فهرست مطالب

نشریه پژوهش های میان رشته ای زنان
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمانه فراهانی، غلامرضا معارفی، زهرا خاکساری، سمانه شاکری حسین آباد صفحات 7-19

  یکی از جنبه های بسیار مهم و پیچیده زندگی زناشویی، رضایت زناشویی است که نقش بسیار مهمی در استحکام و پایداری روابط زناشویی دارد. عوامل مختلفی در تامین رضایت زناشویی موثرند. یکی از مهم ترین آن ها رضایت جنسی همسران از یکدیگر است که این نیز به نوبه خود از عوامل دیگری مانند سلامت معنوی متاثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران انجام شد. مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متاهل شهر تهران در سال 1400 است که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 167 نفر برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس بهزیستی معنوی، مقیاس رضایت جنسی و پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست بود. برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحت نرم افزار کامپیوتری SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی بین رضایت جنسی (**37/0) و بهزیستی معنوی (**31/0) با سازگاری زناشویی در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و سازگاری زناشویی دارای نقش تعدیل کنندگی بود (05/0 >P). طبق نتایج مطالعه حاضر، رضایت جنسی و بهزیستی معنوی قابلیت پیش بینی سازگاری زناشویی را در زنان دارند و بنابراین می توان این نتایج را در اختیار فعالان حوزه زوج درمانی و خانواده قرار داد تا از آن برای ارتقای رضایت زناشویی در مراجعین خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، بهزیستی معنوی، سازگاری زناشویی
 • امین فتحی صفحات 21-34

  هدف از انجام این پژوهش تبیین علل فروکاستشان اجتماعی و نقش والدینی جوانان است. روش این پژوهش، توصیفی بوده و نوع جمع آوری و تحلیل داده ها کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی بر شخصیت جنین، پنجاه درصد از مادر و 25 در صد از پدر تاثیر پذیرفته و والدین حامل بذر زامه و مامه فرزندان هستند. لذا صیانت – کمی و کیفی- از این بذرها وظیفه عقلانی و انسانی افراد و حاکمیت سیاسی است. تا نسلی پاک و سالم و جامعه ای مطلوب به وجود بیاید. از طرفی امروزه اوج حکومت ابلیس، سلب مشروعیت از اموال و اولاد، با ایجاد بستر غذای حرام و شبهه ناک و با دامن زدن به موضوع اختلاط بین زن و مرد؛ و نابودی انسان تحت عنوان سقط جنین می باشد. درنتیجه خطری که در جهان امروز، نسل بشر را تهدید می کند، تقدس زدایی از نهاد خانواده و تنزل شان اجتماعی زن و مرد و نقش پدری و مادری جوانان است. لذا اصلاح راهبردهای بینشی، گرایشی و کنشی و سبک زندگی؛ و فروکاست تاثیرات فرهنگ اومانیستی و فمنسیتی؛ و کاربست پیشنهادات کاربردی؛ موجب افزایش ازدواج جوانان و بهبود وضعیت خانواده ها و فراگیر شدن عفت عمومی می شود.

  کلیدواژگان: ازدواج، جوانان، شان زن و مرد، خانواده، عفت
 • الهه مهدی، اصغر میرمحرابی، رضا قربان جهرمی، زهرا ذبیحی فرد صفحات 35-54

  اختلال کارکرد جنسی از مشکلات شایع جنسی است که دارای اتیولوژی متعددی بوده و اختلالات روان پزشکی نقش مهمی در شکل گیری آن دارند. این مقاله با هدف مقایسه شیوع اختلال کارکرد جنسی در زنان متاهل دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب و افراد فاقد اختلال شخصیت انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. به همین منظور 1000 نفر از زنان متاهل شهر تهران در شش ماهه نخست سال 1400 پایش شدند که 145 نفر دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب بودند که 56 نفر از ایشان به روش در دسترس به عنوان نمونه داری اختلال انتخاب شدند و داده های 20 نفر از افراد فاقد اختلال نیز به عنوان گروه مقایسه تحلیل شد. از پرسشنامه های میلون (MCMI3)، اختلال عملکرد جنسی زنان (FSFI) و مردان (IIEF) برای گردآوری داده ها استفاده گردید. داده ها به روش آنالیز واریانس یک طرفه و با نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند. میانگین کارکرد جنسی در زنان متاهل فاقد اختلال شخصیت بیشتر از میانگین کارکرد جنسی در زنان متاهل دارای اختلالات شخصیت مرزی، نمایشی و خودشیفته بود (05/0>P). میانگین کارکرد جنسی در زنان متاهل فاقد اختلال شخصیت تفاوت معناداری با زنان متاهل دارای اختلالات شخصیت ضداجتماعی نداشت (333/0=P). نتایج یافته ها حاکی از آن بود که اختلال کارکرد جنسی در زنان متاهل دارای اختلالات شخصیت خوشه ب بیشتر از زنان متاهل فاقد اختلال شخصیت است. لذا به متخصصان حوزه روان درمانی پیشنهاد می شود در تشخیص و درمان اختلال کارکرد جنسی زنان، به نقش اختلالات شخصیت و مسیله همبودی توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: اختلال کارکرد جنسی، اختلال شخصیت، خوشه ب، زنان متاهل، غربالگری
 • رضا چالمه، خدیجه ارجمندی صفحات 55-73

  این پژوهش با هدف مقایسه تاب آوری، ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه، اختلالات یادگیری و عادی شهر شیراز انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه، اختلالات یادگیری و عادی در شهر شیراز بودند که از بین آن ها با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس، 156 نفر که شامل 50 مادر دارای فرزند مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه، 52 نفر مادر دارای فرزند مبتلا به اختلالات یادگیری و 54 مادر دارای فرزند عادی انتخاب شدند و پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون، ذهن آگاهی والچ و همکاران و حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش آزمون های لوین (برای بررسی همگنی واریانس ها)، و تحلیل واریانس چند متغیری (برای بررسی تفاوت متغیرها در گروه مطالعه) و با نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه و اختلالات یادگیری با مادران کودکان عادی تفاوت معناداری در متغیرهای تاب آوری، ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک شده وجود دارد؛ به نحوی که مادران کودکان عادی از میانگین تاب آوری، ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار بودند. نتایج نهایی نشان داد که در حوزه های تاب آوری و ذهن آگاهی، مادران کودکان بیش فعال/ نقص توجه و اختلالات یادگیری نیازمند آموزش های مبتنی بر تاب آوری و ذهن آگاهی هستند و برنامه های توان بخشی ویژه ای به منظور افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده نیاز است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، ذهن آگاهی، حمایت اجتماعی ادراک شده، مادران، کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، نقص توجه، اختلالات یادگیری و عادی
 • زهرا تنها، فاطمه بابایی مطلق صفحات 75-86

  یکی از پیامدهای انزوای اجتماعی افراد، پناه بردن آن ها به فضای مجازی و استفاده از اینترنت است که ممکن است منجر به اعتیاد آ ن ها به اینترنت شود. دسترسی به رسانه های صریح جنسی و برنامه های پورنوگرافی نیز می تواند متعاقب اعتیاد به اینترنت ایجاد شود که در شرایط قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا قابل تامل است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انزوای اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با رفتارهای جنسی نامتعارف در دوران کرونا است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. بدین منظور، تعداد 365 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد انتخاب شدند و به پرسش نامه های انزوای اجتماعی راسل و همکاران (1976)، اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، مقیاس استفاده از پورنوگرافی کارول و همکاران (2008)، مقیاس استفاده مشکل ساز از پورنوگرافی کر و همکاران (2014) و مقیاس اضطراب بیماری کرونا علی پور و همکاران (1398) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین انزوای اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با رفتارهای پورنوگرافی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رفتارهای پورنوگرافی از طریق انزوای اجتماعی و اعتیاد به اینترنت قابل پیش بینی است. بر این اساس، در گام اول، تقریبا 56% از واریانس پورنوگرافی از طریق اعتیاد به اینترنت تبیین شد. در گام دوم، اعتیاد به اینترنت و انزوای اجتماعی 75% از واریانس پورنوگرافی را تبیین کردند. بر این اساس، بین انزوای فردی، اعتیاد به اینترنت و گرایش به رفتارهای پورنوگرافی نقاط تلاقی نظری وجود دارد و به نظر می رسد عوامل فردی و محیطی دیگری نیز در این ارتباط دخیل باشند. با توجه به اینکه این یافته در دوره کرونا به دست آمده است، انجام مطالعات بیشتر و در مقایسه با مطالعه حاضر می تواند مد نظر محققان قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: انزوای اجتماعی، اعتیاد به اینترنت، پورنوگرافی، اضطراب کرونا، کرونا ویروس
 • سید حمید حسینی، سهیلا شهیدی، فاطمه عبدالهی صفحات 87-99

  هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی روش قصه گویی فعال بر صداقت و راست گویی دانش آموزان دبستانی شهر کازرون بود. روش پژوهش حاضر روش تحقیق نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبستانی شهر کازرون بودند که تعداد 30 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند؛ که گروه آزمایش شامل 15 نفر و گروه گواه هم شامل 15 نفر بودند. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه 16 سوالی صداقت و راست گویی زارع و همکاران (1390) و مطالعه مقدماتی و منابع کتابخانه ای بودند. نتایج نشان داد که بین میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه گواه و گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین سطح معنی داری تی مستقل برابر با 001/0 به دست آمده و کمتر از مقدار مفروض 5 % است (0.001 > P). صداقت و راست گویی از ویژگی عالی اخلاقی انسانی است و اثربخشی قصه گویی بر زندگی و آینده و راست گویی کودکان یک امر ثابت شده است. هم چنین از فناوری های به روز هم می توان در قصه گویی فعال استفاده کرد. انتخاب برنامه ها و کتاب داستان های مناسب بسیار مفید است.

  کلیدواژگان: روش قصه گویی فعال، صداقت و راست گویی، دانش آموزان دختر دبستانی
|
 • Samaneh Farahani, Gholamreza Maarefi *, Zahra Khaksari, Samaneh Shakeri Hossein Abad Pages 7-19

  One of the most important and complex aspects of married life is marital satisfaction, which plays a significant role in the strength and stability of marital relationships. Various factors are effective in providing marital satisfaction. One of the most important of them is the sexual satisfaction of spouses with each other, which in turn is affected by other factors, such as spiritual well-being. This study aimed to investigate the moderating role of spiritual well-being in the relationship between sexual satisfaction and marital satisfaction of married women in Tehran. The present study was a descriptive correlation. The statistical population of the present study includes married people in Tehran in 1400. by available sampling method, 167 people were selected to participate in this study. Data collection tools included the Spiritual Welfare Scale, the Sexual Satisfaction Scale, and the Glombock-Right Marital Status Questionnaire. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data under SPSS software version 22. The results showed that the correlation coefficient between sexual satisfaction (0.37**) and spiritual well-being (0.31**) with marital adjustment was significant at the level of 0.01. Spiritual well-being also had a moderating role in the relationship between sexual satisfaction and marital adjustment (P <0.05). According to the results of the present study, sexual satisfaction and spiritual well-being have the ability to predict marital adjustment in women, and therefore these results can be attributed to professionals active in the field of couples and families to promote marital satisfaction in clients.

  Keywords: sexual satisfaction, spiritual well-being, marital adjustment
 • amin fathi Pages 21-34

  Peace is one of the main virtues of marriage Field research shows the increase of social corruption in the world due to anxiety and depression There is no doubt about the necessity of women's social presence But if the various dimensions of this presence are not paid attention to, the strength of the family will be endangered The personality of the fetus is influenced 50% by the mother and 25% by the father Therefore, the preservation - quantitative and qualitative - of these seeds is the rational and humane duty of individuals and the political government. Today, the peak of Iblis' rule is delegitimization of property and children and the destruction of human beings in the name of abortion By creating a platform for forbidden and suspicious food and by fueling the issue of mixing between men and women Today's danger for the human race is the desecration of the family institution and the social degradation of men and women and the role of fathers and mothers of the youth. Therefore, modification of insight, tendency and action strategies and lifestyle and reducing the effects of feminist culture and practical suggestions It is necessary.

  Keywords: Family, Marriage, Young people, Dignity of men, women, Chastity
 • Elahe Mahdi, Asghar Mirmehrabi, reza qorban jahromi *, Zahra Zabihi fard Pages 35-54

  Sexual dysfunction is considered a common sexual problem affecting different aspects of life, that has several etiologies and psychiatric disorders play an important role in its formation. This paper aims to comparison of prevalence of sexual dysfunctions between married women with symptoms of cluster B personality disorder and healthy persons in Tehran. This is a causal – comparative research. To do so, 1000 married women from Tehran City were screened in first half of 2021, among them 145 persons were diagnosed with symptoms of cluster B personality disorder and 56 persons were selected through convenience sampling as individuals with disorder. Data of 20 healthy married women were analyzed for comparative purposes. Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI3), Female Sexual Functions Index (FSFI) and International Index of Erectile Function (ILEF) were used. Data were analyzed by comparing two independent groups in SPSS, Version 26. In married women, the mean sexual function in healthy persons was more significant than borderlines, histrionics, and narcissists (P<0.05) But, this difference in antisocials was not significant (P>0.05). The results show that prevalence of sexual dysfunctions in cluster B personality disorder is more than healthy married women. Therefore, it is recommended that psychotherapy specialists in the diagnosis and treatment of sexual dysfunction, pay attention to the role of personality disorders and the issue of comorbidity.

  Keywords: Sexual Dysfunction, Personality Disorder, Cluster B, Married Women, Screening
 • reza chalmeh, Khadijeh arjmandi Pages 55-73

  The aim of this study was to compare resilience, mindfulness and perceived social support in mothers of children with ADHD, learning disabilities and normalcy in Shiraz.

  Methodology

  The statistical population of the present study was the mothers of children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Learning Disabilities and Normal in Shiraz. Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, 52 mothers with children with learning disabilities and 54 mothers with normal children were selected and the Resilience Questionnaire (Connor & Davidson, 2003), Mindfulness Questionnaire (Walch et al., 2006) and Social Support were selected. Perceived (Zimet et al., 1988). Data were analyzed using Levin test method (to check the homogeneity of variances), and multivariate analysis of variance (to check the differences between variables in the study group) and SPSS-24 software.

  Results

  The results of analysis of variance showed that there is a significant difference between resilience, mindfulness and perceived social support between mothers of children with ADHD and learning disabilities with mothers of normal children; In a way, mothers of normal children had more resilience, mindfulness and social support.

  Conclusion

  The final results showed that in the areas of resilience and mindfulness, mothers of hyperactive children / attention deficit and learning disabilities need resilience and mindfulness-based education and special rehabilitation programs to increase Perceived social support is needed.

  Keywords: Resilience, Mindfulness, Perceived Social Support, Mothers, Children with Attention Deficit¬, Hyperactivity Disorder, Learning Disorders, Normal
 • Zahra Tanha, babaei motlagh Pages 75-86

  One of the consequences of people's social isolation is their seeking refuge in virtual space and using the Internet, which may lead to their addiction to the Internet. Access to sexually explicit media and pornographic programs can also lead to Internet addiction, which can be considered in the quarantine conditions caused by the spread of the Corona virus. Therefore, the aim of the present study is to investigate the relationship between social isolation and Internet addiction with unconventional sexual behaviors in the era of Corona. The current research method is correlation type. For this purpose, 365 people were selected by a simple random sampling method among the undergraduate students of Islamic Azad University, Khorramabad branch, and answered the social isolation questionnaires of Russell et al. (1976), Internet addiction by Young (1998), the scale of pornography use by Carroll et al. The results showed that there is a significant positive relationship between social isolation and Internet addiction with pornographic behaviors. Also, the results of the regression analysis showed that pornographic behaviors can be predicted through social isolation and Internet addiction. Accordingly, in the first step, approximately 56% of the variance of pornography was explained through Internet addiction. In the second step, Internet addiction and social isolation explained 75% of the variance of pornography. Based on this, there are theoretical points of intersection between personal isolation, Internet addiction and pornographic behaviors and it seems that other personal and environmental factors are also involved in this relationship. Considering that this finding was obtained during the Corona period, conducting more studies compared to the present study can be considered by the researchers.

  Keywords: Social isolation, Internet addiction, Pornography, Corona anxiety, Corona virus
 • seyed hamid Hosseini, soheila shahidi, fatemeh abdolahi Pages 87-99

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of active storytelling method on honesty and truthfulness of female primary school students in Kazerun. The present research method was a quasi-experimental research method. The statistical population of the present study included primary school students in Kazerun that 30 people were randomly selected as a sample and were divided into two groups of control and experimental. The experimental group consisted of 15 people and the control group consisted of 15 people. The instruments of the present study included a questionnaire of 16 questions of honesty and truthfulness of Zare et al. (2011) and a preliminary study and library resources. The results showed that there was a significant difference between the mean difference of pre-test and post-test scores in the control group and the experimental group. Also, according to the significant level of independent sig t, which is equal to 0.001 and is less than the assumed value of 5%. (0.001> P). Honesty and truthfulness are excellent moral qualities of human beings and the effectiveness of storytelling on life and future and honesty of children has been proven. Also, up-to-date technology and technologies can be used in active storytelling. Choosing useful apps and storybooks is very helpful. And families need to pay attention to this.

  Keywords: Active storytelling method, Honesty, truthfulness, Female primary school students