فهرست مطالب

علوم سیاسی - سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 102، تابستان 1402)

نشریه علوم سیاسی
سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 102، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید کاظم سیدباقری* صفحات 8-36
  هدف پژوهش حاضر واکاوی کارکردهای دولت اخلاقی از منظر حکمت سیاسی متعالیه است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بسترهای لازم برای شکل گیری دولت اخلاقی، به کارکردهای آن پرداخته و نشان داده ایم که در این مکتب، دولت اخلاقی مبتنی بر حکمت عملی برساخته می شود که در آن تدبیر، تلاش و انتخاب عقلانی، جایگاه ویژه ای دارد. در این منطق، اخلاق بر همه تکاپوهای دولت، حاکمیت دارد و وظیفه اخلاقی دولت آن است که بستر های دستیابی جامعه به عدالت و احقاق حقوق سیاسی- اجتماعی را فراهم سازد. در دولت اخلاقی متعالی، اخلاق و سیاست، در روندی تعاملی- تکاملی به کمک یکدیگر می آیند و دولتی شکل می گیرد که دارای کارکردهایی همچون زمینه چینی برای سعادت جامعه، پاسبانی از شان و کرامت انسان، بسترسازی برای تربیت و تهذیب سیاسی شهروندان، تحقق عدالت سیاسی، شرح صدر و همدلی است.
  کلیدواژگان: حکمت سیاسی متعالیه، دولت اخلاقی، نیروهای شر، نیروهای خیر، عدالت سیاسی، تربیت سیاسی شهروندان
 • سید محسن طباطبایی فر* صفحات 39-70
  هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای حوزه علمیه سامرا در مواجهه با امر سیاست است. در این راستا، ضمن بررسی ویژگی های مدرسی این مکتب در علم اصول، روش تدریس و مواجهه با مسایل نوپدید، به کارکردهای آن در عرصه اجتماع و سیاست پرداخته شد. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده، نشان داد که در بسیاری از ویژگی های پیش گفته، حوزه علمی سامرا بر دیگر حوزه های شیعی فضل تقدم داشته و به همین دلیل در غالب رویدادهای فکری و عملی اندیشه سیاسی معاصر، بدان ارجاع شده است. آموزش های سیاسی حوزه سامرا سبب شد که اندیشه های اجتماعی و سیاسی اسلامی گسترش یابد و در محافل حوزوی، مجالس درس و وعظ جایگاه خود را بیابد. قوام و فراوری روش علمی و آموزشی حوزه سامرا و راهبردهای سیاسی آن، همچون الگویی در اختیار حوزه نجف و قم بود. برجستگی راهبردهای حوزه سامرا در مواجهه با امر سیاست را در مرحله نخست مرهون بهره برداری اجتماعی از قدرت فتوا و برنامه ریزی برای حرکت های سیاسی آتی می توان دانست. در مرحله دوم، این اندیشه در محدوده سامرا و دوره حیات میرزای شیرازی باقی نماند، بلکه دانش آموختگان این مکتب در دیگر حوزه های علمی و نیز پس از فوت میرزا، اندیشه و رفتار سیاسی او را پی گرفتند.
  کلیدواژگان: حوزه علمیه سامرا، سیاست، میرزای شیرازی، آموزش طلاب، امام خمینی
 • عباس عمادی* صفحات 74-98
  حق تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات این حق، افزون بر استناد به کتاب و سنت، به برخی دلایل عقلی نیز تمسک شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - انتقادی و بر اساس قواعد و اصول استنباط فقهی، به ارزیابی دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت پرداخته است. پرسش اصلی این است که عقل مستقل چگونه و با چه تقریبی بر این حق سیاسی دلالت دارد و استناد به ادله عقلی با چه کاستی ها و اشکالاتی مواجه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دست کم چهار دلیل عقلی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود اقامه شده است. اصل ولایت انسان بر خود، لزوم پایبندی به قراردادهای اجتماعی، دلیل حسبه و اصل مالکیت مشاع شهروندان از مهم ترین این دلایل است. بررسی ها نشان داد که این دلایل - به جز اصل عقلی و بدیهی ولایت انسان بر خود - از دلالت بر مدعا قاصر است. اصل ولایت و سلطه انسان بر سرنوشت خود نیز منوط به فقدان نص معتبر بر خلاف آن است.
  کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت، حاکمیت سیاسی، حاکمیت ملی، فقه سیاسی، فقه امامیه
 • احمد تیموری، میرابراهیم صدیق*، حسینعلی نوذری صفحات 103-128

  هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تغییر در کنش کارگزاران نظام سیاسی عربستان است. مقاله با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که در فاصله سال‎های 2010م. تا 2018م. تغییراتی در عمل کارگزاران مقامات سعودی ایجاد شد که این تغییرات پیش از هر چیز متوجه مهار جمهوری اسلامی و جلوگیری از نقش برتر و تعیین ‎کننده جمهوری اسلامی در منطقه پرآشوب غرب آسیا بوده است. رقابت‎های راهبردی ایران و عربستان، منطقه غرب آسیا را به بحرانی ترین مناطق جغرافیایی در آینده رقابت‎های منطقه ‎ای و رقابت‎های ژیوپلیتیک تبدیل خواهد کرد که آثار آن پیش از هر چیز متوجه بحران امنیت در حوزه ‎های ملی و منطقه‎ای است. تا هنگامی که این رقابت‎ها ادامه داشته باشد، عرصه‎ های امنیت ملی نیز با بیشترین مخاطره های امنیتی همراه خواهد بود. نقطه عطف این سیاست با توجه به نظریه جنگ و صلح میلر، تغییر در ادراک تصمیم سازان است. اگر ادراک تصمیم سازان، ناظر به محیط عملیاتی تغییر کند، ممکن است از الگوی هژمونیک به الگوی مشارکت گذار کرده و فضای امنیتی غرب آسیا را به فضای هم گرایانه و مشارکتی تبدیل شود.

  کلیدواژگان: عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، امنیت منطقه‎ای، سیاست خارجی، روابط بین الملل، منطقه غرب آسیا
 • سید علی میرموسوی، کمال ثریااردکانی* صفحات 133-166

  مسیله شهروندی از مسایل مناقشه برانگیز اندیشه سیاسی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه سیاسی ایران معاصر است و رویکردهای متعارضی درباره آن وجود دارد. این تعارض به اختلاف بنیادین در مبانی باز می گردد و از این رو حل آن دشوار می نماید. در جهان مدرن نیز با وجود اجماع نسبی بر سر برخی مبانی، همچنان مسیله شهروندی موضوع مناقشه و جدال است. اختلاف و تعارض بین دو رویکرد لیبرال و جمهوری گرا به شهروندی را می توان وجهی از این چالش دانست. در این راستا، هابرماس کوشیده است با طرح نظریه شهروندی گفتگویی، گامی در حل این مناقشه بردارد. پرسش اصلی این است که با توجه به رویکردهای متعارض به مقوله شهروندی در ایران امروز، چگونه می توان در پرتو نگاه هابرماسی به شهروندی ارتباطی، به برون رفتی از مسیله شهروندی دست یافت؟ در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این ادعا تقویت شده است که شهروندی گفتگویی می تواند بر پایه مولفه های موثر بر ایده شهروندی در ایران (سنت، مدرنیته، دین ناسیونالیسم)، مسیله شهروندی در ایران امروز را که در تعارض بین رویکردهای شهروندی محافظه کار و تجددگرا شکل گرفته است، با رویکرد شهروندی اصلاحی مرتفع کند؛ همچنین دسته بندی متفاوتی از مسیله شهروندی در ایران امروز با الهام از آرای هابرماس ارایه شده و نقش قانون در پیوند رویکردهای متعارض شهروندی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: هابرماس، حقوق شهروندی، شهروندی محافظه کار، شهروندی تجددگرا، شهروندی اصلاحی، نظریه شهروندی گفتگویی
 • افشین مردانی، منوچهر توسلی نائینی*، علیرضا آرش پور صفحات 171-199

  هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان‎دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به ‎گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تامین شود. بر اساس آیین‎ نامه‎ ها و مقاول ه‎نامه‎ های بین‎المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تامین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده‎اند، تسهیل کرده است.

  کلیدواژگان: امنیت، کارگران مهاجر، حقوق بشر، قوانین مهاجرت، ایران
 • رسول نوروزی فیروز، محمدحسین فلاح*، حسن اسدالله پور صفحات 204-232

  هدف پژوهش حاضر تحلیل روند مناسبات کشورهای عرب خلیج فارس و اسراییل از واگرایی به همگرایی است. در این راستا بر اساس نظریه سیستمی، فرایند واگرایی به همگرایی میان کشورهای عرب خلیج فارس و اسراییل تبیین گردید و نتایج بررسی ها نشان داد که وابستگی و کنش متقابل برآمده از چالش ها و فرصت های مشترک کشورهای عرب خلیج فارس و اسراییل، در همگرایی آنان در ساحت های سیاسی، اقتصادی و دانشی موثر بوده است. البته تامین منافع سیاسی- اقتصادی قدرت های بزرگ بین ‎المللی در منطقه غرب آسیا نیز در حمایت و پشیبانی روابط مسالمت آمیز آنان نقش موثری ایفا کرد. مادامی که سیاست عادی‎سازی، تنها به عنوان یک سیاست تحمیلی از سوی دولت مردان جبهه غربی، عبری و عربی دنبال می شود، چشم انداز روشنی از روابط کشورهای خلیج فارس و اسراییل متصور نیست؛ بلکه نشانه ای از احتمال افزایش تنش میان آنان در منازعه های آتی اسراییل با فلسطین و لبنان است. افزایش سطح همکاری های ایران با کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به اسراییل می تواند افزون بر موازنه در همگرایی، سبب موازنه در تهدید شود؛ به بیان دیگر، همگرایی ایران با کشورهای خلیج فارس در ساحت های امنیت، سیاست و اقتصاد می باید فراتر از وابستگی کشورهای عربی به اسراییل باشد تا ضمن اثربخشی بر محیط بین ‎المللی (منطقه ای- جهانی) و بر محیط ذهنی سیاست گذاران کشورهای عربی، محدوده رفتاری آنان را نیز تنظیم کند.

  کلیدواژگان: کشورهای عربی، اسرائیل، روابط خارجی، سیاست بین الملل، فلسطین
 • امین رضا جوادی، ابراهیم متقی*، مصطفی ابطحی صفحات 237-269
  سیاست مقایسه ای روسای جمهور آمریکا از این جهت اهمیت دارد که الگوی کنش رفتاری آنان در ارتباط با حوزه های منطقه ای بررسی می شود. اگرچه هر یک از روسای جمهور آمریکا دارای انگاره های متفاوتی در ارتباط با حوزه سیاست خارجی هستند، آنان اهداف مشترکی را در ارتباط با امنیت منطقه ای و سیاست بین الملل در دستور کار دارند. ترامپ و بایدن شکل های مختلفی از سیاست خاورمیانه را برای مهار منطقه ای پی گرفته، هرکدام از سازوکارهای متفاوتی برای تحقق اهداف بهره می گیرند. در این فرایند دونالد ترامپ از سیاست موازنه ترجیحی قدرت بهره گرفت؛ در حالی که بایدن سازوکارهای موازنه همکاری جویانه در مقابله با تهدیدها و حداکثرسازی منافع از طریق موازنه گرایی فراساحلی را در دستور کار قرار داده است. اسناد امنیت ملی بایدن که در سال های 2021م. و 2022م. منتشر شد، بیانگر آن است که سیاست امنیتی آمریکا با تغییراتی همراه شده است. بحران اوکراین تاثیر خود را در ارتباط با امنیت منطقه ای و الگوی کنش راهبردی بایدن با ایران بر جای گذاشته است. اگرچه انگاره های تاکتیکی و راهبردی بایدن و ترامپ با یکدیگر تفاوت هایی دارند، هرکدام از روسای جمهور آمریکا، سیاست منطقه ای خود را بر اساس ضرورت های راهبردی سیاست بین الملل تنظیم می کنند. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که سیاست امنیت منطقه ای آمریکا در دوران ترامپ و بایدن، چه نشانه هایی از کنش تاکتیکی و راهبردی دارد؟ در تبیین الگوی رفتاری روسای جمهور آمریکا، از نظریه نیونیو استفاده شده است؛ این نظریه به کنش منطقه ای بر اساس رهیافت نیولیبرالی و نیوریالیستی معطوف است. فرضیه پژوهش این است که سیاست امنیت منطقه ای دونالد ترامپ، بر اساس موازنه ترجیحی قدرت است و به کنش پیش دستانه در ایجاد موازنه انجامیده است؛ در حالی که بایدن از سازوکارهای موازنه فراساحلی بهره گرفته، درصدد ایفای نقش موازنه گر منطقه ای در خاورمیانه است.
  کلیدواژگان: موازنه فراساحلی، موازنه منطقه ای ترجیحی، موازنه نظامی، کنش پیش دستانه، کنش پیشگیرانه، خاورمیانه، ترامپ، بایدن
|
 • Seyed Kazem Seyed Bagheri * Pages 8-36
  The aim of this research is to analyze the various functions of a moral government from the perspective of Transcendent (mutaʿāliya) political philosophy. By employing a descriptive-analytic method and considering the necessary prerequisites for the establishment of a moral government, this study delves into its functions. It demonstrates that, in Transcendent philosophy, a moral government is built upon practical wisdom, where rational management and selection are of special importance. According to this philosophy, morality governs all aspects of the government, and the moral duty of governments is to create conditions that enable sociThe aim of this research is to analyze the various functions of a moral government from the perspective of Transcendent (mutaʿāliya) political philosophy. By employing a descriptive-analytic method and considering the necessary prerequisites for the establishment of a moral government, this study delves into its functions. It demonstrates that, in Transcendent philosophy, a moral government is built upon practical wisdom, where rational management and selection are of special importance. According to this philosophy, morality governs all aspects of the government, and the moral duty of governments is to create conditions that enable society to achieve justice and fulfill its political and social rights. In a transcendent moral government, morality and politics mutually support each other in an interactive and evolving manner, resulting in a government that serves functions such as promoting societal happiness, safeguarding human dignity, facilitating the political training and refinement of citizens, ensuring political justice, and promoting tolerance and sympathy.ety to achieve justice and fulfill its political and social rights. In a transcendent moral government, morality and politics mutually support each other in an interactive and evolving manner, resulting in a government that serves functions such as promoting societal happiness, safeguarding human dignity, facilitating the political training and refinement of citizens, ensuring political justice, and promoting tolerance and sympathy.
  Keywords: transcendent political philosophy, moral government, forces of evil, forces of good, political justice, political training of citizens
 • Seyed Mohsen Taba Tabaei Far * Pages 39-70
  The purpose of this research is to analyze the political strategies employed by the Seminary of Samarra. We will examine the scholastic attributes of the school, such as its principles of jurisprudence, teaching methods, and approach to newly arising issues. Additionally, we will explore the Seminary's role in social and political contexts. Drawing on a descriptive-analytic methodology, our findings reveal that the Seminary of Samarra surpasses other Shiite seminaries in many of these aspects, explaining its prominent presence in contemporary political thought. The political teachings of the Seminary of Samarra played a crucial role in disseminating Islamic social and political ideologies, with teaching and preaching sessions becoming an integral part of seminary activities. The scholarly and educational framework of the Seminary of Samarra, along with its political strategies, served as a guiding model for the seminaries of Najaf and Qom. The prominence of the Seminary of Samarra's political strategies can be attributed to two main factors. Firstly, the strategic utilization of fatwas and careful planning for future political actions played a crucial role in its success. Secondly, the impact of this school of thought extended beyond Samarra and the lifetime of Mirza Shirazi. The graduates of the Seminary continued to propagate and implement Mirza's political ideologies in other seminaries even after his demise.
  Keywords: Seminary of Samarra, Politics, Mirza Shirazi, educating seminary students, Imam Khomeini
 • Abbas Emadi * Pages 74-98
  The right to self-determination is a crucial political right that is acknowledged in numerous international legal documents and the constitutions of many countries. In recent decades, it has also become a topic of discussion among Shia jurists in Islamic jurisprudence. Within Imami Shia jurisprudence, the Quran, Tradition (hadiths), and certain rational arguments are referenced to support the existence of this right. This research takes an analytical and critical approach, employing the principles of jurisprudential inference to evaluate the rational (or speculative) arguments within Islamic jurisprudence regarding the right to self-determination. The main focus of this research is to examine how independent reason or intellect can indicate the political right of self-determination, and to identify any deficiencies or problems that may arise when relying on rational or reason-based arguments. The findings of this study reveal that several rational arguments have been put forth to support human self-determination, including the principle of human autonomy or self-guardianship, the necessity of adhering to social contracts, the argument from hisbah (community morals or maintenance of public order), and the principle of shared ownership of citizens over their country. However, it will be argued that, apart from the self-evident principle of human autonomy or self-guardianship, these arguments have certain shortcomings. The principle of human guardianship over one's own fate (self-determination) is considered valid unless there is an explicit religious text that contradicts it.
  Keywords: right to self-determination, political sovereignty, national sovereignty, political jurisprudence, Imami jurisprudence
 • Ahmad Teimori, MirEbrahim Seddigh *, Hosein Ali Nowzari Pages 103-128

  The objective of this research is to examine the regional security of the Islamic Republic of Iran, focusing on the changing actions of Saudi Arabian political officials. Using the descriptive-analytical method, the study concludes that between 2010 and 2018, Saudi officials implemented policy changes primarily aimed at containing the Islamic Republic of Iran. These measures sought to prevent Iran from assuming a dominant and decisive role in the turbulent West Asian region. The strategic competition between Iran and Saudi Arabia has the potential to transform the West Asian region into the epicenter of intense regional and geopolitical rivalries, thereby posing security challenges at both national and regional levels. As long as this competition persists, national security remains at risk. Given Miller's theory of war and peace, the turning point in this policy lies in the perceptions of decision-makers. If decision-makers alter their perception of the operational environment, it is possible for them to transition from a hegemonic model to a collaborative model, fostering a convergent and cooperative atmosphere in West Asia.

  Keywords: Saudi Arabia, Islamic Republic of Iran, regional security, foreign policy, International Relations, West Asian region
 • Seyed Ali Mirmoosavi, Kamal Sorayya Ardekani * Pages 133-166

  The issue of citizenship is a contentious topic in political thought and a complex matter in contemporary Iran's political landscape due to conflicting viewpoints. This divergence stems from fundamental disagreements on core principles, making it even more challenging to resolve. Despite some general consensus on certain principles in the modern world, the problem of citizenship remains a subject of controversy. The clash between liberal and republican perspectives on citizenship can be seen as an aspect of this difficulty. In an attempt to address this problem, Habermas has introduced the concept of discursive citizenry theory as a potential solution. The primary question at hand is how we can navigate the issue of citizenship in light of Habermas's viewpoint on communicative citizenry, considering the conflicting approaches prevalent in contemporary Iran. This article employs the descriptive-analytical method to argue that the concept of discursive citizenry can draw upo n various elements, such as tradition, modernity, religion, and nationalism, to address the issue of citizenship in contemporary Iran. The problem of citizenship in Iran has emerged due to conflicting conservative and modernist approaches, and the article proposes a reformative citizenship approach as a potential solution. Additionally, it draws inspiration from Habermas's perspective to explore an alternative classification of the issue of citizenship in contemporary Iran and the role of law in bridging the gap between contradictory approaches.

  Keywords: Habermas, citizenship rights, conservative citizenship, modernist citizenship, reformative citizenship, discursive citizenry theory
 • Afshin Mardani, Manochehr Tavasoli *, Alireza Arashpoor Pages 171-199

  The present research aims to study the security of immigrant workers as a criterion for good governance, with a specific focus on the laws of the Islamic Republic of Iran. This research employs the descriptive-analytic method and suggests that governments can achieve this goal by joining conventions of the International Labour Organization, reforming inefficient and insufficient laws, formulating comprehensive immigration laws, establishing bilateral and multilateral agreements among immigrant-sending and immigrant-receiving countries, providing education to immigrant workers before their immigration, informing them of working conditions and advantages, and combating organizations involved in immigrant worker trafficking. By doing so, a balance can be achieved between a country's interests and the observation of its governance rights, while also protecting the acquired rights of legal workers and fundamental rights of illegal workers. This approach will help secure the civil, political, economic, and social rights of legal immigrant workers and their family members, similar to the native workers of the target country. Considering international regulations and conventions regarding refugees, immigrants, and foreign residents, as well as the laws governing foreign residents in the Islamic Republic of Iran, Iran is in a better condition compared to many West Asian countries. Not only has the Islamic Republic of Iran accepted and implemented numerous international criteria related to refugees, but it has also prioritized the issues of human dignity, security, and education for refugees who have not yet obtained residency cards.

  Keywords: security, immigrant workers, human rights, immigration laws, Iran
 • Rasoul Nowrozi Firooz, MohammadHossein Fallah *, Hasan Esdalahpour Pages 204-232

  The present research aims to analyze the course of relations between Persian Gulf Arab countries and Israel, specifically focusing on their transition from divergence to convergence. Drawing upon the system theory, this study explains the development of their relations from divergence to convergence. The findings underscore the significant impact of interaction and interdependence arising from shared challenges and opportunities, leading to convergence in political, economic, and scientific domains. However, it is important to acknowledge that the support and establishment of peaceful relations between these nations have also been influenced by the economic and political interests of major international powers in the West Asian region. If the normalization policy between Persian Gulf countries and Israel is solely driven by external pressures from Western, Hebrew, and Arab statesmen, the prospects for their relations appear bleak. Instead, such a policy could potentially serve as an indicator of potential tensions in future conflicts involving Israel, Palestine, and Lebanon. The growing cooperation between Iran and Persian Gulf Arab countries, in comparison to their cooperation with Israel, has the potential to not only balance the convergence but also establish a balance in terms of threats. In other words, for Iran's convergence with Persian Gulf countries in security, politics, and economics to have a significant impact on the international environment (both regionally and globally) and influence the mindset of Arab officials, it must surpass the dependence of Arab countries on Israel and redefine their behavioral boundaries.

  Keywords: Arab countries, Israel, foreign relations, international politics, Palestine
 • Amin Reza Javadi, Ebrahim Mottaghi *, Mostafa Abtahi Pages 237-269
  The comparative policies of US presidents are significant because they can be analyzed in relation to different regional domains. While each president has their own foreign policy notions, they share common goals when it comes to regional security and international politics. Trump and Biden pursued different Middle Eastern policies to exert control over the region, utilizing distinct mechanisms to achieve their objectives. Trump employed the preferential balance of power strategy, while Biden opted for cooperative balance against threats and maximizing interests through offshore balancing. Biden's national security documents, released in 2021 and 2022, suggest that the US's security policy has undergone revisions. The crisis in Ukraine has had implications for regional security and has influenced Biden's approach to Iran. Although Biden and Trump have distinct tactical and strategic perspectives, each US president formulates their regional policies based on the strategic imperatives of international politics. The primary question at hand is to examine the tactical and strategic actions taken by the US in its regional security policy under the administrations of Trump and Biden. To analyze these patterns, we utilize the neo-neo theory, which combines neo-liberalist and neo-realist approaches to regional action. The research is based on the hypothesis that Donald Trump's regional security policy relied on a preference for the balance of power, resulting in preemptive actions to establish this balance. On the other hand, Biden employed offshore balancing mechanisms, aiming to assume the role of a regional balancer in the Middle East.
  Keywords: Offshore balancing, preferential regional balancing, preemptive action, preventive action, Middle East, Trump, Biden, military balance