فهرست مطالب

نشریه آموزش و پرورش متعالی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • انسیه ترابیان*، جعفر رحمانی، سیف الله فضل الهی قمشی، محبوبه منتظرعطایی صفحات 1-12
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تعلق خاطر کاری معلمان مدارس ابتدایی با رویکرد آمیخته انجام شده است.

  روش شناسی پژوهش:

   روش پژوهش در بخش کیفی، نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمی، پیمایشی می باشد. نمونه ی آماری در بخش کیفی تعداد 14 نفر از خبرگان حوزه علوم رفتاری و تربیتی، رفتار و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش کشور می باشند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری، کلیه معلمان رسمی و قراردادی مقاطع ابتدایی استان مرکزی در سال 1398 میباشند که تعداد آنها 5503 نفر بوده است. روش نمونه گیری در مرحله کمی، روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده است. برای تعیین حجم نمونه، از جدول مورگان تعداد 384 نفر انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق در بخش کیفی نشان داد که شرایطی همانند عوامل فردی، بین فردی و سازمانی باعث می شود که رفتار تعلق خاطر معلمان در ابعاد روانی و رفتاری شکل گیرد. از طرفی این عوامل باعث می شود که راهبردهای یادگیری، رشد و تعالی ، بهره وری و مدیریت عملکرد تعریف گردد و پیامدهایی دارد که از جمله می توان به ارتقاء عملکرد درون نقشی و برون نقشی اشاره کرد. نتایج تحقیق در بخش کمی نشان داد کلیه مولفه های تعلق خاطر کاری معلمان در سطح بالاتر از سطح متوسط می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  تعلق خاطر کاری معلمان از عوامل بسیار با اهمیت است که بایستی در سیاستگذاری های نظام آموزش و پرورش به منظور بهبود عملکرد فردی و سازمانی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، وابستگی شغلی، اشتیاق به کار
 • اقدس شکری، سعید فارسی، سپیده صفرپور دهکردی صفحات 13-22
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طراحی آموزشی چندرسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی بر پیشرفت تحصیلی و خود پنداره دانش آموزان در درس علوم پایه پنجم انجام شد.

  روش شناسی پژوهش:

   روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، برای هر دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شیراز در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد آن ها با رجوع به اداره آموزش و پرورش شهر شیراز حدود 2000 نفر برآورد شده است. 60 نفر از دانش آموزان مورد مطالعه، به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودپنداره چن و تامپسون و آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و اهل فن و پایایی با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس یک متغیری و چند متغیری) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آموزش با استفاده از برنامه آموزشی چندرسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی به دانش آموزان، 2/15 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی و 1/25 درصد واریانس خودپنداره را تبیین می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که دانش آموزانی که از برنامه آموزشی چندرسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی استفاده کرده اند، از لحاظ پیشرفت تحصیلی و خودپنداره وضع بهتری نسبت به سایر دانش آموزان داشتند.

  کلیدواژگان: طراحی آموزشی چند رسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی، پیشرفت تحصیلی، خودپنداره، دانش آموزان پایه پنجم
 • امید صفری*، اسما سادات روشن، افشین رستمی صفحات 23-30
  مقدمه و هدف

  هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده  و حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ممسنی بود

  روش شناسی پژوهش: 

  جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ممسنی می باشد. که طبق آماری که از کارگزینی این اداره ها گرفته شده است، برابر با 3491 نفر می باشند. که با استفاده از جدول مورگان  و به روش نموه گیری تصادفی خوشه ای نمونه آماری351 نفرشد. ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار جمع آوری داده ها شامل، پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگ و همکاران (1990) و مشارکت ورزشی پارسامهر و همکاران (1392) است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار آماری SPSS  صورت گرفته است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین حمایت اجتماعی ادراک شده  و حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ممسنی رابطه معناداری وجود دارد (01/0 ≤p).

  بحث و نتیجه گیری

  در نتیجه شایسته است که در این  سازمان به به منظور بالارفتن مشارکت ورزشی توجه بیشتری به متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده  و حمایت سازمانی ادراک شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، حمایت سازمانی ادراک شده، مشارکت ورزشی، دانش آموزان دختر
 • فرزاد اسکندری نسب*، خدیجه ابوالمعالی، فریبرز درتاج، فریبرز باقری صفحات 31-44
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تبیین مولفه های شایستگی معلمان دوره اول متوسطه شهرکرج در سال تحصیلی 1400 انجام شد.

  روش شناسی پژوهش:

   روش پژوهش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد نظامدار اشترواس وکوربین  بود که تا رسیدن به اشباع، تعداد10نفر از خبرگان، متخصصان، مسیولان حوزه آموزش و پرورش شهرکرج که افراد مطلع ودارای اطلاعات  در بخش های اجرایی ومسایل مرتبط با شایستگی معلمان بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. در تحلیل داده ها با استفاده ازکدگذاری باز، محوری وانتخابی،359 کد اولیه،36 مقوله با 220 مفهوم بدست آمد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مولفه ها بر اساس شاخص هایی همچون شرایط علی شایستگی معلمان شامل:مسیولیت پذیری، الگو و نمونه بودن و غیره است، شرایط زمینه ای شامل: وظیفه شناسی، اعتماد به نفس و غیره است؛ شرایط راهبردی شامل: آشنایی با روان شناسی تربیتی، انعطاف پذیری و غیره است؛ شرایط مداخله گر شامل: نوآوری، توانایی تشخیص حل مسیله و غیره است؛ شرایط پیامدی شامل: مهارت مشاوره ای، مهارت مدیریتی و غیره شناسایی شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش می توان در ارتقاء شایستگی معلمان عوامل علی، زمینه ای و راهبردی شناسایی شده را مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: شایستگی، معلمان متوسطه دوراول، نظریه داده بنیاد
 • سیده زینب مویدی*، احمدرضا اوجی نژاد، فرشته دهقانیان صفحات 45-60
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش به روش قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دوره دوم دبستان شهر شیراز  است

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر شبه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه  بود. در این پژوهش آزمودنی ها در دو گروه کنترل و آزمایش قرار می گیرند. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم دبستان شهر شیراز در سال تحصیلی 1402-1401 بود. محقق به صورت روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، چهار کلاس را به عنوان نمونه انتخاب کرد. بدین منظور به  80 نفر از دانش آموزان  پرسشنامه ها داده شد و به طور تصادفی 40 نفر به عنوان گروه آزمایش و 40 نفر هم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش از طریق آموزش به روش قصه گویی آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی نداشتند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه مهارت اجتماعی و پرسشنامه عملکرد تحصیلی جمع آوری  شده است

  یافته ها

  همانطور که نتایج نشان داد، قصه گویی بر عملکرد تحصیلی و مهارت های اجتماعی درس علوم تجربی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد. قصه گویی بر ابعاد عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد. قصه گویی بر ابعاد مهارت های اجتماعی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد روش قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دوره دوم دبستان شهر شیراز  تاثیر معنادار دارد

  کلیدواژگان: آموزش به روش قصه گویی، مهارت های اجتماعی، عملکرد تحصیلی
 • فرهاد حبیبی، سیروس اسدیان*، صادق ملکی آوارسین صفحات 61-75
  مقدمه و هدف

  با استفاده از مهارت های واقعی و ضروری نشات گرفته از آموزه های الهی می توان یک زندگی با آرامشی برای انسان مضطرب امروزی مهیا نمود. این مطالعه با هدف بازاندیشی در محتوای آموزش برنامه درسی مهارت های زندگی توسط متخصصین تعلیم و تربیت اسلامی برای دانش آموزان ششم ابتدایی انجام شده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  پژوهش حاضر به جهت استفاده از روش کیفی (تحلیل محتوای عرفی) و کمی از نوع ترکیبی می باشد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی بوده، حجم نمونه به شیوه گلوله برفی با شرکت 17 نفر با اشباع نظری اطلاعات به پایان رسید. جامعه آماری دوم، 33 نفر از متخصصان برنامه درسی بودند که به تعداد سی نفر از طریق کوکران انتخاب گردیدند. نظر گروه اول به شیوه مصاحبه عمیق، نیمه ساختارمند انجام، سپس داده ها طی سه مرحله کدگذاری تلخیص و مورد تحلیل قرار گرفت. در گروه دوم اطلاعات با پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از Spss با روش t تک نمونه ای مورد تحلیل قرارگرفت. روایی کمی به صورت روایی صوری و ضریب پایایی هم به روش کرونباخ انجام و در پایان الگوی طراحی شده مربوطه توسط متخصصان مورد تایید و اعتبارسنجی قرارگرفت.

  یافته ها

  الگویی مطلوب از محتوای برنامه درسی مهارت های زندگی اسلامی با 18 مقوله اصلی و محوری بدست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  محتوا باید با توجه به همه ابعاد وجودی انسان، واقعیت های محیط زندگی (تفاوت ها، شرایط فرهنگی و مذهبی)، جهت ایجاد و تقویت وحدت ملی، با کمک ادبیات محلی، شفاهی و به صورت کاربردی در مقابل مهارت های صرفا" بلااستفاده نظری و با نگاهی متوازن به دنیا و آخرت، با رویکردی هنری و زیبا شناسانه برای هریک از دانش آموزان تهیه گردد.

  کلیدواژگان: بازاندیشی، محتوا، مهارت های زندگی، رویکرد اسلامی، متخصصین تعلیم و تربیت اسلامی
 • اسماعیل کاظم پور*، حسین رحیمی، سحر غلامی، سمیه کاظم پور صفحات 76-86
  هدف

  هدف کلی این تحقیق، تعیین رابطه سلامت سازمانی مدارس و سلامت انسانی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شرق گیلان است.

  روش شناسی پژوهش:

   پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد که در آن سلامت انسانی و سلامت سازمانی به عنوان متغیرهای پیش بین و سرزندگی تحصیلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شرق گیلان به تعداد 10392 نفر بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان 373 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه سلامت انسانی محقق ساخته (Hedayati et al, 2021) با پایایی 96/0، پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1997) با پایایی 91/0 و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (Dehghanizadeh et al, 2014) با پایایی 80/0 استفاده شد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بودند. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارspss  در سطح توصیفی و استنباطی، از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و ضریب های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پیش بین و ملاک در این تحقیق، رابطه مستقیم وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  در نتیجه می توان گفت که بین سلامت سازمانی مدارس و سلامت انسانی دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی آنها رابطه وجود دارد. به طوری که اگر سلامت سازمانی در مدارس و سلامت انسانی در دانش آموزان افزایش یابد، سرزندگی تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی مدارس، سلامت انسانی دانش آموزان، سرزندگی تحصیلی
 • مرضیه حیدری*، معصومه دهقانی صفحات 87-104
  مقدمه و هدف

  پیشرفت تحصیلی به دلیل آنچه آینده دانش آموزان در مسیر انتخاب درست شغل، موفقیت در مسیر زندگی و همچنین خدمات مناسب به یک کشور تلقی می شود بسیار ضروری است. بنابراین این پژوهش با هدف طراحی یک مدل عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  شرکت کنندگان، 129 نفر از مدیران سازمان آموزش و پرورش و معلمان شاغل و بازنشسته در سطح استان فارس بودند که در قالب یک روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق مورداستفاده شیوه آمیخته کیفی (رویکرد فراترکیب) و کمی (توصیفی- همبستگی) بود. پس از تدوین مقوله های اثرگذار، 4 عامل آموزش- یادگیری، شرایط اقتصادی-اجتماعی، عوامل فردی و اهداف عملکردی، شاخص های روان شناختی به عنوان شاخص های موثر مدل عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تعیین شدند. روایی در هر دو شیوه کیفی و کمی، به صورت قابل قبولی مورد تایید قرار گرفت و پایایی در رویکرد فراترکیب بر مبنای شاخص های لینکلن و گوبا (1985) و در مطالعه مقدماتی بخش کمی نیز،  با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ تایید شدند. جهت تحلیل یافته های این مطالعه در بخش کیفی از اسنادکاوی (با تاکید بر مطالعات داخلی و خارجی مرتبط) و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی (شاخص های جمعیت شناختی با استفاده از نرم افزار SPSS) و آمار استنباطی (حاصل از معیارهای مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج در نهایت نشان داد، آموزش-یادگیری، شرایط اقتصادی-اجتماعی و شاخص های روان شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد. اما اثرات عوامل فردی و اهداف عملکردی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان فارس مورد تایید قرار نگرفت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد آموزش و یادگیری در کنار توجه به اقتصاد در آموزش و همچنین تقویت برخی از مهم ترین ویژگی های روان شناختی می تواند نقشی حیاتی در تدوین و شکل گیری یک مدل جامعه اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیشرفت دانش آموزان در سطح استان فارس ایفا نماید.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، عوامل اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
|
 • Ensiyeh Torabian *, Jafar Rahmani, Saifullah Fazl Elahi Ghomshi, Mahbobeh Montazer Ataei Pages 1-12
  Introduction and purpose

  The present research was conducted with the aim of designing a model of work attachment of primary school teachers with a mixed approach.

  Research Methodology

  The research method in the qualitative part is foundational data theorizing and in the quantitative part, it is a survey. The statistical sample in the qualitative section is 14 experts in the fields of behavioral and educational sciences, behavior and human resources of the education organization in Iran, who were selected through the snowball method. In the quantitative part, the statistical population is all the official and contractual primary school teachers of Markazi province in 2019, whose number was 5503. The sampling method in the quantitative stage is the stratified random method proportionate to the selected volume. To determine the sample size, 384 people were selected on the basis of Morgan's table.

  Findings

  The results of the research in the qualitative part indicated that conditions such as individual, interpersonal and organizational factors cause teachers' belonging behavior to be formed in psychological and behavioral dimensions. On the other hand, these factors make the strategies of learning, growth and excellence, productivity and performance management to be defined, and they have consequences, including the promotion of intra-role and extra-role performance. The results of the research in the quantitative part indicated that all the components of teachers' work commitment are at a higher than average level.

  Discussion and conclusion

  Teachers' job satisfaction is one of the most important factors that should be given more attention in education system policies in order to improve individual and organizational performance.
  .

  Keywords: job burnout, job dependence, passion for work
 • Aghdas Shokri, Sepideh Safarpor Dehkordi Pages 13-22
  Introduction

  This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of multimedia educational design based on cognitive load theory on the academic progress and self-concept of students in the fifth grade science course.

  research methodology

  The research method was experimental with a pre-test and post-test design for both experimental and control groups. The statistical population of the present study was made up of all the male students of the fifth grade of elementary school in district one of Shiraz city in the academic year of 2021-2022, whose number is estimated to be around 2000 people, referring to the education department of Shiraz city. Sixty of the students under study were selected as a sample through purposive sampling method. The tools used in this research were the Chen and Thompson self-concept questionnaire and the academic achievement test of the science course. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts and technical people, and the reliability was confirmed through Cronbach's alpha method. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate and multivariate covariance analysis) were used to analyze the data.

  Findings

  The results of the research indicated that the education through a multimedia educational program based on cognitive load theory explains 15.2% of the variance of academic achievement and 25.1% of the variance of self-concept.

  Conclusion

  The results indicated that the students who used the multimedia educational program based on cognitive load theory had a better situation than other students in terms of academic progress and self-concept.

  Keywords: Multimedia educational design Based on cognitive load theory, academic progress, self-concept, fifth grade students
 • Omid Safari *, Asma Sadatroshan, Afshin Rostami Pages 23-30
  Introduction

  The purpose of this research was to determine the relationship between perceived social support and perceived organizational support with sports participation in high school female students of Mamasani city.

  Research methodology

  The statistical population of the research is all female high school students in Mamasani city which according to the statistics obtained from the recruitment offices, are equal to 3491 people. The statistical sample was 351 people using Morgan's table and random cluster sampling method. The nature of this research is descriptive survey research, and data collection was based on library and field studies, and data collection tools included Nahapiet and Ghoshal's standard social capital (1998), Eisenberger et al.'s perceived organizational support (1990) and Parsamehr et al.'s sports participation (2013) questionnaires. Data analysis was done via SPSS statistical software.

  Findings

  The results of the research indicate that there is a significant relationship between the perceived social support and the perceived organizational support with the sports participation of female high school students in Mamasani city (P ≤ 0.01).                 

  Conclusion:

  As a result, it is appropriate to pay more attention to the variables of perceived social support and perceived organizational support in this organization in order to improve the sports participation.

  Keywords: perceived social support, Perceived Organizational Support, sports participation, female students, Mamsani city. s
 • Farzad Eskandari Nasab *, Khadijeh Abolmaali, Freeborz Dortaj, Freeborz Bagheri Pages 31-44
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of determining the competency indicators of the first grade high school teachers in Karaj city in the academic year 2021.

  research methodology

  The research method was a qualitative type of grounded theory with a systematic approach of Strauss and Corbin, until the theoretical saturation, 10 experts, specialists, and officials in the field of education in Karaj city, who were knowledgeable in the executive departments and issues related to the competence of teachers, were selected in a purposeful manner. A semi-structured interview was used to collect data. In data analysis, 359 primary codes, 36 components with 220 concepts were obtained by using open, central and selective coding.

  Findings

  The findings indicated that the components are based on indicators such as the causal conditions of teachers' competence, including: responsibility, being a role model, etc.; contextual conditions include: conscientiousness, self-confidence, etc.; Strategic conditions include: familiarity with educational psychology, flexibility, etc.; Intervening conditions include: innovation, the ability to diagnose and solve the problem, etc.; Consequence conditions including: consulting skills, management skills, etc. were identified.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, it is possible to pay attention to the identified causal, contextual and strategic factors in improving the competence of teachers.

  Keywords: competence, first round secondary school teachers, foundational data theory
 • Seyede Zeinab Moayedi *, Ahmadreza Ojinezhad, Fereshte Dehghanian Pages 45-60
  Introduction

  The aim of the current research is to investigate the effectiveness of training by storytelling method on social skills and academic performance in "experimental science" subject for second grade students of primary schools in Shiraz city.

  Research methodology

  The current research method was quasi-experimental with pre-test and post-test in two experimental and control groups. In this research, subjects were placed in two control and experimental groups. The statistical population in this research included all the students of the second grade of primary school in Shiraz city in the academic year 2022-2023. The researcher selected four classes as a sample using a staged cluster sampling method. For this purpose, questionnaires were given to 80 students and 40 students were randomly selected as the experimental group and 40 students as the control group. The experimental group was trained through storytelling and the control group did not receive any training. The data were collected using two social skills questionnaires and academic performance questionnaires. Descriptive statistics test (mean and standard deviation) and inferential statistics of covariance analysis were used for data analysis.

  Findings

  As the results indicated, storytelling has a significant effect on the academic performance and social skills of students in "experimental sciences." Storytelling has a significant effect on the dimensions of students' academic performance. Storytelling has a significant effect on the dimensions of students' social skills.

  Conclusion

  It seems that the storytelling method has a significant effect on the social skills and academic performance of the "experimental science" subject of the second grade primary school students in Shiraz city.

  Keywords: education by storytelling method, social skills, Academic Performance
 • Farhad Habibi, Siros Asadian *, Sadegh Maleki Avarsin Pages 61-75
  Introduction

  By implementing real and necessary skills derived from divine teachings, a peaceful life can be provided for anxious modern men. This study was conducted with the aim of rethinking the content of the life skills curriculum by Islamic education specialists for sixth grade students.

  research methodology

  The current research is based on the use of a mixed method, including qualitative (conventional content analysis) and quantitative methods. The participants in the qualitative part were specialists in Islamic education, and the sample size was obtained through the snowball method with the participation of 17 people with the theoretical saturation of information. The second statistical population was comprised of 33 curriculum specialists who were selected through the Cochran formula. The opinion of the first group was received through a deep, semi-structured interview, and then the data was summarized and analyzed in three stages of coding. In the second group, information was gathered with a researcher-made questionnaire and analyzed using SPSS software with the one-sample t method. The quantitative validity was obtained in the form of face validity, and the reliability coefficient was found using Cronbach's method. At the end, the relevant designed model was approved and validated by specialists.

  Findings

  A desirable model of Islamic life skills curriculum content with 18 main and central categories was obtained.

  Conclusion

  The content should be provided for every student based on all dimensions of human existence, the realities of the living environment (differences, cultural and religious conditions), in order to create and strengthen national unity, with the help of local and oral literature and in a practical way instead of merely non-functional theoretical skills and with a balanced view of this world and the hereafter, with an artistic and aesthetic approach.

  Keywords: rethinking, Content, Life skills, Islamic approach, Islamic education specialists
 • Esmaeil Kazempour *, Hossein Rahimi, Sahar Gholami, Somayeh Kazempour Pages 76-86
  Introduction

  The general purpose of this research is to determine the relationship between the organizational health of schools and human health with the academic vitality of female students in second grade high schools in east of Gilan province.

  research methodology

  The current research was conducted using a correlational method, in which human health and organizational health were considered as predictor variables and academic vitality was considered as a criterion variable. The statistical population of this research included all the female students of the second grade high schools in east of Gilan province, numbering 10392 people. According to the table of Krejcie and Morgan, 373 people were selected as a sample through stratified random sampling method. To collect data, three researcher-made human health questionnaires (Hedayati et al., 2021) with a reliability of 0.96, a standard organizational health questionnaire by Hoy and Feldman (1997) with a reliability of 0.91, and an academic vitality questionnaire (Dehghanizadeh et al., 2014) ) were used with a reliability of 0.80, which had good validity and reliability. The obtained data were analyzed using spss software. At the descriptive and inferential level, the K-S test was used for the normality of the data and the Pearson correlation coefficients and step-by-step regression were used to test the research hypotheses.

  Findings

  The findings of this research indicated that there is a direct relationship between predictor and criterion variables in this research.

  Conclusion

  As a result, it can be said that there is a relationship between the organizational health of schools and the human health of students with their academic vitality, so that if organizational health in schools and human health in students increases, students' academic vitality will also increase.

  Keywords: organizational health, human health, Students, academic vitality
 • Marzieh Heydari *, Masoumeh Dehghani Pages 87-104
  Introduction

  Academic progress is very necessary because of what is considered the future of students in the path of choosing the right job, success in the path of life, as well as appropriate service to a country. Therefore, this research has been conducted with the aim of designing a model of social and cultural factors affecting the academic progress of students.

  Research methodology

  The participants included 129 managers of the education organization and working and retired teachers in Fars province, who were selected through a cluster random sampling method. The research method used was a mixed qualitative (meta-composite approach) and quantitative (descriptive-correlation) method. After compiling the effective categories, 4 teaching-learning factors, socio-economic conditions, individual factors and performance goals, psychological indicators were determined as the effective indicators of the model of social and cultural factors affecting the academic progress of students. Validity was acceptably confirmed in both qualitative and quantitative methods. In the meta-composite approach, reliability was confirmed based on the Lincoln and Guba indices (1985) and in the preliminary study of the quantitative part, it was also confirmed using Cronbach's alpha coefficients. In order to analyze the findings of this study in the qualitative part, document analysis (with an emphasis on related internal and external studies) was implemented and in the quantitative part, descriptive statistics (demographic indicators using SPSS software) and inferential statistics (resulting from structural equation modeling criteria with the software Smart PLS) was used.

  Findings

  The results indicated that teaching-learning, socio-economic conditions and psychological indicators had a significant effect on the academic progress of students. However, the effects of individual factors and performance goals on the academic progress of students in Fars province were not confirmed.

  Conclusion

  Therefore, it seems that teaching and learning, along with paying attention to the economy in education and also strengthening some of the most important psychological characteristics, can play a vital role in the formulation and formation of a social and cultural society model that is effective on the progress of students in Fars province.

  Keywords: Model Design, Social, cultural Factors, academic progress, Students