فهرست مطالب

راهبرد توسعه - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 74، تابستان 1402)

نشریه راهبرد توسعه
سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 74، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احمد حجاریان* صفحات 7-31

  نتایج برنامه های اجرا شده در مناطق روستایی برای توسعه در بیشتر موارد نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفته تر شدن وضعیت موجود روستاها شده است، این امر به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرآیند برنامه ها می باشد، با مدیریت نوین، روستاییان می توانند در فرآیند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها مشارکت داشته باشند. از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر مدیریت نوین روستایی انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی و براساس روش انجام توصیفی-علی می باشد. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با مدیریت روستایی تشکیل می دادند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که از بین معیارهای چهارگانه مدیریت نوین روستایی معیار مسیولیت پذیری تاثیرگذارترین و معیار ابتکار تاثیر پذیرترین معیار مدیریت نوین روستایی بودند. همچنین معیار مسیولیت پذیری به عنوان بااهمیت ترین معیار مدیریت نوین روستایی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، مدیریت نوین روستایی، توسعه روستایی، دیمتل فازی
 • عاطفه جوادی رجه*، محمد عباسی اتویی، حسین فروغی نیا، سعیده جوادی رجه صفحات 32-59

  درنظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اجرای اصل 44،توسعه تعاونی ها به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ایران، امکان سنجی گستره و چگونگی نظارت دولت همواره با ابهام روبرو بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که ابزارها و سازوکارهای نظارت دولت بر بخش تعاون چیست؟ و آیا اعمال نظارت حاکمیتی دولت در بخش تعاون، استقلال این بخش از اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می دهد؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، که « ازجمله سازوکارهای نظارت دولت، انسجام بخشی و تدوین قوانین و مقررات، سیاست گذاری های شفاف و نظارت نهادی و همچنین نظارت بر روند تاسیس، تصفیه، انحلال و...درمورد این شرکت ها می باشد .همچنین با توجه به ماهیت خاص بخش تعاون انطباق پذیری کامل آن با نظارت دولت پیچیده به نظر می رسد.لذا به نظر دولت صرفا باید تنها بااستفاده از ابزارهای حاکمیتی نظارت ، نظیر انطباق و عدم انحراف بخش تعاون از قوانین،وظایف نظارتی اش را در قبال بخش تعاون ایفا کند و تاحد ممکن ازورود مسقیم به مسایل اجرایی وتصدی بخش تعاون بپرهیزد .

  کلیدواژگان: اقتصاد، بخش تعاون، سازو کارنظارت، دولت
 • عبدالحسین رحمتی، نبی الله ایدر*، عبدالرضا هاشمی صفحات 60-83

  این پژوهش باهدف بررسی نوگرایی و شبکه های اجتماعی، دو مولفه ی مهم جهانی شدن و تاثیر آن بر گرایشهای قومی مردم استان ایلام انجام شده تا نشان دهد هویت های مردم استان ایلام چه نسبتی با هویت های جهانی دارند. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد ساکن استان ایلام با جمعیت 580158 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 270 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. برای سنجش پایایی داده ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از شیوه روایی صوری استفاده شد، برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری: ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون با نرم افزار Spss25 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به طورکلی بین نوگرایی و شبکه های اجتماعی که دو مولفه مهم جهانی شدن هستند، با گرایش های قومی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که با ورود جوامع سنتی همچون استان ایلام به دنیای مدرن، باعث کاهش احساس تعلق و دل بستگی قومی مردم استان ایلام شده است. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که گرایش های قومی در استان ایلام بر خلاف گذشته در دوران معاصر از حالت متصلب و یکدستی خارج شده و نوگرایی و شبکه های اجتماعی باعث تاثیراتی در آن شده است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، نوگرایی، شبکه های اجتماعی، گرایش های قومی، قومیت
 • سیده زهرا بهروزی، هادی کشاورز*، پرویز حاجیانی صفحات 84-115

  از مهم ترین اهداف هر دولت و کشوری رسیدن به پایداری و ثبات در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مالی و سیاسی است. مطالعه حاضر اثر شوک های نفتی بر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از چارچوب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در بازه زمانی 1398:4-1379:1 را بررسی می کند. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک مثبت قیمت نفت منجر به افزایش شاخص ریسک سیاسی در دوره ی کوتاه مدت شده است که مطابق انتظارات تیوریک بوده است. همچنین شوک مثبت تقاضای کل نفت واکنش مثبت شاخص ریسک را به دنبال داشته و منجر به کاهش ریسک شده است. متغیر مجازی تحریم بیشترین اثر را بر ریسک سیاسی ثبت کرده است. شوک مثبت عرضه و تقاضای کل نفت منجر به کاهش معنادار ریسک مالی شده است. ریسک اقتصادی نیز به مقدار ناچیزی به شوک تقاضای کل و شوک تحریم واکنش معنادار نشان می دهد که درنتیجه آن ریسک افزایش می یابد. نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد از میان سه ریسک بیشترین تاثیرگذاری شوک های نفتی به ترتیب بر ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی بوده است. ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تاثیر خود را از شوک تقاضای کل داشته اند و ریسک سیاسی از شوک قیمت نفت داشته است.

  کلیدواژگان: شوک های نفتی، بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی، بی ثباتی سیاسی، مدل SVAR
 • نیمارنجی جفرودی* صفحات 116-141

  گفتمان سیاستهای اخیر غالبا بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایند های آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم توسعه، توسعه همگون و ناهمگون، بهره وری، الویت بندی مسایل و مشکلات، نیز حفظ، رشد و رقابت پذیری درسطح بین الملل و منطقه قابل توجه است. با بهره مندی از راهکارهای موچود در حوزه برنامه ریزی غیر متمرکز (منطقه ای) و فرایند های آن امکان و شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت، سرعت و همچنین بررسی همخوانی میزان رشد وآیندنگری برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و با بررسی همگرایی آن با قوانین و مقررات بالا دستی می توان نقش بسزایی برای یک کشور، استان و بنگاه های اقتصادی وصنعتی ایفا نماید.همچنین رویکردهای اخیر در نظریه توسعه منطقه ای اهمیت زیادی به رویکرد نهادی و ساخت اجتماعی اقتصادی منطقه ها و (تفاوت درون منطقه ای) ، آمایش سرزمین توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهینه از منابع توسعه و برای پیشرفت مناطق سرزمینی فراهم نموده است. نتایج نشان می دهد که راهبردهای منطقه ای نیازمند انعطافپذیری برای بیشینه کردن پتانسیل توسعه ترتیب های نهادها و سازگاری با تغییرها در درون این ترتیبها بوده و ضمن افزایش اختیارات متناسب با برنامه های توسعه استان بایستی برای توسعه یک منطقه نه تنها با منابع فیزیکی آن، بلکه به منابع نهادی آن که شامل مجموعه ضابطه ها و مقررات عملی اقتصادی بر اساس فرهنگ اقتصادی و آمایش سرزمینی است نیز توجه نمود. بر مبنای محورهای مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر یک از این محورها، راهبردهای لازم به منظور مدیریت منطقه ای استخراج شده و بر اساس راهبردهای مستخرج از تجزیه و تحلیل یافته ها، برنامه ریزی منطقه ای با رویکردنهادی در قلمرو کشور ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، برنامه ریزی منطقه ای، آمایش سرزمین، رویکرد نهادی
 • امیر محمدزاده، یزدان گودرزی فراهانی*، مریم پورفرزام، زلیخا مرسلی ارزنق، محسن مهرارا صفحات 142-159

  هدف مقاله حاضر شناسایی و ارایه یک الگوی سرمایه گذاری پر ریسک برای موسسات بیمه در راستای استقرار صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر بیمه ای است. در این مقاله سعی شده است، تا با شناسایی و معرفی مهمترین فاکتورها و عوامل موثر سرمایه گذاری مخاطره پذیر (VC) با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای فازی در صنعت بیمه ارایه گردد. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق با تعدادی از خبرگان و پژوهشگران صنعت بیمه و همچنین پرسشنامه جمع آوری شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عوامل موثر، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل VC استفاده شده و نتایج حاصله با روش فرآیند تحلیل شبکه غیر فازی الویت-بندی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص های چرخه عملیاتی، نسبت گردش مجموع دارایی ها، بازده کل سرمایه گذاری، ضریب خسارت، نسبت دارایی به بدهی به ترتیب جایگاه اول تا پنجم را در بین شاخص های VC دارند. VC ها به صنعت بیمه کمک می-کنند تا قوانین حسابداری داخلی را برقرار کنند و صورت های مالی شان را استاندارد کنند. به عبارت دیگر، پشتیبانی VC اطلاعات "سخت" و " نرم" موردنیاز برای بیمه اصلاح می کند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مخاطره پذیر، صنعت بیمه، فرایند تحلیل شبکه ای فازی
 • عاطفه احمدی*، احمد صلاحمنش، حسن فرزامند، ابراهیم انواری صفحات 160-192

  صنعت سیمان یکی از صنایع بسیار مهم، پرشتاب و تاثیرگذار در توسعه و رشد صنعتی هر کشور محسوب می شود. در پژوهش حاضر با هدف شناخت دقیق تر بازار سیمان ایران در راستای رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی ایران با استفاده از روش تحلیلی و کمی به بررسی وضعیت اقتصادی سیمان در حوزه های مختلف از جمله ساختار بازار آن در ایران و جهان در دوره زمانی 1399-1382 پرداخته شده است. نتایج حاصل شده در ایران نشان داده است ظرفیت تولید سیمان دارای روند رو به رشد و مازاد عرضه نسبت به تقاضا است. کشورهای عراق، افغانستان، کویت مهم ترین بازارهای هدف صادراتی سیمان ایران تاکنون بوده اند. تعیین قیمت سیمان از طریق بورس کالا موجب حذف چالش های موجود شده است. صنعت سیمان از جمله صنایع انرژی بر است که از میان انرژی های مختلف بیشترین سهم مصرف مازوت دارد. بنگاه های تولیدی جهت مدیریت هزینه عمدتا در نقاط مرزی و نزدیک به مواد اولیه تولیدی استقرار یافته اند و محصول خود را به نزدیک ترین بازار هدف خود صادر می کنند. نتایج محاسبات شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن با استفاده از اطلاعات 36 بنگاه فعال و عضو بورس در ایران در ایران نشان داد این صنعت بدون لحاظ اثر مالکیت دارای ساختار رقابت انحصاری و با لحاظ اثر مالکیت دارای ساختار انحصار چند جانبه است. ساختار طرف صادرات و واردات این صنعت در بازارهای جهانی نیز دارای ساختار رقابت انحصاری است.

  کلیدواژگان: سیمان، تولید، صادرات، قیمت، حمل و نقل و ساختار بازار
 • مهیا آزمایش آسیابسری، نادر مطیع حق شناس، ولی الله رستمعلی زاده صفحات 193-220

  در طول تاریخ، غذا و تامین آن همواره مهمترین نگرانی انسانها بوده است. بدیهی است نظام غذایی هرکشوری متاثر از سیاست های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها می باشد که دولت تاثیر مستقیم در اجرای این امر دارد. هدف این مقاله، مطالعه کیفی سیاستهای دولت ها و تاثیرات آن بر تغییرات الگوی مصرف غذایی در میان خانوارهای شهر رشت می باشد. این پژوهش بصورت کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفته و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق و مشاهده صورت پذیرفت. روش نمونه گیری هدفمند بوده و با 21 نفر از شهروندان شهر رشت مصاحبه بعمل آمد. داده های بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های بدست آمده از تحلیل نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه با سیاست های دولت ها نشان می دهد پیامدهای منفی سیاستهای دولت در دهه ی 80 و90 بر پیامدهای مثبت آنها مستولی گشته است. اگر چه سیاست های اعمال شده ی اقتصادی و اجتماعی مشکلات زیادی را برای مردم در سطوح مختلف جامعه ایجاد کرده است، اما از طرفی مردم را به سمت مصرف بهینه ی اقتصادی کالاهای مصرفی سوق داده است. بررسی ها در رابطه با تغییرات الگوی مصرف غذایی شهروندان شهر رشت نشان می دهد مقوله های ساختار جمعیتی و فرهنگی، تغییر سبک زندگی، متمایز دانستن خود از دیگران، گستردگی مراکز تهیه غذا و خدمات متعدد و رسانه ها در گرایش شهروندان به مصرف غذای بیرون نقش اساسی داشته اند و مسایل مالی و ظرفیت اقتصادی، امنیت غذایی نسبتا بالا و پایبند بودن به فرهنگ سنتی از علل گرایش به غذاهای سنتی بوده است.

  کلیدواژگان: سیاستهای دولت، دولت، مصرف متظاهرانه، الگوی مصرف غذایی، رشت
 • حسن دلیری* صفحات 221-244

  چکیده برنامه های توسعه در ایران با هدف ارتقا میزان توسعه یافتگی کشور طراحی می شود. اما نیاز است برای پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه مطالعاتی انجام گردد. در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل عاملی، میزان توسعه یافتگی استان گلستان در طول برنامه های توسعه چهارم تا ششم مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع از سه دسته شاخص الف. توسعه یافتگی اقتصاد کلان ب. توسعه یافتگی اجتماعی فرهنگی ج. توسعه یافتگی زیرساختی و برخورداری استفاده شد و برای هر یک از آن ها توسعه یافتگی نسبی و مطلق استان محاسبه شد. نتایج نشان از آن دارد که از برنامه چهارم تا برنامه ششم، توسعه یافتگی مطلق استان 58/1 درصد ضعیف تر و توسعه یافتگی نسبی استان در مقایسه با کل کشور 4/3 درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر اولا استان گلستان در مقایسه با سال ابتدای شروع برنامه، از نظر شاخص توسعه در مقایسه با شرایط خودش در ابتدای برنامه، 58/1 درصد تنزل یافته است، ثانیا این تنزل توسعه، 4/3 درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده است؛ بنابراین نیاز است در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه ریزان استان گلستان تمهیداتی بیاندیشند تا این عقب ماندگی در برنامه های قبل جبران گردد.

  کلیدواژگان: استان گلستان، برنامه توسعه، توسعه یافتگی، تحلیل عاملی
|
 • ahmad hajarian* Pages 7-31

  The results of the programs implemented in rural areas for development in most cases are not only not useful but also make the current situation of the villages more chaotic, this is due to lack of proper management in the process of programs, with new management, villagers can Participate in the implementation of programs. Therefore, this study was conducted with the aim of evaluating the causal pattern of criteria affecting modern rural management. The present study is applied according to its purpose, and based on descriptive-causal method. The statistical sample of the study consisted of 30 experts and specialists related to rural management. In order to achieve the research goal, fuzzy dimethyl technique was used. Findings of the study showed that among the four criteria of modern rural management, the criterion of responsibility was the most effective and the criterion of initiative was the most effective criterion of modern rural management. Also, the criterion of accountability was identified as the most important criterion of modern rural management.

  Keywords: Evaluation, Modern Rural Management, Rural Development, Fuzzy Dimtel
 • atefeh javadi raje*, Abbasi atoie Mohammad, Hossein Foroughiniya, saeedeh javadi raje Pages 32-59

  the islamic republic of iran 's economic system according to the constitution and the policies of the implementation of the article 44 , the development of cooperatives is considered as one of the most important tools for realization of public economy . despite the recognition of the cooperative sector as an independent part as the third side of the triangle of iran 's economy , the possibility of the extent and quality of supervision has always been ambiguous . this research , using descriptive - analytical method , seeks to answer these questions : what are the mechanisms and mechanisms of government supervision on cooperative sector ? and does the actions of government governance in the sector of cooperation affect the independence of this sector of the country 's economy ? according to the findings of the present study , " " the mechanisms of government supervision , sectoral cohesion and regulation of laws and regulations , transparent policies and institutional governance as well as monitoring the process of establishment , purification , dissolution and … about these companies . also due to the specific nature of the cooperation sector , its full compliance with the supervision of the government is complex . therefore , the government should merely use governance tools , such as compliance and non - cooperative sector deviation from the rules , play its supervisory duties against the cooperative sector and avoid direct entry into the executive affairs of the cooperative sector .

  Keywords: Economy, cooperative sector, supervision mechanism, government
 • Abdolhossein Rahmati, Abdolreza Hashemi Pages 60-83

  This research was conducted with the aim of investigating modernization and social networks, two important components of globalization and its effect on the ethnic tendencies of the people of Ilam province, to show how the identities of the people of Ilam province relate to global identities. In this research, the statistical population is all people living in the province. Ilam with a population of 580,158 people, based on Cochran's formula, the statistical sample size is 270 people, and the sampling method is simple probability, the survey method and the data collection tool of Hop Rashnameh. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the data and face validity method was used to measure the validity. The results of the research were analyzed using Pearson's correlation coefficient, variance analysis and regression analysis. They are an important component of globalization, there is a significant relationship with ethnic tendencies. This means that traditional communities like Ilam province have become dependent on the modern world, which has caused a decrease in the sense of belonging and ethnic attachment of the people of Ilam province. Based on the findings, it can be concluded that the ethnic trends in Ilam province, unlike the past, in the contemporary era, have gone out of a solid and uniform state, and modernization and social networks have had an impact on it.

  Keywords: globalization, modernization, social networks, ethnic tendencies, ethnicity
 • Seyyedeh Zahra Behrouzi, Hadi Keshavarz*, Parviz Hajiani Pages 84-115

  One of the most important goals of any government and country is to achieve stability in various economic, social, financial and political fields. The present study examines the effect of oil shocks on political, financial and economic risk in Iran's economy using the framework of structural vector autoregression (SVAR) model in the period of 1379:4-1398. The results of the impulse response functions show that the positive oil price shock has led to an increase in the political risk index in the short term, which was in accordance with theoretical expectations. Also, the positive shock of the total demand has followed the positive reaction of the risk index and has led to the decrease of risk. Sanctions have recorded the greatest effect on political risk. The positive shock of oil supply and total demand has led to a significant reduction in financial risk. The economic risk also shows a significant reaction to the total demand shock and the sanctions shock, as a result of which the risk increases.The results of variance decomposition show that among the three risks (oil price, oil supply, and oil demand), oil shocks have the greatest impact on financial, political, and economic risks, respectively. Financial and economic risk had the greatest effect from the total demand shock and political risk from the oil price shock.

  Keywords: oil shocks, economic instability, financial instability, political instability, SVAR model
 • Pages 116-141

  The discourse of recent policies is often based on the dynamics of regional development. Because in growing societies, the axes of development and economy are intermingled. Also, paying attention to the field of planning and its processes has a direct relationship and influence on various elements and levels of society and its effects from the perspective of development and lack of development, homogeneous and heterogeneous development, benefit The prioritization of issues and problems, as well as the preservation, growth and competitiveness at the international and regional level are significant. By benefiting from the solutions available in the field of decentralized (regional) planning and its processes, it is possible to identify the weaknesses, strengths, threats, opportunities, and speed, as well as checking the consistency of the growth rate and the future of the 7th Development Plan, and by checking its convergence with the laws And high-level regulations can play a significant role for a country, province, and economic and industrial enterprises. Also, recent approaches in the theory of regional development attach great importance to the institutional approach and socio-economic construction of regions and (intra-regional differences), land preparation for balanced development. and has provided fair development and optimal use of development resources for the development of land areas. The results show that regional strategies need flexibility to maximize the development potential of institutional arrangements and adapt to changes within these arrangements, and while increasing the powers in accordance with the development plans of the province, it is necessary to develop a region not only with its physical resources, but also He also paid attention to its institutional sources, which include a set of practical economic rules and regulations based on economic culture and territorial customs. Based on the axes mentioned above and based on the knowledge and study done in each of these axes, the necessary strategies for regional management have been extracted and based on the strategies extracted from the analysis of the findings, regional planning with an institutional approach in The territory of the country is presented.

  Keywords: planning, regional planning, land preparation, institutional approach
 • Amir Mohammadzade, Yazdan Gudarzi Farahani*, Zulikha Morsali Aruznaq, Mohsen Mehrara Pages 142-159

  The purpose of this paper is to identify and present a high-risk investment model for insurance institutions in order to establish a risky insurance investment fund. In this paper, it has been tried to identify and introduce the most important factors and effective factors of venture capital (VC) using the technique of fuzzy network analysis process in the insurance industry. The data needed for the research has been collected through in-depth interviews with a number of experts and researchers in the insurance industry, as well as a questionnaire. Due to the lack of independence and the existence of dependence between the effective factors, the method of fuzzy network analysis process was used to identify the possible dependencies between factors and measure them for the development of the VC model, and the results were prioritized with the method of non-fuzzy network analysis process. Is. The findings of the research show that operating cycle indicators, total asset turnover ratio, total investment return, loss factor, asset-liability ratio are ranked first to fifth among VC indicators. VCs help the insurance industry establish internal accounting rules and standardize their financial statements. In other words, VC support modifies the "hard" and "soft" information required for insurance.

  Keywords: venture capital, insurance industry, fuzzy network analysis process
 • atefeh ahmadi *, Ahmad Salahmanesh, hasan farazmand, Ebrahim Anvari Pages 160-192

  The cement industry is considered one of the most important, fast-moving and influential industries in the industrial development and growth of any country. In the current research, the aim of more precisely knowing the cement market of Iran in order to achieve the goals of principle 44 of the constitution of Iran using analytical and quantitative methods, the economic situation of cement in various fields including its market structure in Iran and the world in the period of 2012-2018 has been investigated. The results obtained in Iran have shown that the cement production capacity has a growing trend and an excess of supply compared to demand. The countries of Iraq, Afghanistan, and Kuwait have been the most important target markets for Iran's cement exports so far. Determining the price of cement through the commodity exchange has removed the existing challenges. The cement industry is one of the energy-intensive industries, which has the largest consumption of fuel oil (furnace oil) among the different energies compared to all industries. the production companies in order to manage costs are mainly located in the border points and close to the production raw materials and they export their products to the nearest target market. The results of Herfindahl-Hirschman concentration index calculations, by information of 36 active companies and members of the stock exchange in Iran, showed that this industry has a monopolistic competition structure regardless of the ownership effect, and a multilateral monopoly structure in terms of the ownership effect. The structure of the export and import side of this industry in global markets also has a structure of monopolistic competition.

  Keywords: Cement, Production, export, price, transportation, market structure
 • mahya azmayesh asyabsari, valiolah rostamalizadeh Pages 193-220

  Throughout the history, food and its supply has been the most important concern of human beings. It is obvious that the food system of any country is affected by the cultural, economic and social policies in which the states have a direct influence. The aim of this article is to conduct a qualitative study of the state policies and their effects on the changes in food consumption patterns among the households in Rasht city. It is conducted by a qualitative method and phenomenological approach and the data were collected through an in-depth interview and observation. The sampling method was purposeful and 21 citizens of Rasht city were interviewed. The data obtained from the interviews were analyzed using MAXQDA software. The findings show that the negative consequences of state policies in the 2000s and 2010s dominated the positive consequences. Although the economic and social policies caused many problems for the people with different levels, they also led people towards the optimal economic consumption of the goods. Investigations of the changes occurred in the food consumption pattern among the Rasht citizens show that the categories of demographic and cultural structure, lifestyle change, self distinguishing, the availability of food centers, and the media play a key role in the tendency of citizens towards eating outside. On the other hand, the financial challenges and economic capacity, relatively high food security and adherence to the traditional culture are the reasons tending people towards having the traditional foods.

  Keywords: State Policies, State, Pretend Consumption, Food Consumption Pattern, Rasht
 • Hasan Delar* Pages 221-244

  Development programs in Iran are designed to increase development. But it is necessary to conduct studies to monitor and evaluate the degree of realization of the program's goals. In this study, by using the factor analysis method, the level of development of Golestan province during the fourth to sixth development plans has been evaluated and measured. In order to investigate this issue, three categories of indicators were used: a. Macroeconomic development b. Social and cultural development c. Infrastructural development and prosperity. For each of these indicators, the relative and absolute development of the province was calculated. The results show that from the fourth plan to the sixth plan, the absolute development of Golestan province is 1.58 percent weaker and the relative development of Golestan province is 3.4 percent less compared to the whole country. In other words, firstly, Golestan province has decreased by 1.58% in terms of the development index compared to its conditions at the beginning of the program, secondly, this development decrease was 3.4% more than the average of the whole country.. Therefore, during the 7th development plan, the planners of Golestan province need to design methods to compensate for this backwardness in the previous plans.

  Keywords: Golestan province, development plan, development, factor analysis