فهرست مطالب

بیماریهای گیاهی - سال پنجاه و هشتم شماره 2 (زمستان 1401)
 • سال پنجاه و هشتم شماره 2 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد*، حسین معصومی، وحید حسنوند صفحات 60-76
  ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) یکی از مهم ترین ویروس های آلوده کننده گوجه فرنگی و تعدادی دیگر از گیاهان زراعی، سبزیجات و گیاهان وحشی در نقاط مختلف جهان است. در این مطالعه، نمونه های گیاهی بادرشبوی (Dracocephalum moldavica L.)، باقلا، سویا، ریحان و فرفیون (Euphorbia sp. L.) دارای علایم زردی عمومی پیچیدگی و فنجانی شدن برگ، ریزبرگی، بدشکلی و کوتولگی از مزارع شهرستان جیرفت در استان کرمان در سال های 98-1397 جمع آوری شد وآلودگی تعدادی از آن ها به TYLCV و ستلایت های همراه (بتاستلایت پیچیدگی برگ گوجه فرنگی Tomato leaf curl betasatellite, ToLCB) و آلفاستلایت بدون علایم پنبه داروینی Gossypium darwinii symptomless alphasatellite, GDarSLA) اثبات گردید. ترادف ژنوم کامل پنج جدایه TYLCV از میزبان های فوق دارای 99-90 و 97-88 درصد یکسانی به ترتیب با یکدیگر و با سایر جدایه های انتخابی این ویروس از ژن بانک بودند. علاوه بر این، طول کامل مولکول ToLCB که در چهار میزبان بادرشبوی، باقلا، سویا و ریحان شناسایی شدند دارای 99-96 درصد یکسانی با یکدیگر و 95-94 درصد با جدایه های انتخابی همین بتاستلایت در ژن بانک بودند. ترادف ژنوم کامل مولکول GDarSLA که تنها در گیاه سویا شناسایی گردید دارای 98-93 درصد یکسانی با ژنوم دو جدایه از همین آلفاستلایت بود که قبلا از ایران گزارش شده اند. پنج گیاه فوق به عنوان میزبان های جدید TYLCV، ToLCB و/یا GDarSLA در ایران و دو گیاه بادرشبوی و باقلا به عنوان میزبان های جدید این ویروس در دنیا معرفی می گردند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که TYLCV و بتاستلایت همراه آن دارای گسترش وسیعی در مزارع جیرفت می باشند.
  کلیدواژگان: آلفاستلایت، بتاستلایت، بگوموویروس، پیچیدگی برگ، گوجه فرنگی
 • سمیرا شهبازی*، آزاد لاوا، ولی الله بابایی زاد، محمدعلی تاجیک قنبری صفحات 77-95

  هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثرمتقابل موتانت هایی از دو گونهTrichoderma koningii و Trichoderma virensوقارچ اندوفیت Piriformospora indica بر خیار آلوده به بیمارگرFusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum (Forc) و ارزیابی تاثیر متقابل آنها بر شاخص های رشد در گیاه خیار است. جدایه های والد تریکودرمای برتر با آزمون کشت متقابل (T.koningii NAS-108 با 50% و NAS-115 T.virens با 33% ممانعت از رشد بیمارگر) انتخاب شده و سوسپانسیون اسپور آنها با غلظت 106 (اسپور در میلی لیتر) در دامنه دز 250 گری با پرتوگاما پرتوتابی شد. موتانت های NARS-TKM101 با 20% و NARS-TviM112 با 100% افزایش قدرت آنتاگونیستی نسبت به والد خود، بالاترین توانایی آنتاگونیستی را از خود نشان دادند. این موتانت ها، به همراه جدایه های والدشان برای ارزیابی های گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفتند. تیمار های توام دو قارچ تریکودرما (والد و موتانت) و P. indica بهترین کارایی را بر روی شاخص های طول و وزن خشک (اندام هوایی و ریشه) گیاهچه ها داشته و تفاوت معنی داری در سطح 5% با گیاهان شاهد نشان دادند. اختلاف معنی داری در سطح 5% بین جدایه های موتانت وجدایه های والد در کاهش شاخص بروز بیماری مشاهده نشد اما تیمار های توام دو قارچ تریکودرما (والد و موتانت) و P. indica، منجر به کاهش معنی دار شاخص بیماری در سطح 5% در گیاهان آلوده به Forc در مقایسه با قارچ کش کاربندازیم شد.

  کلیدواژگان: Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum، آنتاگونیست، اندوفیت، کنترل زیستی، پرتوگاما
 • عادل پردل*، کوثر دهقانی، امیررضا امیرمیجانی، خالد میری صفحات 96-108
  طی بازدید از باغات موز در سال های 1400 تا 1401، نمونه برداری از برخی بوته های موز دارای علایم لکه برگی و پژمردگی در مناطق موز کاری استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان انجام شد. پس از انتقال نمونه های آلوده به آزمایشگاه، تعداد 31 جدایه متعلق به جنس Fusarium sensu lato جداسازی شد. به منظور شناسایی جدایه ها از محیط کشت برگ میخک-آگار (Carnation leaf agar) و SNA تحت شرایط 12 ساعت نور نزدیک یو وی (near UV) و 12 ساعت تاریکی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی ریخت شناختی و واکاوی فیلوژنتیکی بر اساس ناحیه ژنی Elongation factor 1-α (EF 1- α) نشان داد که جدایه ها به گونه های Fusarium oxysporum (12 جدایه)، Fusarium incarnatum (10 جدایه)، Neocosmospora sp.. (7 جدایه) و Fusarium sp. (2 جدایه) تعلق دارند. آزمون بیماری زایی به منظور تایید بیماری زایی گونه ها روی رقم موز Dwarf Cavendish انجام شد. نتایج آزمون بیماری زایی نشان داد گونه های بدست آمده توانایی ایجاد لکه برگی (Fusarium sp. و Fusarium incarnatum) و پژمردگی (Fusarium oxysporum، Fusarium incarnatum وNeocosmospora sp..) روی گیاه موز را در شرایط گلخانه نیز دارند. بر اساس اطلاعات موجود، این اولین گزارش از بیماری زایی F. incarnatum و Neocosmospora sp. روی موز در ایران است.
  کلیدواژگان: Neocosmospora، بیمارگر، تنوع زیستی، میوه گرمسیری
 • جهانشیر امینی، مهران بهپور، کیوان کریمی*، علی حسینی بدربانی صفحات 109-127
  بیماری پژمردگی فوزاریومی یکی از مهمترین بیماری های گوجه فرنگی است که بطور جدی کشت و توسعه این محصول را در سراسر جهان تهدید می کند. در این مطالعه توان مهار زیستی چهار جدایه اندوفیت قارچی بازیدیومیکوتا جداسازی شده از گندم و یولاف وحشی شامل Rhizoctonia endophytica M32، R. zeae M9، Fomes inzengae M40 و Coprinopsis urticicola M2، علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاه ابتدا هویت و نژاد بیمارگر با استفاده از استنباط تبار شناختی و آغازگرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با استفاده از آزمون های آزمایشگاهی و گلخانه ای شامل کشت متقابل، تولید متابولیت فرار، کشت داخل گلدان و آزمون های تقسیم و برش ریشه، توانایی آنتاگونیستی جدایه های اندوفیت در بازدارندگی از رشد بیمارگر و امکان القای مقاومت در گیاه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شواهد مولکولی هویت و نژاد بیمارگر به صورت Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici نژاد 3 تعیین گردید. آزمون های آزمایشگاهی در مقایسه با شاهد نشان داد که در آزمون کشت متقابل تمامی جدایه ها در روزهای پنجم و هفتم بعد از کشت سبب کاهش معنی دار قطر پرگنه قارچ بیمارگر شدند. در آزمون متابولیت فرار نیز تمامی جدایه ها، بجز جدایه R. zeae M9 در روزهای سوم و پنجم، بطور معنی داری کاهش رشد میسلیومی بیمارگر را موجب شدند. بررسی های انجام شده در شرایط گلخانه نیز نشان داد که تنها جدایه C. urticicola M2 به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد و سایر اندوفیت ها سبب کاهش شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی و افزایش فاکتورهای رشدی گیاه گردید.
  کلیدواژگان: Lycopersicum esculentum Miller، شدت بیماری، نژاد بیمارگر، اندوفیت های قارچی، فعالیت آنتاگونیستی
 • فائقه ابوطالبی پیرنعیمی*، غلامرضا نیکنام صفحات 129-134
  دو جنس Pseudoaulolaimus Imamura, 1931و Aulolaimus در خانواده Aulolaimidae Jairajpuri & Hooper, 1968، زیر راسته Leptolaimina و راسته Areolaimida قرار دارند. Pseudoaulolaimus anchilocaudatus Imamura, 1931، تنها گونه در این جنس است که برای اولین بار توسط Imamura (1931) از یک مزرعه برنج در ژاپن معرفی شد. این گونه و جنس عمدتا با انتهای لنگر مانند (چنگالی شکل) دم در هر دو جنس نر و ماده مشخص می شود که یک ویژگی منحصر به فرد در میان نماتدهای آزادزی شناخته شده شاخه Nematoda به شمار می رود. نمونه های تیپ این گونه در زمان جنگ جهانی دوم مفقود شدند، با این حال 50 سال پس از اولین توصیف، اشتورهان و لورنزن (Lorenzen 1982 & Sturhan)، P. anchilocaudatus را از چندین مکان در آلمان و هلند جمع آوری و گزارش نموده و توصیف مجدد مفصلی از گونه مذکور بر اساس گونه تیپ اروپایی ارایه کردند. این گونه از ویتنام (Sturhan 2005) و مجارستان (Andrássy 1997) نیز گزارش شده است. در سال 1398 در بررسی نمونه های خاک جمع آوری شده از شالیزارهای برنج روستای پیرنعیم در شهرستان سوادکوه، استان مازندران، با مختصات جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا 597 متر N: 36 15.515 E: 053 02.738,، جمعیتی شامل چهار فرد ماده و هشت فرد نر از یک نمونه استخراج گردید. با بررسی مشخصات ریخت شناختی و ریخت سنجی و تطابق داده های به دست آمده با اطلاعات موجود در شرح اصلی گونه، نشان دهنده متعلق بودن جمعیت مورد بررسی به P. anchilocaudatus Imamura, 1931 بود.
  کلیدواژگان: روستای پیرنعیم، ریخت سنجی، نماتد، Aulolaimidae
 • شقایق قرهی، عادل پردل*، امیررضا امیرمیجانی، هادی درودی، محمدابراهیم فراشیانی صفحات 135-140

  در طی بهار و تابستان سال 1400، نمونه های از تنه و سرشاخه درختان کهور ایرانی (Prosopis cineraria L.) (شکل 1) دارای علایم شانکر از جنگل ها و مراتع منطقه صحارا-سندی در استان سیستان بلوچستان جمع آوری گردید. به منظور جداسازی عامل بیماری، نمونه های جمع آوری شده با علایم شانکر و نکروز در دمای اتاق و روی کاغذ صافی مرطوب و محیط کشت آگار 2% کشت داده شد (Pordel et al., 2015). به منظور شناسایی جدایه ها با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی، کشت خالص در دمای 23-25 درجه سلسیوس روی محیط کشت سیب زمینی-هویج-آگار (PCA) تحت شرایط 8 ساعت نور فلیورسنت و 16 ساعت تاریکی برای مدت زمان 5 تا 7 روز قرار داده شد (Simmons, 2007). بعد از گذشت 7 روز روی محیط کشت PDA، پرگنه سیاه رنگ با میسلیوم هوایی خاکستری رنگ تشکیل شد. روی محیط کشت PCA، کنیدیوم چماقی با دیواره طولی و عرض به صورت زنجیره تشکیل گردید. به منظور انجام آزمون بیماری زایی، ساقه گیاه کهور ایرانی توسط جدایه S3BK مایه زنی گردید. بعد از گذشت یک هفته، علایمی بیماری مشابه علایم ایجاد شده در طبیعت، روی در نهال های کهور ایرانی ظاهر گردید (شکل 3) که ابتدا برگ ها زرد و درنهایت کل گیاه خشک شد..

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، Dothideomycetes، قارچ های میتوسپوریک، بیمارگر، جنوب شرق ایران
|
 • Khadijeh Salari, Jahangir Heydarnejad *, Hossain Masumi, Vahid Hasanvand Pages 60-76
  Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is one of the most important tomato infecting viruses worldwide. In this study, symptomatic plant samples of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), broad bean, soybean, basil and euphorbia (Euphorbia sp. L.) were collected from Jiroft farms (Kerman province) in 2018-2019 and TYLCV infection as well as association of Tomato leaf curl betasatellite (ToLCB) and/or Gossypium darwinii symptomless alphasatellite (GDarSLA) with some of the samples were identified. Complete nucleotide sequences of the genome of five selected TYLCV isolates obtained from five plant hosts shared identities of 90-99% with each other and 88-97 with the selected GenBank isolates of TYLCV. Furthermore, the genome of ToLCB isolates from Moldavian dragonhead, broad bean, soybean and basil shared identities of 96-99% with each other and 94-95% with the counterpart betasatellite molecules from the GenBank database. Nucleotide sequence of GDarSLA, identified in soybean shared 93-98% identities with two Iranian GenBank isolates of GDarSLA. The above five plants are reported as new natural hosts of TYLCV, ToLCB and/or GDarSLA in Iran and also Moldavian dragonhead as well as broad bean are reported as new natural hosts of the virus in the world. Results of the current study indicate that TYLCV and the associated betasatellite have a wide distribution in Jiroft farms (Kerman province).
  Keywords: Alphasatellite, betasatellite, Begomovirus, Leaf curl, Tomato
 • Samira Shahbazi *, Azad Lava, Valiollah Babaeizad, MohammadAli Tajik Ghanbaria Pages 77-95

  The aim of this study is to investigate the interaction effects of two Trichoderma spices (T.koningii and T. virens) mutants and endophyte Piriformospora indica on infected cucumber plants by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum (Forc) and evaluating their mutual influence on growth indexes in cucumber plants.The efficient wild-type Trichoderma isolates were selected by dual-culture test (T.koningii NAS-108 with 50% and T.virens NAS-115 with 33% inhibition of pathogenic growth) and their spore suspension with a concentration of 106 (spore/ml) in a dose range of 250 Gy was irradiated with gamma rays. NARS-TKM101 and NARS-TviM112 mutants showed highest antagonistic activity by 20% and 100% increase compared to their wild-type strains and they with their wild-type strains, were used for greenhouse evaluations. The combined treatments of Trichoderama sp. (total wild types and total mutants) with P. indica showed the most positive effects on seedlings growth indices length and dry weight (stem and root). No significant difference was observed between un-irradiated and mutant strains of Trichoderma in reducing disease index, (p<5%), but the combined treatments of two Trichoderma fungi (total mixed Trichoderama wild types and total mutants) with P. indica led to significant reduction of disease index (p<5%) and were more successful than the carbendazim fungicide in the plants infected with Forc.

  Keywords: Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum, Antagonist, Endophyte, Biologic control, gamma ray
 • Adel Pordel *, Kowasr Dehghani, Amirreza Amirmijani, Khaled Miri Pages 96-108
  During the visit of some banana cultivation areas in 2021 and 2022, sampling of leaves and roots with symptoms of leaf spot and wilting was done in Sistan and Baluchistan, and Hormozgan provinces. After being transferred to the laboratory, twenty-eight isolates belonging to the genus Fusarium sensu lato were isolated from the infected samples.. The isolates were identified by carnation leaf agar and SNA under 12 hours of near UV light and 12 hours of darkness. The results of the morphological investigation and phylogenetic analysis based on Elongation factor 1-α (EF 1-α) gene region showed that isolates belonged to Fusarium oxysporum (12 isolates), Fusarium incarnatum (10 isolates), Neocosmospora sp. (7 isolates), and two unknown isolates of Fusarium. The pathogenicity test was conducted to compare the pathogenicity of the species on the Dwarf Cavendish banana variety. Pathogenicity test results showed the isolates could cause leaf spot (Fusarium sp. and Fusarium incarnatum) and wilting (Fusarium oxysporum, Fusarium incarnatum and Neocosmospora sp.) in banana plants under greenhouse conditions. Based on our knowledge, this is the first report of F. incarnatum and Neocosmospora sp. pathogenicity of banana in Iran.
  Keywords: Neocosmospora, Pathogen, Biodiversity, Tropical fruits
 • Jahanshir Amini, Mehran Behpour, Kaivan Karimi *, Ali Hosseini Badrbani Pages 109-127
  Fusarium wilt is one of the most important diseases of tomato seriously threatening the cultivation and development of this crop worldwide. In this study, the biocontrol potential of four basidiomycota fungal endophytes isolated from wheat and wild oat, namely Rhizoctonia endophytica M32, R. zeae M9, Fomes inzengae M40 and Coprinopsis urticicola M2, was evaluated against fusarium wilt of tomato under laboratory and greenhouse conditions. In lab, identity and race of the pathogen was first determined using phylogenetic inference and specific primers. In addition, antagonistic potential of fungal endophytes in inhibiting the pathogen and possible plant resistance induction was assessed through dual culture, volatile metabolite production, pot cultivation, split-root and root-cutting tests. Molecular evidence determined the identity of the pathogen as Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 3. Lab tests showed that in duel culture test all four fungal endophytes were able to reduction of colony diameter of pathogen significantly five and seven days after inoculation compared to control. In volatile metabolite test all isolates could reduce mycelial growth of the pathogen significantly compared to control except R. zeae M9 in third and fifth day. Under greenhouse condition, only C. urticicola M2 isolate could significantly reduce the severity of fusarium wilt of tomato and increase plant growth factors compared to the control and other fungal endopytes. Through split-root and root-cutting tests, the possible mechanism of disease severity reduction caused by C. urticicola M2 was identified as stimulation and induction of resistance in tomato plant.
  Keywords: Lycopersicum esculentum Miller, Disease severity, Physiological race, fungal endophytes, Antagonistic activity
 • Faegheh Abootalebi Pirnaimi *, Gholamreza Niknam Pages 129-134
  The genus Pseudoaulolaimus Imamura, 1931 along with the genus Aulolaimus are placed in the family Aulolaimidae Jairajpuri & Hooper, 1968, suborder Leptolaimina and order Areolaimida. Pseudoaulolaimus anchilocaudatus Imamura, 1931, is the only species in this genus, which was for the first time described by Imamura (1931) from a rice field in Japan. This species and the genus as well are mainly characterized by an anchor-like (fork-shaped) end of the tail in both males and females, which is a unique feature among all the known free-living members of the phylum Nematoda. The type material of this species was lost during World War II. However, more than 50 years after its first description, Sturhan and Lorenzen (1982) collected and reported P. anchilocaudatus from several localities in Germany and the Netherlands and provided a detailed redescription of the species based on the European type materials. This species has also been reported from Vietnam (Sturhan 2005) and Hungary (Andraasy 1997). In a survey conducted to study nematodes of Pir Naim village, Savadkuh County, Mazandaran province, North of Iran, a population including four females and eight males were extracted from soil of a rice field using tray method during 2020. After preparing the microscopic slides, their morphological and morphometric characteristics were examined and the obtained data of the population fit well to the original description; so, the population was identified as P. anchilocaudatus.
  Keywords: Aulolaimidae, Morphology, Nematode, Pir Naim village
 • Shaghayegh Gharahi, Adel Pordel *, Amirreza Amirmijani, Hadi Darroudi, MohammadEbrahim Farashiani Pages 135-140

  In the spring and summer of 2021, stems and branches of Jand trees (Prosopis cineraria L.) with canker symptoms were collected from the forests of Sahara-Sandy region, Sistan, and Baluchestan province, Iran. Disease incidence was calculated by counting the number of infected trees and part of each tree, ranging from 70 to 100%. Stems and branches with canker symptoms and necrosis were incubated at room temperature in a moist chamber and Water-Agar 2%. After seven days' incubation, black conidia and conidiophores developed. A fungus belonging to the genus Alternaria was isolated from surface-sterilized samples. To identify isolates by morphological criteria, purified cultures were incubated at 23-25°C on Potato Carrot Agar (PCA) medium under 8/16 h light/ dark cycle photoperiod for 5-7 days (Simmons, 2007). Based on morphological characteristics such as colony color, sporulation pattern, sizes of primary and secondary conidiophores, conidia, and surface ornamentation of conidia, isolates were grouped into infectoria sections of Alternaria. On PDA after 7 days, colonies dark with gray aerial mycelia. Conidia were obclavate in long or short chains predominantly with longitudinal septa (Figure 2). The isolate was further identified by sequencing the internal transcribed spacer (ITS) region, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (gpd), and plasma membrane ATPase (ATPase) (White et al. 1990; Berbee et al., 1999). In phylogenetic tree is constructed for the Infectoriae section based on three gene regions (Poursafar et al. 2017; Marin-Felix et al., 2019), the S3BK isolate lied with Alternaria infectoria CBS 210.86, and A. frumenti CBS 119401 in the same clade.

  Keywords: Biodiversity, Dothideomycetes, mitosporic fungi, Pathogen, Southern Iran