فهرست مطالب

علوم سیاسی - سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 100، زمستان 1401)

نشریه علوم سیاسی
سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 100، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید مهدی علیزاده موسوی صفحات 7-26

  احمدرضاخان بریلوی، بنیان گذار یکی از بزرگ ترین مکاتب فکری در مذهب حنفی ماتریدی در شبه قاره است. این مکتب که به سبب انتساب به احمدرضا، مکتب بریلوی نامیده می شود، از نظر تعداد پیروان، گوی سبقت را از سایر رقبا در شبه قاره ربوده و حتی دامنه ی نفوذ آن به افریقا و اروپا نیز سرایت کرده است. در این میان، جدای از عقاید احمدرضاخان که وی را از رقیب اصلی آن یعنی مکتب دیوبند جدا می کند، ایستارهای سیاسی وی نیز بسیار بحث برانگیز بوده است؛ به گونه ای که برخی وی را از ایادی استعمار انگلستان شمرده و برخی نیز چنین مواضعی را نشانه ی آینده نگری او دانسته اند. در این پژوهش، مهم ترین فتاوای سیاسی او که می توان آن را در قالب فقه سیاسی احمدرضا ارزیابی کرد، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است که علل واقعی صدور چنین فتاوایی رمزگشایی شود. پنج فتوای احمدرضاخان درباره ی مسایل: دارالاسلام و دارالکفر، ترک موالات، جنبش خلافت، حزب کنگره و نظریه ی دو ملت، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که مواضع احمدرضا در تمامی این مسایل برخلاف مواضع مسلمانان شبه قاره بوده است. به نظر می رسد بیش از آن که مواضع سیاسی احمدرضاخان ریشه در اندیشه های فقهی وی داشته باشد، متاثر از فضای رقابت میان احمدرضاخان و دیوبندی ها که رهبری جریان های سیاسی شبه قاره را در آن زمان به دست داشته اند، بوده است.‏

  کلیدواژگان: احمدرضاخان، مکتب بریلوی، مکتب دیوبند، شبه قاره هند، فقه سیاسی
 • عباس مصلی نژاد صفحات 27-50

  تحولات تکنولوژیک و دگرگونی های ژیوپلیتیکی را می توان در زمره عوامل اصلی شکل گیری تغییرات راهبردی در حوزه های منطقه ای دانست. ضرورت های شناخت موضوعات امنیتی در محیط راهبردی، بیانگر این واقعیت است که هرگاه نشانه هایی از بحران منطقه ای به وجود آید، به گونه ای اجتناب‎ناپذیر، زمینه ی شکل گیری تهدیدات امنیتی فراهم خواهد شد. تمامی تحولات یک دهه ی گذشته، بیانگر این واقعیت است که نظام جهانی با نشانه هایی از تغییرات ژیوپلیتیکی روبه رو شده و این امر موازنه ی منطقه ای را دگرگون کرده است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نشانه های بحران و آشوب در سیاست جهانی چه بوده؟ تحت تاثیر چه مولفه هایی شکل گرفته؟ و چگونه می توان آن را مدیریت نمود؟ همچنین پژوهش بر این فرضیه استوار است که «برای مقابله با تهدیدات منطقه ای و ژیوپلیتیکی در عصر بحران و سیاست آشوب زده، می بایست از سازوکارهای چرخش ژیوپلیتیکی برای کنترل محیط منطقه ای بهره گرفت». آزمون فرضیه بر مبنای نظریه ی «دهه ی پرمخاطره و سیاست آشوب زده»ی ریچارد هاس انجام شده است. ریچارد هاس معتقد است که بسیاری از بحران های منطقه ای در حال ظهور، ناشی از معمای افول نظم جهانی است. برای مقابله با تهدیدات راهبردی عصر جدید، کشورهایی همانند ایران، در محیط منطقه ای، نیازمند بهره گیری از سازوکارهای مربوط به چرخش ژیوپلیتیکی هستند. پیش‎بینی می‎شود که تحرکات چندجانبه ی بازیگران آسیایی نظیر ایران، چین، روسیه، ترکیه و... به فضای امنیتی محدود نخواهد ماند و در راستای ثبات‎سازی به سمت افزایش مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، تبادل منابع انسانی و... حرکت خواهد کرد. در این فضای عملیاتی جدید، بازیگران می‎بایست محیط داخلی خود را برای همراه‎سازی با فرایندهای جدید آماده کنند.

  کلیدواژگان: بحران منطقه ای، سیاست آشوب زده، مقاومت، ائتلاف ضد هژمونی، چرخش ژئوپلیتیکی، ایران، سیاست خارجی
 • سید سجاد ایزدهی، سید علی اصغر علوی* صفحات 51-76

  فعالیت اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از آن جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مولفه های چالشی در نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر رفتارهای شریعت مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکرد حجیت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیت های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فایق آمدن بر دشمن در حوزه های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه ی حکمرانی است. طبعا فعالیت اطلاعاتی در صورتی می تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقید به ضوابطی برآمده از شریعت، عقل یا عرف باشد که از آن جمله می توان به ضوابطی چون عدالت ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیت های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به ظاهر مخالف شریعت کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیتی و تاکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می شود که تنها مواردی در حوزه ی امور فردی و حاکمیتی قابل قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عام فقهی قرار گرفته و در راستای تحقق غایات شریعت به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: فعالیت های اطلاعاتی، فقه سیاسی شیعه، امنیت، جاسوسی
 • ناصر پورحسن*، رشید رکابیان صفحات 77-100
  هدف پژوهش حاضر بررسی کاربست دیپلماسی عمومی توسط مقام معظم  رهبری در جریان بیداری اسلامی است. دیپلماسی عمومی فرایند ارتباط یک کشور با عامه ی مردم کشورهای دیگر، برای شناساندن ایده های خود و شناخت ایده های آن ها و آرمان های ملی، معرفی نهادها، فرهنگ، هنجارها و تبیین اهداف سیاست های خود است. این فرایند، در جریان بیداری اسلامی از سوی مقام معظم رهبری محقق شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر بیانات، نامه ها و خطبه های مقام معظم رهبری، نشان می دهد که ایشان همواره با مخاطب قرار دادن نخبگان و توده های مردم جهان اسلام، به دنبال شناساندن آرمان ها و ارزش های انقلاب  اسلامی بوده اند. این نوع دیپلماسی عمومی سنتی، با گفتمان سازی در لحظات حساس تاریخی، به ویژه در زمان وقوع بیداری اسلامی از سال 2011، با مخاطب قرار دادن مستقیم مسلمانان منطقه، رهنمود به نخبگان فکری و گروه های مرجع، ارسال نامه به جوانان، برگزاری اجلاسیه های بین المللی و استفاده ی هوشمندانه از فضای مجازی محقق شده است.
  کلیدواژگان: دیپلماسی عمومی، آیت الله خامنه ای، جنبش بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، سیاست خارجی، جوانان، نخبگان
 • مهدی موحدی نیا، مهدی فدایی مهربانی صفحات 101-122

  دوره ی ساسانی را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ ایران دانست که برای نخستین بار یک نظام مقتدر سیاسی بر پایه ی وحدت دین و حکومت شکل گرفته و به نوعی، دو عنصر ملیت و مذهب، سامان سیاسی و نظام دانایی خاصی را تعین می بخشد. هدف پژوهش پیش رو، شناخت و فهم ویژگی های سرشت نمای اندیشه ی سیاسی زردشتی- ساسانی است. تاکید این پژوهش بر متون و رساله های دارای بن مایه ی سیاسی و شهریاری است که در دوره ی ساسانی تالیف شده یا در قرون اولیه ی اسلامی، تحت تاثیر سنت زردشتی- ساسانی تدوین شده است. شاخصه های پایه ی اندیشه ی سیاسی در متون این دوره، با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد متن محور، ذیل سه محور پیوند دیانت و سیاست، سلسله مراتب اجتماعی و نظام کیهانی و فره کیانی و تخمه ی شاهی، مورد بررسی قرار گرفته است. متون اصلی مورد مطالعه عبارت اند از: کارنامه ی اردشیر بابکان، عهد اردشیر، نامه ی تنسر و کارنامه ی انوشیروان. نتایج نشان داد که اندیشه ی سیاسی زردشتی-ساسانی، برآمده از سامان معرفتی ای است که انسان و جامعه ی انسانی را در پیوند ناگسستنی با کیهان و نظم کیهانی می داند و از همین روی، نظم سیاسی را موظف به تحقق بخشیدن به دیانت و احکام آن، به عنوان تجلی والای نظم و قوانین کیهانی می کند. در جامعه ی انسانی، به پیروی از نظام کیهانی، وجود سلسله مراتب و خویش کاری ناگزیر است. سمبل این جامعه پادشاه است؛ او چه از جنبه ی نژادگی و نسبی و چه از جنبه ی کرداری و منشی، باید نماینده و پاسدار باورها و ارزش های دیانت مزدیسنا باشد.‏

  کلیدواژگان: زردشت، دوره ی ساسانی، شهریاری، اندیشه ی سیاسی، اوستا، گات ها، کارنامه ی اردشیر بابکان، عهد اردشیر، نامه ی تنسر، کارنامه ی انوشیروان
 • حنیف اطهری علاف، سعید گازرانی*، علی اصغر داودی صفحات 123-146

  تنوع منازعات در زندگی اجتماعی باعث پیدایش طیف وسیعی از رویکردها برای حل وفصل منازعه شده که هر یک در زمینه ای خاص به کار گرفته شده است. در این میان، حل وفصل منازعات سیاسی، به طیف محدودتری از راهکارها و نقش نظام سیاسی به عنوان طرف تصمیم گیرنده در چنین منازعاتی تمرکز یافته است. با توجه به نقش موثر نظام سیاسی در حل وفصل منازعات و نظر به محدودیت رویکردهای سنتی به طیف بسته ای از شاخص های حل وفصل منازعات، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که مهم ترین رویکردهای جدید برای حل وفصل منازعات سیاسی کدام ‎اند، به دنبال شناسایی رویکردهای جدیدتر حل وفصل منازعات سیاسی در فراسوی الگوهای سنتی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و به شناسایی رویکردهای نوین حل وفصل منازعات پرداخته است. یافته های پژوهش که با نگرشی میان رشته ای استخراج و تدوین شده، نمونه هایی از مهم ترین رویکردهای نوین حل وفصل منازعات شامل رویکرد تحلیلی، رویکرد آشتی جویانه، رویکرد اخلاقی، رویکرد حل مساله، رویکرد تعاملی، رویکرد ذهنی، رویکرد واکنش متقابل و پاسخگویی، رویکرد نیازهای انسانی و رویکرد نامتقارن که قابلیت کاربست در حوزه منازعات سیاسی را دارند معرفی کرده است.

  کلیدواژگان: نظام سیاسی، منازعات سیاسی، رویکرد تحلیلی، رویکرد حل مساله، رویکرد تعاملی، رویکرد واکنش متقابل و پاسخ گویی، رویکرد نامتقارن
 • هدا زابلی نژاد*، پریسا شادقزوینی، مهدی حقیقت بین صفحات 147-172
  هدف پژوهش حاضر، کاربردشناسی گفتمان تعهد و مساله ی خودمداری در هنر نقاشی دو دهه ی 40 و 50، به ویژه نهادهای مولد این نوع گفتمان تعهد است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی بوده و به این پرسش اصلی پاسخ داده شد که نقش گفتمان تعهد از منظر ارنستو لاکلو، شانتال موف و نورمن فرکلاف، منجر به بروز چه ویژگی هایی در زبان بصری هنر نقاشی ایران در دو دهه ی 40 و 50 شمسی شده است؟ نتایج نشان داد که چه شاخصه هایی باعث شکل گیری این نوع گفتمان تعهد در هنر نقاشی دو دهه ی 40 و 50 ایران شده است. بر اساس گفتمان تعهد به وجود آمده در این دو دهه، شاخصه های بصری اصلی نقاشی متعهد و خودمدار به این شرح است: نقاشی، معمولا فیگوراتیو (شکل گرا) و روایت گرا (محتوا محور) بوده است؛ فرم و محتوا به صورت جدا دیده می شده؛ نوجویی فرمالیستی در فرم های به کاررفته در نقاشی مورد پذیرش نبوده؛ فهم آن برای اکثریت عامه ی مردم ساده بوده؛ توده ها برای قطع دست رژیم فاسد و امپریالیسم، خصوصا آمریکا، از ثروت های عمومی کشور تهییج می شدند که این کار همراه با انتقال مفاهیمی هم چون ظلم ستیزی، عدالت خواهی، اسلام خواهی، بازگشت به خویشتن، خودمداری، بومی گرایی و... بوده است؛ همگی این مفاهیم، متعارض با رژیم پهلوی بوده و دال مرکزی مورد نظر برای گروه های مذهبی، اسلام خواهی و خلق گرایی برای گروه های چپ گرا بوده است.‏
  کلیدواژگان: نظریه ی گفتمان تعهد، خودمداری، هنر، نقاشی، ارنستو لاکلو، شانتال موف، نورمن فرکلاف
 • سید محمد نوری، مسعود راعی دهقی*، علیرضا آرش پور صفحات 173-196
  هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارایه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعی توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می‎توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت‎های غرب آسیا در شاخص‎های توسعه ی انسانی است.
  کلیدواژگان: توسعه ی انسانی، امنیت، مشارکت سیاسی، حکم رانی، جمهوری اسلامی ایران
|
 • Seyyed Mahdi Alizadeh Mousavi Pages 7-26

  Ahmed Raza Khan Barelvi was the founder of a major intellectual school within the Maturidi Hanafi denomination in the Indian Subcontinent. The school is known as the Barelvi School, having more followers than its rivals in India. It has even spread to Africa and Europe. However, apartment from Ahmed Raza Khan’s beliefs, which distinguish him from the rival school of Deobandi, his political positions are very controversial. Some people believe that he was an agent of the British colonists, and others take his positions as signs of his foresight. This article studies his most important political fatwas, which can be viewed as Ahmed Raza Khan’s political jurisprudence, trying to decode the real grounds on which such fatwas were issued. We tackle five main fatwas issued by Ahmed Raza Khan on the land of Islam and the land of disbelief, non-cooperation (tark muwalat), caliphate movement, Indian National Congress, and two-nation theory. We show that Ahmed Raza’s positions on all of these issues were contrary to those of the majority of Muslims in the Indian subcontinent. It seems that his political positions were more influenced by rivalries with Deobandis (leaders of political movements in India at the time) than being rooted in his jurisprudential thoughts.

  Keywords: Ahmed Raza Khan, Barelvi Schoo, Deobandi School, Indian subcontinent, political jurisprudence
 • Abbas Mosalla Nejhad Pages 27-50

  The formation of strategic changes in regional domains can be attributed mainly to technological advancements and geopolitical transformations. The need for knowledge of security issues in a strategic context indicates that any sign of a regional crisis could lead to the rise of security threats. Recent developments over the past decade have demonstrated that the world order has encountered significant geopolitical changes that have altered the regional balance. In this line, the main question of the present article is: What are the signs of crisis and chaos in world politics? What components have affected it? And how could it be handled? Moreover, the present research poses the hypothesis that encountering regional and geopolitical threats in the age of crisis and chaotic politics requires mechanisms of geopolitical turns to control the regional context. The hypothesis is tested in terms of Richard Haass’s theory of dangerous decades and chaotic politics. Haass believes that many emerging regional crises arise from the puzzle of declining world order. To encounter the strategic threats of the new age, countries like Iran need to deploy the mechanisms of geopolitical turn in their regional contexts. It is predicted that the multilateral maneuvers of Asian actors like Iran, China, Russia, and Turkey will not remain limited to the security context. For further establishment, it will tend towards increased diplomatic and economic interactions as well as exchanges of human forces. In this new operational context, the actors need to prepare their domestic environment for the new processes.

  Keywords: Regional crisis, chaotic politics, resistance, anti-hegemony alliance, geopolitical turn, Iran, foreign policy
 • Seyyed Sajjad Izdehi, Seyyed AliAsghar Alavi * Pages 51-76

  Intelligence activities are necessary for every government. However, since they may involve religiously illegitimate behaviors, they pose a challenge to an Islamic political system that is based on Sharia. This is why the issue has drawn the attention of scholars in the field of jurisprudence, particularly the issues of Islamic governance, ideal administration of the society, and efficiency of the Islamic government. The present study is conducted in terms of political jurisprudence, drawing upon the descriptive-analytical method and the methodology of ijtihad. It seeks to account for the Sharia-based legitimacy of intelligent agents in Islamic jurisprudence and the efficiency of the Islamic government in overcoming its adversaries in intelligence matters to achieve the Islamic objectives in governance. To be sure, agents involved in intelligence activities may be committed to Sharia-based, rational, or commonsensical regulations such as justice, protection of the order, maximal conformity to Sharia, conformity to collective reason, moderation, realization of religious objectives, exigencies, and protection of the lives of Muslims. Assuming that intelligence operations in the Islamic government are intended as means of overcoming the enemies and protecting the Islamic system, this research distinguishes the apparently illegitimate acts of intelligence agents into individual and governmental acts and highlights the primacy of refraining from committing anti-Sharia behaviors. Moreover, it shows that individual and governmental anti-Sharia practices are acceptable only if they fall under general jurisprudential principles and criteria, serving the ultimate purposes of Sharia.

  Keywords: Intelligence activities, Shiite political jurisprudence, security, spying
 • Nasser Poorhassan *, Rashid Recabian Pages 77-100
  The present article studies the application of public diplomacy by the Supreme Leader of Iran in the Islamic awakening movement. Public diplomacy is the process in which a country makes contact with the people of other countries to introduce its ideas and learn about their ideas and national ideals, introduce certain institutions, culture, and norms, and explain the objectives of its policies. In the course of the Islamic awakening movement, the Supreme Leader of Iran used public diplomacy. Drawing on the descriptive-analytical method based on the statements, letters, and sermons by the Supreme Leader, the present study shows that he always addresses the elites and masses of people in the Islamic world to introduce the ideals and values of the Islamic Revolution. This kind of traditional public diplomacy established discourses at crucial moments of history, particularly during the Islamic awakening since 2011, and was realized by directly addressing Muslims in the region, giving instructions to elites and reference groups, sending letters to the youths, holding international assemblies, and intelligently using the cyber space.
  Keywords: public diplomacy, Ayatollah Khamenei, Islamic awakening movement, Islamic revolution of Iran, foreign policy, youths, elites
 • Mahdi Movahedinia, Mahdi Fadaei Mehrabani Pages 101-122

  The Sassanid era marked a significant turning point in the history of Iran. This period witnessed the establishment of an authoritarian political system that was based on the unity of religion and government, resulting in the formation of a distinct political and intellectual system shaped by a fusion of nationality and religion. The present study aims to examine the key features of Zoroastrian-Sassanid political thought, focusing primarily on essays written during the Sassanid period or early Islamic centuries under the influence of the Zoroastrian-Sassanid tradition, which dealt with political and monarchical themes. The basic characteristics of the political thought in the texts of this era were studied by drawing upon the descriptive-analytical as well as textual method in terms of religiosity and politics, social hierarchy and universal order, and Farre Kiyani (Farvahar) and the monarchial seed. The main texts under study include Kar-Namag i Ardashir i Pabagan, Ardashir’s covenant, Letter of Tansar, and Kar-Namag i Anushirvan. The results of the study show that the Zoroastrian-Sassanid political thought is derived from an intellectual system in which humans and the human society are inextricably connected to the universe and universal order. For this reason, the political system is obligated to apply religion and its rulings as the supreme manifestation of the order and laws of the universe. In conformity to the universal order, it is inevitable for the human society to involve hierarchies and piety. The society is symbolized by the king. The king must represent the beliefs and values of Mazdayasna both in terms of lineage and in terms of act and character

  Keywords: Zarathustra, Sassanid era, monarchy, Political thought, Avesta, Gatha, Kar-Namag i Ardashir i Pabagan, Ardashir’s covenant, Letter of Tansar, and Kar-Namag i Anushirvan
 • Hanif Athari Allaf, Saeed Gazerani *, AliAsghar Davoodi Pages 123-146

  The variety of disputes and conflicts in the social life results in a wide range of approaches for conflict resolution in every field. In the meanwhile, settling political disputes is focused on a more limited range of solutions and the role of the political system as the decision-making party in such disputes. Given the effective role of political systems in conflict resolution and considering the limitations of the traditional approaches to a closed range of indexes for dispute resolution, the present study focuses on identifying newer approaches to settling political conflicts, which go beyond the traditional models. The method of this research is descriptive and analytical. It focuses on identifying new approaches to dispute resolution. The findings of the study, which are derived and formulated in an interdisciplinary manner, are examples of major novel approaches to conflict resolution, including analytical, compromise, moral, problem-solving, interactive, subjective, mutual reaction and response, human needs, and asymmetric approaches. These approaches can apply to political disputes.

  Keywords: Political System, political conflicts, analytical approach, compromise approach, moral approach, problem-solving approach, interactive approach, subjective approach, mutual reaction approach, human need approach, asymmetric approach
 • Hoda Zabolinezhad *, Parisa Shad Qazvini, Mehdi Haghighatbin Pages 147-172
  The present research is about the pragmatics of the discourse of commitment and the problem of autonomy in the paintings of 1960s and 1970s in Iran, particularly the institutes that produced such a discourse. The method of research is qualitative content analysis. We answer the following main question: How did the discourse of commitment from the perspectives from the viewpoints of Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, and Norman Fairclough affect the visual language of Iranian painting in 1960s and 1970s? The findings indicate the factors the contributed to the formation of this discourse of commitment in the paintings of those decades. According to the discourse of commitment that was prevalent then, the main visual elements of a committed autonomous painting is as follows: the paintings were often figurative (formalist) and narrative (content-centered); the content and form were visible separately; formalistic innovation was not accepted in the forms of the paintings; they were easy to understand by laypeople; masses of people were encouraged to cut off the hands of the corrupt regime and imperialism, particularly America, from the public wealth of the country, which was accompanied by communication of concepts such as fight against injustice, pursuit of justice, pursuit of Islam, return to oneself, autonomy, nativism, etc.; all those concepts were against the Pahlavi regime, and the central node for religious groups was Islamism, and for leftist groups was populism
  Keywords: Theory of the discourse of commitment, autonomy, Art, painting, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Norman Fairclough
 • Seyyed Mohammad Nouri, Masoud Raei *, Alireza Arashpour Pages 173-196
  The objective of this research is to examine the political implications of human development in the context of the Islamic Republic of Iran. Utilizing the descriptive and analytical method, this article explores the definition of human development and proposes a specific formulation that highlights the connection between human development and political concepts within secondary characteristics. Following a conceptual analysis of human development, the article delves into its secondary characteristics to demonstrate how it ensues political implications. The study also includes an exploration of the relationship between human development, governance, and human security. Through a case study of the Islamic Republic of Iran, which stands out as a unique government in West Asia in terms of human development indexes, the research findings reveal that the evolution of the concept of human development has led to significant advancements across various fields
  Keywords: Human development, security, Political Participation, Governance, Islamic Republic of Iran