فهرست مطالب

نشریه مهندسی بهداشت محیط
سال دهم شماره 1 (پیاپی 38، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فائزه غلامی، میترا غلامی*، عماد دهقانی فرد، فاطمه سادات حسینی بهارانچی صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  کشور ایران در لیست کشورهای آسیب پذیر در حوزه منابع آبی قرار دارد. این مساله لزوم توجه برنامه ریزی و مدیریتی منابع آب را به خوبی منعکس می نماید. مصارف آب در حوزه شهری به دلیل صرف هزینه تصفیه و تامین و همچنین اهمیت آن در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه، نیازمند توجه جدی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مصرف آب در شهر گناباد در حوزه های مختلف شهری و با در نظر گرفتن شرایط پاندمی کوید 19 به انجام رسیده است.

  مواد و روش ها

  شهر گناباد با جمعیت 50899 نفر در استان خراسان رضوی قرار دارد. جمع آوری اطلاعات مصرف آب در این شهر در زیر حوزه های مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری در 3 سال متوالی از سال 1397 تا 1399انجام گرفت. سرانه مصرف آب با استفاده از اطلاعات جمعیتی محاسبه و داده های مصرف آب با هدف آنالیز تغییرات مصرف در زیر حوزه های مختلف آنالیز گردید. مصرف آب در سال 1399 به عنوان شرایط پاندمی و با در نظر گرفتن ورود بیماری در اسفند ماه 1398 در کشور تحلیل گردید.

  یافته ها

  متوسط مصرف سرانه آب در شهر گناباد در سال های 1397، 1398 و 1399 به ترتیب 125، 146، و 161 لیتر به ازای هر نفر بوده که به طور میانگین حدود 11 درصد افزایش سالانه داشته است. از کل مصارف آب به صورت متوسط 86.9 درصد در حوزه های مسکونی، 3.4 درصد در بخش تجاری، 8.6 درصد در حوزه اداری و7.9 درصد در امور صنعتی استفاده شده است. مطالعه حاضر همچنین نشان داد متوسط رشد سه ساله مصرف آب در حوزه های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی شهر گناباد به ترتیب 22.9، 4.5، 0.8 و 27.6 درصد بوده است. در سال 1399 نسبت به دو سال قبل میزان مصرف آب روند افزایشی را نشان می دهد که علت آن را بحران همه گیری کوید 19 می توان عنوان نمود.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد نیاز آبی شهر گناباد در طی سال های مورد مطالعه به طور چشمگیری با رشد 11 درصدی در حال افزایش بوده و حوزه مسکونی بخش غالب مصرف آب و بیشترین رشد نیاز آبی را به خود تخصیص داده است. همچنین مطالعه حاضر به اهمیت برنامه ریزی برای شرایط ویژه  همچون وجود پاندمی که می تواند به افزایش مصرف آب منجر شود تاکید نموده است.

  کلیدواژگان: سرانه آب، نیاز آبی، مصرف آب شهری، خراسان رضوی، گناباد
 • نگار گل زاده، بهاره لرستانی*، سهیل سبحان اردکانی، مهرداد چراغی، نعمت الله خراسانی صفحات 13-28
  زمینه و هدف

  فاضلاب صنایع غذایی حاوی مقادیر زیادی از جامدات معلق و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده برای اهداف بهداشتی هستند. لذا، حذف این آلاینده ها از پساب از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف حذف کدورت از پساب کارخانه شیر پاستوریزه پگاه همدان توسط منعقد کننده طبیعی عصاره بذر درخت چنار انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی، اثر پارامترهای زمان تماس، مقدار جاذب، pH و مقادیر مختلف کدورت بر کارایی حذف کدورت از پساب مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی چگونگی فعل و انفعال بین جاذب و ماده جذب شونده از مدل های جذب ایزوترم لانگمویر و فروندلچ و برای بررسی سرعت فرآیند جذب از سینتیک جذب مرتبه اول و شبه مرتبه دوم استفاده شد. به منظور تعیین حضور گروه های عملکردی در منعقدکننده از دستگاه اسپکتروفتومتر (FTIR)  و برای بررسی خصوصیات مورفولوژی سطحی نمونه ها نیز از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)  استفاده شد. 

  یافته ها

  بیشینه کارایی حذف کدورت توسط منعقد کننده عصاره بذر درخت چنار در pH بهینه 8، زمان تماس 60 دقیقه، کدورت اولیه NTU 1 و مقدار جاذب 0/1 گرم در لیتر به میزان %98 مشاهده شد. نتایج نشان داد که رفتار فرآیند موردنظر از مدل ایزوترمی جذب لانگمیر (0/994 = R2) تبعیت کرده و سینتیک آن بر واکنش شبه مرتبه دوم (0/991 = R2) منطبق بوده است. حداکثر ظرفیت جذب جاذب نیز 0/203 میلی گرم در گرم تعیین شد.

  نتیجه گیری

  از آن جا که منعقد کننده عصاره بذر درخت چنار از کارایی بالایی در حذف کدورت از پساب صنایع غذایی برخوردار بود، می توان از آن به عنوان جایگزینی مناسب برای کاهش مشکلات ناشی از منعقد کننده های متداول شیمیایی در تصفیه خانه های فاضلاب  استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بذر درخت چنار، جذب، پساب صنعتی، کدورت، منعقدکننده طبیعی
 • فاطمه واحدی منفرد، سودابه قدسی، سجاد مظلومی* صفحات 29-38
  زمینه و هدف

  در کشور ما نان یکی از مهمترین منابع غذایی را تشکیل می دهد. بهداشت نان از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهمترین موارد قابل توجه، بهداشت نانوایی هاست .مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نانوایی های شهرستان ملکشاهی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی در شهرستان ملکشاهی در سال 1400 انجام شد. همه ی نانوایی های فعال موجود در سطح شهر ملکشاهی (تعداد 52 واحد) به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از چک لیست بازرسی بهداشتی نانوایی سنتی اطلاعات از نانوایی های شهرستان ملکشاهی جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که از نقطه نظر بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ابزار و تجهیزات و بهداشت ساختمان  به ترتیب، 79/73، 68/37، 55/59  و 71/1 درصد دارای وضعیت مطلوب می باشند و میانگین کل رعایت شاخص های بهداشت محیط در نانوایی های شهرستان ملکشاهی برابر با 68/69 درصد گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  جهت ارتقاء و بهبود وضعیت بهداشتی پیشنهاد می شود، بازرسان واحد ایمنی و بهداشت محیط در مراکز بهداشتی ضمن اعمال قوانین سختگیرانه تر بویژه در زمینه توجه به بخش بهداشت ابزار و تجهیزات مورد استفاده در نانوایی ها، با نظارت و کنترل مستمر این اماکن و تدوین قوانین عملی و نظارت بر اجرای آن ها و نیز ارایه آموزش های مناسب به متصدیان نانوایی ها، سلامت نان را بعنوان قوت غالب مردم تضمین نمایند.

  کلیدواژگان: بهداشت محیط، نانوایی، شهرستان ملکشاهی، ایلام
 • سعیده مرادعلیزاده، مجید هاشمی*، مریم فرجی، حمیدرضا توحیدی نیک، پرند ارباب صفحات 39-50
  زمینه و هدف

  بیماری زمینه ای نقش مهمی در شدت و میزان مرگ و میر ناشی از کووید19 دارد. از طرفی عوامل محیطی مانند شرایط اقلیمی می توانند بر پویایی بسیاری از بیماری های عفونی تاثیر بگذارند. هدف کلی این پژوهش تعیین میزان کشندگی ناشی از کووید19 در گروه های پرخطر و ارتباط آن با شرایط اقلیمی در شهر اصفهان از اسفند 1398 تا پایان آذر ماه 1399 بود.

  مواد و روش ها

  در بازه مورد مطالعه تعداد افراد بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند (81881 نفر).  برای گرداوری داده ها از فرم جمع آوری اطلاعات، شامل وضعیت فرد از نظر شدت بیماری و بستری، به همراه اطلاعات جمعیت شناختی (سن و جنس) و نوع بیماری آنها استفاده شد. همچنین پارامترهای اقلیمی از جمله میانگین دما، رطوبت نسبی، بارش و سرعت باد در طول مدت مطالعه، به تفکیک هر ماه از سایت اداره هواشناسی اصفهان اخذ گردید و داده ها توسط نرم افزار SPSS و در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.  

  یافته ها

  تعداد افراد مبتلا در آبان 1399 با تعداد 20130 در صدر ماه های مورد مطالعه بود. بین متغیرهای دما، رطوبت نسبی و بارش با میزان ابتلا رابطه معناداری وجود نداشت. اما میانگین سرعت وزش باد با میزان ابتلا، رابطه معکوس معناداری داشت. بین متغیرهای شرایط اقلیمی با میزان کشندگی ناشی از کووید19 رابطه معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتیجه رگرسیون پوآسون روی کل افراد پر خطر (دارای بیماری زمینه ای) جهت بررسی میزان کشندگی بر حسب ماه بجز در مورد متغیر بارش، برای سایر متغیرها معنی دار بود.

  کلیدواژگان: کووید 19، ویروس کرونا، شرایط اقلیمی، گروه های پر خطر
 • افسانه طاهری پلنگرد، سودابه قدسی، محمد درویش متولی، سجاد مظلومی* صفحات 51-60
  زمینه و هدف

  آرایشگاه های زنانه از جمله اماکن عمومی هستند که توجه به مسایل بهداشت محیط در سلامت فرد و جامعه قابل اهمیت هستند، چرا که عدم رعایت موازین بهداشتی و انجام فعالیت های غیر اصولی نظیر تاتو کردن و غیره تهدیدی برای سلامتی جامعه است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه شهر ایوان در سال 1396 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی در شهر ایوان در سال 1396 انجام شد. همه ی آرایشگاه های فعال موجود به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات از طریق بازدید از آرایشگاه های زنانه و تکمیل چک لیست فرم آیین نامه مقررات بهداشتی از آرایشگاه و سالن های زیبایی زنانه و مشاهده انجام شد. جهت آنالیز داده های جمع آوری شده از نرم افزار Excel استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 67/14 و 68/57 درصد از آرایشگاه ها به ترتیب دارای کارت معاینه پزشکی و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی بودند. از نقطه نظر بهداشت ابزار و تجهیزات 57/14 درصد و از نظر وضعیت بهداشت ساختمان در مجموع 60/42 درصد از آرایشگاه ها مطابق آیین نامه بودند. همچنین 60 درصد از آرایشگاه ها برای دفع پسماند های اجسام تیز و برنده از جعبه ایمن استفاده نمی کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه شهر ایوان در برخی از شاخص ها با قوانین مطابقت نداشته و نیاز به آموزش صحیح، تشدید بازرسی در خصوص ارایه خدماتی چون تاتو، اپیلاسیون و آرایش ناخن در جهت کنترل شرایط بهداشتی این اماکن و سلامتی جامعه ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: آرایشگاه های زنانه، بهداشت محیط، شهر ایوان
 • مریم صدر، حشمت الله نورمرادی، سودابه قدسی، محمد درویش متولی، سجاد مظلومی* صفحات 61-71
  زمینه و هدف

  شنا یکی از فعالیت های تفریحی و یک ورزش مهم برای سلامت جسم و روح است. در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی در استخرها، بروز مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری های عفونی به شناگران اتفاق می افتد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین وضعیت بهداشت محیط استخرهای شنا شهر ایلام در سال 98-1397 می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که وضعیت بهداشت محیط 8 استخر فعال شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق چک لیست ارزیابی وضعیت بهداشت محیط استخر که توسط وزارت بهداشت تهیه شده است از طریق مشاهده مستقیم و اندازه گیری دقیق تکمیل و از نرم افزار Excel  جهت تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده استفاده شد.

  یافته ها

  میزانpH ، میزان کلر آزاد باقی مانده ، ضوابط بهداشت فردی و کنترل حشرات به ترتیب در 50، 75، 100 و 75 درصد نمونه ها مطالق آیین نامه بودند این در حالی است که کدورت و دمای محیط استخر در 100 درصد نمونه ها در شرایط نامطلوبی قرار داشتند. 

  نتیجه گیری

  بخش ابزار و تجهیزات در مقایسه با سایر بخش ها، از مطلوبیت کمتری برخوردار بود. آنچه نیاز به فوریت بیشتری برای پیگیری دارد: پارامترهای بحرانی مانند کدورت آب استخرها، درجه حرارت آب و دمای محیط استخر ها می باشد.

  کلیدواژگان: استخر شنا، بهداشت محیط، شهر ایلام
 • بهرام کمره یی، فاطمه فراش یرانوند، محسن محمدی، محمدامین کرمی* صفحات 72-82
  زمینه و هدف

  افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در اکثر باکتری ها منجر به توسعه ترکیب های ضدمیکروبی طبیعی شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر گندزدایی گیاه زنیان بر روی سوش استاندارد سودوموناس آیروژینوزا است.

  مواد و روش ها

  تهیه اسانس با روش تقطیر انجام شد. اجزای تشکیل دهنده با روش های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی شناسایی شدند. جهت بررسی اثر گندزدایی اسانس گیاه فوق بر روی سوش استاندارد سودوموناس آیروژینوزا از روش های رقیق سازی ماکروپلیت و انتشار دیسکی استفاده شد.

  یافته ها

  بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس زنیان شامل تیمول 50 درصد، پاراسیمن 23/6 درصد و گاماترپینن 20/3 درصد بود. میانگین مقدار MIC و MBC مواد آنتی باکتریال موردمطالعه (گیاه زنیان +DMSO، گلوتارآلدیید 2%) به ترتیب  83 ، 125 و 125، 166/72 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. میانگین قطر هاله عدم رشد مواد آنتی باکتریال موردمطالعه در غلظت MIC برابر 11و 12 میلی متر بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش، اسانس گیاه زنیان اثر گندزدایی مشابه گندزدای شیمیایی (گلوتارآلدیید) دارد و می تواند به عنوان یک جایگزین بالقوه برای گلوتارآلدیید در مقاصد گندزدایی بیمارستانی باشد.

  کلیدواژگان: گندزدا، زنیان، عفونت بیمارستانی
 • سودابه نقدی، محسن میر محمدی*، حسن کریمزادگان، جمال قدوسی صفحات 83-99
  زمینه و هدف

  استقرار صنایع خودروسازی در نواحی شهری با توجه به تنوع آلاینده های منتشره از آنها، می تواند کیفیت هوای شهرها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر همزمان صنایع خودروسازی سایپا و دو بزرگراه اطراف بر کیفیت هوا می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه داده های هواشناسی مناسب جهت مدلسازی پراکنش آلاینده ها، از ایستگاه هواشناسی مهراباد تهیه شده است، و مدلسازی پراکنش آلاینده های گازی دی اکسید نیتروژن و منوکسید کربن منتشر شده از کارخانه اتومبیل سازی و منابع خطی توسط نرم افزار AERMOD انجام گرفت و صحت نتایج آن با سنجش های میدانی آلاینده NO2 توسط جاذب های غیرفعال تایید شد.

  یافته ها

  نتایج صحت سنجی عملکرد قابل قبول مدل را نشان می دهد، بالاترین غلظت سالیانه دی اکسید نیتروژن  1209 قسمت در بیلیون در مختصات 515326/80 و 3953279/17 متر داخل بزرگراه لشکری دیده می شود که حدودا 23 برابر استاندارد NAAQS هست وبالاترین غلظت CO، 12/6 قسمت در میلیون در مختصات 515326/80 و 3953279/17 متر داخل بزرگراه لشکری دیده می شود که حدودا 1/4 برابر استاندارد NAAQS هست.

  نتیجه گیری

  در معرض تماس بودن افراد عابر در جاده ها با غلظتهای بالاتر از حد استاندارد NAAQS  گازهای دی اکسید نیتروژن و منوکسید کربن نشان دهنده لزوم اقدام دولت و مسیولین در رابطه با بزرگراه ها و قوانین ترافیکی است.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، صنعت خودروسازی، AERMOD، MOVES
|
 • Faeze Gholami, Mitra Gholami*, Emad Dehghanifard, Fatemeh Sadat Hosseini-Baharanchi Pages 1-12
  Background and Objective

  Iran included in the list of vulnerable countries in the field of water resources. This concerns highlights the essential need for planning and managing water resources in Iran. Domestic water requires serious attention due to the cost of water supply and its significant role in promoting public health. The present work aimed to investigate the water consumption in Gonabad for different municipal sectors.

  Methods

  Having a population of 50899, Gonabad is located in Khorasan Razavi province. Water consumption data from residential, commercial, industrial, and institutional sectors were collected for 3 consecutive years from 2018 to 2020. Per capita, water consumption, and water demand changes for different sectors over time then analyzed using demographic information. Water consumption during 2020 was considered as water demand during the Covid-19 pandemic.

  Results

  The average per capita water consumption in Gonabad in 2018, 2019, and 2020 were 125, 146, and 161L, respectively, indicated an average annual increase of about 11 percent. Of total water consumption, 86.9% corresponded to residential, 3.4% to commercial, 8.6% to institutional, and 7. 9% to industrial sectors. The present study also showed that in a three-year basis, the mean water consumption in residential, commercial, institutional, and industrial sectors increased by 22.9, 4.5, 0.8, and 27.6 percent, respectively. Water consumption during 2021 experiences an incremental trend that could be attributed to the crisis caused by Covid-19 in Iran.

  Conclusion

  The present study showed that the water demand for Gonabad has increased about 11% during the study period and the residential sector with the highest growth rate accounts for the highest water consumption demand. Moreover, industrial growth in the study period contribute to a significant increase in water demand. The present study also highlighted the essential considerations that must take for water supply in unusual situations like COVID-19 that increased water demand.

  Keywords: water consumption per capita, water demand, municipal water consumption, Khorasan Razavi, Gonaba
 • Negar Golzadeh, Bahareh Lorestani*, Soheil Sobhanardakani, Mehrdad Cheraghi, Nematollah Khorasani Pages 13-28
  Background and Objective

  Wastewater of food industries contains large amounts of suspended solids and other chemicals which produced during cleaning and sanitary purposes. Therefore, removal of these pollutants from effluent is very important. The aim of this study was to removal of turbidity from the effluent of Hamedan Pegah Dairy Company using extracted natural coagulant from plane seed.

  Methods and Methods

  In this descriptive study, the effects of contact time, adsorbent dose, pH and turbidity values on efficiency of turbidity removal from food industries effluent were investigated. Also, adsorbent characterized by scanning electron microscopy (SEM), and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), moreover, the adsorption of turbidity studied from both kinetics and equilibrium points of view.

  Results

  Based on the results obtained, the highest turbidity removal efficiency at optimum conditions (i.e. pH of 8, contact time of 60 min, initial turbidity of 1 NTU and adsorbent dose of 0.1 g/l) was found to be 98%. Also, the adsorption kinetic of turbidity via plane tree seed coagulant followed pseudo second-order (PSO) model (R2 = 0.991), while the adsorption isotherm obeyed Langmuir model (R2 = 0.994) with maximum adsorption capacities of 0.203 mg/g.

  Conclusion

  In conclusion, due to the natural coagulant from plane tree seed showed a high efficiency to removal of turbidity from wastewater, it could be used as a suitable alternative in comparing with common chemical coagulants for reduce the pollutants from the effluent of food industries in wastewater treatment plants.

  Keywords: Plane seed, Adsorption, Industrial effluent, Turbidity, Natural coagulant
 • Fatemeh Vahedimonfared, Soudabeh Ghodsi, Sajad Mazloomi* Pages 29-38
  Background and Objective

  Bread is one of the most important food sources in our country. The hygiene of bread is very important and one of the most important things to note is the hygiene of bakeries. The present study was conducted with the aim of investigating the current situation of bakeries in Malekshahi city.

  Methods

  This descriptive-cross-sectional study was conducted in Malekshahi city in 1400. All active bakeries in Malekshahi city (52 units) were investigated by census method. Then, information was collected from the bakeries of Malekshahi city by using the traditional bakery health inspection checklist. The collected data were analyzed using Excel software.

  Results

  The results showed that from the point of view of personal hygiene, food hygiene, tools and equipment hygiene and building hygiene, respectively, 79.73, 68.37, 55.59 and 71.10 percent have a favorable condition and the total average compliance index environmental hygiene in bakeries of Malekshahi city was reported as 68.69 percent.

  Conclusion

  In order to promote and improve the health situation, environmental health inspectors in health centers, while applying stricter rules, especially in the field of paying attention to the health of tools and equipment used in bakeries, by continuously monitoring and controlling these places and formulating practical laws and monitoring their implementation, ensure the health of bread as the dominant force of the people.

  Keywords: Environmental health, bakery, Malekshahi city, Ilam
 • Saeideh Moradalizadeh, Majid Hashemi*, Maryam Faraji, Hamidreza Tohidinik, Parand Arbab Pages 39-50
  Background and Objective

  The underlying disease plays an important role in the severity and mortality rate caused by covid-19. On the other hand environmental factors such as climatic conditions can affect the dynamics of many infectious diseases. The main purpose of this research was determination of mortality caused by Covid-19 in high-risk groups and its relation with climatic conditions in Isfahan city from Feb 2020 to the end of Dec 2020.

  Materials: 

  In the study period, the number of people included in the study by census (81881 person). To collect data, an information collection form was used, including the person's condition in terms of severity of illness and hospitalization, along with demographic information (age and gender) and their type of illness. Also, climatic parameters such as average temperature, relative humidity, precipitation, and wind speed during the study period were obtained separately for each month from the website of Isfahan Meteorology Department and the data were analyzed by SPSS software (p<0.05).

  Results

  The number of infected people in Nov 2020 was the number of 20130. There was no significant relationship between the variables of temperature, relative humidity and precipitation with the rate of morbidity. But the average wind speed had a significant inverse relationship with the morbidity rate. Also, there was no significant relationship between the variables of climatic conditions and the rate of mortality caused by Covid-19.

  Conclusion

  The result of Poisson regression on all high-risk people (with underlying disease) to investigate the mortality rate by month, except for the precipitation variable, was significant for other variables.

  Keywords: Covid 19, Corona virus, Climatic conditions, High risk groups
 • Afsane Taheripelangerd, Soudabeh Ghodsi, Mohammad Darvishmotevalli, Sajad Mazloomi* Pages 51-60
  Background

  Women's beauty salons are among the public places where attention to environmental health aspects is important in the person and society, because the lack of sanitation and non-performance, and so on are a threat to the health of the community. Therefore, the present study was conducted to determine the health status of women's hairdressing in Eyvan city in 2017.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out on all women's hairdressers in Eyvan in 2017. Information gathering was done by visiting women's hairdressing salons and completing the checklist form of the health regulations from the beauty salon and women's beauty salons and observation and interviewing. To analyze the data collected from the Excel software.

  Results

  The results showed that 14.67% and 57.68% of the decorators had a medical examination card and a public health education certificate, respectively. From the point of view of the health of tools and equipment, 57.14%, and in terms of the health condition of the building, a total of 42.4% of the barber shops had a favorable situation. Also, 60% of the hairdressers do not use a safety box to remove sharp objects from the body. 

  Conclusion

  According to the results, the sanitary condition of women's hairdressers in the city of Eyvan was not consistent with some of the indicators, and the need for proper education, planning, and intensification of examination for providing services such as tattoo, waxing, and nail polish to control the health condition. Places and community health are essential.

  Keywords: Women's Beauty Salon, Environmental Health, Eyvan city
 • Maryam Sadr, Heshmatolah Nourmoradi, Soudabeh Ghodsi, Mohammad Darvishmotevalli, Sajad Mazloomi* Pages 61-71
  Background

   Swimming is one of the recreational activities and an important sport for the health of the body and soul. In the case of non-observance of sanitary standards in swimming pools, health problems and transmission of infectious diseases to swimmers will occur. The aim of this study was to investigate the environmental health status of swimming pools in Ilam city.  

  Methods

  This research was a descriptive cross-sectional study where the environmental health status of 8 active swimming pools in Ilam city was evaluated. To conduct this research, the checklist was prepared by the ministry of health for assessing the environmental health status of active swimming pools. Through direct observation, and accurate measurement of completion, and excel software was used for analyzing the collected data.

  Results

  The results showed that PH, residual chlorine, health personnel, and insect control were 50,75,100, and 75% respectively. Also, the turbidity and temperature in 100% of the samples were undesirable.

  Conclusion

  The tool and equipment sector were less desirable compared to other sectors. Critical parameters such as turbidity, water temperature and ambient temperature of the pools should be carefully monitored.

  Keywords: swimming pool, environmental health, Ilam Province
 • Bahram Kamarehie, Fatemeh Farash Beiranvand, Mohsen Mohammadi, MohammadAmin Karami* Pages 72-82
  Background and objective

   Increasing antibiotic resistance in most bacteria has led to the development of natural antimicrobial compounds. The purpose of this study was to investigate the disinfection effect of Ajowan essential oil (EO) on the standard strain of Pseudomonas aeruginosa

  Methods

  In this study, the essential oil was prepared by distillation of Ajowan. The components of the essential oil were separated and identified by gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Then the antibacterial effects of two combinations including Ajowan EO +dimethyl sulfoxide (DMSO) and glutaraldehyde 2% on standard strain of Pseudomonas aeruginosa were evaluated and determined using dilution broth and disk diffusion methods.

  Results

  The results of the study showed that the most component of the essential oil consist of: Thymol (50%), P-cymene (23.6%), and Terpinen (20.3%). The mean values of MIC in the antibacterial substances (Ajowan EO+DMSO,   Glutaraldehyde 2%) were 83 and 125µg/mL respectively. The mean values of MBC for abovementioned substances were 125 and 166 µg/mL respectively. The mean diameter of the inhibition zone in the MIC concentration was 11and 12.66 mm respectively.

  Conclusion

  According to the obtained results, Essential oils Ajowan has similar effect of glutaraldehyde 2% on Pseudomonas aeruginosa. It may be a possible substitute to glutaraldehyde in hospital disinfection purposes.

  Keywords: Disinfectant, Ajowan, Nosocomial infection
 • Soudabe Naghdi, Mohsen Mirmohammadi*, Hassan Karimzadegan, Jamal Ghodosi Pages 83-99
  Background

  The establishment of automotive industries in urban areas can affect the air quality of cities due to the variety of pollutants emitted from them. The aim of this study is to investigate the simultaneous effects of the Saipa automobile industry and two surrounding highways on air quality.

  Methods

  In this study, meteorological data suitable for modeling the distribution of pollutants have been prepared from the Mehrabad meteorological station, and the modeling of the distribution of nitrogen dioxide and carbon monoxide gaseous pollutants released from automobile factories and linear sources was done by AERMOD software, and the accuracy of the results It was confirmed by field measurements of NO2 pollution by passive adsorbents.

  Results

  The validation results show the acceptable performance of the model. The highest annual nitrogen dioxide concentration of 1209 parts per billion can be seen at the coordinates of 515326.80 and 3953279.17 meters inside the Lashkari highway, which is about 23 times the NAAQS standard, and the highest concentration of CO, 12.6 parts per million, can be seen at the coordinates of 515326.80 and 3953279.17 meters inside the Lashkari highway, which is about 1.4 times the NAAQS standard.

  Conclusion

  The exposure of people passing by on the roads to concentrations higher than the NAAQS standards of nitrogen dioxide and carbon monoxide shows the need for the government and authorities to take action in relation to highways and traffic laws.

  Keywords: Air Pollutions, Automotive industries, AERMOD, MOVES