فهرست مطالب

راهبرد توسعه - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 73، بهار 1402)

نشریه راهبرد توسعه
سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 73، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید امیدیان پور *، یگانه اختری صفحات 27-47

  توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تاثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت ها و بازارها تاثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاست های مالی، تجاری و مقررات دولت، می توانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی می تواند تاثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکت ها داشته باشد. بنابراین، شرکت ها باید برای پیش بینی تغییرات سیاسی و تاثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاست های خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.

  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، محیط کسب و کار، کارآفرینی
 • محمدسعید ذبیحی دان *، وحید کفیلی، عباس خسروانی صفحات 48-72

  امروزه واژه خلاقیت نقش بسیار مهمی در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای پیدا کرده است. خلاقیت یک منطقه عاملی برای جذب افراد به آن منطقه می شود. همچنین پدیده مهاجرت به عنوان یک مسیله مهم، مورد توجه بسیاری از محققین علوم مختلف؛ مانند اقتصاد، جامعه شناسی، آمار،جغرافیا و محیط زیست قرار گرفته است. دلیل اهمیت این موضوع نیز این است که مهاجران می توانند تاثیرات مختلفی از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و... بر جامعه و ناحیه میزبان داشته باشند. مهاجرانی که به یک منطقه وارد می شوند، هم می توانند باعث رونق اقتصادی و ورود سرمایه به یک منطقه شوند و هم می توانند مسبب بحران های مختلف اجتماعی و زیست محیطی باشند. در کنار خلاقیت منطقه و مهاجرت، مسیله آلودگی محیط زیست نیز یکی دیگر از مسایل مهم در جهان امروز به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهمیت زیاد این موضوع، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و محیطی بر مهاجرت و همچنین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در استان های ایران پرداخته شود. برای این منظور از داده های مقطعی در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط بسیار مهم بین مهاجرت و آلودگی محیط زیست، مدلی با دو معادله (خالص مهاجرت و CO2) به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی و با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، آلودگی محیط زیست دارای اثر منفی بر میزان مهاجرت است. خلاقیت بیشتر در یک منطقه دلیلی برای مهاجرت بیشتر است. که نتایج بدست آمده در این پژوهش این موضوع را ثابت می کند. در مقابل مهاجرت بیشتر به یک استان، به دلیل افزایش جمعیت، باعث افزایش آلودگی بیشتر در آن استان می شود. همچنین نتایج نشان می دهد استان هایی که به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند، میزان انتشار دی اکسید کربن در آنها بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: مهاجرت، خلاقیت، CO2، ایران
 • هادی مولودیان، سید حسام وقفی *، عفت اکبری فروتقه، صدیقه کامران صفحات 73-99

  موضوع تامین مالی و جذب سرمایه در زمره عوامل مهم و تاثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری در سازمان ها و شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های مطلوب جهت تامین مالی شرکت های تعاونی تولیدی - توزیعی شهرستان کاشمر اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل انواع شرکت های تعاونی تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر است که تعداد آنها 148 شرکت می باشد. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 85 شرکت انتخاب شده است. این پژوهش از روش پیمایشی (تحقیقات میدانی) توزیع پرسشنامه با اجزای استاندارد و به کمک مدیران شرکت های تعاونی، کارشناسان و خبرگان حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر انجام شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل نهایی در بخش آمار توصیفی و استنباطی از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Spss 24 و smartpls.3استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت اقتصادی اعضا در جایگاه اول، مشارکت و همکاری بانک ها در جایگاه دوم، عوامل سیاسی و اقتصادی کلان در جایگاه سوم، سیاست های حمایتی در جایگاه چهارم و مشارکت های مردمی در جایگاه پنجم عوامل موثر بر تامین مالی شرکت های تعاونی تولیدی - توزیعی در شهرستان کاشمر می باشند. همچنین نتایج نشان داد که روش های تامین مالی شرکت-های تولیدی - توزیعی بخش تعاون بر عملکرد آن ها تاثیر می گذارد به طوری که متغیر وضعیت اقتصادی اعضای تعاونی بیشترین تاثیر و متغیر مشارکت های مردمی کمترین تاثیر را بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر دارند.

  کلیدواژگان: روش های تامین مالی، عملکرد، شرکت های تولیدی - توزیعی بخش تعاون
 • اصغر مولایی * صفحات 100-142

  زمینه ها به مثابه عوامل و عناصر ارزشمند بومی می توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت-پذیری و توسعه شهری و منطقه ای دارا باشد. جستجوی زمینه های هویتی بویژه در ابعاد طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مزیت های رقابتی پایداری را پیش روی رقابت پذیری می نهد که اتکاء بر آنها آینده ای مطلوب را نمایان می سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه زمینه های هویتی در رقابت پذیری شهری و چگونگی ایجاد مزیت های رقابتی زمینه گرا می باشد که با روش پژوهش تحلیلی و اسنادی با راهبردی زمینه مدار انجام شده است. مزیت های رقابتی زمینه گرا در زمینه های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است. زمینه ها به عنوان مجموعه ای از عناصر ذاتی و جدایی ناپذیر پدیده ها، تجلی گر هویت آنهاست. زمینه های شهرها و مناطق، برخاسته از ابعاد سازنده مکانی، زمانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مولفه های وجودی است. این زمینه ها معرف هویت پویای شهرها و مناطق در گذر زمان و مکان و وجه تمایز آنها محسوب می شود. شناخت و تمرکز و تاکید بر زمینه های ارزشمند هویتی شهرها و مناطق در راستای توانمندسازی و پایداری می تواند به ارتقای رقابت پذیری آنها کمک نماید. به عبارت دیگر، زمینه ها محل رشد، ترقی و قدرت رقابتی شهرها و مناطق می باشند. مهمترین راهبردهای پیشنهادی عبارتند از: احترام به زمینه ها در توسعه شهری و منطقه ای، خلق مزیت های رقابتی معطوف به زمینه ها و برندسازی آنها، توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی؛ برندسازی و توسعه زیرساختهای گردشگری تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، طبیعی و زیست محیطی.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری شهری، هویت، زمینه های هویتی، پایداری اقتصادی، توسعه
 • یوسف قنبری، سعیده سلیمیان * صفحات 143-166

  امروزه کشاورزی بخشی جدایی ناپذیر در اقتصاد ملی و یکی از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهم ترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان ها، منجر به اصلاح سیاست گذاری ها و اولویت ها می شود که در نهایت حرکت به سوی عدالت اجتماعی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان قزوین در زمینه 27 شاخص مورد مطالعه است. با استفاده از اطلاعات آماری و بهره گیری از مدل آنتروپی و تکنیک تاپسیس و درنهایت نمایش توزیع مکانی - فضایی با نرم افزار GIS میزان توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های این استان بدست آمد. نتایج حاکی از این است که شهرستان قزوین در سطح بسیار توسعه یافته؛ شهرستان تاکستان در سطح توسعه یافته ؛شهرستان های بویین زهرا، آبیک و آوج درسطح متوسط و شهرستان البرز در سطح محروم توسعه کشاورزی قرارگرفته است. شهرستان قزوین با توجه به مرکز استان بودن، برخورداری از وسعت بزرگ و وجود راه ترانزیتی به پایتخت و سایر مراکز استان ها توانسته از سطح توسعه کشاورزی بالایی برخوردارباشدو سایر شهرستان ها نیز با کم شدن شاخص های عدیده و وجود دلایل مختلف از میزان توسعه یافتگی آنان در بخش کشاورزی کاسته شده است. شهرستان البرز به دلیل وسعت پایین خود، وجود مراکز و شهرهای صنعتی ، توجه بیشتر به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی از توسعه یافتگی در این بخش محروم مانده و درپایین ترین سطح از توسعه قرار دارد.

  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، توسعه یافتگی، استان قزوین، روش تاپسیس
 • زهرا صادقی *، محمدباقر بهشتی صفحات 167-191

  پایان جنگ جهانی دوم آغاز دوره ای برای نوسازی و دستیابی به توسعه در کشورهای مختلف بوده است و کشورهای اروپایی و آسیایی بسیاری به فراخور شرایط شان راهکارها و رویکردهای مختلفی را برای اقدام به توسعه به کار گرفته اند. کره جنوبی یکی از این کشورهاست. کشوری که با تاریخی کهن یکی از یکپارچه ترین و با ثبات ترین کشورهای جهان به شمار می رود. توسعه این کشور که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و استعمار ژاپن آغاز می شود، نمونه ای غیر معمول و سریع از توسعه در بازه ی زمانی بسیار کوتاه است. کره جنوبی کشور علی رغم از سر گذراندن تجربه ی تلخ مستعمره بودن، اتفاقاتی که پس از جنگ جهانی رخ داد و تقسیم شبه جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی و جنگ داخلی ای که پیامد آن بود و همچنین فقر شدید و نیاز مبرم به کمک های بین المللی هم اکنون در کنار تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ یکی از چهار ببر آسیا به شمار می رود. داشتن دولت های اقتدارگرا و در عین حال توسعه گرا، حس ناسیونالیسم قوی در برابر بیگانگان، فرهنگ کنفسیونیستی، تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات، گسترش سیستم آموزشی همگام با نیازها و تحولات اقتصادی کشور از عوامل تاثیرگذاری هستند که در در راستای پرسش اصلی این مقاله به آنها پرداخته شده است. در انتها نیز مدل توسعه کره جنوبی ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: کره جنوبی، توسعه، توزیع قدرت، دولت-ملت، کنفسیونیسم
 • پیمان عیاری *، نادر بهلولی، غلامرضا رحیمی صفحات 192-222

  دستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاست گذاری عمومی با نقش آفرینی نخبگان میسر می شود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارایه الگوی مطلوب سیاست گذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان سیاست گذاری عمومی است. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نظری صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر اشباع نظری حاصل شد. توزیع پرسشنامه محقق ساخته نیز در میان 384 نفر از مدیران سیاست گذاری عمومی در حوزه رفاه که فرمول کوکران تعیین گردید، به روش تصادفی نمونه گیری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تیوری) و نرم افزار MaxQDA و جهت اعتبارسنجی الگو نیز از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. براساس مدل پارادایمی پژوهش شرایط علی شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی است که بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارند. سیاست گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی موثر است. در این میان نخبگان شرایط زمینه ای را فراهم می آورند از سوی دیگر تضاد منافع در اجرای خط مشی های رفاهی نیز شرایط مداخله گر هستند. در نهایت از طریق ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری عمومی، رفاه عمومی، عاملیت نخبگان، توسعه پایدار، گراندد تیوری
 • سحر کوثری * صفحات 223-257

  سیاست گذاران باید برای آینده های مبهم و نامشخص سیاست گذاری کنند. با توجه به اینکه پژوهشگران آینده پژوه نقش مهمی در فرایند سیاست گذاری دارند؛ اما همچنان آینده پژوهی جزیی از سیاست گذاری تلقی نمی شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل بهبود دهنده رابطه آینده پژوهی و سیاست گذاری است. شناسایی این عوامل با روش مطالعات کتابخانه ای و گروه کانونی انجام شده است. 70 عامل بهبود دهنده ارتباط بین دو حوزه مطالعات آینده و سیاست گذاری شناسایی شدند که از میان آن ها 8 عامل به طور مشخص بهبود دهنده ارتباط بین تحلیل سیاست و مطالعات آینده هستند که ضعیف ترین ارتباط را دارند؛ این عوامل عبارتند از: سطح عدم قطعیت، نوع نگاه و قضاوت ذهنی نسبت به آینده، نوع تحلیل سیاست، شرایط محیط سیاست گذاری نسبت به آینده، رویکرد بازیگران نسبت به آینده، درک سیستم در مواجهه با موضوعات آینده، شرایط نهادی بازبودن نسبت به آلترناتیوها و چشم انداز زمانی نسبت آینده. پس از آن بدیلهای هریک از این عوامل به منظور گستردگی بینش نسبت به آینده استخراج شده است که می تواند مبنای سناریوهای مختلف مدل های تصمیم گیری پیش نگرانه در پژوهش های آتی باشد.

  کلیدواژگان: مطالعات آینده، سیاست گذاری، تحلیل سیاست، عوامل کلیدی
 • فاطمه جلایی پور، میثم موسایی *، نیره پیراهری، منصور وثوقی، منصور شریفی صفحات 258-280

  هدف اصلی مقاله بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم شهر کرمانشاه می باشد .گردشگری سفری موقتی و کوتاه است که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقه ای خارج از محل سکونت و کار خود می رود. گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولی شان و اطلاق شده است. به طوری که مسافران در مدت اقامت مقصد، فعالیت هایی انجام می دهند و برای رفع نیازهای آن ها تسهیلات ویژه ای فراهم می شود .گردشگری از دیرباز با اشکال خاص خود در جوامع بشری بر اساس انگیزه، اصل سفر و جابه جایی وجود داشته و طی مراحلی سیر تکاملی خود را طی کرده است. تحول اساسی در گردشگری را می توان با انقلاب صنعتی شناخت که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص حمل و نقل به وجود آورد. امروزه فعالیت های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت های انسان پس از کشاورزی و صنعت و خدمات محسوب می گردد و کارشناسان پیش بینی می کنند در سال 2020 میلادی به عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در توسعه صنعت گردشگری باید به نقاط قوت آن در کرمانشاه از جمله وجود آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی در کنار وجود زیر ساخت های عمرانی توجه وافر داشت و از ظرفیت بالقوه توسعه این صنعت استفاده کرد. با طراحی چنین الگویی انتظار می رود توسعه گردشگری به شکل معناداری باعث افزایش سطح درآمد، اشتغال و افزایش بهره وری گردد.

  کلیدواژگان: توریسم، توسعه اقتصادی، جامعه
 • محمدجواد سامانی نژاد *، ندا خداکرمیان گیلان صفحات 281-300

  روند شهرنشینی در جهان و مسایل به وجود آمده ناشی از آن، چالش های بزرگی را برای شهرها به همراه دارد و مفهوم شهر هوشمند به عنوان یک راه حل برای مشکلات شهرها ایجاد شده است. شهرهای هوشمند به عنوان شهرهایی تعریف می شوند که توجه به سرمایه های انسانی، اجتماعی و زیرساخت های ارتباطی آن، باعث ارتقا اقتصاد و کیفیت زندگی، مدیریت عاقلانه منابع طبیعی و حکومتی مشارکتی خواهد شد. حال باید به این نکته توجه کرد که هوشمندسازی باید در شهرها در دستور کار قرار گیرد و ساخت شهر جدید با ایده های جدید ترکیب گردد. لذا اولویت بندی معیار و شاخص ها اهمیت ویژه ای دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های موثر بر شهر هوشمند در ایران است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده که در آن از روش فراتحلیل استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه تحقیقات انجام شده در زمینه شاخص های شهر هوشمند است که در پایگاه های اطلاعاتی نورمگز، جهاددانشگاهی، علوم انسانی، مگیران و ایرانداک از سال 1396 تا 1400 چاپ شده بود. در این تحقیق به بررسی میزان همکاری و مشارکت محققان، جامعه آماری، روش نمونه گیری و الگوی زمانی انتشار مقالات و متغیرهای استفاده شده و اندازه اثر آنها در مطالعات شهر هوشمند در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان داد که میزان همکاری و کار گروهی محققان در تحقیقات در حد قابل قبولی است و بیشتر تحقیقات در دوره زمانی 1399 تا 1400 انجام شده است. همچنین بیشتر این پژوهش ها در زمینه رشته خاص بودند. در نهایت نتایج اندازه اثر نشان داد که اقتصاد هوشمند دارای بیشترین اندازه اثر در شهر هوشمند است و مردم هوشمند، دومین متغیر مهم در شهر هوشمند بوده که از سوی دیگر حکومت هوشمند و محیط هوشمند نیز به ترتیب متغیرهای بعدی اثر گذار هستند. .

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، مردم هوشمند، رشد هوشمند شهری، فراتحلیل، ایران
|
 • saeed omidianpour *, yeganeh akhtari Pages 27-47

  Development, as one of the important factors in economic and social developments, has a significant impact on the business environment. Changes and political rules of governance directly and indirectly affect companies and markets. The purpose of the current research is to investigate the political development and its effect on the business environment, which is an analytical descriptive method. What emerged from the results of this research is that changes in financial, commercial policies and government regulations can lead to changes in interest rates, inflation rates, stock market fluctuations and business volumes. Also, political development can have a direct impact on working conditions and employment in companies. Therefore, companies should be prepared to anticipate political changes and their impact on their business and update their policies according to these changes. Close and correct cooperation between the government and the private sector can lead to sustainable development and economic growth.

  Keywords: political development, business environment, entrepreneurship
 • mohammad saeed zabihidan *, Vahid Kafili, Abbas Khosravani Pages 48-72

  Today, the word creativity has found a very important role in the literature of urban and regional economics. The creativity of an area becomes a factor to attract people to that area. Also, the phenomenon of migration as an important issue is the concern of many researchers of different sciences; such as economics, sociology, statistics, geography and environment. The reason for the importance of this topic is that immigrants can have different political, economic, social, cultural, environmental, etc. effects on the host society and region. Immigrants who enter a region can bring economic prosperity and capital inflow to a region, or can cause various social and environmental crises. Along with the creativity of the region and migration, the issue of environmental pollution is another important issue in today's world. Therefore, due to the great importance of this issue, in this research, an attempt has been made to investigate the effect of economic and environmental factors on migration, as well as factors affecting environmental pollution in the provinces of Iran. For this purpose, cross-sectional data was used in 2016. Considering the very important relationship between migration and environmental pollution, a model with two equations (net migration and CO2) as a system of simultaneous equations has been designed and estimated with the 3SLS method. The obtained results show that environmental pollution has a negative effect on the amount of migration. The results obtained in this research prove this issue. On the other hand, more immigration to a province, due to the increase in population, causes more pollution in that province. Also, the results show that the provinces that have moved towards industrialization have more CO2 emissions.

  Keywords: Migration, Creativity, CO2, Iran
 • Hadi Movludian, seyed hesam vaghfi *, Effat Akbari, Sedighe Kamranrad Pages 73-99

  The issue of financing and attracting capital is among the important and influential factors in the decision-making process in organizations and companies. The present research was carried out with the aim of investigating the optimal methods for financing the production-distribution cooperative companies of Kashmer city. The statistical population of the current research includes all types of production cooperative companies active in Kashmer city, which number 148 companies. The statistical sample of the research was selected using the Kokoran formula of 85 companies. This research was carried out using the survey method (field research) of distributing questionnaires with standard components and with the help of managers of cooperative companies, experts and experts in the field of cooperatives of the General Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Kashmer city. To perform the final analysis in the descriptive and inferential statistics section, exploratory factor analysis methods and structural equations were used with the help of Spss 24 and smartpls.3 software. The results of the research showed that the economic status of the members is in the first place, the participation and cooperation of the banks in the second place, Macro political and economic factors in the third place, supporting policies in the fourth place and people's participation in the fifth place are the effective factors on the financing of production-distribution cooperative companies in Kashmar city. Also, the results showed that the financing methods of production-distribution companies of the cooperative sector affect their performance. So that the variable of the economic status of the cooperative members has the most influence and the variable of people's participation has the least influence on the performance of the production cooperative companies active in Kashmer city.

  Keywords: Financing methods, performance, production-distribution companies of the cooperative sector
 • Asghar Molaei * Pages 100-142

  Contexts as valuable domestic elements and factors can have a high role in redefinition urban competitiveness. Studying in identical contexts, especially in the natural, cultural, social, and economic dimensions, will advance the sustainable competitive advantage, can be create the desirable economy future. The purpose of this research is to definition the role of identical contexts in urban competition and how to create competitive advantage in the context of an analytical and documentary research with an underlying strategy. Contextual competitive advantages can be defined in the natural, geographical, historical, physical, cultural, social, economic, and scientific and sports contexts. Contexts are a set of intrinsic and inseparable elements of phenomena, the emergence of their identity. The contexts of cities and regions are a constructive dimension of spatial, temporal, cultural, social, and other existing components. These areas represent the dynamic identity of cities and regions over time and space and are characterized by their differentiation. Identifying and focusing and emphasizing the value of identity of cities and regions in terms of capability and sustainability can help to improve their compatibility. In other words, the field of growth, progress and competitiveness of the power of cities and regions. The most important strategies presented are: development of religious tourism infrastructure; branding and development of historical, cultural, social, sporting, natural and environmental tourism infrastructure.

  Keywords: Urban Competitiveness, urban branding, identical contexts, economical sustainability, Development
 • Yousef ghanbari, Saeedeh Salimian * Pages 143-166

  These days, agriculture is an inseparable part of the economy and one of the axes of development, so the importance of this is visible to everyone. The lack of agricultural development and inequality in the field of agricultural development is the most critical factor of inequality in rural development. Recognizing the state of advantage or deprivation of the cities leads to modifying policies and priorities, ultimately leading to the movement toward social justice. This research aims to investigate the degree of development of the counties of Qazvin province in the field of 27 studied indicators. The degree of agricultural development of this province's cities was obtained using statistical information, the Entropy model, and the TOPSIS technique, and finally, showing the spatial distribution with GIS software. The results indicate that Qazvin county is highly developed, Takestan county is at the developed level, Buin-Zahra, Abyek, and Avaj counties are at the medium level, and Alborz county is at the deprived level of agricultural development. Qazvin county has a high level of agricultural development due to being the center of the province, having a large area, and a transit road to the capital and other centers of the provinces. Moreover, other counties have also decreased their level of development in the agricultural sector due to the decrease of many indicators and the presence of various reasons. Due to its small size, the presence of industrial centers and counties, more attention to the industry sector, and lack of attention to the agricultural sector, Alborz county needs more development in this sector and is at the lowest level of development.

  Keywords: Agricultural development, development, Qazvin province, TOPSIS method
 • zahra Sadeghi *, Mohammadbagher Beheshti Pages 167-191

  The end of Second World War has marked the beginning of an era of renovation and development for many countries in the world and European and Asian countries have utilized several development strategies based on their situation. South Korea is one of those countries. Having an ancient history, South Korea is one of the most integrated and stable countries in the world. Its development which starts right after the end of the second world war and Japanese colonization is an outstanding example of fast and extraordinary development in a short time span. Despite having the bitter experience of being colonized, what happened as a consequence of the second world war, the division of the peninsula into two parts (North and South) and the civil war following that, and the severe poverty and dependence on international aid, it is one of the Asian Tigers, together with Taiwan, Singapore, and Hong Kong. Having an authoritarian but developmentalist government, a strong sense of nationalism against foreigners, Confucian culture, a focus on export expansion strategies, and the development of an education system based on economic needs and changes are among the influential factors that are discussed in line with the main question of the paper. Finally, the development model of South Korea is presented.

  Keywords: South Korea, Development, Power Distribution, State-Nation, Confucianism
 • Peyman Ayyari *, Nader Bohlooli, Gholamreza Rahimi Pages 192-222

  Achieving public welfare is possible only through public policy with the role of elites. The present study was also carried out with the aim of presenting the ideal model of public policy in the field of welfare with the agency of elites to achieve sustainable development. This research is applied-developmental in terms of purpose, and in terms of its nature and form of implementation, it was done in a descriptive-survey manner. The statistical population of this research includes public policy elites. Sampling was done using the theoretical sampling method and finally theoretical saturation was achieved with 11 people. The researcher-made questionnaire was also distributed among 384 public policy managers in the field of welfare, which was determined by Cochran's formula, by random sampling. The data collection tools are semi-structured interviews and questionnaires. In order to analyze the expert interviews, the grounded theory method and MaxQDA software were used, and partial least squares method and Smart PLS software were used to validate the model. Based on the research paradigm model, causal conditions include economic, cultural, technical and technological factors. that affect public policy. Public policy as a central phenomenon is effective in evaluating the implementation of welfare policies. In the meantime, elites provide background conditions, on the other hand, conflict of interests in the implementation of welfare policies are also interfering conditions. Finally, sustainable development can be achieved by evaluating the implementation of welfare policies.

  Keywords: public policy, public welfare, elite agency, sustainable development, grounded theory
 • Sahar Kousari * Pages 223-257

  Policymakers should make policies for vague and uncertain futures. Considering that futurist have an important role in the policy-making process, but future- oriented research is not considered a part of policy-making. The purpose of this article is to identify the factors that improve the futures field and policy-making relationship. The identification of these factors has been done with the method of library studies and focus groups. eight factors improving the communication between the two fields of future studies and policy-making were identified, of which eight factors specifically improve the relationship between policy analysis and futures studies, which have the weak relationship; These factors include: the level of uncertainty, the type of subjective judgment towards the future, the type of policy analysis, the conditions of the policy environment towards the future, the approach of the agents towards the future, the understanding of the system in facing futures issues, the institutional conditions of openness to alternatives and time horizonis about the future. After that, the alternatives of each of these factors have been extracted to expand the vision towards the future, which can be the basis of different scenarios of supportive decision-making models in future research. rs.

  Keywords: Futures studies, policy making, policy analysis, key facto
 • Fatemeh Jalaeipour, Meysam Mousaei, Nayer Pirahari, Mansour Vosooghi, Mansour Sharifi Pages 258-280

  The main purpose of the article is to examine the economic development components of the tourism industry in Kermanshah. Tourism is a temporal and short trip in which a tourist goes toward the regions outside of their place of residence and work for touring and exploring. Tourism has been deemed as the temporal moving of people to a place that is outside of their usual place of residence and work. In a way that travelers do actions and special facilities during their stay in destination and the special facilities will be provided to meet their needs. Tourism has been existed by its special forms in humane societies based on the motivation, root of travelling and moving traditionally and has been placed in the route of evolution. An important change in tourism can be recognized along with the industrial revolution that paved the way for a considerable change in life, especially in transportation. Todays, tourism activities are deemed as the fourth part of human activities after agriculture, industry and services, and experts predict that, it will turn out to be the most lucrative industry in the world by 2020.The results of this research showed that in the development of the tourism industry, one should pay attention to its strong points in Kermanshah, including the existence of historical monuments and rich cultural heritage, along with the existence of civil infrastructures, and use the potential capacity of this industry's development. By designing such a model, it is expected that the development of tourism will significantly increase the level of income, employment and productivity.

  Keywords: tourism, economic development, society
 • Mohammad javad samani nezhad *, neda khodakaramiangilan Pages 281-300

  The process of urbanization in the world and the problems arising from it bring great challenges to cities, and the concept of a smart city has been created as a solution to the problems of cities. Smart cities are defined as cities that pay attention to human capital, social and communication infrastructure, will improve the economy and quality of life, wise management of natural resources and cooperative governance. Now, it should be noted that smart building should be on the agenda in cities and the construction of a new city should be combined with new ideas. Therefore, prioritizing criteria and indicators is of particular importance. The aim of the current research is to investigate the indicators affecting the smart city in Iran. The present study is a descriptive-analytical research in which the meta-analysis method was used. The statistical population of the research includes all the researches conducted in the field of smart city indicators that were published in Normagz, Jihad University, Humanities, Mogiran and Irandak databases from 1396 to 1400. In this research, the amount of cooperation and participation of researchers, statistical community, sampling method and time pattern of publication of articles and variables used and their effect size in smart city studies in Iran have been investigated. The results showed that the level of cooperation and teamwork of researchers in research is acceptable and most of the research was done in the period of 1399 to 1400. Also, most of these researches were in the field of specific fields. Finally, the results of the effect size showed that the smart economy has the largest effect size in the smart city, and smart people are the second most important variable in the smart city, on the other hand, smart government and smart environment are the next variables.

  Keywords: smart city, smart people, smart urban growth, meta-analysis, Iran