فهرست مطالب

نشریه عرفان پژوهی در ادبیات
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • داوود اسپرهم صفحات 9-10
 • سمیرا جمالی قطلو*، ناصر علیزاده خیاط، آرش مشفقی صفحات 11-32

  «جلال الدین محمد بلخی» ملقب به مولانا از بزرگ ترین شاعران عارف ایران و جهان است که افزون بر شاعری، جزو متفکران جهان نیز به شمار می آید. افکار و جهان بینی مولانا مورد توجه اورهان پاموک رمان نویس معاصر کشور ترکیه قرار گرفته است . پاموک در رمان «کتاب سیاه»، به آثار، اندیشه ها، زندگی و انسان های پیرامون مولانا، به کرات اشاره کرده است.در پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوایی شیوه بهره مندی پاموک از احوال، آثار و اندیشه های مولانا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد پاموک رمان «کتاب سیاه» را بر اساس روابط «شمس» و «مولانا» آفریده و حوادث زندگی و تحولات روحی مولانا پس از ملاقات با شمس را با شرح و تفصیل به مخاطبانش بازنمایی کرده است. همچنین مفهوم عرفانی «دیگری شدن» و از خود فاصله گرفتن با تبعیتی از الگوی رابطه «شمس» و مولانا» به یک رویه مکرر در این رمان بدل شده است. رمان «کتاب سیاه»، هر خواننده ای را به طور مستقیم و غیر مستقیم با مولانا و عرفان مولانا مواجه می کند و درباره زندگی و نزدیکان مولانا و ماجراهایی که مولانا در زندگانی خود تجربه کرده، به تامل وامی دارد؛ حتی خوانندگانی که از پیش، مولوی را نمی شناسند، می توانند با خواندن این رمان، تا حدی با دنیای روحی و معنوی و نیز زندگی عینی مولانا آشنایی یابند، یا اینکه انگیزه ای برای شناخت و درک جهانبینی مولانا پیدا کنند.

  کلیدواژگان: جلال الدین محمد بلخی، شمس تبریزی، اورهان پاموک، کتاب سیاه
 • مریم حق شناس* صفحات 33-62
  گیاهان بویژه درختان همواره حضوری سمبلیک در میان آیین ها و ادیان مختلف داشته اند. صورت مثالی درخت پر از رمز و رازهایی است که انسان به عنوان بخشی از آن یا بهتر است بگوییم بخش مرکزی این تصویر به شمار می رود. درخت به واسطه خصیصه های متمایزش به نوعی پیونددهنده عناصر زمینی و آسمانی است. سهروردی و مولانا با امتزاج خصیصه های اساطیری و عرفانی درخت، تصویری ابداع کردند که چند پهلو، گریزپذیر، ذوالبطون و در عین حال جامع اضداد است. آنان در آثار خود از تصویر درخت برای بیان معانی و مفاهیمی گوناگونی بهره بردند. به بیان دیگر، درخت به عنوان یک تصویر واحد برای معانی متعددی به کار رفته است. این جستار با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داستان های تمثیلی سهروردی و مثنوی مولوی سعی دارد به بررسی تصویر درخت به عنوان ایماژی بپردازد که سازنده معنی است و در عین حال حیات و جهان بینی عارف با این تصویر و مانند آن تعریف می شود.
  کلیدواژگان: درخت، اساطیر، عرفان، سهروردی، مولانا
 • طاهره رحیمی*، محمدرضا تقیه، هاشم کاکایی صفحات 63-95

  سه مفهوم توکل وصدق ویقین از مفاهیم کلیدی ودایر در تعالیم دینی هستند که در قرآن وسنت هم بسیار به آنها پرداخته شده است که به تبع آنها در برخی از علوم اسلامی درباره آنها سخن به میان آورده شده است ازجمله در عرفان عملی درقالب مقامات ومنازل سلوک به آنها اهتمام ورزیده شده است در این مقاله دیدگاه های عارف بزرگ ونامی تصوف خواجه عبدالله انصاری دراین با ب در کتاب مهم منازل السایرین مورد توجه واقع شده است که هر کدام از مقامات را در درجاتی مورد تحقیق قرار داده است واین نظریات با اقوال منصور بن اردشیر عبادی مروزی واعظ وعارف قرون پنجم وششم هجری در این باره سنجیده شده وبه تحلیل مستندهرکدام ازتوکل وصدق ویقین ودرجات ومصادیق آنها از دید این دوعارف پرداخته شده است وسعی شده است که نظریات این دو تحلیل وتطبیق لغوی وتفسیری شده ومورد نقد وبررسی قرار گیرد. کلمات کلیدی: خواجه عبدالله انصاری، عبادی مروزی، توکل، صدق، یقین،

  کلیدواژگان: خواجه عبدالله انصاری، عبادی مروزی، توکل، صدق، یقین
 • رضا روحانی*، زهره کافی صفحات 97-128
  با توجه به نظریه رولان بارت، نظریه پرداز و فیلسوف فرانسوی قرن بیستم در باب تفاوت اثر از متن، پرسش محوری مقاله این است که غزلیات حافظ متن به شمار می آید یا اثر؟ برای رسیدن به پاسخ، هفت سرفصلی که رولان بارت در نظریه «اثر تا متن» خود بیان کرده است بر بستر یکی از غزل های حافظ، غزل 324 بر اساس دیوان حافظ به سعی سایه، (با مطلع: گر دست رسد در سر زلفین تو بازم/ چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم) بررسی شده است. گفتار این مقال از این مصداق یا شاهد مثال، عبور می کند و شواهد کلی تر و عام تری از غزلیات حافظ را نیز به یاری می گیرد. با روش تحلیل متن، و پیاده سازی نظریه رولان بارت بر غزل مذکور، این نتیجه به دست می آید که غزل حافظ، هم متکثر است و هم متناقض نما، هم دارای مدلول های نامتناهی است و هم در ارتباط با دال تجربه می شود؛ هم کالای مصرفی نیست و هم عنصر لذت بخش بودن را در خود دارد؛ هم دارای نیروی آشوبگر ضد طبقه بندی است و هم دارای نمادپردازی است. درنتیجه سزاوار است که جامه متن بر قامت او پوشیده شود نه اثر.
  کلیدواژگان: تفاوت متن و اثر، رولان بارت، حافظ، متن باز، متن بسته
 • نوری سادات شاهنگیان* صفحات 129-150
  محبت از جمله مفاهیم محوری در آثار عرفانی هندو و اسلامی است. در تعالیم رساله بگودگیتا به عنوان مهم ترین منبع الهام عرفانی هندو، بکتی به معنای رابطه عاشقانه و از سر ارادت و اخلاص با خدا به عنوان سهل الوصول ترین طریق نجات انسان مورد تاکید است. در مثنوی جلال الدین محمد بلخی نیز که نمونه ای از آثار عرفانی اسلامی در عصر پختگی اندیشه های صوفیانه است، محبت (عشق) جایگاهی ویژه دارد و از عالی ترین احوال عارف و از مهم ترین مبانی و اصول تصوف بشمار می رود. مفهوم محبت با معرفت نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. مقاله حاضر با هدف مقایسه این مقوله در سنت عرفانی اسلام و هندوییزم نگاشته شده است. برداشتی از خدا و معرفت او، رابطه محبت با معرفت خداوند، غایتی که مترتب بر طریق بکتی یا احوال عاشقانه است و تاثیرات عشق ورزی بر شخصیت محب (بکته)، در رساله گیتا و مثنوی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در عرفان هندو، معرفت الهی محصول طی طریق محبت و در عرفان اسلامی خاستگاه آن است. غایت این هر دو، رستگاری (اتحاد یا قرب محب و محبوب) و تاثیر وجودی آن تحول اخلاقی محب است.
  کلیدواژگان: محبت، بگود گیتا، مثنوی مولوی، نجات، بکتی
 • محمد شیروانی* صفحات 151-175

  حکیم ابوالقاسم فردوسی وحکیم نظامی گنجوی از مثنوی سرایانی که با دانش درست به مبانی معرفت دینی و حکمی ، چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، با زبان منظوم به شیوایی و هنرمندی و تدقیق، اشعار بلندی را سروده اند؛ اشعاری که گاه در نهایت ایهام و ابهام تنها نصیب تیزبینان حکمت می شود و اشعاری که به صراحت و شفافیت از جهان بینی توحیدی حکایت دارد. هر دو حکیم اگرچه در خصوص یگانه انگاری هستی ابیات بی شماری از خود بجای نگذاشتند اما درعین اختصار، به مداقه ی عقلی و شهودی در خصوص حاق هستی، قرایتی مونیسمی(یگانه انگارنه)نه لزما پانته ایسمی(همه خدا انگاری) از گیتی را به منصه ظهور رسانده اند. از آنجایی که تقدم زمانی حکیم فردوسی برحکیم نظامی وآشنایی و تاثیر پذیری نظامی با حکیم فردوسی ، انکار ناپذیر است، سزاست که تعالی و تساوی و تنازل نظریات حکمی حکیم فردوسی در مقایسه با حکیم نظامی بدرستی تحلیل شود. بایسته است نحوه بیان دو حکیم در حوزه وحدت وجود که هویتی گوناگون دارد، مورد جرح و تعدیل قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هریک آشکار گردد.در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی تطبیقی با ابزار کتابخانه ی تبلور و چیستی نظریه وحدت وجود به تحقیق می انجامد.

  کلیدواژگان: وحدت وجود، حکیم فردوسی، حکیم نظامی، خداوند متعال، یگانه انگاری
 • شهناز عرش اکمل* صفحات 177-203

  این پژوهش به بررسی گفتمان تیودیسه اعتراض در مصیبت نامه عطار پرداخته است. تیودیسه اعتراض ازجمله تیودیسه های مهم در زمینه رنج و شرور است که خداوند را مسیول وجود شر در جهان می داند و از او می خواهد آن را از زندگی بشری بزداید. در مصیبت نامه عطار نیز شاهد اعتراض عقلای مجانین به خداوند بابت رنج و مصیبت هایشان هستیم. هدف پژوهش پیش رو این بود که به مطالعه و بررسی مفهوم اعتراض الهیاتی در حکایات مرتبط در مصیبت نامه عطار بپردازد و به روش توصیفی و تحلیلی مقوله تیودیسه اعتراض را براساس دیدگاه های موجود درین باره واکاوی کند؛ همچنین نشان دهد که در پس این اعتراض و عصیان که گاه پای در دایره گستاخی و ستیزه با خداوند می نهد امیدی نهفته است؛ امید به رفع شرور و مصیبت از جانب خداوندگار و رسیدن انسان به آرامش. درواقع بنیان این امید بر عشقی استوار شده است که در بطن اعتراض جنون آمیز دیوانگان عاقل حضور دارد

  کلیدواژگان: عطار، مصیبت نامه، عقلای مجانین، تئودیسه اعتراض
 • ماندانا علیمی*، اسماعیل باشقره صفحات 205-238

  سعدی از جمله شاعران و نویسندگانی است که در جای جای آثارش از این اثر کامل تاثیر گرفته است که فراوانی این تاثیرپذیری همگان را شگفت زده می نماید. این مقاله در صدد است با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی خرد، به بررسی مضامین اخلاقی و عرفانی در نهج البلاغه و بوستان سعدی بپردازد. بدین جهت ابتدا، متن اصلی نهج البلاغه و بوستان سعدی، به دقت مطالعه و موارد مربوط به مضامین اخلاقی و عرفانی استخراج و برگه نویسی می شود و در راستای بسط هر چه بیشتر اطلاعات، کتب و مقالات جنبی دیگر هم در ارتباط با دو اثر، و موضوع مورد پژوهش، مورد مطالعه و برگه نویسی قرار می گیرد. بعد از گردآوری اطلاعات جمع آوری شده، در برگه ها و نتیجه های حاصل از آن ها، همراه با بیان شواهد کافی و مناسب، به مقایسه تطبیقی سخنان حضرت علی (ع) و بوستان سعدی خواهیم پرداخت. لذا فیش تحقیق و شیوه برگه نویسی و یادداشت برداری، مهم-ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این مقاله است. نیز از آنجایی که نهج البلاغه و بوستان سعدی، آموزه هایشان از منبع قرآنی سرچشمه می گیرد، روش تحلیل به صورت تطبیقی خرد است. در روش تحلیل تطبیقی خرد، دو متن از یک سنخ هستند. . بررسی ها نشان می دهد مضامین مشترکی مانند : رعایت حال زیر زیر دستان، عبرت گیری از سرنوشت پیشینیان، عدالت و قناعت،مجازات بدکاران،عشق به پروردگار ازمشترک مهم اخلاقی و عرفانی مورد تاکید در هر دو متن است.

  کلیدواژگان: آموزه های اخلاقی، آموزه های عرفانی، نهج البلاغه، بوستان سعدی، تحلیل تطبیقی
 • منیره فرضی شوب*، ام البنین اصحابی صفحات 239-270

  بخش چشم گیری از ادب پربار فارسی به ادب عرفانی اختصاص دارد. متون عرفانی به دلیل اشتمال بر موضوعات متنوع، از دیدگاه های مختلف مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. مطالعه و تحقیقات گسترده ی ادب پژوهانی مانند زرین کوب در متون عرفانی ایران، تاثیرپذیری عرفان اسلامی- ایرانی از آیین ها و مذاهب پیش از خود را به خوبی نشان می دهد. کیش گنوسی از دیرینه ترین مکاتب عرفانی است که به دلیل قدمت زمانی و نیز گستردگی دامنه ی تعالیم در دوران های پس از خویش، بی تردید نقش چشم گیری در شکل گیری مکاتب معرفتی متاخر داشته است. با توجه به نقش و جایگاه بی همتای مولانا در ادب عرفانی فارسی و بهره مندی بسیار او از مضامین عرفانی و به کارگیری آن در مثنوی معنوی، بر آن شدیم تا به این سوال پاسخ گوییم که : آیا مولانا به عنوان یک عارف مسلمان، در بیان آموزه های عرفانی متاثر از آموزه های گنوسی بوده و یا به عبارتی مضامین مشابه و مشترک با مولفه های گنوسیزم در اندیشه های او به چشم می خورد یا خیر؟نتایج پژوهش حاکی از آن است که مضامین کلیدی و اساسی مانند هبوط، اسارت روح در جسم و کشمکش میان جان و تن، لزوم دل نبستن به دنیای ماده و...که از پایه های عقاید گنوسیسمی است در مثنوی نیز بسیار مورد توجه و تاکید بوده و ظن تاثر مولانا از این مکتب را قوی تر و به یقین نزدیک تر می سازد.

  کلیدواژگان: کیش گنوسی، روح، هبوط، مولانا
 • کورس کریم پسندی* صفحات 271-290

  خوانش و نقد متون ادب فارسی بر اساس نظریه روان شناسان معاصر، دریچه تازه ای را به روی خواننده می گشاید و از پیوند آثار ادبی با علم روان شناسی پرده بر می دارد . مطابق این رویکرد، در نگرش روان شناسانه مولوی، هویت و شخصیت مستقل کودک با توجه به ساحت بیرونی و درونی انسان، در دو بعد رشد جسمی و رشد فکری به طور توامان مطرح می شود که توقف غیر طبیعی رشد کودک در هر یک از این دو بعد، موجب نقصان و کاستی بعد دیگر خواهد شد؛ لذا این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد به نظریه رشد شناختی پیاژه، به تبیین اصول نظری و مراحل رشد پیاژه در مثنوی مولوی می پردازد و یک درک روانشناختی جدیدی از عواطف اولیه ، زبان غیرکلامی گریه ، نماد آفرینی ، طرح واره های اعمال جسمانی و فرآیند درون سازی ، بازی ، جاندارپنداری اشیاء و تقلید کودک را فراروی مخاطب قرار می دهد .

  کلیدواژگان: مولوی، ژان پیاژه، کودک، رشد، روان کاوی
 • وحید مبارک* صفحات 291-324

  با توجه به اینکه، عطار شاعری پرکار است و رباعی ها، مثنوی ها، غزل ها و قصیده های زیادی دارد، گمان می رود که متن تذکره-الاولیا که گزینش و گزارش احوال اولیا وصوفیان است، متاثر از همین وجه و رویکرد شاعرانگی وی و مشحون از ابیات و شواهد فارسی و عربی باشد، در ضمن مخاطب خانقاهی و عامی وی نیز درآمیختگی نثر و نظم را می طلبیده است اما؛ چنین نیست و مستندات و شواهد شعری عربی و فارسی در آن اندک است. بررسی توصیفی- تحلیلی این ابیات که بیشتر عربی هستند، نشان می دهدکه انتخاب و سرودن این تعداد اندک نیز در انسجام معنایی و منطقی با مقدمه و متن اند و، بیانگر قدرت شاعری و اندیشه-های عارفانه عطار هستند. امید و دلبستگی به حق و دلخوشی به بندگی او، دوستی خاندان پیامبر، گله و شکایت از روزگار و ویرانگری او، نابودی وفا و دوستی و رواج دشمنی در میان مردم، مرگ و بازگشت بسوی خدا، خوارکنندگی هوا و هوس، سفارش به رعایت ادب و ادب شاگردی، ارج نهادن به صحبت و یاری مردان خدا، پذیرش آزمون های راه معرفت وخداشناسی، دل نبستن به دنیا و سپاسگزاری از نعمت های خداوند، دوست داشتن دعا و ترک خواهش های مادی از خداوند اندیشه هایی مطرح شده در این ابیات هستند که با گرایش کلی بیان شده در مقدمه و متن تذکره الاولیای عطار همسویی دارند و با تکرار معنایی، انسجام منطقی متن را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: عرفان، عطار، تذکره الاولیا، مقدمه و موخره، ' شاهد مثال
 • سعید مزروعیان* صفحات 325-351

  اندیشه وحدت وجود در تاریخ عرفان اسلامی با نام ابن عربی پیوند خورده است و قدرت نفوذ این اندیشه تا جایی است که می توان ادعا کرد پس از ابن عربی هیچ نوشته یا سروده ای درباره عرفان نیست که به نوعی این اندیشه را نمایندگی نکرده باشد. بحث وحدت و کثرت که از مهم ترین مباحث در ارتباط با اندیشه وحدت وجود و مفهوم تجلی است به دلیل خاصیت متناقض نمایی آن برای تبیین و توضیح محمل تمثیلات متعددی در آثار ابن عربی و شارحان او بوده است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است انواع این تمثیلات در اشعار شمس مغربی که از مشهورترین شاعران وحدت وجودی در شعر فارسی است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به تاثیرپذیری قابل توجه شمس مغربی از ابن عربی و آثار او مشخص شد که اکثر تمثیلاتی که او درباره وحدت و کثرت استفاده کرده است ریشه در آثار خود ابن عربی دارد و او کمترین تصرفات شاعرانه را در این تمثیلات انجام داده است زیرا نحوه استفاده ابن عربی از این تمثیلات بسیار دقیق بوده است و هر گونه دخل و تصرف در آنها از سوی مغربی می توانست به تحریف مفاهیم بینجامد.

  کلیدواژگان: ابن عربی، شمس مغربی، وحدت و کثرت، تجلی، تمثیل
|
 • Samira Jamali Ghotolou *, Nasser Alizadeh Khayat, Arash Moshfeghi Pages 11-32

  Jalaluddin Mohammad Balkhi, nicknamed Rumi, is one of the greatest mystic poets of Iran and the world, who, in addition to being a poet, is considered one of the world's thinkers. Orhan Pamuk is a contemporary Turkish novelist who created the novel "The Black Book" by adapting the works, thoughts, life and people around Rumi.In the novel "The Black Book", Pamuk has made many references to the love and devotion of Molana towards "Shams" and the emotional connection between "Moulana" and "Shams". In the present research, the method of Pamuk's use of Rumi's state, works and thoughts has been investigated and analyzed with the method of content analysis. The findings of the research show that Pamuk created the novel "Black Book" based on the relationship between "Shams" and "Moulana" and represented the events of the life and mental changes of Maulana after meeting with Shams in detail to his audience.Also, the mystical concept of "becoming other" and distancing oneself by following the model of the relationship between "Shams" and Rumi" has become a frequent practice in this novel. The novel "Black Book" introduces every reader directly and indirectly to the thought and mysticism of Rumi, even the readers who do not know Maulvi in advance, can, by reading this novel, get to know the spiritual world to some extent. And also to get familiar with the objective life of Rumi, or to find a motivation to know and understand Rumi's worldview.

  Keywords: Jalaluddin Mohammad Balkhi, Shams Tabrizi, Orhan Pamuk, Black Book
 • Maryam Haghshenas * Pages 33-62
  Plants, especially trees, have always had a symbolic presence among various religions and denominations. An example of a tree is full of mysteries that humans are a part of, or rather the central part of this image. The tree is a kind of link between earthly and celestial elements due to its distinctive properties. Suhrawardi and Rumi, by combining the mythological and mystical features of the tree, created an image that is multifaceted, evasive, ulterior, and at the same time comprehensive of opposites. In their works, they used the image of the tree to express various meanings and concepts. In other words, the tree has been used as a single image for several meanings. This article tries to study the image of the tree as an image that is a constructor of meaning and at the same time the life and worldview of the mystic with this image and the like by defining descriptive and analytical methods and relying on the allegorical stories of Suhrawardi and Rumi's Masnavi. It becomes
  Keywords: Tree, Mythology, Mysticism, Suhrawardi, Molana
 • Tahere Rahimi *, MohammadReza Taghieh, Hashem Kakaie Pages 63-95

  The three concepts of trust, truthfulness and certainty are key concepts in religious teachings, which have been discussed a lot in the Quran and Sunnah, and according to them, they have been discussed in some Islamic sciences, including practical mysticism in the form of authorities and houses of worship. In this article, the views of the great mystic and the name of Sufism, Khwaja Abdullah Ansari, have been taken into consideration in this chapter in the important book Manazel al-Saerin, which has researched each of the authorities to some degree. And these theories have been measured with the words of Mansour Ibn Ardeshir Ebadi Marozi, a preacher and scholar of the fifth and sixth centuries of Hijri, and the documented analysis of each of Tawakkul, Sadq and Waqin and their degrees and examples from the perspective of these two scholars has been discussed. and be checked. Key words: Khwaja Abdullah Ansari, Ebadi Marozi, trust, sincerity, certainty,

  Keywords: Khwaja Abdullah Ansari, Ebadi Marozi, Trust, truth, Certainty
 • Reza Rouhani *, Zohre Kafi Pages 97-128
  According to the theory of Roland Barthes, a twentieth-century French theorist and philosopher, about the difference between a work and a text. The main question of this article is whether Hafiz's sonnet is a text or a work?To get the answer, the seven chapters that Roland Barthes has stated in his theory of “From work to text”, has been studied on the basis of one of Hafez's sonnets. That's how it starts “If my hand reaches your hair again/ I will sacrifice many heads in your way like a ball”The lecture of this article goes beyond this example and uses the more general evidence of Hafez's sonnets. With the help of this method and Implementation of Roland Barthes theory on the mentioned sonnet, we could get this result that Hafez's sonnet is both, pluralistic and contradictory. It has both infinite meanings and is experienced in relation to the signifier. It isn’t a consumer goods and it has an element of pleasure. It has anti-classification riot power and symbolization. As a result, Hafez’s sonnets deserve to be known “text” not “work”.
  Keywords: Text, work differences, Roland Barthes, Hafez, open text, closed text
 • Noori Sadat Shahangian * Pages 129-150
  Love is one of the central concepts in Hindu and Islamic mystical works. In theteachings of Bhagavad Gita, as the highest source of Hindu mystical inspiration,Bhakti means a loving relationship and is emphasized on devotion and sinceritywith God as the easiest path of salvation. In Mathnavi of Rumi, as a prominentmystical works of Islam , love is one of the highest states and the most importantprinciples of Sufism. The concept of love is also closely related to the concept ofknowledge. This paper compares this concept in the mystical tradition of Islamand Hinduism. A conception of God and his knowledge, the relationship between His love and knowledge, the ultimate end of the path of Bhakti or the lovely states and the effects of love on the lover personality , have been studied in the Bhagavad Gita and Mathnavi of Rumi. The results of the research indicate that in Hindu mysticism, divine knowledge is the product of love, and in Islamic mysticism, it is its origin. The goal of both of these is salvation (the union or nearness of the lover and the beloved) and its existential effect is the moral transformation of the lover.
  Keywords: Love, Bhagavad Gita, Masnavi of Rumi, Salvation.Bhakti
 • Mohammad Shirvani Pages 151-175

  Hakim Abu al-Qasim Ferdowsi and Hakim Nizami Ganjavi are two of the most influential Persian poets who, with their deep understanding of Islamic religious and philosophical knowledge, have composed numerous highquality poems in both the fields of thought and action, using a refined and well-crafted language through poetry. These poems contain extreme ambiguity and are often only understood by the most discerning of wisdomseekers. Despite their complexity, they express a worldview of unity and oneness that is at the heart of religious and philosophical traditions such as Islam. Despite neither poet explicitly expressing monotheism or pantheism, their works bring a monist (unity-centric) reading of existence to the forefront by using both rational and intuitive comparisons to explore the nature of being. Since the precedence of Hakim Ferdowsi over Hakim Nizami and Nizami's acquaintance and influence with Ferdowsi is undeniable, it is appropriate to properly analyze and compare the superiority, equality, and concessions of Hakim Ferdowsi's philosophical theories in comparison to those of Hakim Nizami. The expression methods of both poets in the domain of the unity of existence, which has numerous identities, must be critiqued and evaluated in order to identify their strengths and weaknesses. This essay uses a descriptiveanalytical comparative method with the assistance of the Tabaanor library and the concept of the unity of existence to conduct research.

  Keywords: Unity of existence, Hakim Ferdowsi, Hakim Nizami, God, monotheism
 • Shahnaz Arshakmal * Pages 177-203

  This study examines the theodicy of protest discourse in Attar’s Musibat-Nama. The theodicy of protest is one of the essential theories in suffering and tribulation, which holds God responsible for their existence in world, asking Him to remove them from human life. In Attar’s Musibat-Nama, the insane sages’ protest to God about their sufferings and calamities can be observed. The study aims to probe the theodicy of protest in related anecdotes in Attar’s Musibat-Nama and analyze the theodicy of protest via a descriptive and analytical method based on the current views about The theodicy of protest . It also shows hope behind the protest and rebellion that sometimes enters the circle of arrogance and strife with God; there is hope for God’s removal of suffering and calamity and the human’s attainment of peace. Actually This hope is based on the love at the heart of the insane sages’ crazy protests.

  Keywords: Attar, Musibat-Nama, insane sages, theodicy of protest
 • Mandana Alimi *, Esmaeil Bashghareh Pages 205-238

  Bostan Saadi is a valuable social hymn in which the poet has depicted the world as it should be, and the moral and mystical themes of human development have been raised in it, the practice of which brings happiness to a person and prepares him to participate in an ideal society. . Saadi designed his Utopia under the influence of Islamic man-making instructions, in which Imam Ali's eloquence was his most perfect example. Nahj al-Balagheh, which has been called the second word of the creator and the first word of creation, and is known as "Akh al-Qur'an", has left a great impact on Persian poetry and prose in terms of vocabulary and content. Saadi is one of the poets and writers who have been influenced by this complete work everywhere in his works, which surprises everyone with the abundance of this influence. This thesis intends to investigate the moral and mystical themes in Nahj al-Balagheh and Bostan Saadi with descriptive-analytical and comparative methods. Studies show that common themes such as the day of regret in the hereafter, correct dealing with the enemy, piety, keeping the present under control, learning from the fate of the predecessors, justice and contentment are important moral and mystical concepts emphasized in both texts.

  Keywords: moral teachings, mystical teachings, Nahj al-Balagha, Bostan Saadi, comparative analysis
 • Monireh Farzishob *, OmAlbanin Ashabi Pages 239-270

  A significant section of rich Persian literature is devoted to mystical literature. Mystical texts have been studied from different points of view due to their inclusion of various topics. The extensive study and research of literary scholars such as Zarrin Koob in Iranian mystical texts shows the influence of Islamic-Iranian mysticism from previous religions . gnosisem is one of the oldest mystical schools, which, due to its age and the wide range of teachings in the eras after it, undoubtedly played a significant role in the formation of later schools of knowledge. Considering the unique role and place of Rumi in Persian mystical literature and his great use of mystical themes and its application in spiritual Masnavi, we decided to answer the question: Is Rumi, as a Muslim mystic, was influenced by gnosisem teachings in the expression of mystical teachings, or in other words, are similar and common themes with gnosisem elements visible in his thoughts or not? The results of the research indicate that the key and fundamental themes such as descent, the captivity of the soul in the body and the conflict between the soul and the body, the need not to be attached to the world of matter, etc., which are the foundations of gnosisem beliefs, are also very important in Masnavi. And it is emphasis and suspicion makes Rumi's impression of this school stronger and closer to certainty.

  Keywords: gnosisem religion, Spirit, Descent, Rumi
 • Koros Karimpasandi * Pages 271-290

  Study and textual criticism of Persian based on the theory of contemporary psychologists opens a new window for the reader and discloses linking literary works with psychological science. According to this approach in Molavi ’s psychological approach, the identity and independent personality of the child according to the outer and inner surface of man, in two dimensions, psychological growth and intellectual growth are mentioned together that stopping the child’s abnormal growth in each of these two dimensions will cause the deficiency of the other dimension. Therefore, this article explains the theoretical principles and stages of Piaget’s development in Molavi ’s Masnavi with a descriptive and analytical method and with an approach to Piaget’a theory of cognitive development and puts on the audience a new psychological understanding of primary emotions, the non-verbal language of crying, symbolic creation, the schemas of physical actions and internalization process,play, vivid perception of things and child imitation.

  Keywords: Molavi, Jean Piaget, Child, Growth, psychoanalysis
 • Vahid Mobarak * Pages 291-324

  Considering the fact that Attar is a prolific poet and has many quatrains, masnavis, ghazals and odes, it is believed that the text of Tazkirat-ul-Awliya, which is a selection and report on the lives of saints and Sufis, is influenced by this aspect. And his and Mashhoon's poetic approach is based on Persian and Arabic verses and proofs, at the same time, his monastic and public audience also requires a combination of prose and verse, but; This is not the case and there are few Arabic and Persian poetic documents and proofs. The descriptive-analytical examination of these verses, which are mostly Arabic, shows that the selection and composition of these few are in semantic and logical coherence with the introduction and the text, and they express the power of Attar's poetry and mystical thoughts. Hope and attachment to the truth and delight in his servitude, friendship of the Prophet's family, complaints and complaints about the times and his destruction, the destruction of loyalty and friendship and the spread of enmity among people, death and return to God, humiliation of whims and fancies, orders to observe politeness And the politeness of discipleship, valuing the talk and help of men of God, accepting the tests of the path of knowledge and knowing God, not being attached to the world and being grateful for God's blessings, loving prayer and leaving material requests from God are some prominent thoughts. ...

  Keywords: Erfan, Attar, Tazkirat - Al-Awliya, Introduction, Mukhira, Shahid example
 • Saeed Mazroeian * Pages 325-351

  The idea of the unity of existence in the history of Islamic mysticism is linked to the name of Ibn Arabi, and the influence of this idea is such that it can be claimed that there is no writing or poem about mysticism after Ibn Arabi that has not represented this idea in any way. The discussion of unity and plurality, which is one of the most important issues related to the idea of unity of existence and the concept of manifestation, has been due to its contradictory nature to explain and Enlightenment many allegories in the works of Ibn Arabi and his commentators. In this research, which has been done by descriptive-analytical method, the types of these allegories in the poems of Shams Maghribi, who is one of the most famous poets of existential unity in Persian poetry, have been studied and analyzed. Considering the remarkable influence of Shams al-Maghribi on Ibn Arabi and his works, it became clear that most of the allegories he used about unity and plurality are rooted in Ibn Arabi's own works, and he made the fewest poetic acquisitions in these allegories because of the way he used them. Ibn Arabi has been very careful about these allegories, and any intrusion and occupation by the Maghrebi could have distorted the concepts.

  Keywords: Ibn Arabi, Shams Maghribi, Unity, plurality, manifestation, exemplify