فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور
سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 139، مهر و آبان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رویا علاسوند جوادی، مهدی تولا، ملوک بیرم وند، سمیرا رزاقی، رضا ارجمند* صفحات 460-473

  زمینه و هدف:

   آکانتامبا م یتواند بیمار یهای انسانی وخیم ازجمله کراتیت آمیبی و انسفالیت آمیبی گرانولوماتوز را ایجاد کند که اکثرا در افراد با نقص سیستم ایمنی دیده م یشود. پژوهش حاضر به بررسی ژنوتایپ استری نهای آکانتامبا جداشده از حلق و بینی افراد با نقص سیستم ایمنی پرداخته است.

  روش بررسی :

  ترشحات حلق و بینی 179 بیمار سندرم نقص ایمنی با سوآپ نمونه گیری شد. پس از انتقال به آزمایشگاه گروه انگ لشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در محیط آگار پایه کشت داده شد و نمون ه های مثبت جهت انجام آزمایش مولکولی استفاده شد.

  یافته ها:

   از مجموع 179 بیمار مورد مطالعه، 6 نمونه ازنظر وجود آمیب مثبت بودند و برای همه موارد مثبت تعیین توالی انجام شد و همه 6 سویه شناخت هشده ژنوتایپ T4 بودند. تفاوت آماری معناداری میان نمون ه های مثبت ترشحات حلق   4 درصد  با نمون ه های مثبت ترشحات بینی  5/ 1 درصد  وجود داشت.

  نتیجه گیری:

   نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که میزان آلودگی افراد با نقص سیستم ایمنی به انگل آکانتامبا در جمعیت مورد مطالعه بیش از سایر افراد است.

  کلیدواژگان: آکانتامبا، آمیب آزاد، حفره های دهان و بینی، نقص ایمنی
 • طاهره حق پرست، هومن شهسواری، محمد زارعی، شیما حقانی، آرپی مانوکیان* صفحات 474-485

  زمینه و هدف :

  بیماران دچار شکستگی اندام تحتانی تحت عمل جراحی با مشکلات و عوارض متعددی مواجه هستند. یکی از این عوارض در ارتباط با استفاده از سوندهای ادراری و زمان ماندگاری آ نها است که م یتواند بر سطح رضایت مندی این نوع بیماران تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر زمان خروج سوند ادراری بر سطح رضای تمندی بیماران دچار شکستگی اندام تحتانی تحت عمل جراحی بود.

  روش بررسی:

   این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی غیر تصادفی است که در تهران در سال 1397 - 1398 انجام شد. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 84 بیمار تحت عمل جراحی ناشی از شکستگی اندام تحتانی که در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی و بانک ملی بستری بودند، در 3 گروه قرار گرفتند. گروه اول، خروج سوند پس از 24 ساعت  28 بیمار؛ گروه دوم، خروج سوند پس از 48 ساعت  28 بیمار؛ گروه سوم، خروج سوند پس از 72 ساعت 28 بیمار. داده ها از طریق مصاحبه و ب هصورت خودگزارشی گردآوری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرس شنامه جمعی تشناختی و پرس شنامه سنجش رضای تمندی بیماران بود. 72 ساعت پس از سوندگذاری و ادرار کردن ارادی بیمار، داده ها با استفاده پرس شنامه جمعی تشناختی و رضای تمندی بیمار گردآوری و اطلاعات گردآور یشده با استفاده از آمار توصیفی و استباطی تجزی هوتحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از نسخه 16 نر مافزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها :

  مطابق با یافت ه ها، هر 3 گروه تحت مطالعه از وضعیت دفعی خود رضایت زیادی داشتند و بین گرو ه ها اختلاف معنادار آماری وجود نداشت  86 / P=0. همچنین، در رابطه با سوال رضایت کلی از وضعیت دفعی، اختلاف معناداری در میزان رضای تمندی 3 گروه گزارش شد  031 / P=0؛ به این معنی که رضای تمندی در بیماران با سونداژ 24 ساعته بالاتر از بیماران 2 گروه دیگر بود.

  نتیجه  گیری:

   براساس یافته های این پژوهش، م یتوان چنین نتیج هگیری کرد که خروج زودهنگام سوند ادراری، سطح رضای تمندی کلی بیماران تحت عمل جراحی ناشی از شکستگی اندام تحتانی را از وضعیت دفع ادراری افزایش م یدهد.

  کلیدواژگان: سوند ادراری، رضایتمندی بیمار، اندام تحتانی، شکستگی
 • آزاده ساکی*، فاطمه رضایی شریف، علی تقی پور، محمد تاج فرد صفحات 486-499

  زمینه و هدف:

   آنژیوگرافی یک روش متداول در تشخیص درگیری عروق قلبی است. علاوه بر تهاجمی بودن این روش تشخیصی، برخی بیماران به دلایلی همچون ترس، هزینه بالای تست و عد ماعتماد به تشخیص ضرورت آنژیوگرافی ازانجام این تست سرباز م یزنند. هدف در این مطالعه، تعیین و مدلسازی عوامل مرتبط با مسدود شدن عروق قلبی جهت پیش آگاهی از نتایج آنژیوگرافی است.

  روش بررسی:

   در این مطالعه مقطعی تحلیلی، 1187 بیمار که به تشخیص پزشک معالج کاندید آنژیوشده و در طی سا لهای 1390 - 1391 برای انجام آنژیوگرافی به بیمارستان قایم مشهد مراجعه کرده بودند، وارد شدند. اطلاعات جمعی تشناختی و متغیرهای سطو حلیپید، قندخون و سابقه ابتلا به بیمار یهای زمین های جهت برازش در مدل آماری بررسی شدند. با کمک نر مافزار R 3.6.1 دو مدل رگرسیون لجستیک و دوجمل های منفی با انباشتگی در صفر به داده ها برازش داده شدند و ازنظر صحت پی شبینی با یکدیگر مقایسه شدند.

  یافته ها:

   نتیجه آنژیوگرافی نشان داد  34 درصد 404 بیمار تعداد صفر رگ مسدود دارند. در هر دو مدل مشاهده شد که شانس گرفتگی عروق به طور معناداری در مردان و در افراد دیابتی بیشتر بود. همچنین با افزایش سن احتمال مثبت شدن نتیجه آنژیو افزایش می یابد P<0/05  . سطح زیر منحنی راک  حساسیت، ویژگی برای رگرسیون لجستیک و دو جمل های منفی با انباشتگی در صفر ب هترتیب برابر با 78/4 70/4 ، 70/5  و 2/ 78 4/ 71 ، 5/ 71  به دست آمده است.

  نتیجه گیری:

   متغیرهای سن، جنسیت و دیابت به عنوان عوامل اثرگذار بر نتایج آنژیوگرافی در دو مدل به دست آمدند. با توجه به نتایج تحقیق و توان پی شبینی مد لها، اختلاف معناداری بین دو مدل مشاهده نشد. با توجه به ساد ه تر بودن مدل رگرسیون لجستیک م یتوان از این مدل به عنوان یک مدل پیشگوی یکننده در تعیین ضرورت انجام آنژیوگرافی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، عروق کرونر، پیش بینی، رگرسیون لجستیک، منحنی راک
 • افسون شریعت*، فاطمه فتح پور صفحات 500-513

  زمینه و هدف:

   انتقال ژ نهای مقاومت دارویی ب هواسطه اینتگرو نها، عامل اصلی ایجاد گونه های مقاوم به درمان است. هدف از این پژوهش، ارزیابی فراوانی اینتگرو نهای کلاس 1، 2 و 3 در سوی ه های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک جداشده از بیماران با عفونت دستگاه ادراری مراجعه کننده به بیمارستا نهای شیراز م یباشد.

  روش بررسی:

   این مطالعه توصیف یمقطعی بر روی 50 سویه اشریشیاکلی جداشده از نمون ه های عفونت ادراری در بیمارستا نهای شیراز در سال 1399 انجام شد. الگوی حساسیت آنت یبیوتیکی ایزوله ها ب هروش دیسک دیفیوژن انجام شد. سپس توسط روش واکنش زنجیره پلیمرازی میزان شیوع اینتگرو نهای کلاس 1 تا 3 در ایزول ه ها بررسی شد. یافته ها با نر مافزار SPSS و آزمون کا یاسکویر ازنظر آماری تجزی هوتحلیل شدند. مقادیر کمتر از 05 / 0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   مقاومت چندگانه دارویی در 42 درصد از ایزوله ها وجود داشت. به ترتیب بیشترین مقاومت و حساسیت آنت یبیوتیکی به تری متوپریم سولفامتوکسازول 52 درصد و جنتامایسین 90 درصد دیده شد. بین حضور اینتگرون کلاس 1 با مقاومت به آمیکاسین و سیپروفلوکساسین، شیوع اینتگرون کلاس 2 با مقاومت به جنتامایسین و وجود اینتگرون کلاس 3 با مقاومت به تری متوپریم- سولفامتوکسازول و نالیدیکسیک اسید ارتباط معنادار آماری وجود داشت . 05 / P>0

  نتیجه گیری:

   به دلیل وجود ارتباط معنادار بین حضور اینتگرو نهای کلاس 1، 2 و 3 و مقاومت آنت یبیوت کیی در سویه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن کی جداشده از بیمارستا نهای شیراز، کنترل عفونت و درمان مناسب در بیمارستا نها جهت پیشگیری از انتقال این ایزول ه ها ضروری م یباشد.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، اینتگرون ها، عفونت ادراری، شیراز
 • بابک علی کیایی، سید تقی هاشمی، محمد مختاری* صفحات 514-523

  زمینه و هدف:

   باتوج هبه اهمیت تاریخ انقضای خو نهای تزریقی در سلامت بیماران، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تاریخ انقضای پک سل و میزان هموگلوبین بر مر گومیر بیماران بستری در بخش مراقب تهای ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان انجام شد.

  روش بررسی:

   مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع گذشت هنگر است که در سال 1399 بر روی 205 بیماری که در 1 سال اخیر در بخش مراقب تهای ویژه تحت تزریق پک سل قرار گرفته اند، انجام شده است. اطلاعات جمعی تشناختی بیماران و اطلاعات مربوط به خون دریافتی بیماران مانند تعداد روزهای باقیمانده به تاریخ انقضای آن و میزان هموگلوبین بیمار از مدارک پزشکی بیمار استخراج شد.

  یافته ها :

  میانگین هموگلوبین بیماران مرد به طور معناداری بیشتر از بیماران زن بود (05 / P<0) و ب هصورت کلی برابر با 8/ 2± 53 / 10 گرم در دس یلیتر بود. از بین 205 بیمار برای 8/ 26 درصد  55 نفر پیامد مرگ رخ داد. پیامد مرگ در مردان با تزریق خونی پک سل ب هطور معناداری بیشتر از پیامد مرگ در زنان با تزریق خونی پک سل بوده است (05 / P<0). تعداد روزهای باقیمانده در میان بیماران فو تشده و زنده مانده، تفاوت معناداری نداشت (05 / P<0) و برابر با 71 / 3± 52 / 11 روز بود. همچنین میزان هموگلوبین در بیماران فو تشده ب هطور معناداری کمتر از بیمارانی بوده است که زنده ماندند .05 /P<0

  نتیجه گیری:

   برابر با یافت ه های مطالعه حاضر، بین میانگین تعداد روزهای باقیمانده برای پک سل و سرانجام بیماران بستری در بخش مراقب تهای ویژه ارتباط معنادار مشاهده نشد. افرادی که دارای بیماری زمین های بودند، به طور معناداری میانگین هموگلوبین کمتر و میزان مورتالیتی بیشتری داشتند. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد برای 8/ 26 درصد پیامد مرگ رخ داده بود.

  کلیدواژگان: مراقبت های ویژه، تزریق خون، انقضا، مورتالیتی
 • ناهید حسین زاده، نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی، رضا طهماسبی، علی خورجهانی، مظفر قلاوند* صفحات 524-535

  زمینه و هدف:

   تغذیه با آمینواسیدها ب هعلت ریکاوری عضلانی می تواند بر استرس اکسیداتیو و آسیب های عضلانی موثر باشد. هدف این تحقیق تاثیر مکم لیاری پروتیین نخود فرنگی و پروتیین وی ایزوله بر شروع کوفتگی عضلانی تاخیری و عملکرد فیزیولوژیک مردان تمرین نکرده بود.

  روش بررسی:

   در تحقیق حاضر که با طرح تحقیقاتی موازی دوسوکور و کنتر لشده با دارونما انجام شد، 30 مرد سالم داوطلب به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به 3 گروه مختلف گروه پروتیین نخود فرنگی   10 نفر ، گروه پروتیین وی ایزوله   10 نفر، گروه مصرف آب 10 نفر تقسی مبندی شدند. متغیرهای مرتبط با آسیب عضلانی و شروع کوفتگی عضلانی تاخیری طی 24 ساعت پس عالیت عملکردی شدید اندازه گیری شدند. به منظور آزمون فرضیه از آزمون آنووا با اندازه گیری تکراری و آزمون های تعقیبی بونفرونی برای مقایسه تغییرات بین گروه ها استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج تحقیق حاضر نشان داد تفاوت معناداری بین هریک از مراحل انداز هگیری مشاهده شد. علاو ه براین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین گرو ه های پروتیین وی ایزوله و پروتیین نخود فرنگی در مقایسه با گروه آب تفاوت معناداری وجود دارد 05 / P>0 ، اما بین گروه های پروتیین وی ایزوله و پروتیین نخود فرنگی تفاوت معناداری یافت نشد 05 / .P<0

  نتیجه گیری:

   یافته های مطالعه حاضر نشان داد استفاده از منابع پروتیینی غنی از اسیدآمینه ب هصورت حاد سبب کاهش آسیب عضلانی به دنبال یک فعالیت شدید عملکردی می شود.

  کلیدواژگان: پروتئین وی، پروتئین نخود فرنگی، فعالیت عملکردی شدید، کوفتگی تاخیری عضلانی
 • محمد یزدی زاده، علی حبیبی کیا*، پویا کاویانپور، پرنیان علوی صفحات 536-547

  زمینه و هدف:

   امروزه اغلب سیستم های تصویربرداری دیجیتال انواع مختلفی از تکنیک های پردازش تصویر را دردسترس قرار م یدهند. با توجه به اهمیت دقت این تصویربرداری و کاربرد گسترده آن، در این مطالعه به بررسی شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی و رادیوگرافی دیجیتال با فیلتر شارپ UM مطالعه آزمایشگاهی پرداخته می شود.

  روش بررسی :

  برای این منظور از 24 دندان قدامی کشیده شده درمان ریشه شده قبل و بعد از القای شکستگی عمودی ریشه رادیوگرافی تهیه شد. ریشه دندان به روش پسیو استپ بک آماده سازی شد و با یک دیسک بسیار نازک در جهت باکولینگوالی به صورت طولی دندا نها به دو نیمه تقسیم شدند. نمونه ها را دوباره در کنار هم قرار گرفتند و در مخلوطی از گچ و خاک اره مانت شدند. پس از پردازش توسط فیلتر شارپ UM ،گراف یها توسط دو مشاهده گر از نظر تشخیص وجود یا عدم وجود شکستگی عمودی ریشه ارزیابی شدند .

  یافته  ها:

   با توجه به نتایج به دست آمده در مشاهد هگر اول حساسیت هر دو روش یکسان و اختصاصیت در حالت با فیلتر، بالاتر بود. در مشاهده گر دوم حساسیت در حالت بدون فیلتر، بالاتر از حالت با فیلتر بود و اختصاصیت در دو روش یکسان بود.

  نتیجه گیری:

   بین نتایج حین استفاده از فیلتر شارپ UM و حالت بدون فیلتر اختلاف معناداری دیده نشد و ب هعلت حساسیت و ویژگی بالای نتایج با حالت فیلتر شارپ UM مشاهد هگر م یتواند بسته به نظر شخصی برای تشخیص شکستگی عمودی ریشه ز این فیلتر استفاده کند.

  کلیدواژگان: فیلتر شارپ UM، رادیوگرافی دیجیتال، شکستگی عمودی ریشه
 • شمس الدین طرفی عمید پور، علیرضا حیدرئی*، بهنام مکوندی، سعید بختیارپور صفحات 548-559

  زمینه و هدف:

   از مهمترین بیمار یهای قرن می توان به سرطان اشاره کرد که بعد از بیمار یهای قلب و عروق، ب هعنوان دومین علت مر گومیر شناخته شده است. تشخیص سرطان و به دنبال آن تحمل درمان های طولانی معمولا تجارب استر سزا به حساب م یآید. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک از بیماری و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز بود.

  روش بررسی :

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گرو ه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مرد و زن مبتلا به سرطان شهر اهواز در سال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 40 نفر از آنان انتخاب و در گروه آزمایشی و کنترل هر گروه 20 نفر(قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرس شنامه های ادراک از بیماری مووس-موریس و همکاران و نشخوار فکری نولن و مورو استفاده شد. گروه آزمایشی تحت درمان کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاهی 8 جلسه 60 دقیق های قرار گرفتند، اما گروه کنترل هی چگونه مداخل های دریافت نکردند. داد ه ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجزی هوتحلیل شدند.

  یافته  ها:

   یافته ها نشان داد درمان کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاهی بر افزایش ادراک از بیماری و کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به سرطان اثربخش بود.(001 /  P>0)

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج ب هدس تآمده، م یتوان از این درمان در جهت افزایش ادراک از بیماری و کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به سرطان بهره برد و از این راه به کاهش تنش در آ نها کمک کرد.

  کلیدواژگان: سرطان، ادراک از بیماری، نشخوار فکری، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
 • زهرا کوثریان، مهرنوش ذاکرکیش، محمد مهرآور، محمدجعفر شاطرزاده یزدی*، سعید حسام صفحات 560-573

  زمینه و هدف:

   کاهش توانایی کنترل تعادل از جمله اختلالات تاثیرگذار بر کیفیت زندگی و فعالی تهای روزمره افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی است که می تواند منجر به پیامدهای خطرناکی نظیر زمین خوردن شود. با مشخص شدن علل اختلالات تعادل م یتوان به درک بهتری از این عارضه برای برنامه ریزی درمان های موثر و مبتنی بر شواهد در این دسته افراد پرداخت. ازای نرو، در این مطالعه به راهبردهای حرکتی بازیابی تعادل در افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی با و بدون نقص سازماندهی حسی تعادلی بررسی و مقایسه شده است.

  روش بررسی:

   در این مطالعه مقطعی، 40 فرد مبتلا به نوروپاتی دیابتی شرکت کردند که تحت ارزیابی های زمین های و تعادلی آزمون سازماندهی حسی قرار گرفتند. افراد براساس نتایج آزمون سازماندهی حسی به دو گروه کنترل افراد بدون اختلال تعادل و آزمایش افراد دارای اختلال تعادل جای گرفتند. تعداد افراد هر گروه به ترتیب 18 و 22 نفر بودند.

  یافته ها :

  در این مطالعه مشخص شد شیوع استفاده از راهبرد نامناسب حرکتی جهت بازیابی تعادل در بیماران نوروپاتی دارای اختلال تعادل بیشتر از بیماران نوروپاتی بدون اختلال تعادل است. همچنین راهبرد نامناسب اتخاذشده اکثرا به صورت اتکای بیش از حد به راهبرد مچی به ویژه در شرایطی که سیستم های حسی-پیکری و بینایی تحت حداکثر اغتشاش باشند، نمود یافت.

  نتیجه گیری: 

   در مطالعه حاضر مشخص شد افراد دچار نوروپاتی دیابتی ب هجای بهره بردن از حرکت مفصل ران در شرایط چالشی تعادل، حرکت را در مفصل مچ محدود کردند که این عدم به کارگیری راهبرد رانی در افراد دارای نقص سازماندهی حسی تعادلی بیشتر از افراد بدون این نقص بود.

  کلیدواژگان: نوروپاتی دیابتی، تعادل، سازماندهی حسی، راهبرد حرکتی
 • ندا محتشم، امان الله زارعی احمدی*، محسن علی سمیر، نادر شکیبا مرام، آرش لرکی صفحات 574-585

  زمینه و هدف:

   داروهای آنتی هیستامین برای عفون تهای حاد تنفسی فوقانی کودکان دارای طیف گسترد های از عوارض جانبی هستند.در این مطالعه، شربت ضدسرفه سپستان با دیفن هیدرامین برای تسکین سرفه کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مقایسه شد.

  روش بررسی:

   کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور بر روی 12 4 کودک مبتلا به سرفه حاد مراجعه کننده بیمارستان ابوذر اهواز درسا لهای 1398 تا 1400 در دو گروه درمانی با تخصیص اتفاقی انجام شد. به گروه آزمایش و کنترل به ترتیب، شربت سپستان با دز 20میل یگرم/کیلوگرم/روز و شربت دیفن هیدرامین با دز 5 میل یگرم/کیلوگرم/روز در 4 دز منقسم داده شد. در معاینه 3 روزه، تعداد و شدت سرفه طی شب و روز بررسی و داد ه ها با نرم افزار آماری تی تست مستقل و کای اسکویر تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها :

  تعداد و شدت سرفه روزانه و شبانه در گروه شربت سپستان نسبت به دیفن هیدرامین به طور معناداری و بدون عارضه جانبیدارویی کاهش یافت.001 P>0.

  نتیجه گیری :

  پلی ساکاریدهای زیاد، آنتی اکسیدا نهای قوی و ترکیبات ضدالتهابی سپستان باعث کاهش تحریک گلو و نرم شدن قفسه سینه می شود. موسیلاژ موجود در عصاره در آب حل و ماد های چسبناک و حجیم مانند ژلاتین تولید م یکند که باعث نرم شدن سینهو خلط م یشود.

  کلیدواژگان: عفونت ویروسی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، سرفه، شربت سپستان، شربت دیفن هیدرامین، کودکان
 • مرجان منصوری دارا، نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی، فائزه حیدری، فرشاد غزالیان*، سحر ابراهیمی، روشن عسکری، فرجام راشدی صفحات 586-599

  زمینه و هدف:

   چاقی از مه مترین دغدغ ه ها و مشکلات تهدیدکننده سلامتی در سرتاسر جهان است و فعالیت ورزشی و رژیم غذایی سالم از مهمترین را ه های درمان و پیشگیری از آن می باشند. بنابراین، هدف از اجرای تحقیق بررسی تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید همراهبا مکم لسازی اسید الاژیک بر شرایط اکسیدانی/آنتی اکسیدانی زنان چاق بود.

  روش بررسی:

   بدین منظور 56 نفر از زنان چاق به 4 گروه تمرین ورزشی تناوبی شدید، گروه مکم لدهی اسید الاژیک، گروه تمرین ورزشی تناوبی شدید+گروه مکم لدهی اسید الاژیک و گروه دارونما تقسیم شدند. اگدننکتکرشن گروه تمرین ورزشی تناوبی شدید به مدت 12هفته، تمرین مورد نظر را به صورت 4 وهله 4 دقیق های دویدن اینتروال در 85 - 95 درصد ضربان قلب بیشینه که با 3 دقیقه دویدن با شدت 60-50 درصد ضربان قلب بیشینه و 7 دقیقه استراحت بین تناوب ها همراه بود، انجام دادند. همچنین مکمل دهی اسید الاژیک به صورتیک کپسول 50 میل یگرمی/روز مصرف شد. نمون ه های خونی قبل از انجام مداخله و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی 12 هفته تمرین ورزشی تناوبی شدید برای برسی سطوح سرمی مالون دی آلدهید، گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام انجام شد.

  یافته ها:

   بین مقادیر مالو ند یآلدهید و ظرفیت آنت یاکسیدان تام آزمودن یها در گرو ه های مورد مطالعه پس از 12 هفته تمرین ورزشیتناوبی شدید همراه با مصرف مکم لدهی اسید الاژیک تفاوت معناداری وجود دارد(0001 / P=0) و این تفاوت بین گروه ترکیبی تمرین ورزشی تناوبی شدید+ مکم لدهی اسید الاژیک با دیگر گرو ه ها بوده است.

  نتیجه  گیری:

   یافته های مطالعه حاضر نشان داد انجام تمرین تناوبی شدید همراه با مکم لدهی اسید الاژیک سبب بهبود عوامل آنتیاکسیدانی و اکسیدانی زنان چاق م یشود. هر چند که انجام تمرینات شدید نتایجی بهتری نسبت به مکمل داشت.

  کلیدواژگان: چاقی، استرس اکسیداتیو، اسید الاژیک، تمرین تناوبی شدید
 • رضا صالحی نیا*، رضا پورمحمد، ابراهیم نصیری فرمی صفحات 600-609

  زمینه و هدف :

  خودبیمارانگاری هیپوکندریا  یکی از انواع اختلالات شب هجسمی است که عل یرغم وجود سلامت بدنی، فرد حداقل به مدت 6 ماه به وجود یک بیماری جدی در خود معتقد است و بیشترین شیوع آن در بین 20 - 30 سال گزارش شده است . پژوهش حاضربا هدف تعیین شیوع خودبیمارانگاری و عوامل وابسته به آن در شرایط هم هگیری کووید- 19 در دانشجویان علوم پزشکی مازندران درسال 1400 انجام شده است.

  روش بررسی:

  این مطالعه توصیف یمقطعی بر روی دانشجویان دانشگا ه های علوم پزشکی مازندران در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود که در زمان مذکور به میل خود پرس شنامه را تکمیل کردند.

  یافته ها :

  از 125 نفر دانشجو مورد مطالعه، 75 نفر زن 60 درصدو 50 نفر مرد 40 درصدبودند و در بازه سنی 19 - 27 سال و میانگین سنی 54 / 2± 80 / 22 سال قرار داشتند. مطابق نمر هدهی پرس شنام ه از میان افراد، 8/ 36 درصد که نشا ندهنده سالم، 28 درصد که نشا =ن دهنده در مرز بودن، 2/ 18 درصد در بازه خفیف خودبیمارانگاری، 6/ 13 درصد در وهله متوسط و 2/ 3 درصد در وهله شدید بیمارهستند. رابطه سن و خودبیمارانگاری معنادار بود (025 /P=0).

  نتیجه گیری:

   باتوجه به اینکه این مطالعه در شرایط کووید- 19 بر روی دانشجویان مازندران انجام شده است، اکثر دانشجویان در قرنطینه و کاهش روابط اجتماعی، عدم برگزاری کلا س های حضوری بوده اند که این شرایط باعث افزایش ترس و اضطراب، وسواس،خودبیماریانگاری دانشجویان م یشود. نتایج نشان داد با افزایش سن اختلال خودبیمارانگاری افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: خودبیمار انگاری، کووید- 19، دانشجویان
|
 • Roya Alasvand Javadi, Mehdi Tavalla, Molouk Beiromvand, Samira Razzaghi, Reza Arjmand * Pages 460-473
  Introduction

  Acanthamoeba is a free-living amoeba that can be found in various environments. It is found in ear, nose and pharyngeal mucosa of patients with respiratory problems .This is the most common protozoan found in the environment. The antibodies against Acanthamoeba antigens have been found in the serum of more than 80% of people with complete immunity, which indicates high human contact with this amoeba. Acanthamoeba is the cause of human diseases such as amoebic keratitis and granulomatous amebic encephalitis, which is mostly seen in immunocompromised people.Skin wounds and nasopharyngeal infections caused by this amoeba have also been observed, mostly in people with AIDS. Based on rRNA gene sequence determination, Acanthamoeba genus is divided into 12 different genotypes (T1 to T12). Most human Acanthamoeba infections are related to the T4 genotype.Studies have shown that the number of amoebic keratitis is increasing worldwide due to use of contact lenses. Acanthamoeba genotyping is a useful tool for taxonomic and epidemiological studies. It explains the relationships between infectious isolates and the phenotype of the disease. Since different strains show different pathogenic power, determining the strains with high pathogenic power can have more therapeutic importance. More studies to identify pathogenic features and genetic markers are needed to clarify this matter. The present study aims to determine the genotype of Acanthamoeba strains isolated from the oral cavity of people with immunodeficiency.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted for 18 months.
  The samples were collected with a sterile swab from pharyngeal or nasal secretions of 179 eligible patients in Golestan and Shafa hospitals in Ahvaz, Iran in 2019. The patients who had immunodeficiency with various underlying diseases including diabetes, AIDS, those who were under treatment with chemotherapy drugs and steroids, as well as dialysis patients were included in the study. In the university laboratory, the swab soaked in secretions was cultured on basic agar medium. Before closing the environment, it was autoclaved for 15 minutes at 121°C and divided into plates under the hood. The plates were fixed with parafilm and kept in refrigerator at 4°C. To detect Acanthamoeba, all samples were cultured separately in a non-nutrient medium (1.5% Bacto agar) along with an old medium of Escherichia coli. Then, bacteria were added to the medium to provide a good source of food for amoeba. The media were incubated at a room temperature and microscopic observation was done on days 2-14 to identify the samples positive for Acanthamoeba. All positive amoebae isolates can be cloned by subculturing method to produce pure culture for extracting pure DNA. Therefore, the existing parasites were transferred to new plates. To determine the genotype of the target sample, after cultivation using the primers presented in Table 1, polymerase chain reaction (PCR) was performed under the conditions shown in Table 2.The primers were diluted. For this purpose, 180 µL of distilled water and 20 µL of primer were added to two micro-tubes named as diluted G₁ and diluted G₂.To determine the genotype of Acanthamoeba isolated from patients, the PCR product was finally determined and the information related to sequencing of the fragment for each sample was compared with the information available in the gene bank, and the genotype of the amoeba was finally determined. Statistical analysis was done using SPSS software, version 22.

  Results

  In this study, 110 men and 69 women participated. Most of them (n=48, 26.8%) were at the age group of 60-69 years, and the mean age of participants was 48±1 years. As shown in Table 4, 99 samples were taken from the throat and 80 samples were taken from the nose of patients.Among the samples examined by PCR, 6(3.4%) were positive to Acanthamoeba, collected from the oral (n=4) and nasal (n=2) cavities of patients. Acanthamoeba was identified in the medium by observing star-shaped cysts. The PCR analysis was successfully performed on these samples and the nucleotide sequence was determined for them. All positive samples of T4 genotype were obtained. The PCR analysis was confirmed by observing the 500-bp band on agarose gel (Figure 1).

  Conclusion

  The prevalence of infection with Acanthamoeba parasite in patients with immunodeficiency is higher. The Acanthamoeba positive samples identified in these people belong to the T4 genotype.

  Keywords: Acanthamoeba, Free-living amoebae, Oral, nasal cavities, Immunodeficiency
 • Tahereh Haqparast, Houman Shahsavari, Mohammad Zarei, Shima Haqhani, Arpi Manoukian * Pages 474-485
  Background and Objectives 

  The patients undergoing lower limb fracture surgery face with severalcomplications and problems. One of these complications is related to use of urinary catheters and theirindwelling which may affect the patients’ satisfaction. This study aims to determine the effect of urinarycatheter removal time on the satisfaction of patients undergoing lower limb fracture surgery.

  Subjects and Methods

  This is a non-randomized clinical trial that was conducted during 2018-2019 inTehran, Iran. By using a convenience sampling method, 84 patients undergoing lower limb fracturesurgery in the orthopedic department of Imam Khomeini and Bank Melli hospitals were selected anddivided into three groups of 28: Catheter removal after 24 hours, catheter removal after 48 hours,and catheter removal after 72 hours. The data were collected through self-reporting and interview. 72hours after catheterization and voluntary urination, they completed a demographic form and a patientsatisfaction questionnaire. The gathered data were analyzed by using descriptive and inferential statisticsin SPSS software, version 16.

  Results 

  All three groups showed high satisfaction with their urination and there was no significantdifference among the groups (P=0.86). Regarding overall satisfaction, there was a significant differenceamong three groups (P=0.031), where the overall satisfaction was higher in patients with 24-hourcatheterization.

  Conclusion

  Early removal of urinary catheters in patients undergoing lower limb fracture surgery isassociated with their higher overall satisfaction.

  Keywords: Urinary catheters, Patient Satisfaction, Lower extremity, Fractures, nursing care
 • Azadeh Saki *, Fatemeh Rezaei Sharif, Ali Taghipour, Mohammad Tajfard Pages 486-499
  Background and Objectives 

  Angiography is a common and invasive method in diagnosing cardiovasculardiseases. Some patients refuse to perform angiography due to reasons such as fear, high cost, and lackof confidence in the decision of physician for angiography. This study aims to determine the factorspredicting coronary artery occlusion to predict the outcome of angiography.

  Subjects and Methods

  In this cross-sectional study, participants were 1187 patients received angiographyin Ghaem Hospital in Mashhad, Iran. Demographic data, lipid profile, blood sugar level, and history ofunderlying disorders were used in two prediction models of logistic regression and zero-inflated negativebinomial (NB), fitted using R3.6.1 software. Then, their sensitivity and specificity were compared.

  Results 

  Of 1187 patients, 404 (34%) had negative angiography. The results of both models showed thatthe risk of positive angiography was significantly higher in male and diabetic patients. The risk increasedwith the increase of age. The area under the ROC curve (sensitivity and specificity) for logistic regressionand zero-inflated NB models were 78.4(70.4%, 70.5%) and 78.2(71.4%, 71.5%).

  Conclusion

  Age, gender, smoking, and history of diabetes are significant predictors of the angiographyoutcome. There is no significant difference between logistic regression and zero-inflated NB models inpredicting the outcome of angiography. Due to the ease of use of logistic regression model, it can beused to predict the results of angiography.

  Keywords: Angiography, Coronary Artery Disease, prediction, logistic regression, ROC curve
 • Afsoon Shariat *, Fatemeh Fathpoor Pages 500-513
  Background and Objectives

  Transfer of antibiotic resistance genes by integrons is the main cause ofdrug-resistant bacteria. This study aims to evaluate the prevalence of class I, II, and III integrons amonguropathogenic Escherichia Coli (UPEC) strains isolated from patients with Urinary tract infection (UTI).

  Subjects and Methods

  This cross-sectional study was carried out on 50 UPEC strains isolated from patientswith UTI referred to hospitals in Shiraz, Iran in 2020. Antibiotic susceptibility pattern was evaluated bythe disk diffusion susceptibility test. Then, the prevalence of class 1 to 3 integrons in the isolates wasinvestigated by the polymerase chain reaction test. Data were statistically analyzed in SPSS softwareusing chi-square test. P≤0.05 was statistically significant.

  Results 

  42% of isolates had multi-drug resistance. The highest antibiotic resistance and sensitivitywere related to trimethoprim/sulfamethoxazole (52%) and gentamicin (90%), respectively. Therewas a significant relationship between the presence of class I integron and resistance to amikacin andciprofloxacin, between the presence of class II integron and resistance to gentamicin, and between thepresence of class III integron and resistance to trimethoprim/sulfamethoxazole and nalidixic acid (P<0.05).

  Conclusion

  There is a significant association between the presence of class I, II and III integrons andantibiotic resistance in UPEC strains isolated from patients with UTI. Infection control measures andsuitable treatment methods are needed for preventing the spread of these isolates in the hospitals andhealth centers in Shiraz city.

  Keywords: Escherichia coli, Integrons, Urinary tract infection, Shiraz
 • Babak Alikiaii, Seyed Taghi Hashemi, Mohammad Mokhtari * Pages 514-523
  Background and Objectives 

  In this study, we aim to investigate the relationship of the numbers of daysuntil blood expiration and pre-transfusion hemoglobin level with mortality rate in patients admitted tothe intensive care unit (ICU) and received packed red blood cell (PRBC) transfusion.

  Subjects and Methods

  This is a retrospective cross-sectional study that was performed in 2020 on 205patients admitted to the ICU of Al-Zahra Hospital in Isfahan, Iran in the past year and received PRBCtransfusion. Their demographic information as well as information about related to the blood such asthe number of days until PRBC expiration and pre-transfusion hemoglobin level were extracted from thepatient’s medical records.

  Results 

  The mean pre-transfusion hemoglobin level of patients was 10.53±2.8 g/dL. Male patients hadsignificantly higher hemoglobin level than female patients (P<0.05). Of 205 patients, 55(26.8%) hada death outcome. The mortality rate was significantly higher in males than in females (P<0.05). Thenumber of days until PRBC expiration was 11.52±3.71 days. It was not significantly different betweenthe deceased and surviving patients (P>0.05). Also, the hemoglobin level of the deceased patients wassignificantly lower than that of surviving patients (P<0.05). The patients with underlying diseases hadsignificantly lower pre-transfusion hemoglobin level and higher mortality.

  Conclusion

  The mortality rate among ICU patients received PRBC transfusion in the study hospitalis 26.8%.

  Keywords: Intensive Care Unit, Blood transfusion, Blood expiration, mortality
 • Nahid Hosseinzade, Niloofar Rajai Ghasemgheshlagi, Reza Tahmasbi, Ali Khorjahani, Mozafar Ghalavand * Pages 524-535
  Background and Objectives

  Supplementation with amino acids for muscle recovery can be effective onoxidative stress and muscle damage. This study aims to compare the effects of pea protein and wheyprotein supplements on muscle damage, delayed onset muscle soreness (DOMS), and functionalperformance after high-intensity functional training (HIFT) bout in untrained overweight young men.

  Subjects and Methods 

  In this randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial, 30 untrainedoverweight young men were selected by a purposive sampling method and divided randomly into threedifferent groups of pea protein (n=10), Whey Protein (n=10), and placebo (n=10). Variables relatedto muscle damage and DOMS were measured 24 hours after HIFT. Repeated measures ANOVA andBonferroni post hoc test were used to compare the differences between groups.

  Results

  There was a significant difference between the two evaluation stages. There was a significantdifference between the Whey protein and pea protein groups compared to the placebo group (P<0.05),but no significant difference was found between the Whey protein and pea protein groups (P<0.05).

  Conclusion 

  The use of Whey protein, compared to pea protein, can reduce muscle damage and DOMSfollowing HIFT

  Keywords: Whey protein, pea protein, High-Intensity Functional Training, delayed onset muscle soreness
 • Mohammad Yazdizadeh, Ali Habibi Kia *, Pouya Kavianpour, Parnian Alavinejad Pages 536-547
  Background and Objectives 

  The digital radiography offers a variety of image processing techniques. Dueto the importance of the accuracy of this method and its widespread applications, in this study we aimto investigate the diagnose of vertical root fracture (VRF) by conventional digital radiography with andwithout unsharp masking (UM) filter.

  Subjects and Methods

  Radiographs were taken from 24 extracted anterior teeth before and afterVRF induction. The root canal was prepared with passive step-back technique, and then the teethwere divided into two halves buccolingually with a very thin disk. The two halves were re-attached toeach other and mounted in a mixture of gypsum and sawdust. After processing by the UM filter, theradiographs were evaluated by two observers to detect the presence or absence of VRF.

  Results

  For the first observer, the sensitivity of both methods was the same, while the specificity of theUM filtering mode was higher. For the second observer, the sensitivity of the unfiltered mode was higher,while the specificity of the two methods was the same.

  Conclusion

  There is no significant difference between digital radiography with and without the UM filterin diagnosing VRF. Due to the high sensivity and specifity of the UM filtering method, the specialist canuse this filter based on personal preferences.

  Keywords: Vertical root fracture, Digital radiography, Unsharp masking filter
 • Shamsaldin Torfiamidpoor, Alireza Heydarei *, Behnam Makvandi, Saeeid Bakhtiyarpoor Pages 548-559
  Background and Objectives 

  Cancer is one of the most important diseases of the century. It is the secondleading cause of death after cardiovascular diseases. Diagnosis of cancer followed by long treatmentprocess is a stressful experience. This study aims to evaluate the effect of mindfulness-based stressreduction (MBSR) therapy on illness perception and rumination in patients with cancer.

  Subjects and Methods 

  This quasi-experimental study was conducted with a pre-test, post-test, follow-updesign. The statistical population consists of all patients (males and females) with cancer in Ahvaz, Iranin 2021. Using a purposive sampling method, 40 were selected and divide into the experimental andcontrol groups (20 in each group). To collect data, the illness perception questionnaire of Moss-Morriset al. (2003) and the ruminative response scale of Nolen-Hoeksema and Morrow (1991) were used.The experimental group underwent MBSR (8 sessions 60 minutes), while the control group received notreatments. Data were analyzed using analysis of covariance.

  Results 

  The MBSR was effective in improving illness perception and reducing rumination in patients(P<0.001).

  Conclusion 

  MBSR can be used to improve illness perception and reduce rumination in patients withcancer.

  Keywords: cancer, Illness perception, Rumination, Mindfulness-based stress reduction
 • Zahra Kosarian, Mehrnoosh Zakerkish, Mohammad Mehravar, Mohammadjafar Shaterzadeh Yazdi *, Saeed Hesam Pages 560-573
  Background and Objectives 

  Reduced ability to control balance is one of the disorders affecting the qualityof life and daily activities of people with diabetic polyneuropathy (DPN), which can lead to dangerousconsequences such as falling. By identifying the causes of balance disorders, we can better understandthis condition to provide effective and evidence-based treatments for these patients. This study aimsto investigate and compare the use of motor strategies in people with and without impaired sensoryorganization suffering from DPN.

  Subjects and Methods

  In this cross-sectional study, 40 people with DPN participated. Their demographicinformation were recorded and then underwent balance performance test using the sensory organizationtest. Based on the results, they were divided into two groups: Control group without impaired sensoryorganization (n=18) and Patient group with impaired sensory organization (n=22).

  Results

  The prevalence of inappropriate use of motor strategies to restore balance in DPN patients withimpaired sensory organization was higher than in the control group. The adopted inappropriate strategywas mostly in using ankle strategy, where the somatosensory and visual perturbations were higher.

  Conclusion 

  Patients with DPN use ankle strategy, instead of hip strategy, to restore balance. This non-useof hip strategy is more common in patients with impaired sensory organization.

  Keywords: Diabetic polyneuropathy, Balance, Sensory organization, Motor strategy
 • Neda Mohtasham, Amanollah Zarei Ahmadi *, Mohsen Alisamir, Nader Shakiba Maram, Arash Larki Pages 574-585
  Background and Objectives

  Antihistamine drugs for acute upper respiratory tract infection treatment inchildren have many side effects. In this study, a anti-cough syrup was prepared from Cordia (Sepestanin Persian) extract and its effect was compared to that of diphenhydramine syrup on cough relief of childrenwith upper respiratory tract infection.

  Subjects and Methods 

  This double-blind randomized clinical trial was conducted on 124 children withupper respiratory tract infection aged 6-12 years referred to Abouzar Hospital in Ahvaz, Iran during 2019-2021 in two treatment groups. The first group was given Sepestan syrup at a dose of 20 mg/kg/day andthe second group received diphenhydramine syrup at a dose of 5 mg/kg/day in four dosages. For threedays, the number and severity of day-time and night-time coughs were examined and the data wereanalyzed with independent t-test and chi-square test in SPSS software, version 24.

  Results 

  The number and severity of day-time and night-time coughs in the group received Sepestan syrupsignificantly decreased compared to the diphenhydramine group, without any side effects (P<0.001).

  Conclusion

  High polysaccharides, strong antioxidants, and anti-inflammatory compounds of Sepestan canreduce throat irritation and soften the chest. The mucilage in the Sepestan extract can dissolve in waterand produce a viscous substance such as gelatin that cause softening of the breast and expectoration.

  Keywords: Viral infection, Upper respiratory tract infection, Cough, Sepestan, Cordia, Diphenhydramine, children
 • Marjan Mansouridara, Niloofar Rajai Ghasemgheshlagi, Faeze Heydari, Farshad Ghazalian *, Sahar Ebrahimi, Roshan Askari, Farjam Rashedi Pages 586-599
  Background and Objectives

  Obesity is one of the most important concerns and problems that threatenhealth all over the world, and sports activity and healthy diet are the most important ways to treat andprevent it. so, this study aims to evaluate the effect of 12 weeks of high-intensity interval training (HIIT)and Ellagic Acid (EA) supplementation on oxidative/antioxidant markers in obese women.

  Subjects and Methods

  In this randomized clinical trial, 56 inactive obese women were randomly dividedinto four groups of HIIT, EA, EA+HIIT, and Control. The HIIT groups performed the training for 12 weeksincluding four 4-minute interval running at 85-95% HRpeak, 3 minutes of running at 50-60% HRpeak and7 minutes of rest interval. EA supplement was administered at a dose of 50 mg/day for 12 weeks. Bloodsamples were collected from the subjects before and 48 hours after the last session to assess serumlevels of glutathione peroxidase (GPx), Malondialdehyde (MDA), and total antioxidant capacity (TAC).

  Results 

  There was a significant difference between EA+HIIT and HIIT groups in MDA (P=0.005), TAC(P=0.003) and GPx (P=0.0001) after intervention. There was a significant difference between the MDAand TAC values of the subjects in the studied groups after 12 weeks of HIIT with EA supplementation(P=0.0001). And this was the difference between the combined group (EA+HIIT) and other groups.

  Conclusion

  Twelve weeks of HIIT and EA supplementation can significantly improve antioxidant and oxidantfactors in obese women.

  Keywords: Obesity, oxidative stress, ellagic acid, high intensity interval training
 • Reza Salehinia *, Reza Pourmohammad, Ebrahim Nasiri Formi Pages 600-609
  Background and Objectives

  Hypochondriasis (Illness anxiety disorder) is one of somatic disorders wherea person has a fear of having a serious disease for at least 6 months, despite having physical health. Itsprevalence is higher in people aged 20-30 years. This study aims to determine the prevalence of hypochondriasisand its related factors during the COVID-19 pandemic in medical students of MazandaranUniversity of Medical Sciences (MUMS).

  Subjects and Methods

  This descriptive study with a cross-sectional design was conducted in 2021. Thestudy population consists of all students of MUMS. Of these, 125 students participated in the study,including 75 females (60%) and 50 males (40%) aged 19-27 years (mean age=22.80±2.54 years). Thedata collection tool was a questionnaire adapted from a hypochondriasis awareness questionnaire developedby Evans in 1980. The collected data were analyzed in SPSS software, version 26.

  Results

  It was found that 36.8% had no hypochondriasis, 28% were at risk of hypochondriasis, 18.2% hadmild hypochondriasis, 13.6% had moderate hypochondriasis, and 3.2% had severe hypochondriasis. Therelationship between age and hypochondriasis was statistically significant (P=0.025).

  Conclusio

  Due to the COVID-19 pandemic and being in quarantine, most of the MUMS students hashypochondriasis, where older students have higher level of hypochondriasis.

  Keywords: Self-morbidity, COVID-19, Students