فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال پنجم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالحسن حسین زاده*، ابراهیم فیاض، احمد نادری صفحات 1-18

  سینما امروزه به مثابه اندیشه و کنشی اجتماعی در بستر تحولات جامعه مطالعه می شود. از جمله مکاتب فکری که با آغاز موج نوی سینما شکل گرفت و تاثیر بسزایی در سینمای ایران داشت جریان سوریالیسم است. این پژوهش با تحلیل نشانه شناختی گفتمانی دو فیلم هامون (داریوش مهرجویی) و خانه ای روی آب (بهمن فرمان آرا) سعی در کندوکاو و مداقه در جریان سورءالیسم و ارتباط آن با بسترهای اجتماعی جامعه ایران دارد. طبق روش نشانه شناختی گفتمانی، این آثار دارای شاخصه های سینمای سوریالیستی شامل عناصر ذیل است: ریالیسم سیاه، سیالیت دال های مرکزی، شگفتی، آشفتگی و ابهام، ناامیدی و عدم تصور آینده برای نسل های جامعه، نقد افراطی مذهب و قشر متدین جامعه. همچنین جبرگرایی مکانیکی، آزادی، زوال نسل ها، تلفیق سوژه و ابژه و بی تعهدی و خودخواهی و سرگردانی از جمله دال های پیرامونی جریان سوریالیستی سینمای ایران است که در این فیلم ها بازنمایی شده است. این اصول در نظام نشانه شناختی شش گانه تصویری، حرکتی، گفتاری، نوشتاری، آوایی و موسیقایی در تحلیل متن آثار و بررسی زمینه زمانی و مکانی و بینامتنیت نیز تبیین شده است.

  کلیدواژگان: سورئالیسم، زوال، یاس، گفتمان، جبرگرایی
 • پیام زین العابدینی*، حوری شفیعیون صفحات 19-35
  کلیشه سازی جنسیتی تمهیدی است که در واقع نمایی و برساخت پدیده های پیرامون نقش داشته و در جهت دهی افکار عمومی اثر گذار است. رسانه ها این تمهید را دستمایه قرار داده و در ترویج، شکل دهی و تهییج مخاطبانشان از آن استفاده می کنند. سینما از مهمترین ژانرهایی است که به مدد کلیشه سازی جنسیتی سعی در بازنمایی تصاویر خاصی از جهان زنانه و ارتباط آن با جامعه مردسالار دارد. سینما به دلیل ویژگی های بارز خود یعنی واقع نمایی، همدلی، همذات پنداری و گریزخواهی، به عنوان رسانه ای دیداری و کاربردی در فرآیند ارتباطات تلقی می شود و مخاطبان زیادی دارد. به همین دلیل است که مدیران و کارشناسان این صنعت باید دانش و آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند ارتباطات مناسبی را با مخاطب برقرار کنند. تاریخ سینمای ایران گویای آن است که هیچگاه از پرداختن به کلیشه های جنسیتی مبرا نبوده است. پژوهش حاضر با هدفی کاربردی کلیشه سازی جنسیتی را در سینمای ایران مورد مداقه قرار داده و مسیله ی اصلی آن واکاوی نمایش زنان در سینمای پس از انقلاب می باشد. روش تحقیق کیفی با رویکردی توصیفی تحلیلی است و به شیوه جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و آرشیوهای صوتی و تصویری انجام شده است. از این روی برای آشکارسازی مسیله پژوهش فیلم های ریحانه، عینک دودی، گیس بریده، رسوایی که پس از انقلاب تولید و پخش شده است بر مبنای گزینش هدفمند از موارد مطلوب انتخاب و بر اساس مبانی نظری پژوهش تحلیل کرده است.
  کلیدواژگان: بازنمایی، برساخت، کلیشه سازی، جنسیت، زنان
 • افشار کبیری*، ئه سرین شافعی صفحات 36-54

  این مطالعه تلاشی برای واکاوی بازنمایی سوژه زن در محتوای روایی و تصویری سینمای نمایش خانگی در سریال مانکن است. بدین منظور، با به کارگیری رویکرد برساخت گرا در نظریه بازنمایی ریجارد دایر و استوارت هال، به منزله چارچوب نظری و با استفاده از روش تحلیل نشانه شناختی فیسک در سه سطح رمزگان واقعیت، بازنمایی و ایدیولوژی، سریال مانکن تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کدهای ایدیولوژیک این سریال ترکیبی از رمزگان چندگانه است که در کنار هم شخصیتی طبقاتی از  زن سریال را نشان می دهند. از جمله رمزهای این مجموعه می توان به زندگی لوکس، قانون گریزی، فردگرایی، نفع گرایی و آنارشیسم اشاره کرد. زن طبقه مرفه در سریال مانکن دنبال مد، اسراف، تنوع و زندگی لوکس است. در مقابل، زنان طبقه متوسط ​​یا پایین به نوعی بازنمایی آشفتگی زنان تنها در جامعه است که قادر به یافتن راه حل درست و اصولی برای رسیدن به خواسته های خود نیستند و بنابراین گمراه شده اند. برای زنان تنها در خانواده که سرشار از خودخواهی و منفعت طلبی هستند، سریال مانکن چاره ای جز اعتماد به جنایتکاران جامعه و روسپی گری باقی نمی گذارد و حتی به گونه ای، شیوه هایی متفاوت از خود فروشی زنان و مردان را برای جامعه ایرانی- اسلامی بازنمایی می کند.

  کلیدواژگان: بازنمایی، رمزگان، ایدئولوژی، سوژگی، طبقه متوسط، منفعت طلبی
 • احسان آقابابایی*، فاطمه السادات فاطمی، وحید قاسمی صفحات 55-70
  مصرف نه صرفا یک روند اقتصادی منفعت گرایانه، بلکه امری اجتماعی و شامل نشانه ها و نمادهای فرهنگی است. به همین نسبت مصرف فیلم و سینما متمایز از تعینات اجتماعی و فرهنگی نیست. هدف مقاله حاضر آن است که به تبیین جامعه شناختی مصرف فیلم و سینما در شهر اصفهان بپردازد. چارچوب نظری مقاله با محوریت نظریه فرهنگی پی یر بوردیو و اضافه کردن برخی از متغیرهای مغفول در اندیشه وی تدوین شده است. برای نیل به هدف اصلی، روش پیمایشی در پارادایم پوزیتویسیتی اقتباس می گردد. جامعه آماری شامل 1972660 نفر، حجم نمونه برابر با 401 نفر و شیوه نمونه گیری از نوع سهمیه ای است. به منظور آزمون فرضیات و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری، از مدل های رگرسیونی ساده و چندگانه با متغیر پنهان، ضریب همبستگی پیرسون و مدل همبستگی، آزمون تحلیل واریانس یا آنوا و آزمون تی نمونه های مستقل برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. با توجه به یافته های این پژوهش سرمایه فرهنگی و مولفه های آن (عینیت یافته، تجسم یافته، نهادینه شده)، دانش سینمایی، گروه های مرجع و سرمایه اقتصادی بر مصرف فیلم و سینما تاثیرگذار بوده اند، اما متغیرهای جنسیت، قومیت، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات بر مصرف فیلم و سینما تاثیر معناداری نداشته اند. متغیر دانش سینمایی نقش میانجی جزیی در رابطه بین سرمایه فرهنگی و مصرف فیلم و سینما داشته اما متغیر سرمایه فرهنگی به عنوان میانجی، نقشی در رابطه بین سرمایه اقتصادی و مصرف فیلم و سینما نداشته است. با توجه به مدل کلی پژوهش نیز می توان چنین استنباط نمود که به طورکلی 40 درصد واریانس متغیر مصرف فیلم و سینما توسط متغیرهای مستقل این پژوهش تبیین شده است.
  کلیدواژگان: مصرف، سرمایه فرهنگی، دانش سینمایی، گروه های مرجع
 • شیدا نصیری*، مرضیه پیراوی ونک صفحات 71-84
  نورمن برایسون(1949) از نظریه پردازان حوزه فلسفه و تاریخ هنر معاصر است که با تکیه بر اندیشه هال و مطالعات فرهنگی و اهمیت بحث تصویر در این حوزه طرح فلسفی خود را پیش می برد. برایسون دغدغه بازنگری در مفهوم تاریخ هنر دارد و معتقد است پرداختن به تاریخ هنر راهی است برای بازاندیشی در نفس تاریخ از رهگذر هنر که بازاندیشی در وضعیت کنونی را نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت به شناخت فرهنگ راه خواهد برد. به گفته برایسون اگر تاریخ هنر بخواهد به واقع نقش تاثیرگذاری در نسبت با شرایط امروزی فرهنگ داشته باشد باید از خلال پژوهش های انتقادی نسبت به گذشته خود بازنگری کند و به شیوه های بروز و تکوین تجربه های هنری به ویژه در بحث تصویر متوجه گردد. بنابراین برای بازنگری در مفهوم تاریخ هنر لازم است به هسته مرکزی آن یعنی تصویر پرداخته شود و شیوه نگرش به تصویر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا به این ترتیب پروژه کلی برایسون تکمیل گردد. تحلیل تصویر به طور سنتی از طریق روش شناسی هایی انجام می گیرد که به باور برایسون خود عامل ایجاد فهم نادرست تاریخ هنر و به بار آمدن وضعیت موجود هستند. در میان روش شناسی ها برایسون به طرز ویژه بر نقد مبتنی بر فرم و نقد مبتنی بر بازنمایی تاکید می کند که در تحلیل تصویر با تنزل آن به امری ایستا، پیوند آن با بافتار جامعه و فرهنگ را نادیده انگاشته و به همین جهت تحلیل ارایه شده توسط آنها نیز ابتر باقی می ماند. پژوهش حاضر با بهره جویی از آراء برایسون به مسیله، به نقد دو روش تحلیل فرمالیستی و بازنمایانه در مواجهه با آثار نقاشی می پردازد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی است که ضمن توصیف روش های تحلیل ذکر شده به تحلیل آنها وارد می شود و در نتیجه با رویکردی نقادانه آنها را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه حاصله از این پژوهش نشان می دهد که نگرش های فرمالیستی و بازنمایانه به نقاشی هنگام نقد به شکل پیش فرض نقاشی را به مثابه تصویری می دانند که در یک لحظه بار معنایی خود را آشکار می کند و بر پایه یک فرم یا بازنمایی یک امر استوار است که برای همگان در لحظه قابل درک و دریافت است. حال آنکه به باور برایسون تصویر یک موجودیت ایستا و نامتحرک نیست و در طول زمان بسط می یابد، چرا که بر فرهنگ بنا شده است و یک سویه مهم در آن فهم مخاطبی است که خود او نیز بر آمده از فرهنگ است و پروسه دیدن و نگاه کردن وی دایما در حال بازبینی و بازآرایی ادراکات و دریافت های خویش است.
  کلیدواژگان: نورمن برایسون، نقد فرمالیستی، نقد بازنمایانه، تحلیل نقاشی، نقد فرهنگی
 • رضا خزاعی*، سید رضا حسینی صفحات 84-96
  نقش برجسته ی بیستون یکی از قابل توجه ترین حجاری های دوران هخامنشی است؛ یگانگی آن بدین جهت است که به لحاظ جانمایی و موضوع خاص، با سایر نقوش برجسته دوران هخامنشی قابل تمایز است. نقش برجسته بیستون روایت گر سرکوب شورشیان و یاغیانی است که در زمان داریوش، داعیه ی بردیا را داشته اند و داریوش به کمک برخی دست به سرکوب آنان در نقاط مختلفی از گستره ی حاکمیتی هخامنشیان می زند و در این سنگ نگاره به گونه ای متفاوت، شرح این پیروزی ها شده است. هدف از این پژوهش، خوانش نمودهای سرکوب بر نقش برجسته بیستون، برپایه نظریه شمایل شناسی پانوفسکی بوده و برآن است تا با بهره گیری از روش های تحلیلی این رویکرد؛ و بهره گیری از متن کتیبه بیستون، پس زمینه های اجتماعی و سیاسی عصر داریوش را مورد واکاوی قرار دهد. روش این پژوهش بر مبنای ماهیت توصیفی- تحلیلی مبتنی بر نظریه پانوفسکی است. شیوه ی جمعآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل کیفی بوده است. یافته های و نتایج حاصل از پژوهش، گویای آن است که گفتمان حاکم بر این نقش برجسته، گونه ای از خشونت طلبی را نشان می دهد. همچنین حاکی از رویکرد مانیفستی داریوش در طرح ریزی و اجرای نقش برجسته بیستون است. که با تبیین عوامل شکل گیری این نقش برجسته و همچنین تحلیل و تفسیر نقوش انسانی با توجه به زیر متن اجتماعی و سیاسی آن دوره، کارکردی پروپاگاندا گونه را برای آن می توان متصور شد.
  کلیدواژگان: نقش برجسته، بیستون، سرکوب، شمایل شناسی، پانوفسکی
 • میلاد امیدی، مرضیه آزاد ارمکی*، امید رهایی صفحات 97-112
  در بررسی و تحلیل معماری بخصوص معماری سنتی، شناخت محیط حایز اهمیت است. در نظریه سازماندهی محیطی که به عنوان مقدمه شناخت محیط معرفی می گردد، انسان در پی نظم و معنا بخشیدن به محیط اطراف خود و در جهت ارایه معانی ذهنی و تنظیم روابط با محیط می باشد تا باایجاد محیطی مضبوط، علاوه بر پویایی، تعامل با دیگران را نیز فراهم کند. مفهوم محیط از نگاه راپاپورت، برگرفته از فرهنگ و فعالیت های اجتماعی، برآیندی ساختارگرایانه از فضا، زمان، معنا و روابط و مجموعه ای از مولفه های ثابت، نیمه ثابت و عناصر غیرثابت در محیط اجتماعی است که انطباق مولفه های چهارگانه در معماری سنتی و بومی بیشتر از معماری مدرن می باشد. در این پژوهش و با هدف بررسی و شناخت مولفه های محیطی و دانش های بکارگرفته شده در بناهای سنتی و نوع تعامل انسان ها در گذشته با محیط و جهت انتظام محیط و فضاهای موجود، مجموعه نارنجستان قوام شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، نظریات و دیدگاه های راپاپورت در باب محیط و بخصوص نظریه سازماندهی محیط وی و مولفه های آن استخراج گردید. سپس با مشاهده میدانی مجموعه نارنجستان، به بررسی و انطباق بنا با مولفه های نظریه پرداخته شد. نتیجه اینکه عناصر کالبدی، نقش پررنگی در سازمان فضایی بنا دارد و انتظام فضایی نیز بر معنا، زمان و ارتباطات تاثیرگذار است. همچنین به تایید تطابق نظریه و اصول چهارگانه سازماندهی محیطی با معماری سنتی و بومی کمک می کند.
  کلیدواژگان: راپاپورت، نظریه، سازماندهی محیط، نارنجستان قوام، نظم فضایی
 • زهرا مرادی*، رضا معصومی راد، مظفرالدین شهبازی صفحات 113-132
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با هدف کشف قواعد عاطفی زنان در کنش های متقابل اجتماعی و شیوه های برسازی این قواعد در فرایند دیالکتیکی کنشگر و موقعیت اجتماعی در رمان های شهرنوش پارسی پور انجام شد. روش تحقیق، نظریه‏ زمینه ‏ای است که براساس آن رمان های منتخب این نویسنده بررسی و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مقولات و نتایج نظری استخراج گردید. رمان‏های پارسی‏ پور به دلیل محوریت زنان به عنوان قهرمان های پروبلماتیک و تمرکز بر مسایل زنانه، از جمله مقاومت آنان در برابر سلطه مردانه در فضاهای عمومی، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که منظومه‏ احساسی زنان بعنوان یکی از مقوله ‏های اساسی در رمان‏های پارسی‏پور وجود دارند و مقولات دوگانه‏ های عاطفی و آگاهی عاطفی در برسازی کنش‏های عاطفی زنان نقش موثری ایفا می ‏کنند. فرایند کنش‏های مبتنی بر عواطف در میان زنان نیز با مقوله ‏های رفتار احساسی، محدودیت‏های کنش‏گری، موانع بروز احساسات، مدیریت عواطف و تاب‏آوری شکل می‏ گیرند. در اغلب موقعیت ‏های اجتماعی زنان به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به بازتولید الگوهای کنشی موجود می‏ پردازند. اما تغییر پایگاه اجتماعی در میان زنان موجب ارتقای آگاهی عاطفی شده و زنان در مواجهه با دوگانه ‏های عاطفی، مدیریت عواطف خود را به صورت خلاقانه در دست می ‏گیرند و دست به خلق کنش‏های جدید می‏ زنند.
  کلیدواژگان: الگوهای ارتباط عاطفی، قهرمان پروبلماتیک، فضای عمومی، سلطه مردانه
 • روزبه میرزایی، فاطمه شاهرودی* صفحات 133-148
  گستره وسیع فرهنگ را می توان به فرهنگ رفتاری، دیداری، گفتاری و همچنین شنیداری تقسیم کرد. فرهنگ شنیداری کلیه اصواتی است که افراد جامعه به شکل انتخابی یا غیرعامدانه، در اثر عوامل انسانی یا طبیعی می شنوند. موسیقی بخشی از فرهنگ شنیداری بوده که فرهنگ شنیداری موسیقی نامیده می شود. تا دوره قاجار، فرهنگ شنیداری موسیقی ایرانی ریشه در اصالت های فرهنگی- هنری خود داشته که با ورود مدرنیته به ایران دچار گسست از معیارهای اصیل خود می شود. اطلاق معیار اصیل در حوزه موسیقی ایران شامل ارکان شعر، سازبندی، ساختار موسیقی و چیدمان نغمات می شود که ریشه در فرهنگ و هنر ایرانی داشته باشد. منظور از موسیقی ایرانی (کلاسیک، سنتی یا اصیل) موسیقی است که نمایانگر یک هویت موسیقی واحد و معیاری برای شناسایی موسیقی کشور باشد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه عواملی باعث گسست فرهنگ شنیداری موسیقی ایران از معیارهای اصیل خود از دوره ناصری تا پهلوی اول شده است. روش تحقیق از نظر شیوه تحلیل به صورت کیفی و از لحاظ ماهیت از نوع تاریخی و توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد عواملی چون تحولات اجتماعی، سیاست ها و قوانین فرهنگی- هنری و نظام آموزشی در گسست فرهنگ شنیداری موسیقی ایرانی از اصالت های آن دخیل بوده اند که به دلیل تاثیر و تاثر عوامل مذکور و همپوشانی برخی از آنها با یکدیگر، این عوامل در ذیل چهار عامل کلی تجددگرایی، مراسم های مذهبی، حذف آموزش سازهای ایرانی در دوره پهلوی اول و رواج آموزش نت محور طبقه بندی و تحلیل شد.
  کلیدواژگان: اصالت در موسیقی، فرهنگ شنیداری موسیقی، موسیقی ایران، موسیقی دوره پهلوی اول، موسیقی دوره قاجار
 • عثمان هدایت، مجید موحد*، جهانگیر جهانگیری، کاوه دستوره صفحات 149-166
  هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل زمینه های شکل گیری جریان های اجتماعی_ سیاسی کردستان ایران در  با استفاده از نظریه توسعه ناموزون و مرکب است. سوال اصلی پژوهش چنین بوده که کردستان ایران در دوره پهلوی با وجود ضعف شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چگونه امکان شکل گیری جریان هایی در بافت اجتماعی سیاسی را فراهم نمده است؟. دیدگاه غالب در امر توسعه به معنای کلی، حکم می کند که سطحی از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای شکل گیری جریان های سیاسی اجتماعی لازم است، پس چگونه است که در کردستان ایران در عین وضعیت توسعه نیافتگی، با شکل گیری و تعدد جریان ها مواجه هستیم؟ روش مورد استفاده در این پژوهش، روش جامعه شناسی تاریخی است که متاثر از توالی اصطلاحات درونی خود ایده توسعه ناموزون و مرکب یعنی ناموزونی، ترکیب، توسعه به پیش رفته است. با توجه به مباحث نظری و مطالعات انجام گرفته در مورد کردستان ایران دهه های 40 و 50 ش/ 60، 70م. دست به گزینش داده ها و مباحث زده شده و از اعتبار نظری برآمده از میزان انطباق یافته ها با داده های تاریخی سود جسته ایم. نتایج نشان می دهد که منطق شکل گیری جریان های اجتماعی سیاسی در کردستان ایران نه با ارجاع به تغییرات درون/ بیرونی جامعه کردستان، بلکه براساس تعامل و همزیستی آن با جوامعی شکل گرفت که به لحاظ توسعه ای کردستان ایران وضعیت همزمانی های ناهمزمان قرار داشته است.  بنابراین شکل گیری و بعدا تلاقی جریان ها با هم در کردستان ایران در این موقعیت تاریخی را می توان از سویی ناشی از شلاق ضرورت بیرونی در یک وضعیت ناهمزمان با سیار نقاط و امتیاز عقب ماندگی کردستان در یک وضعیت همزمان با امر بین الملل دانست که این امر با ترکیب و جانشینی امر بین الملل با امر درونی کردستان ایران ممکن گشته است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی تاریخی، روابط بین الملل، جریان های اجتماعی، سیاسی، رویکرد توسعه ناموزون و مرکب، کردستان ایران
|
 • Abolhasan Hoseinzadeh *, Ebrahim Fayyaz, Ahmad Naderi Pages 1-18

  Today cinema examine as thought and action in the context of societal changes. Surrealism is one of the schools of thought that was formed with the beginning of the new wave of cinema and had a significant impact on Iranian cinema. This research examines two films "Hamon" by Dariush Mehrjooi and "House on Water" by Bahman Farman Ara As the prominent films of the surrealist school and analyzes its discourse semiotics. According to the discourse semiotic method, these works have the characteristics of surrealist cinema, including the following elements: "Black realism" and "fluid rationality", which are the “central signs” of surrealist thought Surprise, confusion and ambiguity, despair and lack of imagination for the future generations of society, extreme criticism of religion and religious strata of society, mechanical determinism, freedom, decline of generations, integration of subject and object, non-commitment, selfishness and wandering are the “surrounding signs” that in These films have been represented. These principles have been explained in the six semiotic system (image, movement, speech, writing, phonetic and musical) in the analysis of the text of the works and examination of the temporal and spatial context and intertextuality.

  Keywords: Surrealism, fall, pessimism, Discourse, determinism
 • Payam Zinalabedini *, Hoory Shafieion Pages 19-35
  Stereotyping is a tool that plays a role in the realism and constructivism of the social phenomena and is effective in directing public opinion. The media pays attention to this feature and uses it to promote, shape and motivate their audiences. Gender stereotyping is an example of this behavior that is used in the media, including the art media of cinema, and is used and exploited by filmmakers willingly or unwillingly. By virtue of its salient features, namely, verisimilitude, empathy, identification and escapism, cinema is treated as an objective and practical medium in the process of communications, and has a large-sized audience. That’s why managers and experts involved in this industry need to have sound knowledge and full awareness to be able to establish and facilitate proper communications. Iranian cinema has a long history and isn’t free from gender stereotypes. This research examines gender stereotyping in Iranian cinema with a practical purpose and its main problem is to analyze the representation of women in post-revolutionary cinema.The research method is qualitative with a descriptive-analytical approach and is done by collecting information from library sources and audio and video archives. Therefore, in order to reveal the problem of research that has been produced and disseminated after the revolution,the films Reyhane, Eynak Doudi, Gisboride, Rosvaii have been selected based on a purposeful selection of desirable items and analyzed based on the theoretical foundations of research.
  Keywords: representation, Constructivism, Gender Stereotyping, women
 • Afshar Kabiri *, Asrin Shafei Pages 36-54

  This study attempts to analyze the representation of the female subject in the narrative and visual content of home theater in the Mannequin series. For this purpose, by applying the constructivist approach of Richard Dyer and Stuart Hall’s theory of representation as the theoretical framework and Fisk’s semiotic analysis method in three levels of codes of reality, representation, and ideology, Mannequin series has been examined and evaluated. The research method of this study is a qualitative analysis with an inductive approach. According to the topic and the research problem, deploying qualitative and semiotic methods is the best technique to analyze this topic. The results indicate that the ideological codes of the series are a combination of several codes that together show the class of the woman character in the series. The upper-class female characters in Mannequin series look for fashion, extravagance, variety, and luxury life. On the other hand, the middle or lower-class women in the series are representations of the lone women's turmoil in society who are not able to find the correct and upright ways to achieve their desires and thus go astray. For the single women in the family, who are full of selfishness and self-interest, the Mannequin series leaves no choice but to prostitute themselves and trust in the criminals of society. In summarizing the contents, the following can be mentioned about the Mannequin series: home cinema, which could have been a qualitative alternative to the national television, causes serious damage to the cinema and the culture of our Iranian-Islamic society by turning to such low-quality and worthless series in terms of technical structure and moral themes.

  Keywords: representation, codes, Ideology, Subjectivity, middle class
 • Ehsan Aghababai *, Fatemeh Fatemi, Vahid Ghasemi Pages 55-70
  Abstract  Movie and cinema consumption is not separate from social and cultural determinations. The purpose of this article is sociological explanation of movie and cinema consumption in Isfahan. The theoretical framework of the article is based on Pierre Bourdieu's cultural theory and adding some neglected variables in his thought. In order to achieve the main objective, the survey method is adapted in the positivism paradigm. The statistical population includes 1,972,660 people, the sample size is equal to 401 people, and the sampling method is quota one. Simple and multiple regression models with hidden variables, Pearson correlation coefficient and correlation model, analysis of variance or ANOVA test, and independent samples t-test were used to test the hypotheses. According to the results of this research, cultural capital and its components (objectified, embodied, institutionalized), cinematic knowledge, reference groups, and economic capital have influenced the consumption of movies and cinema, but the variables of gender, ethnicity, marital status, and level of education have influenced the consumption of movies and cinema did not have a significant impact. The variable of cinematic knowledge had a partial mediating role in the relationship between cultural capital and movie and cinema consumption, but the variable of cultural capital as a mediator had no role in the relationship between economic capital and movie and cinema consumption. According to the general model of the research, it can be concluded that in general, 40% of the variance of the movie and cinema consumption variable is explained by the independent variables of this research.
  Keywords: film consumption, cultural capital, Iranian cinema, reference groups
 • Sheyda Nasiri *, Marziyeh Piravi Vanak Pages 71-84
  Bryson(1949)isoneof the theorists in the field of philosophy and history of art in the contemporary era,who advances his philosophical plan by relyingon Hall's ideas and culturalstudies,as well as the importance of image discussion in this field.Bryson pursues the concern of revising the concept of art history and believes that dealing with arthistory is a way to rethink history itself through art,which will also lead to rethinking the current situation and ultimately leadto the knowledge of culture.According to Bryson,if art history wants to have an effective role in relation to the current conditions of culture,it should review its past through critical research and understand the ways of emergence and development of artistic experiences, especially in the image discussion.Therefore, in order to revise the concept of art history,it is necessary to address its central core:the image, and to reevaluate the way of looking at the image in order to complete Bryson's overall project.Image analysis is traditionally done through methodologies and methodologies that,according to Bryson, are the cause of misunderstanding of art history and the current state of art history.Among the genealogical methods,Bryson especially emphasizes form-based criticismand representation-based criticism,which in the analysis of the image by reducing it to a static matter,ignores its connection with the context of society andculture, and that is why the analysis is presented.It remains better by them too.Using Bryson's works and opinions and his point of view on the methodology of painting studyand analysis,the present research criticizes two methods of formalistic and representational analysis in dealing with paintings
  Keywords: Norman Bryson, Formalist method, Representative method, painting analysis, Cultural Analysis
 • Reza Khazaei *, Seyed Reza Hosseini Pages 84-96
  The Bisotun relief is one of the most remarkable carvings of the Achaemenid period; Its uniqueness is that it can be distinguished from other reliefs of the Achaemenid period in terms of location and specific subject. The Bisotun relief narrates the suppression of rebels and insurgents who, during the time of Darius, claimed that Bardia owned the throne. With the help of some Persian aristocrats, Darius started suppressing them in different parts of the Achaemenid empire. In this relief, the description of these victories is engraved differently. This research aims to read the manifestations of repression on the Bisotun relief, based on Panofsky's iconography theory, and analyze the Darius era's social and political background using this approach's analytical methods and the text of Bisotun relief. The method of this descriptive-analytical research is based on Panofsky's theory. The information-collecting method is library and field, and the analysis is qualitative. The research findings and results indicate that the existing discourse in this relief shows a type of violence. It also implies Darius's manifest approach in planning and implementing the Bisotun relief. By elaborating on this relief's formation factors and analyzing and interpreting human motifs according to the social and political subtext of that period, it is possible to assume a propaganda function.
  Keywords: Inscription, Bistun, suppression. iconography, Panofsky
 • Milad Omidi, Marzieh Azad Armaki *, Omid Rahaei Pages 97-112
  Knowing the environment is important in architectural analysis. In the theory of environmental organization, which is the introduction to the knowledge of the environment, Rappaport considers humans to give order and meaning to their surroundings in order to provide interaction with others in addition to dynamics by creating an orderly environment. From Rappaport's point of view, the concept of environment is derived from culture and social activities, it is a structural result of space, time, meaning and relationships and a set of fixed, semi-fixed and non-fixed components in the environment, and the adaptation of the four components in traditional architecture is more than modern. In this research and with the aim of investigating and understanding the environmental components and knowledge used in traditional buildings and the type of interaction of humans in the past with the environment and the order of the environment, the Narenjestan Qavam complex in Shiraz will be studied. The present research was extracted by examining the library sources, Rappaport's ideas about his environmental organization theory and its components. Then, with the field observation of Narenjestan Qavam complex, the compliance of the building with the theoretical components was investigated. The result is that the physical elements play a prominent role in the spatial organization of the building and the spatial order also affects the meaning, time and relationships. It also helps to confirm the compatibility of the theory and four principles of environmental organization with traditional and native architecture.
  Keywords: Rapaport, Theory, Environment Organization, Narenjestan Qavam
 • Zahra Moradi *, Reza Masoumirad, Mozaferedin Shahbazi Pages 113-132
  This article is derived from a research that was conducted with the aim of discovering the emotional rules of women in social interaction and the ways of constructing these rules in the dialectical process of the actor and the social position in the novels of Shahrnoush Parsipour. The research method is a grounded theory based on which three stages of open, axial and selective coding were done and theoretical results were obtained. The novels of Shahrnoosh Parsipour were also chosen because of the presence of a problematic hero. The results showed that women's emotional system exists as one of the basic categories in Parsipour's novels, and two categories of emotional duality and emotional awareness play an effective role in building women's emotional actions. . The process of actions based on emotions among women are also formed with the categories of emotional behavior, limits of action, obstacles to the expression of emotions, management of emotions and resilience. In most social situations, women consciously or unconsciously reproduce the existing action patterns. However, the change in the social base among women has led to the promotion of emotional awareness, and when faced with emotional dualities, women creatively manage their emotions and start creating new actions.
  Keywords: women's emotional communication patterns, Novel, Shahrenoush Parsipour, problematic hero
 • Roozbeh Mirzaei, Fateme Shahroodi * Pages 133-148
  Culture encompasses various dimensions, including behavioral, visual, oral, and auditory aspects. The auditory culture focuses on the sounds that individuals intentionally or unintentionally encounter in their lives. Within this context, musical auditory culture pertains to the music that people hear within a society. However, the auditory culture of Iranian music experienced a significant departure from its original standards since the Qajar period and the advent of modernity in Iran. The original standards of Iranian music encompass elements such as poetry, composition, musical structure, and song arrangement, rooted in Iranian culture and arts. Iranian music represents a distinct musical identity and serves as a criterion for identifying the country's music, whether classical, traditional, or original. This article aims to explore the factors that led to the divergence of Iranian music's auditory culture from its original and authentic standards from the Naseri Era to the First Pahlavi Period. The research methodology employed is qualitative, involving analysis and historical and descriptive-analytical approaches. The necessary information was gathered through library research. The findings indicate that social developments, cultural-artistic policies and laws, and the educational system have contributed to the distancing of Iranian music's auditory culture from its authentic roots. These factors have been categorized and analyzed under four general factors: Modernism, religious ceremonies, omission of Iranian musical instrument education, and the prevalence of note-oriented education.
  Keywords: Authenticity in Music, Iranian music, Musical auditory culture, Music in First Pahlavi period, Music in Qajar period
 • Osman Hedayat, Majid Movahed Majd *, Jahangir Jahangir, Kaveh Dastooreh Pages 149-166
  The purpose of the present study is to study the historical sociology of international relations in the context of the formation of the social-political currents of Kurdistan of Iran in its historical backwardness using the theory of Uneven and compound development. The main question of the research is that Iranian Kurdistan in the [second] Pahlavi period, despite the weakness of economic, social and cultural indicators, how is it possible to form currents in the socio-political context in a state of historical backwardness? The prevailing view on development in a general sense dictates that a level of economic, political, social and cultural development is necessary for the formation of social political currents. So how is it that in Iranian Kurdistan, despite the state of underdevelopment, we are faced with the formation and multiplicity of currents [and consequently their intersection]? The method used in this study is the method of historical sociology that has been influenced by the sequence of internal terms itself, the idea of Uneven and composite development, Uneven, composition, and development. According to the theoretical discussions and studies on the Kurdistan of Iran in the 60s, 70s Data selection and discussions have been made from the theoretical validity of the extent of the findings to the historical data. The results show that the logic of the formation of socio-political currents in Iranian Kurdistan was formed not by referring to the internal/external changes of the Kurdistan society, but based on its interaction and coexistence with societies that have been in a state of asynchronous synchronicity in terms of the development of Iranian Kurdistan. Therefore, the formation and later meeting of currents in Iranian Kurdistan in this historical situation can be on the one hand caused by the whip of external necessity in an asynchronous situation with the movement of points and the Historical Lag of Kurdistan in a simultaneous situation with the international affairs. The international community knew that this was possible by combining and replacing the international affairs with the internal affairs of Iranian Kurdistan.".
  Keywords: Historical Sociology of International Relations, Social -political Flows, Uneven, combined development, Development Approach, Iranian Kurdistan