شامل پنج  بعد ، شناسایی و تعیین نیازهای استعدادی، جذب ، توسعه توانایی های بالقوه ، بکارگیری استراتژیک ، حفظ و نگهداری استعدادها، » می باشد. را تایید کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به داده های حاصل از تحقیق کیفی و کمی مولفه هایی برای فرایند مدیریت استعداد در دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، مشخص گردید. بنابراین فرایند مدیریت استعداد دارای پنج بعد است که این ابعاد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی می باشد.  با رسیدگی به این ابعاد می توان گامی مهم و بهتر برای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم پزشکی برداشت.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مدیران ومعاونین، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • خدیجه آذر*، حسین موسوی صفحات 226-238

  هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین الگوی ارتقاء دانشگاه خدمت محور باکارکرد خدمت به جامعه بوده است. این پژوهش با روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بودند. در بخش کیفی نمونه گیری با روش هدفمند و براساس اصل اشباع نظری، 15 نفر از خبرگان آموزش عالی تعیین شدند و در بخش کمی بر اساس جدول کرجسی و مورگان از مجموع230 نفر اساتید دانشگاه، 145نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده های کیفی بر مبنای رهیافت نظام مند استراوس و کوربین (2008) و براساس کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) و داده های کمی با روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) در قالب نرم افزار  SPSS و SmartPLS  مورد آزمون قرار گرفت. اعتبار سنجی یافته ها در بخش کیفی از طریق مثلث سازی و بازبینی خبرگان آموزش عالی تایید و در بخش کمی روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 برآورد گردید. یافته ها نشان داد که ابعاد الگوی پارادایمی شرایط علی شامل (نیروی انسانی، شیوه های خدمت رسانی، فرهنگ دانشگاهی، استقرار نظام تضمین کیفیت خدمات، ساختار دانشگاه، رهبری و مدیریت دانشگاه، منابع مالی مستقل و ویژگی مطالبه گری ذی نفعان)، پدیده محوری (دانشگاه خدمت محور)، شرایط زمینه ای (پایبندی به ارزش های اخلاقی، بسترسازی و تمهید امکانات، رسالت و ماموریت دانشگاه، چابک سازی و آزاد سازی ظرفیت ها)، شرایط مداخله گر (فرهنگ عمومی، عوامل درون دانشگاهی و برون دانشگاهی)، راهبردها (ارتقاء فرهنگ خدمت محوری، توسعه تعامل ، حفظ استقلال دانشگاهی ، توانمندسازی، مدیریت مشارکتی)، پیامدها شامل (ارتقاء کیفیت خدمات، توسعه دانش، توسعه فناوری و مشتری محوری) می باشند. بر اساس یافته ها، ابعاد مدل دانشگاه خدمت محور از برازش مطلوبی برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: خدمت محوری، خدمت به جامعه، نظام آموزش عالی، رویکرد آمیخته
 • مریم نعمتی، وحید فلاح*، ترانه عنایتی صفحات 239-246
  مقدمه

  اخلاق پزشکی یکی از ارکان برنامه درسی رشته پزشکی بوده و هدف آن کسب مهارت تحلیل، استدلال، تصمیم گیری و حل معضلات اخلاقی در دانشجویان است، لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های عناصر برنامه درسی با رویکرد اخلاق پزشکی انجام شده است.

  روش کار

  تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی-استنتاجی است. برای آگاهی از وضعیت آموزش اخلاق پزشکی در سال 1398، ابتدا دروس متناسب با موضوع با تحلیل محتوای کمی از برنامه رسمی استخراج و سپس به شیوه نمونه گیری هدفمند با 14 نفر اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و پردیس رامسر مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و داده های مصاحبه به روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل محتوای کمی نشان داد برنامه رسمی در اهداف کلی یا اختصاصی 43 عنوان از دروس تخصصی به آموزش اصول اخلاق و رفتار حرفه ای پرداخته است. در بخش کیفی 10 درون مایه اصلی و 35 طبقه شامل اصلاح اهداف براساس نیازسنجی، بازبینی محتوا و منابع، زمان و مکان مناسب، اصلاح شیوه اجرا، توجه به استاد، اصلاح فرایند یاددهی-یادگیری، ارزشیابی چندوجهی، تکنولوژی به عنوان فرصت، توجه به فراگیر و مدیریت برنامه پنهان شناسایی شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به جایگاه و ضرورت اخلاق در حرفه پزشکی، می توان با بازنگری برنامه و ترمیم چالش های موجود و ارتقاء مستمر آن، به برنامه درسی نهادینه شده و تربیت دانشجویان پزشکی اخلاق مدار دست یافت.

  کلیدواژگان: اخلاق، برنامه درسی، دانشجویان، پزشکی
 • سلمان برسته، مریم رسولی، محمدرضا کریمی راد، مرتضی خاقانی زاده*، مرتضی نصیری، امیر میرصادقی صفحات 247-255
  مقدمه

  ارایه مراقبت تسکینی به بیماران مبتلا به بیماری های صعب العلاج یک چالش کنونی و آینده می باشد. پرستاران اولین گروه فراهم کننده مراقبت تسکینی می باشند که بررسی و شناسایی درد و رنج بیماران اولین مراقبت حرفه ای  آنان است. از این رو آموزش مراقبت تسکینی به دانشجویان پرستاری می تواند کمک زیادی به مراقبت بهتر از این بیماران کند.  مطالعه حاضر با هدف طراحی برنامه درسی مراقبت تسکینی برای دانشجویان پرستاری می باشد.

  روش ها

  در این مطالعه مروری  پایگاه های Magiran، SID، Pubmed، Science direct و Springer جستجو شد. مقالات از سال 2000 تا 2017 با استفاده از کلید واژه های آموزش، برنامه درسی، مراقبت تسکینی، پرستاری جستجو شد.

  نتایج

  از بین 1024 مقاله، 53 مقاله مورد بررسی اولیه قرار گرفت که در نهایت 9 مقاله جهت تحلیل انتخاب شد. چهار عنصر برنامه درسی شامل هدف، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی  برنامه درسی مراقبت تسکینی مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه درسی هدف آموزش ارتقاء آموزش دانشجویان پرستاری در ارتباط با  مراقبت های تسکینی و از جمله مراقبت از بیمار در انتهای زندگی است. محتوای آموزشی تاکید بر 5 طبقه شامل اصول مراقبت تسکینی، مراقبت فیزیکی، ارتباطات، اخلاق و مسایل روانی- اجتماعی- معنوی- فرهنگی دارد. که در این برنامه درسی از روش های مختلفی برای تدریس و ارزشیابی دانشجویان استفاده شد.

  نتیجه گیری

  این برنامه درسی ابعاد مختلف مراقبت تسکینی برای رشته پرستاری را با مروری بر متون مورد توجه قرار داده است. با توجه به نیاز جامعه به ارایه خدمات تسکینی  پرستاران  چنین برنامه های آموزشی ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: مراقبت تسکینی، برنامه درسی، پرستاری، مراقبت انتهای زندگی
 • پریناز بنیسی* صفحات 256-264
  مقدمه

  انگیزش پیشرفت و رضایت آموزشی پایین نقش مهمی در افزایش استرس و کاهش تمایل به تحصیل دارد و یکی از راهکارهای بهبود آنها آموزش مدیریت استرس است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انگیزش پیشرفت و رضایت آموزشی از دانشگاه در دانشجویان پزشکی انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 50 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای با روش آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت (هرمانز، 1970) و رضایت آموزشی از دانشگاه (دهقانی و همکاران، 1393) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 و به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر انگیزش پیشرفت و رضایت آموزشی از دانشگاه تفاوت معناداری داشتند. یعنی، روش آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش انگیزش پیشرفت (001/0 P< ,183/29F=) و رضایت آموزشی از دانشگاه (001/0 P< ,760/36F=) در دانشجویان پزشکی شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، پیشنهاد می گردد که روانشناسان و مشاوران تحصیلی برای افزایش انگیزش پیشرفت و رضایت آموزشی از دانشگاه می توانند از روش آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کنار سایر روش های آموزشی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت استرس، ذهن آگاهی، انگیزش پیشرفت، رضایت آموزشی، دانشجویان پزشکی
 • صدیقه حنانی، آلیس خاچیان، درین نیکبخت*، حمید حقانی صفحات 265-273
  مقدمه

  ایمنی بیمار یکی از دغدغه های جهانی است، زیرا حوادث نامطلوب عواقب جبران ناپذیر زیادی به دنبال دارد. در بین مسایل موجود در مسیر بهبود ایمنی بیمار، آماده سازی دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت شایانی برخوردار است. اتاق عمل به عنوان یکی از واحدهای اصلی بیمارستان که مهم ترین مرحله درمانی بیمار را شامل می شود، رعایت نکات ایمنی بیمار حایز اهمیت است، لذا این مطالعه با هدف تعیین بررسی تاثیر آموزش مجازی ایمنی بیمار بر نگرش و عملکرد بالینی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود. با حضور 48 نفر از دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در سال 1398 انجام شد. نمره نگرش و عملکرد بالینی دانشجویان قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه اقتباسی و چک لیست محقق ساخته اندازه گیری و جهت آنالیز داده ها از آزمون تی زوجی توسط نرم افزار SPPS نسخه 16 استفاده شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش و عملکرد به ترتیب 10/11±55/56 و01/24 ± 89/54  بود که بعد از مداخله به نمره 92/9±09/71 و 53 /10± 70/78 رسید. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که بین نمره نگرش و عملکرد قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (001/0>p). 

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه به مدیران بیمارستان جهت ارتقای نگرش و عملکرد کارکنان اتاق عمل، به منظور رعایت کردن ایمنی بیمار و نهادینه کردن جو ایمن و ارتقای کیفیت ارایه خدمات و کاهش حوادث زیان بار کمک می کند.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، آموزش، نگرش، عملکرد، اتاق عمل
 • فریبا سعیدپور*، سپیده انصاری، نسیم مصرخانی صفحات 274-281
  مقدمه

  دانشجویان در دوران تحصیل با موانع متعددی روبه رو می شوند، که این امر می تواند موجب بروز تعلل ورزی در آنان شود و  خودکارآمدی تحصیلی آنها را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تعلل ورزی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام شد. 

  روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام این پژوهش 40 دانشجو به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون از مقیاس تعلل ورزی تحصیلی و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. برای گروه آزمایش برنامه آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی به مدت 10 جلسه اعمال شد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS-23 به روش تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که فرضیه های پژوهش مبنی بر آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تعلل ورزی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهر مشهد مورد تایید قرار گرفته است و دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، تعلل ورزی تحصیلی کمتر و خودکارآمدی تحصیلی بیشتری داشتند.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی اثربخش است.

  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، تعلل ورزی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی
 • فاطمه رمضانخانی، مسعود صادقی*، کوروش گودرزی صفحات 282-292
  مقدمه

  اختلال سلوک نوعی اختلال روانی شایع و بسیار آسیب پذیر است که معمولا در کودکی یا نوجوانی بروز می کند و با رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه شدید مشخص می شود. این بیماری با اختلالات عصبی شناختی همراه است وغالبا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بزرگسالی منجر می شود.

  روش

  نیمه آزمایشی اندازه گیری مکرر (پیش آزمون،پس آزمون وپیگیری) با گروه کنترل جامعه آماری شامل، 45 پسر9-12 سال دارای اختلال سلوک به روش نمونه دردسترس انتخاب، و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. دوگروه آزمایش طی 8 هفته تحت آموزش راهبردها قرارگرفتند،گروه کنترل هیج آموزشی دریافت نکرد داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تشخیص اختلال سلوک و تفکرانتقادی ریتکس، با نرم افزار اس پی اس اس 22 تحلیل شد (0/05 >p)

  یافته ها

  نشان داد اثربخشی مداخلات در گروه نورون های آینه ای نسبت بگروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری، افزایش معنا دارنشان داد. تفاوت مداخلات درگروه کارکردهای اجرایی و کنترل معنادارنبود. تفاوت مولفه های بالندگی و تعهد درگروه نورونهای آیینه ای درقیاس با گروه کنترل معناداربود و مولفه خلاقیت معنادار نبود درگروه کارکردهای اجرایی در هیچ یک از مولفه (p< 0/05) ها تفاوت معنادارنبود

  نتیجه گیری

  آموزش راهبردهای نورون های آینه ای بر تفکر انتقادی ومولفه های بالندگی و تعهد تاثیر مثبت و معناداری داشت بر مولفه خلاقیت تاثیرگذار نبود مداخلات کارکردهای اجرایی مغز بر تفکر انتقادی و مولفه های آن بی تاثیربود. براین اساس استفاده از آموزش راهبردهای نورون های آیینه ای بعنوان مداخله موثر در بهبود عملکرد شناختی وارتباطی درکودکان دارای اختلال سلوک پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: 1.اختلال سلوک، 2.تکارکردهای اجرایی 3.نورون های اینه ای 4. تفکرانتقادی
 • مریم ضیغمی*، سمیه سلطانی نژاد صفحات 293-301
  مقدمه

  آموزش و تربیت دانشجویان دکترای پرستاری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا از آنها انتظار می رود به عنوان عاملی جهت پیشرفت علم پرستاری، مشاوران حرفه ای و محققان آینده پرستاری عمل نمایند. برای موفقیت هر چه بیشتر دوره دکتری پرستاری در ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، پرداختن به مطالعات تطبیقی و بهره برداری از تجارب دانشگاه های موفق، امری ضروری است. در این پژوهش مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا و ایران انجام شد.

  روش کار

  مطالعه توصیفی- تطبیقی حاضر در سال 1398 انجام شد. در این مطالعه تطبیق نظام آموزش پرستاری ایران در مقطع دکتری با دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا با استفاده از الگوی بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه، صورت گرفت.

  یافته ها

  برنامه هر دو دانشگاه بر اساس اصول برنامه ریزی استراتژیک دارای ارزش ها، رسالت و چشم انداز است. فلسفه دانشکده پرستاری پنسیلوانیا تفاوت های فرهنگی و قومیتی را لحاظ کرده است درحالی که در ایران به ارایه مراقبت های پرستاری با توجه به فرهنگ و قومیت های مختلف توجه نشده است. ارایه دروس در دانشگاه پنسیلوانیا به صورت حضوری و مجازی است. برنامه های آموزشی متنوع تر و تعدادی از واحدها اختیاری بوده و به تناسب نیاز دانشجو و عنوان رساله و توصیه استاد راهنما انتخاب می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن نقش و وظایف فارغ التحصیلان دوره دکترای پرستاری و نیازهای پیچیده و در حال تغییر جامعه، در محتوا، شیوه ارایه و ارزشیابی برنامه درسی این دوره، بازنگری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، برنامه درسی، پرستاری، ایران، پنسیلوانیا
 • معصومه جعفری ندرآبادی، فریبرز باقری*، رضا قربان جهرمی صفحات 302-311
  مقدمه

  سبک زندگی تحصیلی سلامت محور چارچوبی ارزشمند در شناسایی مولفه های انگیزشی و پیش بینی سلامت تحصیلی فراگیران می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و سبک زندگی تحصیلی سلامت محور انجام شد.

  روش ها

  مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را  دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال 1400-1399در بر می گیرد که به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 744 نفر از بین آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سلامت محور، پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی بود.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که سبک ارتقا دهنده تحصیلی سلامت محور با نیازهای بنیادین روانشناختی (35/0) دارای همبستگی مثبت معنادار و سبک بازدارنده تحصیلی سلامت محور با نیازهای بنیادین روانشناختی (32/0) و عزت نفس (21/0) دارای همبستگی منفی معنادار در سطح 01/0 بود. همچنین عزت نفس در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و سبک زندگی تحصیلی سلامت محور دارای نقش میانجی بود (05/0 >P).

  نتیجه گیری

  بر این اساس در زمینه طراحی اقدامات لازم به منظور ارتقای رفتارهای سبک زندگی سلامت محور در دانش آموزان می توان به تدوین برنامه هایی در جهت اصلاح عزت نفس و نیازهای بنیادین روانشناختی اقدام نمود.

  کلیدواژگان: سبک تحصیلی، دانش آموز، عزت نفس، نیازهای بنیادین روانشناختی
|
 • Fatemeh Taheri, Mmohammad Hosseinpour*, Seyed Ali Siadat Pages 215-225
  Introduction

  Talent Management is the strategic management of talent flow in an organization. Its purpose and purpose is to ensure the optimal supply of talents to match the right people with the right occupations at the right time based on the strategic goals of the organization.

  Methods

  The type of research is applied to the target and in terms of research method it is a mixture of qualitative and quantitative. In the qualitative stage, using semi-structured interviews among 17 experts of Ahwaz University of Medical Sciences through targeted sampling and according to the data saturation criterion, talent management components were identified and analyzed by content analysis. A stratified random sampling method was used for sampling. The sample size of 240 people was estimated using the Cochran formula.

  Results

  Then, using a researcher-made questionnaire and using the structural equation modeling approach, after the content validity of the questionnaire was confirmed by experts. And reliability of the questionnaire based on Cronbach's alpha coefficient 84. Was obtained. 107 codes were extracted from qualitative research data that were classified in five main categories. The quantitative findings also confirmed the structure of the talent management process, which involves identifying and identifying talent needs, attracting, developing potential capabilities, strategic use, and maintaining talent.

  Conclusions

  Finally, based on quantitative and qualitative research, a model for talent management process in Ahwaz University of Medical Sciences was proposed. Therefore, the talent management process has five dimensions, which are related to the University of Medical Sciences. By addressing these dimensions, an important and better step can be taken to manage talent in the University of Medical Sciences.

  Keywords: talent management, directors, deputies, Ahwaz university of medical sciences
 • Khadijeh Azar*, Hossin Mosavi Pages 226-238

  Service orientation is a pivotal factor and a strategic direction for the university that should be in keeping with changes and perception of social needs. Accordingly, the main purpose of this study is to develop a model for service - oriented university within the framework of service provision to the community. This research was conducted using a qualitative approach based on the grounded theory method. The sampling was carried out using purposeful (snowball) sampling. The participants consisted of 15 higher education experts. Data collection was conducted using a semi-structured interviews and document analysis based on Strauss and Corbin 's systematic approach (open, axial and selective coding). Triangulation and observation of participants and higher education experts were used for validation. The findings suggested that paradigmatic model dimensions contained causal conditions (human resources service provision methods, university culture, establishment of service quality guarantee system, quality of services, university structure, leadership and management, independent financial resources, demanding attitude of beneficiaries), axial phenomena (service-oriented university), contextual conditions (adherence to ethical values, infrastructure building, and facility provision, and mission of the university, agility, sovereignty of collective trust and collective self-efficacy), intervening conditions (public culture, intra and trans-university factors), strategies (culture-building, interaction and communication development, protection of academic independence and academic freedom, empowerment, collaborative management), outcomes (service quality improvement, knowledge and awareness raising, technology and customer-orientation development). The university-based service model was designed and validated based on above factors.

  Keywords: words : service oriented, service - oriented university, Service to community, higher education system, A mixed approach
 • Maryam Nemati, Vahid Fahhah*, Taraneh Enayati Pages 239-246
  Introduction

  Medical ethics is one of  important goals in medical curriculum to acquire skills of analysis, reasoning, decision making and solving ethical problems in medical students. Purpose of this study was analysis the challenges of the medical curriculum elements for ethics education.

  Methods

  Research was conducted by mixed method. It is practical and descriptive-inferential. At first subjects were extracted from formal curriculum by Quantitative content analysis and then was done semi-structured interviews with 14 faculty members of Mazandaran University of Medical. Data of interview were analyzed by inductive qualitative content analysis of Hsieh & Shannon method.

  Results

  The quantitative results indicated that formal curriculum has allocated educational goals in 43 units per 4 levels (basic sciences, clinical practice, clerkship and Internship). The qualitative findings of the study were classified as follows: Modify goals on need assessment, Content and resources review, Training appropriate time and place, Modifying implementation, Attention to teacher, Modifying teaching-learning process, Multilateral evaluation, Technology as an opportunity, Attention to students, Hidden curriculum management.

  Conclusions

  Considering the position and necessity of ethics in the medical profession and the problems in the current curriculum, it is necessary to revise in order to treat competent medical students with ethics.

  Keywords: Ethics, Curriculum, Medical, Students
 • Salman Barasteh, Maryam Rassouli, MohammadReza Karimirad, Morteza Khaghanizadeh*, Morteza Nasiri Pages 247-255
  Introduction

  Providing palliative care to the elderly and dying patients is a now and the future challenge. Nurses are the first group that provided palliative care and access and identifying the pain and suffering of patients is their first professional care. Therefore, palliative care education to nursing students can help to better care of these patients. The aim of this study was to determine the elements of palliative care curriculum for nursing students.

  Methods

  In this narrative review study, database of Magiran, SID, PubMed, Science Direct and Springer were searched. Articles were searched from 2000 to 2017 using keywords such as education, curriculum, palliative care and nursing.

  Results

  A total of 1024 articles were found. 9 papers were selected for analysis. Four elements of curriculum including goal, content, teaching methods and evaluation of palliative care curriculum were accessed. The goal of this curriculum is to educate nursing students about end of life care and palliative care. Educational content emphasizes five categories including; the principles of palliative care, physical care, communication, ethics and psychosociocultural care. This curriculum used different methods for teaching and evaluating of students.

  Conclusion

  This curriculum emphasized the various aspect of the nursing palliative care with a review of the literature. Due to the need of nurses to palliative care such educational programs is necessary.

  Keywords: Palliative care, Curriculum, Education, End of life care
 • Parenaz Banisi* Pages 256-264
  Introduction

  Low achievement motivation and educational satisfaction has an important role in increasing the stress and reducing the desire to study and one of the ways to improve them is stress management training. This research aimed to determine the effectiveness of stress management training based on mindfulness on achievement motivation and educational satisfaction from university in medical students.

  Methods

  Present study was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The research population was medical students of Tehran University of medical sciences in the academic year of 2018-19. The research sample was 50 people who were selected by simple available sampling method and randomly divided into two equal groups. The experimental group trained 8 sessions of 90-minutes by stress management training based on mindfulness method and the control group didn’t receive training. To collect data used from the questionnaire of achievement motivation (Hermans, 1970) and educational satisfaction from university (Dehghani and et al, 2014). Data were analyzed by SPSS version of 17 and with the method of multivariate analysis of covariance.

  Results

  The findings showed that there were significant differences between the experimental and control groups in terms of achievement motivation and educational satisfaction from university. That’s mean, stress management training based on mindfulness method led to increased achievement motivation (F=29/183, P<0/001) and educational satisfaction from university (F=36/760, P<0/001) in medical students.

  Conclusions

  Based on the results, it is suggested that academic counselors and psychologists can use the stress management training based on mindfulness method along with other educational methods to increase the achievement motivation and educational satisfaction from university.

  Keywords: Stress Management, Mindfulness, Achievement Motivation, Educational Satisfaction, Medical Students
 • Seddighe Hannani, Alice Khachian, Dorrin Nikbakht*, Hamid Haghanni Pages 265-273
  Introduction

  Patient safety is one of the global concerns, as adverse events have many irreparable consequences. Among the challenges in improving patient safety is the preparation of medical students. Operating room as one of the main units of the hospital which covers the most important stage of patient's treatment is important to observe patient safety. Therefore, this study was conducted to determine the effect of virtual patient safety education on attitude and clinical practice of operating room technology students of Iran University of Medical Sciences.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study. 48 students of operating room technology were present in 1398. Students' attitude and clinical performance scores before and after training were measured using adaptation questionnaire and researcher-made checklist and data was analyzed by SPSS 16 software using paired t-test.

  Results

  Before intervention, mean and standard deviation of attitude and performance scores were 56.55 ± 11.10 and 54.89 ± 24.01 which reached to 71.09 ± 9.92 and 78.70 ± 10.53. Paired t-test results showed that there was a significant difference between attitude score and performance before and after the intervention (p <0.001).

  Conclusion

  The results of this study help hospital managers to improve the attitude and performance of operating room staff, to maintain patient safety and to institutionalize a safe atmosphere and to improve the quality of service delivery and reduce adverse events.

  Keywords: Patient safety, Virtual education, attitude, practice, operating room
 • Fariba Saeedpoor*, Sepideh Ansari, Nasim Mesrkhani Pages 274-281
  Introduction

  Students face many obstacles during their studies, which can lead to procrastination and overshadow their academic self-efficacy. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive and metacognitive learning strategies training on procrastination and academic self-efficacy of medical students.

  Methods

  The research method was Semi-experimental and pre-test-post-test with control group. To do this research, 40 students were randomly assigned to experimental and control groups. For data collection in pre-test and post-test, the Educational Procrastination Scale and Educational Self-Esteem Questionnaire were used. For the experimental group, the cognitive and metacognitive learning strategies training program was applied in a grouped manner for 10 sessions. Collected data were analyzed by SPSS-23 software using covariance analysis.

  Results

  The findings showed that the research hypotheses based on cognitive and metacognitive learning strategies training on procrastination and academic self-efficacy of students of Mashhad University of Medical Sciences have been confirmed. Students in the experimental group have significantly less academic procrastination and more academic self-efficacy.

  Conclusions

  Therefore, it can be concluded that teaching cognitive and meta-cognitive learning strategies is effective on reducing academic procrastination and increasing academic self-efficacy in medical students.

  Keywords: Cognitive, Metacognitive Learning Strategies, Academic procrastination, Academic Self-efficacy, Students, University of Medical Sciences
 • Fatemeh Ramezankhani, Masoud Sadeghi*, Kourosh Goodarzi Pages 282-292
  Introduction

  Behavioral disorder is a common and very vulnerable mental disorder that usually occurs in childhood or adolescence and is characterized by severe antisocial and aggressive behaviors. The disease is associated with neurological disorders and often leads to antisocial personality disorder in adulthood.

  Method

  Quasi-experimental repeated measures (pre-test، post-test and follow-up) with a control group of statistical population consisting of 45 boys aged 9-12 years with conduct disorder were selected by available sampling method، and were randomly divided into two experimental groups and a control group. The two experimental groups were trained in strategies for 8 weeks. The control group did not receive any training. The research data were analyzed using Ritex Behavior Diagnosis and Critical Thinking Questionnaire with SPSS 22 software.

  Results

  showed that in the post-test and follow-up stages of the group of mirror neurons، the ratio of the control group showed a significant increase. (P <0.05) There was no significant difference between the components of maturity and commitment in the group of executive functions and control. There was a significant difference in the group of mirror neurons compared to the control group and the component of creativity was not significant. (p <0.05)

  Conclusion

  Teaching mirror neurons strategies had a positive and significant effect on critical thinking and the components of maturity and commitment on the component of creativity. Interventions of brain executive functions had no effect on critical thinking and its components.

  Keywords: 1 Behavioral disorders, 2 executive functions, 3 mirror neurons, 4 critical thinking
 • Maryam Zeighami*, Somayeh Soltani Nejad Pages 293-301
  Introduction

  The education and training of nursing PhD students is of great importance because they are expected to act as factors for the advancement of nursing science, professional counselors and future nursing researchers. In order to achieve more success in PhD course Nursing in Iran and identify its weaknesses and strengths, comparative studies and utilization of successful universities’ strategies and experiences are necessary. This study aimed to compare the curricula of nursing PhD programs in Pennsylvania University and Iran.

  Methods

  The present descriptive-comparative study was performed in 2019. This study compared the Iranian Nursing Education PhD system with the American University of Pennsylvania using the Brady Model in four stages of description, interpretation, matching, and comparison.

  Results

  The program of both universities is based on the principles of strategic planning with values and mission, vision. The philosophy of the Pennsylvania School of Nursing has included cultural and ethnic differences, while nursing care in Iran has not been given due attention to different cultures and ethnicities. Courses are presented in both in-person and virtual classes in Pennsylvania University. Educational plans are more various and Some of the units are optional and they are selected by the appropriateness of student's need, thesis title and supervisor's recommendation.

  Conclusions

  According to the results of this study, while considering the role and duties of nursing graduates and taking into account the complex and changing needs of society, it is suggested to make reviews in the content and methods of presentation and evaluation of this course.

  Keywords: Comparative Study, Curriculum, Nursing, Iran, Pennsylvania
 • Masoomeh Jafary Nadrabady, Fariborz Bagheri*, Reza Ghorban Jahromi Pages 302-311
  Introduction

  Health-oriented academic lifestyle is a valuable framework in identifying motivational components and predicting studentschr('39') academic health. The aim of this study was to investigate the mediating role of self-esteem in the relationship between basic psychological needs and health-oriented academic lifestyle.

  Methods

  The present study was descriptive-correlational and structural equation modeling. The statistical population of the present study includes high school students in Tehran in 1300-1400, from which 744 people were selected by convenience sampling. Data collection tools included Health-Oriented Academic Lifestyle Behaviors Questionnaire, Rosenberg Self-esteem Scale and basic psychological needs questionnaire.

  Results

  The results showed that health-oriented educational promoting style with basic psychological needs (0.35) has a significant positive correlation and health-oriented educational deterrent style with basic psychological needs (0.32) and self-esteem (0.21) has significant negative correlation at the level of 0.01. Also, self-esteem had a mediating role in the relationship between basic psychological needs and health-oriented academic lifestyle (P <0.05).

  Conclusion

  Based on this, in designing the necessary measures to promote health-oriented lifestyle behaviors in students, it is possible to formulate programs to improve self-esteem and basic psychological needs.

  Keywords: Academic lifestyle, student, self-esteem, basic psychological needs