فهرست مطالب

نشریه مدیریت اکوسیستم های طبیعی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یدالله بستان* صفحات 1-12

  اکوسیستم های طبیعی و نیمه طبیعی دارای خدمات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری هستند که برآورد ارزش اقتصادی خدمات و کارکردهای مختلف آن ها می تواند گامی در جهت نگاه بانی و مدیریت کارا باشد. اکوسیستم مرتعی شیخ موسی شهرستان بابل در چند دهه گذشته به شدت تحت تاثیر مداخلات بشری از جمله ساخت وساز و چرای بی رویه دام قرار گرفته که باعث شده است خدمات و ویژگی های این اکوسیستم مهم در حد نابودی قرار گیرند. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی ارزش اقتصادی خدمات تولید علوفه (در قالب کارکرد تولیدی) و دفع مواد زاید و خاکزایی (تشکیل خاک) (در قالب کارکردهای تنظیمی) اکوسیستم مرتعی شیخ موسی پرداخته شد. در مطالعه حاضر از روش های هزینه جایگزین و قیمت بازار برای ارزش گذاری خدمات موردنظر در سال 1396 استفاده شد. نتایج نشان داد که مجموع ارزش کارکرد تنظیمی و ارزش کارکرد تولیدی به ترتیب معادل 2615 میلیون ریال (62261/06 دلار) و 8348 میلیون ریال (198767/75 دلار) در سال برای کل اکوسیستم مرتعی شیخ موسی است. همچنین ارزش هر هکتار حاصل از دو کارکرد تنظیمی و تولیدی نیز به ترتیب معادل 251269/7 ریال (6 دلار) و 802176 ریال (19 دلار) برآورد شد. نتایج نشان می دهد کارکردهای تنظیمی همانند کارکرد تولیدی اکوسیستم مرتعی مورد نظر ارزش اقتصادی بالایی دارند. از این رو قرار گرفتن در اولویت برنامه ریزی ها و توجه به آنها در جهت کاهش هزینه های محیط زیستی و پایداری اکوسیستم مورد نظر  پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری، خاکزایی، قیمت بازاری، هزینه جایگزین
 • جواد معتمدی*، مرتضی خداقلی، رستم خلیفه زاده صفحات 13-22
  آشکارسازی تغییرات پارامترهای اقلیمی، بیانگر آن است که تغییرات اقلیمی در ایران شروع شده و ضرورت دارد که رویشگاه بالقوه گونه های شاخص، در حال حاضر و سال های آینده، تحت مدل های هشدار اقلیمی، مشخص گردد. در این ارتباط، باید بررسی شود که آیا افزایش دمای حادث شده در سطح کشور، اثر مثبت یا منفی بر حضور گونه ها در رویشگاه های محل پراکنش، خواهد داشت. برای این منظور، گستره کنونی و گستره آینده گونه Stipa barbata برای سه دهه آینده (سال 2050)، تحت دو مدل هشدار اقلیمی (سناریو RCP4.5 و RCP8.5) با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، پیش بینی شد. نقشه های خروجی، با احتمال رخداد بین صفر تا یک، به چهار طبقه؛ رویشگاه نامناسب (0/25-0)، رویشگاه تقریبا مناسب (0/5-0/25)، رویشگاه با تناسب بالا (0/75- 0/5) و رویشگاه با تناسب خیلی بالا (1-0/75)، گروه بندی شد. در آخر، با استناد به ضرایب متغیرها در روابط رگرسیونی، متغیرهای موثر برای گستره کنونی و آینده گونه S. barbata، معرفی گردید. بر مبنای نتایج؛ تنها شاخصه های مرتبط با دما (BIO7 و BIO10)، بر پراکنش گونه S. barbata، در حال حاضر و آینده، موثر شناسایی شد که مقادیر شاخصه ها، با سخت تر شدن شرایط اقلیمی، افزایش می یابد. در نتیجه، گستره گونه S. barbata، در واکنش به تغییرات اقلیمی، کمتر می شود. این موضوع، بیانگر آن است که طی سه دهه آینده، میزان حضور گونه S. barbata، در رویشگاه های منطقه، کاهش می یابد و خطر حذف آن از اکوسیستم های منطقه، وجود دارد. در مجموع؛ تغییر اقلیم و به تبع آن افزایش شاخصه های دمایی؛ باعث گسترش عمودی گونه S. barbata و حرکت آن به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر در امتداد گرادیان ارتفاعی منطقه، خواهد شد. بنابراین، دامنه تغییرات ارتفاع در گستره رویشی گونه S. barbata که در این تحقیق از 800 تا 2700 متر ذکر شده است با فرض وقوع سناریوهای اقلیمی RCP4.5 و RCP8.5، در آینده به سمت ارتفاع بیشتر، تغییر خواهد یافت.
  کلیدواژگان: اکوسیستم های مرتعی، تغییر اقلیم، جابجایی گونه ها، مدل سازی، رگرسیون لجستیک
 • رضا یاری*، اسفندیار جهانتاب، اسماعیل شیدای کرکج، سیده محبوبه میرمیران صفحات 23-33

  تغییرات غیر علمی کاربری اراضی می تواند اثرات منفی بر ویژگی های مطلوب فیزیکی و شیمیایی خاک داشته باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربری های مختلف (کارخانجات، مرتع، زمین زراعی شامل زعفران و گندم) بر خصوصیات فیزیکی خاک شامل بافت خاک (درصد شن، رس و سیلت) و ویژگی های شیمیایی خاک همچون (pH، هدایت الکتریکی، درصد ماده آلی، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات و نیتروژن) در منطقه سرایان در استان خراسان جنوبی انجام شد. پژوهش انجام شده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و شش تیمار انجام گرفت. تیمارها شامل کاربری های مختلف از جمله مرتع، کاربری گندم و جو، کاربری زعفران و کاربری صنعتی (کارخانه آسفالت) در سه فاصله 50، 250 و 1000 متر بودند. نتایج نشان داد تاثیر کاربری های مختلف برخصوصیات شیمیایی خاک مانند pH، هدایت الکتریکی، کلر، سولفات، نیتروژن، درصد ماده آلی، منیزیم و کلسیم معنی دار است. همچنین اثر کاربری های مختلف بر خصوصیات فیزیکی خاک مانند درصد سیلت و شن معنی دار بود. نتایج تجزیه شیمیایی خاک نشان داد که کارخانه واقع شده در فاصله 250 متری سبب افزایش معنی دار pH، هدایت الکتریکی، درصد ماده آلی، کلسیم، منیزیم و کلر خاک شد. همچنین نتایج در مورد کاربری مرتعی و زراعی نشان داد گیاه زعفران بیشترین میزان pH، هدایت الکتریکی، کلر، سولفات و درصد ماده آلی (به ترتیب 8/1، 2/6، 30، 19/93 و 0/53) را نسبت به کاربری مرتع و گندم داراست. تاثیر کارخانه آسفالت بر خصوصیات شیمیایی خاک تا فاصله 250 متر تاثیر به سزایی در رشد گیاه زعفران داشته در حالی که تاثیر فاصله کارخانه آسفالت بر خصوصیات فیزیکی خاک تا فاصله 50 متر متغیر بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد استفاده از تغییر کاربری غیراصولی سبب کاهش شاخص های کیفی و توانایی بهره دهی خاک و گیاه می گردد.

  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، خصوصیات خاک، فعالیت های زراعی، کاربری مرتع
 • محمد نادی، سعیده کلانتری*، علیرضا خوانین زاده، مهدی تازه صفحات 34-45
  بیابان زایی ناشی از توسعه شهری یا تکنوژنیکی در اثر دخالت های بشری و تغییرات کاربری اراضی صورت می گیرد که به عنوان یک معضل جدی، مطرح است. افزایش جمعیت علاوه بر تسریع تخریب زمین، باعث بهره برداری نابجا از اراضی می شود. در پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره های لندست 4 و 5 سال 1986 و سنجنده های OLI و TIRS ماهواره لندست 8 سال 2017، روند تغییرات کاربری اراضی محدوده شهر طبس مورد بررسی قرار گرفت. محدوده مطالعاتی به 6 واحد کاری تقسیم گردید و با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی (IMDPA) معیار و شاخص های تکنوژنیکی مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت ارزش عددی شاخص های معیار توسعه شهری و صنعتی (نسبت اراضی انسان ساخت به زراعی و باغی، نسبت اراضی انسان ساخت به باغی و جنگلی یا فضای سبز، شاخص میزان سرانه فضای سبز، درصد مناطق جاده سازی شده و تراکم جاده، نسبت پذیرش جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل) برای کل منطقه در هر دو زمان محاسبه شد. بررسی ها نشان داد که طی سال های مورد مطالعه سطح عوارض انسان ساخت 5/68 درصد افزایش داشته از طرفی اراضی زراعی هم حدود 5/9 درصد افزایش نشان داده است. همچنین در منطقه مورد مطالعه، شاخص نسبت اراضی انسان ساخت به باغی و جنگلی یا فضای سبز و شاخص سرانه فضای سبز به ترتیب با ارزش عددی 0/92 و 9/14 بیشترین تاثیر در سال 1986 و شاخص نسبت اراضی انسان ساخت به زراعی و باغی و شاخص تراکم جاده به ترتیب با ارزش عددی 0/79 و 1/95 در سال 2017 کم ترین تاثیر را در بیابان زایی تکنوژنیکی منطقه دارد. براساس پنج شاخص مورد بررسی، ارزش کمی شدت بیابان زایی برای کل منطقه در سال 1986، 1/89 که در کلاس متوسط بیابان زایی و سال 2017، 7/13 که در کلاس بسیار شدید بیابان زایی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، توسعه شهری و صنعتی، معیار تکنوژنیک، دخالت های بشری
 • مریم مروتی*، سیده عالمه صباغ، عارف صابری صفحات 46-59
  آب زیرزمینی اصلی ترین منبع آب شیرین در منطقه نکارود در استان مازندران است. افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی و صنایع تاثیر منفی بر خصوصیات کمی و کیفی آب زیرزمینی در دشت نکارود گذاشته است. مدیریت و حفاظت این منابع امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بنابراین برای جلوگیری از آسیب های محیط زیستی حاصل از آلودگی و برداشت منابع آب زیرزمینی در این منطقه برنامه ریزی اصولی در منطقه باید صورت گیرد. در این تحقیق با استفاده از سه مدل DRASTIC، SINTACS و SI به ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت نکارود پرداخته شد. برای این منظور ابتدا پارامترهای لازم برای مدل های مذکور شامل عمق آب زیرزمینی، تغذیه، منطقه غیراشباع، نوع خاک، محیط آبخوان، توپوگرافی، هدایت هیدرولیکی و کاربری اراضی منطقه ارزیابی، امتیازدهی و نقشه هم پوشانی تهیه شد. برای صحت سنجی نتایج مدل ها از داده های نیترات و pH در سال های 1393 و 1394 نیز استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل DRASTIC دارای بیشترین مقدار همبستگی با نیترات که عامل اصلی در آلودگی منابع آب زیرزمینی است می باشد و منطقه شمال و شمال غربی حوزه دارای بیشترین مقدار آسیب پذیری با 52/97 درصد است. آزمون من کندال برای تعیین روند عناصر نیز نشان داد که عناصر نیترات روندی ندارد ولی مقدار شاخص ZS برای pH در سال 1393 برابر با 8/63 بوده و روند افزایشی دارد، این بدین معنا است که این شاخص در سال 1394 روند افزایشی و معنی دار در سطح 0/95 داشته است. نتیجه کلی نشان داد که DRASTIC مدل مناسب برای ارزیابی آسیب پذیری دشت است و برنامه ریزان و تصمیم گیران می توانند به عنوان راهکاری مناسب و با صرفه در جلوگیری از افزایش آلودگی بهره بگیرند.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آزمون من کندال، آسیب پذیری آبخوان، پهنه بندی آلودگی، حوزه نکارود
 • رسول باقرآبادی*، فرهاد شیخ کانلوی میلان، محسن زارعی محمد آباد صفحات 60-72

  آتش سوزی در جنگل های غربی ایران (جنگل های نیمه خشک بلوط) یکی از خطرات اصلی در این منطقه بوده که هر ساله سبب خسارت های غیر قابل جبران بر اکوسیستم ها و محیط زیست می شود. از این رو تعیین مناطق پرخطر آتش سوزی و پیش بینی آن با استفاده از مدل های خطر آتش سوزی، در به حداقل رساندن وقوع و خسارات ناشی از آن با استفاده از مدل های خطر آتش سوزی کمک می کند. جنگل های واقع در شهرستان دالاهو (استان کرمانشاه) که در رده جنگل های نیمه خشک بلوط به حساب می آیند، هر ساله با این بحران مواجه هستند و جنگل های زیادی طعمه حریق می شود. در این پژوهش به شناسایی و طبقه بندی مناطق پرخطر آتش سوزی و تهیه نقشه این مناطق با استفاده از روش های سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در جنگل های شهرستان دالاهو پرداخته شده است. به منظور تهیه نقشه مناطق پرخطر آتش سوزی منطقه مورد پژوهش، از عوامل تاثیرگذار از جمله تراکم پوشش جنگلی، شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI)، تبخیر (میلی متر)، شیب و جهت (درجه) و ارتفاع از سطح دریا (متر) استفاده گردید. نقشه نهایی به پنج طبقه مختلف از مناطق با خطر بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد گروه بندی شد. در نهایت نتایج نشان داد که به ترتیب مناطق با خطرپذیری خیلی کم 14/17 درصد، خطر پذیری کم 32/48 درصد، خطرپذیری متوسط 33/43 درصد، خطرپذیری بالا 17/19 درصد و خطرپذیری خیلی زیاد 2/7 درصد از آتش سوزی جنگل های دالاهو را تشکیل می دهند. نتایج این مطالعه می تواند برای سیاست توسعه پایدار در سطوح منابع طبیعی و محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جنگل های زاگرس، شهرستان دالاهو، خطر آتش سوزی جنگلی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
|
 • Yadollah Bostan * Pages 1-12

  Natural and semi-natural ecosystems have many direct and indirect services. By evaluating the economic value of their various services and functions can be a step towards effective management and maintaining. The sheikh-mousa rangeland ecosystem in Babol city, in the past few decades, experienced harsh human interferences including construction and intense livestock grazing that has caused. The services and features of this important ecosystem are under extinction threat. Therefore, the current study was investigated the economic value of forage production as a production function, and waste treatment and soil formation as regulation actions in the sheikh-mousa rangeland ecosystem. In the current study, the valuation of services for the year 2017 is done by Replacement cost and market price methods. The results showed that the total regulation value (waste treatment and soil formation) and production value are 2615 & 8348 million Rials (62261.06 & 198767.75$) per year for the total area of sheik-mousa rangeland ecosystem, respectively. Also, the value in each hectare of both regulation and production functions was estimated 251269.7 Rials (6$) and 802176 Rials (19$) respectively. The results show that the regulatory functions have a high economic value as well as the production function of the rangeland ecosystem. Therefore, it is suggested to prioritize the plans and pay attention to them in order to reduce the environmental costs and the sustainability of this ecosystem.

  Keywords: Valuation, Soil Formation, market price, Replacement Cost
 • Javad Motamedi *, Morteza Khodagholi, Rodstam Khalifezadeh Pages 13-22
  Detection of climate parameters indicates that climate change has begun in Iran and it is necessary to identify the potential habitat of the indicator species, present and future years, under climate warning models. In this regard, it should be examined whether the increase in incident temperature in the country, will have a positive effect on the presence of species in the habitats of the distribution site, or a negative effect? For this purpose, the current and future range of Stipa barbata species for the next three decades (year-2050) was predicted under two climate warning models (scenario RCP4.5 and RCP8.5) using the logistic regression model. Output maps, with probability of occurrence between zero and one, to four categories unsuitable habitat (0-0.25), almost suitable habitat (0.25-0.5), habitat with high suitability (0.5-0.75) and habitat with very high suitability (0.75-1), were grouped. Finally, based on the coefficients of the variables in regression relationships, effective variables for the current and future range of S. barbata species were introduced. Based on the results; only temperature-related indices (BIO7 and BIO10) were found to be effective on the distribution of S. barbata species, present and future. The values of the indices increase with increasing climatic conditions. As a result, the range of S. barbata species decreases in response to climate change. This indicates during the next three decades, the presence of S. barbata species will decrease in the habitats of the region and there is a risk of its removal from the ecosystems of the region. In total, climate change and consequently increase in temperature characteristics causing the vertical spresd of S. barbata species, and it will move towards higher latitudes along the altitude gradient of the region.
  Keywords: rangeland ecosystems, Climate change, Species movement, Modeling, Logistic regression
 • Reza Yari *, Esfandiar Jahantab, Esmayeil Sheyday-Karkaj, Sedede Mahbobe Mirmiran Pages 23-33

  Nonscientific land use changes can have negative effects on desired physical and chemical properties of soil. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of different land uses (factories, rangeland, agricultural lands including saffron and wheat cultivation) on soil physical properties including soil texture (percentage of sand, clay and silt) and soil chemical properties such as (pH, EC, %OM, Ca, Mg, Cl, So4 and N) in Sarayan region in South Khorasan province. The research was conducted in a completely randomized design with three replications and six treatments. Treatments include different landuses, such as rangeland, wheat and barley use, saffron use and industrial landuse (Asphalt plant) at three distances of 50, 250 meters and 1000 meters. The results showed that the effect of different land uses on soil chemical properties such as pH, EC, Cl, So4, N, Mg and Ca is significant. Also, the effect of different landuses on soil physical properties such as the percentage of silt and sand, was significant. The results of soil chemical analysis showed that the factory located at a distance of 250 meters caused a significant increase in pH, EC, Ca, Mg, and Cl of the soil. Also, the results related to rangeland and agricultural use showed that saffron plant had the highest levels of pH, EC, Cl and So4 respectively (8.1, 2.6, 30 and 19.93) compared to rangeland and wheat. The effect of asphalt factory on chemical properties of soil to 250 meters had a significant effect on the growth of saffron plant, while the effect of distance on physical properties of soil to 50 meters was variable. The results obtained from this study showed that the use of unprincipled land use change reduces the quality indicators and the ability to use of soil and plants.

  Keywords: Land use changes, Soil properties, Agricultural activities, Rangeland use
 • Mohammad Nadi, Saeideh Kalantari *, Alireza Khavaninzadeh, Mahdi Tazeh Pages 34-45
  Desertification due to urban or technological development is due to human intervention and land use change, which is a serious problem. In addition to accelerating land degradation, population growth is leading to misuse of land. In the present study, using Landsat4-5 satellite imagery of 1986 TM sensor and Landsat 8 satellite imagery of OLI TIRS sensor of 2017, the trend of land use changes in Tabas city was investigated. The study area was divided into 6 units and using the Iranian Model of Desertification Potential Assessment (IMDPA), standard technogenic criteria and indicators were studied, and finally the numerical value of standard indicators of urban and industrial development (ratio of man-made to agricultural and garden lands, ratio of man-made lands to garden) And forest or green space, per capita green space index, percentage of road construction areas and road density, ratio of potential population to actual population) were calculated for the whole region in both time periods. Studies have shown that during the studied years, the level of man-made complicaions has increased by 5.68 percent, while arable lands have also increased by about 5.9 percent. The results showed that in the study area, the ratio of man-made land ratio, to garden and forest or green space and green space index with numerical values of 0.92 and 9.14, respectively, had the greatest impact in 1986 and man-made land ratio. To agricultural and horticultural construction and road density index with a numerical value of 0.79 and 1.95, respectively, in 2017 have the least impact on the technogenic desertification of the region. Based on the five indicators studied, the quantitative value of desertification intensity for the whole region in 1986 was 1.89, which is in the middle class of desertification, and in 2017, 7.13, which is in the very severe class of desertification.
  Keywords: Land use change, Urban, industrial development, Technogenic criteria, Human interventions
 • Maryam Morovati *, Seyedah Alemah Sabagh, Aref Saberi Pages 46-59
  Groundwater is the main source of fresh water in Nekarud region of Mazandaran Province. Population growth and the development of agriculture and industries has had a negative impact on the quantitative and qualitative characteristics of underground water in Nekarudd plain. Management and of these resources is necessary and unavoidable. Therefore in order to prevent environmental damages resulting from pollution and extraction of underground water resources in this region, principled planning should be done in the region. In this research, using three models DRASTIC, SINTACS and SI, the vulnerability of Nekarud plain aquifer was evaluated. For this purpose, first, the necessary parameters for the mentioned models including groundwater depth, nutrition, unsaturated zone, soil type, aquifer environment, topography, hydraulic conductivity, and land use were assessed and scored to prepare the overlay map. The nitrate and pH data of 2013 and 2014 were also used to validate the outputs of the models. The results showed that the DRASTIC model has the highest correlation value with nitrate, which is the main cause of groundwater pollution, and the north and northwest regions of the basin has the highest vulnerability value with 52.97%. The Mann-Kendall test to determine the trend of elements also showed that there is no trend of nitrate elements. But the value of ZS index for pH in 2013 was equal to 8.638 and it has an increasing trend. This means that this index had an increasing and significant trend at the level of 0.95 in 2014. The general result showed that DRASTIC is a suitable model for evaluating the vulnerability of the plain and planners and decision makers can use it as a suitable and cost-effective solution to prevent the increase of pollution.
  Keywords: Groundwater, Mann-Kendall test, Aquifer vulnerability, Pollution zoning, Nekarud Basin
 • Rasoul Bagherabadi *, Farhad Shikhkanloo Milan, Mohsen Zarei Mohammadabad Pages 60-72

  Fires in Iran's western forests (semi-arid oak forests) are one of the main dangers in this region, which causes irreparable damage to ecosystems and the environment every year. Therefore, determining and predicting high-risk areas of fire helps to minimize the occurrence of fire and its damage by using fire risk models. The forests of Dalhu County (Kermanshah province), which are considered in the category of semi-arid oak forests, face this crisis every year and many forests prey to fire. In this research, identification and classification of high-risk areas of fire and preparation of map of high-risk areas of forest fires using Geographic Information System (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) in the forests of Dalahu County have been done. In order prepare a map of the high-risk areas of fire in the research area, influential factors such as forest cover density, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) evaporation (mm), slope and direction (degrees) and elevation above sea level.meter were used. The final map was grouped into five different categories of very low, low, medium, high and very high. Finally, the results showed that Dalahou's forest fires are include areas with very low risk 14.17%, low risk 32.48%, medium risk 33.43%, high risk 17.19% and very high risk 2.7%. The results of this study can be used for sustainable development policy at the levels of natural resources and environment.

  Keywords: Zagros forests, Dalahu County, Forest fire risk, Geographic Information System