فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
پیاپی 53 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هومن فروزانفر، مرتضی موسی خانی*، سید مهدی الوانی، ابوالفضل کاظمی صفحات 1-13
  هدف از این مقاله، فرآیندهای جدید نوآوری، از جمله درک تقاضای اجتماعی، تصرف صنعتی شدن آن، و نوآورانه پیکربندی مجدد دانش یکپارچه به منظور ایجاد توسعه پایدار در بستر کسب وکار جامعه می باشد. با پیدایش رویکردهای نوین در شبکه های اجتماعی، تعاریف و مدل های رفتاری کسب و کارها دچار دگرگونی ساختاری گردیده است. و با نوسازی در برخی از ابعاد خود به باز تعریف مفاهیم در حوزه کسب وکار منجر شده است. به همین منظور مدلی برای کارآفرینی سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار اقتصادی استفاده شده است. از آن جاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آن ها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه ها را دارندو به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند. لذا از این رو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار کارآفرینی سازمانی با حاکمیت شرکتی برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند. لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از این منظر صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استفاده گردید. و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور اعتبار یابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودند.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، استراتژی کسب و کار، کارآفرینی سازمانی، بانک صنعت و معدن
 • میترا خوشنویس، فرشاد فائزی رازی*، کیامرث فتحی هفشجانی صفحه 2

  پژوهش حاضر به تحلیل دینامیکی ریسک هایی بحرانی پایداری زنجیره تامین خدمات سیستم بانکی با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) و پویایی شناسی سیستم (SD) به منظور سیاست گذاری پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی مبتنی بر کاهش ریسک پرداخته است. با توجه به نتایج تحلیل شبکه اجتماعی؛ ریسک های فساد دریافت تسهیلات، نارضایتی مشتریان، نارضایتی سهامداران، هزینه های خدمات بانکی، هزینه تاسیس شعبه جدید بانک، تقاضای تسهیلات، مطالبات پرداختی به مشتریان و ضعف نظارتی بانک به عنوان ریسک های بحرانی و ریسک های زباله های کاغذی، ترافیک شهری، امنیت سایبری، ضعف نظارتی و کمبود نیروی انسانی به عنوان علی ترین ریسک های پایداری زنجیره تامین بانک شناسایی شدند. در ادامه مدل پویایی سیستم بر مبنای تعاملات ریسک های بحرانی و آثار آن بر پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از داده های بانک قرض الحسنه مهر ایران و مشارکت برنامه ریزان بانک طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، شبیه سازی در افق (1398-1413) انجام شد. با توجه به تحلیل حساسیت مدل، سیاست های پایداری زنجیره تامین خدمات بانک شامل پایداری مالی، اجتماعی و محیطی شناسایی و نتایج مقایسه و تجزیه و تحلیل شد و در نهایت سیاست های ترکیبی منتخب شامل: 1-مدیریت کاهش 5 درصدی هزینه های بانک از طریق چابک سازی فرآیندها و نظارت بر مصارف؛ 2-افزایش 4 برابری کارآمدی فرآیند اعتبارسنجی؛ 3-افزایش درآمدهای کارمزدی خدمات بانکی با افزایش تخصیص 3 برابری به توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیک؛ 4- تحقق برنامه های آموزشی توانمندسازی کارکنان؛ 5-متناسب سازی تعداد کارکنان بر مبنای سرانه متوسط کارکنان شعبه؛ 6-افزایش خدمات الکترونیکی به منظور افزایش دسترسی به بانک؛ 7-مکان یابی مناسب شعب و خودپردازها؛ 8-آگاهی بخشی و ترویج خدمات الکترونیکی ارایه شد.

  کلیدواژگان: پایداری زنجیره تامین خدمات بانک، مدیریت ریسک، پویایی سیستم (SD)، تحلیل شبکه اجتماعی (SNA)
 • اعظم خندانی شراهی، عباس طلوعی اشلق*، علیرضا پورابراهیمی، رضا رادفر صفحات 15-30

  پلتفرم های های آموزشی، ابزار و شیوه ای نوین برای رسیدن به اهداف آموزشی در سازمان های آموزش محور بعنوان یکی از مولفه های ‏اقتصاد دانش بنیان است و به لحاظ استفاده از امکانات رسانه و فضای مجازی و آموزش برخط موجبات حرکت در مسیر دانش افزایی ‏سریع با صرف هزینه های حداقلی، با سرعتی بالا و در راستای پیشرفت علمی دانش آموزان در عرصه های جهانی را فراهم می کند لذا ‏در این تحقیق تلاش می شود ضمن بررسی روابط علی میان اجزای تشکیل دهنده و مدل کردن حلقه های علت و معلولی، معادلات ‏متغیرهای جریان-انباشت با شبیه سازی مدل های آموزشی و ارایه بازخورد خودکار و امتیازدهی به عملکرد عناصر اصلی پلتفرم ها در ‏راستای رعایت دقیق اصول پداگوژی برخط، و شناسایی و معرفی زیرساخت ها و بررسی محدودیت ها با هدف انطباق نیازهای آموزشی با ‏بازار امروز، یک مدل پویا پیشنهاد گردد تا بتواند کمک بسیاری به بازیگران این اکوسیستم نماید. همچنین با ایجاد رابطه بین عناصر اصلی ‏و اجزای آن به عنوان مدلی پویا، پارادایم جدیدی در نظام آموزشی ایجاد نموده و دانشگاه ها و موسسات آموزشی می توانند با قدرت از ‏مسایل و مشکلات و کمبودهای مالی و فضای آموزشی عبور نمایند.‏ همچنین ایجاد ارتباط بین رشته ای فناوری سیستم های ‏داینامیک و علوم مدیریت می تواند به اعتبار و دانش افزایی تحقیق کمک نماید.‏

  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، مفهوم پلتفرم، طراحی و استقرار پلتفرم، ایجاد تعامل
 • زهرا مینافام، میرزا حسن حسینی*، رسول حسینی، حمیده رشادتجو صفحات 31-41

  ایجاد استراتژی های جدید، دستیابی به فرصت های کارآفرینی، توسعه فناوریهای نوین، قابلیت ها، محصولات، خدمات و ارایه مدل های تجاری جدید؛ راه حل مشکلات پیچیده ی موجود در اکثر سازمان ها است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه جهت توانمندسازی کارکنان در نظام بانکی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از منظر گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع «تحلیل محتوا» و روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته است. مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری و با انجام 17 مصاحبه حاصل گردید. انتخاب مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند و تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA2020 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق؛ توانمندسازی کارآفرینانه کارکنان (دانشی، مهارتی و نگرشی) به واسطه ی آموزش کارآفرینانه امکانپذیر است. لذا پیشایندها؛ مشتمل بر «نهادینه سازی آموزش وفرهنگ کارآفرینی، تغییر مدل کسب وکار، توسعه اقتصاددیجیتالی، حل مساله، پاسخگویی مطابق تغییرات محیطی» و پیشران ها مشتمل بر «عوامل نهادی و قانونگذاری، ارتباط موثر با دانشگاه، فناوری بلاکچین، رمز ارزها،مگاترندهای جهانی،شناسایی فرصت های کارآفرینانه،اقتصاد اشتراکی،خصوصی سازی، مربیگری (کوچینگ)، نیازسنجی آموزشی، برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها» می باشد. عوامل موثر در سطح «فردی و سازمانی» شناسایی و نیز پیامدهای ملی و بین المللی به عنوان پیامدهای آموزش کارآفرینانه کارکنان در نظام بانکی مشخص شدند.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینانه، توانمندسازی کارکنان، توانمندسازی کارآفرینانه، نظام بانکی
 • شاپور انوری، محمد عطایی*، حبیب الله طاهرپور کلانتری صفحات 43-53

  رفتارهای کارآفرینانه، نقشی محوری در دستیابی کسب و کارها به نوآوری های بنیادین و مزیت های مطلق رقابتی دارند. مرور ادبیات پژوهش نشان داد که علیرغم تمرکز بالای مطالعات بر شناسایی عوامل بروز موفقیت، تفکیک چندانی بین این عوامل و رفتارهای کارآفرینانه صورت نپذیرفته است. در این مقاله، با استفاده از ابزار مصاحبه، بیست نفر از کارآفرینان نوپا و تثبیت شده مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها به تایید خبرگان رسیده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها با رویکرد نظریه داده بنیاد و طی سه مرحله کدگذاری خاص این روش، مشخص نمود که رفتار کارآفرینانه که تابع عوامل پیش بین می باشد، قابل طبقه بندی به چهار دسته اصلی یعنی رفتارهای اطلاعاتی، رفتارهای ارتباطی و شبکه سازی، رفتارهای مدیریت راهبردی و رفتارهای مدیریت اجرایی می باشد. مطالعه حاضر همچینین، شناختی کلی در زمینه عوامل محیطی خرد و کلان موثر بر بروز رفتارهای کارآفرینانه ارایه نموده و شاخص های موفقیت کارآفرینان را نیز در دو گروه شاخص های عینی و ذهنی طبقه بندی نموده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، موفقیت، کسب و کارهای نوپا و تثبیت شده، پارک های علم و فناوری
 • طاهره ترکاشوند، فاطمه ثقفی*، محمدحسین درویش متولی، نازنین پیله وری صفحات 55-71

  تحلیل و پیش بینی کارایی در صنایع، به منظورارزیابی عملکرد واحدها و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. صنعت طیور به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و پیچیده سهم مهمی از سبد زنجیره غذایی جوامع را به خود اختصاص داده است و از این روی تحلیل شبکه تامین آن بسیار با اهمیت است.در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای و داده کاوی، شکاف های تحقیق در زمینه اندازه گیری و پیش بینی کارایی زنجیره تامین سبز در صنعت طیور پوشش داده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت اجرا توصیفی و پیمایشی می باشد که با توسعه مدل های ریاضی در حوزه تحلیل پوششی داده ها انجام می شود.ابتدا با استفاده از رویکرد دلفی، شاخص های موثر بر اساس نظر خبرگان شناسایی و غربالگری شده اند، و سپس مدل ریاضی جدید بر اساس تحلیل پوششی داده های شبکه ای ارایه گردید. در ادامه با استفاده از روش الفا کات بر روی روش تحلیل پوششی داده های فازی، در پنج سال کارایی 9 زنجیره ارزیابی شد. نتایج نشان داد مدل ارایه شده قادر است کارایی زنجیره تامین سبز و چند سطحی صنعت طیور را در سال های متوالی مورد ارزیابی قرار دهد.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، صنعت طیور، داداه کاوی، تحلیل پوششی داده های شبکه ای
 • طاهره مرزدشتی، نسرین جزنی*، جواد محرابی صفحات 73-94

  رویکردهای مختلفی برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی وجود دارد. از جمله رویکرهای جدید در عصر رقابتی امروز برای کسب کارها مشتری مداری در کنار پرورش شایستگی های مدیران است. با این حال، مدیریت منابع انسانی با رویکرد مشتری مداری و نیز پرورش شایستگی های مدیران در صنعت بانکداری، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل استراتژی منابع انسانی مشتری مدار و نیز پرورش شایستگی های مدیران در نظام بانک داری ایران، انجام گرفت. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر مسیر اجرا، یک تحقیق آمیخته است که رویکری اکتشافی دارد. جامعه بخش کیفی مطالعه، اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت منابع انسانی و همچنین خبرگان نظام بانکداری دولتی دربانک کشاورزی و در بخش کمی، کارکنان و مدیران ارشد بانک کشاورزی شعب استان قزوین می باشند که از میان آن ها حجم نمونه ای برابر با 403 نفر به روش تصادفی انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان ودر نهایت توزیع پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل یافته ها در مرحله کیفی با رویکرد تحلیل مضمومی و نرم افزار Nvivo 12، انجام شد که نتایج حاکی از وجود 25 تم فرعی در 7 تم اصلی است و در مرحله کمی، از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL، استفاده شد. نتایج نشان داد پنج عامل اصلی شامل کارکردها و ارتباطات منابع انسانی مشتری مدار، فرهنگ سازمانی مشتری مدار، عوامل برون سازمانی، منابع استراتژی کم شتری مدار و نتایج منابع انسانی مشتری مدار،مولفه فردی شخصیتی و بین فردی بر طراحی مدل استراتژیک منابع انسانی مشتری مدار و پرورش شایستگی های مدیران موثر است.

  کلیدواژگان: شایستگی، مشتری مداری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، فرهنگ سازمانی
 • پریناز عربزاده، حامد رحمانی*، علی محتشمی صفحات 95-107
  تلاش شرکت ها به منظور کسب سهم بیشتر بازار و حفظ بقا باعث شده تا ادغام شرکت ها به منظور استفاده از توانایی یکدیگر به صورت بنگاه مادر، متداول شود. یکی از دغدغه های اصلی بنگاه های مادر چگونگی کنترل کسب وکارهای زیرمجموعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارایه مدل هوشمند برای استراتژی های کنترل شرکتی با تاکید بر تعامل بنگاه مادر با کسب وکارهای تابعه در هلدینگ تاپیکو انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. داده های پژوهش شامل مستندات دریافت شده از ادبیات و مقاله های نمایه شده در اسکاپوس و ساینس دایرکت و همچنین انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و مقالات برگزیده در نرم افزار MAXQDA2020 کدگذاری شدند که 28 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله محوری سوددهی کوتاه مدت، سوددهی بلندمدت، قابلیت متمایزکننده، گرایش های بازار، میزان تناسب، میزان اطلاعات، اندازه شرکت، قدرت سیاسی شناسایی شد. در ادامه از نظرات 10 خبره برای شناسایی ضرایب اهمیت مولفه ها و نوشتن قواعد فازی استفاده شد و با استفاده از نرم افزار متلب و سیستم استنتاج فازی مدل هوشمند طراحی گردید که شامل 31 قاعده فازی است. مدل ارایه شده در 3 حالت زیرمجموعه های سلولزی، لاستیک و تایر و همچنین پتروشیمی به اجرا در آمد. نتیجه پژوهش برای شرکت های سلولزی و تایر، لاستیک بیانگر اتخاذ استراتژی کنترل مالی و دخالت کمتر است و برای زیرمجموعه های پتروشیمی نیز اتخاذ کنترل استراتژیک و میزان دخالت بیشتر بنگاه مادر را نشان می دهد. نتیجه بررسی اعتبارسنجی از طریق تحلیل سرفیس نیز نشانگر اعتبار مناسب مدل ارایه شده است.
  کلیدواژگان: کنترل شرکتی، تعامل بنگاه مادر، برنامه ریزی استراتژیک، کنترل استراتژیک، کنترل مالی
 • فریبا بخشی، علیرضا شهرکی* صفحات 109-131
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نوآوری بر رفتارهای مشارکت و شهروندی مشتری با نقش میانجی تعامل مشتری در بانک صنعت و معدن می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک صنعت و معدن در سراسر کشور و تعداد اعضای نمونه 384 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای اجرای مدل از نرم-افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. طبق یافته های این تحقیق، نوآوری و تعامل مشتری با رفتارهای مشارکت و شهروندی مشتری رابطه مثبت دارد. علاوه بر این، تعامل مشتری واسطه ارتباط نوآوری و رفتارهای مشارکت و شهروندی مشتری است. این مطالعه باعث گسترش دانش فعلی در مورد ایجاد ارتباط و همکاری مشترک مشتریان با سازمان ها به خصوص در زمینه بانکداری می شود و ارتباط نوآوری، تعامل مشتری و رفتارهای مشارکت و شهروندی مشتری را بررسی می کند. نتایج مطالعه از نظر شیوه های نوآورانه و مدیریت ارتباط با مشتری، جهت دهی جدی مدیران بانک را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رفتارهای مشارکت مشتری، رفتارهای شهروندی مشتری، نوآوری، تعامل مشتری و بانک صنعت و معدن
 • هدیه سلطانیه، علی بدیع زاده*، محمد عزیزی صفحات 133-147

  هدف از انجام این پژوهش طراحی چارچوبی برای استفاده مداوم از تاکسی های اینترنتی به عنوان نمونه ای از اقتصاد اشتراکی و الگویی فناوری محور بر اساس نظریه پذیرش و استفاده از فناوری است. به منظور انجام این تحقیق از روش مطالعات فراترکیب که نوعی روش مطالعه نظامند می باشد استفاده شد. با جستجو در پایگاه Scopus چهارصد و هشتاد سند علمی به دست آمد و پس از حذف مقالات بر اساس الگوی ساندوسکی و باروسو (2006) نهایتا 49 مقاله جهت بررسی نهایی انتخاب شد. در این پژوهش برای استخراج و کدگذاری داده ها از روش کدگذاری باز اشتروس و کوربین (1990) و نرم افزار MAXQDA2018 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود تعداد بیست و هشت زمینه فرعی (یک زمینه در اعتبار سنجی نظر خبرگان رد شد) در قالب چهار زمینه اصلی شامل عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده در بین مقالات است. نهایتا مدل حاصل از این تحقیق ازایه شده است.

  کلیدواژگان: استفاده مداوم، تاکسی اینترنتی، نظریه پذیرش و استفاده از فناوری، اقتصاد اشتراکی، شهر تهران
 • داریوش دهقان، سید رسول آقاداود جلفایی*، محمدرضا دلوی اصفهانی صفحات 149-171

  پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی- تحلیلی ،نظر هدف، کاربردی است .جامعه ی آماری پژوهش شامل 12 نفر از خبرگان پتروشیمی که بر اساس روش نمونه گیری همگن انتخاب شدند. روش پژوهش آمیخته است که مبتنی بر سه روش تحلیل دلفی فازی و معادلات تفسیری- ساختاری (ISM) و سناریو پردازی است. در این پزوهش 22 شاخص از طریق روش تحلیل مضمون شناسایی وبا روش دلفی فازی تایید و شاخص ها با استفاده از روش معادلات ساختاری- تفسیری، تحلیل سناریو در مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش 6 سطح دارای اهمیت در شناسایی عوامل موثر در جذب و ا ستخدام کارکنان نسل Z را مشخص نمود. در سطح اول 5 شاخص (شاخص شایسته گزینی، شاخص بهبود سیستم گزینش سازمانی، شاخص جذابیت سازمانی، شاخص برجسته کردن اهداف و ارزش ها، شاخص ایجاد محیط پاسخگویی و پذیرش مدیران تحولی) تعیین شد و در آخر متغیر های نیازسنجی و اطلاع رسانی همگانی،جذاب کردن شغل برای نسل z، سنجش ضریب ظرفیت و کارایی فرد هنگام استخدام، سنجش مهارت رایانه ای افراد، استخدام بااستفاده از شبکه های اجتماعی، درخواست شغلی آنلاین و ساخت برند شخصیتی به عنوان زیربنایی ترین عناصر مدل شناسایی شدند سرانجام بر اساس تحلیل سناریو میک مک، 6 شاخص و 21 زیر شاخص شناسایی شدند که سناریوهای سنجش ضریب ظرفیت و کارایی فرد هنگام استخدام، درخواست شغلی آنلاین و ساخت برند شخصیتی، دادن مزایای متناسب با توانمندی های علمی و، برنامه ریزی طراحی شغل های جاذب بر ، تقسیم کار با توجه به توانایی های نسل سیاست های آموزشی در رشته های مدیریت وافزایش مهارت آموزی است.

  کلیدواژگان: سناریو، جذب واستخدام، شکاف بین نسلی، نسلZ، صنایع پتروشیمی بوشهر
 • امید مهری نمک آورانی، حسین کاظمی*، فرزین رضایی، رضا احتشام راثی صفحات 173-180
  مبحث زنجیره تامین از جمله مباحث مطرح در فضای امروز صنعت کشور است. اما زنجیره تامین زمانی در یک شرکت دارای توان رقابتی خواهد بود که ضمن برخورداری از اجزا توانمند و رقابت پذیر، دارای پایداری مطلوبی نیز باشد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل توانمندساز در زنجیره تامین هوشمند با بهره گیری از ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاره است. مطالعه موردی پژوهش حاضر شامل چهار شرکت پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم، پتروشیمی خارک و پتروشیمی پردیس است. میزان اهمیت هرکدام از توانمندسازهای مذکور در زنجیره تامین هوشمند، بر اساس پرسش نامه های مربوطه صورت پذیرفت و باتوجه به رتبه بندی انجام شده در خصوص میزان اهمیت توانمندسازها در زنجیره تامین هوشمند و به استناد نظرات خبرگان، هفت عامل به عنوان مهم ترین عوامل توانمندسازی زنجیره تامین هوشمند انتخاب شدند که به ترتیب عبارتند از: مهارت ها و دانش کلان داده ها، مطالعه مناسب و امکان سنجی برای کمک به انتخاب و استفاده از تکنیک های کلان داده، ردیابی و بومی سازی محصولات، شفافیت و قابل مشاهده بودن، مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی، بهبود انتقال اطلاعات و توسعه اثربخش و مقرون به صرفه، وزن فناوری یکپارچگی داده ها و اطلاعات. در مرحله بعدی میزان عملکرد این گزینه ها در تحقق توانمندسازهای زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار گرفتند. تکنیک پیشنهادی برای این منظور، روش WASPAS بود که به استناد این روش، رتبه بندی نهایی باتوجه به شاخص های توانمندساز مربوطه به ترتیب شرکت پتروشیمی خارک، شرکت پتروشیمی نوری، شرکت پتروشیمی پردیس و شرکت پتروشیمی جم معرفی شدند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، توانمندسازها، مدل تولید وزنی، مدل جمع وزنی
|
 • Hooman Foroozanfar, Morteza Mousakhani *, Seyyed Mehdi Alwani Alvani, Abolfazl Kazemi Pages 1-13
  The purpose of this paper is to innovate new processes, including understanding social demand, capturing its industrialization, and innovatively reconfiguring integrated knowledge in order to create sustainable development in the community business context. With the emergence of new approaches in social networks, definitions and behavioral models of businesses have undergone structural changes.And with modernization in some of its dimensions has led to a redefinition of concepts in the field of business. For this purpose, a model for organizational entrepreneurship based on corporate governance has been used as an economic solution. Since banks and their subsidiaries have the necessary potential to operate in these areas and are involved in business in some way due to new approaches. Therefore, banks should think about integrating the organizational entrepreneurship structure with corporate governance to use this approach in their business ecosystem. Therefore, research was conducted in the context of one of the developed banks in Iran from this perspective. In order to test the findings of this descriptive study, data collection method through a questionnaire was used. And raw data were analyzed using statistical techniques. In order to validate the model, the structural equation method has been used. Based on the results of statistical studies, all factors had the necessary validity.
  Keywords: Corporate Governance, Business Strategy, Organizational Entrepreneurship, industry, mining bank
 • Mitra Khoshnevis, Farshad Faezy Razi *, Kiamars Fathi Hafshejani Page 2

  The present research has analyzed the dynamic risks of the stability of the supply chain of banking services using social network analysis (SNA) and system dynamics (SD) in order to policy the stability of the supply chain of banking services. According to the results of SNA; Corruption risks of receiving facilities, customer dissatisfaction, shareholder dissatisfaction, bank service costs, the cost of establishing a new bank branch, demand for facilities, payment claims to customers and the bank's supervisory weakness as critical risks and risks of paper waste, urban traffic, cyber security, supervisory weakness and Lack of human resources were identified as the most causal risks . Next, the SD model was designed based on the interactions of critical risks and its effects on the stability of the supply chain of banking services using the data of Iran's Mehr Bank. According to the sensitivity analysis, the sustainability policies of the bank service supply chain, including financial, social and environmental sustainability, were identified and the results were compared and analyzed, finally, the selected combined policies included:1-Managing 5% reduction in bank costs through agility processes and expenditure monitoring; 2-Increasing the efficiency of the validation process by 4 times; 3-Increasing the fee income of banking services by increasing the allocation 3 times to the development of electronic banking infrastructure; 4-Implementation of employee empowerment training programs;5-Proportionalization of the number of employees; 6-Increasing electronic services in order to increase access to the bank; 7-Appropriate location of branches and ATMs; 8-Awareness and promotion of electronic services were provided

  Keywords: Banking Service Chain Stability, risk management, System Dynamics (SD), Social Network Analysis (SNA)
 • Aazam Khandabi Sharahi, Abbas Ashlaqi *, Alireza Pourebrahimi, Reza Radfar Pages 15-30

  ‏ ‏Educational platforms are a new tool and method to achieve educational goals in education-oriented ‎organizations as one of the components of the knowledge-based economy, and in terms of the use of media ‎facilities and virtual space and online education, they are the means of moving in the direction of increasing ‎knowledge. Fast, with minimal expenses, at a high speed and in line with the scientific progress of students in ‎the global arena, therefore, in this research, an effort is made to examine the causal relationships between the ‎components and model the cause and effect loops. , the equations of flow-accumulation variables by ‎simulating educational models and providing automatic feedback and scoring the performance of the main ‎elements of the platforms in order to strictly comply with the principles of online pedagogy, and identifying and ‎introducing the infrastructures and checking the limitations with the aim of compliance With the educational ‎needs of today's market, a dynamic model should be proposed to help the actors of this ecosystem a lot. Also, ‎by creating a relationship between the main elements and its components as a dynamic model, a new ‎paradigm has been created in the educational system, and universities and educational institutions can ‎overcome the issues and problems and lack of finances and educational space with strength. Establishing an ‎interdisciplinary connection between dynamic systems technology and management science can help to ‎increase the validity and knowledge of research‏.‏

  Keywords: Knowledge based economics, Platform concept, Platform design, deployment, Interaction
 • Zahra Minafam, Mirzahasan Hosseini *, Rasul Hosseini, Hamideh Reshadatjoo Pages 31-41

  The key to changing the present situation in a company is to create new strategies, achieve entrepreneurial opportunities, develop new technologies, capabilities, products and services and introduce new business models. Therefore, this study aimed to design an entrepreneurial training model for bank employees in order to empower them. This research is practical research, and the method of data collection is qualitative, with semi-structured interviews and using the content analysis method. Interviews with the participant continued until theoretical saturation was reached. This purpose was achieved through 17 interviews. Participants were selected for the interview via the snowball method, and data analysis was done through 3 coding steps with MAXQDA2020 software. According to research results, entrepreneurial empowerment of employees (knowledge, skills, motivation) can be done through entrepreneurial training. For this purpose, the antecedents include: institutionalizing entrepreneurial culture, institutionalizing entrepreneurship education, new electronic technology, changing business model, developing digital economy, problem- solving, responding to environmental changes and the propellant in entrepreneurial training including: institutional and legislative factors, effective communication with the university, BLOCKCHAIN technology, CRYPTOCURRENCIES, global mega-trends, identify entrepreneurial opportunities, shared economy, privatization, coaching, educational needs assessment, holding seminars, exhibitions. Entrepreneurial employees face a number of factors at both an individual and organizational levels. Furthermore, the implications of entrepreneurial training in empowering employees in the banking system were determined as follows: national and international implications, were identified.

  Keywords: : Entrepreneurial Training, Employee Empowerment, Entrepreneurial Empowerment, Banking system
 • Shapur Anvari, Mohammad Atai *, Habebolah Taherpur Kalantary Pages 43-53

  Entrepreneurial behaviors play a cardinal role in achieving highly radical innovations and absolute competitive advantages by businesses and nations. Reviewing the literature around entrepreneurial behaviors leading success shows there is not a satisfactory separation between factors and behavioral aspects. Using a grounded theory approach, in this article, twenty Startups and Stablished Entrepreneurs seat in the Academic Science and Technology Park interviewed and data analyzed through three phase coding process. Both reliability and validity measures of data gathering tool were at a satisfactory level and this has been confirmed by experts. Results of the analysis interviews show that entrepreneurial behavior, triggered by predicting factors, can be categorized into four distinct groups. These groups include Informational behaviors, Relational and network-building behaviors, Strategic management behaviors and Executive management behaviors. This study also provides the reader with macro and micro-level environmental factors affecting entrepreneurial behaviors and classified the success criteria divided into both objective and subjective criteria.

  Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial behavior, Success, Startups, Established Entrepreneurs, Science, Technology Parks
 • Tahereh Torkashvand, Fatemeh Saghafi *, MohammadHossein Darvish Motevali, Nazanin Pilevari Pages 55-71

  Analyzing and predicting efficiency in industries is very important in order to evaluate the performance of units and plan to improve their performance. Poultry industry, as one of the strategic and complex industries, has taken an important part of the food chain basket of the societies, and from this point of view, the analysis of its supply network is very important.In this research, using the network data coverage analysis model and data mining, research gaps in the field of measuring and predicting the efficiency of the green supply chain in the poultry industry have been covered. This research is descriptive and survey in terms of its practical purpose and in terms of the nature of implementation, which is done by developing mathematical models in the field of data coverage analysis.First, using the Delphi approach, the effective indicators were identified and screened based on the opinion of experts, and then a new mathematical model was presented based on the coverage analysis of network data. In the following, the efficiency of 9 chains was evaluated in five years using the alpha cut method based on the enveloping analysis method of fuzzy data. The results showed that the presented model is able to evaluate the efficiency of the green and multi-level supply chain of the poultry industry in consecutive years.

  Keywords: Green Supply Chain, Poultry Industry, Data mining, Network data envelopment analysis
 • Tahereh Marzdashti, Nasrin Jazani *, Javad Mehrabi Pages 73-94

  There are different approaches to strategic human resource management. One of the latest approaches for businesses in today’s competitive era , is customer orientation alongside raising the competencies of managers. However , human resource management with customer-oriented approach and raising manager’s competencies has not been given much attention to . Therefore this study has taken place with the goal of designing a strategic customer-oriented human resource model and also raising managers’ competencies in Iran’s banking system. This is an applied research regarding its goal and its using a mixed method which has an exploratory approach. The community of the qualitative sector is university professors in the field of human resource management as well as experts in the state banking system in Keshavarzi Bank and the statistical population .To collect data, the method of library review and interviews with experts and finally distribution of questionnaires has been used .The analysis of findings in the qualitative stage was performed with the thematic analysis approach and Nvivo 12 software, and the results showed that there are 250 sub-themes in 7 main-themes and in the quantitative stage, confirmatory factor analysis and structural equation modeling with LISREL software was performed. The results showed that five main factors including customer-oriented human resource functions and relationship,customer-oriented organizational culture , external factors , customer-oriented strategic resource and customer-oriented human resource results , characteristic individual and interpersonal components are effective in designing a customer-oriented strategic human resource model and raising managers’ competencies .

  Keywords: Competencies, Customer Orientation, Strategic Human Resource Management, Organizational Culture
 • Parinaz Arabzadeh, Hamed Rahmani *, Ali Mohtashami Pages 95-107
  Companies' efforts to gain more market share and maintain survival have made the integration of companies to use each other's ability as a parent company. One of the main concerns of the parent company is how to control the subsidiary businesses. The present study has been carried out by purpose of design an intelligent model for corporate control strategies with emphasis on the interaction of the parent company with subsidiaries in Holding TAPIKO. This research is applied in terms of purpose and in terms of method, descriptive-follow-up research. Research data includes documentation received from literature and indexed articles in Scopus and Science Direct, as well as semi -structured interviews. First, using qualitative content analysis methods of interviews and articles were coded in maxqda2020 software, 28 sub -categories in the form of 8 short -term profitability categories, long -term profitability, distinctive capability, market trends, fitness, company size, power size, power Politically identified. The following comments were used to identify the coefficients of the importance of components and write fuzzy rules, and were designed using MATLAB software and fuzzy inference system (FIS), which included 31 fuzzy rules. The model was implemented in 3 modes of cellulose, tires as well as petrochemicals. The results of the research for cellulose and tire companies indicate less financial control strategy and interference, and for petrochemical subsidiaries, it shows strategic control and greater interference by the maternal firm. The result of validation review through Surface analysis also indicates the appropriate model validity of the model.
  Keywords: Corporate Control, parent company Interaction, Strategic Planning, Strategic Control, financial control
 • Fariba Bakhshi, Alireza Shahraki * Pages 109-131
  The purpose of this study is to investigate the effect of innovation on customer participation and citizenship behaviors with the mediating role of customer interaction in the Bank of Industry and Mine. This research is A survey research in terms of practical purpose and method. The statistical population of the study included the customers of Bank of Industry and Mine across the country and the number of sample members was 384 who were selected by simple random sampling method. A questionnaire was used to collect data. Data analysis was performed using structural equation modeling method and SPSS and AMOS software were used to implement the model. According to the findings of this study, customer innovation and interaction have a positive relationship with customer participation and citizenship behaviors. In addition, customer interaction mediates the relationship between innovation and customer participation and citizenship behaviors. This study expands on the current knowledge about establishing customer relationships and collaboration with organizations, especially in the field of banking, and examines the relationship between innovation, customer interaction, and customer participation and citizenship behaviors. The results of the study show the serious direction of bank managers in terms of innovative methods and customer relationship management.
  Keywords: Customer Participation Behaviors, Customer Citizenship Behaviors, Innovation, Customer Interaction, Bank of Industry, Mine
 • Hediye Soltanie, Ali Badizadeh *, Mohammad Azizi Pages 133-147

  The purpose of this research is to design a framework for the continuous use of Internet taxis as an example of a shared economy and a technology-oriented model based on the theory of technology acceptance and use. In order to conduct this research, the method of meta-composite studies, which is a kind of systematic study method, was used. Four hundred and eighty scientific documents were obtained by searching the Scopus database and after removing the articles based on Sandusky and Barroso (2006) model, finally 49 articles were selected for final review. In this research, open coding method of Strauss and Corbin (1990) and MAXQDA2018 software were used for data extraction and coding. The results of the research indicate the existence of twenty-eight sub-fields (one field was rejected in the validation of experts' opinion) in the form of four main fields including expected performance, expected effort, social impact, facilitating conditions among the articles. Finally, the model resulting from this research has been presented.

  Keywords: continuous use, internet taxi, sharing economy, Tehran City
 • Dariush Dehghan, Rasool Aghadavood *, MohammadReza Dalvi Esfahan Pages 149-171

  The current research is a descriptive-analytical type of research and is practical in terms of its purpose. The statistical population of the research included 12 specialists and experts in the petrochemical industry, who were selected based on the homogeneous sampling method as one of the qualitative sampling methods. . In this study, 22 indicators were confirmed through the method of identification theme analysis and the fuzzy Delphi method, and the indicators were finally examined using the method of structural-interpretive equations and scenario analysis. The results of the research identified 6 important levels in identifying effective factors in attracting and hiring generation Z employees. In the first level, 5 indicators (merit selection index, organizational selection system improvement index, organizational attractiveness index, highlighting goals and values index, index of creating an environment of accountability and acceptance of transformational managers) were determined and finally variables of needs assessment and public information, attractive Making a job for generation z, measuring the capacity and efficiency of a person when hiring, measuring people's computer skills,, applying for a job online and building a personal brand were identified as the most fundamental elements of the model. And 21 sub-indicators were identified, which are the scenarios of measuring the capacity and efficiency of a person when hiring, applying for a job online and building a personal brand, giving benefits according to the scientific and skill capabilities of the job, planning the design of attractive jobs based on the science and capabilities of the next generation.

  Keywords: Scenario, absorption, utilization, generational gap, generation z, Bushehr petrochemical industries
 • Omid Mehri Namakavarani, Hossein Kazemi *, Farzin Rezaei, Reza Ehtesham Rasi Pages 173-180
  In the present industrial environment of the country (Iran), the issue of supply chain is among the discussed topics. However, the supply chain in a company will only have a competitive power when having strong and competitive components and an ideal stability as well. The present research is mainly aimed at identifying and ranking the enablers in the smart supply chain through using multi-criteria decision-making tools. This research’s case study includes four Petrochemical companies, Nouri, Jam, Khark, and Pardis during the solar year 1400 (2021-2022). The importance of each of the aforementioned enablers in the smart supply chain was investigated according to the relevant questionnaires; given the ranking of the enablers’ importance in the smart supply chain and in accordance with the experts’ opinions, seven factors were chosen as the key enablers of the smart supply chain, including big data skills and knowledge, appropriate and feasibility studies to help choose and use big data techniques, product tracking and localization, transparency and visibility, electronic supply chain management, data transfer improvement, and effective and cost-effective development, as well as the weight of data integrity technology. At the next stage, these options’ performance in the realization of supply chain enablers was assessed. WASPAS method was the proposed technique to this end, based on which, Khark Petrochemical Company, Nouri Petrochemical Company, Pardis Petrochemical Company, and Jam Petrochemical Company were respectively introduced as the final ranking based on the relevant enabler indicators.
  Keywords: Supply Chain, enablers, Weight Production Model, Weight Sum Model