فهرست مطالب

نشریه غرب شناسی بنیادی
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی زبان دان*، محمدحسن میرزامحمدی، محسن فرمهینی فراهانی صفحات 1-27
  در این پژوهش، با هدف ارایه مبانی، اهداف، اصول و روش های اخلاقی برای متامدرنیسم از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش اسنادی، تحلیل مفهومی از نوع تفسیر مفهوم و روش تحقیق استنتاجی از نوع پیش رونده استفاده شده است .بنابراین ابتدا با به کارگیری روش پژوهش اسنادی ضمن گردآوری و انسجام نظریات اخلاقی صاحب نظران متامدرنیسم، به واسطه روش پژوهش تحلیل مفهومی از نوع تفسیر مفهوم به تبیین و تعریف متامدرنیسم و اخلاق در متامدرنیسم پرداخته است. همچنین کاربرد روش تحقیق استنتاجی از نوع پیش رونده، تدوین مبانی، اهداف، اصول و روش های اخلاقی متامدرنیسم را در پی داشته است. بنابراین، از ایجاد تحرک جهت عبور از اخلاق پست مدرنیستی به سوی اخلاق متامدرنیستی به عنوان هدف غایی اخلاق در متامدرنیسم، یاد شده است که علاوه بر هفت هدف واسطی، شامل هشت اصل و سه روش اخلاقی هم می باشد. مولفه هایی همچون بازگشت به جنبش های گذشته، صداقت جدید، اصالت، محبت و مراقبت، فروپاشی فاصله ها، سلسله مراتب، فرآیند "گویی" و روایت های بزرگ به عنوان اصول اخلاقی متامدرنیسم مطرح شده است. همچنین از تلفیق و ترکیب، معادله هردو - هیچکدام، و معادله هردو - و... به عنوان روش های اخلاقی متامدرنیسم نام برده شده است.
  کلیدواژگان: متامدرنیسم، اخلاق، صداقت جدید، اصالت، ارزش شناسی
 • بحران حوزه عمومی در غرب؛ فروکاستگی سیاست به اقتصاد در اندیشه سیاسی هاناآرنت
  سید علی مرتضوی امامی زواره*، اباصالح تقی زاده طبری صفحه 2

  بحران حوزه عمومی یا مقوله پایان سیاست از مباحثی است که در اندیشه سیاسی غرب در سال های اخیر مورد توجه فراوان اندیشمندان قرار گرفته است. عدم تمایل به شرکت در انتخابات، بی اعتمادی به حکومت و سیاست و کاهش دانش سیاسی از پدیده هایی به شمار می رود که سبب مراجعه دوباره اندیشمندان غربی به مفاهیمی چون سیاست، حوزه خصوصی و ارتباط آنها با هم شده است. در این نوشتار ابتدا اندیشه سیاسی هانا آرنت در باب جایگاه حوزه عمومی و حوزه خصوصی به عنوان پایه و مبنای تیوریک مورد بحث قرار می گیرد و در ادامه جلوه بیرونی این اندیشه و اثراتی که بر جامعه غرب داشته، بررسی می شود. سیاست مدرن غرب آنطور که هانا آرنت می اندیشد، استقلال خود را از دست داده است و در معنای جدیدی ظاهر شده است، معنایی که آن را وابسته به اقتصاد و به تعبیر دیگر حوزه خصوصی می نماید.در عصر مدرن، آن گونه که آرنت مورد تاکید قرار می دهد سیاست با اقتصاد پیوند وثیقی برقرار کرد و ذیل آن تعریف شد.

  کلیدواژگان: بحران حوزه عمومی، محوریت یافتن اقتصاد، رشد شرکتهای تجاری، رشد تکنولوژی، اتمی شدن جامعه
 • محمدسعید عبداللهی، محمدعلی عبداللهی* صفحات 29-49

  مدافعان نظریه ی خطا بر این باورند که هیچ گونه معرفت اخلاقی ای نمی توان یافت. آن ها اخلاق را تنها افسانه ای دلنشین می دانند که از نیاکان ما به ارث رسیده است. راس شیفر لندو، فیلسوف اخلاق نامدار معاصر معتقد است مدافعان نظریه ی خطا به مسیله ای ناچیز و یا تنها یک دیدگاه اخلاقی حمله نمی کنند، آن ها با ایده خود تمامی دیدگاه های اخلاقی را به یک اندازه شکست خورده می دانند. به باور شیفرلندو، پیروان نظریه ی خطا برای دفاع از مدعای خود باید باید نشان دهند که نخست، پذیرش اخلاق در گرو التزام به عینیت اخلاقی و مطلق بودن دلایل اخلاقی است و دوم آنکه حتی در فرضی که اخلاق بر این دو پیش فرض بنا شده باشد، دست کم یکی از این دو پیش فرض کاذب است. در این مقاله با بررسی قوی ترین استدلال ها علیه عینیت معیار های اخلاقی از منظر شیفرلندو و آشکار ساختن نا کارآمدی آن ها، نشان می دهیم که استدلال های مدافعان نظریه ی خطا علیه اخلاق عینی، در بهترین و قوی ترین حالت، عقیم اند و بنابراین شکاکیت و عدم امکان معرفت اخلاقی نباید موضع اولیه ی افراد در باب اخلاق باشد.

  کلیدواژگان: نظریه ی خطا، معرفت اخلاقی، راس شیفرلندو، شکاکیت اخلاقی
 • اکبر غفوری*، محمد عابدی، محمدتقی شابلاغی صفحات 51-73

  دولت به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ بوده است. بررسی مقایسه ای رویکرد مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی نسبت به مقوله دولت، هدف اصلی این مقاله است. این پژوهش بر آن است تا تفاوت ها و تشابهات دو مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی را نسبت به جنبه های مختلف دولت از جمله ضرورت، منشا، ماهیت و غایت دولت مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر یک از این دو مکتب، رویکرد متفاوتی نسبت به مقوله دولت دارند. مکتب متعالیه از نگاه اخلاق گرایانه و دینی به دولت می نگرد یعنی هدف از ایجاد دولت را خیر اعلا، دستیابی به ارزش‎های الهی و رستگاری آن جهانی انسان می داند. در حالیکه مکتب فایده ‎گرایی، دولت را از منظر مادی گرایانه و منفعت طلبانه مورد توجه قرار می دهد. با وجوداین، در رویکرد این دو مکتب نسبت به دولت، تشابهاتی دیده می شود، برای مثال هر دو مکتب دولت را ضرورت اجتناب ناپذیر می دانند؛ یا رویکرد مثبتی نسبت به حکومت اکثریت، چنانچه به استبداد کشیده شود، وجود ندارد. این ملاحظات بیانگر آن است که این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با رویکردی اسنادی - تاریخی است که بر اساس رهیافت مقایسه ای انجام شده و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است

  کلیدواژگان: مکتب متعالیه، فایده گرایی، صدرالمتالهین، جان استوارت میل، دولت
 • مرضیه لطفی* صفحات 75-91
  براساس دیدگاه ناطبیعی انگاری اخلاقی مفاهیم و واژگان اخلاقی همچون «خوبی» مفاهیمی بنیادین و تحلیل ناپذیرند و نمی توان آن ها را به مفاهیم طبیعی و متافیزیکی دیگر فروکاست. یکی از انتقاد های مهمی که به این دیدگاه وارد شده است استدلال هنجاری است. ادعای مخالفان این است که ویژگی های sui generis فاقد قدرت هنجاری هستند. در این مقاله تقریری از این استدلال را معرفی می کنم که منقدان کم تر به آن توجه کرده اند. این استدلال بر این ایده استوار است که حتی اگر وجود ویژگی sui generis ای همچون P را در عالم بپذیریم، مشخص نیست که «چرا چنین ویژگی ای باید در اعمال ما اثرگذار باشد؟». درواقع، ادعا این است که این پرسش پاسخ قانع کننده ای ندارد و ما نمی توانیم تبیین کنیم که چرا هنگامی که می خواهیم عملی را انجام دهیم، به جای ویژگی های متنوع دیگر، باید به P توجه کنیم. بنابراین، حتی اگر ویژگی sui generis ای همچون P وجود داشته باشد، آن ویژگی نمی تواند «خوبی» باشد. در این نوشته استدلال مطرح شده را به تفصیل معرفی و بررسی می کنم. در ادامه، سعی خواهم کرد تا نشان دهم که استدلال بر بنیان نادرستی بنا شده است و بنابراین موفق نیست.
  کلیدواژگان: ناطبیعی انگاری، ویژگی sui generis، هنجاری بودن، قدرت هنجاری
 • شروین مقیمی* صفحات 93-120
  روایت افلاطون از سرشت تربیتی فلسفه سیاسی سقراطی، در نهایت به موضع سلبی او نسبت به شیوه زندگی سیاسی منتهی می گردد. در مقابل، ارسطو می کوشد تا روایتی از فلسفه سیاسی سقراطی به دست دهد که در آن در عین تاکید بر غرض نهایی سقراط، یعنی دفاع از شیوه زندگی فلسفی در برابر شیوه های غیرفلسفی، زمینه برای دفاعی ایجابی از شیوه زندگی سیاسی نیز لحاظ گردد. ما در این مقاله می کوشیم تا نشان دهیم که نخستین گام ارسطو در این مسیر ضرورتا دفاع از شیوه زندگی سیاسی به مثابه شیوه ای طبیعی برای انسان است. ما در اینجا نشان می دهیم که طرح این دعوی از سوی ارسطو که «انسان بنا به طبیعت موجودی سیاسی است»، خصلتی اساسا آیرونیک و به تعبیری خطابی دارد، و از سوی دیگر این گزاره آیرونیک و خطابی، جزیی ضروری از تمهید تربیتی بدیلی است که وی در کنار تمهید تربیتی افلاطونی و به عنوان رقیب آن مطرح می سازد. بنابراین مواجهه با پیچیدگی تعبیر مد نظر ارسطو از اصطلاح «طبیعت»، به نوعی در کانون ملاحظات ما در این مقاله قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: فلسفه سیاسی»، طبیعت»، ارسطو»، شیوه زندگی سیاسی»، شیوه زندگی فلسفی»
 • سید محمدرضا امیری طهرانی* صفحات 121-145

  نوظهوری اجتماعی از مهم ترین مسایل علوم اجتماعی است. این مقاله برآن است که شرایط نوظهوری اجتماعی قوی را به کمک مفاهیم فلسفه ذهن هم چون ابتنا، تحقق چندگانه و انقصال فاحش تعریف کند. رویکردهای روش شناختی در برآوردن ساختن شرایط نوظهوری قوی با چالش های متفاوتی روبرو هستند. این چالش ها را می توان در سه مسیله واقع گرایی، علیت روبه پایین و سازوکار صورت بندی کرد. در این پژوهش به روش تحلیلی، رهیافت ریالیسم انتقادی به مسیله نوظهوری اجتماعی قوی و نحوه پاسخ گویی آن به سه مسیله یاد شده نقد می شود. منتقدان ریالیسم انتقادی را با دو گونه چالش روبرو می بینند. نخست، باور به مستقل بودن ساختار از کنش های عوامل، به شیءانگاری می انجامد، و دوم این که نوظهوری هستی شناختی با ابتنا تعارض دارد. به نظر می رسد که در توجیه امکان پذیری استقلال ساختار از اجزای خود، می توان از مفهوم ترکیب نامحدود اجزا بهره جست. و با توجه به این که ابتنا مستلزم وابستگی هستی شناختی پدیده نوظهور اجتماعی نیست، علیت اجتماعی با ابتنا تعارض ندارد.

  کلیدواژگان: نوظهوری اجتماعی، رئالیسم انتقادی، علیت روبه پایین، تحقق چندگانه، تقلیل ناپذیری
 • علی حجتی*، علی اصغر مصلح صفحات 147-168

  چگونگی مواجهه با «دیگری» و سپس نقش تعیین کننده آن در اتخاذ رویکرد میان فرهنگی، در میان فیلسوفان این حوزه اهمیتی انکار ناپذیر دارد. برنارد والدنفلس، فیلسوف میان فرهنگی معاصر، مواجهه با «دیگری» را نوعی مواجهه پارادوکسیکال می داند که می توان از آن به حضور امر غایب یاد کرد. این فیلسوف آلمانی، رویکردی حداکثری نسبت به مواجهه با «دیگری» را برگزیده و راه خود را از دیگران با بیان «امر بیگانه» به جای «دیگری» جدا کرده است. «امر بیگانه» در عین اینکه نفی سوژه نبوده و ریشه در «من» دارد، به هیچ عنوان قابل فروکاست به امری آشنا یا امر از آن من و یا قابل فروکاست به نظم پیشین نبوده و نیست. در واقع تبعات مهم نظری این نگرش با روش «پدیدارشناسی امر بیگانه» همسو با اقتضایات دنیای چند صدایی معاصر و زیست امروزی است و حتی نه امروز که در کل، حیات انسانی چیزی جز حرکت مدام در-میان امور نبوده و به سبب بدنمندی انسان چنین اقتضایی ممکن گردیده است. فلسفه میان فرهنگی والدنفلس، توجه به همین مسیله با همه نوآوری ها و حل مسایل پیشین با بنیانی نو و بدیع می باشد.

  کلیدواژگان: فلسفه میان فرهنگی، برنارد والدنفلس، دیگری، بیگانه، فلسفه تطبیقی
 • مهدی خبازی کناری*، ندا راه بار صفحات 169-185
  دریدا نقش به سزایی در معرفی سوسور به گفتمان فلسفی و زبان شناختی زمانه ما دارد. این مقاله ضمن پرداختن به بنیادهای فکری سوسور و تاثیر گذاری سوسور بر دریدا بر آن است که نقد ساختارزدایانه دریدا نسبت به سوسور در مساله نوشتار را مورد تحلیل قرار دهد. سوسور در کتاب دوره زبان شناسی عمومی، با تقسیم بندی قلمرو زبان به دو بخش بیرون و درون، نوشتار را از قلمرو درونی زبان بیرون رانده و آن بازنمایی زبان تلقی می کند. سوسور نوشتار را غاصب جایگاه گفتار دانسته و آن را امر حاشیه ای تلقی می کند. اما دریدا معتقد است سوسور با تعیین حدود درون و بیرون برای زبان و خروج نوشتار از قلمرو درونی زبان، نتوانست از متافیزیک میتنی بر حضور تخطی کند. وی با طرح مفهوم Differance به وجه مستقل نوشتار نسبت به گفتار اشاره داشته و نوشتار را از به انقیاد درآمدن گفتار خارج می کند. به باور دریدا، اختیاری بودن نشانه می تواند دال را از انقیاد مدلول بیرون آورده و دال های متکثر ایجاد کند. از نگاه وی، Differance نشان دهنده امکانی برای شدن های مستمر در متن است و این شدن ها زنجیره بی پایانی از دال ها را به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سوسور، دریدا، تفاوت، نوشتار، غاصب
 • مرجان نادرزاده گوارشکی، علی مرادخانی*، حمیدرضا افشار صفحات 187-213
  در نظر ژیل دلوز، مجاز ((Virtual بعدمثالی (ideal) واقعیت است و تصویر مجازی بخش غیرقابل تجزیهی کریستال-زمان درمیان ذهنیت و عینیت که پیچیده ترین فرم و ساختار روایی-زمانی دلوز است. این پژوهش بر آن است تا به تبیین مفهوم "مجاز" و "تصویر مجازی" در فلسفه ی ژیل دلوز، فیلسوف فرانسوی بپردازد و از آنجایی که فرضیه ی اصلی این پژوهش تاثیر مفهوم تصیر مجازی بر نوع روایت و ساختار روایی در جنبش سینمای هنری اروپاست، ازین رو پژوهش پیش رو در جهت اثبات این فرضیه، پس از تبیین مفهوم تصویر مجازی و جایگاه آن در الگوی زمان کریستالی در فلسفه ی ژیل دلوز، به بررسی برخی از فیلم های جنبش سینمای هنری اروپا، یعنی فیلم های هیروشیما عشق من 1959- سال گذشته در مارین باد 1961- جاویدان 1963 خواهد پرداخت تا ازین طریق نشان دهد که فیلم های ذکر شده با تمرکز بر مفهوم تصویر مجازی چگونه به خلق کریستال زمانی در ساختار روایی خود شده اند. همچنین این مقاله در پی دستیابی به الگویی واحد برای خوانش و واکاوی این نوع روایات زمان محور است. روش کلی این تحقیق به شیوه توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی فیلمها، این آثار را مورد مطالعه قرار خواهد داد.
  کلیدواژگان: تصویر مجازی، کریستال-زمان، روایت، ژیل دلوز، جنبش سینمای هنری اروپا
|
 • Mostafa Zabandan *, Mohamadhasan Mirzamohamadi, Mohsen Farmahinifarahani Pages 1-27
  In this paper, with the aim of presenting the foundations, goals, principles and ethical methods for metamodernism, a combined research method including documentary method, conceptual analysis of concept interpretation type and inferential research method of progressive type has been used. First, by applying the documentary research method, while collecting and integrating the moral ideas of metamodernism experts, through the conceptual analysis research method of the interpretation of the concept, he explained and defined metamodernism and ethics in metamodernism. Also, the application of the inferential research method of the progressive type has led to the formulation of the foundations, goals, principles and ethical methods of metamodernism. Therefore, it has been mentioned about creating mobility to move from postmodernist ethics to metamodernist ethics as the ultimate goal of ethics in metamodernism, which includes eight principles and three ethical methods in addition to seven intermediate goals. Components such as returning to past movements, new honesty, authenticity, love and care, collapsing distances, hierarchies, "as if" process and grand narratives have been proposed as the moral principles of metamodernism. Also, integration and combination, the equation of both - neither, and the equation of both - and... are the ethical methods of metamodernism.
  Keywords: Metamodernism, Ethics, The New Sincerity, Authenticity, axiology
 • crisis of the public sphere in the West; Degradation of politics to economicsIn the political thought of Hannah Arendt
  Sayed ali Mortazaviemamizavare *, Abasaleh Taghiadetabari Page 2

  The crisis of the public sphere or the category of the end of politics is one of the topics that has received a lot of attention in the political thought of the West in recent years. Reluctance to participate in elections, lack of trust in government and politics, and a decrease in political knowledge are some of the phenomena that have caused Western thinkers to refer again to concepts such as politics, the private sphere, and their relationship. In this article, Hannah Arendt's political thought about the place of the public sphere and the private sphere is discussed as a theoretical base and then the external manifestation of this thought and its effects on the western society are examined. As Hannah Arendt thinks, the modern western politics has lost its independence and has appeared in a new meaning, a meaning that makes it dependent on the economy and, in other words, the private sphere.In the modern era, as emphasized by Arendt, politics established a close bond with economy and was defined under it.

  Keywords: The crisis of the public sphere, the centralization of the economy, the growth of commercial companies, the growth of technology, the atomization of society
 • MohammadSaied Abdollahi, MohammadAli Abdollahi * Pages 29-49

  Defenders of the error theory believe that no moral knowledge can be found. They consider morality to be just a pleasant legend inherited from our ancestors. Russ Shafer-Landau a famous contemporary moral philosopher, believes that what the defenders of the error theory pursue is not only an attack on a specific moral point of view, but they seek to make the entire moral theory ineffective. According to Russ Shafer-Landau , the followers of the error theory to defend their claim must show that firstly, the acceptance of ethics depends on commitment to moral objectivity and the absoluteness of moral reasons, and secondly, even in the assumption that ethics is based on these two presuppositions, Less than one of these two assumptions is false.  In this article, by examining the strongest arguments against moral objectivity from Russ Shafer-Landau's point of view and revealing their ineffectiveness, we show that the arguments of the defenders of the error theory against objective morality are, at best and strongest, sterile, and therefore skepticism and the impossibility of knowledge Morality is not a correct view of morality.

  Keywords: Error Theory, moral knowledge, Ross Shafer- Landau, moral skepticism
 • Akbar Ghafoori *, Mohamad Abedi, MohamadTaghi Shabalaghi Pages 51-73

  Government has been one of the most important concerns of political philosophers throughout history. The main goal of this article is to compare the approach of the transcendental school (Sadraei) and the utilitarian school towards the category of government. This research aims to examine and compare the differences and similarities between the transcendental schools (Sadrai) and the utilitarian school regarding various aspects of the government, including the necessity, origin, nature and purpose of the government. The research findings show that each of these two schools has a different approach to the category of government. The transcendental school looks at the state from an ethical and religious point of view, that is, it considers the purpose of creating the state to be the highest good, the achievement of divine values and the salvation of the human world. While the school of utilitarianism considers the government from a materialistic and utilitarian point of view. Despite this, similarities can be seen in the approach of these two schools towards the government. These considerations indicate that this research is descriptive-analytical with a documentary-historical approach based on a comparative approach and the data collection method is library.

  Keywords: Transcendental school, utilitarianism, Sadr al-Mutalahin, John Stuart Mill, Government
 • Marziye Lotfi * Pages 75-91
  According to moral non-naturalism, moral notions like “goodness” are sui generis. They are not reducible to any natural or metaphysical notions. One of the pivotal arguments raised against the view is the normative argument. The main idea is that these sui generis properties would have no “normative authority” over us. In this paper, I will consider an external construal of the argument developed by Dasgupta. Dasgupta, in his external normative argument, grants for the sake of argument that there is a sui generis property P. However, he holds that there is still the unanswered question: Why the sui generis property P should be promoted? He claims that there is no answer to this question; hence P, if there is such a property, cannot be the property “goodness”. In this paper, I will examine the argument at length. I will try to clarify that the argument is based on the wrong supposition.
  Keywords: non-naturalism, sui generis property, normativity, normative authority
 • Shervin Moghimi * Pages 93-120
  Plato's narrative of the educational nature of Socratic political philosophy ultimately leads to the negative position towards the political way of life. On the other hand, Aristotle tries to give a narrative of Socratic political philosophy in which, in addition to emphasizing the final purpose of Socrates, i.e. defending the philosophical way of life against non-philosophical ways, one can defend the political way of life positively. In this article, we attempt to show that Aristotle's first step in this direction is necessarily to defend the political way of life as a natural way for human beings. We show here that Aristotle's claim that "man is a political being by nature" has a fundamentally ironic and rhetorical characteristic. On the other hand, it seems that this ironic and rhetorical position is a necessary part of his alternative educational plan against the Platonic one. Therefore, confronting the complexity of Aristotle's interpretation of the term "nature" is in a way the focus of our considerations in this article.
  Keywords: political philosophy, nature, Aristotle, political way of life, philosophical way of life
 • Seyed MohammadReza Amiri Tehrani * Pages 121-145

  Social emergence is one the most important problems in social science that the way it is answered affects the results of social studies and policies. The complexity of social emergence conception has caused a variety of definitions. This article seeks to define the robust social emergence conditions, using the philosophy of mind conception such as subvenience, wildly disjunctives, and multiple realization. Different approaches have different challenges in satisfying robust social emergence conditions. These challenges could be formulated in three problems i.e. realism, top-down causality, and mechanism. This article aims to analytically criticize how critical realism approaches these problems. Critics believe that critical realism faces two sort of difficulties in satisfying robust social emergence: the first, the independence of structure from agencies that leads to reifying and the second, that ontological and causal emergence conflicts with subvenience. It seems the first problem could be resolved by employing the unrestricted mereological composition conception, and the second by the fact that subvenience do not necessitate ontological dependence.

  Keywords: social emergence, critical realism, top-down causation, multiple realization, irreducibility
 • Ali Hojjati *, Aliasghar Mosleh Pages 147-168

  How to deal with "the other" and then its decisive role in adopting an intercultural approach is of undeniable importance among the philosophers of this field. Bernard Waldenfels, a contemporary intercultural philosopher, considers encountering with "the other" to be a kind of paradoxical encounter that can be referred to as the presence of the absent. This German philosopher has chosen a maximalist opinion regarding the encounter with "the other" and separated himself from others by saying "،the Alien" instead of "the other". While "the Alien" is not a negation of the subject and is rooted in "I", it cannot be reduced to a familiar thing or my property, nor can it be reduced to the previous order.The important theoretical consequences of this attitude with the "phenomenology of the alien" method are in line with the requirements of the contemporary polyphonic world and today's life, and not just today's life, but in general, human life is nothing but a constant movement of In-betweenness, and such a requirement has become possible due to the human body. The intercultural philosophy of Waldenfels is to deal with this issue with all the innovations and to solve the previous problems with an innovative foundation.

  Keywords: Intercultural Philosophy, Bernard Waldenfels, The Other, the Alien, Comparative Philosophy
 • Mehdi Khabbazi Kenari *, Neda Rahbar Pages 169-185
  Derrida plays a significant role in introducing Saussure to the philosophical and linguistic discourse of our time. While dealing with Saussure's intellectual foundations and Saussure's influence on Derrida, this article aims to analyze Derrida's deconstructive criticism of Saussure on the issue of writing. Saussure, in the book of General Linguistics, by dividing the realm of language into two parts outside and inside, pushes writing out of the inner realm of language and considers it as the representation of language. Saussure considers writing to usurp the place of speech and considers it a marginal matter. Derrida believes that Saussure could not violate the metaphysics of presence by determining the limits of the inside and outside for language and the exit of writing from the inner realm of language. By proposing the concept of Difference, he refers to the independent aspect of writing compared to speech and removes writing from the subjugation of speech. According to Derrida, the arbitrariness of the sign can bring the signifier out of the subjugation of the signified and create multiple signifiers. According to Derrida, Difference indicates the possibility of continuous becomings in the text, and these becomings will bring an endless chain of signifiers.
  Keywords: Saussure, Derrida, difference, Text, usurper
 • Marjan Naderzadeh Gavareshki, Ali Moradkhani *, Hamidreza Afshar Pages 187-213
  According to Gilles Deleuze, the Virtual is the ideal dimension of reality and the virtual image is the inseparable part of crystal-time between subjectivity and objectivity, which is the most complex form and structure of narrating time Deleuze,. This study aims to illuminate the concept of the virtual image in Gilles Deleuze's philosophy, and since the main hypothesis of this research is the effect of the concept of the virtual image on the "European art cinema movement" in the field of narrative's methods and structures, hence the research In order to prove this hypothesis, after explaining the concept of the virtual image and its role in the crystal-time model in Gilles Deleuze's philosophy, the study will examine movies like; Hiroshima My Love 1959 - last year in Marine Wind 1961 - Immortal 1963 in order to demonstrate how these films have achieved different representations of a time in their narrative structure and what are the differences with a linear structure of time. Also, this research seeks to achieve a model for reading and analyzing this type of time-oriented narrative.
  Keywords: Virtual-Image, Time, Gilles Deleuze, European art cinema movement, narrative