فهرست مطالب

نشریه سیاست نامه علم و فناوری
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 43، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیرا لقمان استرکی* صفحات 5-21

  هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای حکمرانی الکترونیک در نظام سلامت است. روش تحقیق از حیث نتیجه جز تحقیقات توسعه ای و از حیث هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش جز تحقیقات کیفی از نوع مطالعه موردی است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه است و به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل تم استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، زمینه های اصلی حکمرانی الکترونیک در نظام سلامت شامل مشارکت اجتماعی، آگاهی بخشی، زیرساخت های قانونی، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، اعتماد اجتماعی و طراحی راهبردی فراگیر می باشد. هم چنین، قابلیت های اصلی این الگو شامل مدیریت سلامت الکترونیک، بهبود کارایی، دسترسی بهینه به خدمات، اداره الکترونیک و بهبود اثربخشی شناسایی شد. موانع این الگو شامل کمبود بودجه تخصیصی، فقدان حمایت و پشتیبانی، عدم مشارکت فراگیر، فقدان زیرساخت های مناسب فناوری اطلاعات، آماده نبودن بستر فرهنگی، عدم آموزش کافی و پایین بودن امنیت سایبری می باشد. در ادامه، نتایج و پیامدهای این الگو، شامل پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی شناسایی گردید و در نهایت الگوی نهایی ارایه شد.لازم به ذکر است که الگوی ارایه شده در این پژوهش می تواند نقشه راه مناسبی برای توسعه حکمرانی الکترونیک در حوزه سلامت کشور باشد.

  کلیدواژگان: حکمرانی الکترونیک، نظام سلامت، مطالعه موردی، تحلیل تم
 • حمزه حاجی عباسی، اکرم قدیمی*، حسین شیخ رضایی صفحات 22-41

  در سال های اخیر، به دلیل مسایل متعدد اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی، پرسش از چیستی مسیولیت اجتماعی دانشگاه موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله با هدف تعریف مسیولیت اجتماعی دانشگاه و شناسایی مولفه های آن به بررسی انتقادی نظریات گوناگون در زمینه دانشگاه مطلوب در دنیای پیچیده امروز، پرداخته شد؛ و سپس با استفاده از روش فراترکیب دسته بندی جامع و منسجمی از ابعاد و مولفه های مسیولیت اجتماعی دانشگاه، ارایه گردید. در حوزه مطالعات دانشگاه پژوهی از طریق جستجو در پایگاه مقالات داخلی و با توجه به واژگان مرتبط، 870 منبع اولیه در بازه زمانی ده سال اخیر استخراج گردید، سپس با بررسی ارتباط عنوان، چکیده، روش و یافته های مقالات؛ با اهداف این پژوهش، 23 مقاله برای کدگذاری انتخاب گردید. در ادامه با کدگذاری باز و محوری، شاخص های مسیولیت اجتماعی دانشگاه در 5 بعد و 26 مقوله اصلی دسته بندی گردید که عبارت اند از: ابعاد حکمرانی با مولفه های (چشم انداز و راهبرد روشن، رهبر حامی، ایتلاف و تعامل گسترده با ذی نفعان بیرونی، تامین مالی پایدار، اداره مشورتی و آزادی دانشگاهی؛ و ارزیابی، مستندسازی و گزارش دهی مستمر)، آموزش با مولفه های (آموزش اصول شهروندی، توسعه توانمندی دانشجو، آموزش فراگیر، محتوای درسی مسیله محور، یادگیری مشارکتی؛ و اخلاق در آموزش)، پژوهش (پژوهش مشارکتی، پژوهش مسیله محور، اخلاق در پژوهش؛ حمایت از نوآوری و ترویج علم در صنعت و جامعه)، خدمات (حمایت از شرکت های نوپا، مشارکت در اقتصاد منطقه، تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی؛ و فعالیت های خیرخواهانه) و مدیریت داخلی (رویه های کاری منصفانه، کیفیت زندگی کاری دانشگاهیان، توجه به محیط زیست؛ ساختار و فرهنگ پویا و زیرساخت نوین). این مقاله نشان می دهد که یک دانشگاه مسیولیت پذیر در قبال جامعه، در تمامی کارکردهای خود به صورت متناسب به مسایل اجتماعی توجه دارد و این دغدغه را تنها به رسالت سوم دانشگاه و فعالیت های خیرخواهانه تقلیل نمی دهد. در انتهای مقاله پیشنهادهایی نیز برای تقویت مولفه های مسیولیت اجتماعی در دانشگاه ایرانی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: کارکردهای دانشگاه، خیر عمومی، دانشگاه پایدار، دانشگاه کارآفرین، دانشگاه نسل چهارم
 • سید حمید امیرشاه کرمی، زهرا شاکری* صفحات 42-57

  نظام حق اختراع براساس مقررات و ضوابط سنتی خود از جمله جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، اختراعی را شایسته حمایت می داند و شخصی را مستحق دریافت عنوان مخترع می کند. اما در این میان با ظهوری فناوری جدید هوش مصنوعی، این امکان وجود دارد که هوش مصنوعی در بررسی شرایط ماهوی و شکلی اختراعات به نحو شگفت انگیزی مداخله نموده و کیفیت بررسی را ارتقا ببخشد و در نتیجه بر تعداد گواهی نامه های صادره موثر باشد. از سویی نقض حق اختراع به-وسیله ی هوش مصنوعی ممکن بوده و مسایلی درباره مسیولیت و جبران خسارت وارده را مطرح میکند. هدف این نوشتار بررسی جایگاه پدیده هوش مصنوعی در نظام حق اختراع کشورها است تا با مطالعه آثار و پیامدهایی که این پدیده برای این نظام حقوقی به همراه خواهد داشت، تغییرات اجتناب ناپذیری را که به اصول و مبانی این نظام های حقوقی تحمیل خواهد کرد شناسایی نماید. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری میکند که اولا بسیاری از اصول و مفاهیم بنیادین این نظام مانند شروط شکلی و ماهوی لازم برای اعطای حمایت دستخوش تغییرات عمده خواهند شد و ثانیا در موارد نقض حق اختراع ناشی از هوش مصنوعی، امکان انتساب مسیولیت به بازیگران دخیل در این حوزه وجود ندارد.

  کلیدواژگان: فناوری های نوین، حق اختراع، سامانه های هوشمند، شروط ماهوی، نقض حق
 • اشکان گلدوز*، خدیجه طبایی، حسین رجبی راوندی صفحات 64-90

  پیشرفت انقلاب صنعتی چهارم در دو عرصه ی پژوهش و عمل، موضوعات زیادی را از جمله مدیریت عملیات تحت تاثیر قرارداده و مطالعه ی ابعاد آن و فرصت های پیش رو به موضوعی نوظهور و در حال رشد درمیان پژوهشگران تبدیل شده است. هدف این نوشتار نیز، تبیین همین نگرش ها و فرصتهای تحقیقاتی جدید در حوزه مدیریت عملیات است که به کمک مروری بر مطالعات موج چهارم انقلاب صنعتی در میان رشته های مختلف انجام خواهد شد. بنابراین در ابتدا، به تحلیل مطالعات انجامشده در زمینه انقلاب صنعتی چهارم پرداخته خواهد شد. برای آشنایی با دیدگاه های محققان در این زمینه، در نهمین کنفرانس IFAC MIM برلین در آگوست 2019 از پژوهشگران مهندسی صنایع، مدیریت عملیات، تحقیق در عملیات، کنترل و علم داده یک نظرسنجی گسترده و بینرشته ای در سطح جهانی انجام شده است. با استفاده از یافته های نظرسنجی و تحلیل مبانی نظری، چارچوب های ساختاری و مفهومی قابل درکی ارایه شده است که وضعیت فعلی انقلاب صنعتی را به تصویر کشیده است. درنهایت بر پایه ی این مبانی، فرصت های جذاب پژوهشی را در زمینه مدیریت عملیات استخراج و دراختیار پژوهشگران و علاقه مندان قرار داده است.

  کلیدواژگان: انقلاب صنعتی چهارم، مدیریت عملیات، مهندسی صنایع، علم داده، تحقیق در عملیات
 • مهدی فاطمی، مصطفی صفدری رنجبر* صفحات 91-120

  مقاله حاضر به ارایه رویکردی تکاملی درخصوص فرارسی اقتصادی متاخران می پردازد. فرارسی فرآیندی طولانی مدت برای کاهش شکاف در توانمندی ها از طریق ارتقای یادگیری و نوآوری با تکیه بر نظام های نوآوری (ملی، بخشی یا منطقه ای) است. براساس این رویکرد، فرارسی به عنوان یک فرآیند تکاملی، پویا، احتمالی و غیرقابل برنامه ریزی در نظر گرفته می شود چرا که با تغییرات مستمر، عدم اطمینان و انواع رخدادهای بیرونی (پنجره های فرصت) روبرو است و از رفتار خاص بازیگران ناهمگن به فراخور ادراکات، نگرش ها و تجربیات متفاوت ایشان اثر می پذیرد. این فرآیند منجر به واکنش و اتخاذ راهبردهای گوناگون بنگاه ها و کشورهای متاخر - حتی در صورت وجود شرایط خارجی مشابه (از نظر فناوری یا بازار) - می شود. دراین راستا ایجاد پیوندی مکمل و قدرتمند میان یادگیری و توانمندی های شرکت های داخلی با نظام های ملی، بخشی و منطقه ای - که بنگاه ها در آن به فعالیت می پردازند - اهمیت می یابد. علاوه بر این، مقاله حاضر به شرح راهبردهای مختلفی نظیر دور زدن و جهش در مراحل مختلف و همچنین مسیرهای متنوعی می پردازد که کشورها و بخش ها طی این فرآیند طولانی مدت و تکاملی دنبال می نمایند.

  کلیدواژگان: فرارسی، نظریه فرارسی، نوآوری، نظام های بخشی، نظام های ملی
 • سپیده چرمچی*، پژمان کیانی پور، جواد مشایخ صفحات 121-147

  فناوری های جدید انقلاب صنعتی چهارم همچون هوش مصنوعی، محاسبات ابری و فناوری رباتیک، شیوه زندگی، یادگیری و کسب وکار ما را با سرعتی بی سابقه ای در تاریخ بشر تغییر داده است. این تغییرات در راستای تغییر چشم اندازهای سیاسی و بی ثباتی محیطی نشان می دهد که اکنون، بیش از هر زمان دیگری رهبران به ابزارهایی برای درک آینده و برنامه ریزی برای آن نه تنها در بازه بلندمدت بلکه برای دوره های کوتاه تر هم نیاز دارند. در این تحقیق که با روش تحلیل اسنادی و تکیه بر گزارش ترسیم آینده از مجمع جهانی اقتصاد و چندین گزارش آینده پژوهی به تحریر درآمده است، گزارشی کامل برای آینده پژوهی به عنوان یک رشته کاربردی و استراتژیک آغازشده است. این گزارش با بررسی فناوری های گذشته و حال و روندهای اجتماعی-اقتصادی آن ها، از طریق یک مدل آینده نگری جدید، طیفی از آینده های ممکن (و احتمالی) پیش روی سازمان های فردا را نشان می دهد. در ادامه با بررسی طیف های آینده نگری با کمک خطوط روند نمایی با تمرکز بر دیدگاه های اطلاعاتی، مکانی، اقتصادی و آموزشی و با نگاه به گذشته، فناوری های پیش رو و پیشرفت های ممکن در آینده در هریک از زمینه ها، اقدام به پیش بینی آینده می کند و به رهبران فردا و سازمان ها در انتخاب برنامه هایشان برای بقا، اطلاعات مفیدی ارایه می دهد تا بتوانند با ترسیمی از آینده مسیر پیش روی خود را هموار و از مخاطرات آتی اجتناب کنند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده ممکن، خطوط روند، نمایی، فناوری
|
 • Samira Loghman Estarki * Pages 5-21

  The main goal of this research is to design a model for electronic governance in the health system. The research method is part of developmental research in terms of results, exploratory research in terms of purpose, and qualitative research of case study in terms of method. The research data collection tool is interview, and the theme analysis method has been used to analyze the data. Based on the obtained results, the main fields of electronic governance in the field of health include social participation, awareness, legal infrastructure, investment in various fields, social trust and comprehensive strategic design. Also, the main capabilities of this model include electronic health management, improving efficiency, optimal access to services, electronic administration and improving effectiveness. The obstacles of this model include the lack of allocated funds, lack of necessary support, lack of inclusive participation, lack of appropriate information technology infrastructure, cultural platform not being ready, lack of sufficient training and low level of cyber security. In the following, the results and consequences of this pattern were identified, including individual, organizational and social consequences and finally, the final model was presented. It should be noted that the model presented in this research can be a suitable road map for the development of e-governance in the health field of the country.

  Keywords: electronic governance, health system, case study, theme analysis
 • Akram Ghadimi *, Hossein Sheykhrezaee Pages 22-41

  The growing gap between education, research, and services has resulted in conflict between these functions in recent years. The university has decoupled its social functions from its scientific concerns. University social responsibility is the component that connects all universities. functions. As a result, we should not limit the concept of engagement to the third mission, which may reduce it to a secondary role.The meta-synthesis method was used to classify university social responsibility measurements in order to evaluate their social responsibility. An extensive review of the existing literature yielded 870 primary articles. The 23 cases were chosen after careful consideration of their relationship to the research objectives. The university's indicators of social responsibility were classified into five The indicators of social responsibility were measured in three dimensions using open and axial coding. The classes of the university were classified into 5 dimensions and 26 main categoriesDimensions include (1) governance (clear vision, supportive leadership, interaction with external stakeholders, Sustainable financing, democratic and consultative administration, and continuous evaluation and reporting), (2) education (Citizenship Principles Education, capability development, Inclusive Education, Problem-Oriented Curriculum, Participatory Training, and ethics in education), and (3) research (participatory research, problem-oriented research, transferring knowledge to industry and society; and social innovation); (4) services (supporting start-ups, participation in the regional economy, cultural and social development; and charitable activities) and (5) internal management (fair working procedures, quality of academic life academics, attention to the environment, dynamic structure and culture, and new infrastructure, were distinguished. This article shows that a responsible university pays attention to social media. issues in all functions and does not reduce the concern for social issues to The third role of the university.

  Keywords: University functions, public good, sustainable university, entrepreneur university, fourth generation university
 • Hamid Shahkarami, Zahra Shakeri * Pages 42-57

  The patent system, based on its traditional rules and regulations, including novelty, innovative step, and industrial application, deems an invention worthy of protection and entitles a person to receive the title of inventor. But in the meantime, with the emergence of new artificial intelligence technology, there is a possibility that artificial intelligence will intervene in the examination of the substantive and formal conditions of inventions in a surprising way and improve the quality of the examination and, as a result, be effective on the number of issued certificates. On the one hand, patent infringement by artificial intelligence is possible and raises issues about responsibility and compensation for damages. The purpose of this article is to investigate the place of the phenomenon of artificial intelligence in the patent system of the countries in order to study the effects and consequences that this phenomenon will bring to this legal system, the inevitable changes that will be imposed on the principles and foundations of these legal systems. Therefore, the present article with a descriptive analytical method finally concludes that, firstly, many of the fundamental principles and concepts of this system, such as formal and substantive conditions necessary for granting protection, will undergo major changes, and secondly, in cases of patent infringement by artificial intelligence, the assigning responsibility to actors involved in this field is not possible.

  Keywords: New technologies, Patent, Intelligent Systems, Substantive conditions, infringement
 • Ashkan Goldooz *, Khadije Tabaei, Hossein Rajabi Ravandi Pages 64-90

  While Industry 4.0 has been trending in practice and research, operations management studies in this area remain nascent. We intend to understand the current state of research in Industry 4.0 in different disciplines and deduce insights and opportunities for future research in operations management. In this paper, we provide a focused analysis to examine the state-of-the-art research in Industry 4.0. To learn the perspectives of researchers about Industry 4.0, we conducted a large-scale, cross-disciplinary and global survey on Industry 4.0 topics among researchers in industrial engineering, operations management, operations research, control, and data science at the 9th IFAC MIM 2019 Conference in Berlin in August 2019. Using our survey findings and literature analysis, we build structural and conceptual frameworks to understand the current state of knowledge and to propose future research opportunities for operations management scholars.

  Keywords: Industry 4.0, operations management, industrial engineering, data science, Operations research
 • Mehdi Fatemi, Mostafa Safdari Ranjbar * Pages 91-120

  This paper proposes an evolutionary view of economic catch-up by latecomers, considered as a long run process of closing the gap in capabilities by promoting learning and innovation in interaction with innovation systems (national, sectoral or regional). According to this perspective, catch-up is viewed as a dynamic evolutionary process which is not deterministic and cannot be planned in details because it faces uncertainty and continuous change; is associated with a variety of exogenous events (windows of opportunity) and is the result of the idiosyncratic behavior of heterogeneous actors characterized by different understanding, views and experiences. This process leads to a variety of responses and strategies by latecomer firms and countries, even in the presence of similar external technological or market conditions. One major point that emerges from this perspective is that there is a strong complementarity between learning and capabilities by domestic firms and the national, sectoral, and regional systems in which firms operate. The paper also discusses various strategies, such as detours and leapfrogging, along the stages and the different paths and trajectories that this long-term evolutionary process of countries and sectors follows.

  Keywords: Catch-up, evolutionary theory, innovation, Sectoral systems, national systems
 • Sepideh Charmchi *, Pejman Kiani Pour, Javad Mashayekh Pages 121-147

  The new technologies of the fourth industrial revolution, such as artificial intelligence, cloud computing and robotics, are changing the way we live, learn and do business at a rate unprecedented in human history. This seismic shift is playing out in a world characterized by unreliable political landscapes and increasing environmental instability. It shows that today, more than ever, leaders need tools to understand the future and plan for it beyond short-term periods. In this research, which has been written with document analysis method and relying on the future mapping report from the World Economic Forum (WEF) and several future research reports, a complete report for future study as a practical and strategic field has been started. It shows a spectrum of possible (probable) futures for tomorrow's organization based on investigation of past, present and socio-economic trends through a new foresight model. In the following, by examining the spectrum of foresight with the help of exponential trend lines, focusing on informational, location, economic and educational Lens, and looking at the past, upcoming technologies and possible future developments in each field, it predicts the future and tells the leaders of tomorrow and organizations in choosing their plans for survival, it provides useful information so that they can smooth the way ahead and avoid future risks by drawing of the future.

  Keywords: Future study, Possible future, Trend Line, Exponential, Technology