فهرست مطالب

نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
پیاپی 59 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عرفان محمدبیگی، زهره عارف منش*، محمدمهدی دهقانی اشکذری صفحات 1-28

  هدف از این مقاله بررسی تاثیر فرهنگ بر تصمیم گیری ‏ اخلاقی حسابداران رسمی با میانجیگری تمایل به ریسکپذیری فردی میباشد. به منظور تحقق این هدف شش فرضیه تدوین شده است. جامعه پژوهش حاضر حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی ثبت شده در ایران می باشد که با توجه به استعلام انجام شده از جامعه حسابداران رسمی ایران حجم جامعه 472 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 212 نفر و به روش تصادفی تصادفی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه در سال 1401 جمع آوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و  با استفاده از نرم افزارهای Spss و Pls ، فرضیه ها مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر رابطه منفی و معنادار بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی حسابداران رسمی ایران می باشد، همچنین یافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ و تمایل به ریسکپذیری فردی، رابطه مثبت و معنادار بین تمایل به ریسک پذیری فردی و آگاهی اخلاقی، نقش میانجی تمایل به ریسکپذیری فردی به طور مثبت و معنادار بر رابطه بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی، رابطه مثبت و معنادار بین آگاهی اخلاقی و قضاوت اخلاقی، قضاوت اخلاقی و قصد اخلاقی میباشد. بر اساس نتایج پژوهش فرهنگ بر تصمیم گیری ‏ اخلاقی موثر است. بنابراین اصلاح شاخص های فرهنگ به بهبود تصمیم گیری ‏ اخلاقی حسابداران رسمی کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه پژوهش های کمی در ارتباط با با فرهنگ، تصمیم گیری ‏ اخلاقی و تمایل به ریسک پذیری فردی صورت پذیرفته است، لذا انجام این پژوهش به بهبود غنای پژوهشی و بسط متون نظری در این حوزه پژوهشی کمک شایانی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، تمایل به ریسکپذیری فردی، تصمیم گیری ‏ اخلاقی، حسابداران رسمی
 • رحمن بخش بهرام زهی، زهره حاجیها*، رضا ستوده صفحات 29-54

  امروزه مشکلات اجتماعی از جمله مسایلی است که مورد مناظرات سیاسی قرارگرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسیولیت های اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات، همچون اثرات اقتصادی آنها، سعی درگسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی تاثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-  اکتشافی و همبستگی است که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در مرحله شناسایی مولفه های مدل تحقیق از نظرات 20 نفر از خبره های آشنا با حسابداری به  روش گلوله برفی استفاده شد و در مرحله تنظیم پرسشنامه برای بررسی فرضیات از نمونه گیری نامحدود کوکران به تعداد 385 نفر از حسابداران و حسابرسان شرکت های سهامی عام در شهر تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک‏های تحلیلی اشتراس و کربین (1998) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، با کدهای باز استخراج شدند و برای یافته های بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls و برای رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که حسابداری بر عوامل اجتماعی از جمله  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بستانکاران در حفظ منافع آنها، بانک ها و نهادهای مالی در اعتباربخشی، سازمان مالیاتی در دریافت عادلانه مالیات تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان میانگین رتبه، مولفه ی کمک به سازمان مالیاتی با تسریع در فرآیند مالیات ستانی با روش های مختلف سیستم حسابداری بالاترین رتبه و کمک به مالکان و سرمایه گذاران در استفاده از وجوهات آنها و قانونی بودن موارد استفاده، پایین ترین اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان دارد.

  کلیدواژگان: حسابداری، عوامل بیرون سازمانی، عوامل اجتماعی
 • نعیمه جبلی، ایمان داداشی* صفحات 55-79

   پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.

  کلیدواژگان: الگوریتم LARS، الگوریتم SVM، شاخص عمومی قیمت ها، نسبت مالی، ورشکستگی
 • لاله عنایت سرخوش، غلامرضا فرساد امان الهی* صفحات 80-108

  حوزه سلامت با توجه به رویکرد سیستم حسابداری سنتی با مشکلات مالی مواجه است. در چند سال اخیر تجربه نشان داده است سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند جایگزین مناسبی برای مرتفع کردن مشکلات مالی باشد. نکته حایز اهمیت نحوه پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد. دانش پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت با دانش تیوری آن فاصله زیادی دارد، لذا وجود یک فرد خبره و آشنا به مراحل پیاده سازی درکنار مسایل تیوری توصیه می شود. این پژوهش از نوع خردگرایانه و پژوهش کمی -کیفی می باشد که از با ابزار پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات گردآوری شده و جامعه آماری این پژوهش خبرگان و اطلاعات مالی سه بیمارستان مطرح و فعال تهران می باشد. استخراج داده های آماری از طریق  نرم افزار بیمارستانی HIS انجام گردیده است. نتایج نشان داد سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت اگر چه باشفاف سازی بسیاری از مشکلات حوزه مالی بیمارستان را مرتفع می کند اما همچنان در مواردی به علت پویایی سیستم با ابهام همراه است. منطق فازی به علت پویایی محاسباتی ابهام زدایی را در محاسبات فراهم می کند. استفاده از این منطق می تواند تصمی م گیری هوشمند را توسط سیستم های نرم افزاری امکان پذیر کند. طبق تجربه بدست آمده، بیمارستان هایی با پزشکان و جراحان مجرب، واحدهای اتاق عمل و آنژیوگرافی فعال تری دارند. این امر با بالاتر بودن اطمینان خاطر بیماران از پزشکان و خدمات رسانی به موقع بیمارستان در امر تشخیص و درمان رابطه مستقیم دارد. لذا یک سیستم ABC کارا باید علاوه بر محرک های فعالیتی به محرک های دیگری نظیر منابع انسانی نیز توجه ویژه ای داشته باشد.

  کلیدواژگان: هزینه یابی، زنجیره سلامت، محرک های منابع انسانی
 • سعید ابراهیمی، امید فرجی*، میثم عرب زاده، مصطفی ایزدپور، فخرالدین محمدرضائی صفحات 109-150

  هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن ‎ هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان سیاسی، رفتار نامتقارن هزینه، چسبندگی هزینه، ساختار مالکیت
 • سارا یوسف زاده، قدرت الله طالب نیا*، جلیل بیطاری صفحات 151-176

  هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده با ثبات رویه، یکنواختی و رجحان محتوا بر شکل اطلاعات حسابداری می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و متخصصین مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده و صاحب نظران سازمان امور مالیاتی و مودیان شرکت ها بوده که با استفاده از 328 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه های مستخرج شده به وسیله طیف لیکرت بررسی شده اند. همچنین روایی آن به وسیله آلفای کرنباخ سنجش شده و از نرم افزار آموس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده است. نتایج آزمون رابطه مالیات بر ارزش افزوده با هر یک از متغیرهای مستقل به صورت جداگانه حاکی از آن است که تمامی فرضیه های مطرح شده با 95٪ اطمینان مورد تایید قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم مالیات بر ارزش افزوده با ثبات رویه، یکنواختی و رجحان محتوا بر شکل اطلاعات حسابداری می باشد. نتایج بیانگر این است که داشتن ثبات رویه، یکنواختی و رجحان محتوا بر شکل در اطلاعات حسابداری باعث می شود کیفیت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده بهبود یابد. این نتایج می تواند به وسیله سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، مدیران و روسای حسابداری و کارکنان مالی جهت انجام عملیات مالی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مالیات بر ارزش افزوده، ثبات رویه، یکنواختی، رجحان محتوا بر شکل
 • رحمت الله آزاد*، یاسر رستگاری راد صفحات 177-198

  ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت، حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد. در این تحقیق اثر غیرخطی مدیریت مالکیتی بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا سه فرضیه مطرح گردید و ارتباط بین متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از سه معیار (نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی) برای ساختار سرمایه استفاده شده است. برای آزمون فرضیات، اطلاعات لازم برای 165 شرکت جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری Eviews و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند که مدیریت مالکیتی بر نسبت بدهی کوتاه مدت و کل بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و غیرخطی ندارد. اما مدیریت مالکیتی بر نسبت بدهی بلندمدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و غیرخطی و  U شکل معکوس دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت مالکیتی، ساختار سرمایه، نسبت بدهی، رابطه غیرخطی
 • هادی محبوبی، مرجان دامن کشیده*، هوشنگ مومنی وصالیان، شهریار نصابیان صفحات 199-218

  مقاله حاضر به تبیین اثرگذاری تاثیر برخی شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام می پردازد. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می باشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است، همچنین براساس نتایج، سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موفقی در خنثی ساختن فشار بازار ارز نداشته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به اندازه 64 درصد همچنین نتایج نشان داد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازده سهام مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که همبستگی بالایی میان بازدهی در بازده سهام و بازار نرخ ارز وجود دارد. همچنین علامت مثبت ضریب بیانگر اثر مثبت و معنی دار نرخ بهره بر تغییرپذیری بازده سهام است. این نتیجه نشان می دهد که نرخ بهره بالاتر منجر به نوسانات بیشتر در بازده سهام شده است. در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه در هیچ کدام از سطوح خطای 1، 5 و 10 درصد معنادار نبوده است که بیانگر آن است که بر نوسانات بازده سهام اثر معنی داری نداشته است.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، شاخص های کلان اقتصادی، نوسانات بازده سهام
 • محمد امری اسرمی* صفحات 219-241

  رابطه بین نوسان خاص شرکت و بازده سهام، با شواهد متناقضی تشریح شده است، این تناقض، نظر پژوهشگران زیادی را جلب نموده است. تاثیر نوسانات خاص در بازده سهام به ویژگی های شرکت بستگی دارد. این مطالعه بررسی می کند که آیا کیفیت عملکرد رابطه بین بازده سهام و نوسان خاص شرکت را تعدیل می کند؟ به کمک الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت و انتخاب 126 شرکت نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، آزمون ها اجرا شده است. نتایج نشان داد در شرکت های با کیفیت عملکرد بالا، نوسانات خاص شرکت با بازده سهام، رابطه مستقیم دارد و در شرکت های با کیفیت عملکرد پایین، نوسانات خاص شرکت با بازده سهام، رابطه معکوس دارد. کیفیت مطلوب عملکرد شرکت، سبب افزایش نوسان خاص و منجر به بازده مثبت می شود و کیفیت نامطلوب عملکرد شرکت، سبب افزایش نوسان خاص و منجر به بازده منفی می شود. همچنین، رابطه غیرخطی، ∩ شکل، بین بازده سهام و نوسانات خاص شرکت وجود دارد. افزایش نوسان خاص تا سطح معینی، در ابتدا، سبب افزایش بازده سهام شرکت می شود، اما با افزایش آن بیش از پیش، واکنش منفی بازار، و تاثیر منفی بر بازده سهام را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: کیفیت عملکرد شرکت، بازده سهام، نوسان خاص شرکت
 • مصطفی حیدری هراتمه*، وحید آرایی صفحات 243-262

  امروزه اهمیت تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی مشخص و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی ازکارکردهای کمیته های حسابرسی بررسی و نظارت بر واکنش مدیریت به توصیه ها و یافته های حسابرسی داخلی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی می باشد. بنابراین با استفاده از داده های حاصل از بررسی حسابرسان داخلی ارشد از شرکت های نمونه این نتیجه حاصل شد که درک بیشتر اجرای توصیه های حسابرسی به شدت به وجود اعضای مستقل کمیته حسابرسی و تخصص اعضا در حسابرسی و حسابداری بستگی دارد. نتایج نشان داد: الف) ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی تحت تاثیر جلسات مکرر بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد قرار می گیرد ب) هرچه تخصص اعضای کمیته حسابرسی بیشتر باشد احتمال اجرای توصیه های حسابرسی داخلی بیشتر است ج) همبستگی منفی بین اندازه کمیته های حسابرسی و اجرای توصیه های حسابرسی داخلی وجود دارد د) سه بعد (انتصاب، بررسی 1، بررسی 3) با اجرای توصیه های حسابرسی داخلی ارتباط مثبت دارند اما معنی دار نیستند ه) استقلال و اعضای با آگاهی کمیته های حسابرسی از حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی می گذارند.

  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، توصیه های حسابرسی داخلی، دانش و تخصص، اندازه کمیته
|
 • Erfan Mohammad Beigi, Zohreh Aref Manesh *, Mohammadmahdi Dehghani Ashkezari Pages 1-28

  The purpose of this research is to investigate the effect of culture on the ethical decision making of certified accountants with the mediation of individual risk taking propensity. In order to achieve this goal, six hypotheses have been developed. The current research community is certified accountants working in audit institutions registered in Iran, which according to the inquiry made from the certified accountant community of Iran, the size of the community is 472 people. Using Cochran's formula, a sample of 212 people was selected by random sampling. The data was collected using a questionnaire in 1401 and the hypotheses were tested and analyzed using the structural equation modeling method and using Spss and Pls software. The results show a negative and significant relationship between culture and ethical awareness of certified public accountants in Iran, a positive and significant relationship between culture and individual risk taking propensity, a positive and significant relationship between  individual risk taking propensity and ethical awareness, the mediating role of  individual risk taking propensity positively and significantly On the relationship between culture and moral awareness, a positive and significant relationship between moral awareness and moral judgment, moral judgment and moral intention. According to the research results, culture is effective on ethical decision making. Therefore, the modification of culture indicators will help to improve the ethical decision making of certified public accountants. Due to the fact that few researches have been done in relation to culture, ethical decision-making and individual risk-taking tendency, therefore, conducting this research will help to improve the richness of research and expand theoretical texts in this research field.

  Keywords: Culture, individual risk taking propensity, Ethical Decision Making
 • Rahman Bahramzehi, Zohreh Hajiha *, Reza Sotoudeh Pages 29-54

  Today, social problems are among the issues that have been the subject of political debates, and the search for solutions to these problems has become particularly important. Social responsibility accounting is a response to these problems that by considering the social consequences of decisions, such as their economic effects, tries to expand the scope of traditional accounting and requires new criteria to define social goals and assess progress in achieving these goals. Therefore, the purpose of this study was to identify and rank the impact of accounting on social factors. This is a practical and descriptive-exploratory and correlational research that was conducted in 1400. The statistical population in the stage of identifying the components of the research model, the opinions of 20 experts familiar with accounting by snowball method were used. The city of Tehran was used. In the present study, in order to analyze the data of the qualitative section using the analytical techniques of Strauss and Carbin (1998), the concepts as a unit of analysis in the levels of the whole text of the interview were extracted with open source and for the findings of the quantitative part of the modeling method. Structural equations and smart pls software and Friedman test were used to rank the components. Finally, the results showed that accounting has a positive and significant effect on social factors such as investment decisions of investors, creditors in maintaining their interests, banks and financial institutions in accreditation, tax organization in fair tax collection and also the average rating, component. Assisting the tax organization by speeding up the taxation process with various methods of the accounting system has the highest rank and helping owners and investors to use their funds and the legality of their use is of the least importance to respondents.

  Keywords: Accounting, extra-organizational factors, Social Factors
 • Naeemeh Jebelli, Iman Dadashi * Pages 55-79

  Bankruptcy Prediction is one of the branches of finance that has received more attention in in recent research as bankruptcy patterns have been developed. In most of the researches in the field of Prediction the financial performance of companies and in particular, bankruptcy, only Predicting or comparing the predictive power of models using historical information of financial statements has been done. Since historical accounting information has been used more in Iran, the main purpose of this study is to consider the effects of inflation on input variables in designing a bankruptcy prediction model. Therefore, the variables in design of two different models were classified into two groups of financial ratios, adjusted and historical. Then, the ratios were identified using the LARS algorithm that had the highest ability to differentiate between bankrupt and non-bankrupt companies. Finally, the final bankruptcy prediction model was designed using the logit regression test and SVM and Naive Bayesian algorithms. For this purpose, the data of 50 companies listed on the Tehran Stock Exchange were used, which had experienced bankruptcy according to Article 141 of the Commercial Code. The results of this study indicate that the financial ratios adjusted based on the price index are more suitable predictor for corporate bankruptcy. Also, the bankruptcy prediction model designed by SVM algorithm can be a very good predictor for corporate bankruptcy with 99.4% accuracy.

  Keywords: Bankruptcy, General Price Index, financial ratio, LARS Algorithm
 • Laleh Enayat Sarkhosh, Gholamreza Farsad * Pages 80-108

  The health sector is facing financial problems due to the traditional accounting system approach. In recent years, experience has shown that an activity-based costing system can be a viable alternative to solving financial problems. The important point is how to implement an activity-based costing system. Knowledge of activity-based costing implementation is far from its theoretical knowledge, so it is recommended to have an expert and familiar with the implementation steps along with theoretical issues. This research is a rationalistic and quantitative-qualitative research that is collected through questionnaires and interviews. The statistical population of this research is the experts and financial information of three prominent and active hospitals in Tehran. Statistical data were extracted through HIS hospital software. The results showed that activity-based costing systems, although transparency solves many of the problems of the hospital's financial area, is still ambiguous in some cases due to the dynamics of the system. Fuzzy logic provides ambiguity in calculations due to computational dynamics. slow. Using this logic can make intelligent decision making possible by software systems. Experience has shown that hospitals have more active operating room and angiography units with experienced physicians and surgeons. This is directly related to higher patient confidence in physicians and timely hospital services in diagnosis and treatment. Therefore, an efficient ABC system should pay special attention to other stimuli such as human resources in addition to activity stimuli.

  Keywords: Costing, Health Chain, Human Resource Incentives
 • SAEID EBRAHIMI, Omid Faraji *, Meysam Arabzadeh, Mostafa Ezadpur, F. Mohammadrezaei Pages 109-150

  The present research investigated the relationship between political uncertainty (presidential elections) and asymmetric cost behavior and the moderating effect of ownership type (state versus private). The sample consisted of 325 Iranian companies (1,990 observations) listed on the Tehran Stock Exchange and the Iran Over the Counter. Data were analyzed using panel data and OLS multiple regression with robust standard errors. The results showed that the asymmetric behavior of selling, general, and administrative (SG&A) costs is linear during times of political uncertainty (presidential election years), but sticky in non-election years. In other words, costs decrease less than the increase in non-election years. The results also indicated the sticky cost behavior of state-owned firms and the linear (non-sticky) cost behavior of private-owned firms in election years, with state-owned firms exhibiting greater cost stickiness in election years than in non-election years. Additional tests showed that the cost behavior of goods sold is anti-sticky in both election and non-election years, with a greater degree of anti-stickiness in election years. Moreover, in state-owned and private-owned companies, this behavior was non-sticky in both election and non-election years, and state firms exhibited greater anti-stickiness in election years compared to non-election years and private-owned firms. Finally, the behavior of operating costs in both periods was linear and was not significantly different for state-owned and private-owned firms.

  Keywords: Political Uncertainty, Asymmetric Cost Behavior, Cost stickiness, Ownership Structure
 • Sara Yousefzadeh, Ghodratollah Talebnia *, Jalil Beytari Pages 151-176

  The purpose of this study is to investigate the relationship between VAT and consistency of procedure, uniformity and substance over form of accounting information. The statistical population of this study includes VAT experts and specialists and experts of the Tax Affairs Organization and corporate taxpayers. 328 questionnaires were examined using questionnaires extracted by Likert scale Have been reviewed. Its validity was also assessed by Cronbach's alpha and Amos software was used to analyze the data. The results of the VAT relationship test with each of the independent variables separately indicate that all hypotheses have been confirmed with 95% confidence. The results of this study indicate a direct relationship between VAT and consistency of procedure, uniformity and substance over form of accounting information. The results indicate that having consistency of procedure, uniformity and substance over form of accounting information improves the quality of VAT accounting. These results can be used by the auditing organization, the tax administration, the managers and chief accountants, and the financial staff to conduct financial operations.

  Keywords: VAT, Consistency of Procedure, Uniformity, Substance over Form
 • Rahmatollah Azad *, Yaser Rastegari Rad Pages 177-198

  The aim of this study was to model the complications of the system of conservation, maintenance and training of human resources through the research method of mixed exploratory model. Its statistical population in the quality department, a group of experts including senior managers of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company and professors in the field of human resource management in higher education centers and in the quantitative department of the National Petroleum Products Distribution Company - Sari and Affairs Iran Oil Pipelines and Telecommunications - Northern Region, there were 835 people (789 men and 46 women). In the qualitative part of the snowball sampling method, 20 people and in the quantitative part with the relative class sampling method based on Cochran's formula, 263 people were selected as a statistical sample. Data in the qualitative part were extracted through the implementation of Delphi technique with a semi-structured questionnaire and in the quantitative part through the implementation of 120-item researcher-made questionnaires on a statistical sample and analyzed using SPSS and AMOS software. The validity of the questionnaires was confirmed in terms of content and structure. Reliability and combined reliability were estimated and confirmed by Cronbach's alpha coefficient with 84%. Descriptive statistics (mean, variance, standard deviation) and inferential statistics (exploratory and confirmatory factor analysis and Friedman test) were used to analyze the data. The results showed that modeling the complications of the system of conservation, maintenance and training of human resources has 6 dimensions (organizational (internal), environmental (external), occupational, individual (personal), governmental (political) and cultural-social) and 30 It has been a component. The results of the quantitative section showed that all dimensions of the research model were confirmed.

  Keywords: Human Resources, human resource management, Conservation, Maintenance, Training System
 • Hadi Mahboubi, Marjan Damankeshideh *, Houshang Momeni, Shahriyar Nessabian Pages 199-218

  The present article explains the effect of some macroeconomic indicators on stock return fluctuations .Artificial exchange rate pricing in the years before the crisis and preventing it from adjusting to the economic conditions is one of the main reasons for the recent currency crisis. Also, the calculation of the foreign exchange market pressure index indicates that the highest numbers obtained for this index are related to the time when the gap between the free exchange rate and the official exchange rate has increased. The results also showed that the effect of exchange rate fluctuations on stock return fluctuations is positive and significant, which indicates that there is a high correlation between stock returns and the exchange rate market. Also, the positive sign of the coefficient indicates a positive and significant effect of interest rates on the variability of stock returns. This result shows that higher interest rates have led to more fluctuations in stock returns. Finally, GDP per capita was not significant in any of the error levels of 1, 5 and 10%, which indicates that it did not have a significant effect on stock fluctuations.

  Keywords: Exchange Rate Fluctuations, macroeconomic indicators, Stock Return Fluctuations
 • Mohammad Amri-Asrami * Pages 219-241

  The relation between firm's idiosyncratic volatility (IV) and stock returns has been explained by conflicting evidence, the contradiction has attracted the attention of many researchers. The impact of IV on stock return is depending on the stocks’ attributes. Tests have been performed using a panel data model with fixed effects, and the sample of 126 companies listed in Tehran Stock Exchange. The results show that in companies with high performance quality, the firm's IV are directly related to stock returns, and in companies with low performance quality, the firm's IV are inversely related to stock returns. The favorable quality increases the IV, and leads to positive returns, and The non-favorable quality increases the IV, and leads to negative returns. And there is a nonlinear,  shaped, relation between stock returns and IV. Increasing the level of IV to a certain level, initially, increases the firm's stock returns, but by increasing it more than before, cause a negative market reaction and a negative impact on stock returns.

  Keywords: Performance Quality, Stock Return, Idiosyncratic Volatility
 • Mostafa Heidari Haratemeh *, Vahid Araei Pages 243-262

  Today, the importance of the interaction between the audit committee and the internal audit is clear and of great importance. One of the functions of the audit committees is to review and monitor the management's response to the recommendations and findings of the internal audit. The purpose of this study is to investigate the impact of the characteristics of the audit committee and the perceptions of the implementation of internal audit recommendations. Therefore, by using the data obtained from the review of senior internal auditors from the sample companies, it was concluded that the greater understanding of the implementation of audit recommendations strongly depends on the existence of independent members of the audit committee and the expertise of the members in auditing and accounting. The results showed: a) the perceptions of the implementation of internal audit recommendations are influenced by frequent meetings between the audit committee and senior internal auditors b) the greater the expertise of the members of the audit committee, the more likely the implementation of internal audit recommendations is c) the negative correlation between the size of the committee there are audits and the implementation of internal audit recommendations d) three dimensions (appointment, review 1, review 3) are positively related to the implementation of internal audit recommendations, but they are not significant e) independence and members with knowledge of accounting and auditing They have a significant impact on the implementation of internal audit recommendations.

  Keywords: audit committee, internal audit, Internal Audit Recommendations, Knowledge, Experience, Size of the Committee