فهرست مطالب

نشریه عرفان اسلامی
پیاپی 77 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • خدابخش اسداللهی*، ثریا کریمی صفحات 1-22

  ژرار ژنت از محققان برجسته عرصه بینامتنیت، هر متن را با متون پیش از خود مرتبط دانسته و در نظریه بیش متنیت، رابطه هر بیش متن را با پیش متن خود مطرح کرده است. از آنجا که در طول ادوار عرفانی، بحث عارفان هم مشرب با دیدگاه های مشابه قابل توجه بوده است و ساختار تذکره های عرفانی همچون صفوه الصفا و اسرارالتوحید نیز بر مبنای کرامات، اندیشه ها و گفتار عارفان خاصی تدوین شده است؛ این پژوهش با هدف روشنگری زوایای عرفانی قرن هشتم، برآن است که کرامات و آرا و اندیشه های شیخ صفی الدین اردبیلی را با دیدگاه ها و کرامات عارفانی هم چون ابوسعید ابوالخیر از منظر نظریه ژنت بسنجد. چنان که این پژوهش جهت گیری بینامتنی صفوه الصفا را در استقبال از اندیشه های ابوسعید ابوالخیر هویدا می کند؛ تشابه مضامین صفوهالصفا با اسرارالتوحید از حیث کراماتی همچون طی الارض، فراست، مسایل مربوط به مرگ، نجات مردم و همانند آن ها و همچنین مفاهیم اخلاقی و تربیتی متصوفه، نظیر تربیت نفس، رفع حجاب و مسایل دیگر، رابطه بینامتنی بین این دو اثر را تاییدمی کند.

  کلیدواژگان: صفوهالصفا، اسرارالتوحید، ابوسعید ابوالخیر، شیخ صفی الدین اردبیلی، بینامتنیت، ژنت
 • محمد اعرجی، محمدعلی آذر شب*، اکرم دیانی صفحات 23-44

  هدف از این  پژوهش، بررسی نقش خودکفایی در عزت اجتماعی از منظر دین وعرفان می باشد. این پژوهش در ردیف پژوهش های بنیادی و نظری بوده و از نوع پژوهش کیفی می باشد. برای این منظور ابتدا به مطالعه و مرور ادبیات موضوع و پژوهش های پیشین پرداخته شد. اسناد و مدارک مرتبط و متون اسلامی مطالعه، تلخیص و واکاوی گردید. پس از تلخیص و واکاوی به کسب شواهد بیشتری مبنی بر نقش خودکفایی در عزت اجتماعی از دیدگاه های دینی و عرفانی پرداخته شد و در ادامه به تحلیل مضمون آیات و احادیث و مکتوبات عرفانی در این زمینه پرداخته شده است. پس از تعریف عزت اجتماعی و تحلیل نظریه ها درباب ارتباط عرفان وسیاست آن را از دین و نظریه های عرفانی بیان کرده و به تبع آن خودکفایی و استقلال و دیدگاه مربوطه در این مورد را مطرح و از عوامل و پیامدهای خودکفایی و استقلال اقتصادی در جهت اهمیت چندجانبه بودن این عناصر و نقش آن ها در عزت اجتماعی بحث شده است. راه دستیابی به خودکفایی که چیزی نیست جز کار و اشتغال زایی برای نیروی جوان و فعال جامعه و در راستای دیگر خودکفایی استقلال نظامی و علمی و یکی از دیگری با اهمیت تر و بانفوذتر است ارایه و این نتیجه حاصل شد که اصولا خودکفایی و استقلال سیاسی منطبق بر نظریه های عرفانی و منابع دینی می باشد.

  کلیدواژگان: خودکفایی، استقلال، عزت اجتماعی، عرفان، قرآن، حدیث
 • فاطمه محمودی، هادی وکیلی*، محمدتقی فعالی صفحات 45-62

  مساله شناخت خود در علوم انسانی بویژه عرفان و روان شناسی جایگاهی ویژه دارد. تعبیر مرسوم از «شناخت خود» در عرفان، «خودشناسی» و تعبیر مرسوم از آن در روان شناسی تحلیلی، «خودآگاهی» است. علی رغم تفاوت ظاهری این دو اصطلاح می توان از منظری تطبیقی به بررسی این دو مفهوم پرداخت. در این مقاله، ابن عربی به نمایندگی از عرفان اسلامی و یونگ به نمایندگی از روان شناسی تحلیلی برگزیده شده اند. ابن عربی به منظور خودشناسی از مفاهیمی همچون تزکیه نفس، ذکر و فکر بهره می گیرد و یونگ از طریق پژوهش در ناخودآگاه، تحلیل رویاها و مراقبه به بررسی خودآگاهی پرداخته است. در نتیجه مقایسه دیدگاه ها و بیان تفاوت ها و شباهت ها، راهکارهای عینی که در دسترس یا درخور فهم انسان باشند مطرح شده است. به عنوان مثال شناخت پذیری نفس در عین شناخت ناپذیری آن و امکان پذیری شناخت خود از طریق آگاهی درونی؛ همچنین مراقبه، تزکیه و توجه به جسم از جمله راهکارهای مشترک و قابل دسترسی است که مطرح شده است. با ارایه راهکارهای قابل دسترس در این مقاله می توان به وحدت نزدیک تر شد. نهایتا می توان گفت سنت عرفانی ابن عربی در باب شناخت خود به دیدگاه های روان شناسی معاصر نزدیک شده است. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به روش مقایسه ای شکل گرفته است.

  کلیدواژگان: خودشناسی، خودآگاهی، محیالدین ابنعربی، کارل گوستاو یونگ، فردیتیافتگی
 • محمدرضا حاجی آقا بابایی* صفحات 63-80

  یکی از جنبه‎ های مهم هر متن روایی، بررسی چگونگی حضور دیگر شخصیت ها و عوامل تاثیرگذار در متن است که از آن به عنوان «دیگری» یادمی شود. مفهوم «دیگری»، مفهوم وسیعی است و شخصیت های انسانی و عناصر غیرانسانی همچون طبیعت یا امور ماورایی را نیز دربرمی گیرد. تذکره الاولیاء عطار از برجسته ترین متون عرفانی است که در آن شرح حال عارفان و تجربیات و کرامات ایشان بیان شده است. با مطالعه این کتاب از منظر مفهوم «دیگری» متوجه می شویم که یک عارف در سیر و سلوک عارفانه خود با عوامل گوناگون در رویارویی و تقابل قرارمی گیرد و همین امر موجب تعالی وجودی و درک بهتر از «من» عارف می گردد. دیگری در این اثر به صورت خداوند، دیگر عارفان، مردم عادی، شیطان و نفس خود عارف، حیوانات و اشیا ظاهرشده است که هرکدام به گونه ای خاص در پی آگاهی بخشی به عارف یا آگاه کردن دیگران از جایگاه وی است. براساس یافته های این پژوهش اگرچه دیگری در تقابل با خود عارف قرارمی گیرد، شاهد هیچ گونه ستیزه میان عارف و دیگری نیستیم، بلکه تمامی این روابط تقابلی موجب آگاهی عارف از جایگاه خویش می گردد و دیگری کارکردی هدایتگر پیدامی کند. در مواردی که شخص عارف خود را در جایگاه برتری می پندارد، بلافاصله بر اثر حادثه ای متوجه این غرور و خودبینی می شود و در این جا نیز دیگری کارکردی هدایتگرمی یابد که موجب شناخت بیش تر عارف از خویشتن می شود.

  کلیدواژگان: ادبیات عرفانی، نقد ادبی، تذکره الاولیا، عطار نیشابوری، دیگری
 • ندا حاج نوروزی، محمدرضا حسنی جلیلیان*، سید محسن حسینی صفحات 81-98

  عکس العمل های فطری و عاطفی آدمی در مقابل هراس از نیستی، از دوره اساطیر تاکنون به اشکال مختلف پدیدار شده است. بخشی از این عکس العمل ها به صورت روایات اسطوره ای و برخی به شکل آموزه ها و باورهای اعتقادی حول مفهوم جاودانگی متجلی شده است. دقت در روایات و باور های شکل گرفته از این موضوع نشان می دهد که آرزوی خلود در این جهان، موجب شکل گیری مضامینی همچون: دست یافتن به آب حیات، رسیدن به درخت زندگی، ، تناسخ و پیکرگردانی، رویین تنی و اژدهاکشی شده است؛ اما تسلیم و پذیرش این حقیقت که حیات جاودان در جهان فانی، مقدور نیست، بشر را واداشته عطش خود  به جاودانگی را با خلق مضامینی همچون: ماندگاری نام، نسل، باقیات صالحات مادی و معنوی و از همه مهم تر انتقال و عروج به سرزمین بی مرگی، فروبنشاند. در نهایت فطری ترین پاسخ بشر، یعنی رستاخیز و بازگشت به خاستگاه نخستین و حیات جاودانه پس از مرگ در ادیان مطرح شده است. مسیله این پژوهش راه حل اختصاصی عارفان برای غلبه بر این هراس و چگونگی تجلی مضامین آن در متون نثر عرفانی است. بررسی توصیفی تحلیلی برخی از متون منثور عرفانی تا قرن هفتم نشان می دهد عارفان مسلمان نیز همراه با سیر تفکر بشری از نمادهای و روایات جاودانگی متاثر بوده اند؛ اما گروهی از عارفان، با تلقی خاص از داستان خروج آدم (ع) از بهشت، ازدست رفتن جاودانگی را ناشی از طلب جاودانگی فرض کرده و رسیدن به خلود واقعی را در گرو فنا دانسته اند. آنان معتقدند برای رسیدن به خلود راستین باید از زمان ازلی و ابدی هم گذشت و با «فنای محض» در خالق زمان، محو و «گم بوده پاینده» شد.

  کلیدواژگان: اسطوره، جاودانگی، فنا، بقا، نثر عرفانی
 • محمد شریفانی، محمد معرفت* صفحات 99-118
  در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و به کمک اسناد نوشتاری و تحقیق کاربردی نقاط قوت اندیشه ها و کارکردهای تصوف و عرفان مورد کاوش و تحلیل قرارگرف ه است. هر مسلک و آیینی امکان دارد صاحب نقاط قوت یا منفی باشد. عرفان و تصوف نیز از این قانون استثنا نیست. بررسی شاخص های عرفان و تصوف مثبت، از دیدگاه دین اسلام و آموزه های اسلامی است. در این نوشتار به بررسی و واکاوی چهار محور اخلاقی و تربیتی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و هنری و مذهبی و فکری، به مثابه محورهای اصلی نقاط قوت و میراث مثبت تصوف و عرفان پرداخته شده است؛ سپس دنباله هر محور، ارزیابی و تحلیل مهم ترین ویژگی های مثبت عرفان آورده شده است. بی توجهی به ظاهر و رویگردانی از عادات گذشته، تطهیر و پاکسازی نفس، توسعه آموزش و تربیت دینی، ریاضت مشروع و معقول، زهد و پارسایی، تسامح، سازش و رواداری مذهبی، خردورزی و عقلانیت، روش میانه روی و اعتدال، گسترش نیکوکاری و احسان اجتماعی، ایجاد شادی و نشاط، ادبیات و شعر، خطاطی و خوشنویسی، غنی سازی فرهنگی و گسترش هنر، موسیقی، پایبندی به آداب طریقت، شریعت محوری و ولایت پذیری از مهم ترین میراث مثبت محورهای یادشده هستند. نگارنده تاکیددارد به دلیل وجود بعضی از آسیب ها و آفت های تصوف و عرفان، نباید به طور کلی تصوف و عرفان را ناپسند دانست و نباید مانع انتشار نقاط قوت و مقبول آن شد.
  کلیدواژگان: تصوف، عرفان، نقاط قوت، عرفان مثبت، میراث مثبت عرفان
 • صدیقه سلیمانی، یوسف عالی عباس آباد* صفحات 119-134

  یدالله مفتون امینی از شاعران معاصر و از شاگردان نیما به شمارمی رود. دفترهای شعری او، هریک ویژگی خاصی دارد که او را در شمار شاعران سرآمد معاصر قرا داده است. مفتون، شاعر رنگ و تصویر و حرکت است. با وسواس خاصی سخن می گوید و رنگ های خاصی را برای پروراندن ایماژهای خود به کارمی گیرد. از رنگ های متعدد و متضادی بهره می گیرد. رنگ آمیزی سخن، فقط دال بر ناتورالیست بودن شاعر نیست. او مسیولیت خاصی را بر دوش هریک از رنگ ها نهاده است. با تحلیل اشعار تمام دفترهای شعر او، متوجه وحدت و انسجام خاصی بین رنگ ها و نحوه به کارگیری آن ها به دست شاعر هستیم. در کنار اینها، رویکرد عرفانی خاصی به دنیا و گزارش وضعیت انسان در جهان معاصر دارد. در این باره هم به نیکی  به رنگ ها و جایگاه آن ها در عرفان و تصوف اسلامی ایرانی اشعار داشته و با مهارت خاصی آن ها را استفاده کرده است. در این مقاله نگرش مولف به اطراف خود، ویژگی عرفانی اشعار و درون مایه هایی که به وسیله رنگ ها طرح شده، بررسی شده است.

  کلیدواژگان: شعر، مفتون امینی، رنگ، عرفان
 • نسرین قدمگاهی، رضا اشرف زاده*، مهیار علوی مقدم صفحات 135-156

  در اسطوره های آفرینش بسیاری از اقوام بشری، آفرینش با "کلمه" و "سخن" آغاز می شود.اسطوره-کهن الگوها هم چون لوح فشرده گاه، نگرش بشر را از آغاز تا بی زمان و بی مکان همراهی می کنند. در این میان، پرندگان جایگاه وسیعی در نمادپردازی کهن الگوها دارند. کهن الگوی باز که با خورشید ارتباط دارد، مورد توجه عطار و مولانا قرارگرفته است و رمزی از حرکت انسان از نفس گیاهی و حیوانی به شاخص انسانی تا پرواز به عالم قدس و سیر در لامکان است. در بررسی های به عمل آمده: عطار در نماد باز به دو بعد خیر و شر توجه دارد و به شناخت انسان از ماهیت خود می پردازد و می خواهد انسان خود را از دلبستگی به مردار دنیا رهاکند و سپس در مرحله بالاتر از هم دمی با شاهان و جاه و مقام دل کنده ، او را تا رسیدن به سیمرغ همراهی می کند. مولانا با نگرش به اسطوره-کهن الگو و شیوه پردازش داستان های عطار، در نگرش عرفانی بعد انسان کامل را درتکمیل سفرمرغان به طور نمادین ذکرمی کند و نمونه هایی از باز- انسان کامل ارایه می دهد. انسان کامل در نظر مولانا؛ نخست شامل انسان های هم دوره او چون شمس تبریزی، حسام الدین چلبی وسپس اسطوره های دینی اند که از حقیقت محمدی سرچشمه می گیرند مانند علی (ع). در این روش با ذکر شواهد به روش کتابخانه ای- فیش برداری به گونه استقرایی (جزء به کل) پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: ادبیات عرفانی، اسطوره-کهن الگو، باز، عطار، مولانا
 • نانسی ساکی*، زهره بابااحمدی میلانی صفحات 157-174
  تفسیر عرفانی در علوم اسلامی از جایگاه برجسته‏ای برخوردار است، این نوع تفسیر که عهده‏دار استخراج معانی باطنی پوشیده شده در حجاب الفاظ ظاهری آیات قرآن است، مورد توجه بسیاری از عرفای مسلمان قرارگرفته و تفاسیر متعددی از بزرگان عرفان ایران و جهان برجای مانده که بخش عمده‏ای از ثروت و قیمت ادبیات عرفانی ما مدیون این آثار است. یکی از این تفاسیر عرفانی کتاب کشف الاسرار و عده الابرار است که توسط رشید الدین میبدی نوشته شده است. وی روش خود را در تفسیر، نخست ترجمه‏ آیه، سپس بیان تفسیر و در نهایت تاویل آیات ذکرکرده است که قسمت سوم تفسیر وی یعنی تاویل که همان تفسیر عرفانی آیات است، حوزه اختصاصی این پژوهش است، چون در این بخش از تفسیر با معانی پنهان کلام درگیر است. شناخت شیوه بیان مفسر با توجه به نظام فکری اش و نوع تفسیر و انگاره های عارفانه در آن ما را در فهم بهتر آیات و تاویل و تفسیر آن ها یاری می‏کند. یکی از آیات بحث برانگیز با ظرفیت تفسیرپذیری بالا در قرآن آیه 35 سوره نور است که بسیاری از اندیشمندان و عرفا را بر آن داشته تا در تفسیر این آیه همت گماشته و هریک با شیوه خود به بحث و بررسی این آیه بپردازند. ما نیز در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی - تحلیلی این آیه را با توجه به نگاه عرفانی میبدی در کشف الاسرار مورد واکاوی قراردهیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که لفظ نور در این آیه صرفا امری حسی و ملموس نیست بلکه معانی عرفانی دیگری دارد که همگی حاکی از رحمت و  فیض الهی هستند.
  کلیدواژگان: آیه 35 نور، کشف الاسرار، میبدی، نوبت سوم (تاویل)، رویکرد عرفانی
 • نسرین توکلی*، بابک ذرات نوری صفحات 175-190
  این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی تطبیقی به مقایسه و توصیف سیر و سلوک از منظر سیدحیدر آملی به عنوان نماینده عرفان اسلامی شیعی و پاتانجلی بنیانگزار مکتب فلسفی یوگا می پردازد، بر اساس مطالعات انجام گرفته، مکتب یوگا دارای دیدگاهی افراطی و زهدی خشک است که هدف آن تنها ازکارانداختن ذهن، فکر، عواطف و احساسات و جسم برای رسیدن به سامادهی است که در سکوت و سکون مطلق به دست می آید. این مکتب گرچه خداباور است اما سیر و سلوک در آن صرفا برای رسیدن سالک به آگاهی مطلق روحی است. لیکن در مکتب عرفانی آملی که مبتنی بر عرفان اسلامی با قرایت شیعی است، هدف از سیر و سلوک تقرب به درگاه الهی، تخلق به اخلاق الله و فانی شدن در افعال و صفات و ذات خداوند است که با روش متعادل و متناسب با ظرفیت های سالک و بر اساس آموزه های وحیانی دین مبین اسلام و سیره معصومین علیهم السلام می توان به آن دست یافت. با توجه به گسترش یوگا در جهان و ایران که به دلایل مختلف به شرایط نگران کننده ای رسیده است، مطالعات پژوهشی به خصوص با رویکرد مقایسه ای درباره مکتب یوگا بسیار اهمیت دارد. این مطالعات موجب می شود ابعاد گوناگون یوگای کلاسیک روشن شود و با مقایسه عرفان اسلامی می توان برتری های عرفان اسلامی را نسبت به آن نشان داد. این پژوهش بخشی از این برتری ها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیدحیدر آملی، پاتانجلی، سیر و سلوک عرفانی، عرفان شیعی
 • مریم شفیعی تابان*، فاطمه کوپا، علی (پدرام) میرزایی، نرگس محمدی بدر صفحات 191-204

  نادر ابراهیمی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران در آثار خود سبک شخصی و خاصی را دنبال می کند. کتاب«صوفیانه ها و عارفانه ها» از یادگارهای ارزشمند او در حوزه ادبیات عرفانی  و رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از درخشان ترین آثار وی در حوزه ادبیات داستانی است. بررسی درونمایه دو اثر مذکور، موضوع اصلی این پژوهش است. نویسنده در«صوفیانه ها و عارفانه ها» در نقش یک منتقد ادبی ظاهرمی گردد و کتاب را مورد تحلیل ساختاری و محتوایی قرارمی دهد؛ این اثر تنها نوشته ابراهیمی درباره صوفیه و درواقع، تاریخ تحلیلی پنج هزار سال ادبیات داستانی ایران و نمونه بارز گره خوردگی ادبیات عرفانی و هنر داستان پردازی است. رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» نیز با زاویه دید درونی و از منظر قهرمان و شخصیت محوری داستان، پسر کشاورز، روایت می شود. ابراهیمی در کتاب «صوفیانه ها و عارفانه ها» نگاه عملی به عرفان پویا دارد و «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» نیز پس از رمان«شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری از نظر کاربرد شیوه جریان سیال ذهن از درخشان ترین و موفق ترین رمان ها به حساب می آید و ابراهیمی را نویسنده ای توانمند و صاحب سبک معرفی می کند. مطالعه و مقایسه دو اثر متفاوت نادر ابراهیمی تقابل اندیشه نویسنده را در حالات مختلف وگستردگی اندیشگی وی و تسلط برفرهنگ ایرانی وعرفانی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: عرفان، ساختار داستانی، تقابل اندیشه، نادر ابراهیمی
 • مهدی جانعلیان* صفحات 205-224
  پژوهش پیش رو، درصدد واکاوی نوع مناسبات سیاسی- اجتماعی عرفان متصوفه با سپهر سیاست و قدرت سیاسی در ایران تحت حاکمیت مغول است. در این چارچوب با روشی تحلیلی و تاریخی بازه زمانی میان سال های 1200م تا 1500م را مورد کنکاش قرارمی دهد. پرسش مهم این است که آیا عرفان متصوفه در شرایط دشوار تاریخی فوق، با سلاطین و امرای مغول وارد مناسبات همگرا و تعاملی شد یا به روابط واگرا و تقابلی، یا دست کم انزواگرایانه روی آورد؟ در پاسخ بیان می شود که روحیات متساهل مغولان، هم شکلی ساختاری میان جایگاه ساحران و بعضی باورهای مغول ها با منزلت عرفا و آموزه های متصوفه، و نیاز مغولان به تبدیل قدرت سخت به اقتدار از طریق مشروعیت بخشی به قدرت، مجموعا باعث توجه، احترام، کمک های مالی و حتی گاهی اخذ مشاوره سیاسی سلاطین مغول از پیران متصوفه گردید. در چنین موقعیتی، برخی طریقت های صوفی  به اتکای قدرت روحانی، قدرت انضباطی و دانش خود، به همکاری و مشروعیت بخشی به نظام سلطنت سکولار حاکم می پرداختند؛ اما گروهی دیگر با زاویه نشینی از همگرایی با قدرت سیاسی روی گردان شدند. همچنین، قدرت سیاسی (حکومت) مغول، تحت تاثیر قدرت روحانی، قدرت انضباطی، و دانشی قرارگرفتند که در ید عرفان متصوفه بود. بنابراین در شبکه روابط سلسله مراتبی قدرت، قدرت نه تنها از بالا به پایین، بلکه از پایین به بالا هم (گرچه به صورت نابرابر) در جریان بود و خانقاه ها به منزله کانونی برای اعمال قدرت روحانی و قدرت انضباطی عرفان و صوفیان ظاهرمی شوند.
  کلیدواژگان: تصوف و صوفی، عرفان، ایران عصر مغول، قدرت روحانی، قدرت انضباطی
 • جان محمد افرازی، حمید طبسی*، ابوالقاسم رادفر صفحات 225-248
  شیخ احمد جام از جمله عارفان نامی حوزه خراسان بزرگ است. آثارش در دو دسته منثور و منظوم جای می گیرد. در این پژوهش، مباحث قلندری در آثار منثور و دیوان اشعار بررسی شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بسامد موضوعات قلندری در دیوان اشعار از تنوع بیشتری برخوردار است و شامل مواردی چون: تظاهر به فسق، بی اعتباری دین و رد مظاهر شریعت، تظاهر به آیین های غیراسلامی، تعریض به زاهدان و صوفیان، حضور در اماکن بدنام و بی اعتنایی به نام و ننگ می شود. درحالی که شیخ جام در آثار منثور خود تنها به مواردی چون انتقاد از صوفیان مرایی و عاریتی بودن نام جویی اشاره کرده است. در مجموع، تفاوت آشکار سطح ایدیولوژیک آراء شیخ جام در آثار منثور و دیوان اشعار، این فرضیه را تقویت می کند که این سروده ها منسوب به اوست.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، شیخ احمد جام، آثار منثور، دیوان اشعار، مضامین قلندری
 • حسن وهاب پور، محمدحسین صائینی*، فرهاد ادریسی صفحات 249-266

  با توجه به شخصیت علمی، عرفانی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) از یک سو و شخصیت علمی و عرفانی علامه طباطبایی از سوی دیگر،  برآن شدیم که دیدگاه های تفسیری این دو بزرگوار را  به صورت روش شناسانه مورد واکاوی و بررسی قراردهیم. دعوت به قرآن و بازگشت به این کتاب آسمانی ، چیزی است که در تفسیر و دیدگاه های این مفسران به خوبی منعکس شده است. روش تحقیق مقاله، براساس نوشته ها و سخنرانی حضرت امام درباره سوره حمد بوده که به صورت تطبیقی با المیزان، مورد بررسی قرارگرفته است. با تبیین دیدگاه های امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی، اولا جامعیت تفسیری در اقوال ایشان و روش مندی و قرآن گرایی ایشان معلوم گشته و ثانیا اهمیت قرآن در جهت دهی به زندگی اجتماعی و فردی این بزرگوارن روشن می گردد و در نهایت با اسلوب تفسیری مستنبط از آراء ایشان، می توان به تفسیر دیگر آیات پرداخت. از دیگر نتایج مقاله می توان به شناخت منهج، گرایش و صبغه تفسیری امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی اشاره نمود که در تفسیر امام خمینی گرایش عرفانی به وضوح دیده شده ولی در تفسیر المیزان گرایش فلسفی مفسر ظهور و بروز دارد.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی، سوره حمد، تفسیر تطبیقی، روش شناسی تفسیر
 • محمدتقی خمر، بهروز رومیانی*، مصطفی سالاری صفحات 267-286

  در آثار مولانا مطالبی منسجم درباره مراتب عالم مطرح شده است: عقل اول، نور محمدیه، حرف و انسان کامل و... از نام های متفاوتی است که به یک جریان واحد؛ یعنی اولین مخلوق یا صادر اول، اطلاق شده است. خلقت در مراتبی شکل گرفته است که از آن با نام کلی عوالم چندگانه نام برده شده است. عالم لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت، از نام های آشنای عرفان اسلامی در این زمینه است. این مراتب را می توان در آثار سهروردی، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه اشراق نیز ملاحظه کرد. فارغ از دسته بندی هایی که گاه تعیین آبشخور حقیقی آن دشوار می نماید، دو عالم اصلی ملک و ملکوت یا  نور و ظلمت در آثار مولوی و سهروردی وجوددارد که سمبل جهان پست مادی و جهان برتر علوی است. در این پژوهش به بررسی مراتب عالم در آثار مولوی و سهروردی می پردازیم.  در آثار مولوی و سهروردی، شاهد گرایش این دو اندیشمند به نمادپردازی و نام گذاری عوالم هستیم؛ مولانا از شهرهای حقیقی در جهت تبیین مفاهیم عالم نور و ظلمت استفاده می کند و سهروردی از اسامی هورقلیا، جابلسا و جابلقا. این تقسیم بندی ها مراتب هبوط و سلوک سالک را مشخص می کند.

  کلیدواژگان: مولانا، سهروردی، عالم نور، عالم ظلمت، عرفان اسلامی
 • یدالله ساعی، علی سرور یعقوبی*، محمدعلی داودآبادی صفحات 287-308

  هرمنوتیک، امروز وجه غالب تفکر فلسفی غرب و روشی بسیار مهم در مطالعات علوم انسانی است؛ چنان که در حوزه ادبیات از آن برای معناکاوی و شرح متن، با تمرکز بر فهم متن استفاده می شود. در این مقاله، غزل «عزای تو حماسه است» از حسین منزوی، به شیوه تحلیلی توصیفی  بر اساس نظریه هرمنوتیک مدرن بررسی شده است. بر همین اساس ابتدا رمزگشایی معنای ظاهر شعر صورت گرفته سپس از دلالت های تحت اللفظی به دست آمده سطوح دلالت ضمنی متن آشکارشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد منزوی با تلفیق اساطیر، زمان ها و مکان ها را درهم شکسته منطق معمول روایت را فروریخته و درواقع اسطوره ها را به نوعی بازآفرینی کرده است. هم چنین روایت های تاریخی را در بافتی نو با ظرفیت های معنایی تازه بازتولیدکرده است. وی در رویکرد به موضوع جنگ و دفاع مقدس که بر سروده های آن دوره (دهه 60) حاکم بوده است از شگرد تلفیق اسطوره سیاوش و حماسه تاریخی عاشورا و شباهت های وقایع و افکار این دو حادثه بهره برده است تا فضا و لحن سروده های خویش را در مسیر حماسه تقویت کند و از این راه احساسات خوانندگان شعرهایش (رزمندگان جبهه ها و مردم عادی در پشت جبهه ها) را تهییج کند و آنان را به حفظ روحیه پایداری، پاسداری از میهن و حتی حفظ ارزش های مذهبی، ملی و فرهنگی خود ترغیب نماید.

  کلیدواژگان: معناشناسی، نمادشناسی، غزل معاصر، هرمنوتیک مدرن
 • معصومه حبیب وند، محمدصادق تفضلی*، حجت الله غ منیری صفحات 309-330

  پژوهش حاضر با عنوان « مقایسه عرفانی و کلامی دیدگاه مولوی و سعدی در جبر و اختیار» سعی دارد با شیوه تحلیلی _توصیفی موضوع یادشده را در آثار منثور و منظوم مولانا و سعدی واکاوی کرده و معانی این دو مقوله را به منظور کشف شاخص های برخی ابیات و نوشته های این دو شاعر به خواننده ارایه نماید. جبر و اختیار از نکات کلیدی و کاربردی اشعار مولانا و سعدی است، که اصطلاحاتی از قبیل: تقدیر و سرنوشت ، خیر و شرو جبر و تفویض... را نیز دربرمی گیرد. اختیار در اندیشه مولانا تا اندازه ای فراتر از اختیار در باور سعدی است .جبری هم که مولانا از آن سخن می گوید با جبری که سعدی در آثار خود بیان می نماید تا حدی متفاوت است .مولانا در مثنوی گاه از منظرعرفان و گاه از دیدگاه کلامی به این دو موضوع پرداخته است؛ مثلا درباره جبرو اختیارسالک معتقد است زمانی که وی در آغاز سیر و سلوک قراردارد در حالت اختیار است؛ اما وقتی به مقام فناءفی الله و معیت حق می رسد دیگر اختیاری از خود ندارد بلکه وجود او در جبر مطلق است. نگرش سعدی بیشتر به جبر گرایش دارد و کمتر از اختیار سخن می گوید جبر در اندیشه او طبق نظریه اشعری ، حاکمیت مطلق قضا و قدری است که بر کل جهان حاکم است و انسان در چارچوب یک جبر از پیش تعیین شده در این جهان حرکت می کند. در نهایت در طرح مسیله اختیار، مولوی و سعدی با توجه به اینکه انسان راجع به امور نفسانی و روحانی خویش صاحب اختیار است، به مجاهدت نفسانی و تربیت نفس پرداخته اند .

  کلیدواژگان: جبر، اختیار، عرفان و کلام، تطبیق و مقایسه، سعدی، مولوی
 • الهام ولایتی، محمدهادی خالق زاده*، جلیل نظری صفحات 331-348

  مفاهیم رمزی و نشانه های نمادین، همواره، در ادبیات عرفانی برای بیان اندیشه و عقاید عرفانی به کارگرفته شده اند. با بررسی متون تاریخی و ادبی درمی یابیم که شیر، از جمله حیواناتی بوده که در فرهنگ ها و تمدن های باستانی و هم ادبیات عرفانی جنبه نمادین و رمزی داشته و برای دست یابی به مفاهیم دیگر از ترکیب این نماد با عناصر نمادین دیگر بهره برده اند. پژوهشگر در این مقاله به دنبال جواب این سوال است که شیر در ادبیات عرفانی در چه موضوعاتی به عنوان نماد به کاررفته است؟  هدف از نگارش این مقاله بررسی مفهوم نمادین شیر در آثار عرفانی است که به روش تحلیلی- توصیفی و به شیوه کتابخانه ای از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. حاصل پژوهش نشان می دهد که واژه شیر علاوه بر این که در ادبیات حماسی و غنایی کاربرد  نمادین فراوانی دارد، در ادبیات عرفانی نیز عارفان از واژه شیر در نمادهای حق، نفس اماره، مردان حق، جان و... بهره برده اند.

  کلیدواژگان: نماد و رمز، ادبیات عرفانی، شیر
 • امیررضا حبیبی، صمد قائم پناه*، حسن شمسینی غیاثوند، سید اسدالله اطهری صفحات 349-366

  ازآنجاکه لیبرالیسم متکی بر آزادی فردی و معتقد به کرامت ذاتی انسان است از عصر روشنگری راه را برای معنویت هایی گشود که اصالت را به کرامت ذاتی انسان می داند و عرفان از آن جمله بود، از طرف دیگر مهم ترین ایدیولوژی مخالف با دین و معنویت که با عرفان نیز همخوانی نداشت کمونیست بود که علی رغم درخشش سریع خود با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان دوران جنگ سرد به سرعت کم نور شد و بزرگ ترین مکتب مادی مخالفت با معنویت از صحنه جهانی کناررفت و با عبور این ابر تاریک، زمینه برای گرایش به عرفان هموارگردید و اندیشه لیبرالیسم که با مبانی معنویت منافاتی نداشت بلکه احیای دین و معنویت و عرفان را سرعت بخشید و در عصر فرا تجددگرایی (پست مدرنیسم) شاخه های متعدد عرفان گسترش یافت و عرفان اسلامی نیز در این میان با استقبال در سراسر جهان مواجه گردید و انسان شناسی جهانی با محوریت اصالت انسان و حاکمیت عشق و محبت عرفانی در جامعه مطلوب جهانی و اهداف جامعه بین الملل خودنمایی کرد و جهانی شدن با گرایش به معنویت همسوگردید.

  کلیدواژگان: عرفان و معنویت، کرامت انسان، فرا تجددگرایی، جهانی شدن، لیبرالیسم، عرفان اسلامی
 • سیده شهناز سلیمانی، امیدوار مالملی*، سید علی سهراب نژاد صفحات 367-386

  محیی الدین ابن عربی (560-638ه) عارف بزرگ اسلامی در سده ششم و هفتم هجری، اندیشه های خاصی را وارد عرفان اسلامی کرد. بخشی از این اندیشه ها تحت عنوان وحدت وجود، پس از او در بسیاری از متون عرفانی صبغه ویژه ای دارد. شاه داعی شیرازی (810-870ه)، شاعر و عارف سده نهم هجری از کسانی است که تاثیرات فراوانی از ابن عربی پذیرفته است. او در شرح نسایم گلشن که بر گلشن راز شیخ محمود شبستری نوشته، به افکار ابن عربی پرداخته است. به علاوه در لابه لای دیوان غزلیات و سته اش - به ویژه مثنوی مشاهد- به وفور جوانب فکری ابن عربی، مخصوصا مسیله وحدت وجود، دیده می شود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و اطلاعات و داده ها با استفاده از فیش جمع آوری شده است. نتیجه پژوهش به خوبی نشان می دهد که شاه داعی اندیشه وحدت وجودی خود را از محیی الدین ابن عربی وام گرفته است و آن را با بهره گیری از تمثیلات و تبیینات خود ساده کرده و آن را به گونه دیگری بیان کرده است.

  کلیدواژگان: ابن عربی، شاه داعی شیرازی، وحدت وجود
|
 • Khodabakhsh Asadollahi *, Sorraya Karimi Pages 1-22

  Gerard Genette, one of the prominent scholars, relates the intertextuality of each text with its predecessors and in the theory of over-texture, the relation between any texts has been raised with its prefaced text. During the mystical period the discussion of mystics has been remarkable with similar views and the structure of mystical tokens such as Safvat-al-Safa and the Asrar-al-Tawhid based on certain thoughts and speeches of mysticism. This study aims at enlightening the mystical aspects of the eighth century it is argued that the Qaramate and the ideas of Sheikh Safi according to the viewpoint and Qaramate of Abu Sa'id Abu- al-Khair in terms of the theory of genes. As a result of this research, intertextual orientation of Safvat al-Safa is welcomed in the wake of Abu Sa'id Abu- al-Khair thoughts in Asrar-al-Tawhid. The similarity of the themes of Safvat al-Safa with the wisdom of Qaramati like Tey-al-arz, Farasat, Death issues, people̕ s rescues and the like and the moral and educational concepts such as Self-education, Covering, and other issues of the intertextual relationship between these two works is confirmed.

  Keywords: Safvat al-Safa, Asrar-al-Tawhid, Abu Sa'id Abu- al-Khair, Sheikh Safi al-din Ardabili, intertextual, Genette
 • Mohammad A’Raji, Mohamadali Azarshab *, Akram Dayyani Pages 23-44

  The purpose of this study is the role of self-sufficiency in social dignity from the perspective of the Qur'an and mysticism. This research is in the line of fundamental and theoretical researches. It is a qualitative research. For this purpose, first, the literature and other researches were studied and reviewed. Related documents and Islamic texts were studied, summarized and analyzed. After summarizing and analyzing, more evidence was obtained about the role of self-sufficiency in social dignity from the perspective of the Qur'an and mysticism, and then the content of verses and hadiths in this field is analyzed. After defining social dignity from the perspective of the Qur'an and mysticism, we expressed self-sufficiency and independence and the view of the Qur'an and mysticism in this regard, and the factors and consequences of self-sufficiency and economic independence in terms of the multifaceted importance of these elements and role. They were discussed in social dignity. And the way to achieve self-sufficiency is nothing but work and job creation for the young and active force of society, and in the other direction, self-sufficiency of military and scientific independence, which is more important and influential than each other, was examined. In addition to self-sufficiency and independence according to the Qur'an, self-sufficiency mentioned in mysticism in this article is practical and spiritual self-sufficiency and its role in the social dignity of the mystic. The mystic sees his social dignity drowning in spiritual independence by going through divine knowledge and practical mystical journey.

  Keywords: self-sufficiency, Independence, social dignity, Quran, mysticism
 • Fatemeh Mahmudi, Hadi Vakili *, Mohammadtaghi Fa’Aali Pages 45-62

  The issue of self-knowledge has a special place in the humanities, especially mysticism and psychology. The conventional interpretation of knowledge of self in mysticism is self-knowledge, and in psychology, especially analytical psychology, is self-awareness. It seems that, the apparent differences between the two terms, the two concepts can be examined from a comparative perspective. In this paper Ibn al-Arabi is selected as representing Islamic mysticism and Jung as representing analytical psychology. Ibn al-Arabi uses concepts such as the cultivation of the self, contemplation and thought for self-knowledge, and Jung examines self-awareness through research in the unconscious, the analysis of dreams and meditation. These two perspectives are similar in some ways, such as the recognition of the self as well as the recognition of the self and the possibility of self-knowledge through inner consciousness. At the same time, Jung regards the analysis of dreams as one of the ways of self-awareness, but unlike Ibn al-Arabi for self-knowledge of self-cultivation, cognizability and uncognizability are possible. In sum, Ibn al-Arabi's mystical tradition has come close to contemporary psychological perspectives on his understanding. This article is based on library studies and comparative method.

  Keywords: Self-Knowledge, self-awareness, Ibn Al-Arabi, Jung, Individualization
 • MohammadReza Haji Agha Babaei * Pages 63-80

  One of the important aspects of studying any narrative text is the presence of other (non-main) influential characters and factors in the text, collectively referred to as the Other. The concept of the Other is broad and includes human characters and non-human elements such as nature or supernatural issues. Attar's Tazkirat al-Awliya is one of the most prominent mystical texts in which the biographies of mystics and their experiences and virtues are presented. Studying this book from the point of view of the concept of the Other, we realize that an āref (mystic) is confronted with various factors in his mystical journey, and this is what leads to the mystic's existential transcendence and a better understanding of his "self". In the book, the Other appears in the form of God, other mystics, ordinary people, Satan and the mystic's own ego, animals, and objects, each of which, in a special way, seeks to inform the mystic or inform others of his position. From this point of view, what we understand in the study of Tazkirat al-Awliya that although the Other stands in opposition to the mystic’s self, we do not witness any conflict between the mystic and the Other; rather, all these confrontational relationships make the mystic aware of his position, and the Other assumes a guiding function.

  Keywords: Mystical literature, literary criticism, Tazkirat al-Awliya, Attar, the Other
 • Neda Hajinoruzi, Mohammadreza Hasanijalilian *, Seyyed Mohsen Hosseini Pages 81-98

  The instinctive and emotional reactions of human beings to the fear of death have been evident from the era when myths were dominant until the present time. Attending to narrations and beliefs formed by this subject indicate that human beings first created some concepts such as achieving the water of life, reaching the life tree, dragon slaying, transmogrification and metamorphosis, and invulnerability to depict the immortality of this world; however, accepting this fact that the immortal life in this mortal world is impossible has resulted in reducing their thirst of immortality by discussing some concepts including the persistence of name, generation, material and lasting righteous deeds and, more importantly, transfer and ascending to the realm of immortality. Finally, the most natural human response, i.e., the desire to have an immortal life after death, has always been mentioned in many religions. The problem here is how these issues are discussed in the mystical prose and, the more importantly, whether the mystics have specifically discussed a solution for overcoming the fear of death or nothingness. Therefore, some mystical prose examples up to the 7th century were studied through a descriptive and analytical method. The research results show the Muslim mystics have been influenced by the immortality symbols and narrations as well as the human thinking developments; but the most important item is that a group of mystics with a special understanding of the story of Fall of Adam from the Heaven take for granted the immortality removal as a result of the immortality claim and introduce the real immortality which is subject to Eagerness of Inexistence. They believe that passing the everlasting time is necessary for reaching real immortality and being the pure nothingness in union with the creator and become the eternally lost.

  Keywords: Myth, Eternity, nothingness, Survival, mystical prose
 • Mohammad Sharifani, Mohammad Ma’Refat * Pages 99-118
  In this article, with the help of written documents and applied research, the strengths and functions of Sufism and mysticism have been explored and analyzed with the help of descriptive and analytical methods. Every profession and religion may have strengths or weaknesses. Irfan and Sufism are no exception to this rule. Investigating the indicators of positive mysticism and Sufism is from the perspective of Islam and Islamic teachings. In this article, four axes, including moral and educational, social and political, cultural and artistic, religious and intellectual, have been investigated as the main axes of the strengths and positive heritage of Sufism and mysticism; then the sequence of each axis, evaluation and analysis of the most important features of positive mysticism is given. Disregarding appearance and turning away from past habits, purifying and purifying the soul, developing religious education and upbringing, legitimate and reasonable austerity, asceticism and piety, tolerance, compromise and religious tolerance, prudence and rationality, moderation and moderation, spreading charity and social benevolence. , the attitude of creating happiness and cheerfulness, literature and poetry, calligraphy and calligraphy, cultural enrichment and expansion of art, music, adherence to Tariqat customs, Sharia-oriented and provincialism are the most important positive legacies of the aforementioned axes. The author emphasizes that due to the existence of some harms and plagues of Sufism and mysticism, one should not consider Sufism and mysticism in general distasteful and should not prevent the dissemination of its strengths and acceptance.
  Keywords: Sufism, mysticism, Strengths, positive mysticism, positive heritage
 • Sedigheh Soleymani Pages 119-134

  Yadullah Maftun Amini is one of the contemporary poets and one of Nima's students. Each of his poetical works has a special feature that has made him one of the leading contemporary poets. Maftun is a poet of color, image and movement. He speaks with a certain obsession and uses certain colors to develop his images. It uses many contrasting colors. The coloring of speech is not only a sign of the poet's naturalism. He has placed a special responsibility on each of the colors. By analyzing the poems of all his poetry notebooks, we notice a special unity and coherence between colors and the way they are used by the poet. Besides these, it has a special mystical approach to the world and reports on the human condition in the contemporary world. In this regard, he has written well about colors and their place in Islamic-Iranian mysticism and has used them with special skill. It has been designed and checked by colors.

  Keywords: poetry, Maftun Amini, Color, mysticism
 • Nasrin Ghadamgahi Sani, Reza Ashrafzadeh *, Mahyar Alavi Moghadam Pages 135-156

  In creation myths narrated by many human races, creation itself begins with "word" and "speech". Myth and archetypes accompany the human viewpoint from the beginning to infinity and beyond. Among them, birds have a place in the symbolism of the archetypes e.g. the hawk archetype is related to the sun. In Attar’s and Rumi’s point of view it is a symbol of human movement in herbal and animal entities, an index to fly to the sanctum, and a journey into the unknown. In the following study Attar by using the symbol of hawk, pays attention to the two dimensions of good and evil and deals with man in an instructive way and wants men to leave his attachment to the world and then go into a higher stage than accompaniment with kings and their position, even the position of their heart until he reaches Simorgh. Rumi completes the human dimension in his mystical- Didactic view by looking at the myth-archetype and the way Attar's stories are processed. In completing the journey, the birds are given as examples and the hawk provides the example of a perfect human. According to Rumi’s works the perfect human being including the people of his time such as Shams Tabrizi, Hosam Al-Din Chalabi and religious myths that originate from the Mohammadiah Truth, such as Ali (AS). In this paper, by mentioning the evidence, we have done the library method inductively.

  Keywords: didactic literature, Myth, hawk, Archetype, Rumi, Attar
 • Nancy Saki *, Zohre Babaa Ahmadi Milani Pages 157-174
  Mystical interpretation has a prominent position in Islamic sciences. This type of interpretation, which is responsible for extracting the inner meanings hidden in the veil of the external words of the verses of the Qur'an, has attracted the attention of many Muslim mystics and numerous interpretations by the great mystics of Iran and the world. It remains that a major part of the wealth and value of our mystical literature is owed to these works. One of these mystical interpretations is the book Kashf al-Asrār wa Uddat al-Abrār written by Rashid al-Din Meibdi. He has mentioned his method in the interpretation, first the translation of the verse, then the explanation of the interpretation, and finally the interpretation of the verses, and the third part of his interpretation, which is the mystical interpretation of the verses, is the exclusive domain of this research, because in this part of the interpretation It is involved with the hidden meanings of words. Knowing the interpreter's way of expression with regard to his intellectual system and the type of interpretation and mystical ideas in it helps us to better understand the verses and their interpretation and interpretation. One of the controversial verses with a high interpretability capacity in the Qur'an is verse 35 of Surah An-Noor, which has prompted many thinkers and mystics to devote themselves to the interpretation of this verse and discuss and examine this verse in their own way. In this research, we intend to analyze this verse with a descriptive-analytical method, according to the mystical view of Maybudī in discovering secrets. The results of the research indicate that the word light in this verse is not only a sensual and tangible thing, but has other mystical meanings, all of which indicate God's mercy and grace.
  Keywords: An- Noor, verse 35, Kashf al-Asrār wa ʿUddat al-Abrār, Maybudī, interpretation, Mystical Approach
 • Nasrin Tavakoli *, Babak Zarrat Nuri Pages 175-190
  In this article, the mystical behavior is examined from Seyyed Haydar Amuli’s point of view as a representative of Shi’a Islamic mysticism, and Patanjali’s as the founder of the school of Yoga. This research was done by library method and comparative approach. This study shows that Yoga is based on extreme asceticism. Although Yoga is the belief in God, but the walk and conduct in it is not for unity with God, but it is only the work of the mind, thoughts, emotions and body. In Yoga, it is important to achieve absolute silence and absolute stillness, which is considered to be the achievement of soul consciousness. This state is called Samadhi .But according to the Islamic mysticism, the main goal of mystical behavior is to get closer to God. Annihilation, from his point of view, is becoming mortal in God's actions, attributes, and nature .Amuli's method of conduct is a balanced method based on revelation teaching .Now that Yoga is expanding in the countries of the world and Iran, this type of comparative studies is absolutely necessary. By expressing the similarities and differences between Islamic mysticism and Yoga, we show the superiority of Islamic mysticism over Yoga in the theoretical and practical fields. This research refers to a part of these superiors.
  Keywords: Seyyed Haydar Amuli, Patanjali, Mystical Behavior, Shi’a mysticism, yoga
 • Maryam Shafiee-Taban *, Fatemeh Kupa, Ali Mirzaei, Narges Mohammadi Pages 191-204

  Nader Ebrahimi, one of Iran's greatest contemporary writers, follows a personal and special style in his works. The book "Sufianehā and Arefanehā" is one of his valuable monuments in the field of mystical literature and the novel "The City I Loved Again" is one of his most brilliant works in the field of fiction. Examining the content of the two mentioned works is the main subject of this research. The author appears in the role of a literary critic in "Sufianehā and Arefanehā" and analyzes the book's structure and content. This work is Ebrahimi's only writing about Sophia and, in fact, the analytical history of five thousand years of Iranian fiction literature and a clear example of the connection between mystical literature and the art of storytelling. The novel "The City I Loved Again" is narrated from the perspective of the hero and the main character of the story, the farmer's son. Although this novel has a logical plot, the author's neglect of some points weakens the plot to some extent. Ebrahimi has a practical view of dynamic mysticism in the book "Sufianehā and Arefanehā" and "Once again the city that I loved" is one of the most brilliant and successful after Hoshang Golshiri's novel "Shāzdeh Ehtejāb" in terms of using the flow of mental fluid. The novels are considered and introduce Ebrahimi as a powerful writer and a master of style. The study and comparison of Nader Ebrahimi's two different works shows the confrontation of the author's thought in different states and the breadth of his thinking and his mastery of Iranian and mystical culture, and finally shows the fluid flow and school of mysticism in this culture.

  Keywords: mysticism, narrative structure, confrontation of thought, Nader Ebrahimi
 • Mahdi Janaliyan * Pages 205-224
  The leading research aims to analyze the type of political-social relations of Sufi mysticism with the sphere of politics and political power in Iran under the Mongol dynasty. In this case, it explores the period between 1200 AD and 1500 AD with an analytical and historical method. The important question is that Sufi mysticism in the above historical conditions, did they enter into converging and important relations with the sultans and Mongol dynasty, or did they turn to divergent and confrontational relations, or at least isolationist? In response, it is stated that the tolerant spirit of the Mongols, the structural homogeneity between the status of magicians and the beliefs of the Mongols with the dignity of mystics and the teachings of mystics, and the need of the Mongols to transform hard power into authority through legitimizing power, together cause attention, respect, and assistance. The financial and even political advice of the Mongol sultans was compared to the old Sufis. In such a situation, some Sufi schools relied on their spiritual power, disciplinary power, and knowledge to cooperate and legitimize the secular government. But another group turned away from convergence with political power. Also, the political power of Mongol was influenced by the spiritual power, the disciplinary power, and the knowledge that was reminiscent of Sufi mysticism. Therefore, in the network of power relations, power flowed not only from the top to the bottom, but from the bottom to the top (although unequally). Here, monasteries appear as a focus for the exercise of spiritual power and disciplinary power of mystics and Sufis.
  Keywords: Sufism, Sufi, mysticism, Mongol era, spiritual power, disciplinary power
 • Jaanmohammad Afrazi, Hamid Tabasi *, Abolghasem Raadfar Pages 225-248
  Sheikh Ahmad-e Jām is one of the famous mystics of Great Khorasan. He has created several books, many of which have been destroyed. What we have from him falls into the two general categories of prose books and poetry collections, which, of course, are considered by many to be poetry collections attributed to him. In this study, in order to confirm this hypothesis, the intellectual and ideological level reflected in the prose books and poetry collection with regard to Qalandari themes has been studied and explored. The reason for choosing Qalandariat was that it has a pivotal and decisive role in reaching a convincing conclusion that the poetry collection belongs to Sheikh Jām or is attributed to him. This research has been done by descriptive-analytical method and based on library resources. The results of the research show that the frequency of Qalandari issues in the poetry collection is more diverse and includes such things as: pretending to be immoral; discrediting religion and rejecting the manifestations of Shari’at. The name and the stigma are ignored. While Sheikh Jām in his prose works has only mentioned such things as: criticizing the Sufis and the indebtedness of Inquisition, which are defined under the Qalandari religion. Overall, the obvious difference in the ideological level of Sheikh Jām's views in the prose books and the poetry collection reinforces the hypothesis that these poems are attributed to him.
  Keywords: Islamic Mysticism, Sheikh Ahmad-e Jām, Prose, poetry, Qalandari themes
 • Hasan Vahhabpour, MohammadHossein Saeini *, Farhad Edrisi Pages 249-266

  By considering the scientific, mystic and political personality of Imam Khomeini on the one hand, and the scientific and mystical character of Tabatabaei on the other hand, we are going to survey the view of two great persons as declared. The return to the Qur'an and the Muslim holy book is something that is well reflected in the interpretation and interpretive views of the interpreters. Research method in this paper is based on the writings and speeches of Imam Khomeini which has been investigated comparatively in Tabatabaeis' interpretation of Quran verses. By clarifying the views of Imam Khomeini and Tabatabaei, the importance of Quran in their social and personal life is revealed. Other verses of the Quran can be interpreted by using similar interpretation method.

  Keywords: ImamKhomeini, Allameh Tabatabaei, comparative interpretation, interpretation methodology
 • MohammadTaghi Khammar, Behrooz Romiani *, Mostafa Salari Pages 267-286

  In Rumi's works there is a coherent account about the hierarchy of the universe: the first intellect, the light of Mohammadiyya (Nur-e- Mohammadi), the letter and the perfect human being, and so on. It is formed in a hierarchy with the generic name of the multiple worlds. The world of Lāhout, Jabarut, Malakut and Nāsut are well-known names in Islamic mysticism. This can also be seen in the works of Suhrawardi, the philosopher and theorist of illumination philosophy. Apart from the categories which sometimes make it difficult to determine the true source of water, there are two main worlds of Molk and Malakut or light and darkness in the works of Rumi and Suhrawardi which symbolize the lower material world and the superior world (ālam-e- elvi). In this research we study the hierarchy of the world in the works of Rumi and Suhrawardi by using the library documents and descriptive analysis method.

  Keywords: Rumi, Suhrawardi, world of light, World of Darkness, Islamic Mysticism
 • Yaddollah Saaei, Alisarvar Yaghubi *, Mohammadali Davudabbadi Pages 287-308

  Hermeneutics is such an outstanding approach in the study of humanity that is used for analyzing and interpreting text meaning, focusing on text comprehension. This article aimed to investigate a sonnet by Hossein Monzavi entitled “Your Mourning Is Epic” analytically and descriptively based on the modern hermeneutics theory. Hence first of all, encoding of the surface meaning of the poem has been done. Then, connotation of the text has been clarified on the basis of the obtained literary significations. The findings indicated that Monzavi, through combining all myths, succeeded to collapse times and places, destroyed common logic of narration, reproduced somehow the myths and recreated historical narrations in a novel context with new semantic capacities. Turning to the subjects of war and the holy defense that had governed the poems of that time, he had employed the device of combining the myth of Siavash and historical epic of Ashura as well as the similarities among the happenings and thoughts of the two events so that he would be able to strengthen the space and tone of his sonnet along the path of epic whereby his readership’s feelings would be raised and he would encourage them to maintain their sense of safeguarding their homeland as well as their religious-national values.

  Keywords: semantics, Semiotics, Contemporary Sonnet, modern hermeneutics, Monzavi
 • Masumeh Habibvand, MohammadSadegh Tafazoli *, Hojjatollah Qh Moniri Pages 309-330

  The present study entitled: "Mystical and theological comparison of Rumi’s and Saadi's view on Determinism and Free Will" has tried to analyze the issue in a descriptive- analytical approach in the prose and poetic works of Rumi and Saadi and present the meanings of these two categories in order to discover the characteristics of some verses and works of the poets to readers. Determinism and free will is one of the key and practical points of their poems, which also includes terms such as: destiny and fatalism, good and evil, determinism and delegation. Free will in Rumi's thought is somewhat beyond free will in Saadi’s belief. The determinism which Rumi speaks about is somewhat different from what Saadi expresses in his works. Rumi in Masnavi has considered with these two issues sometimes from the aspect of mysticism and sometimes from the theological aspect; but when he reaches the position of annihilation in God (Fanna Fi Allah) and in company with him, he no longer has any free will, but his existence is in absolute predestination. Saadi's attitude is more inclined to determinism and speaks less of free will. Determinism in his thought, according to Ash'ari theory, is the absolute sovereignty of fate that rules the whole world, and man moves within a predetermined destiny in this world. Finally, Rumi and Saadi, in raising free will, have engaged in carnal struggle and self-training, considering that man has authority over his carnal and spiritual affairs.

  Keywords: determinism, free wil, mysticism, theology, comparison, Saadi, Rumi
 • Elham Velayati, MohammadHadi Khaelghzadeh *, Jalil Nazari Pages 331-348

  Symbolic concepts have always been used in mystical literature to express mystical thoughts and ideas. Examining historical and literary texts, we find that the lion is one of the animals that have a symbolic concept in ancient cultures and civilizations as well as mystical literature, and in order to achieve other meanings, it combines this symbol with symbolic elements. Others have benefited. In this article, the researcher seeks to answer the question: in what subjects has the lion been used as a symbol in mystical literature? The purpose of this article is to study the symbolic concept of lion in mystical works, which has been done analytically-descriptively in order to study the role of lion in mystical texts and in a library way by collecting library information and documents. The result of the research shows that the word lion, in addition to being widely used in epic and lyrical literature in the field of symbol, in mystical literature has been used as the symbol of truth, Al-Nafs al-ammāra, men of God, soul, etc.

  Keywords: Symbol, Mystery, Mystical literature, the Lion
 • Amirreza Habibi, Samad Ghaempanah *, Hasan Shamsini Ghiasvand, Seyyed Assadollah Athari Pages 349-366

  Since the Age of Enlightenment which is based on giving value to the inherent dignity and individual freedom, has paved the way for many schools of spirituality e.g Mysticism and improved the authenticity of human dignity. On the other hand, Communism was the most significant ideology in contrast with Mysticism as well as religion and spirituality. By Collapse of the Soviet Union and ending the Cold War, Communism started declining and Mysticism began to grow and expand over the world. In fact, Liberalism wasn’t basically against the spirituality so it helped to regenerate the religion and Mysticism especially Islamic Mysticism in Postmodernism Era. As a result, the global anthropology gave a special concentration on the spirituality, love, and lindness. It means that the process of globalization aligned well with the concept of spirituality in human life.

  Keywords: mysticism, Postmodernism, human dignity, Liberalism, Globalization
 • Seyyedeh Shahnaz Soleimani, Omidvar Malmoli *, Seyyed Ali Sohrabnezhad Pages 367-386

  Muhyiddin Ibn Arabi (538-638 AH), a great Islamic mystic, has introduced certain ideas into Islamic mysticism in the sixth and seventh centuries AH. Some of these ideas, under the title of Unity of Being, have a special character after him in many mystical texts. Shāh Da’ei Shirāzi (870-870 AH), a poet and mystic of the ninth century AH, is one of those who has received many influences from Ibn Arabi. In his commentary on Golshan-e-Rāz by Sheikh Mahmoud Shabestari, entitled Nasa’em Golshan, he has dealt with Ibn Arabi's thoughts. In addition, there are many aspects of Ibn Arabi's thought, especially the issue of the Unity of Being, in the margins of his Divan and Settah. This research has been done by descriptive-analytical method. The information and data have been collected using the library documents and books. The result obtained from this research clearly shows that Shah Da'ei borrowed his idea of the Unity of Being from Muhyiddin Ibn Arabi and simplified it by using his allegories and explanations.

  Keywords: Ibn Arabi, Shāh Da’ei Shirāzi, Unity of Being, Settah