فهرست مطالب

نشریه مهندسی بهداشت محیط
سال دهم شماره 4 (پیاپی 41، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نظام الدین منگلی زاده*، محمدحسین دهقانی صفحات 352-371
  زمینه و هدف

  پساب خروجی از صنایع نساجی حاوی آلاینده های مختلف فلزی و مواد آلی می باشد که در دهه های اخیر توجه بیشتر مهندسین محیط زیست را جلب نموده است. روش های مبتنی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته همچون فعال سازی پراکسی منوسولفات (PMS) روش عالی برای تخریب آلاینده های آلی با ساختار پیچیده همچون رنگ می باشد. در مطالعه حاضر نانوذرات مس فریت (CuFe2O4) بارگذاری شده روی مونت موریلونیت (MMT) به عنوان کاتالیست فعال ساز PMS در تجزیه رنگ اسید رد 18 مورد استفاده قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  کاتالیست MMT-CuFe2O4 به روش سل- ژل تهیه شده و ویژگی آن از طریق آنالیزهای TEM، SEM-EDX، XRD و FTIR تعیین شد. شرایط بهینه برای حذف حداکثر رنگ از طریق متدلوژی سطح پاسخ (RSM) پیش بینی شد. تاثیر آنیون ها روی نرخ تجزیه رنگ و پایداری کاتالیست به عنوان آزمایشات تکمیلی در مطالعه حاضر انجام شد.

  یافته ها

  آنالیز های تشخیصی نشان داد که نانوذرات CuFe2O4 با اندازه نانومتر روی سطح MMT بارگذاری شده است. نتایج آنالیز آماری با R2= 977/0 و F= 27/114 نشان داد که پارامترها روی تجزیه کاتالیتیک رنگ موثر بوده اند. حداکثر بازدهی حذف رنگ (99.66%) توسط مدل RSM در شرایط بهینه شامل pH 93/8، دوزاج PMS 18/1 میلی مولار، دوزاج کاتالیست 228 میلی گرم بر لیتر و زمان واکنش 66/9 دقیقه پیش بینی شد. حضور آنیون های محتلف در محیط واکنش بازدهی از 100% به 85% کاهش داد.

  نتیجه گیری

  برپایه نتایج، MMT-CuFe2O4 یک کاندیدای خوب برای تصفیه محلول آبی حاوی رنگ اسید رد 18 می باشد.

  کلیدواژگان: تجزیه کاتالیتیک، متدولوژی سطح پاسخ، MMT-CuFe2O4، پراکسی مونوسولفات
 • نجلا حمیدیان فر، عاطفه چمنی*، میترا عطابادی، رسول زمانی احمدمحمودی صفحات 372-381
  زمینه و هدف

  خاک بزرگترین بستر میکروپلاستیک ها است اما اثرات آن ها روی موجودات زنده خاک هنوز به خوبی شناخته نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر غلظت های مختلف میکروپلاستیک در خاک بر میزان جذب کادمیوم  و مس به وسیله Eisenia fetida در بستر خاک مصنوعی است.

  مواد و روش ها

  خاک مصنوعی شامل خاک رس کایولینیت (20٪ وزن خشک)، ماسه کوارتز (70٪ وزن خشک) و پیت اسفاگنوم (10٪ وزن خشک) به عنوان یک جزء آلی تهیه شد. خاک با میکروپلاستیک به دست آمده از آج تایر فرسوده مخلوط و چهار سطح غلظت 5، 25، 50 و 100 گرم میکروپلاستیک تایر در هر 500 گرم خاک خشک تولید شد. هر تیمار با 10 کرم خاکی بالغ تمیز با وزن بین 3/0 تا 5/0 گرم تلقیح شد و بعد از 14 روز از هر ظرف یک نمونه جهت آنالیز ICP خارج شد.

  یافته ها

  بیشترین میزان جذب هر دو فلز در 25، 50 و 100 گرم میکروپلاستیک تایر مشاهده شد. نتایج، تفاوت های قابل توجهی را در تجمع مس و کادمیوم در بافت نمونه ها پس از افزودن ذرات سایشی تایر نشان داد که بیانگر اثر افزایشی ذرات تایر در جذب مس و کادمیوم توسط نمونه ها است. نتایج کاهش معنی دار آماری (05/0> p) در غلظت کادمیوم و  مس در خاک تیمار کنترل و تیمار حاوی میکروپلاستیک ها بخصوص تیمار 100 گرم برای کادمیوم و تیمار 50 گرم برای مس نشان داد.

  نتیجه گیری

  قرار گرفتن در معرض ترکیب میکروپلاستیک و کادمیوم و مس اثرات منفی بیشتری بر E. fetida دارد و میکروپلاستیک ها زیست دسترسی یون های فلزات سنگین را در محیط خاک افزایش می دهند.

  کلیدواژگان: میکروپلاستیک، کادمیوم، مس، Eisenia foetida، ذرات سایشی تایر
 • اکبر طغرایی، علی فاتحی زاده*، فرشته زمانی علویجه، ابراهیم عبدالله پور صفحات 382-397
  زمینه و هدف

  بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سطح تولید و عرضه به عنوان یک اصل مهم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها و نیز حفظ محیط ازنظر آلودگی در نظر گرفته می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر ارتقاء سطح بهداشت فردی و محیطی کارکنان مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی شهر سمیرم است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، مطالعه ای مداخله ای که از آذرماه سال 1400 الی اردیبهشت سال 1401 و به صورت برگزاری دوره آموزشی در 8 جلسه 5/1 ساعتی، به روش سخنرانی، کارگاه آموزشی و نمایش عملی برای 100 نفر از شاغلان و متصدیان مراکز تولید و عرضه مواد غذایی شهرستان سمیرم انجام شد. داده های قبل و بعد از آموزش، با پرسشنامه جمع آوری شد که شامل چهار بخش بوده که شامل مشخصات دموگرافیک (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، نوع شغل و میزان سابقه کار)، آگاهی (36 سوال)، نگرش (6 سوال) و عملکرد (4 سوال) جمع آوری شد. تحلیل داده ها و سنجش تاثیر مداخله آموزشی در نرم افزار SPSS22 با آزمون های t زوجی، آزمون های تی مستقل و رگرسیون خطی Bivariate انجام شد.

  یافته ها

  برنامه های آموزشی موجب ارتقاء نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد افراد شرکت کننده در مطالعه شد (05/0 > P value). نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد افراد شرکت کننده در مطالعه قبل از شرکت در کلاس های آموزشی به ترتیب برابر با 78/3 ± 44/14، 59/2 ± 26/17 و 25/3 ± 2/9 بود که بعد از مداخله آموزشی به ترتیب به 07/3 ± 9/25، 60/3 ± 06/25 و 94/2 ± 9/14 افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، مداخله آموزشی به صورت برگزاری دوره ترکیبی شامل روش های سخنرانی، کارگاه آموزشی و نمایش عملی بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی شهر سمیرم موثر بوده است و می توان در آینده با استفاده از برنامه و محتوای آن به بهبود فرایندهای تهیه و عرضه مواد غذایی توسط کارکنان مراکز متولی آن گردید.

  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی، نگرش، متولیان مواد غذایی، شهرستان سمیرم
 • رسول زمانی احمدمحمودی*، سحر امینیان، سمیرا بیاتی، عاطفه چمنی صفحات 398-411
  زمینه و هدف

  بررسی کیفیت آب های سطحی به عنوان یکی از منابع حیاتی تامین کننده آب، توجه بسیاری از محققان را از دیرباز تاکنون به خود جلب کرده است. ارزیابی کیفیت آب در یک رودخانه با استفاده از شاخص های کیفی مختلف صورت می گیرد. از جمله شاخص های مورد استفاده جهت طبقه بندی آب های سطحی براساس پارامترهای استاندارد، شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (IRWQISC) می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تغییرات سالانه کیفیت آب رودخانه زاینده رود واقع در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان با استفاده از این شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. به این ترتیب پارامترهای فیزیکوشیمیایی شامل BOD5، COD، DO، pH، EC، نیترات، فسفات، آمونیوم، دما و سختی کل در 7 ایستگاه انتخابی و در دوره دوازده ساله (1383 تا 1394) جهت محاسبه شاخص IRWQISC استفاده شدند.

  یافته ها

  مقایسه مقدار هدایت الکتریکی در ایستگاه ها نشان داد که از بالادست به سمت پایین دست رودخانه هدایت الکتریکی افزایش یافته است و به طور کلی غلظت پارامترها در ایستگاه اول (تونل کوهرنگ) به مراتب کمتر از بقیه ایستگاه ها بود. همچنین نتایج نشان داد که در بیشتر سال ها کیفیت آب طبق مقادیر شاخص IRWQISC در همه ایستگاه ها نسبتا خوب بود. بهترین و پایین ترین کیفیت آب طبق این شاخص به ترتیب در سال های 1385 و 1389 با مقدار 2/73 و 6/49 و در طبقه کیفیت آب خوب و متوسط قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی بر اساس میانگین دوازده ساله شاخص IRWQISC در ایستگاه های انتخابی، کیفیت آب در ایستگاه های قراقوش، چم نار، پل زمان خان، تونل کوهرنگ، سودجان و هوره نسبتا خوب و ایستگاه آزادگان متوسط بودند. شناسایی منابع آلاینده و کنترل آلاینده های ورودی به منظور حفاظت و جلوگیری از کاهش کیفیت رودخانه زاینده رود، امری ضروری است.

  کلیدواژگان: آب سطحی، شاخص کیفی، زاینده رود، IRWQISC
 • سید علی شاهرضائی*، مهدی رادفر، رسول میرعباسی نجف آبادی، مهرداد مقدس، نفیسه السادات شاهرضائی، شراره محمودی صفحات 412-432
  زمینه و هدف

  آلودگی آب و هوا یکی از مهمترین مشکلاتی است که مردم امروزه در سرتاسر جهان به ویژه در شهرهای بزرگ با آن رو به رو هستند. رشد روزافزون جمعیت و همچنین افزایش وسایل نقلیه و تعداد کارخانه های صنعتی در شهر اصفهان موجب شده این شهر نیز به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی ایران محسوب گردد. اصفهان پس از تهران به عنوان دومین شهر آلوده ایران بشمار می آید. شهرستان اصفهان در بسیاری از روزهای سال با بحران آلودگی هوا مواجه می باشد که این آلودگی به صورت مستقیم و غیرمسقیم اثرات نامطلوبی برتمامی ابعاد زندگی مردم این شهر دارد. از جمله این تاثیرگذاری ها می توان به کیفیت آب باران این منطقه اشاره نمود که به آب های سطحی و زیرزمینی موجود در منطقه می پیوندد و بر کیفیت آن ها نیز اثر می گذارد. این چرخه ادامه خواهد داشت و آلودگی هوا بر کیفیت آب شرب، کشاورزی، افزایش بیماری های تنفسی و در یک کلام بر سلامت جامعه آن منطقه تاثیر می گذارد.

  مواد و روش ها

  در تحقیق حاضر به بررسی اثرگذاری میزان آلودگی هوای اصفهان بر کیفیت آب باران منطقه 10 شهرداری اصفهان پرداخته شده است. کیفیت آب باران بر اساس استاندارد ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور استفاده در شرب، استاندارد ارایه شده توسط APHA برای آب های جاری، استاندارد کشور چین برای مصارف کشاورزی، استاندارد ایران برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور ارزیابی کیفیت هوای منطقه، آمار ایستگاه سازمان هواشناسی اصفهان مورد استفاده قرار گرفته و پارامترهای هواشناسی بر اساس استانداردهای ارایه شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا مورد تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان EC آب باران حساسیت بیشتری نسبت به میزان pH برای بررسی مقدار آن در آب باران دارد، بطوری که در بسیاری از نمونه ها با مد نظر قرار دادن میزان pH کیفیت مطلوب داشته، اما با در نظر گرفتن میزان EC همان نمونه کیفیت نامطلوبی را داشته است. نتایج پایش کیفیت هوا بر اساس میزان PM2.5 در روزهای بارش نشان داد که 5 روز در حالت پاک، 13 روز در سطح قابل قبول و 6 روز غیربهداشتی برای گروه های حساس بوده است.

  نتیجه گیری

  رواناب شهری اصفهان برای شرب نیازمند تصفیه است، ولی کیفیت آن برای کشاورزی مناسب است. نتایج نشان داد که EC آب باران همبستگی بالایی با ارتفاع بارش دارد، در حالیکه pH آب باران با ارتفاع بارش همبستگی ندارد. نتایج حاکی از آن است که بارش ها با ارتفاع نسبتا کم موجب افزایش چشمگیر EC آب باران شده است. این کاهش میزان ارتفاع بارش، موجب افزایش میزان CO و PM2.5 در هوای موجود نیز شده است. ارتفاع بارش بر روی میزان pH آب باران بی تاثیر بوده است، در حالیکه با افزایش ارتفاع بارش، میزان EC آن به شدت کاهش یافته است. بطور کلی ارتفاع بارش تاثیر قابل توجهی بر غلظت EC آب باران دارد. نتایج نشان داد که در تمام روزهای بارندگی، میزان آلاینده های CO، SO2 و O3 در حالت پاک قرار دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت آب باران، ذرات معلق، آلودگی هوا، شهر اصفهان
 • نادر چراغپور احمدمحمودی، محسن سعادت*، رسول زمانی احمدمحمودی، آوید آوخ صفحات 433-452
  زمینه و هدف

  یکی از مشکلات عمده اکوسیستم های آبی، تغذیه گرایی یا غنی شدن آب از مواد مغذی است. در تحقیق حاضر که در سال 1398 در مخزن کارون 4 در دو فصل بهار و تابستان انجام شد، جوامع فیتوپلانکتون بررسی شد.

  مواد و روش ها

  مقدار کلروفیل آ و 19 پارامتر فیزیکوشیمیایی آب در 26 ایستگاه در سطح مخزن اندازه گیری و تحلیل شد. تحلیل های آماری داده ها در نرم افزار SPSS انجام شد. به منظور بررسی شاخص های زیستی از دو شاخص سیمپسون و شانون- وینر و برای تعیین وضعیت تروفی دریاچه از شاخص وضعیت تغذیه گرایی (TSI)استفاده گردید.

  یافته ها

  از بین 35 جنس شناسایی شده، جمعیت های فیتوپلانکتونی اغلب به جنس های Nephrocitium، Oonephris، Peridinium، Pyrophacus، Dinobryon، Cyclotella، Diatoma و Chlorella تعلق داشتند. هم چنین تعداد جمعیت ها در فصل تابستان بیشتر از بهار بود. شاخص های تنوع زیستی سیمپسون و شانون-وینر نیز به ترتیب برابر با 031/0± 835/0 و 174/0±010/2 در بهار و 041/0±819/0 و 212/0± 028/2 در تابستان به دست آمدند. وضعیت تغذیه گرایی در دریاچه مورد مطالعه با توجه به شاخص TSI در دامنه یوتروفیک (50-75) قرار داشت. تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که در فصل بهار 6 مولفه با 847/80 درصد و در تابستان 8 مولفه با 287/83 درصد از تغییرات در تحلیل باقی مانده بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که وضعیت مخزن کارون 4 به عنوان یک منبع آبی مهم در ایران در وضعیت یوتروف قرار دارد. این امر ممکن است به دلیل افزایش دما در فصل بهار و تابستان، رشد جمعیت های فیتوپلانکتونی و افزایش مقدار یون ها ناشی از ورود فاضلاب های صنعتی و کشاورزی باشد که به وضعیت یوتروف در مخزن منجر می شود.

  کلیدواژگان: مخزن کارون 4، پارامترهای فیزیکوشیمیایی، فیتوپلانکتون، شاخص وضعیت تغذیه گرایی (TSI)، تحلیل مولفه های اصلی (PCA)
 • جمشید رحیمی*، حسین ابراهیمی، محمد درویش متولی، اصغر قهری، علی طاهری نیا، حمید محمدی صفحات 453-464
  زمینه و هدف

  صدای ترافیک یکی از مهم ترین دلایل آلودگی صوتی و همچنین یکی از معضلات زیست محیطی در جوامع امروزی می باشد. طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی صدای ترافیک عامل ایجاد اختلالات فیزیولوزیک و روان شناختی در شهروندان می باشد. از اختلالات روانشناختی می توان اختلال در عملکرد ذهنی افراد، اختلال در فعالیت روزانه، افزایش میزان حوادث ترافیکی، و همچنین کاهش تمرکز را مثال زد. و از اختلالات فیزیولوژیک می توان اختلال در خواب،افت شنوایی ،افزایش فشار خون، ناراحتی های گوارشی و تاثیر بر عملکرد ذهنی نام برد. براین اساس، هدف از مطالعه ی حاضر تعیین رابطه ی بین عملکرد ذهنی افراد در مواجهه با صدای ترافیک بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد. پرسشنامه سلامت روان بر روی کلیه افراد اجرا شد. و همچنین صدای ترافیک توسط دستگاه ضبط صوت به میزان 15 دقیقه ضبط شد. سپس شرکت کنندگان در دو حالت محیط آرام و در مواجهه با صدای ترافیک قرار گرفتند و در هر دو حالت در حین پخش صدای ضبط شده آزمون استروپ تست انجام شد. در نهایت با استفاده از تحلیل های آماری نسبت به یافتن ارتباط بین مواجهه با صدای ترافیک و تغییر در عملکرد ذهنی اقدام  شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بعد از پخش صدا در تمامی شرکت کنندگان میانگین زمان همخوان کاهش یافت (0/143= p) در حالی که در تعداد پاسخ صحیح همخوان بعد از مواجهه با صدا افزایش یافته است. (0/640= p)

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صدای ترافیک اثرات متفاوتی را بر پارامترهای عملکرد ذهنی افراد با ویژگی های متفاوت ندارد، همچنین ارتباط معناداری بین صدا و سن و همچنین صدا و جنس مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، محیط زیست، عملکرد ذهنی
 • نظام الدین منگلی زاده*، پریسا عبادی، نجمه غضنفری، سمیه کوهستانی صفحات 465-478
  زمینه و هدف

  پساب تخلیه شده از صنایع داروسازی حاوی ترکیبات سمی و پایداری است، که دهه های اخیر باعث افزایش نگرانی دوستداران محیط زیست شده است. اخیرا روش های مختلفی برای تصفیه پساب دارویی بکار گرفته شده است، در این میان فرآیند الکترواکسیداسون با ویژگی های منحصربفرد شامل کارایی بالا، تولید آلاینده ثانویه کم و دوستدار محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است. در مطالعه حاضر کارایی فرآیند الکتروفنتون هتروژنیبرپایه نانوذرات Fe@Fe2O3 بارگذاری شده روی CNTs (CNTs/Fe@Fe2O3) در حذف آموکسی سیلین مورد ارزیابی قرار گرفت. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی نانوذرات CNTs/Fe@Fe2O3 به عنوان الکترود ذره ای و Ti/PbO2 به عنوان الکترود آند سنتز شده و ویژگی های آن بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراکنش X-ray تعیین شد. تاثیر پارامترهای عملیاتی روی نرخ حذف آموکسی سیلین بوسیله فرآیند الکتروفنتون هتروژنی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش های مقایسه ای بین فرآیندهای جذب و اکسیداسیون در حذف آنتی بیوتیک انجام شد و در نهایت پایداری فرآیند برپایه الکترود های نو در سیکل واکنش های متوالی الکترواکسیداسیون مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که فرآیندهای الکتروشیمیایی و جذب بازدهی حذف پایین تری نسبت به فرآیند الکتروفنتون هتروژنی در pH نزدیک به خنثی دارد. حداکثر بازدهی حذف آموکسی سیلین در pH 6، دوزاج الکترود ذره ای mg/L 250 و دانسیته جریان mA/cm2 25 و زمان الکترولیز min 120 بدست آمد. پایداری الکترودها بوسیله سیکل واکنش های متوالی تایید شد.

  نتیجه گیری

  برپایه یافته ها میتوان فرآیند الکتروفنتون برپایه  الکترودهای نو سنتز شده در تجزیه الکترواکسیداسیون آنتی بیوتیک پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، الکتروفنتون سه بعدی، Ti، PbO2، پایداری، CNTs، Fe@Fe2O3
|
 • Nezamaddin Mengelizadeh*, MohammadHossein Dehghani Pages 352-371
  Background

  The effluent from textile industries contains various metal pollutants and organic substances, which have attracted the attention of environmental engineers in recent decades. Methods based on advanced oxidation processes such as peroxymonosulfate (PMS) activation are excellent techniques for destroying organic pollutants such as dye with a complex structure. In the present study, copper ferrite nanoparticles (CuFe2O4) loaded on montmorillonite (MMT) were used as PMS activating catalyst in the decomposition of acid red 18 dye.

  Methods

  The MMT-CuFe2O4 catalyst was prepared by sol-gel method, and its properties were determined through TEM, SEM-EDX, XRD, and FTIR analysis. Optimum conditions for maximum dye removal were predicted through response surface methodology (RSM). The effect of anions on the rate of dye decomposition and catalyst stability was carried out as additional tests in the present study.

  Results

  Diagnostic analyses showed that CuFe2O4 nanoparticles with nanometer size were loaded on the surface of MMT. The results of statistical analysis with R2 = 0.977 and F = 114.27 showed that the parameters were effective on the catalytic decomposition of dye. Maximum dye removal efficiency (99.66%) was predicted by the RSM model in optimal conditions including pH of 8.93, PMS dosage of 1.18 mM, catalyst dosage of 228 mg/L, and reaction time of 9.66 min. The presence of various anions in the reaction medium reduced the efficiency from 100% to 85%.

  Conclusion

  Based on the results, MMT-CuFe2O4 is a good candidate for treatment of the aqueous solution containing acid red 18 dye.

  Keywords: Catalytic decomposition, response surface methodology, MMT-CuFe2O4, peroxymonosulfate
 • Najla Hamidianfar, Atefeh Chamani*, Mitra Ataabadi, Rasool Zamani Ahmad Mahmoodi Pages 372-381
  Background

  Soil serves as the primary repository for microplastics, yet their impact on soil-dwelling organisms remains insufficiently understood. This study aims to investigate the influence of varying concentrations of microplastics in soil on the absorption of Cd and Cu by Eisenia fetida within an artificial soil matrix.

  Methods

  The artificial soil consisted of kaolinite clay (20% dry weight), quartz sand (70% dry weight), and Sphagnum peat (10% dry weight). Microplastics, derived from worn-out tire rubber, were incorporated into the soil to establish four concentration levels: 5, 25, 50, and 100 grams of tire microplastics per 500 grams of dry soil. Each treatment was inoculated with ten mature earthworms, weighing between 3.0 and 5.0 grams. After 14 days, samples were collected for ICP analysis.

  Results

  : The highest accumulation of both metals was observed in treatments with 25, 50, and 100 grams of tire microplastics. The results demonstrated significant disparities in copper and cadmium accumulation in the tissue samples following the introduction of tire wear particles, indicating an augmenting effect of tire particles on metal uptake by the samples. Statistically notable reductions (p < 0.05) in Cd and Cu concentrations were noted in both the control soil and soil containing microplastics, particularly in the 100-gram microplastic treatment for Cd and the 50-gram microplastic treatment for Cu.

  Conclusion

  Exposure to a combination of microplastics, Cd, and Cu has more pronounced adverse effects on E. fetida, and microplastics enhance the bioavailability of heavy metal ions within the soil environment.

  Keywords: Microplastic, Heavy metals, Eisenia fetida, Tire wear particles
 • Akbar Toghraei, Ali Fatehizadeh*, Fereshteh Zamani Alavijeh, Ibrahim Abdollahpour Pages 382-397
  Background

  Food hygiene and safety at the production and supply levels are regarded as fundamental principles for disease prevention and pollution prevention. The present aimed to evaluate the effect of special health education courses on promoting the level of personal and environmental health of preparation, distribution, and sale centers food staff in Semirom city.

  Methods

  The present interventional study was conducted from December 1400 to May 1401in 2022. For the health education course, 100 individuals in charge of sale centers food staff in Semirom city were selected and trained by lectures, workshops, and practical demonstrations for 8 sessions. Data was collected before and after training using a valid questionnaire that included four sections: demographic characteristics (gender, age, education level, type of job, and amount of work experience), knowledge (36 questions), attitudes (6 questions), and practices (4 questions). To assess the efficiency of the educational intervention, the obtained data were analyzed based on the paired t-tests, independent tests and bivariate linear regression using SPSS22 software.

  Results

   In general, the implementation of health education courses significantly increased the average scores of knowledges, attitude, and practices of participant (P value < 0.05). The findings revealed that the average score of knowledge, attitude, and practices of participant before educational intervention were 14.44 ± 3.78, 17.26 ± 2.59, and 9.2 ± 3.25, respectively, which increased to 25.9 ± 3.07, 25.06 ± 3.60, and 14.9 ± 2.94 after educational intervention, respectively.

  Conclusion

  According to the findings of this study, a combined educational intervention consisting of lectures, workshops, and practical demonstrations was effective in improving the awareness, attitude, and practices of the food staff in Semirom city, which can improve food preparation processes in the future.

  Keywords: Education, Awareness, Attitude, Food Handling, Semirom city
 • Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi*, Sahar Aminian, Samira Bayati, Atefeh Chamani Pages 398-411
  Background

  The examination of the quality of surface water, which is crucial for water supply, has attracted the interest of numerous researchers for a long time. Various indicators are employed to evaluate the quality of water in rivers, and among these indices is the Iran Surface Water Quality Index (IRWQISC).

  Methods

  In this study, water quality changes of Zayandehroud River located in Chaharmahal va Bakhtiari and Isfahan provinces were evaluated using IRWQISC yearly. Physicochemical parameters including BOD5, COD, DO, pH, EC, nitrate, phosphate, ammonium, temperature and total hardness were used to calculate the IRWQISC index in 7 selected stations for 12 years (2004-2015).

  Results

   Comparison electrical (EC) values in the stations showed that, EC increased from the upstream to the downstream of Zayandehroud River, and the concentration of parameters in the first station (Kouhrang tunnel) was much lower than the other stations in most years. The results of IRWQISC index showed that values was relatively good in all stations. The best and lowest water quality according to this index were good and moderate in 2006 and 2010 with the values of 73.2 and 49.6, respectively.

  Conclusion

  Overall, based on the twelve-year average of IRWQISC index, in the selected stations water quality was moderately good in Gharaghush, Cham-nar, Zamankhan Bridge, Kouhrang tunnel, Sudegan and Horeh stations, and was medium in Azadegan station. Identification of pollution sources and controlling inputted pollutants is necessary to protect and prevent the water quality decreasing of the Zayandehroud River.

  Keywords: Surface water, Quality index, Zayandehroud, IRWQISC
 • Sayyed Ali Shahrezaie*, Mahdi Radfar, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi, Mehrdad Moughadas, Nafiseh Sadat Shahrezaie, Sharareh Mahmoudi Pages 412-432
  Background

  Air pollution is one of the most important problems facing people all over the world today, especially in big cities. The ever-increasing population growth, as well as the increase in vehicles and the number of industrial factories in the city of Isfahan, have led to this city being considered one of the largest industrial cities in Iran. Therefore, this city is considered the second most polluted city in Iran after Tehran. The city of Isfahan faces the crisis of air pollution on many days of the year, which directly and indirectly affects all aspects of people's lives in this city. Among these impacts is the quality of rainwater in the area, which joins the surface and groundwater in the region and affects its quality. This cycle will continue and air pollution will affect the quality of drinking water, agriculture, respiratory diseases and, in a word, the health of the people in this region.

  Materials and methods

  In this study, the effects of air pollution in Isfahan on the quality of rainwater in the 10th district of Isfahan city were investigated. The quality of rainwater was studied based on the World Health Organization standard for drinking water, APHA standard for running water, Chinese standard for agricultural use, and Iranian standard for drinking water and agricultural use. To evaluate the air quality of the region, the statistics of the Isfahan Meteorological Organization station were used and the meteorological parameters were analyzed based on the American Environmental Protection Agency standards.

  Results

  The results showed that the EC value of rainwater is more sensitive than pH to determine the suitability of rainwater quality for drinking uses, so when considering pH, many samples have favorable quality, but when considering EC value of the same sample, the quality of rainwater is unfavorable. The results of air quality monitoring based on the amount of PM2.5 on rainy days showed that 5 days were clean, 13 days were acceptable, and 6 days were unsanitary for sensitive groups.

  Conclusion

  Isfahan urban runoff needs to be treated for drinking but it is suitable for agriculture. The results showed that the EC of rainwater is more dependent than pH to the rainfall depth. The results show that rainfall with a relatively small depth caused a significant increase in EC of stormwater. This decrease in the amount of precipitation has led to an increase in the amount of CO and PM2.5 in the atmosphere. The amount of rainfall did not affect the pH of rainwater, while with the increase of rainfall depth, the EC of rainwater has decreased significantly. In general, rainfall depth has a significant effect on EC concentration of rainwater. The results showed that in all the rainy days, the amount of CO, SO2 and O3 pollutants are in a clean state.

  Keywords: Rain water quality, Suspended particles, Air pollution, Isfahan city
 • Nader Cheraghpour Ahmadmahmoudi, Mohsen Saadat*, Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi, Avid Avokh Pages 433-452
  Background

  One of the major problems of aquatic ecosystems is eutriphication or enrichment of water with nutrients. In this study, the phytoplankton communities in the Karun 4 reservoir were investigated in spring and summer in 2018.

  Methods

  Chlorophyll A and 19 water physicochemical parameters were measured and analyzed at the reservoir in 26 stations. Statistical analysis of data was done in SPSS software. In order to investigate the biological indicators, Simpson and Shannon-Wiener indices were used, and Trophic State Index (TSI) was used to determine the eutriphication status of the lake.

  Results

  Among the 35 identified genera, the phytoplankton populations mostly belonged to the Nephrocitium, Oonephris, Peridinium, Pyrophacus, Dinobryon, Cyclotella, Diatoma, and Chlorella genera. Also, the population of phytoplankton was more in summer than in spring. The Simpson and Shannon-Wiener biodiversity indices were calculated as 0.835±0.031 and 2.01±0.174 in spring and 0.819±0.041 and 2.02±0.21 in summer, respectively. According to the TSI index, the trophic status of the studied reservoir was in the eutrophic range (50-75). The analysis of the main components of principal component analysis showed that in spring, six components explained 80.847% of the total variance, while in summer, eight components explained 83.287% of the total variance.

  Conclusion

  The results showed that the Karun 4 reservoir, which is an important water source in Iran, is in a eutrophic state. This may be due to the increase in temperature in spring and summer, the growth of phytoplankton populations, and the increase in the amount of released ions of industrial and agricultural wastewater, which leads to the eutrophic condition in the reservoir.

  Keywords: Karun 4 reservoir, Physicochemical parameters, Phytoplankton, Trophic Status Index (TSI), Principal Component Analysis (PCA)
 • Jamshid Rahimi* Pages 453-464
  Background

  Traffic noise is one of the most important causes of noise pollution and also one of the environmental problems in today's societies. According to the World Health Organization, traffic noise is the cause of physiological and psychological disorders. Psychological disorders include impaired mental function, disruption of daily activities, increased rates of traffic accidents, and decreased concentration. Physiological disorders include sleep disorders, hearing loss, hypertension, gastrointestinal disorders, and effects on job performance. Accordingly, the purpose of this study was to determine the relationship between mental performance of introverts and extroverts in the face of traffic noise.

  Methods

  This study was performed on 40 students of Alborz University of Medical Sciences. The Mental Health Questionnaire were administered to all individuals. Also, traffic noise was recorded by a tape recorder for 15 minutes. Then, the participants were exposed to traffic noise in two modes of calm environment, and in both modes, a strope test was performed while playing the recorded sound. Finally, statistical analysis was performed to find the relationship between exposure to traffic noise and changes in mental function.

  Results

  The results showed that after playing the sound in all participants, the mean consonant time decreased (p = 0.143), while the number of correct consonant responses increased after exposure to sound. (p=0.640)

  Conclussion: 

  The results of this study showed that traffic noise does not have different effects on the mental function parameters, and there is no significant relationship between voice and age, as well as voice and gender.

  Keywords: Noise pollution, Environment, mental performance
 • Nezamaddin Mengelizadeh*, Parisa Ebadi, Najmeh Ghazanfari, Somayeh Kohestani Pages 465-478
  Background

  Effluents discharged from pharmaceutical industries contain toxic and persistent compounds, which have raised concerns among environmentalists in recent decades. Recently, various methods have been used to treat pharmaceutical wastewater, among which the electrooxidation process with its unique features, including high efficiency, low secondary pollutant production, and environmental friendliness, has received more attention. In the present study, the efficiency of heterogeneous electro-Fenton process based on Fe@Fe2O3 nanoparticles loaded on CNTs (CNTs/Fe@Fe2O3) in amoxicillin removal was evaluated.

  Methods

  In this experimental-laboratory study, CNTs/Fe@Fe2O3 nanoparticles were synthesized as particle electrode and Ti/PbO2 as anode electrode, and their characteristics were determined by scanning electron microscope and X-ray scattering pattern. The effect of operating parameters on the amoxicillin removal rate was evaluated by the heterogeneous electro-Fenton process. Comparative tests were conducted between the adsorption and oxidation processes in antibiotic removal, and finally, the stability of the process based on new electrodes was studied in the cycle of successive electrooxidation reactions

  Results

  The results showed that the electrochemical and adsorption processes have a lower removal efficiency than the heterogeneous electro-Fenton process at pH close to neutral. The maximum removal efficiency of amoxicillin was obtained at pH of 6, particle electrode dosage of 250 mg/L, current density of 25 mA/cm2, and electrolysis time of 120 min. The stability of the electrodes was confirmed by the cycle of successive reactions.

  Conclusion

  Based on the findings, the electro-Fenton process based on newly synthesized electrodes can be suggested in the electrooxidation analysis of antibiotics.

  Keywords: Amoxicillin, heterogeneous electrofenton, Ti, PbO2, stability, CNTs, Fe@Fe2O3