فهرست مطالب

تولیدات گیاهی - سال چهل و ششم شماره 1 (بهار 1402)

نشریه تولیدات گیاهی
سال چهل و ششم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه احمدی، محمدمهدی شریفانی، امیر موسوی، نگین اخلاقی امیری، مصطفی خوشحال سرمست، خلیل زینلی نژاد صفحات 1-10

  پژوهش حاضر به منظور مقایسه روش های مختلف استخراج RNAکل با کیفیت بالا در پرتقال تامسون ناول می باشد. مرکبات جز یکی از میوه های استراتژیک در ایران محسوب می گردد و یافتن روش مناسب و کم هزینه برای کارهای اجرایی و مولکولی حایز اهمیت است. مواد گیاهی مورد استفاده برای استخراج RNA کل از دو قسمت مختلف پوست (شامل فلاودو و آلبدو) و گوشت پرتقال تامسون ناول از ایستگاه تحقیقات باغبانی قایم شهر، مازندران در سال 1398 جمع آوری شدند. میوه ها بعد از نمونه گیری، در نیتروژن مایع به حالت فریز شده قرار گرفتند و تا زمان استفاده در منفی 80 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل مولکولی، نمونه ها به آزمایشگاه گروه باغبانی گرگان منتقل شدند. و برای مطالعه از سه روش شامل: تریازول، دنازیست غیر ستونی و RNX-PlusTM استخراج RNA کل ارزیابی گردید. به منظور نشان دادن کیفیت و کمیت RNA، بر روی ژل آگارز 1% و با استفاده از اسپکتوفتومتر نانو درآپ در طول موج 230، 260 و 280 تعیین گردید. نتایج با استفاده از طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و آزمون دانکن در سطح معنی دار 5 درصد و با استفاده از نرم افزار SAS 9.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج وجود باندهای ریبوزومی S28 و S18 مجزا و واضح روی ژل الکتروفورز نمایش می دهد و یکپارچگی RNA با باندهای ریبوزومی شارپ بدست آمد. همچنین با استفاده از این روش ها نسبت جذب 280/260، بین 94/1- 80/1 بیانگر این است که، نمونه ها بدون آلودگی پروتیین در RNA استخراج شده بودند. و در نسبت جذب 230/260، بین 14/2- 0/2 نمونه ها بدون آلودگی پلی ساکارید و فنل نشان داده شد. در مقایسه با سایر روش ها، در روش تریازول اختلاف معنی داری مشاهده شد. این روش به طور موفقیت آمیزی باعث جداسازی RNA از دو بخش میوه پرتقال شد. به طورکلی نمونه های جذب 9/1 تا 2 بیشترین خلوص RNA استخراجی دارند و متوسط غلظت RNA در روش تریازول به ترتیب در پوست پرتقال 90/379 (نانو گرم بر میکرو لیتر) و گوشت پرتقال 15/352 (نانو گرم بر میکرو لیتر) داشتند. و کمترین غلظت در روش دنازسیت غیر ستونی به میزان 10/263 (نانو گرم بر میکرو لیتر) در گوشت میوه محاسبه گردید. روش تریازول یکی از بهترین ها برای استخراج RNA کل باکیفیت می باشد. در ارتباط با این روش بیشترین غلظت و خلوص RNA در نمونه های مختلف (پوست و گوشت) پرتقال نشان داد. به طور کلی در نمونه های پوست (فلاودو و آلبدو) غلظت RNA بیشتری بدست آمد.

  کلیدواژگان: استخراج، اسید نوکلئیک، پرتقال، پوست، گوشت
 • محمدرضا فایضی زاده، ناصر عالم زاده انصاری، اسمعیل خالقی، محمد الباجی صفحات 11-23

  تاثیر دو سامانه کشت بدون خاک باز (آبیاری قطره ای) و بسته (تکنیک جریان مواد غذایی تغییریافته) بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و عملکرد میوه دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای (22-4V و امیرا) طی سال 1398 در دانشگاه شهید چمران اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصافی با سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج آزمایش نشان داد که طول میوه، سفتی بافت و غلظت کلسیم میوه در سامانه کشت بدون خاک باز بهتر شد و مواد جامد محلول، لیکوپن، کاروتنویید و غلظت سدیم میوه در سامانه کشت بدون خاک بسته بهتر بود. مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی و غلظت مواد فنولی و غلظت کلسیم و سدیم میوه در رقم امیرا بهتر بود و مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون در رقم 22-4V بهتر شد. محصول میوه در رقم 22-4V (38/29 گرم در بوته) نسبت به رقم امیرا (70/3648 گرم در بوته) بهتر شد. اثر متقابل سامانه کشت بدون خاک و رقم بر غلظت پتاسیم و منیزیم میوه در سطح 1 درصد و ماده خشک میوه در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری داشت. ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه و پلی فنول کل با غلظت پتاسیم میوه همبستگی مثبت داشتند. براساس نتایج این آزمایش سامانه کشت بدون خاک بسته و رقم امیرا باعث افزایش کیفیت میوه گردید و رقم 22-4V باعث افزایش عملکرد درکشت گلخانه ای شد.

  کلیدواژگان: لیکوپن، کاروتنوئید، آنتی اکسیدان، پلی فنول
 • محمد عثمان امرا، محمود رمرودی، علیرضا راشکی، محمد گلوی، میترا جباری صفحات 25-37

  در سال های اخیر گرد و غبار اثر و پیامدهای زیانباری روی درختان خرما در مناطق مختلف داشته است. این پدیده روی کمیت و کیفیت محصول خرما اثرات منفی دارد. در این راستا، پژوهشی جهت بررسی تاثیر گرد و غبار بر کلروفیل برگ، هدایت روزنه ای، درصد تشکیل و ریزش میوه درختان خرما در سه منطقه از شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان با شدت های مختلف گرد و غبار انجام گرفت. انتخاب مکان های مورد مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی و ماهوارهایی به تفکیک غلظت های مختلف گرد و غبار صورت گرفت و منطقه روتک (شدت گرد و غبار بالا)، جالق (شدت گرد و غبار متوسط) و سراوان (شدت گرد و غبار کم) انتخاب شدند. در هر یک از سه منطقه تعداد 5 نخلستان و درون هر نخلستان تعداد 5 اصله درخت خرما با شرایط یکسان انتخاب شدند. جهت اندازه گیری میزان کلروفیل برگ در دو حالت بدون شستشو و پس از شستشو و نیز هدایت روزنه ای از پنج برگ انتخابی، نمونه گیری ها انجام و اندازه گیری ها صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس بیانگر اختلاف معنی دار میزان کلروفیل برگ بعد از شستشو و هدایت روزنه ای در سه منطقه بود. در منطقه سراوان با غبار ناچیز بیش ترین میزان کلروفیل برگ و در روتک با غلظت بالای گرد و غبار کم ترین مقدار آن مشاهده و همچنین مقدار کلروفیل برگ در هر سه منطقه در شرایط شستشوی برگ ها (سراوان در حالت شستشو 94/62) بیش تر از حالت عدم شستشو برگ ها (سراوان بدون شستشو 49/54) بود. میزان کلروفیل برگ در منطقه روتک با غلظت زیاد گرد و غبار در حالت شستشو 05/41 و در منطقه سراوان با گرد و غبار خیلی کم تر و در حالت شستشو 94/62 بود که بیانگر اختلاف معنی دار در مناطق از لحاظ میزان کلروفیل برگ بود. نتایج مقایسه میانگین نشان دهنده کاهش هدایت روزنه ای در مناطقی با میزان بالای گرد و غبار (منطقه روتک) نسبت به مناطقی با گرد و غبار پایین بود. بیش ترین درصد تشکیل میوه (98/92 درصد) در منطقه سراوان با میزان کم گرد و غبار و کم ترین آن (60 درصد) در منطقه روتک با میزان بالای گرد و غبار مشاهده شد. بیش ترین درصد تلقیح (85/98) و کم ترین درصد ریزش (14/1) نیز در منطقه سراوان و کم ترین درصد تلقیح (28/89) و بیش ترین درصد ریزش (17/10) در منطقه روتک مشاهده شد. در کل نتایج بیانگر اثرات منفی غلظت بالای گرد و غبار بر ویژگی های مورد بررسی بود.

  کلیدواژگان: اسانس، جالق، درصد تلقیح، درصد ریزش میوه، روتک، شستشوی برگ
 • فاطمه فیروزی، موسی سلگی، علیرضا خالقی، حسین باقری صفحات 39-50

  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر اسید فولیک و ترکیب بیوچار بر چمن اسپورت تحت شرایط تنش خشکی بود. به همین منظور از دو ماده اسید فولیک (صفر، 250 و500 میلی گرم بر لیتر) و بیوچار (صفر، 20 و 40 گرم بر کیلوگرم خاک) پس از تنش خشکی در دو سطح 100 درصد (آبیاری کامل) و 50 درصد (تنش خشکی) ظرفیت زراعی استفاده شد. پس از اعمال تنش خشکی صفاتی مانند کیفیت ظاهری (تراکم، رنگ، بافت و پوشش) کلروفیل، پرولین و میزان عناصر نیتروژن، پتاسیم،کلسیم و فسفر اندازه گیری شدند. این تحقیق به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1397 و در گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه اراک اجرا شد. کاربرد بیوچار به میزان 20 گرم بر کیلوگرم سبب افزایش میزان پوشش در چمن اسپورت شد. همچنین مشخص شد که تنش خشکی سبب کاهش ویژگی های کیفی رنگ، تراکم، بافت و پوشش چمن شده، ولی سبب افزایش میزان نیتروژن در چمن اسپورت گردید. در این تحقیق کاهش پتاسیم بافت برگ ها با کاربرد بیوچار تحت تنش خشکی مشاهده شد. در حالی که افزایش محتوای پتاسیم با افزایش اسید فولیک در شرایط تنش خشکی مشاهده شد. بیوچار به تنهایی در غلظت 20 گرم بر کیلوگرم سبب افزایش میزان پوشش چمن نسبت به شاهد شد. اما کاربرد بیوچار در شرایط تنش خشکی اثر مثبتی بر صفات مورد مطالعه نداشت و حتی سبب کاهش میزان پتاسیم تحت تنش 50 درصد مشاهده شد. در این آزمایش تنش خشکی باعث کاهش رنگ، تراکم، بافت و پوشش چمن اسپورت شد. کاربرد اسید فولیک تحت شرایط تنش خشکی سبب افزایش میزان نیتروژن و پتاسیم در گونه چمنی مورد مطالعه شد. با این حال بدون کاربرد اسید فولیک و در ترکیب با 40 گرم بیوچار بر کیلوگرم خاک سبب افزایش میزان کلسیم نسبت به شاهد شد. کاربرد همزمان دو ماده بیوچار و اسید فولیک تحت شرایط تنش خشکی باعث افزایش میزان فسفر نسبت به شاهد شد. گرچه بیوچار اثر مثبت بر صفت کیفی پوشش چمن اسپورت داشت، اما تاثیر چندانی بر افزایش جذب عناصر تحت تنش خشکی نشد. بنابراین میزان 20 گرم بیوچار بر کیلوگرم خاک توصیه می شود. با این حال اسید فولیک اثرات مثبتی بر صفت کیفی پوشش چمن اسپورت و افزایش جذب عناصر غذایی تحت تنش خشکی داشت. از این رو غلظت 250 میلی گرم در لیتر اسید فولیک غلظت بهینه و اثرگذار می باشد که در این تحقیق پیشنهاد می شود .

  کلیدواژگان: پرولین، عناصر غذایی، فضای سبز، کیفیت ظاهری
 • شیرین تقی پور، عبدالله احتشام نیا، حسین حکم آبادی صفحات 51-63

  این مطالعه در سال 1400 در دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان و باغ تحقیقاتی تات سبز استان قزوین انجام شد. در این آزمایش به بررسی اثر محلول پاشی های قبل از برداشت کیتوسان (صفر، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) و نانوکیتوسان (صفر، 250 و 500 میلی گرم در لیتر) بر ویژگی های کیفی و حسی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ماندگاری پسته تر رقم ’احمدآقایی‘ در پنج زمان مختلف (صفر، 25، 50 و 75 روز پس از برداشت) در دمای 5/0±4 سانتی گراد و رطوبت نسبی 80 درصد پرداخته شد. نتایج نشان داد که میوه های تیمار شده با نانوکیتوسان 500 میلی گرم در لیتر دارای بالاترین سفتی پوسته (13/8 نیوتن) بودند. کم ترین درصد کاهش وزن در تیمار نانوکیتوسان 250 میلی گرم در لیتر در 25 روز پس از انبارمانی (14/0 درصد) مشاهده شد. همچنین فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در میوه های تیمار شده با نانوکیتوسان 500 میلی گرم در لیتر افزایش یافت. کم ترین میزان فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز متعلق به تیمار نانوکیتوسان 250 میلی گرم در لیتر بود و بیش ترین فعالیت آنزیم گایوکول پراکسیداز در تیمار کیتوسان 1000 میلی گرم در لیتر مشاهده شد. کم ترین و بیش ترین میزان عدد پراکسید، به ترتیب در تیمار نانوکیتوسان 250 میلی گرم در لیتر و شاهد در روزهای صفر و 75 روز پس از انبارمانی به دست آمد. میزان اسیدهای چرب آزاد در طول مدت انبارمانی روند افزایشی نشان داد و در تیمارهای کیتوسان و نانوکیتوسان این روند، کندتر بود، به طوری که کم ترین میزان اسیدهای چرب آزاد در تیمار نانوکیتوسان 250 میلی گرم در لیتر در روز صفر و بیش ترین میزان اسید چرب آزاد در تیمار شاهد در روز 75 انبارمانی مشاهده شد. پسته های تازه پوشش دار شده با نانوکیتوسان 250 و 500 میلی گرم در لیتر به طور معنی داری بالاترین میانگین نمرات حسی را در شاخص بازارپسندی، ظاهر پوست، خندانی و تردی بافت نسبت به شاهد نشان دادند. بنابراین می توان اظهار نمود که کاربرد نانوکیتوسان 250 میلی گرم در لیتر در مرحله قبل از برداشت، با توجه به حفظ ویژگی های کیفی و حسی، و افزایش قابلیت ماندگاری پسته تازه تا 75 روز نسبت به شاهد، و به عنوان یک ترکیب طبیعی و زیست تجزیه پذیر قابل توصیه می باشد.

  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، پسته تر، نانوکیتوسان، ماندگاری
 • نسرین ولی پور، هادی علی پور، رضا درویش زاده صفحات 65-78

  با توجه به اهمیت عنصر روی در بسیاری از فرآیندهای گیاهی، این پژوهش با هدف ارزیابی تنوع با استفاده از خصوصیات فنولوژیکی و بررسی اهمیت این صفات با عملکرد دانه در اثر درجه روز رشد (GDD)، در 64 رقم گندم بهاره تحت شرایط بهینه و تنش کمبود عنصر روی، پژوهشی در سال زراعی 99-1398 در قالب طرح لاتیس ساده در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام شد. مراحل فنولوژیکی شامل تعداد روز تا جوانه زنی، تعداد روز تا سنبله دهی، تعداد روز تا گرده افشانی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و طول دوره پر شدن دانه به همراه GDD آن ها زمانی که 50 درصد نمونه ها در مرحله نموی مربوطه قابل مشاهده بودند، یادداشت برداری شدند. علاوه بر صفات فنولوژیکی تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه نیز مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تحت شرایط بهینه و تنش کمبود روی بین ارقام مورد بررسی از نظر تمامی صفات مورد مطالعه به جز صفت تعداد روز تا گرده افشانی تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. براساس نتایج آماره های توصیفی تحت شرایط تنش کمبود روی صفات عملکرد، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه کاهش و صفات فنولوژیک افزایش داشتند. در میان صفات فنولوژیک، نه تنها صفت تعداد روز تا سنبله دهی تنوع نسبتا بالایی داشت، بلکه براساس نتایج همبستگی و رگرسیون ارتباط معنی داری با عملکرد دانه در شرایط تنش کمبود روی نشان داد. تجزیه به عامل ها نشان داد که در شرایط نرمال چهار عامل اصلی 81/87 درصد از تغییرات کل را تبیین نمودند، به طوری که سهم عامل های اول تا چهارم به ترتیب 38/38، 52/21، 88/15 و 03/12 درصد بود. در شرایط تنش کمبود روی پنج عامل اصلی 68/95 درصد از تغییرات کل را توجیه نمودند، به طوری که سهم عامل های اول تا پنجم به ترتیب 62/34، 48/18، 51/17، 66/14 و 40/10 بود. تجزیه کلاستر ارقام گندم بهاره مورد مطالعه را در شرایط نرمال و تنش کمبود روی به ترتیب در سه و چهار گروه طبقه بندی نمود. براساس نتایج تجزیه کلاستر در شرایط بهینه و تنش کمبود روی، ارقام نیشابور، گلستان و گهر به عنوان ارقام مطلوب و متحمل شناسایی شدند که می توانند در برنامه های به نژادی آتی مورد استفاده قرار گیرند. نتایج حاصل از گروه بندی تجزیه کلاستر براساس نتایج تابع تشخیص کانونیکی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: نیاز حرارتی، مراحل فنولوژیکی، عنصر کم مصرف، بای پلات، تجزیه کلاستر
 • طیبه عطایی نسب، حمیدرضا بلوچی، علی مرادی، محسن موحدی دهنوی صفحات 79-90

  به منظور تعیین اثر پتانسیل های اسمزی ناشی از پلی اتیلن گلایکول و کلرید سدیم بر جوانه زنی و برازش مدل های زمان- رطوبتی و زمان- شوری بذرهای سالیکورنیا دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه یاسوج در سال 1398 اجرا گردید. آزمایش اول تنش خشکی که شامل 13 سطح پتانسیل اسمزی (صفر، 3/0-، 6/0-، 9/0-، 2/1-، 5/1-، 8/1-، 1/2-، 4/2-، 7/2-، 3-، 3/3- و 6/3- مگاپاسکال) و برای ایجاد آنها از پلی اتیلن گلایکول 6000 استفاده شد و آزمایش دوم تنش شوری که شامل 13 سطح غلظت کلرید سدیم با اسمز مشابه آزمایش اول (صفر، 62، 122، 187، 249، 311، 368، 435، 498، 560، 622، 684 و 745 میلی مولار) بود. نتایج خروجی مدل ها نشان داد که ضریب مدل زمان- رطوبتی و زمان- شوری به ترتیب 8/96 مگاپاسکال ساعت و 87/16181 میلی مولار ساعت و آستانه تحمل به خشکی و شوری به ترتیب 28/3- مگاپاسکال و 62/714 میلی مولار بود و مدل زمان- شوری بهتر از مدل- زمان رطوبتی جوانه زنی بذرهای سالیکورنیا را کمی سازی کرد. روند کاهش سرعت و درصد جوانه زنی در تنش خشکی بیشتر از تنش شوری بود. براساس نتایج این تحقیق با استفاده از مدل زمان شوری در مطالعات بیولوژیکی گیاهان هالوفیت تحت تنش اسمزی می توان حدآستانه تحمل و مدت زمان لازم برای جوانه زنی را در غلظت های مختلف نمک به خوبی مشخص کرد.

  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلایکول، شاخص جوانه زنی، کلرید سدیم، هالوتایم، هیدروتایم
 • صادق صالحی نیا، محمدعلی بهدانی، محمدحسن سیاری زهان، حمیدرضا فلاحی صفحات 91-103

  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی شتر و سولفات منگنز بر رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در اراضی تحت کشت چاه ابوذر، شهرستان خوسف اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: کود شتر در سه سطح (0، 10 و 20 تن در هکتار) و سولفات منگنز در چهار سطح (0، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که سطوح مختلف کود شتر و سولفات منگنز و اثر برهمکنش بین آن ها تاثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در خوشه و عملکرد دانه داشتند. به طوری که بیشترین مقادیر شاخص های فوق در تیمار کود شتر 20 تن در هکتار و 90 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز مشاهده شد. بیشترین و کمترین تعداد پانیکول به ترتیب در تیمار 20 تن کود شتر و کاربرد 30 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز و تیمار شاهد بدون استفاده از کود شتر و سولفات منگنز بدست آمد. همچنین طول پانیکول تحت تاثیر اثرات اصلی میزان کود دامی و سولفات منگنز قرار گرفت. به طوری که بیشترین طول پانیکول در تیمار مصرف 20 تن در هکتار کود دامی و تیمار استفاده از 90 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز حاصل شد. اثر سطوح کود دامی بر تعداد پنجه در بوته، تعداد خوشه در بوته و تعداد بوته در متر مربع معنی دار بود اما سایر اثرات بر این صفات تاثیر معنی داری نداشتند و بیشترین میزان تعداد پنجه در بوته، تعداد خوشه در بوته و تعداد بوته در متر مربع در تیمار 20 تن در هکتار کود دامی شتر بدست آمدند. اثرات اصلی سطوح مختلف کود دامی و سولفات منگنز در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه و شاخص برداشت ارزن داشتند اما اثر متقابل این فاکتورها تاثیر معنی داری بر این صفات نداشتند. بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمار مصرف 20 تن در هکتار کود شتر و تیمار 90 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز مشاهده شد. همچنین بالاترین شاخص برداشت مربوط به تیمار 20 تن در هکتار کود شتر بود و همچنین از مصرف 60 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز بیشترین میزان شاخص برداشت بدست آمد. در نهایت می توان نتیجه گرفت برترین تیمارها در این آزمایش مصرف 20 تن در هکتار کود شتر و 90 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز، بودند. در واقع کود دامی با در اختیار قرار دادن تدریجی عناصر و استفاده از عنصر ریز مغذی منجر به بهبود رشد گیاه می گردد. استفاده ازکود دامی از جمله راهکارهای مناسب جهت نیل به کشاورزی اکولوژیک است که می تواند تولیدات کشاورزی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: ارزن، رشد گیاه، عنصر ریزمغذی، وزن خشک گیاه
 • رضا زاهدی پور، آیدین خدایی جوقان، احمد زارع صفحات 105-115

  به منظور ارزیابی اثر دوره های تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد سوخ، اجزای عملکرد سیر و وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر مدیریت تغذیه شیمیایی و آلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1397-1398 در رامهرمز انجام شد. فاکتور اول شامل مدیریت تغذیه (شیمیایی و آلی) و فاکتور دوم شامل 12 تیمار دوره های تداخل و کنترل علف های هرز (0، 20، 40،60، 80، 120 و 160 روز) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مدیریت تغذیه به جزء ارتفاع ساقه سیر برای صفات اندازه گیری شده علف های هرز (شامل وزن خشک علف های هرز باریک برگ، پهن برگ و کل علف های هرز) و صفات سیر شامل قطر سوخ، وزن سوخ، تعداد سیرچه در سوخ و عمکلرد سوخ معنی دار بود. همچنین تیمار دوره های تداخل و کنترل علف های هرز بر تمامی صفات اندازه گیری شده علف های هرز و سیر معنی دار بود. برهمکنشی از تیمارهای مدیریت تغذیه و علف های هرز بر صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. نتایج نشان داد که بین دو مدیریت تغذیه شیمیایی و آلی برای صفات اندازه گیری شده سیر اختلاف معنی داری مشاهده گردید. اکثر صفات عملکرد و اجزای عملکرد سیر در کاربرد کودهای آلی نسبت به کودهای شیمیایی بیشتر بود. همچنین وزن خشک علف های هرز باریک، پهن برگ و کل علف های هرز در شرایط کاربرد کودهای شیمیایی نسبت به کود های آلی 5/11، 9 و 5/10 درصد افزایش یافت. نتایج دوره های تداخل و کنترل علف های هرز نشان داد که با افزایش دوره تداخل علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد سیر کاهش و از دوره تداخل 120 روز عملکرد سیر 100 درصد کاهش داشت و با افزایش دوره کنترل (کنترل در تمام فصل رشد) عملکرد سوخ به بالاترین مقدار خود 3230 گرم در مترمربع رسید. همچنین کنترل علف های هرز به مدت20 روز در مراحل اولیه رشد سیر منجر به کاهش 86 درصدی عملکرد سوخ گردید. نتایج نشان داد که با توجه به حضور علف های هرز و قدرت رقابتی ضعیف سیر در برابر علف های هرز، مزرعه بایستی به مدت طولانی کنترل گردد و استفاده از کودهای آلی به دلیل آزادسازی تدریجی عناصر غذایی به خاک و افزایش ماده آلی در جهت حرکت به سمت مدیریت پایدار کشاورزی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: تداخل علف های هرز، عملکرد سوخ، کشاورزی ارگانیک، کود دامی، ماده آلی، وزن خشک علف های هرز
 • سیده مریم مصباحی، مسعود قاسمی قهساره، سمیه اسماعیلی صفحات 117-127

  به منظور کنترل علف هرز گل قاصدک در زمین چمن فریژکنتاکی، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار و 9 تیمار در شهریور ماه 1400 در فضای سبز دانشگاه شهرکرد انجام شد. تکرارها شامل کرت های با ابعاد 1×1 متر و فاکتورها شاملدو علف کش یو 46-کمبی فلویید و دوپلوسان سوپر و برهمکنش آنها با آیوکسینیل می باشند. علف کش آیوکسینیل 10 روز پس از کاربرد یو 46-کمبی فلویید یا دوپلوسان سوپر به کار رفت. تمام کرت های انتخاب شده آلوده به علف هرز گل قاصدکو تیمارها شامل یو 46-کمبی فلویید در دو سطح 5/1 و 2 لیتر در هکتار (U1.5 و U2)، دوپلوسان سوپر در دو سطح 2 و 5/2 لیتر در هکتار (D2 و D2.5)، برهمکنش آنها با علف کش آیوکسینیل در دو سطح صفر و 2 لیتر در هکتار (I0 و I2) و شاهد (استفاده از آب مقطر به جای سم) بود. نتایج نشان داد کمترین مقدار وزن تر و خشک علف هرز گل قاصدک و بیشترین میزان راندمان کارایی علف کش مربوط به تیمارهای 2 لیتر در هکتار یو 46-کمبی فلویید + 2 لیتر در هکتار آیوکسینیل (U2+I2) و 5/2 لیتر در هکتار دوپلوسانسوپر +5/2 لیتر در هکتار آیوکسینیل (D2.5+I2) بود. این تیمارها، تفاوت معنی داری با تیمار D2+I2 و U1.5+I2 نداشتند. کمترین مقدار رویش مجدد گل قاصدک در تیمار D2+I2 مشاهده شد. بیشترین وزن تر چمن مربوط به شاهد بود که تفاوت معنی داری با تیمار D2+I2 و U1.5+I2 نداشت. مقدار کلروفیلa،b و کل، در تیمارU1.5+I0 نسبت به دیگر تیمارها بیشتر بود. از سوی دیگر در تیمارهایی که قاصدک به طور کامل کنترل شده بود، میزان کلروفیل چمن نیز بالا بود. از این رو، بهبود سبزینگی چمن می تواند به تامین نور بیشتر برای برگ های چمن در اثر حذف برگ های گل قاصدک و یا اثر های فیزیولوژیکی مثبت احتمالی 2,4-D و یاMCPA (موجود در سم یو 46-کمبی فلویید) بر سنتز کلرفیل باشد. به طور کلی، تیمارها در شاخص های کلروفیل کل، کارتنویید، کیفیت ظاهری چمن، وزن خشک چمن تفاوت معنی دار نداشتند. از این رو، بر اساس نتایج این آزمایش به علت وزن بالای چمن، کنترل خوب علف هرز قاصدک و کاهش رویش دوباره آن، تیمارهای 2 لیتر در هکتار دوپلوسان سوپر + 2 لیتر در هکتار آیوکسینیل (D2+I2) و 5/1 لیتر در هکتار یو 46-کمبی فلویید + 2 لیتر در هکتار آیوکسینیل (U1.5+I2) پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آیوکسینیل، یو 46-کمبی فلویید، دوپلوسان سوپر، رویش دوباره
 • فروزان ولدی، جلال خورشیدی، علی اکبر مظفری، یاور وفایی صفحات 129-140

  Ophrys schulzei، گونه ای ارکید است که بخش زیرزمینی آن کاربردهای زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارد. درصد جوانه زنی پایین، شرایط اکولوژیکی خاص مورد نیاز و برداشت های بی رویه و غیر اصولی از این گیاه موجب شده که جمعیت آن در عرصه طبیعی به شدت کاهش یافته و در معرض خطر انقراض قرار گیرد. بنابراین ارزیابی روش های مختلف تکثیر این گیاه به منظور حفاظت برون جای و نیز تکثیر و اهلی سازی آن، از ضروریات است. در این پژوهش، جوانه زنی، تشکیل پروتوکورم و شاخص های رشدی گیاهچه Ophrys schulzei در 5 نوع محیط کشت درون شیشه ای شامل Malmgren،Orchimax ،P723 ، و در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار طی سال های 1398 تا 1400 در مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی دانشگاه کردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. بیش ترین (26/25 درصد) و کم ترین (0 درصد (درصد جوانه زنی به ترتیب در محیط کشت های Malmgren و Orchimax مشاهده شد. پروتوکورم ها در محیط کشت Malmgren زودتر از سایر محیط کشت ها (33/19 روز پس از کشت بذر) بوجود آمدند. در محیط کشت ، پروتوکورم ها پس از بوجود آمدن در همان حالت باقی ماندند و هیچ گونه تغییر قابل توجهی در آن ها مشاهده نشد. مریستم های اولیه در محیط کشت Malmgren، زودتر از دو محیط کشت و P723 (66/105 روز پس از کشت بذر) ظاهر شدند. فقط در سه محیط کشت P723، Malmgren و ، گیاهچه تشکیل شد. بیش ترین وزن پروتوکورم (12/0 گرم) متعلق به محیط کشت Malmgren، و بیش ترین طول ریشه (44/21 میلی متر)، وزن ریشه (19/0 گرم)، وزن اندام هوایی (05/0 گرم)، طول گیاهچه (98/45 میلی متر) و وزن گیاهچه (37/0 گرم)، متعلق به گیاهچه های محیط کشت P723 بود. از نظر تعداد ریشه و طول اندام هوایی گیاهچه، بین سه محیط کشت مذکور تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به طور کلی، از بین محیط کشت های مورد مطالعه، Malmgren و P723 محیط کشت های مناسب تری جهت تولید گیاهچه Ophrys schulzei شناخته شدند.

  کلیدواژگان: ارکید، اهلی سازی، پروتوکورم، Malmgren، Orchimax
 • ماندانا آژند، محسن سعیدی، علی بهشتی آل آقا، دانیال کهریزی صفحات 140-154

  بالنگوی شهری یکی از گیاهان مهم دارویی - روغنی مقاوم به خشکی و مناسب جهت کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. با این وجود تحقیقات اندکی در مورد تغذیه این گیاه در این مناطق صورت گرفته است. به همین منظور پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی طی دو سال زراعی 1397-1396 و 1398-1397 به صورت آزمایش اسپلیت پلات – فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری (تنش کم آبی پس از گل دهی و عدم تنش) در کرت های اصلی، فاکتورهای محلول پاشی (غلظت های صفر، چهار و هشت در هزار سولفات آهن و روی) و زمان محلول پاشی (در ابتدای مراحل رشد رویشی و رشد زایشی) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، با اعمال تنش کم آبی عملکرد دانه و عملکرد روغن نسبت به تیمار عدم تنش کم آبی به ترتیب 24 و 17 درصدکاهش و درصد روغن 8 درصد افزایش یافت. همچنین تنش کم آبی، تعداد روز و نیاز حرارتی تا رسیدگی را به ترتیب 10 روز و 275 درجه روز رشد کاهش داد. اثر محلول پاشی غلظت های 4 و 8 در هزار آهن و روی با توجه به تیمارهای آبیاری و زمان اعمال تیمارهای محلول پاشی در صفات مورد بررسی متفاوت بود. بیش ترین افزایش عملکرد روغن نسبت به تیمار شاهد مربوط به تیمارهای محلول پاشی روی 4 و 8 در هزار در مرحله رشد زایشی بود،که این صفت را به ترتیب از 339 و 283 در شرایط عدم تنش و تنش کم آبی به 539 و 513 کیلوگرم در هکتار افزایش داد. بیش ترین تاثیر تیمارهای محلول پاشی آهن و روی بر افزایش ارتفاع بوته و تعداد روز و نیاز حرارتی تا مرحله رسیدگی مربوط به محلول پاشی غلظت های 4 و 8 در هزار آهن و روی در مرحله رشد رویشی بود. بنابراین در پژوهش حاضر، بالنگوی شهری با دوره رشد نسبتا کوتاه (تعداد روز تا رسیدگی برابر با 115و125 به ترتیب در شرایط تنش و عدم تنش) و منطبق بودن بخشی از دوره رشد با بارندگی های منطقه و حصول عملکرد قابل قبول در شرایط وقوع تنش کم آبی پس از گل دهی می تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای قرار گرفتن در سیستم تناوب زراعی در منطقه مدنظر قرار گیرد. همچنین با در نظرگرفتن اثرات یکسان غلظت های 4 در هزار و 8 در هزار آهن و روی بر عملکرد دانه، محلول پاشی غلظت 4 در هزار سولفات آهن و سولفات روی با توجه به اقتصادی بودن آن در اوایل رشد طولی ساقه و گل دهی می تواند در شرایط تنش کم آبی با هدف تعدیل اثرات نامطلوب تنش و دستیابی به عملکرد مطلوب توصیه شود.

  کلیدواژگان: درجه روز رشد، رسیدگی، روغن، سبز شدن، گل دهی
|
 • Fatemeh Ahmadi, MohamadMehdi Sharifani, Amir Mosavi, Negin Akhlaghi Amiri, Mostafa Khoshhal sarmast, Khalil Zaynali Nezhad Pages 1-10
  Introduction

  Efficient genomic RNA extraction is a basic requirement of molecular biology and the primary step in the study of gene expression. Woody plants are problematic due to the presence of polyphenolics, polysaccharides and other compounds that bind or co-precipitate with the RNA. The present study is to compare different methods of extracting high-quality total RNA in Thomson navel orange. Citrus is one of the most strategic fruits of Iran, finding an efficient and low-cost method is important for executive and molecular works.

  Materials and Methods

  Plant materials used to extract total RNA were collected from two different parts of Thomson navel orange peel (consisting of both flavedo and albedo) and pulp from Ghaemshahr Horticultural Research Station, Mazandaran in 2020. Fruits were frozen in liquid nitrogen after sampling and were stored at -80°C until used. These samples were transferred to the laboratory department of horticultural science and engineering, Gorgan where the samples were applied to analyze the molecular expriment. For this study three methods including of: Trizol, Non-column Denazist and RNX-PlusTM were evaluated for total RNA extraction. In order to show the quality and quantity of RNA, were assessed on 1% agarose gel and using a nano drop spectrophotometer with 230, 260 and 280 wavelength. Results were analyzed using a completely randomized design with three replicates, Duncan test with a significance level of 0.05 using SAS 9.0 software.

  Results and Discussion

  The result showed a distinct 28S and 18S rRNA bands visible on an agarose gel. The RNA integrity was assessed by the sharpness of ribosomal RNA bands. Also by using this protocols, the absorbance ratio at 260/280 was ranged between 1.80 – 1.93 which indicated there were no protein in the extracted RNA. A ratio A260/ A280 ratio from 2.0 to 2.14 indicated a lack of polysaccharides and phenol contamination. Trizol method, which was significantly different than compared to other methods. This protocol was successfully applied to isolate total RNA from the organ of two section fruit. Generally, the samples with a ratio in the range of ~ 1.9 to 2 revealed high purity of the extracted RNA using Trizol and the average concentration of RNA ranged from 379.90 (ng/µl) of orange peel and 352.15 (ng/µl) of orange pulp, respectively.  And concentration was observed in Non-column Denazist method which treated with the lowest concentration (263.10 ng/µl) of orange pulp.

  Conclusion

  The Trizol method was the best choice for extraction of high-quality total RNA. In this respect method represented the highest RNA yield and purity from various samples (peel and pulp) of citrus. However, generally peel samples (flavedo and albedo) produced high concentration total RNA.

  Keywords: Citrus sinensis, extraction, peel, pulp, ribonucleic acid
 • MohammadReza Fayezizadeh, Naser Alemzadeh Ansari, Esmail Khaleghi, Mohamad Albaji Pages 11-23
  Introduction

  Tomato is an economical high value product which is used fresh or processed. Having compound such as fibers, vitamin A, vitamin B, lycopene, carotenoids, ascorbic acid and polyphenols in this product leads to prevent the cancer and cardiovascular diseases. Even though biosynthesis and accumulation of this biochemical matter in tomato fruit when growing is affected by the production conditions such as methods of production environmental factors and plant genetics. Tomatoes produced in a closed hydroponic system have better flavor and marketability. This research is done to show the affects to the physical and chemical characteristics and productivity of two greenhouse tomato cultivars in two open and closed systems.

  Materials and Methods

  In this research the effects of two open (drip) and closed (modified nutrient film technique) hydroponic systems on physical and chemical characteristics and productivity of two greenhouse tomato cultivars (V4-22 cultivar breaded in Shahid Chamran University of Ahvaz and Amira cultivar from Rijkzwaan company of Netherland) was studied as split plot based on a randomized complete block design with three replications in agricultural faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz. The information gathered and correlation between characteristics were analyzed statically by MSTAT-C 1.2 software. To compare the means, Duncan's multi domain test in 5% level was used. Some of the quantitative and qualitative characteristics include productivity, fruit length, fruit diameter and fruit volume, fruit firmness, pH, titratable acidity, total soluble solid, fruit dry matter, lycopene, fruit carotenoids, antioxidant capacity, polyphenols content, concentration of fruit elements such as potassium, sodium, calcium and magnesium were analyzed.

  Results and Discussion

  The results of the experiment showed that the most fruit length, fruit firmness, and calcium concentration were recorded in the plants cultivated in open system and the highest total soluble solid, lycopene, carotenoids and fruit sodium concentration were seen in the closed system. The most antioxidant capacity, polyphenols content, concentration of calcium and sodium were observed in Amira cultivar and the most titratable acidity was recognized in V4-22 cultivar. The maximum yield belonged to V4-22 cultivar (3847/29 g per plant) and minimum yield belonged to Amira cultivar (3648/70 g per plant). The interaction effect of hydroponic system and cultivar on concentration of magnesium and potassium in 1% level and dry matter in 5% level were significantly different. The correlation between Antioxidant capacity, fruit total soluble solids content, vitamin C, lycopene and polyphenols content with potassium concentration was positive and significant.

  Conclusion

  The results showed that V4-22 cultivar had higher yield than Amira cultivar and this is due to the adaptation of this cultivar to the environmental conditions of Ahvaz greenhouse. In this study, crop yield in both open and closed systems was not significantly different and the closed system increased the quality characteristics of fruit including total soluble solids, lycopene and carotenoids compared to the open system. This can be due to the most availability of nutrient solution in the closed system compared to the open system. The lowest capacity of antioxidant and total polyphenols were obtained in V4-22 cultivar. The decrease in production of these secondary metabolites indicates that this cultivar is more compatible with production conditions.

 • Mohammad Osman Omara, Mahmoud Ramroudi, Alireza Rashki, Mohammad Galavi, Mitra Jabari Pages 25-37
  Introduction

  Dust nowadays has harmful effects on palm trees in different areas. This phenomenon has had a negative effects on the quantity and quality of the date crops. So effect of dust on leaf chlorophyll, stomatal conductance and fruit product percentage in date trees has been investigated.

  Materials and Methods

  The study regions were selected by using meteorological data with different dust concentrations. Routak (high dust intensity), Jalqh (medium dust intensity) and Saravan (low dust intensity) were selected. In each of the three regions, five groves and within each grove, 5 palm trees with similar conditions were selected. Leaf chlorophyll traits were measured in two modes without washing and after washing, As well as stomatal conductance of five chosen leaves.

  Results and Discussion

  The results showed a significant difference in leaf chlorophyll and stomatal conductance after washing. Saravan region with the least dust had the highest leaf chlorophyll and Routak with high dust concentration had the lowest chlorophyll. Also, the amount of chlorophyll in all three regions in leaf washing conditions was higher than the state of not washing the leaves. Chlorophyll in the region with high concentration of dust is much less than the area with less dust. The mean comparison results show a decrease in stomatal conductivity in areas with high dust concentrations (Routak area). The highest percentage of fruitset (92.98%) was obtained in Saravan region with less dust concentration. The most inferior fruitset (60%) was obtained in the Routak region with high dust concentration. The highest percentage of inoculation (98.85) and the lowest percentage of precipitation (1.14) were obtained in Saravan. The lowest rate of inoculation (89.28) and the highest percentage of shedding (10.17) were obtained in Routak region.

  Conclusion

  Dust settles on the leaves, closing the stomata, reducing the stomatal conductance and chlorophyll. Severe dust reduces fruitset, fruit formation percentage and increases fruit drop percentage. In general, the obtained results showed the adverse effects of high dust concentration on the studied traits.

  Keywords: Jalgh, percentage of inoculation, percentage of fall of dates, Routak, Leaf washing
 • Fatemeh Firouzi, Mousa Solgi, Alireza Khaleghi, Hossein Bagheri Pages 39-50
  Introduction

  Use of biochare and folic acid in a lawns bed can be used as a method for reducing water consumption and also reducing the cost of maintaining green space. The aim of this study was to investigate the effect of folic acid and biochare composition on sport lawns under drought stress conditions. The aim of this study was to investigate the effect of folic acid and biochare composition on sport lawns under drought stress conditions.

  Materials and Methods

  For this purpose, two substances of folic acid (0, 250 and 500 mg L-1) and biochar (0, 20 and 40 g kg-1) after water stress were used at two levels of 100 (full irrigation) and 50 (drought) field capacity percentages. The traits of perspective quality (density, color, texture and coverage), chlorophyll, prolin and N, P, Ca and P elements were measured after the drought stress application. This research was carried out as factorial in a completely randomized design at department of Horticultural Science and Engineering of Arak University in 2018.

  Results and Discussion

  The application of biochar at 20 g kg-1 concentrations increased the cover surface in sport turfgrass. It was also determined that drought stress reduced the qualitative characteristics of color, density, texture and coverage, but increased nitrogen levels in the sports turfgrass. In this research, the reduced amount of potassium of leaf tissues by biochar application under drought stress was observed. Although, the increasing of potassium content was observed by using of folic acid treatment under drought stress. Biochar alone at a concentration of 20 g kg-1 increased the amount of grass cover compared to the control. However, the use of biochar in drought stress conditions did not have a positive effect on the studied traits and it even caused a 50% decrease in the amount of potassium under drought stress. In this test, drought stress reduced the characteristics of sports turfgrass, including color, density, texture, and coverage. The use of folic acid under drought stress conditions caused an increase in nitrogen and potassium levels in the studied turfgrass species. However, without the application of folic acid in combination with a concentration of 40 g kg-1 of biochar caused an increase in the amount of calcium compared to the control. When biochar and folic acid were used simultaneously under drought stress conditions, the amount of phosphorus increased compared to the control. Although biochar had a positive effect on the quality of the sports grass coverage, it did not have much effect on increasing the absorption of elements under drought stress. Therefore, the amount of 20 grams of biochar per kilogram of soil is recommended. However, folic acid had positive effect on the quality of the sports grass coverage and increasing the absorption of nutrients under drought stress. Therefore, the concentration of 250 mgL-1 of folic acid is the optimal and effective concentration that is suggested in this research. In general, folic acid is a natural tampon and a suitable chelator with high ion exchange capacity, which increases the absorption of mineral elements in plants and also increases the quality and quantity.

  Keywords: Landscape, nutrition elements, prolin, visual quality
 • Shirin Taghipour, Abdollah Ehtesham Nia, Hossein Hokmabadi Pages 51-63
  Introduction

  Pistachio (Pistacia vera L.) is one of the most important and popular tree nuts in the world. The kernels of this product are rich in oil (more than 50%) and contain linolenic, linoleic and oleic acid, which are essential for the human diet. Pistachio is also one of the important export products that is of strategic importance in the field of non-petroleum exports and currency and its role in the agricultural and national economy is significant and valuable. In addition to its economic value, pistachios are rich in essential nutrients such as phenolic compounds, anthocyanins, unsaturated and tonic fatty acids, the consumption of which has a great impact on health, well-being and community empowerment. The use of biodegradable, edible, and antimicrobial films and coatings as a suitable alternative to synthetic preservatives is important in order to maintain food security and prevent wastage of capital.

  Materials and Methods

  This study was performed in 2021 in the Faculty of Agriculture, Lorestan University and Green Tat Research Garden in Qazvin province. In this experiment, the effect of pre-harvest foliar application of chitosan (0, 500 and 1000 mg/l) and nano- chitosan (0, 250 and 500 mg/l) on the qualitative and sensory characteristics, activity of antioxidant enzymes and shelf life of fresh pistachios 'Ahmad Aghaei' cultivar in four different times (0, 25, 50 and 75 days after harvest) were stored in the cold storage at 4 ±0.5° C and 80% RH. The studied traits included, fruit kernel firmness, weight loss percentage, antioxidant enzyme activity, acid value, peroxide values (PV) and sensory properties were measured at different times.

  Results and Discussion

  The results showed that the fruits treated with nano-chitosan 500 mg/l had the highest tissue firmness (8.13 N). The lowest percentage of weight loss was observed in nano-chitosan 250 mg/l treatment on the 25th day (0.14%). The activity of superoxide dismutase enzyme in fruits treated with nano-chitosan 500 mg/l also increased. The lowest polyphenol oxidase activity belonged to nano-chitosan 250 mg/l treatment and the highest guaiacol peroxidase activity was observed in chitosan 1000 mg/l treatment. The lowest and highest amount of peroxide values was obtained in the treatment of nano-chitosan 250 mg/l and control, respectively, on days 0 and 75 days after storage. The amount of free fatty acids increased during storage and the increase was slower in chitosan and nano-chitosan treatments, so that the lowest amount of free fatty acids in nano-chitosan treatment was 250 mg/l in day 0 and the highest amount of free fatty acid in control treatment was observed on the 75th day. Fresh pistachios coated with nano-chitosan 500 and 250 mg/liter significantly showed the highest average sensory scores in marketability index, skin appearance, smile and texture crispness compared to the control.

  Conclusion

  According to the results, it can be stated that the application of nano-chitosan 250 mg/l in the pre-harvest stage, due to maintaining qualitative and sensory characteristics, and increasing the shelf life of fresh pistachios up to 75 days compared to the control, and as a natural and biodegradable compound is recommended.

  Keywords: Edible coating, Fresh pistachio, Nano- chitosan, Shelf life
 • Nasrin Valipour, Hadi Alipour, Reza Darvishzadeh Pages 65-78
  Introduction

  Bread wheat is the first grain and the most important annual crop in the world. Like other crops, wheat faces many environmental constraints such as a lack of trace elements during its growth period. Zinc deficiency is a common micronutrient disorder in wheat-growing areas of the world. The growing degree-days (GDD) index is reliable compared to the time calendar due to its stability. These indices are important for comparing genotypes whose physiological developmental stages do not match. Temperature is an important meteorological variable in the study of plant growth and development processes and therefore its study on short time scales leads to a more accurate estimate of thermal need due to the relatively wide range of temperature changes in different phenological stages, setting the planting date. Studying the effect of temperature on wheat genotypes should be based on sufficient time and temperature to complete the phenological stages in which grain yield components are formed.

  Materials and Methods

  To study the phenological stages, cumulative growing degree-days, and grain yield and its components in 64 spring wheat cultivars under optimal and zinc deficiency conditions, a study was conducted in the 2019-2020 cropping season based on a simple lattice design in the research field of Urmia University, Iran. Phenological stages include the number of days to germination, the number of days to booting, the number of days to pollination, the number of days to physiological maturity, and the grain filling period with their GDDs during the growing season in each pot based on 50% of the samples were determined to have reached the relevant vegetative stage. In addition to phenological stages along with the number of grains per spike, thousand-grain weight, and grain yield were examined.

  Results and Discussion

  Analysis of variance revealed that there is a statistically significant difference among all cultivars in terms of all studied traits except the number of days to pollination under optimal and zinc deficiency conditions. According to the results of descriptive statistics, grain yield, the number of grains per spike, and thousand-grain weight decreased and phenological traits increased under zinc deficiency conditions compared to optimal conditions. Among phenological traits, not only the number of days to spike showed relatively high variability but also had a significant relationship with grain yield under zinc deficiency based on the results of correlation and regression analyses. The factor analysis showed that under optimal conditions, the first four components explained 87.81 percent of the total variation, so that the contribution of the first to fourth components were 38.38, 21.52, 15.88, and 12.3 percent. Under zinc deficiency stress conditions, the first five components explained 95.68 percent of the total variation, so that the first to fifth components explained 34.62, 18.48, 17.51, 14.66, and 10.40 percent, respectively. Cluster analysis classified all spring wheat cultivars into three and four clusters under optimal and zinc deficiency stress conditions.

  Conclusion

  Based on the results of cluster analysis under optimal and zinc deficiency stress conditions, Neishabour, Golestan, and Gahar cultivars were identified as desirable and tolerant cultivars that can be used in future breeding programs. The results of cluster analysis were confirmed by results of canonical discriminant function results

  Keywords: Thermal need, Phenological stages, Micronutrient, Biplot, Cluster analysis
 • Tayebeh Ataei Nasab, Hamidreza Balouchi, Ali Moradi, Mohsen Movahhedi Dehnavi Pages 79-90
  Introduction

  Seedling germination and establishment are one of the most sensitive stages of plant life that play a role in plant production, proper plant establishment, plant density, and uniformity and management goals. Osmotic stress has a significant effect on germination percentage and rate. Salicornia persica is an annual halophyte plant that can grow in saline environments. According to the studies and the importance of determining the tolerances of salinity and drought tolerance in germination and plant establishment, this study aimed to investigate the effect of osmotic potentials of polyethylene glycol and sodium chloride on germination and fit of time-moisture and time-salinity models of Salicornia seeds.

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of osmotic potentials caused by polyethylene glycol and sodium chloride on germination and fit of Hydrotime and Halotime models of Salicornia seeds, two experiments were conducted based on a completely randomized design at Yasouj University in 2020. The first experimental in drought stress treatments included 13 levels of osmotic potential (zero, -0.3, -0.6, -0.9, -1.2, -1.5, -1.8, -21, -2.4, -2.7, -3, 3.3 and -3.6 MPa) which were made of polyethylene glycol 6000 and second in salinity stress included 13 levels of sodium chloride concentration that was iso-osmotic with first experiment (Zero, 62, 122, 187, 249, 311, 368, 435, 498, 560, 622, 684 and 745 mM). After the end of the germination period, the characteristics of germination rate and percentage were calculated and the hydrotime model was used to describe the relationship between germination and water potential, and the halotime model was used to describe the relationship between germination and salinity. To select the best model among the osmotic potentials, root mean square parameters and R2 were used.

  Results and Discussion

  The results of mean comparison of effect of osmotic potentials on the percentage of germination showed that in PEG and NaCl treatment, it was almost 100% up to the level of -1.2 and -1.5 MPa, respectively, and after that, a decreasing trend was observed, so that at the level of -3.3 MP showed a decrease of about 90 and 85%, respectively. The output results of the models showed that the coefficient of the hydrotime and halotime models were 96.8 MPa.h and 16181.87 mM.h, respectively, and the drought and salinity tolerance thresholds were -3.28 MPa and 714.62 mM, respectively. The halotime model quantified the germination of Salicornia seeds better than the hydrotime model. Drought stress limits the absorption of water by seeds and affects germination by reducing the movement and transfer of seed reserves or by directly affecting the structure and synthesis of protein in the embryo. Salinity increases the osmotic pressure of the solution and reduces water absorption through the seeds. On the other hand, high salinity causes toxicity and disturbs the ionic balance and reduces seed germination by affecting the vital interactions of the seed.

  Conclusion

  The rate of decrease in germination rate and percentage in drought stress was higher than salinity stress. Based on the results of this study, using the halotime model in biological studies of halophyte plants under osmotic stress, the tolerance threshold and the time required for germination at different salt concentrations can be well determined.

  Keywords: Germination index, Halotime model, Hydrotime model, Polyethylene glycol, Sodium chloride
 • Sadegh Salehinia, MohammadAli Behdani, MohammadHassan Sayyari Zahan, HamidReza Fallahi Pages 91-103
  Introduction

  Increasing the yield of agricultural products per unit area is very important for preparing the food needed by the growing population of the country. One of the solutions is to add fertilizers in different forms and compositions to the soil to increase crop yield and strengthen soil fertility. Far away has been common all over the world.

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of different levels of camel manure and manganese sulfate on growth and yield and yield components of Setaria italic, a factorial experiment in the form of a randomized complete block design with three replications in 2009-2010 in Abuzar well cultivated lands. Khosf city was implemented. Experimental treatments included: camel manure at three levels (0, 10 and 20 t / ha) and manganese sulfate at four levels (0, 30, 60 and 90 kg/ha).

  Results and Discussion

  The results of statistical analysis of the data showed that different levels of manure and manganese sulfate and the interaction between them had a significant effect on biological yield, number of grains per panicle and grain yield. So that the highest values ​​of the above indices were observed in the treatment of manure 20 tons per hectare and 90 kg per hectare of manganese sulfate. The highest and lowest number of panicles were obtained in the treatment of 20 tons of camel manure and the application of 30 kg/ha of manganese sulfate and the control treatment without the use of camel manganese and manganese sulfate. The length of the panicle was also affected by the main effects of manure and manganese sulfate. So that the maximum panicle length was obtained in the treatment of 20 tons per hectare of manure and the treatment of 90 kg per hectare of manganese sulfate. The effect of manure levels on number of tillers per plant, number of spikes per plant and number of plants per square meter was significant, but other effects had no significant effect on these traits and the highest number of tillers per plant, number of spikes per plant and number of plants In the treatment of 20 tons per hectare of camel manure were obtained per square meter. The main effects of different levels of manure and manganese sulfate at the level of one percent probability had a significant effect on 1000-grain weight and millet harvest index, but the interaction of these factors did not have a significant effect on these traits. The highest 1000-seed weight was observed in the treatment of 20 tons per hectare of camel manure and the treatment of 90 kg per hectare of manganese sulfate. Also, the highest harvest index was related to the treatment of 20 tons per hectare of camel manure and also the highest harvest index was obtained from the consumption of 60 kg per hectare of manganese sulfate.

  Conclusion

  Finally, it can be concluded that the best treatments in this experiment were the use of 20 tons per hectare of camel manure and 90 kg per hectare of manganese sulfate. In fact, manure improves plant growth by gradually providing elements and using micronutrients. The use of manure is one of the appropriate solutions to achieve ecological agriculture that can increase agricultural production and due to the fact that most of the soils of South Khorasan province are calcareous and manganese deficient, the use of this element can be Help to remove this limitation and increase plant yield.

  Keywords: Dry weight, Manure, Micronutrient, Yield
 • Reza Zahedipour, Aydin Khodaei Joghan, Ahmad Zare Pages 105-115
  Introduction

  Garlic (Allium sativum L.) as one of the medicinal plants has an important role in human health. Weeds control is very important to achieve optimal yield in agro-ecosystems. The competitive ability relationship between plant and weeds is determined by the species' biological traits and environmental conditions such as space, light, water, and nutrient availabilities. Fertilizers play a significant role in the competition between crops and weeds in agriculture. Responses of weeds and crops to fertilizer application could be different, but many weeds tend to respond better than crop species to the high availability of nutrients. Also, the kind of fertilizer (chemical and organic) can affect crop-weed competition. Therefore, the purpose of this research was to evaluate interference and weeds control periods in the application of chemical and organic fertilizers on the yield and yield components of garlic in Ramhormoz climate.

  Materials and Methods

  A factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with three replications was carried out in Ramhormoz during 2019—2020 growing season. The first factor included nutritional management (chemical and organic) and the second factor included 12 treatments of interference and control period of weeds (0, 20, 40, 60, 80, 120 and 160 days). Chemical nutrition management includes the application of urea (46% application preplanting and after emergence) and Triple superphosphate (46% application preplanting) and Organic management, including the application of cattle compost and inoculation with Mycorrhiza.

  Results and Discussion

  The results of analysis of variance revealed that the effect of nutritional management on height of garlic wasn’t significant and on other traits garlic (Bulb diameter, bulb weight, Number of cloves per bulb, Biological yield and yield bulb) and weeds (narrow leaf dry biomass, Broad leaves dry biomass and Total weeds dry biomass) was significant. Periods of Weed Interference and Control weed treatments on all measured traits of garlic and weeds were significant. No interaction effects of nutrition and weed management treatments on the studied traits were observed. There was a significant difference between chemical and organic nutrition management, most of the yield traits and yield components of garlic were higher in organic application than chemical fertilizers. Also, the narrow leaf biomass, broadleaf, and total weeds in chemical application in comparison to organic fertilizers increased by 11.5%, 9%, and 10.5%, respectively. During the interval period for 120 days, garlic yield decreased by 100% and with the increase of control period (control in all growing seasons), bulb yield reached the highest value (3230 g.m-2). In weed control treatment for 20 days, bulb yield decreased by more than 86% compared to weed control treatment throughout the growing season. It seems that organic fertilizers with gradual release of nutrients could affect the competition of garlic with weeds, and by using organic fertilizers, the dry weight of weeds was less than chemical fertilizers.

  Conclusion

  The results indicated that due to the presence of weeds and the poor competitive ability of garlic against weeds, the field must be controlled for a long time and the use of manure fertilizer for organic agriculture and increasing soil organic matter is recommended.

  Keywords: Bulb yield, Organic agriculture, Organic matter, Manure fertilizer, Weeds biomass, Weeds interference
 • Seyedeh Maryam Mesbahi, Masoud Ghasemi Ghahsareh, Somayeh Esmaeili Pages 117-127
  Introduction

  Dandelion with the scientific name (Taraxacum sp.) from the Asteraceae family is one of the common weeds of turfgrasses and pastures. Post-growth control of weeds in established turfgrasses is crucial and ignoring it severely damages the aesthetic aspect of turfgrass. Chemical methods are commonly used to control weeds in established turfgrass (Karimmojeni et al., 2012). The use of herbicides helps in the management of weed control in damaged turf fields along with non-chemical methods such as correct mowing height, effective irrigation, sufficient fertilization, and timely weeding. Perennial broad-leaf weeds can be selectively controlled with herbicides. U-46 Combi Fluid, Duplosan super, and Ioxynil are suitable herbicides for controlling broadleaf weeds in narrow-leaf fields.

  Materials and Methods

  In order to control the dandelion in Kentucky bluegrass turf, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with 3 replications and 9 treatments in September 2022, at the green space of Shahrekord University. Replications included 1×1 m2 plots and the factors included two herbicides of U46-Combi Fluid and Duplosan Super and their interaction with Ioxynil. All selected plots were infested with dandelion weed. The treatments included U46-combi fluid at two levels of 1.5 and 2 L ha-1 (U1.5 and U2), Duplosan Super at two levels of 2 and 2.5 L ha-1 (D2 and D2.5), their interaction with Ioxynil herbicide at two levels (0 and 2 L ha-1) (I0 and I2), and the control (use of distilled water instead of herbicide). U-46 Combi Fluid and Duplosan Super herbicide treatments were applied at the end of September. Then, Ioxynil was applied 10 days after the first spraying. Finally, 15 days later, the effect of the treatments on the biomass characteristic of the dandelion shoots and the visual quality of turfgrass were recorded. After 50 days, the last spraying, the percentage of regrowth, herbicide control efficiency, and the biomass of turfgrass shoot were measured during the experiment. Variance analysis of data was done using SAS 9.1 statistical program and the comparison of means was conducted using LSD test (P≤0.05).

  Results and Discussion

  The results showed the lowest fresh and dry weight of dandelion and the highest efficiency of herbicide were found in treatments U2 + I2 and D2.5+ I2. However, these treatments had not significantly different from D2+I2 and U1.5+I2 treatments. The lowest percentage of regrowth was obtained in D2 + I2. The highest fresh weight of turfgrass was found in the control which had no significant difference with D2 + I2 and U1.5 + I2. Moreover, total chlorophyll in turfgrass leaves was improved by removing weeds. The amount of chlorophyll a, b, and total was higher in the U1.5 treatment than in other treatments. Therefore, improving the greenness of turf could be due to more light being provided to turf leaves as a result of dandelion leaf removal or positive physiological effects of 2,4-D or MCPA. There were no differences among treatments for total chlorophyll, carotenoid, visual quality, dry weight of turfgrass, and dandelion control percentage. Therefore, D2 + I2 and U1.5 + I2 can be recommended, due to the higher fresh turf weight, the good control of dandelion, and the low rate of regrowth of weed. 

  Conclusion

  Application of Duplosan Super and then Ioxynil, both with a concentration of 2.0 L ha-1 and/or U-46 Combi Fluid with a concentration of 1.5 L ha-1 and then Ioxynil with a concentration of 2.0 L ha-1 treatments are recommended due to the high weight of turfgrass, the reasonable control of dandelions, and their reduction of regrowth. In addition, leaf chlorophyll of Kentucky bluegrass treated with of U-46 Combi Fluid with a concentration of 1.5 L ha-1 was higher than in other treatments. It also had a higher turfgrass fresh weight than the 2.0 L ha-1 of U-46 Combi Fluid treatment. Duplosan Super (2.5 L ha-1) and then Ioxynil (2.0 L ha-1) treatment led to a decrease in turfgrass fresh weight compared to the same treatment without Ioxynil. In conclusion, Ioxynil concentrations at high levels did not cause visible damage, but had adverse effects on turfgrass growth, suggesting that a lower dose should be studied.

  Keywords: Dandelion regrowth, Duplosan Super, Ioxynil, U-46 Combi Fluid
 • Frouzan Valadi, Jalal Khorshidi, Aliakbar Mozafari, Yavar Vafaee Pages 129-140
  Introduction

  Ophrys schulzei Bornm. & Fleischm is an orchid species which its underground organ is harvested and has numerous applications in the food and pharmaceutical industries. The population of this orchid species in the natural habitat has been greatly reduced and is at risk of extinction due to the low germination percentage, required specific ecological conditions and also overharvesting. Therefore, it is necessary to evaluate different propagation methods in order to approach ex situ conservation, domestication and cultivation of this plant species. Vegetative propagation of orchids is difficult, time-consuming and expensive, and also a small number of propagules can be obtained from each mother plant. Sexual propagation in ex vitro condition is also difficult due to low endosperm of orchid seeds, undifferentiated embryo and need to symbiosis with mycorrhizal fungi. Therefore, it seems that in vitro seed germination is the most suitable method for producing orchid seedlings. The most important and crucial step in seedlings mass production is selecting appropriate growth media for in vitro cultivation. Therefore, in this research, the effect of different culture media on the germination and seedling growth of Ophrys schulzei was studied.  

  Materials and Methods

  In this research, germination, protocorm formation and growth indices of Ophrys schulzei seedlings were evaluated in 5 different culture media including Malmgren, Orchimax, P723,  and . At first, the seeds were sown in the mentioned culture media and transferred to the growth chamber with 25ºC and dark conditions. After germination, they were placed in a refrigerator at 4ºC for two weeks. At the end of two weeks, the culture containers were placed in the growth chamber with 25ºC and light conditions 16/8 h (light/dark). After 12 months from seed sowing, the mentioned factors were evaluated. This research was conducted as a completely randomized design with 5 replications at Research Center of Medicinal Plants Breeding and Development of University of Kurdistan, in 2019-2022.

  Results and Discussion

  The highest (25.26%) and lowest (0%) germination percentage were observed in Malmgren and Orchimax culture media, respectively. Protocorms were appeared earlier in the Malmgren medium than other media (19.33 days after seed sowing). Protocorms on  medium were stayed in initial form, and no significant development was observed. Protomeristems were appeared earlier in Malmgren medium compared to P723 and  (105.66 days after seed sowing). There was no significant difference between P723 and  in terms of protomeristem appearance time (1/4 B5 148.33 and P723 159 days after seed sowing). Seedlings were formed only in P723, Malmgren and  culture media. The highest protocorm weight (0.12 g) was belonged to the Malmgren culture medium, and the highest root length (21.44 mm), root weight (0.19 g), aerial weight (0.05 g), seedling length (45.98 mm) and seedling weight (0.37 g) were belonged to the seedlings grown in P723 medium. In terms of the number of roots and shoot length, no significant differences were observed between the three culture media.  

  Conclusion

  In general, among the studied culture media, Malmgren and P723 were determined the most suitable culture media for production of Ophrys schulzei seedlings.

  Keywords: Domestication, Malmgren, Orchid, Orchimax, Protocorm
 • Mandana Azhand, Mohsen Saeidi, Ali Beheshti Al Agha, Daniel Kahrizi Pages 140-154
  Introduction

  Among various non-biological stresses, drought stress is the most important factor that has limited production in the agricultural sector of the country (Akhzari and Pessarakli, 2016). Today, the supply of oilseeds for the extraction of vegetable oils needed for various industrial, edible, medicinal and cosmetic uses is one of the basic needs of the current population growth (Beynam, 2015). Balangu (Lallemantia iberica L.) is an annual, herbaceous and drought-resistant plant belonging to the mint family (Lamiaceae). With medicinal-oil properties, it is considered a multi-purpose plant in agriculture (Hendawy et al., 2015). In order to check and predict the phenological stages of the planted plants in an area, the relationship between the phenological stages and the thermal factor should be considered. For this purpose, thermal units of growth degree days (GDD) are used to check the amount of heat needed to pass each growth stage of plants (Kumari et al., 2020). In plants under drought stress, where the absorption of nutrients through the root faces a problem due to the decrease in soil water volume, the absorption of micronutrients such as iron and zinc can be effective through foliar spraying. (Rafique et al., 2015). In the conditions of lack of water resources, like what is happening in our country, it is necessary to change the agricultural pattern towards planting plants adapted to dry land, as well as ways to increase yield per unit area. Therefore, the purpose of this research was to investigate the development of Balangu planting and the role of foliar application of iron and zinc micronutrients on phenology and the adjustment of stress effects.

  Materials and Methods

  This research was conducted in the research farm of Razi University of Agriculture and Natural Resources, Kermanshah during two consecutive years (2017-2018 and 2018-2019) as a split-plot-factorial experiment in the form of a basic randomized complete block design with three replications. The experimental treatments include: irrigation (Water deficit after flowering and Normal) in the main plots, foliar spray factors (zero, four and eight per thousand concentrations of iron and zinc sulfate) and foliar application time (at the beginning of the vegetative and reproductive growth stage) were factorially placed in sub-plots. The seeds (native population of Songhor region of Kermanshah province) were planted manually at a depth of two centimeters and with a density of 400 plants per square meter in a row at the first appropriate time in late March of 2017 and 2018. Application of nitrogen, phosphorus and potash fertilizers was based on need. Dehydration stress was applied by stopping irrigation from the time of full flowering (opening of 50% of flowers).

  Results and Discussion

  The results showed that, with the application of water stress, the seed yield and oil yield decreased by 24% and 17%, respectively, and the oil percentage increased by 8% compared to the treatment without water stress. Also, water deficit stress reduced the number of days and heat requirement to maturity by 10 days and 275 growth days degree, respectively. The greatest increase in oil yield compared to the treatment without foliar spraying (control) was related to the 4 and 8 per thousand zinc foliar treatments in reproductive stage and under stress conditions, which increased these traits from 339 and 283 respectively in conditions Lack of stress and water deficit stress increased to 539 and 513 kg/ha. The greatest effect of iron and zinc foliar application treatments on increasing plant height and the number of days and heat requirement to maturity stage was related to 4 and 8 per thousand iron and zinc foliar application in the vegetative growth stage.

  Conclusion

  In the present study, it can be concluded that the Balangu having adaptability, suitable production, relatively short growth period and matching the length of the growth period with the rainfall of the study area, and it can be considered as a common plant for rotation in this region. Foliar application of iron and zinc micronutrient elements should be used by farmers to moderate the effects of water deficit stress, taking into account its small and economical amounts.

  Keywords: Emergence, Flowering, Growing Degree Days, Maturity, Oil