فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سال پانزدهم شماره 64 (بهار 1402)
 • سال پانزدهم شماره 64 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ریحانه شاقلی، جواد قاسمی*، حسین نوری، احمد صادقی صفحات 11-35
  شبکه آموزش کشاورزی (شاک)، یک شبکه آموزشی مبتنی بر وب زیرنظر راهبری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی است که با هدف افرازش دانش و مهارت ها و رفتار مطلوب کاربران بخش کشاورزی ایجاد شده است. متغیرهای پرشمار موثر در یادگیری الکترونیکی، لزوم توجه به کیفیت خدمات آموزشی در این سامانه را ضروری می سازد. بر این مبنا، هدف کلی این تحقیق پیمایشی که به روش میدانی انجام شد، تحلیل مولفه های مدل افرازش کیفیت خدمات شبکه آموزش کشاورزی (شاک) از دیدگاه فراگیران در سال 1401 بود. جامعه آماری آن شامل فراگیران این شبکه (19310 نفر) بود و حجم نمونه بنابر فرمول کوکران، 388 تن برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب گزیده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی آن با نظرخواهی از متخصصان (روایی شکلی) و روایی سازه ای (AVE≥0.96) و پایایی آن با تتای ترتیبی (θ≥0.93) و پایایی ترکیبی (CR≥0.87) تایید شد. پردازش داده ها در بخش توصیفی با SPSSWin22 و برازش مدل تحقیق توسط نرم افزار LISREL انجام شد. رتبه بندی کلی مولفه های کیفیت خدمات شاک نشان داد که از دیدگاه فراگیران، مولفه های «آموزشگر» و «محتوا» در بالاترین و «برنامه ریزی و اجرا» و «زیرساختی - پشتیبانی» در پایین ترین رتبه ها قرار گرفتند. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل کیفیت خدمات شبکه آموزش کشاورزی دارای شش مولفه اصلی زیرساختی - پشتیبانی، برنامه ریزی و اجرا، محتوا، آموزشگر، فراگیر و پی آمدها بود. بر این مبنا، به منظور بهبود کیفیت خدمات شاک پیشنهادهایی در زمینه بهبود اطلاع رسانی دوره ها، ارتقاء سامانه، برنامه ریزی، تناسب دوره ها با نیازهای فراگیران، جدید و به روز بودن محتوای دوره ها، بهبود مهارت های تدریس آموزشگران و ایجاد انگیزه در فراگیران ارایه شد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، کیفیت خدمات آموزشی، شبکه آموزش کشاورزی (شاک)، ترویج و آموزش کشاورزی
 • محمدرضا محبوبی*، محبوبه رضایی صفحات 36-56

  پژوهش با هدف شناسایی عامل های موثر بر کاهش گرایش پسران روستایی به حرفه کشاورزی در سال 1401 انجام شد. دیدمان تحقیق از نظر ماهیت موضوع، کمی، نوع تحقیق علی- ارتباطی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شامل همه ی پسران روستایی 15 تا 24 ساله ساکن در روستاهای بخش بهاران شهرستان گرگان به شمار 1588 تن بودند. با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و استفاده از جدول مورگان، 309 تن از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه با پرسش هایی در مقیاس اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی بود که روایی شکلی آن با نظرخواهی از اعضای هییت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و پایایی آن با محاسبه ی ضریب تتای ترتیبی سنجیده شد (83/0= θ). گرایش پسران روستایی به حرفه کشاورزی به ترتیب اهمیت در شش عامل: شغلی، طبیعی- پشتیبانی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و فنی- اجتماعی قرار می گیرند و 46/52 درصد از واریانس کل متغیرهای تاثیرگذار بر گرایش نداشتن پسران روستایی به حرفه-ی کشاورزی را تبیین می کنند. آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس نشان دادند که تفاوت معنی داری بین دیدگاه پسران روستایی از نظر متغیرهای کاهش دهنده گرایش آنان نسبت به حرفه کشاورزی برحسب متغیرهای وضعیت تاهل، سن، شمار مراجعه به شهر در طول هفته و مساحت زمین تحت مالکیت خانواده وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد متغیرهای تحصیلات پسران و تحصیلات پدر، نقش منفی و متغیرهای سن و شمار روزهای اشتغال به کار کشاورزی در طول سال، نقش مثبت در کاهش انگیزه و گرایش پسران روستایی به شغل کشاورزی داشته اند.

  کلیدواژگان: پسران روستایی، حرفه کشاورزی، آموزش کشاورزی، توسعه کشاورزی
 • ژیان ویسی نژاد، زهرا اطهری* صفحات 57-72

  افزایش پیوسته بیکاری دانش آموختگان نظام آموزش عالی به یکی از چالش‎های بزرگ اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا از جمله راهبردهای مهم، آماده کردن دانشجویان برای داشتن روحیه کارآفرینی و کارآفرین شدن آنان است که در پی آن قابلیت‏ ها و مهارت‏ های کارآفرینی کسب شده در دانشگاه‎ها، می‎تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. بر همین پایه، در این پژوهش که با دیدمان کمی و روش علی- ارتباطی انجام شد، به تحلیل نیت کارآفرینانه دانشجویان بر مبنای سرمایه‏ ی روانشناختی و سازگار‏پذیری مسیر شغلی پرداخته شد. جامعه‏ ی آماری پژوهش دانشجویان سال سوم و آخر کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 1402- 1401 بودند (470=N) که 207 نفر از آنان با استفاده از فرمول نمونه‎گیری کوکران و روش نمونه‏ گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)، پرسشنامه سازگار‏پذیری شغلی ساویکاس و پورفلی (2012) و پرسشنامه نیت کارآفرینانه لینان و همکاران (2011) بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از نرم‏افزارهای SPSS26 و AMOS24 استفاده شد. نتایج مدل‏یابی معادله‏ های ساختاری نشان داد که سرمایه‏ روانشناختی و سازگارپذیری مسیر شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دارند و در کل 31 درصد از تغییرهای واریانس آن را تبیین می کنند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که سرمایه‏ روانشناختی و سازگار‏پذیری مسیر شغلی از متغیرهای مهم و آسانگر در توسعه کارآفرینی دانشجویان هستند. لذا نتایج این پژوهش می‎تواند دستاوردهای مناسبی برای استادان و برنامه‏ ریزان آموزشی داشته باشد و از آن برای درک چگونگی عامل‏ های بسترساز و تاثیر گذار بر نیت و توسعه رفتارهای کارآفرینانه دانشجویان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، خودکارآمدی، امیدواری، دانشجویان کشاورزی
 • رضا موحدی*، حفیظه جعفری صفحات 73-94
  کیفیت، هزینه و بهره وری سه عامل اساسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند، اگر کیفیت بهبود یابد، هزینه ها کاهش یافته و بهره وری افزایش می یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزش در دانشکده کشاورزی دانشگاه هرات می باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در سال 1400 گردآوری شد. نوع پژوهش حاضر کاربردی است که با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر 850 تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه هرات بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 230 تن با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه مورد بررسی در تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید شد و پایایی آن از ضریب تتای ترتیبی (93/0-84/0) و آلفای ترکیبی (94/0-89/0) طی فرایند پیش آزمون و با استفاده از نرم افزار پی ال اس محاسبه گردید و مورد تایید قرار گرفت. گویه های پژوهش از نوع ترتیبی بوده و با طیف پنج قسمتی لیکرت اندازه گیری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آماره های میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات، همچنین مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که وضعیت کیفیت آموزش در دانشگاه هرات بر اساس 21 استاندارد که مورد بررسی قرار گرفت، میانگین 29/3 در طیف پنج قسمتی بدست آمد. بنابراین می توان گفت که وضعیت کیفیت آموزش در دانشکده کشاورزی هرات میانگین بالاتر از حد جامعه داشته و در حد قابل قبول است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی، محتوای درسی با ضریب (474/0=β) وضعیت اساتید با ضریب (218/0=β) و روش تدریس با ضریب (134/0=β) بیشترین تاثیر را در بهبود کیفیت آموزش داشتند. در مجموع متغیر های وضعیت دانشجو، وضعیت استاد، وضعیت تجهیزات، رضایت، روش تدریس و محتوای آموزشی قادرند 47 درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: کیفیت آموزش، آموزش عالی، دانشکده کشاورزی دانشگاه هرات، افغانستان
 • ناصر نوروزی، مجید رضا خداوردیان* صفحات 95-121

  منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید، باید از ذهن توسعه یافته و تفکر کارافرین برخوردار باشد. حمایت از ایجاد و راه اندازی اجزای پیشین و پسین زنجیره های تولید، از الزامات توسعه و در گرو به کار گیری نیروهای متخصص است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت موجود و تعداد ثبت نام کنندگان، دانشجویان و دانش آموختگان رشته های اقتصاد، ترویج و آموزش، توسعه کشاورزی و روستایی در سال تحصیلی 1403-1402انجام است. این پژوهش به لحاظ جهت گیری و هدف کلی در شمار تحقیقات مروری قرار دارد. به لحاظ امکان و توان کنترل متغیرها مورد بررسی و شرایط زمینه ای تحقیق نیز در زمره تحقیقات غیرآزمایشی و از نوع تحلیلی است. همچنین به لحاظ دیدمان کیفی است که به روش روایتی انجام شده است لذا ازمصاحبه با افراد کلیدی و مطلع و جمع آوری مستندات درحوزه استفاده شده است. جامعه آماری 9 تن خبرگان موضوعی شامل (کارشناسان و محققان و افراد مطلع ، موسسه پژوهش های اقتصادی وتوسعه روستایی ، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، بخش خصوصی) بود که به روش گروه کانونی از آن ها استفاده شد. روش آماری توصیفی مشتمل بر میانگین، نما، میانه، واریانس وانحراف معیار وضریب تغییرات است. با وجود محدودیت های دسترسی به بعضی آمار، بررسی در مورد تعداد دانش آموختگان، ثبت نام شدگان و دانشجویان گروه های مذکور به تفکیک رشته طی 4 سال منتهی به سال تحصیلی 1399 انجام شد. برای نیازسنجی نیروی انسانی تحصیلکرده موردنیازبخش، از روش چگالی نسبت ها استفاده و با بهره مندی از تجارب و نظرات خبرگان (عضو و یا مدعو کمیته) و کاربرد روش دلفی، نیاز هریک از بخش های دولتی، خصوصی و تعاون بر اساس شاخص ها برآورد و نهایتا پیش بینی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جهت ارایه به وزارت "عتف" به تفکیک رشته های ذیربط تهیه و نهایی گردید مجموع پذیرش در کلیه مقاطع 2464نفر پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: اشتغال دانش آموختگان، نیروی انسانی متخصص، نیازسنجی، اقتصاد وترویج وتوسعه کشاورزی
 • هادی حسینی*، احمد صادقی صفحات 122-138
  یکی از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان، هماهنگی و سازگاری در برون دادهای نظام آموزشی با نیازهای بازار کار است. توسعه کمی و کیفی آموزش عالی می بایست متناسب با اهداف از پیش تعیین شده برای بهره مندی هرچه بیشتر از توان دانش آموختگان باشد. برنامه ریزی آموزشی باید ضمن فراهم کردن نیازهای تخصصی بازار کار، از بیکاری و هدر رفت توان دانش آموختگان پیشگیری نماید. سازگاری بین نیازهای شغلی و توسعه کمی و کیفی آموزش های عالی نقشی کلیدی در کسب شغل های پایدار توسط دانش آموختگان بخش کشاورزی دارد. بنابراین دانشگاه ها و مرکز های آموزش عالی کشاورزی باید متناسب با تغییرات، دگرگونی ها و چالش های موجود در بخش کشاورزی نسبت به اجرای برنامه های آموزشی اقدام نمایند. در این مقاله با دیدمان کیفی و از نوع روایتی و با شیوه تحلیلی به برآورد نیروی انسانی دانش آموخته مورد نیاز در رشته های مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی پرداخته شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، مطالعه ای-توصیفی است. محاسبه نسبت نیروی انسانی مورد نیاز در رشته های مذکور با ایجاد گروه کانونی که متشکل از 10 نفر متخصص آموزش کشاورزی از دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادیه ماشین های کشاورزی و صنعتی با استفاده از الگوی چگالی نسبت ها انجام شد.
  کلیدواژگان: نظام آموزش کشاورزی، نیازسنجی آموزش عالی، برآورد نیروی انسانی، دانش آموخته مکانیزاسیون کشاورزی
 • عبدالرحیم غیاثی*، امیر علم بیگی صفحات 139-163

  گر چه پژوهش ‏ها نشان می‏ دهند که شکل گیری قصد کارآفرینی بر اساس سرمایه‏ های اجتماعی و روان شناختی صورت می‏گیرد؛ اما روابط خطی و همچنین نادیده گرفتن جنسیت در این باره، ممکن است به روشنی شکل گیری ساز و کار قصد کارآفرینی را توضیح ندهد. بر این پایه، هدف اصلی این مطالعه، مقایسه اثر خطی و غیرخطی (اثر درجه دوم) سرمایه‏ اجتماعی بر قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی با میانجیگری سرمایه روانشناختی بود که به جهت درک عمیق تر، به تفکیک جنسیت صورت گرفت. بدین منظور از رویکرد کمی به روش میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی رشته ‏های کشاورزی مشغول به تحصیل در دانشگاه ‏های دولتی (تهران، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، فردوسی مشهد، بیرجند، بوعلی سینا، رازی، شهرکرد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، شیراز و یاسوج) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. در این راستا، 384 پرسشنامه‏، طراحی شده با بازه ‏ی لیکرت پنج گزینه‏ ای و گردآوری شده با روش نمونه‏ گیری چند مرحله‏ ای، با استفاده از حساب رقومی PLS-SEM در نرم افزار Smart Pls4 مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی محتوایی ابزار تحقیق از طریق محاسبه ‏ی ضریب تتای ترتیبی (87/0-79/0 = θ) تایید شد. نتایج بوت استراپینگ و معیار BIC نشان داد که در دانشجویان دختر، الگوی غیرخطی اثر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی با میانجیگری سرمایه روانشناختی، نسبت به مدل خطی برتری دارد. اما در دانشجویان پسر، مدل فقط خطی است. علاوه بر این، یافته‏ های این پژوهش، آشکار ساخت که ساز و کار اثر سازه‏ های مورد مطالعه در دانشجویان دختر و پسر از برخی جهت‏ ها تفاوت دارد. یافته‏ های این تحقیق می‏تواند به مسیولان و برنامه ریزان آموزشی یاری رساند تا سیاست ها و شیوه هایی را برای دانشجویان دختر و پسر اتخاذ کنند که قصد کارآفرینی آنان ارتقا یابد.

  کلیدواژگان: دانشجویان کشاورزی، تفاوت جنسیتی، قصد کارآفرینی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان‏شناختی
 • ارکیده حیدرنژاد*، سید سهیل قائم مقامی صفحات 164-180
  در سال های اخیر، بیکاری شمار بزرگی از دانش آموختگان رشته های کشاورزی از جمله دامپزشکی مورد توجه بخش های مختلف علمی و اجرایی کشور قرارگرفته است. افزون بر آن افزایش تولید و بهره وری در دامپروری مدرن با انجام به موقع عملیات دامپزشکی، توسعه ابعاد جدید رشته دامپزشکی و پرداختن به موضوع ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله دلایل لازم برای برآورد و مدیریت نیروی انسانی رشته دامپزشکی است.این تحقیق با دیدمان کیفی از نوع روایتی با روش تحلیلی و از نظر گردآوری داده ها اسنادی، با الگوی غیر آزمایشی، به برآورد نیاز نیروی انسانی آموزش عالی در رشته دامپزشکی پرداخته است. همچنین از گروه کانونی برای تامین روایی و پایایی یافته ها استفاده و برای تعیین شاخص های مناسب تحقیق از الگوی چگالی نسبت ها در دیدمان کیفی استفاده شده است.با بررسی وضعیت ثبت نام دانشجو در مقاطع مختلف رشته دامپزشکی در کلیه دانشگاه های کشور در طی دو دهه گذشته، وضعیت موجود فارغ التحصیلان و شاغلین دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی و محاسبه تقاضا نیروی انسانی دانش آموخته بخش با پرس و جو از کارفرمایان و اسناد بالادستی تا سال 1404، ظرفیت پذیرش دانشجو برای مقاطع مختلف دامپزشکی (کاردانی 1020، کارشناسی 308، کارشناسی ارشد 154، دکتری عمومی 615، دکتری تخصصی 306) تن برآورد گردیده است. ضمنا در این مطالعه علاوه بر پیش بینی نیروی دانش آموخته مورد نیاز در مقاطع تحصیلی مختلف دامپزشکی در خصوص افزودن و حذف برخی عناوین در دوره های مقاطع مختلف دانشگاهی دامپزشکی پیشنهادهایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، دانش آموخته، رشته دامپزشکی، نیازسنجی، قانون افزایش بهره وری
|
 • Reihaneh Shagholi, Javad Ghasemi *, Hosein Nouri, Ahmad Sadeghi Pages 11-35
  Agricultural Education Network is the educational network based on the website of the Institute of Agricultural Education and Extension, to improve the level of knowledge and job skills and professional behavior of agricultural stakeholders. The multiplicity of effective factors and variables in e-learning makes it necessary to pay attention to the quality of educational services in this system. Accordingly, the main purpose of this survey research was to analyzing components of service quality model of agricultural education network (SHAK) as perceived by learners. Statistical population of the study consisted of learners (N= 19310), out of whom 388 people determined as sample using Cochran's formula and stratified random sampling. Data were collected through a questionnaire; validity of questionnaire was approved by a panel of experts and construct validity (AVE≥0.96). Reliability of the questionnaire was approved by calculating the Ordinal Theta (θ≥0.93) and composite reliability (CR≥0.87). The collected data were analyzed by SPSSwin22 and LISREL software. The overall ranking of the SHAK service quality components showed that from the point of view of learners, the "educator" and "content" components were in the highest ranks and "planning and implementation" and "infrastructure - support" components were in the lowest ranks. Additionally, the results of the confirmatory factors analysis illustrated that the service quality model of the agricultural education network has six main components including: infrastructural-support, planning and implementation, content, educator, learners and results. Accordingly, it is recommended to improve the SHAK service quality through: improving the notification of courses, system upgrade, planning, adapt courses to the needs of the learners, updating the content, improving teaching skills and motivating learners.
  Keywords: Elearning, Quality of Educational Services, Agricultural Education Network (SHAK), Agricultural extension, Education
 • MohammadReza Mahboobi *, Mahboubeh Rezaie Pages 36-56

  this study was conducted in 2022 to identify the factors affecting the decline of inclination of rural boys towards agricultural profession. The research approach was quantitative nature, an causal-correlational type, and a field data collection method. The statistical population consisted of all rural boys aged 15 to 24 living in the villages of Baharan district in Gorgan County, with a total of 1588 individuals. A multistage random sampling method was used, and the sample size was determined using Morgan's table, with a total of 309 individuals selected for the study. The research instrument was a questionnaire with nominal, ordinal, interval, and relative scale questions. The face validity of the questionnaire was assessed through the opinions of the faculty members of the Agricultural Education and Extension Department at the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, as well as the experts in extension from the Agricultural Jihad Organization of Golestan Province. Its reliability was measured using the ordinal Theta coefficient (θ = 0.83). According to the order of importance, the factors affecting the rural boys' tendency towards the agricultural profession were identified as follows: vocational, natural-supportive, economic, cultural, legal, and technical-social factors. These factors explained 52.46% of the total variance in the variables affecting the rural boys' lack of inclination towards the agricultural profession.

  Keywords: Rural boys, Agricultural profession, Agricultural education, agricultural development
 • Zhiyan Veisinejad, Zahra Athari * Pages 57-72

  Increasing rate of unemployment among the graduates of the higher education system has been developed into one of the major socio- economic problems in Iran. One of the important strategies is to prepare students to have an entrepreneurial intention and become entrepreneurs, as a result of which entrepreneurial abilities and skills they acquire in universities can be very effective in this field. In this research, which was conducted with a quantitative paradigm and causal-relational method, the entrepreneurial intention of students was analyzed based on psychological capital and career adaptability. The statistical population was the senior bachelor agriculture students in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University in the academic year 2022-2023 (N=470), which 207 were selected based on Cochran's sampling formula with a stratified random sampling method. For data collection were used Luthans et al. (2007) Psychological Capital questionnaire, Savickas and Porfeli (2012) career adaptability questionnaire and Liñán et al. (2011) Entrepreneurial Intention questionnaire. Data was analyzed applying SPSS26 and AMOS24. Results of structural equation modeling showed that psychological capital and career adaptability had positive and significant effects on entrepreneurial intention and explains 31% of its variance changes. Therefore, it can be concluded that psychological capital and career adaptability important and facilitating variables in the entrepreneurship development of students. The results of this research can have good results for professors and educational planners, and they can use it to understand how the factors that form the foundation and influence the intentions and development of entrepreneurial behaviors of students.

  Keywords: entrepreneurship, self-efficacy, Hope, Agricultural students
 • Hafiza Jafari Pages 73-94
  The main purpose of this study was to investigate the effective factors on improving quality of education in College of Agriculture,, University of Herat, Afghanistan. Data were gathered through a questionnaire technique during 2021. This research was an applied which was done by a descriptive-correlation method. The study population included 850 students of Herat Agriculture College, 230 samples were selected by a simple randomized sampling method and Cocheran's Formula. Validity of items in the questionnaire (or face validity) was confirmed by the experts. To evaluate the reliability of the research instrument ordinal theta (0.83-0.93) and CR (0.84-0.94) was calculated during a pre-test process by using PLS. The questions type was ordinal and based on 5-points Likert's scale. Data analysis was done by using statistics i.e. means, standard deviations, and variation coefficients, as well as structural equation model. The results showed that the status of quality of education was acceptable at agricultural faculty of Herat University based on 21 standards by calculating an average of 3.29. The results confirmatory factor analysis showed that the content of the curriculum with a coefficient of (0.47), the position of professors with a beta coefficient of (0.21), and teaching methods with a beta coefficient of (13) had the greatest impact on improving the quality of education. Results revealed that the variables student status, teacher status, equipment status, teaching method, satisfaction, and educational content could explain 47 percent of dependent variable of education quality.
  Keywords: Quality of education, Higher Education, Herat faculty of Agriculture, Afghanistan
 • Naser Norozi, Majidreza Khodaverdian * Pages 95-121

  Human resources, as the most important production factor, must have a developed mind and entrepreneurial thinking. Supporting the creation and launch of the front and rear components of production chains is one of the requirements of development and depends on the employment of expert forces. This article aims to investigate the current situation and the number of registrants, students and graduates in the fields of economics, extenion and education, agricultural and rural development in the academic year 1403-1402. This research is one of the review researches in terms of orientation and general purpose. In terms of the possibility and ability to control the investigated variables and the background conditions of the research, it is also among non-experimental and analytical research. Also, in our view, it is qualitative that was done in a narrative method, therefore interviews with key and informed people and collecting documents in the field were used. The statistical population consisted of 9 subject matter experts (experts, researchers and informed people, who were used by the focus group method. Despite the limitations of access to some statistics, a survey was conducted on the number of graduates, registered students and students of the mentioned groups by field during the 4 years ending in the academic year of 2019., the forecast of the expert manpower required to be submitted to the Ministry of "Repentance" was prepared and finalized by the relevant fields. The total admission in all fields is proposed to be 2464person.

  Keywords: Employment of graduates, expert manpower, needs assessment, economy, extension, development of agriculture
 • Hadi Hosseini *, Ahmad Sadeghi Pages 122-138
  One of the most critical concerns of planners is coordination and compatibility between the educational system's outputs and the labor market's needs. Higher education's quantitative and qualitative development should follow the predetermined goals to benefit as much as possible from graduates' abilities. Educational planning should provide the specialized needs of the labor market as well as prevent unemployment and waste of graduate abilities. Compatibility between job needs and quantitative and qualitative development of higher education plays a key role in getting stable jobs by agricultural graduates.Therefore, universities and agricultural higher education centers should implement educational programs in accordance with the changes, transformations, and challenges in the agricultural sector. In this article, the estimation of educated manpower needed in the fields of mechanization and agricultural machinery with a qualitative and narrative type of view and with an analytical method was discussed. This research is applied in terms of scope and descriptive study regarding the execution method. The estimation of the required manpower in the mentioned disciplines using the ratio density model by developing a focus group consisting of 10 agricultural education experts. The focus group included participants with common traits/experiences from the universities of Tehran, Azad Islamic Tehran Science and Research Unit, Agricultural Mechanization Development Center, Agricultural Engineering Technical Research Institute, Agricultural Engineering and Natural Resources Organization, and Agricultural and Industrial Machinery Union.
  Keywords: Agricultural education system, Higher education needs assessment, human resources estimation, Studied agricultural mechanization
 • Abdolrahim Gheyassi *, Amir Alambeigi Pages 139-163

  Although researches show that the formation of entrepreneurial intention is based on social and psychological capital; but linear relationships, as well as ignoring gender, may not clearly explain the formation of the mechanism of entrepreneurial intention. Based on this, the main purpose of the present study was to compare the linear and non-linear effect of social capital on the entrepreneurial intention of agricultural students with the mediation of psychological capital, which was done separately by gender for a deeper understanding. The statistical population of the research consisted of final-year undergraduate agricultural students in the public universities in the academic year 2021-2022. In this regard, 384 questionnaires, designed in a five-option Likert scale and collected by multi-stage sampling method, were analyzed using the PLS-SEM algorithm in Smart Pls4 software. The reliability and face validity of the instrument were confirmed through ordinal coefficient theta and an expert panel. The results showed that in female students, the nonlinear model of the effect of social capital on the entrepreneurial intention with the mediation of psychological capital is superior to the linear model. But in male students, the model is only linear. In addition, the results of the research revealed that the mechanism of the effect of the studied structures in male and female students is different in some ways. The results of the present research can help education officials and planners to adopt policies and practices for male and female students that will promote their entrepreneurial intentions.

  Keywords: Agricultural students, Gender difference, entrepreneurial intention, social capital, Psychological Capital
 • Orkideh Heidarnejad *, Seyed Soheil Ghaemmaghami Pages 164-180
  The unemployment of a large number of agricultural graduates, including veterinary, has attracted the attention of various scientific and executive departments. Increasing production and productivity in modern husbandry by performing veterinary operations, developing new aspects of the veterinary field are among the necessary reasons for estimating and managing the human resources of the veterinary field.This research, with a qualitative view of a narrative type with an analytical method and in terms of collecting documentary data, with a non-experimental model, estimated the need for human resources of higher education in the field of veterinary, and a focus group was used to ensure the validity and reliability of the findings. In order to determine the suitable indicators of the research, the ratio density pattern was used in our qualitative view.By examining the status of student registration in various levels of veterinary medicine in all universities of the country during the past two decades, the current state of veterinary graduates and workers in the public and private sector and calculating the demand for educated human resources in the sector by asking employers and upstream documents until 1404 The capacity of accepting students for different levels of veterinary (1020 associate degree, 308 bachelor, 154 master,615 general doctorate, 306 specialized doctorate) has been reached. in addition to predicting the required number of educated people in different levels of veterinary medicine, suggestions have been made regarding the addition and deletion of some titles in the courses of different levels of veterinary..
  Keywords: Higher Education, Graduates, veterinary field, needs assessment, productivity increase law