فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
پیاپی 55 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیمین ویسی، محمدسعید ذکایی، اردشیر انتظاری* صفحات 1-46

  میان تعاریف روزمره عدالت و متون سیاستگذاری شکاف وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تعاریف عدالت در این دو ساحت به منظور رفع شکاف های احتمالی است. انواع تعریف شامل توزیعی، رویه ای، مراوده ای و معرفتی که از متون نظری استخراج شده بودند برای حساسیت نظری انتخاب شدند و از قو م نگاری مجازی و روش تحلیل تماتیک برای بررسی فضای مجازی و متون سیاستگذاری استفاده شد. نتایج نشان دادند که تعریف جوانان از عدالت عمدتا شامل عدالت توزیعی و رویه ای بوده و منطبق با تعریف کالایی گفتمان رسمی است، ضمن اینکه مرکزگرایی و تمایزگذاری در توزیع مواهب که در یافته های سیاستگذاری دیده می شوند، مورد نقد هستند. گرچه داده های فضای مجازی بر اهمیت عدالت اطلاعاتی و معرفتی برای جوانان تاکید داشتند اما عدالت اطلاعاتی یعنی قرار گرفتن جوانان در معرض اطلاعات و تصمیم-گیری ها، و عدالت معرفتی یعنی حضور جوانان در فرایند معناسازی در مورد عدالت و حضور داشتن آنان در فرایندهای تولید سیاست گذاری ها به ندرت در متون سیاستگذاری دیده شد. گرچه برخی از اسناد و مصوبات جوانان بر مشارکت جویی جوانان در امور مختلف تاکید کرده اند اما سیاست گذاری مدونی پیرامون حضور جوانان در تشکل ها، احزاب و سازمان های مردم نهادی که در سیاستگذاری های کلان نقش دارند صورت نگرفته است. سیاست گذاری های فرهنگی معطوف به جوانان نیز دچار مشکلاتی همچون بی توجهی به سبک زندگی های گوناگون، دیگری سازی به دلیل نگرش آسیب شناسانه که به پلیسی و قضایی کردن مسایل انجامیده و برون سپاری وظایف خویش هستند.

  کلیدواژگان: عدالت توزیعی و رویه ای، عدالت اطلاعاتی، عدالت معرفتی، فضای مجازی، سیاستگذاری ها، دیدگاه ها در مورد عدالت
 • میثم هاشمی نیا*، رحمت الله امیر احمدی، حسین ابوالحسن تنهایی صفحات 47-89

  پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب رابطه توسعه، عدالت توزیعی، و رفاه اجتماعی با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم آبادی در برنامه های رفاهی دولت را بررسی نماید. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین شهروندان خرم آبادی در پایان سال 1399 و آغاز 1400 انجام یافته است. نمونه گیری پژوهش با در نظر گرفتن میزان برخورداری از رفاه اجتماعی مناطق شهری خرم آباد با تلفیقی از نمونه گیری خوشه‏ای و طبقه بندی نامتناسب طراحی شد و حجم نمونه 400 نفر بود. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان احساس عدالت توزیعی در رفاه اجتماعی شهروندان خرم آبادی پایین و فقط 2.4 درصد از افراد، این احساس را بالا تلقی نموده اند. در میان ابعاد مختلف نیز آنها در توزیع فرصت های کار و اشتغال و حکمروایی، احساس تبعیض بیشتری را احساس می کنند، اما در ابعاد آزادی های فردی و بهره مندی از رسانه ها و ارتباطات، این احساس به حداقل می رسد. بررسی فرضیه ها نشان داد متغیرهای نیازمندی های رفاهی اجتماعی، میزان اعتماد به برنامه های رفاهی دولت، و میزان سرمایه اقتصادی دارای همبستگی قوی تری با متغیر احساس عدالت توزیعی در برنامه های رفاهی دولت هستند. یافته های تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای مستقل، 8/50 درصد از واریانس متغیر میزان احساس عدالت توزیعی در برنامه های رفاه اجتماعی دولت را پیش بینی می کنند. در این میان اثر خالص متغیر نیازمندی های رفاهی بیش...

  کلیدواژگان: عدالت توزیعی، رفاه اجتماعی، دولت رفاه، توسعه، نیاز، سیاستگذاری اجتماعی
 • حشمت الله یزدانی*، جعفر هزارجریبی، داود حسین پور صفحات 91-137

   در رویکردهای کارآفرینی و اشتغال زایی و اثربخشی آن در فرآیند توسعه و پیشرفت جوامع، تغییر و تحول مستمر و پرشتاب دربرنامه های توسعه از مهمترین و ضروریترین جریان های حاکم بر حیات همه جانبه بشری به شمار می رود. براین اساس جهت تحقق اهداف موضوع تحقیق، بررسی رویکرد کارآفرینانه حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق آن، از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و مسولین سازمان ها و وزارتخانه های دولت که بیشترین تسلط را بر برنامه های چهارم و پنجم توسعه داشتند با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا، اقدام نموده و نتایج زیر حاصل گردیده است:در شاخص استراتژی باگویه، تاثیر پذیری منابع از استراتژی های کسب وکار 25 درصد، در شاخص منابع باگویه، بکارگیری تمامی منابع مالی 44 درصد، شاخص ساختار مدیریت باگویه، همبستگی پرسنل صف و ستاد 43 درصد، در شاخص پاداش باگویه های تناسب حقوق با مسیولیت و تناسب جایگاه با مسیولیت 43 درصد، در شاخص ساختار رشد باگویه، الویت رشد و پیشرفت کارکنان 35 درصد، در شاخص فرهنگ کارآفرینانه باگویه حمایت ایده های خلاق توسعه ای، 40 درصد، و در نهایت شاخص رفاه اجتماعی با گویه های تامین حداقلی آموزشی، زیست محوری برنامه ها 34 درصد زیاد و خیلی زیاد بوده است.

  کلیدواژگان: اشتغال زایی، کارآفرینی، رویکرد کارآفرینانه، رفاه اجتماعی
 • حسن امیریان*، غلامرضا لطیفی صفحات 139-165
  زمینه و هدف

  رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کارا ترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا نماید. هدف از این مقاله ارایه مدلی برای سنجش امنیت شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا، محله بهداشت در منطقه 18 تهران که به دلیل پایین بودن وضعیت امنیت شهری و وجود احساس ناامنی در بین ساکنان، به عنوان نمونه بررسی می شود. روش شناسی: در پژوهش حاضر، روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است.

  یافته ها

  بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ارایه مدل سنجش از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت تحقیق از روش های میدانی استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی و اولویت بندی شاخص های ارایه شده در مدل تحلیلی تکنیک رتبه بندی فازی مورد استفاده قرار گرفته است.

  نتایج

  نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تفاوت میزان امنیت شهری درمیان پهنه های سه گانه محدوده مطالعاتی است به نحوی که پهنه 3 امن ترین پهنه در محدوده محسوب می شود، همچنین "قلمروپایی" با وزن 0.88 بیشترین نقش را در برقراری امنیت محدوده مطالعاتی بر عهده دارد و "نظارت "با وزن 0.08 کمترین میزان نقش را در کل محدوده برعهده دارد.

  کلیدواژگان: محله بهداشت، الگوی طراحی امنیت(SBD)، امنیت، فرصت جرم، تهران
 • مهدی شکوری*، طهمورث شیری، رضاعلی محسنی صفحات 167-216

  یافته های حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال نظام رفاهی هدفمند» قابل تعریف است، این دال، ذیل گفتمان حاکم بر قانون بیمه بیکاری (گفتمان سازندگی) در قالب مدلول ها یا نشانه‎های اصلی ای چون «اشتغال زایی»، «ساختار دوگانه مدیریتی بیمه بیکاری»، «نگرش به بیکاری به عنوان معضلی اجتماعی»، «نبود نگاه حمایتی و جامع» و «رعایت عدالت استحقاقی» مسدود و مفصل بندی این گفتمان، حول دال های اصلی مذکور شکل گرفته است. اما دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا که بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است، ذیل گفتمان حاکم بر این متن، که گفتمان اعتدال دولت روحانی بوده است، در قالب نشانه هایی اصلی یا مدلول هایی چون «عدم رعایت عدالت توزیعی»، «بهبود وضعیت رفاهی بیکاران»، «نگرش به بیکاری به عنوان مقوله ای کلان و فراسازمانی»، «طرح ریزی چهارچوبی برای پرداخت مقرری بیکاران»، «تامین اعتبارات مالی در حوزه بیکاری»، «اصلاح در قوانین و مقررات بیکاری» و «رعایت عدالت استحقاقی»، مسدود و حول نشانه های اصلی مذکور، نظام معنایی ای گفتمان مذکور را شکل داده است. لذا نتایج حاصل از تحلیل گفتمان مبین آن است که تلقی از عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری به لحاظ تحلیل گفتمانی (مضامین، روابط و فاعلان اجتماعی) یکسان نبوده است.

  کلیدواژگان: گفتمان، تحلیل گفتمان، عدالت اجتماعی، بیمه بیکاری، طرح بیمه بیکاری ایام کرونا
 • مهدی امیدی* صفحات 217-262

   حاضر ضمن مروری کلی بر نظریاتی که طی دهه های اخیر در باب کشورهای صادز کننده نفت در جهان تدوین شده اند، به دنبال برجسته سازی نقش مفاهیمی است که در این نظریات کمتر مورد توجه یا حداقل تاکید قرار گرفته اند. بر این مبنا با تکیه بر آرای چند تن از متفکران در حوزه های تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و روابط بین الملل، به اهمیت نقش امنیت در شکل دادن به نظم های اجتماعی متفاوت در رژیم های نفتی مناطق مختلف اشاره خواهیم کرد و با نقد روایت های استاندارد محور و سلبی از این کشورها، بر مساله فرایند شکل گیری میدان دولت در ارتباط با سایر میدانها برای ارایه تفسیری ایجابی از این نظام ها تاکید خواهیم نمود. این مقاله صرفا به دنبال برجسته سازی مفاهیم و تحلیل های مشخص است و ادعای نظریه پردازی در زمینه نظام های سیاسی و اقتصادی نفتی را ندارد. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی نظریات مربوط به این کشورها کمک کند. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی .

  کلیدواژگان: نظم های اجتماعی، مجموعه امنیتی منطقه ای، امنیتی شدن، شکل گیری متداخل میدانها
 • میلاد پوررجبی*، علی اکبر مجدی صفحات 263-300

  امروزه پاسخ به نیازهای در حال افزایش جامعه -که طالب بیشترین تسهیلات و بالاترین کیفیت زندگی هستند- دشوار شده است اما دولت ها امکانات خودشان را در جهت بهبود زندگی مردم به کار میگیرند تا فرایند عدالت اجتماعی با محوریت توانمندسازی در مناطق سکونتگاهی غیررسمی شهری که از جمله مهم ترین سکونتگاه های جمعیتی هستند و بیشتر فعالیت های غیر مولد اقتصادی که ارتباط مستقیم با فعالیت های مولد اقتصاد شهری را دارد، اتفاق بیفتد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری حمایت های اقتصادی بر توانمندسازی مناطق سکونتگاهی غیررسمی می باشد، بدین جهت با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری داده ها از طریق فرمول کوکران 383 نفر از افراد سرپرست خانوار در سکونتگاهای غیررسمی شهر رشت پرداخته شد.یافته ها نشان داد که در اغلب موارد میانگین شاخص ها و گویه های مورد مطالعه، دارای میانگین پایین تر از حد متوسط نظری می باشند یعنی حمایت های اقتصادی دولت نتوانسته بهبودی در وضعیت زیست مناطق سکونتگاهی غیررسمی ایجاد کند اما بر اساس آزمون کای دو، بیشترین حمایت های اقتصادی دولت به ترتیب متعلق به شاخص بهبود دسترسی بهداشتی و درمانی، شاخص تنوع بخشی رژیم غذایی، و افزایش توان و قدرت خرید می باشد. در مجموع حمایت های اقتصادی دولت در چندسال گذشته، نتوانسته است به صورت قابل قبول بر روی توانمندسازی مناطق سکونتگاهی غیررسمی تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: توسعه، نقش دولت، حمایت های اقتصادی، فقر، توانمندسازی، مناطق سکونتگاهی غیررسمی
 • منصور مرادی*، محمود سید، علی باصری، محمدهادی منصور لکورج صفحات 301-344

  از گردشگری به عنوان بزرگترین حرکت صلح آمیز از یک سوی مرزهای فرهنگی به سوی دیگر در تاریخ جهان یاد می نمایند. بومی سازی یکی از گفتمان هایی است که در عرصه پارادایم های جدید توسعه مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. بومی سازی در مفهوم خودباوری، حفظ و احیای روش های بومی و اعتبار بخشی به فرهنگ خودی بر اساس شناخت واقعی آن است. تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار هستند. این امر در عرصه گردشگری در مقوله هایی چون دانش های بومی، اقامتگاه های بوم گردی و گردشگری روستایی نمود می یابند. در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم: تاثیرات (مثبت) پدیده بومی سازی بر گردشگری شرق استان گستان به چه صورت بوده است؟ در بعد روش شناختی از روش تحقیق کیفی و رویکرد متناسب با کار انسان شناختی یعنی مردم-نگاری به عنوان روش عملیاتی تحقیق بهره برده شد و تکنیک تحلیل موضوعی به منظور تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. با درنظر گرفتن هدف و مسیله محوری پژوهش یعنی بررسی تاثیر رویکرد بومی سازی در فرآیند گردشگری پایدار، و با توجه به تحلیل یافته ها نتیجه گیری می شود که با ایجاد زمینه های بومی سازی در عرصه گردشگری قلمرو تحقیق ، توانبخشی و کارایی جامعه بومی افزایش یافته و این امر با فرآیند توسعه پایدار گردشگری ارتباط مستقیم دارد

  کلیدواژگان: بومی سازی، گردشگری پایدار، اقامتگاه بوم گردی، بوم شناسی فرهنگی، دانش های بومی
 • منصور فتحی، سوما درخشانی* صفحات 345-379

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و نیازهای زنان افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد به منظور ارایه راهکارهای کاربردی برای کاهش این مشکلات انجام شده است. در این مطالعه از روش کیفی بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان را زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد تشکیل می دهند. نمونه گیری بر اساس اقتضایات تحقیق به صورت هدفمند و تحلیل اطلاعات به صورت تماتیک و مضمون انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده گردید. این نوع مصاحبه به دلیل انعطاف و عمیق بودن برای پژوهش های کیفی مناسب است. مصاحبه با سوالات کلی و ساده شروع شد و به سمت سوالات جزیی تر پیش رفت. برای افزایش قابلیت اعتماد پژوهش از روش اخذ بازخورد از مشارکت کنندگان و داشتن رابطه طولانی با آن ها و همچنین تحلیل اطلاعات توسط چند نفر به طور مستقل، بهره گرفته شد. شش مضمون اصلی در خصوص چالش های زنان به دست آمد که عبارت اند از:"طرد اجتماعی"، "خشونت همسر"، "انگ مضاعف"، "فقر ترکیبی"، "مشکلات بهداشت روان" و"دل زدگی زناشویی". نتایج نشان داد که زنان افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد با چالش ها و مشکلات عدیده ای در خانواده و اجتماع مواجه هستند و علاوه بر ارتقای توانمندسازی و افزایش تاب آوری و مهارت های اجتماعی، به عنوان یک گروه در معرض آسیب نیازمند مداخلات حرفه ای و حمایت های رسمی نیز هستند.

  کلیدواژگان: زنان افغانستانی، همسر مصرف کننده مواد، مهاجران، چالش ها، نیازهای زنان
 • نرگس صادقی*، اسماعیل شیعه، کیانوش ذاکرحقیقی صفحات 381-427
  کیفیت زندگی از جمله مفاهیم گسترده ای است که با رشد زندگی شهری و همچنین با گسترش فناوری مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. لذا این مقاله با هدف استخراج شاخص های جامع کیفیت زندگی شهری در مقیاس محله ای و اندازه گیری و تبیین کیفیت زندگی در محله های مورد مطالعه، به استخراج مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی از بعد ذهنی می پردازد. مقاله حاضر به لحاظ ماهیت تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش بررسی، توصیفی-تحلیلی است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی موجود بهره گرفته شده است. سپس به منظور اندازه گیری متغیرهای کیفیت زندگی در محله های مورد مطالعه از مشاهدات میدانی اعم از مشاهده مستقیم، مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گردید؛ در تحلیل داده ها نیز بر اساس انتخاب رویکرد ذهنی در سنجش کیفیت زندگی از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهدکه عوامل نهایی کیفیت زندگی در شهر کرج را 16 عامل اصلی تشکیل می دهد. دامنه رضایت کلی ساکنان از کیفیت زندگی در محله های عظیمیه، حصارک بالا و اسلام آباد به ترتیب در حد بسیار خوب، متوسط و پایین می باشد. به طور کلی نتایج این مقاله حاکی از این است که شاخص مسکن به عنوان مهمترین عامل جهت رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی در محله های شهری مطرح می باشد، که متاسفانه بجز محله عظیمیه، دو محله اسلام آباد و حصارک بالا وضعیت نامطلوبی را در این باره نشان می دهند. بنابراین جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بایستی گام های موثری در جهت تغییرات اساسی در وضع مسکن و بهبود اقتصاد و معیشت آنان برداشت.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، رویکرد ذهنی، تحلیل عاملی، محله های شهری
|
 • Simin Veisi, MohammadSaeed Zokaei, Ali Entezari * Pages 1-46

  There is a gap between everyday definitions of justice and policy texts. Purpose of this study is to investigate the definitions of justice in these two areas in order to eliminate possible gaps. Types of definitions including distributive, procedural, interactional and epistemic justice extracted from theoretical texts were selected for theoretical sensitivity and virtual ethnography and thematic analysis were used to examine cyberspace and policy texts. The results show that young people's definition of justice mainly includes distributive and procedural justice and is consistent with the commodity definition of formal discourse, while centralism and differentiation in the distribution of goods seen in policy findings are criticized. Although cyberspace data emphasized the importance of informational and epistemic justice for young people, but informational justice means exposing young people to information and decision-making, and epistemic justice means involving young people in the process of making sense of justice and their presence in policy-making processes has rarely been seen in policy-making texts. Although some youth documents and resolutions have emphasized youth participation in various matters, there has been no codified policy regarding the presence of youth in organizations, parties and non-governmental organizations that are involved in macro-policies. Youth oriented cultural policies also face problems such as disregard for different lifestyles, otherization due to pathological attitudes that lead to policing and judicialization of issues, and outsourcing of their duties.

  Keywords: Distributive, Procedural Justice, informational justice, Epistemic Justice, cyberspace, policy makings, Perspectives on Justice
 • Meisam Hasheminiya *, Rahmatollah Amirahmadi, Hosein Abolhasan Tanhaei Pages 47-89

  By adopting a sociological approach, the present research tries to study distributive justice feeling among Khorramabad citizens regarding welfare programs of the Iranian Government; meanwhile, it reviews different approaches to relationship between development, distributive justice, and social welfare. The present research was carried out by survey method and using questionnaire in March, 2022. By considering social welfare levels in different urban regions in Khorramabad, the research sampling was designed through integrating cluster sampling and disproportionate stratified sampling with 400 as the sample volume. The results showed that the distributive justice feeling of Khorramabad citizens regarding social welfare was low, and only 2.4 % of the people considered this feeling high. And, regarding its different dimensions, i.e., distribution of job opportunities, employment, and governance, they felt more discrimination, and the feeling came to the lowest point regarding the dimensions of individual freedoms and their use of media and communications.Examining the hypotheses, the results showed that the variables social welfare needs, trust level for welfare programs of the government, and the amount of economic capital are more interdependent with the variable distributive justice feeling regarding governmental welfare programs. The regression analysis findings showed that independent variables predict 50.8 % of the variable variance of distributive justice feeling level regarding social welfare programs of the government. Among them, the net effect of the variable welfare needs ...

  Keywords: Distributive Justice, social welfare, Welfare state, Development, demand, social policymaking
 • Heshmatollah Yazdani *, Jafar Hazarjaribi, Daud Hosseinpour Pages 91-137

  In the approaches of entrepreneurship and job creation and its effectiveness in the process of development and progress of societies, continuous and rapid change and transformation in development programs is considered one of the most important and necessary all-round human life. Therefore, in order to achieve the goals of the research subject, to investigate the entrepreneurial approach to the field of employment in the fourth and fifth development plans and the degree of realization, through questionnaires and interviews with experts and officials of government organizations and ministries that have the most control over the fourth and fifth development plans. By using the qualitative method of content analysis, the following actions and results have been obtained:Bagoyeh strategy index, effectiveness of resources from business strategies 25%, Bagoyeh resource index, use of all financial resources 44%, Bagoyeh management structure index, solidarity of line and headquarters personnel 43%, Bagoyeh reward index of proportionality of rights with responsibilities and Position fit with responsibility is 43%, growth structure index is 35%, employee growth and development priority is 35%, entrepreneurial culture index is 40% support for creative development ideas, and finally, social welfare index is with minimum educational provision, bio-centeredness of the program. 34% was high and very .

  Keywords: Employment creation, Entrepreneurship, entrepreneurial approach, social welfare
 • Hassan Amirian *, Gholamreza Latifi Pages 139-165
  Introduction and purpose

  Security approach through design is one of the most effective and efficient approaches in the field of promoting urban security that can play a significant role in securing urban spaces. For this purpose, the purpose of this article is to present a model for measuring urban security and to introduce a security approach through design.

  Methodology

  In the present study, the research method is applied based on the purpose and descriptive-analytical and survey method based on the method and nature.

  findings

  The assessment model is presented from library studies and field methods have been used to collect information according to the nature of the research. The study shows the difference in the level of urban security among the three zones of the study area so that zone 3 is the safest zone in the area, also "territory" with a weight of 0.88 has the most role in establishing the security of the study area And "monitoring" with a weight of 0.08 has the least role in the whole range.

  Results

  The results show that Zone 3 with a security level of 0.550 is the safest zone and has an aggressive strategy. Also, zone 2 with a weight of 0.251 has the lowest level of security and has a defensive strategy among the three zones of the health neighborhood.

  Keywords: Health Neighborhood, Secured perspective by Designing (SBD), Security, Crime Opportunity, Tehran
 • Mehdi Shakori *, Tahmures Shiri, Reza Ali Mohseni Pages 167-216

  The findings of the discourse analysis indicated that the floating indicator of 'social justice in unemployment insurance laws' is based on the central slab of 'targeted welfare system', this slab, the following governing discourse Unemployment Insurance Act (Construction Discourse) in the form of models or core signs, such as 'job creation', 'dual structure of unemployment insurance', 'attitude toward unemployment as a social problem,' 'lack of supportive and comprehensive view' and 'observance of authority justice' Blocking and articulation of this discourse has been shaped around the main dodges. But the floating slab 'Social justice in unemployment insurance laws' in the unemployment insurance plan, based on the central slab of 'comprehensive support policy', is the following dialogue in the text, which has been the moderation of the spiritual government, in the form of major signs. Or models such as 'non-compliance of distributive justice', 'Improving the welfare of the unemployed', 'attitude towards unemployment as macro and ultrasonity', 'planning a framework for the permission of the unemployed', 'providing financial credits in the field of unemployment,' 'reform in the rules And the regulations of unemployment 'and' observance of authority justice ', blocked and around the main signs, formed the meaning of the discourse. Therefore, the results of the discourse analysis indicate that social justice in unemployment insurance laws were not the same in terms of discursive analysis (subjects,

  Keywords: Discourse, discourse analysis, social justice, unemployment insurance, unemployment insurance plan
 • Mehdi Omidi * Pages 217-262

   The present article, while giving a general overview of the theories that have been developed in recent decenniums about the oil exporting countries in the world, seeks to highlight the role of concepts that have been given less attention or at least accentuation in these theories.On this substratum, relying on the opinions of several cogitators in the fields of History, Sociology, Economics, and International Relations, we will point out the importance of the role of security in shaping different social orders in the oil regimes of different regions, and by criticizing the standard-oriented and negative narratives of these countries, we will accentuate the issue of the formation process of the field of the state in relation to other fields to provide a positive interpretation of these systems. This article only seeks to highlight categorical concepts and analyses and does not claim to theorize in the realm of political and economic systems of oil exporting countries. However, perpetuating to highlight the role of other concepts that have not been fixated on in the related works can avail to reconstruct the theories related to these countries.However, perpetuating to highlight the role of other concepts that have not been fixated on in the related works can avail to.

  Keywords: Social orders, Regional Security Complex, Securitisation, Overlapping formation of fields
 • Milad Pourrajabi *, Aliakbar Majdi Pages 263-300

  Today, the response to the growing needs of society, which is in search of facilities, facilities and quality of life is higher and higher. The outskirts of the city are one of the most important population settlements that most unproductive economic activities in these areas are based on a direct relationship with the economic activity of the city and thus the development of the city.The aim of this study was to investigate the effect of economic support on the empowerment of marginalized areas. Therefore, using descriptive and analytical methods and using a researcher-made questionnaire, data were collected through the Cochran's formula of 365 people in the suburban logic of Rasht.The findings showed that in most cases the mean of the studied indicators and items have a mean lower than the theoretical mean, which means that the government's economic support has not been able to improve the living conditions of informal settlements, but based on the chi-square test, The most economic support of the government belongs to the index of improving health and medical access, the index of dietary diversification, and the increase of purchasing power. In total, the government's economic support in the past few years has not been able to have an acceptable effect on the empowerment of informal settlement areas.

  Keywords: Development, the role of the government, Economic Support, Poverty, Empowerment, informal settlement areas
 • Mansour Moradi *, Mahmood Seyed, Ali Baseri, MohammadHadi Mansour Lakoraj Pages 301-344

  Today, tourism seeks to gain experience and return to the knowledge of the beliefs and traditions of local communities. Localization is one of the discourses that has been considered in the field of new development paradigms.Localization in the sense of self-belief, preservation and revival of indigenous methods and validation of one's own culture based on its real knowledge in the first place and conscious selection of economic, social and cultural methods and techniques of new scientific knowledge in the second place. Experience has shown that many indigenous techniques and methods, due to their compatibility with the ecosystem, are the same methods that represent the methods of achieving sustainable development today. In the field of tourism, this is reflected in components and categories such as indigenous knowledge, ecotourism, ecotourism resorts, event tourism, and rural and nomadic tourism. Considering the purpose and central issue of the research, ie the effect of localization approach in the process of sustainable tourism, it is concluded that by creating localization in the field of tourism, the scope of research, rehabilitation and efficiency of the indigenous community has increased. It has a direct connection.In the methodological dimension, the qualitative research method and the approach appropriate to anthropological work, ie ethnography, were used as the operational method of research, and the thematic analysis technique was used to analyze the data.

  Keywords: localization, sustainable tourism, ecotourism resort, cultural ecology, indigenous knowledge
 • Mansour Fathi, Soma Derakhshani * Pages 345-379

  This study aimed to understand the problems and challenges facing Afghan immigrant women whose spouses are involved in substance use. This study was undertaken using qualitative methodology. The population consisted of women whose spouse was involved in substance use. In present study, 20 women with a drug user spouse were selected according to the purposive sampling method. Semi-structured interviews were used for data collection. This type of interview is suitable for qualitative research due to its flexibility and depth. The interview started with general and simple questions and moved on to more detailed questions. To increase the trustworthiness of this study, the method of obtaining feedback from participants and having a long relationship with them, as well as data analysis by several people independently was used. Six categories of women’s problems were found from the in-depth interviews. These categories included: "social exclusion" "spouse violence" "double stigma" " poverty combined" " problems of mental health" and" marital burnout". These main themes reflected the needs and challenges of Afghan women who have drug addicted husbands. The result showed that Afghan women who have drug addicted husbands faces numerous challenges and problems in the family and society. And in addition to enhancing empowerment, increasing resilience and social skills as a vulnerable group need professional intervention.

  Keywords: afghan women, substance user spouse, immigrants, challenges, needs of women
 • Narges Sadeghi *, Esmaeil Shieh, Kianoosh Zakerhaghighi Pages 381-427
  One of the most significant issues that has various meanings and dimensions for different individuals and groups is quality of life. This study extracts the most important components effecting the quality of life from an subjective perspective to achieve goal of extracting comprehensive indicators of quality of life in urban scale and measuring the quality of life in neighbourhoods studied on. This paper is practical in terms of research and is analytical descriptive in terms of survey methodology. In the present study we use the library and documentary resoarces to gather information. Then, direct observation, interview and questionnaire tools are used to measure the quality of life variables in the studied neiborhoods. Moreover factor analysis is used in data analysis.findings of this article show that final factors of quality of life in the city of Karaj are 16 factors. The general satisfaction level of residents with the quality of life in Azimiyeh, HesarakBala and Islamabad neighborhoods is very good, average and low respectively. Overall, the result of this article indicate that the housing index is considered as the most important factor for residents` satisfaction, wich unfortunately except for Azimiyeh, the other two mentioned neighborhoods are in an undesirable situation. In order to improve the quality of life of citizens, effective steps must be taken to fundamentally change the housing situation and improve their livelihood.
  Keywords: Quality of life, Subjective Approach, factor analysis, Urban Neighborhoods