فهرست مطالب

نشریه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام اخوان کاظمی*، منا حمیدی نسب صفحات 1-23
  عدالت و آزادی از مفاهیم بنیادین و اساسی جامعه بشری است که رابطه این دو همواره مورد توجه اندیشمندان علم سیاست بوده است. آنچه بیش از تحلیل موردی این مفاهیم مساله ساز بوده، تحلیل این دو مفهوم نسبت به یکدیگر است که محل بروز آراء مختلف و مکاتب گوناگونی شده است. یکی از متفکران عصر حاضر که به مسیله عدالت به عنوان محور اساسی یک جامعه دینی برای نیل به سعادت می نگردد محمدرضا حکیمی است. او که از پیروان مکتب تفکیک است مرکز ثقل اندیشه خود را بر عنصر عدالت قرار داد و تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت اسلامی را متاثر و در نحوه تعامل با این عنصر قوام بخش می داند. آنچه مطمح نظر نویسنده است بررسی جایگاه این عنصر نسبت به مفهوم دیگری نظیر آزادی است. چرا هرچه جوامع پیچیده تر می شود، سخن از عدالت، آزادی و رابطه این دو در ساحت های گوناگون زیست جمعی و ساختارهای کلان اجتماعی دشوارتر می شود. اهمیت این مسیله، ضرورت توجه به اندیشه های اسلامی و بومی را مطرح می سازد که می تواند زمینه را بر ترسیم نقشه راه متناسب تر با زیست و حیات سیاسی جوامع اسلامی هموار سازد. بر این اساس در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی بین این دو مولفه در دیدگاه علامه حکیمی برقرار می شود؟ می توان گفت در دیدگاه ایشان رابطه مستقیم و قوام بخشی بین دو عنصر عدالت و آزادی وجود دارد؛ به گونه ایی که اگر آزادی نباشد نیل به عدالت امکان پذیر نخواهد بود.
  کلیدواژگان: محمدرضا حکیمی، عدالت، آزادی، اقتصاد، حکومت
 • میرجمال الدین تقوی مقدم، محمد آگاه*، محمدکاظم کاوه پیشقدم صفحات 24-46

  آنچه اصالت اندیشه سیاسی سهروردی را نمایان می کند، توجه و تقید وی برای پیدا کردن راه برون رفتی از بحران های سیاسی- اجتماعی عصر خود است. اگر چه برخی سهروردی را اندیشمندی آرمان گرا می دانند و این امر مانعی در فهم درست اندیشه سیاسی وی است، اما آنچه باعث شناخت دقیق تفکر سیاسی سهروردی می شود، تامل بر این نکته است که وی، با ترسیم تصویری دقیق از نابسامانی های زمانه خود و تلاش برای بازسازی جامعه، در صدد خوانشی واقع گرایانه از وضع موجود جامعه هم عصر خود است. بر این اساس، درک سرشت اندیشه سیاسی سهروردی را می توان با به کارگیری روش جستاری اسپریگنز بهتر متوجه شد. مقاله حاضر درصدد طرح این پرسش است که سهروردی بحران سامان سیاسی جامعه هم عصر خود را چگونه ترسیم و با مشاهده این بی نظمی، برای درمان و برون رفت از آن چه راه حلی را تجویز می کند؟ سهروردی واقعیت موجود جامعه خویش را چنین دریافته بود که شکاف های عمیق اعتقادی، تعصب، خشونت های مذهبی و به تعبیر وی چیره شدن ظلمت و تاریکی، زمینه ساز انشقاق آحاد جامعه و همچنین ترویج کننده ظاهرگرایی مذهبی و نهایتا توجیه کننده فساد، ظلم و جور حکام شده است. سهروردی در تلاش است برای چنین جامعه بحران زده ای نسخه درمانی ارایه دهد. بر اساس روش جستاری اسپریگنز می توان فرضیه این پژوهش را چنین بیان کرد که سهروردی گسست معرفتی میان حکمت و حکومت را زمینه ساز بروز و ظهور نابسامانی ها و بحران های جامعه عصر خود می داند. از این رو وی با تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، در پی بازسازی رابطه حکمت و حکومت در قالب مشروعیت بخشی به حکومت حاکم حکیم، به عنوان راه حل برون رفت از بحران سامان سیاسی است.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، حکمت اشراق، سهروردی، روش جستاری اسپریگنز، بحران سامان سیاسی
 • سید علی میرموسوی* صفحات 47-73

  مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت «صلاح ملک» مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم از ویژگی های شاهی نیک و آرمانی بوده و به عنوان معیاری برای تمایز نظام سیاسی مطلوب از نامطلوب به کار می رفته است. در دوران اسلامی نیز با ترجمه آثار ایرانی، این مفهوم در سیاستنامه ها بازتاب یافت و سیاست بر پایه مصلحت را در پی داشت. از این نظر می توان ادعا کرد، صلاح ملک معنایی نزدیک به مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی کلاسیک غرب داشته و پایبندی به آن معیاری برای مشروعیت قلمداد می شده است. مقاله حاضر با ایضاح و تبیین این مفهوم، جایگاه و نقش آن را در تاریخ اندیشه سیاسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، ایران، ایرانشهر، اسلام، مصلحت، صلاح ملک
 • فردین مرادخانی* صفحات 74-100
  آزادی از مهم ترین مفاهیم عصر جدید است. در مشروطیت ایران نیز از همان ابتدا به اهمیت این مفهوم پی برده شد و در خصوص آن سخنانی گفته شد. از میان افرادی که در مورد آزادی سخن گفتند روشنفکران از اهمیت زیادی برخوردارند. آن ها کوشش کردند ضمن تعریف آزادی به اهمیت آن هم اشاره کنند و از انواع آن نیز سخن بگویند. میرزا فتحعلی آخوندزاده به عنوان یکی از روشنفکران بزرگ آن دوره در خصوص مفهوم آزادی تاملاتی کرده است. نمی توان ادعا کرد که او اندیشه ای منسجم در خصوص آزادی داشته است و به وجوه مختلف آن اشاره کرده است. با این حال او سخنان دقیقی در مورد آزادی گفته است و ضمن اشاره به دو نوع آزادی یا دو اصل آزادی علت فقدان آن ها در ایران و راه کسب و به دست آوردن آن ها را گفته است و به برخی از مصادیق آزادی ازجمله آزادی خیال، آزادی مطبوعات و آزادی زنان پرداخته است.
  کلیدواژگان: آزادی، آخوندزاده، آزادی خیال، آزادی مطبوعات
 • محدثه جزائی* صفحات 101-130

  انقلاب به مثابه یک رخدادسیاسی، به تحول و دگرگونی های عمده در ساختارهای انضمامی و انتزاعی منجر می شود. مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» از جمله مفاهیمی هستندکه در نتیجه آشنایی ایرانیان با مفاهیم سیاسی غربی وارد نزاع های ایدیولوژیک میان گروه های مختلف شدند. رخداد انقلاب 1357، را می توان رجعت پیروزمندانه این مفاهیم، در مناقشات بسیار مهم بر سر تعیین شکل دولت، با عبارت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» دانست. برهمین اساس این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است که مفاهیم سیاسی جمهوری و اسلامی در نتیجه انقلاب 1357 دچار چه تحولات معنایی شده اند؟ این تحول مفهومی چه تاثیری بر افق انتظار جامعه ایرانی و در نهایت ساختارهای سیاسی ایجاد شده گذاشته است؟ به نظر می رسد، ایجادگسست در معنای مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» و بررسی رقابت های موجود بر سر این دو مفهوم نشان می دهد درک، برداشت و تفسیر غالب از معنای مفاهیم سیاسی می تواند به ساختارهای سیاسی شکل و جهت دهد. برداشت ویژه از این مفاهیم در شکل دادن به افق انتظار جامعه ایرانی، سبب ساز ایجاد نوعی خاصی از نهادها در جامعه پساانقلاب شد که درنهایت به تحمیل انتخاب های محدودی در «آینده های تاریخی» منجر شد. در این نوشتار، فصل نخست قانون اساسی، اصول یکم تا ششم به همراه مشروح مذاکرات صورت گرفته درباره متن پیش نویس و هم چنین مذاکرات نهایی بررسی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان با بهره گیری از رویکرد تاریخ مفاهیم با هدف کشف و گسست معنایی این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، تاریخ مفاهیم، راینهارت کوزلک، جمهوریت، اسلامیت
 • سید مصطفی سیدزاده کلاچاهی، رضا پرستش* صفحات 131-161

  پاسداری از قانون اساسی از موضوعات مهم در حقوق عمومی بوده که مناقشات جدی بین حقوقدانان این حوزه پدید آورده است. از جمله ی اینان، کارل اشمیت حقوقدان برجسته ی آلمانی است که برابر دیدگاه او نگهبانی از قانون اساسی بر عهده رییس جمهور بوده و اوست که می باید در شرایط بحرانی تصمیم گیری کند. در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اجرای قانون اساسی از وظایف مقام ریاست جمهوری قلمداد شده که در مواردی، روسای جمهور با استناد به این اصل خود را مجری قانون اساسی انگاشته و در مقام ناظر به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی مبادرت کرده اند. با وجود این، می توان ادعا کرد که رییس جمهور فاقد عناصر اساسی برای نگهبانی از قانون اساسی است چرا که او فاقد قدرت کافی در پاسداری از قانون اساسی بوده و از عناصر دیگری که اشمیت برمی شمارد نیز بی بهره است؛ عناصری که در اندیشه ی کارل اشمیت برای نظارت در قانون اساسی ذاتی بشمار می آید.

  کلیدواژگان: رییس جمهور، قانون اساسی، کارل اشمیت، نگهبان قانون اساسی
 • معصومه دستمرد، ادریس بهشتی نیا*، ایرج رنجبر صفحات 162-183
  در این پژوهش بر آنیم بدین پرسش پاسخ دهیم که چه نسبتی میان مفهوم سنت و عقلانیت مدرن در اندیشه سید جواد طباطبایی برقرار است و ایشان چگونه فهمی در مواجهه با عنصر عقل مدرن که از مولفه های مهم مدرنیته می باشد، داشتند. طباطبایی از متفکرین متجدد است که درصدد ارایه تفسیری نو از سنت می باشد. تفسیری که بر پایه عقل و علم نوین قرار می گیرد. در این پژوهش سعی بر آن بوده که بر پایه دیدگاه های دکارت و کانت در مورد عقلانیت مدرن به واکاوی دیدگاه طباطبایی بپردازیم. به نظر می رسد، سید جواد طباطبایی با نگرشی غیرذات باورانه و غیرقوم مدارانه از مدرنیته بر آن است که تلقی کانتی از عقل مدرن برخلاف تلقی دکارتی، ماهیتی نه فراتاریخی و ذات گرایانه بلکه حیثیتی تاریخی و اقتضایی دارد و بنابراین، چنین تلقی از عقل مدرن با سنت جوامع، غیرقابل جمع نیست بلکه با اتکاء بر این خوانش از عقل، میتوان به فهم بخش های پویای سنت و زدودن بخشهای متصلب و آلوده به خرافات و ایدیولوژی مبادرت نمود.
  کلیدواژگان: سید جواد طباطبایی، عقلانیت مدرن، کانت، دکارت، سنت، تجدد
 • شجاع احمدوند*، علی سعیدیان نژاد صفحات 184-219

  به زبان ساده سیاست ایرانشاهی ریشه در اندیشه و ساختار حکومت های ایران باستان دارد. اندیشه ایرانشاهی به سان مبنای نظری حکومت های ایران باستان، به رغم تغییر و تحول متاثر از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی، تا دوران معاصر و حداقل تا دوره سلطنت های جدید متاثر از اندیشه مونارشی غربی که ماهیت نظام ایرانشاهی را متحول ساخت، تداوم پیدا کرد. با این مبنا، هدف این مقاله بررسی تداوم سیاست ایرانشاهی در سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی در دوران اسلامی ایران و زمام‎داری آل سلجوق است. روش این پژوهش کنش گفتاری کویینتن اسکینر و مبتنی بر فهم دوگانه متن (کتاب سیاست نامه) و بستر شکل گیری این متن است، البته داده ها به شکل کتاب خانه ای گردآوری شده اند. یافته پژوهش، نشان می دهد که سیاست نامه خواجه نظام الملک نه تنها تحت تاثیر اندیشه ایرانشاهی است بلکه این الگوی کهن حکومتی ایران به واسطه ترکیب با سنت اسلامی، تدوینی جدید یافته، به طوری که، شاه برگزیده خداوند است و در راس هرم قدرت قرار می گیرد و حتی دگرگونی های جهان نیز تابعی از دگرگونی های سرشت شاهی تلقی می شود. نتیجه پژوهش این است که سیاست ایرانشاهی با قرایت خواجه نظام الملک، با حفظ ساخت و عناصر سنتی ایرانشاهی، به دنبال کسب، حفظ و گسترش قدرت و تحقق نظم و عدالت است.

  کلیدواژگان: اندیشه ایران شهری، اندیشه ایران شاهی، شاهی آرمانی، خواجه نظام الملک توسی
|
 • Bahram Akhavan Kazemi *, Mona Hamidinasab Pages 1-23
  Justice and freedom are the basic concepts of human society, and the relationship between these two has always been the focus of political science thinkers. What is more than the case analysis of these problematic concepts, is the analysis of these two concepts in relation to each other, which has become the place for different opinions and different schools. One of the thinkers of the present age who does not consider the issue of justice as the basic axis of a religious society to achieve happiness is Mohammad Reza Hakimi. He, who is a follower of the separation school, put the center of gravity of his thought on the element of justice and considers all the political, social and economic relations of the Islamic government to be affected and consistent in the way he interacts with this element. What the author's opinion suggests is to examine the position of this element in relation to another concept such as freedom. Why, as societies become more complex, it becomes more difficult to talk about justice, freedom, and the relationship between the two in various areas of social life and macro-social structures. The importance of this issue raises the need to pay attention to Islamic and indigenous thoughts, which can pave the way for drawing a road map that is more suitable for the life and political life of Islamic societies. Based on this, in response to the question, what is the relationship between these two components in Allameh Hakimi's view? It can be said that in his view there is a direct and consistent relationship between the two elements of justice and freedom; In such a way that if there is no freedom, it will not be possible to achieve justice.
  Keywords: Mohammadreza Hakimi, justice, freedom, Economy, Government
 • MirJamalAlDin Taghavi Moghadam, Mohammad Agah *, MohammadKazem Kaveh Pishghadam Pages 24-46

  What shows the originality of Suhrawardi's political philosophy is his attention and determination to find a way out of the political-social crises of his era. Although some consider Suhrawardi as an idealist thinker, what makes Suhrawardi's political thought accurate is the reflection on the fact that he, by drawing an accurate picture of the chaos of his time and trying to rebuild the society, seeks a realistic reading of The current state of the society is contemporary. The present article aims to raise the question of how to describe the crisis of the political system of our contemporary society, and what solution does he propose to cure it and get out of it? He had perceived the reality of his society in such a way that deep religious divisions, prejudice and religious violence have become the basis for the division of members of the society. Suhrawardi is trying to provide a cure for such a crisis-stricken society. Based on A. Spragens search method, the hypothesis of the current research is based on the opinion that Suhrawardi, by observing the disorder of the society of his era and searching for the causes of this disorder, is of the opinion that the voids and crises created in the social foundations of his era are the basis for the emergence of And there has been an epistemic gap between wisdom and government. By explaining the current situation and delineating the desired situation, Suhrawardi seeks to restore the relationship between wisdom and government in the form of giving legitimacy to the wise ruler's government, as a solution to the crisis of the political system.

  Keywords: Political Thought, wisdom of illumination, Suhrawardi, A. Spragens method of search, crisis of the political system
 • Seyed Ali Mirmosavi* Pages 47-73

  The concept of expediency is one of the most important and widely used concepts in the history of political thought. By looking at the political heritage left from ancient Iran and comparing it with the works of the Islamic era, we can see that "Salah-e-Mulk"(Expediency of Kingdom) was a central concept in Iranian political thought. In the Iranshahr political thought, respecting the interests of the kingdom and the people was one of the characteristics of a good and ideal king, and it was used as a criterion for distinguishing a desirable political system from an undesirable one. In the Islamic era, with the translation of Iranian works, this concept was reflected in the “Siasatnameh” or Mirror of Prince and led to politics based on expediency. From this point of view, it can be claimed that Salah Mulk has a meaning close to public interest in the classical political philosophy of the West, and adherence to it is considered a criterion for legitimacy. By elucidating and explaining this concept, this article investigates and analyzes its place and role in the history of Iranian political thought.

  Keywords: Political Thought, Iran, Iranshahr, Islam, expediency
 • Fardin Moradkhani * Pages 74-100
  Freedom is one of the most important concepts of the new era. In Iran's constitutionalism, the importance of this concept was realized from the very beginning and words were said about it. Among the people who spoke about freedom, intellectuals are very important. They tried to define freedom and point out its importance and talk about its types. Mirza Fath-Ali Akhundzadeh, as one of the great intellectuals of that period, has reflected on the concept of freedom. It cannot be claimed that he had a coherent thought about freedom and pointed out its various aspects. However, he has said precise words about freedom and while pointing to two types of freedom or two principles of freedom, he has said the reason for their absence in Iran and the way to acquire them and he has addressed some examples of freedom, including freedom of opinion, freedom of the press, and freedom of women
  Keywords: freedom, Akhundzadeh, freedom of opinion, Freedom of the Press
 • Mohadeseh Jazaei * Pages 101-130

  Revolution, as a political event, leads to major transformations in concrete and abstract structures. The concepts of "Republic" and "Islamism" are among the concepts that entered ideological conflicts between different groups as a result of familiarization of Iranians with Western political concepts. The event of the revolution can be seen as the triumphant return of these concepts in the very important debates over determining the form of the government, with the phrase "Islamic Republic, not one word less and not one word more". Based on this, this article seeks to answer the question, what changes have the political concepts of the Islamic Republic undergone as a result of the revolution? What impact has this conceptual evolution had on the expectations of the Iranian society and ultimately on the political structures created? It seems that creating a break in the meaning of the concepts of "Republic" and "Islamism" and examining the existing competitions over these two concepts shows that the prevailing understanding, perception and interpretation of the meaning of political concepts can give shape and direction to political structures. The special perception of these concepts in shaping the horizon of expectation of the Iranian society caused the creation of a special type of institutions in the post-revolutionary society, which ultimately led to the imposition of limited choices in "historical futures". In this article, the first chapter of the Constitution, the first to the sixth principles, along with the detailed discussions about the draft text, as well as the final discussions of the review of the Constitution by the Assembly of Experts, using the approach of the history of concepts, with the aim of discovering and breaking down the meaning of these concepts, have been considered.

  Keywords: Islamic Revolution, history of concepts, Reinhart Koselleck, Republic, Islamism
 • Seyed mostafa Seyed zade Kolachahi, Reza Parastesh * Pages 131-161

  Guardianship of the Constitution is one of the most eminent subjects of public law which brings controversies among public lawyers. For instance, one of the most influential lawyers, a German jurisprudent named Carl Schmitt believed that it is the president who should be in charge of the guardianship and protect the constitution in the state of exception. In the constitution of the Islamic Republic of Iran, according to article 113, it is the duty of the president to guard the constitution and on few instances Presidents struggled to take the position but they were not successful. Authors of this article believe that there is no resemblance between Carl Schmitt’s point of view and the constitution of the Islamic Republic, since president has minimal prerogatives which are not sufficient for the guardianship. Moreover, the president in the constitution of the Islamic Republic of Iran is in fact a prime minister who has a few prerogatives of a president.

  Keywords: Constitution, president, Carl Schmitt, Guardian of the Constitution
 • Masome Dastmard, Edris Beheshtinia *, Iraj Ranjbar Pages 162-183
  In this research, we want to answer the question that what is the relationship between the concept of tradition and modern rationality in the thought of Seyyed Javad Tabatabaei and how did he understand the element of modern reason, which is one of the important components of modernity. Tabatabai is one of the modern thinkers who tries to present a new interpretation of the Sunnah. An interpretation that is based on reason and modern science. In this research, we have tried to analyze Tabatabai's point of view based on the views of Descartes and Kant on modern rationality. It seems that Seyyed Javad Tabatabai, with a non-essentialist and non-ethnocentric view of modernity, believes that Kant's view of modern reason, unlike Cartesian view, is not transhistorical and essentialist in nature, but has a historical and contingent nature, and therefore, such a view of modern reason is not incompatible with the tradition of societies, but by relying on this reading of reason, it is possible to understand the dynamic parts of the tradition and remove the rigid parts contaminated with superstitions and ideology. did
  Keywords: Seyyed Javad Tabatabai, racionalidad moderna, Kant, Descartes, tradició, modernidad
 • Shoja Ahmadvand *, Ali Saeidiannejad Pages 184-219

  Iranshahi policy is rooted in the thought and structure of the Aancient Iranian governments. The idea of Iranshahi as the theoretical basis of the governments of Ancient Iran, despite the change and transformation affected by political, social, cultural and religious relations, continued until the modern era and at least until the period of new monarchies influenced by the western monarchical thoughts. With this basis, the purpose of this article is to examine the continuity of the Iranshahi policy in the Khwaja Nizam al-Molk Tosi thought during the Islamic era of the Seljuq dynasty. The method of this research is the speech act of Quinten Skinner and is based on the double understanding of the text and the formation platform of this text, although the data is collected in the form of a library. The findings of the research show that the Khwaja Nizam al-Molk book is not only influenced by the thought of Iranshahi, but this Ancient government model of Iran has been given a new formulation due to the combination with Islamic tradition, so that the king is God's chosen one and is placed at the top of the pyramid of power, and even the changes in the world are considered to be a function of the changes in the royal nature. The result of the research is that the politics of Iranshahi with the reading of Khwaja Nizam al-Molk, by preserving the structure and traditional elements of Iranshahi, seeks to gain, maintain and expand power and realize order and justice.

  Keywords: Iranshahri', Iranshahi', s thought, Shahi Armani, Khwaja Nizam al-Mulk Tusi