فهرست مطالب

نشریه عرفان اسلامی
پیاپی 78 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسین طهماسب کاظمی، حسن سعیدی* صفحات 1-22

  بحث انسان کامل از موضوعات بسیار حایز اهمیت در حوزه عرفان اسلامی است که از زوایای مختلف  مورد بحث و کندوکاو قرارگرفته است. اما  در این میان «حافظ رجب برسی» که شخصیتی شیعی و به لحاظ رویکرد علمی دارای گونه ای از ابهام است نیز به موضوع انسان کامل پرداخته است. اینکه برخی وی را به غلو متهم کرده اند، مسیله ای است که نگارنده با روش کتابخانه ای و تحلیلی به بررسی آن پرداخته است و می توان گفت بررسی نسبت دیدگاه او در باب انسان کامل با نگرش عرفانی و استناد دیدگاه و الهام وی از منابع دینی تاکنون مورد بررسی قرارنگرفته است. در فرایند تحقیق به این نتیجه دست یافته ایم که وی با نگرشی عرفانی و با استناد به نصوص و منابع  دینی که در شان و مقامات عرفانی - ولایی حضرات معصومین (ع)، به ویژه حضرت امیرالمومنین (ع) در آثار خود بالاخص، کتاب مشارق الانوار الیقین فی حقایق امیرالمومنین (ع) واردشده است. و دیدگاه وی در این خصوص با دیدگاه عارفان و منابع دینی نیز سازگار است. رجب برسی با الهام از نصوص دینی، انسان کامل را دارای همه مراتب تجلیات الهی، کون جامع، اسم اعظم الله، کلمه تام الهی، خلیفه الله مطلق، یدالله، عین الله، لسان الله و... می داند و به تفصیل به مظهریت اسماء و صفات الهی بودن انسان کامل می پردازد.

  کلیدواژگان: رجب برسی، تجلی، مراتب تجلیات الهی (حضرات خمس)، انسان کامل
 • عباس بخشنده بالی* صفحات 23-38

  یکی از موضوعاتی که در مکاتب و اندیشه های گوناگون مورد بررسی قرارگرفته، موضوع انسان کامل است. هرچند عرفای مسلمان نیز به این بحث توجه داشتند ولی ابن عربی توانست غنای کافی به آن ببخشد که در نوشته هایش مورد مشهود است. فراوانی تعاریف انسان کامل موجب آسیب به این موضوع شده که عدم تعیین حد و مصادیق آن است. لذا، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی با بررسی مبانی عرفانی ابن عربی به این سوال خواهدپرداخت که آیا وی به محدود بودن مصادیق انسان آرمانی به انبیا و اولیای الهی معتقد است و یا به توسعه در مصادیق آن و صدق بر انسان های سالک دیگر که به مقاماتی مشخص رسیدند اعتقاددارد؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند رسولان الهی در بالاترین درجه چنین انسان هایی قراردارند، ولی با توجه به تعریف ابن عربی انسان آرمانی، اضافه کردن خود به عنوان خاتم ولایت مقیده، معرفی مصادیق متعددی از انسان های آرمانی و تفسیری که از وسع و ظرفیت هریک از انسان ها برای رسیدن به کمال معرفی می نماید، کثرت در مصادیق انسان آرمانی نتیجه گرفته می شود.

  کلیدواژگان: ابن عربی، انسان آرمانی، رجال الله، وسع، ختم ولایت
 • یدالله نصراللهی*، رحیم یوسفی، جعفر غیبی صفحات 39-54

  یکی از مفاهیم برجسته در عرفان اسلامی که جزو سنن الهی برای اصلاح و تربیت بشر است، سنت ابتلا است که عصاره آن در واژه «اضطرار» تبلور یافته است. درحقیقت، شخص مبتلا، به اضطرار افکنده می شود تا درصورت توجه و توبه، ضمن نجات از آن موقعیت خطیر، بصیرتی نو بیابد و در ادامه مسیر رشد و تعالی، از آن بهره مند شود. ما این موضوع را با مفاهیمی مانند «عقده یونس» و «خودشکوفایی» که از روان شناسی مکتب انسان گرایی وام گرفته ایم، تقویت کرده ایم، تا نقش و کارکرد ویژه اضطرار در عرفان اسلامی را که به نظر ما کشف ویژه عرفا از متون دینی و مولفه اصلی برای غلبه بر عقده یونس و رسیدن به خودشکوفایی در عرفاست، معرفی نماییم. مطالب این مقاله به شیوه کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به روش توصیفی- تحلیلی، صورت حصولی پذیرفته است. حاصل اینکه برآورده شدن نیاز فرد مضطر در سخت ترین شرایط به خاطر بریدن از دستاویزهای مادی و توکل کامل به وقوع می پیوندد که درنهایت موجب غلبه بر عقده یونس و خودشکوفایی وی می شود.

  کلیدواژگان: اضطرار، عرفان، عرفا، عقده یونس، خودشکوفایی
 • حیدر امیرپور*، قاسم جعفری، سمانه رامهء، علیرضا پور بافرانی، حسن شیبانی فر صفحات 55-72
  در واقعیات عملی زندگی مسلمانان، عدم استفاده از اخلاق اسلامی در گفتار و عمل قابل توجه است و این کوتاهی شخصیت آن ها را مخدوش و موجودیت شان را با خطر مواجه می کند. تعهد به عبودیت و اجرای آن از مسیر شناخت مفاهیم و مصادیق پرستش و تقرب به ذات الهی همچون "ورع" و "عفت"، زندگی جامعه اسلامی را با ایجاد تعادل و مقاومت در برابر وسوسه های ویرانگر، حفظ می کند. در مطالعه پیش رو به بحث و غور در آیات قرآن و نقد روایات مربوط به ورع و عفت پرداختیم. نتایج پژوهش دلالت بر این دارند که ورع و عفت از واژه های مهم حوزه فقه السلوک و علم السلوک معارف اسلامی هستند و اشتراک معنوی با هم دارند و تحت این عناوین، مصادیق مختلفی قرارمی گیرند. اگر دانش فقهی، شامل اعمال ظاهری نماز، زکات، ذکر، حمد و دعا باشد، علم السلوک و عرفان، مربوط به نیت، اخلاص، توکل، توبه به سوی خدا، امید، ترس، شکرگذاری، صبر، تقوا، عفت، زهد و ورع و سایر منازل سلوک برای سایرین و سالکان این راه است. هر دو این عناوین برگونه ای از بازدارندگی، پرهیز و ممانعت، دلالت دارند. معنای ورع و عفت در مصادیق خود بنابه شرایط متن و فرامتن که این مصداق، در آن نمود پیدامی کند متفاوت خواهدبود. مطالعه پیش رو به شیوه توصیفی-تحلیلی است.
  کلیدواژگان: عبودیت، عبد، ابتلاء، پرهیز، تکلیف، حقیقت دین، ورع، عفت
 • اقدس جهانگیری، علی اکبر افراسیاب پور*، فرج الله براتی، مریم بختیار صفحات 73-94

  امام خمینی ، قایل به پوشیده بودن مفهوم عشق به اقتضای پوشیدگی ذات الهی است. وی از سویی بر این عقیده است که عالم هستی همگی سایه حضرت محبوبند حتی عشق جبلی و فطری نیز متعلق به محبوب است و از سویی دیگر آن محبوب مطلق را در نهایت خفا وصف کرده است، تا جایی که حتی به کاربردن واژگان غیب باطن را نیز در باب ذات الهی از سر ناچار و اضطرار می داند. زبان غزل و مطلع های شورانگیز و مضامین عاشقانه و عبارات بی پروا، مجالی برای درس و بحث عرفان نمی گذارد و اگر اثری و ثمری از عرفان هست، لب و عصاره آن است که چون حلقه بر در عشق، سر می کوبد و حاجت می گوید. وصل عبارت است از وحدت حقیقت، چون سر به حق متصل گشت جز حق نبیند و نفس را از خود به طوری غایب گرداند که از کس خبر ندارد. امام با همه عظمتی که برای ارباب عرفان قایل است، ولی شخصیت عرفانی او از همه آنان ممتاز است.  حضرت امام (ره) در آثار عرفانی خود به مقام وصل با موضوعات مختلف اشاره کرده است. امام معتقد است که چشم پوشی از لذت های دنیوی نه تنها حجاب های ظلمانی را کنارمی زند بلکه پرده های نور را یکی پس از دیگری از میان برمی دارد. روحیه ملامت گری در مکتب عرفانی امام در شعرشان مشهود است. همچنین غزل هایشان در کلام و محتوا متناقض نماست.

  کلیدواژگان: عشق، عرفان، شعر امام خمینی (ره)، غزل، مضامین عاشقانه، عشق جبلی و فطری
 • رضا یوسف وند* صفحات 95-110

  بررسی مکتب شیخیه از آن رو ضرورت دارد که این فرقه نقش قابل توجهی در پیدایش جریانات انحرافی جدید مذهبی و تحولات اجتماعی در دوره معاصر داشته است. عقاید خاص شیخ احمد احسایی و پس از او سید کاظم رشتی باعث شد، مکتب شیخیه از دل تشیع سر برآورده و چهره ای متفاوت نسبت به اصل اصیل خود، یعنی شیعه ی ناب ارایه دهد. در تقسیم بندی علل و عواملی که بر اساس آنها موعودباوری و اعتقاد به آمدن منجی آخر الزمان موجب پیدایش فرقه های مذهبی می شود، دو دسته عامل را می توان ذکر کرد: نخست دسته ای که فردی بوده و به ادعاهای فردی خاص مربوط می شود؛ مانند فرقه ی قادیانیه  دسته ی دوم، عوامل اجتماعی است و به شرایط اجتماعی پیدایش فرقه ها باز می گردد؛ مانند قیام مهدی سودانی. این دسته عوامل یعنی شرایط اجتماعی از قبیل: فقر، ظلم و فساد و بی عدالتی، در پیدایش فرقه ی شیخیه نقش ویژه ای داشته است. پرسش اصلی این پژوهش، این است که چه رابطه ای بین پیدایش فرقه ی شیخیه و عوامل زمینه ساز آن وجود داشته است؟ فرضیه ی مورد بحث، عبارت است از اینکه بین مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی و ایجاد فرقه ی شیخیه، رابطه وجود دارد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین فرضیه پرداخته است.

  کلیدواژگان: مهدویت، منجی گرایی، فرقه ی شیخیه، تاریخ پنداری، شیخ احمد احسایی
 • شیرین بقایی* صفحات 111-128

  فصیح الملک، شوریده شیرازی (متوفی 1345ق) را آخرین شاعر سبک بازگشت ادبی خوانده اند که از روشندلان نابغه در ادب فارسی به شمارمی آید، دوران پرتلاطم زندگی او در پایان عصر قاجاریه و ابتدای دوران پهلوی و حوادث انقلاب مشروطه، شعر او را دارای فراز و فرودهایی می کند که به سوی معنویت و عرفان نیز گرایش هایی را نشان می دهد در این مقاله با روش تحلیلی و با استناد به منابع دست اول و اشعار شاعر، سرودهایی که ارتباط با معنویت و عرفان داشته اند، تحلیل شده اند و عشق الهی و تمایل به وحدت وجود و تزکیه نفس تا گرایش به انسان کامل در آن دنبال می شود و به ویژه اشعار صوفیانه او درباره امام علی (ع) چشمگیر است که با ارادت به امام حسین (ع) و امام رضا (ع) تکمیل می گردد و این امامان را در قامت انسان کامل عرفانی ترسیم می نماید و نتیجه گیری می شود که این شاعر دارای تمایلات معنوی و عرفانی بوده است و در دوران پختگی و دهه های پایانی عمر این گرایش افزایش یافته است. اصول معنوی را سرلوحه آموزه های خود در اغلب اشعار قرارمی دهد.

  کلیدواژگان: سبک بازگشت، عشق الهی، مدح امام علی (ع)، انسان کامل، بی اعتباری دنیا
 • اشرف میکائیلی*، صادق صالحی صفحات 129-146

  در روان شناسی، شناخت نفس و مراتب آن نقش بنیادینی در شناخت انسان دارد. از طرفی نفس شناسی در بسیاری از نظریات اخلاقی مبنای شکل گیری فضایل اخلاقی است. ازآنجاکه نفس در نظریات اخلاق فلسفی اسلامی قرابت هایی با شخصیت و نفس شناسی در نظریات روان شناسی دارد، می توان بررسی تطبیقی بین دیدگاه حسن زاده آملی و فروید انجام داد. یکی از مسایل مهم در شناخت انسان و شخصیت او، بحث نفس و نظریه‎ های مربوط به آن است و می‎توان فت آنچه مطالعات پراکنده روان شناسی را انسجام می‎بخشد و به آن ها معنا و مفهوم روشنی می‎دهد، تفسیر این یافته‎ ها و مطالعات در سایه نظریه منسجمی است که بتواند رفتار انسان را در تمامی ابعاد آن توجیه و تبیین کند. ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است با روش تحلیل محتوا به بررسی تطبیقی نفس از دیدگاه حسن زاده آملی و فروید پرداخته شود. از دیدگاه حسن زاده آملی، نفس جوهری است که به علت بی حدوحصر بودن سعه وجودی آن، تعریف بردار نیست، ملکات اعمال و ادراکات در نفس انسان افزون بر تاثیر در ذات، موجب اتحاد آن ها با ذات انسان می گردد، تا آنجا که در سرای آخرت هر نفس انسانی، یک نوع خواهدبود تحت جنس، نه فرد که تحت نوع است؛ اما از دیدگاه فروید مفاهیم «او»، «من» و «من برتر»، هم انواع مختلف نفس هستند و هم در مراحل مختلف رشد فرد به وجودمی‎آیند.

  کلیدواژگان: نفس، نهاد، تجرد، مراتب نفس
 • طاهره صفوی نژاد، جلیل نظری*، محمدرضا معصومی صفحات 147-170
  املای بخارایی از شاعران عارف مسلک منطقه ورارود آسیای مرکزی است که سیروسلوک عارفانه را در خدمت پیران خویش طی نموده و به مقامات یقین نایل آمده است. غزلیاتش مشحون از اصطلاحات و رموز عرفانی است. هدف از انجام این مقاله بررسی مفاهیم عرفانی در دیوان املای بخارایی است که به شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. تحلیل محتوایی غزلیات وی نشان می دهد که وی در سیروسلوک عارفانه، عشق، تقابل عقل و عشق و برتری عشق بر عقل، ستیز با زاهدنماها ، رندنوازی، گرایش به جبر و پارسایی تحت تاثیر عارفان بزرگی چون حافظ و مولاناست و بسیاری از غزلیات خود را به تبعیت از آن ها سروده است. املا برای بیان تجربیات خود در حوزه عرفان و تصوف از الفاظ، اصطلاحات و عبارات رمزگونه و نمادین عرفانی چون ساقی، زلف، آب حیات، خرابات، می، میکده و... بهره برده است .
  کلیدواژگان: دیوان غزلیات، مفاهیم عرفانی، املای بخارایی
 • رضا رضایی، طاهره حاج ابراهیمی*، شهرام پازوکی صفحات 171-192

  توماس مرتن در سال 1959 با اسلام و آموزه های دینی آن آشنا شد؛ مواجهه او با اسلام از طرق متعددی شکل گرفته است. زمانی که مرتن با مسلمانان و دانشجویان اسلامی ارتباط برقرارکرد، زمانی از حیاتش بود که عرفان و حیات روحانی برایش پررنگ ترین دغدغه های ذهنی به شمارمی آمدند. او با مطالعه اشعار صوفیانه با آثار شوان[1] و گنون[2] آشنا شده بود؛ تاثیرگذارترین شخص در آشنایی مرتن با اسلام شخصی به نام لویی ماسینیون بود. توماس مرتن در سال های پایانی دهه 50 با اسلام و آموزه های آن آشنایی یافت؛ آشنایی و مواجهه وی با اسلام از طرق متعددی شکل گرفته است. از این راه های آشنایی مرتن می توان به مواجهه و مطالعه متون اصلی دین اسلام از جمله قرآن و همچنین دیدار و مکاتبه با شخصیت های مسلمان (صوفی) در طول حیاتش اشاره نمود.مرتن تاثیرات زیادی از اسلام پذیرفت و آشنایی او با اسلام در غنابخشی اندیشه های دینی و عارفانه اش نقش بسزایی داشته است؛ از مهم ترین تعالیم تصوف که مرتن آن را اخذکرده است می توان به این آموزه اشاره نمود که تمامی انسان ها می توانند با دنبال کردن ایمان و اعتقادات خویش و نگریستن در نشانه های شخصی خداوند در هرچیزی به شناخت خدا و علم به او دست یابند.

  کلیدواژگان: مرتن، اسلام، تصوف، حیات عملی و نظری، ماسینیون
 • زهرا عابدینی، بخشعلی قنبری*، عبدالحسین طریقی صفحات 193-208
  مفهوم رهبانیت از عناصر مهم گرایش های صوفیانه جهان اسلام است و بالتبع در منظومه فکری عرفانی ابن عربی نیز جایگاه ویژه ای دارد، لذا در این مقاله این مفهوم بررسی و نسبت آن با منظومه عرفانی ابن عربی سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که رهبانیت در اندیشه ابن عربی پیوند وثیقی با کشف و مشاهده دارد که محور نظام عرفانی وی است. از نظر وی رهبانیت طریق و مسیری است که موجب تسریع در دستیابی به مشاهده می شود و بدین سان سالک را در فنا فی الله یاری می رساند. ازاین رو برای مشاهده مراتبی قایل است که هر مرتبه با مرتبه ای از وجود تناسب دارد. ابن عربی رهبانیت را در عزلت، سکوت، عبادت، بی خوابی و گرسنگی می داند و این ها را مقدمه رسیدن به مقام برای هر سالک بیان می کند.
  کلیدواژگان: ابن عربی، رهبانیت، عرفان نظری، سلوک، تصوف
 • اکرم السادات برقعی ثابت، عبدالرضا مدرس زاده*، اصغر دادبه صفحات 209-230
  بیدل دهلوی تحت تاثیر آموزه های عرفانی شیخ نظام الدین اولیاء است و از این جهت توجه به دین و عرفان در شعر او نمود دارد و اشعارش مملو از مفاهیم و ارزش های اخلاقی - انسانی است. ضمن اینکه او به عنوان یک شاعر آزاده و منتقد رفتارهای دین باوران را آسیب شناسی کرده است و با نقد آن رفتارها حتی ریاستیز و منتقدی صریح اللهجه نامیده شده است، او کوشیده حقیقت دینی و حیات را از رهگذر اندیشه ای آزاد کشف کند و آنانکه دین را وسیله ریا قرارداده اند و جمعی را به خود مشغول نموده و بازار ریاکاریشان گرم است و در نظر مردم محبوب و گاه مقبولند عوام فریبی شان را برملاسازد و مهم تر آنکه او از نظر بنیاد اندیشه و فهم هستی، جهان او، جهانی دینی است و از دریچه دین و فهم دینی به جهان نگریسته و زندگانی را معنا نموده و سخنانش می تواند راهگشای معنوی برای انسان که در این عصر اسیر تمدن مادی و ماشینی است باشد و آن پیش گرفتن راه عشق و عرفان و فضایل اخلاقی است.
  کلیدواژگان: بیدل دهلوی، ریا، ریاستیزی، شخصیت های دینی زاهدنما
 • حسین مرادی نسب* صفحات 231-252
  از دیرباز تصویر کیهان شناختی رایج در تفکر ایرانیان تصویری است که فضا را به واسطه چهار رود به چهار قسمت با محورهای عمود برهم تقسیم می کند و از آن به عنوان الگوی مرجع باغ ایرانی نام می برند. ازآنجاکه زبان عرفانی، زبان تمثیل (رمزی) در هنر اسلامی و از جمله معماری است و هندسه دستمایه همه معماران برای پیوند عالم ماده به معنا است لذا معمار اسلامی می کوشد با زبان تمثیل، توحید را با هندسه مرکزگرا در باغ ایرانی متجلی سازد، زیرا در هستی شناسی عرفانی ساحت عالم، مرکزی دارد که محمل حضور حقیقت است خصوصا در دوره صفویه که دوره امتزاج تفکر شیعی با اندیشه عرفانی بوده است. هدف از این پژوهش بازشناسی تاثیر اندیشه عرفانی (شیعی) در پدیداری الگوی مرکزگرای مرجع باغ ایرانی در معماری باغ های ایران است. روش پژوهش تفسیری تاریخی است لذا جهت گیری بعضی از فرضیات مطرح شده تبیینی-روایتی است که تفسیر آن ها برپایه تحلیل محتوایی متون تاریخی توام با استدلال منطقی انجام شده است و همچنین با توجه به شالوده نظری پژوهش که مبتنی بر منظومه حکمت اسلامی است از روش ترکیبی استفاده شد که متشکل از تحلیل محتوای کیفی و استدلال استنباطی است. در خاتمه یافته های پژوهش نشان می دهد اوج تفکر عرفانی شیعی در نظام یکپارچه حکومتی صفویه، بستر اندیشه تمثیلی مرکزگرا را در ساخت باغ ایرانی به صورت هندسه ای با دو محور متقاطع عمود برهم حول کوشک میانی را فراهم کرد تا همخوان با الگوی مرکزگرای مرجع باغ ایرانی باشد.
  کلیدواژگان: اندیشه عرفانی (شیعی)، الگوی مرکزگرای مرجع، معماری باغ ایرانی
 • فرشته ارجمندی، احمدرضا کیخای فرزانه*، مصطفی سالاری صفحات 253-276

  زن در اشعار مولانا از سویی نماد عشق الهی، روح، جان، زمین و رویش است و از سوی دیگر، نماد جسم، نفس، دنیا و حرص است؛ سیمای دوگانه زن، نمودی از دوگانگی روح و جسم انسان است که بیانگر ابعاد نورانی و ظلمانی هستی است. زن نماد تجلی حق است و همزمان نماد نفس و شیطان و زمین. نمادها بازگوکننده عقاید نمادپردازان است. ازآنجاکه عقاید اجتماعی و نیز نگرش مولانا به زن، دارای دو جنبه منفی و مثبت است و از سوی دیگر، زن نیز دارای ویژگی ها و ابعاد مختلف است، نماد وی در اشعار مولانا، مدلول های متعدد و گاه مخالف پیدامی‏کند که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی معنوی، زن، ابعاد وجودی انسان، نماد، تمثیل
 • آرزو قادری، اکرم کرانی*، مسعود دهقان صفحات 277-296
  رمزگشایی اسرار نهفته در متون ماندگار، خرد پژوهشگران را به چالش می کشد تا با شیوه های نوین و پذیرفته شده، این میراث های کهن، بازبینی و بررسی شوند. یکی از راه های دسترسی به گفتمان غالب در این متون، تحلیل گفتمان از طریق استعاره های برجسته و پربسامد در آن است که لایه های پنهان تفکر پدیدآورنده اثر را آشکارمی کند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان عرفانی شیخ عبدالقادر گیلانی است که در طول قرن ها برحوادث سیاسی و عقیدتی بخشی از جهان اسلام تاثیرگذار بوده است که براساس تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین انجام شده است، بدین منظور استعاره پربسامد عشق در دیوان اشعار وی در چهارچوب نظری لیکاف و جانسون (1980) درباره استعاره بررسی و از الگوی فرایند تشخیص استعاره گروه پراگلجاز (2007) برای دسته بندی استعاره ها در سطح توصیف استفاده شد. پژوهش حاضر به صورت کیفی بوده، درعین حال، برای تحلیل داده ها در سطح توصیف از روش کمی و آماری از طریق نرم افزار SPSS نیز استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در گفتمان شیخ گیلانی رابطه مطلوب بنده با خداوند، رابطه عاشق و معشوقی است نه عابد و معبودی. او از استعاره ها نه برای زیبایی کلام، بلکه عینی ساختن پیام خود و به چالش کشیدن عقیده حاکم آن زمان استفاده کرده است. گفتمان وی درویشانه، ساده و بدوی بوده و اصل آن بر پایه تساهل و تسامح است و یکی از دلایل گرایش به طریقت وی، نبودن آداب و  اسقاط تشریفات ویژه و دست وپاگیر بوده است.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، گفتمان انتقادی، عشق، عبدالقادر گیلانی
 • حجت الله کمری راد، رضا بروزیی*، شراره الهامی، رقیه علوی صفحات 297-316

  پا به پای سیر تاریخی دغدغه تربیت انسان، ارتباط او با خدا، خود، دیگران و طبیعت نیز به عنوان زمینه رشد عقلانی و منش اخلاقی مطرح بوده است. متون منظوم ادب فارسی سرشار از مفاهیم اخلاقی و ارزش های والای تربیتی است که دو اثر گران سنگ ادبیات عرفانی یعنی حدیقه سنایی و منطق الطیر عطار از امهات آن محسوب می شود. در مقاله حاضر به بررسی اخلاق و ارتباط چهارگانه بشری در این دو اثر پرداخته ایم. روش پژوهش کتابخانه ای و نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش این است که ارتباط انسان برپایه وحدت وجود در منطق الطیر نسبت به حدیقه بارزتر و بیشتر است؛ این مسیله به نوع ماهیت این دو اثر بازمی گردد.در حدیقه سنایی رابطه انسان با خدا بیشتر بر مبنای رابطه «وجودشناختی» و «خدا- بنده» استوار است که نتیجه آن می شود که فضای خوف (از عقوبت الهی در انجام تکلیف) و ترک مالکیت، بیشتر بر رابطه انسان با خدا استوار باشد تا رابطه عاشق و معشوق که در منطق الطیر عطار نمایان است. در منطق الطیر پیوندی که از راه عشق با معشوق حاصل می کند چنان است که او را با تمام کاینات، با تمام آنچه ماورای کاینات و با تمام آنچه برتر از کاینات تصور می شود، پیوندمی دهد

  کلیدواژگان: اخلاق، ارتباط های چهارگانه بشری، حدیقه الحقیقه، منطق الطیر
 • شهلا نوروزی راد، ناصر حسینی*، اردشیر صدرالدینی صفحات 317-338
  در ادبیات عرفانی، عموما قدم گذاشتن در راه طریقت با خروج از عادات روزمره محقق می شود. مهمترین اصلی که جهان بینی عارفان بر آن استوار است عادت ستیزی و ترک عادت های موروثی و نگاه کهن به هستی و خالق آن است، این خصیصه بارز به عارفان نوعی ویژگی منحصربه فرد در نگرش عرفانی آنان بخشیده و حجم عظیمی از شعرهای شاخص و خصیصه عارفان را نیز به وجودآورده است. هدف از این تحقیق نیز، تبیین مراحل حصول عادت ستیزی از نگاه ابن فارض در اشعار عرفانی وی است که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه ابن فارض عادت ستیزی با مراقبه  حاصل می شود که مراقبه نیز یکی از مهمترین تمرین های سلوک در بسیاری از نحله های عرفانی است. ابن فارض در پی غبارروبی از مفاهیم و پدیده هاست، به گونه ای که با شناخت صفات جمال الهی، دیده مخاطبان را به روی واقعیات پشت غبار نشسته، بازنماید و از خواب غفلت و تقلید بیدارشان کند.
  کلیدواژگان: سیر و سلوک عرفانی، عادت ستیزی، اشعار عرفانی، ابن فارض
 • رضا بحری، سید احمد میریان آکندی*، محمدهادی یدالله پور صفحات 339-360

  خداوند سبحان جهت تبیین قرآن مبین، همزمان با نزول آن، مهم ترین و دقیق ترین روش های فهم آن را نیز بیان فرمودند. در آیات 7 آل عمران، 44 نحل، 59 نساء به این حقیقت اشاره شده است. از زیباترین و نغزترین اسلوب های قرآن در راستای تذکر و تفکر مخاطب، تمثیل های قرآن است که با توجه به محتوای این تمثیل ها، بررسی روش های فهم عرفانی آن ها برای برخی از مفسرین مهم و قابل توجه بوده است. آیه نور به جهت محتوای سراسر تمثیلی از عمیق ترین مثل های قرآنی است که تبیین این آیه از منظر تفاسیر عرفانی، موجب فهم تمثیل های آیه می گردد. لذا در این پژوهش فهم تمثیل آیه نور از نگاه تفاسیر عرفانی بررسی خواهدشد تا صحیح ترین فهم ها از تمثیل های این آیه از منظر عارفان قرآن، تبیین گردد که به واسطه این مهم، فهم های ناصواب نیز مشخص خواهندشد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی ارایه شده است جهت نیل به این هدف از روش های کتابخانه ای، فیش برداری و تحلیل اطلاعات نیز استفاده شده است تا مطالعه دقیقی بر روی این مسیله انجام پذیرد. و دستاورد این تحقیق عبارتند از: کلمه نور در کتب آسمانی به ویژه در قرآن کریم با قرابت ها و اضافات مختلف بسیار ذکرشده است که همه آن ها به خداوند سبحان برمی گردد.

  کلیدواژگان: آیه نور، تمثیل، تفسیر قرآن، عرفان
 • کتایون مرادی* صفحات 361-380
  فانی خویی (متوفی 1225 ق.) عارفی شاعر و حکیمی جامع است که در آثار قلمی خود به ویژه در دیوان اشعار، نشان می دهد که مضامین عرفانی دلمشغولی همیشگی او بوده است و به همین دلیل به نکات دقیقی در عرفان نظری و عملی اهمیت می دهد و بیش از هر مفهومی از نظریه وحدت وجود با بیان های مختلف دفاع می کند. سپس در پیروی از سبک خراسانی و عرافی و به تبعیت از سنایی و عطار و مولوی در زمینه عشق الهی هنرنمایی می کند. سیر و سلوک صوفیانه را با مبارزه با نفس و اندیشه کثرت گرایانه دنبال می کند و با دیدگاهی، عرفانی به امام علی (ع) می نگرد و در مقامات عرفانی به فقر و همچنین فنا و بقا بیشتر اهمیت می دهد. وابستگی خود را به عرفان شیعی به صراحت بیان می دارد و فلسلفه زندگی انسان را در عشق به محبوب ازلی ترسیم می نماید. به همین دلیل این شاعر حکیم را می توان از عارفان بزرگ شیعه در ادبیات فارسی به شمارآورد.
  کلیدواژگان: عرفان و تصوف شیعی، وحدت وجود، مبارزه با نفس، سیر و سلوک، عشق الهی، کثرت گرایی
 • سید محمد رضوی*، مرضیه صائمی صفحات 381-400

  معروف و منکر از جمله اموری است که همواره مورد توجه شریعت قرارداشته و بر هیچ اندیشمندی جایگاه و نقش کلیدی آن ، به منظور تحقق احکام و فرامین الهی پنهان و پوشیده نیست. در این میان ، آنچه بیش از پیش مورد توجه محققان و اهل قلم قرارگرفته است ، نگاه سنتی به مسیله امر به معروف و نهی از منکر و ذکر مصادیق مختلف  و بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی آن بوده است و اما آنچه نادیده انگاشته شده، تاویل معروف و منکر و به عبارت دیگر مصداق اتم و اکمل و به دیگر سخن تاویل اعظم این دو پدیده می باشد .بدین منظور، این مقاله درصدد بررسی معروف و منکر از منظر تاویل خواهدبود. نگارندگان بر این باورند که محقق گشتن معروف-  با تعریف و تاویلی که از آن ارای می شود- خود زمینه ساز بروز و ظهور تمام مصادیق معروف خواهدبود و در مقابل، انکار چنین معروفی، به انکار دیگر معروف ها و امر به تمام منکرها خواهدانجامید. بدین منظور ابتدا بحثی کوتاه درباره تاویل و رسوخ در علم خواهیم داشت و به دنبال آن به بررسی تاویل از منظر عرفا  و فلاسفه و انواع تاویل  به روایت «نعمانی» و به نقل از امیرالمومنین (ع) همت خواهیم گمارد و پس از آن بخشی از این انواع تاویل را که در ارتباط با موضوع مورد بحث است، مورد توجه قرارخواهیم داد.

  کلیدواژگان: تاویل، رسوخ مطلق و نسبی، عرفا و فلاسفه، کاتب نعمانی، معروف، منکر
|
 • Hossein Tahmasb Kazemi, Hasan Saeidi, Hasan Saeidi * Pages 1-22

  The discussion of the Perfect Human is one of the most important topics in the field of Islamic mysticism, which has been discussed and studied from different views. But "Hafiz Rajab Borsi", who is a Shia and his wisdom is not clear enough, has also addressed the issue of the Perfect Human. Some scholars have accused him of exaggeration, it is a problem that the writer has investigated with a library and analytical method, and it can be said that the investigation of the ratio of his view on the Perfect Human with the mystical view and the reference of his view and inspiration from religious sources It has not been investigated yet. In the process of research, we have come to the conclusion that he has a mystical attitude and by referring to the religious texts and sources that are glorified by the mystical authorities of the Innocents (a.s.), especially the Amirul Momineen (a.s.) in his works, especially in his book Mashariq Al-Anwar Fi Haghayigh Amir al-Mu'minin (a.s.) and his point of view in this regard is compatible with the point of view of mystics and religious sources. Inspired by religious texts, Rajab Borsi considers the Perfect Human to have all levels of divine manifestations, Allah’s omnipresence, the great name of Allah, the perfect word of Allah, the absolute caliph of Allah, Allah’s Hand, Allah’s eye, Allah’s language, etc. and it deals in detail with the manifestation of the divine names and attributes of the perfect human being

  Keywords: Rajab Borsi, Manifestation, levels of divine manifestations (Hazrat Khams), perfect human
 • Abbas Bakhshandeh Bali * Pages 23-38

  One of the topics that have been studied in various schools and ideas is the issue of the Perfect Human. Although Muslim mystics also paid attention to this discussion, Ibn Arabi was able to enrich it enough, which is evident in his writings. The abundance of definitions of the Perfect Human has caused damage to the issue that its limit is not determined. Therefore, this article will use a descriptive-analytical method to examine the mystical foundations of Ibn Arabi and ask whether Ibn Arabi believes in the limitation of the examples of the ideal man to the prophets and saints or to the development of its examples and the truth of the seekers. Other who reached specific authorities? The findings of this study indicate that although the divine messengers are in the highest position of the ideal human being, but according to Ibn Arabi's definition of the ideal human being, adding himself as the seal of the bound state, introducing several examples of ideal and interpretive human beings. Which introduces the breadth and capacity of each human being to reach perfection, multiplicity is concluded in the examples of the ideal human being

  Keywords: Ibn Arabi, perfect human, Rejal al-lah, Expansion, Khatm al-velayah
 • Yadollah Nasrollahy *, Rahim Yusefi, Jafar Gheibi Pages 39-54

  One of the prominent concepts in Islamic mysticism, which is one of the divine traditions for the reform and education of human beings, is the tradition of entanglement, the principle of which is crystallized in the word "urgency". In fact, the afflicted person suffers from God, so if he pays attention and repents, while rescuing himself from that dangerous situation, he will gain new insight and enjoy it in the path of growth and excellence. We have reinforced this with concepts such as the "Jonah complex" and "self- actualization" borrowed from the psychology of the school of humanism to emphasize the special role of urgency in Islamic mysticism, which we believe mystics derive from religious books. They have discovered and urgency is the main factor in overcoming the Jonah complex and achieving self-realization in mysticism. The contents of this article have been collected through library, documentary and descriptive-analytical methods. As a result, meeting the needs of the anxious person in the most difficult situations occurs due to the cessation of material excuses and complete trust, which ultimately leads to overcoming the Jonah complex and self- actualization

  Keywords: Urgency, mysticism, mystics, Jonah complex, self-actualization
 • Heydar Amirpour *, Ghasem Jafari, Samaneh Raameh, Alireza Purbaferani, Hasan Sheibanifar Pages 55-72
  In the practical realities of Muslims’ life, the lack of use of Islamic morality in speech and action is significant, and this deficiency distorts their personality and endangers their existence. Commitment to worship and its implementation through the recognition of concepts and examples of worship and closeness to the divine essence such as "restraint" and "chastity" sustains the life of Islamic society by creating balance and resistance to destructive temptations. In the following study, we discussed the verses of the Quran and critiqued the narratives related to piety and chastity. The research results indicate that restraint and chastity are important words in the field of jurisprudence and behavioral science of Islamic teachings and have a spiritual commonality with each other and under these headings different examples are placed. If jurisprudential knowledge includes visible acts such as prayer, zakat, remembrance, praise and supplication, the science of behavior and mysticism, related to intention, sincerity, trust, repentance to God, hope, fear, gratitude, patience, restraint, chastity, asceticism and purity and the other houses of conduct are for others and seekers of this path. These two titles refer to a form of abstinence and deterrence. The meaning of restraint and chastity in their instances will be different depending on the context and textual context in which that instance manifests. This study is descriptive-analytical.
  Keywords: : restraint, chastity, thralldom, truth of religion
 • Aghdas Jahangiri, AliAkbar Afrasiabpour *, Farajollah Barati, Maryam Bakhtyar Pages 73-94

  Imam Khomeini believes that the concept of love is covered by the necessity of covering the divine essence. On the one hand, he believes that the universe is all the shadow of the beloved, even the love of the mountain and nature belongs to the beloved, and on the other hand, he has described the absolute beloved in secret, to the extent that even the use of the words of the unseen is inward. He also knows about the divine nature from necessity and urgency. The language of lyricism and joyful information and romantic themes and reckless expressions do not leave room for mysticism to study and discuss, and if there is a trace and fruit of mysticism, it is its lip and essence, which knocks on the door of love like a ring and says need. Innovation in this research is mystical love in Imam Khomeini's poems, which has not been done in any research so far

  Keywords: : love, mysticism, Imam Khomeini's poem, sonnet, romantic themes, natural love
 • Reza Yousefvand * Pages 95-110

  It is necessary to examine the school of Sheikhiya because this sect has played a significant role in the emergence of new religious deviations and social changes in the contemporary period. The special beliefs of Sheikh Ahmed Ahsai and after him Seyyed Kazem Rashti made the school of Shaykhia rise from the heart of Shiism and present a different face compared to its original origin, which is pure Shiism. In the division of the causes and factors based on which the promise and belief in the coming of the end-time savior causes the emergence of religious sects, two categories of factors can be mentioned: First, the category that is individual and related to specific individual claims; Like the Qadianiyya sect, the second category is social factors and refers to the social conditions of the creation of sects; Like the uprising of the Sudanese Mahdi. This group of factors, i.e. social conditions such as: poverty, oppression and corruption, and injustice, played a special role in the emergence of the Sheikhiya sect. The main question of this research is, what was the relationship between the emergence of the Sheikhiya sect and its underlying factors? The hypothesis under discussion is that there is a relationship between the requirements of the time and social conditions and the creation of the Sheikhiya sect. This article explains the hypothesis with a descriptive and analytical method.

  Keywords: Mahdism, saviorism, Sheikhiya sect, Pindari history, Sheikh Ahmad Ahsai
 • Shirin Baghai * Pages 111-128

  Fasih al-Mulk, Shourideh Shirazi (died 1345 AH) has been called the last poet of the literary return style, who is considered one of the bright-hearted geniuses in Persian literature, the turbulent period of his life at the end of the Qajar era and the beginning of the Pahlavi era and the events of the constitutional revolution, his poetry has a high And it makes descents that show tendencies towards spirituality and mysticism. In this article, with the analytical method and referring to the first-hand sources and poet's poems, hymns that were related to spirituality and mysticism have been analyzed, and divine love and desire for the unity of existence have been analyzed. And self-cultivation is followed in it until becoming a Perfect Human, and his Sufi poems about Imam Ali (a.s.) are especially impressive, which are completed with devotion to Imam Hussain (a.s.) and Imam Reza (a.s.) and make these imams as Perfect human. draws and it is This poet had spiritual and mystical tendencies and this tendency increased during his maturity and the last decades of his life. He puts spiritual principles at the head of his teachings in most of his poems.

  Keywords: : style of return, Divine Love, praise of Imam Ali (AS), perfect human, unreliability of the world
 • Ashraf Mikaeili *, Sadegh Salehi Pages 129-146

  In psychology, self-knowledge and its levels play a fundamental role in human cognition. On the other hand, in many moral theories, psychology is the basis for the formation of moral virtues. Since the soul in the theories of Islamic philosophical ethics has similarities with personality and psychology in the theories of psychology, a comparative study can be made between the views of Hassanzadeh Amoli and Freud. One of the most important issues in recognizing man and his personality is the discussion of the soul and related theories, and it can be said that what unifies the scattered studies of psychology and gives them a clear meaning and concept, the interpretation of this finding Studies in the shadow of the theory of the soul is coherent that can justify and explain human behavior in all its dimensions. Therefore, in this research, an attempt has been made to comparatively examine the soul from the perspective of Hassanzadeh Amoli and Freud through the method of content analysis. According to Hassanzadeh Amoli’s point of view, soul is an essence that is indefinable due to its unlimited scope of existence. The human soul will be a species under sex, not a person under species; But from Freud's point of view, the concepts of "he", "I" and "I am superior" are both different types of souls and occur at different stages of a person's development

  Keywords: : Nafs, Essence, celibacy, levels of nafs
 • Tahereh Safavinezhad, Jalil Nazari *, Mohammadreza Masumi Pages 147-170
  Emlaye Bukharaei is one of the mystical poets of the Vararoud region of Central Asia, who has followed a mystical path in the service of his elders and has reached the authorities with certainty. His lyric poems are full of mystical terms and mysteries. The purpose of this article is to study the mystical concepts in Emlaye Bukharaei 's Divan which has been done in a library style and in a descriptive-analytical method. Content analysis of his lyric poems shows that he is influenced by great mystics such as Hafez and Molana in mystical path, love, confrontation of reason and love and the superiority of love over reason, anti-asceticism, rendezvous, tendency to predestination and piety. He composed his lyric poems following them. To express his experiences in the field of mysticism and Sufism, he has used mystical and symbolic words, terms and expressions such as Saqi, Zulf, Ab-e Hayat, Kharabat, Mey, Meikadeh, etc.
  Keywords: : Divan, Mystical Concepts, Emlaye Bukharaei
 • Reza Rezaei, Tahereh Hajebrahimi *, Shahram Pazuki Pages 171-192

  In 1959, Thomas Merton became familiar with Islam and its religious teachings; His acquaintance and encounter with Islam has been formed in many ways. When Mertan established a relationship with Muslims and students of Islamic thought, it was at a time in his life when mysticism and spiritual life were the most prominent mental concerns for him. He was familiar with the works of Schwan and Rene Gunon by studying Sufi poems; The most influential person in Merten's introduction to Islam was a person named Louis Massignon. Thomas Merton became familiar with Islam and its teachings in the late 50s and throughout the 60s; His acquaintance and encounter with Islam has been formed in many ways. Among these ways of getting to know Mertan, we can mention the encounter and study of the main texts of Islam, including the Qur'an, as well as the meeting and correspondence with Muslim (Sufi) figures during his life. The most influential person in Merten's introduction to Islam was a person named Louis Massignon.Merten received many influences from Islam and his familiarity with Islam has played a significant role in enriching his religious and mystical thoughts. One of the most important teachings of Sufism that Merten received is the teaching that all human beings can achieve God's knowledge and knowledge by following their faith and beliefs and looking at God's personal signs in everything.

  Keywords: Merten, Islam, Sufism, practical, theoretical life, Massinion
 • Zahra Abedini, Bakhshali Ghanbari *, Abdolhossein Tarighi Pages 193-208
  Ibn Arabi is one of the greatest mystics in the Islamic world, whose numerous works are one of the main and rich sources of theoretical mysticism. The concept of monasticism is one of the important elements of the Sufi tendencies of the Islamic world and consequently has a special place in Ibn Arabi's mystical intellectual system. Therefore, in this article, this concept is examined and its relation with Ibn Arabi's mystical system is measured. Monasticism in Ibn Arabi's thought is closely related to discovery and observation, which is the axis of his mystical system. According to him, monasticism is a path that accelerates the attainment of observation and thus helps the seeker in the annihilation of God. Hence, he considers the order of observation to be proportional to each order of existence. This article is a library method. Data collection is obtained from various texts, publications and internet search. The results of the research showed that Ibn Arabi considers monasticism in solitude, silence, worship, insomnia and hunger, and states these as the prelude to reaching the position for every seeker
  Keywords: Ibn Arabi, monasticism, Theoretical mysticism, Conduct, Sufism
 • Akramssadat Borghaei Sabet, Abdoreza Modarreszadeh *, Asghar Dadbeh Pages 209-230
  Bidel Dehlavi is influenced by the mystical teachings of Sheikh Nizamuddin Aoliya and for this reason he pays attention to religion and mysticism in his poetry, and his poems are full of moral and human concepts and values. In addition as a free poet and critic, he has criticized the behavior of believers and by criticizing that behavior which has been called hypocrisy. He tried to discover the religious truth and life through a free thought and those who have used religion as means of hypocrisy. They have used hypocrisy and have kept people busy and the market for there is hot and in the eyes of the people it is popular and sometimes not acceptable to expose their demagogues and more importantly in terms of the foundation of thought and understanding of existence his words a religious world and he looked at the world through the lens of religion and religions understanding and gave meaning to life and his words can open a spiritual path for man who is a prisoner of material and machine civilization in this age the way to get a head is love mysticism and moral virtues.
  Keywords: Bidel Dehlavi, hypocrisy, Hypocritical characters, Criticism
 • Hosein Moradinasab * Pages 231-252
  There is a cosmological thinking in the imagination of Iranians in the form of an image that divides the space into four parts by four rivers with vertical axes, which is called the reference model of the Persian garden. Algebraic geometry was considered as a kind of regular formation of nature, while these geometries were especially responsive to mystical and sacred structures. Since mystical language is the language of simile and allegory in Islamic art, especially during the Safavid period, the purpose of this study is to recognize the influence of mystical-Shiite thought on the emergence of a reference model in Iranian gardens. According to the theoretical foundation of the research, which is based on the Islamic Wisdom System, a combined method is used which consists of analysis of qualitative content and inferential reasoning which is tested in the historical context using determinative evidence and of course according to Due to the historical interpretive nature of some hypotheses, its orientation (study) will be explanatory-narrative, their interpretation is based on the content analysis of historical texts, combined with logical reasoning. In conclusion, The research findings show that the peak of Shiite mystical thinking in the unified system of Safavid government, the bedrock The centralist allegorical idea in the conclusion of the Persian garden as two intersecting axes perpendicular to each other around the middle pavilion with placement provided the pond at its heart to match the centrifugal geometry of the Iranian garden reference pattern.
  Keywords: : Mystical (Shiite) thought, centralist model of reference, architecture, Iranian gardens
 • Fereshteh Arjmandi, Ahmadreza Keikhafarzane *, Mostafa Salari Pages 253-276

  In Rumi's poetry, woman is a symbol of divine love, soul, life, earth, and growth, and it also symbolizes body, soul, world, and greed; the dualistic image of woman is a manifestation of the duality of the human spirit and body that expresses luminous and oppressive dimensions of existence. The woman is the symbol of righteousness and at the same time the symbol of the soul, the devil and the earth.Symbols reflect the beliefs of symbolists. Since Rumi's social beliefs and attitudes toward woman have both negative and positive aspects and the woman has different characteristics and dimensions in his works. This symbol appears in Rumi's poems, numerously. In this article we will point out these aspects.

  Keywords: Rumi, Mathnawi, woman, Human Dimensions, symbol, allegory
 • Arezu Ghaderi, Akram Korani *, Masud Dehghan Pages 277-296
  Decoding of hidden meanings in pristine texts is a challenge for researchers to develop new and acceptable methods for dissecting and extrapolating the concealed messages in these written heritage texts. One of the most effective methods to accomplish this arduous task is analyzing discourse via studying conceptual metaphors that reveal the Author's thought process. The aim of the present research is to clarify Abdul Qadir Gilāni's mistic discourse that was dominant in Islamic world for centuries, and its analysis through Fairclaugh's discourse analysis approach in three steps: Description, interpretation and explanation. In this project, "Love" Metaphor has been studied by the researcher which is the foreground and frequent in his lyrics, through Lakoff and Johnson's theory that interprets conceptual metaphors as a character of human thought. Through utilizing SPSS software, metaphor identification procedure of Pragglejaz group (2007) has been used to identifying and categorizing different kind of metaphors. The results demonstrate that in Gilāni's discourse, the relationship between a human being and God, should not be characterized as the relationship between and idolater and an idol but rather as a genuine relationship between the lover and the loved. His use of metaphors is not intended to beautify and emblazon his words but rather to enhance the objectivity and accuracy of his message. The discourse of Gilāni is mystic, simple and antediluvian and it is instituted on facility and laxity and one of the inclinations is the lack of awkward ritual for entering the Tarighat.
  Keywords: conceptual metaphors, Discourse Analysis, love, Abdul Qadir Gilāni
 • Hojjatollah Kamari Raad, Reza Borzooiy *, Sharareh Elhami, Roghayyeh Alavi Pages 297-316

  Throughout the historical course of human education, his relationship with God, himself, others and nature has also been considered as a precondition for intellectual development and moral character. The poetic texts of Persian literature are full of moral concepts and high educational values, of which two precious works of mystical literature, namely Hadiqah al-Haqiqah of Sana’ei and Mantiq al-Tair of Attar, are considered. In the present article, we have examined ethics and the four human relations in these two works. The research method is library and the type of research is descriptive-analytical. The result obtained from the research is that human communication based on the unity of existence in the logic of bird is more obvious and more than the hadith; This issue goes back to the nature of these two works.In Sana’ei’s hadith, man's relationship with God is based more on the "ontological" and "God-servant" relationship, which results in the atmosphere of fear (of divine punishment in doing one's duty) and abandonment of property, more on man's relationship with God. May God be steadfast in the relationship between the lover and the beloved, which is evident in Attar's Mantiq al-Tair. In Mantiq al-Tair, the connection that he achieves through love with his beloved is such that he connects him with all the universes, with all that is beyond the universe, and with all that is thought to be superior to the universe.

  Keywords: : Ethics, the four human relations, Hadiqah al-Haqiqah, mantiq al-tair
 • Shahla Noruzy Raad, Naser Hoseini *, Ardeshir Sadreddini Pages 317-338
  In mystical literature, generally stepping into the mystic path is achieved by quitting the everyday habits. The most important principle on which the world view of mistics is based is anti-habituation, abandoning innate habits and an archaic view of the cosmos and its creator, this distinctive feature has given mystics a unique mystical attitude and it has also created a huge volume of outstanding poems and mystic attitudes. The purpose of this research is to explore, using descriptive-analytical method, the stages of gaining anti-habit from Ibn al-Farez’s view in his mystical poems. The findings of this research indicate that in Ibn al-Farez’s view anti-habituation is achieved through meditation and that meditation is one of the essential Soluk (spiritual journey) practices in many mystical schools. Ibn al-Farez is trying to unveil concepts and phenomena, in a manner that through understanding attributes of divine beauty, opens up the audience’s eyes to veiled realities and awaken them from the sleep of negligence and imitation.
  Keywords: Mystical Journey, anti-habituation, mystical poems, Ibn Al-farez
 • Reza Bahri, Seyyed Ahmed Miriyan Akandi *, MohammadHadi Yadollahpur Pages 339-360

  In order to explain the clear Qur'an, at the same time as it was revealed, God, the Most High, also stated the most important and precise methods of understanding it. This fact is mentioned in verses 7 of Surah Ali 'Imran, 44 of Surah Nahl, and 59 of Surah Nisa. One of the most beautiful and subtle styles of the Qur'an in the direction of reminding and thinking of the audience is the parables of the Qur'an, which according to the content of these parables, examining their mystical understanding methods has been very important and significant for some commentators. Due to its allegorical content, Ayat al-Nur is one of the most profound Qur'anic parables, and the explanation of this verse from the perspective of mystical interpretations helps to understand the parables of the verse. Therefore, in this research, the understanding of the allegory of Ayat al-Nur will be investigated from the perspective of mystical interpretations, which will explain the most correct understandings of the allegory of this verse from the perspective of the mystics of the Qur'an. In this research, which is presented in a descriptive and analytical method, in order to achieve this goal, library methods, data collection and data analysis have also been used to conduct a detailed study on this issue. And the results of this research are as follows: The word Nur (light) is mentioned in the holy books, especially in the Holy Quran, with various affinities and additions, all of which refer to God Almighty.

  Keywords: Ayat al-Nur, allegory, interpretation of Quran, mysticism
 • Katayoun Moradi * Pages 361-380
  Fāni Khoei (deceased 1846) is a mystical poet and a comprehensive sage who shows in his written works, especially in his poems, that mystical themes have been his constant preoccupation. For this reason, he gives importance to precise points in theoretical and practical mysticism and defends the theory of the unity of existence with different expressions more than any other concept. Then, following the Khorasani and Iraqi style, and following Sana'i, Attar, and Molavi, he performs art in the field of divine love. It also follows the Sufi path by fighting against the ego and pluralistic thought and he looks at Imam Ali (a.s.) from a mystical point of view and gives more importance to poverty as well as death and survival in mystical authorities. It clearly expresses its dependence on Shiite mysticism and draws the philosophy of human life in love for the eternal beloved. For this reason, this wise poet can be considered one of the great Shiite mystics in Persian literature.
  Keywords: Fāni Khoei, Shiite mysticism, Sufism, Unity of Existence, fight against self, Divine Love, Pluralism
 • Seyed Mohammad Razavi *, Marzieh Saemi Pages 381-400

  The good and the evil are among the matters that have always been considered by the Shari’ah and its position and key role is not hidden from any thinker in order to fulfill the divine commands and decrees. There is a traditional view on the issue of enjoining the good and forbidding the evil and mentioning various examples and examining its effects and social consequences. But the thing that has been ignored is the Ta'wīl,  of good and evil and in other words, it is the example of Atamm and Akmal or the great Ta'wīl,  of these two phenomena. For this purpose, this article will seek to examine the good and the evil from the perspective of Ta'wīl,. The author believes that the realization of the good - with its definition and Ta'wīl,  - will be the basis for the emergence of all examples of good deed, and on the contrary, the denial of such a good deed will lead to the denial of other good deeds, and the command to all the evils. For this purpose, we will first have a short discussion about Ta'wīl, and penetration in science, and then we will examine all types of Ta'wīl,  due to the narration of Nu’mānī  and quoting Amir al-Mu’minin (AS) and then we will consider a part of the types of this Ta'wīl, l that is related to the subject under discussion.

  Keywords: Ta'wīl, Absolute Penetration, mystics, philosopher, Nu’mānī Scribe, Types of Ta'wīl, good, evil