فهرست مطالب

بهداشت در عرصه - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1402)

فصلنامه بهداشت در عرصه
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رسول عسگری، محمد حجار تبار، امین باقری صفحات 1-6
  زمینه و اهداف

   سازمانها امروزه به این نتیجه مهم رسیده اند که عدم توجه جدی به HSE می تواند موجب افزایش نرخ حوادث و بیماریهای شغلی گردد. این پژوهش با هدف بررسی فرهنگ HSE و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در میان کادر درمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بصورت مقطعی– میدانی بر روی 211 نفر از اعضای کادر درمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه فرهنگ HSE استفاده شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار ، SPSSداده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. رعایت ملاحضات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   یافته های این پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ HSE با فرسودگی شغلی دارای همبستگی معنادار هستند (P<0/05). فرسودگی شغلی در کادر درمان در حد متوسط وجود داشت. همچنین مشخص شد که از بین ویژگیهای جمعیت شناختی سه متغیر سن، تحصیلات و میزان سابقه کار با فرهنگ HSE دارای رابطه معناداری هستند (P<0/05) ولی بر فرسودگی شغلی تاثیر معناداری ندارند (P>0/05).

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی و مولفه های آن در کادر درمان در حد متوسط است و هر مقدار که سطح فرهنگ HSE افزایش یابد به همان میزان نیز فرسودگی شغلی کاهش پیدا میکند. بنابراین برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ HSE می تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک کند.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، فرهنگ HSE، کادر درمان
 • سارا ملکی گنجی، محسن سعدانی، نادعلی علوی بختیاروند صفحات 7-16
  زمینه و اهداف

   با افزایش جمعیت تعداد تصفیه خانه های آب و حجم لجن تولیدی حاصل از آن ها هم زیاد می شود. با توجه به وجود مقادیر بالایی ازمواد منعقد کننده در آن، بازیابی و استفاده مجدد از لجن تصفیه خانه آب یکی از راهکارهای عملیاتی و مقرون به صرفه جهت  مدیریت لجن تصفیه خانه آب است.

  مواد و روش ها

   لجن آهن از بستر لجن خشک کن تصفیه خانه آب جلالیه تهران جمع آوری شد. از دستگاه آسیاب سیاره ای به منظور بررسی تعیین اثر فرایند مکانوشیمیایی بر بازیابی آهن از لجن تصفیه خانه آب استفاده شد. تست های تکمیلی XRD، XRF، TEM، MP-AES از نمونه لجن تصفیه خانه آب قبل و بعد از فرایند مکانوشیمیایی گرفته شد. ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه رعایت شد.

  یافته ها

   نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آسیاب سیاره ای باعث بازیابی بیشتر آهن می شود. به طوری که با استفاده از اسید 1 نرمال میزان بازیابی آهن از 23/5% در نمونه لجن آسیاب نشده به 60/5% در نمونه لجن آسیاب شده، می رسد. در نتایج XRD تغییر فاز و ساختار شیمیایی لجن بعد از آسیاب سیاره ای کاملا مشهود بود.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از دو روش، مکانوشیمیایی و هضم اسیدی با هم می توان شرایط بازیابی کلروفریک را از نظر میزان اسید مصرفی و کیفیت محصول نهایی تا حد قابل توجهی بهبود داد و در صنعت تصفیه فاضلاب صنعتی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازیابی، لجن، تصفیه خانه آب، مکانوشیمیایی، هضم اسیدی
 • حسین حاتمی، محمدرضا امینی مریدانی، آبتین حیدرزاده، سمیرا کاظمی صفحات 17-22
  زمینه و اهداف

  مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) در جهت پیشگیری و پاسخ به خطرات حاد بهداشت عمومی است. شهر آستارا به دلیل برخوردار بودن از مرز زمینی (مسافری، تجاری)، میزبان جمعیتی زیاد است. هدف مطالعه حاضر تاثیر واگذاری مراقبت های بهداشتی کووید-19 به بخش خصوصی بر کمیت و کیفیت اجرای (IHR) و مقایسه آن با ارایه خدمات به صورت دولتی در سال های 1399 تا 1401 بود.

  مواد و روش ها

   طراحی این مطالعه به صورت نیمه تجربی بود. مراقبت های بهداشتی شامل واکسیناسیون ، تست سریع منفی (Negative rapid test)، تست سریع انجام شده (Rapid test) و بررسی سندروم شبه آنفولانزا است که با روش نمونه گیری تمام شماری، مراقبت های بهداشتی واگذار شده به بخش خصوصی که خدمات ان قبلا توسط دولت اجرا شده است با به کار گیری آزمون(Paired-sample t-test) با نرم افزار  SPSS v27تخمین زده شد. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار واکسیناسیون کووید 19، تست سریع انجام شده منفی و تست سریع انجام شده در بخش دولتی و خصوصی تجاری و مسافری به ترتیب برابر با (3/83±2/33 و 44/15±101/46) و (2/02±0/8 و12/83±14/7)، (6/49±4 4/77 و27/9 ± 134/33) و (3/77±1/67و25/34± 20/14) و (6/42± 4/97 و27/52± 13/7) و (3/77±1/67و27/01±33/04) بود و از نظر آماری معنی دار (P-value<0/001) نشان داد.

  نتیجه گیری

   برون سپاری نشان از ارتقای کیفیت و کمیت مراقبت های بهداشتی داشت. اجرای پایلوت در استان گیلان، نیاز به توجه ویژه در خصوص اختصاص بودجه برای اجرای بهتر است.

  کلیدواژگان: برون سپاری، کووید-19، مراقبت بهداشتی بین المللی
 • محمد رفیعی، زهره زارع تیموری صفحات 23-35
  زمینه و اهداف

   دشت ساوه یکی از مناطق نیمه خشک کشور می باشد. تقاضا برای منابع آب زیرزمینی باتوجه به کشاورزی وسیع و وجود بزرگترین شهرصنعتی کشور زیاد می باشد. هدف از این مطالعه تاثیر بارندگی کوتاه مدت در میزان تغییرات کیفیت آبهای زیرزمینی در این منطقه است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی، برای بررسی ارزیابی تاثیر بارش ها برکیفیت شیمیایی آب منابع آب زیر زمینی دشت ساوه در دوره زمانی (1398-1396) می باشد. داده ها ازشرکت منابع آب ایران جمع آوری گردید و نتایج جهت تعیین سالهای خشکسالی و ترسالی با استفاده ازنرم افزار Drought Indices Calculator و برای تعیین کیفیت شیمیایی آب برای مصارف کشاورزی و شرب از طریق نرم افزار Chemistry و نمودارهای ویلکاکس و شولر استفاده شد. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   این حوزه آبریز درسال آبی 1397-1396خشکسالی شدید و در سالهای 1397و1398 بارشهای بیشتری داشته است. وقوع خشکسالی های متوالی باعث شده تا آب74% چاه ها و43% قناتها از نظر کیفیت برای مصارف کشاورزی نامطلوب باشد. برای مصارف شرب نیز 30% چاه ها ،53% قناتها و93% چشمه ها در محدوده خوب و قابل قبول قرار دارند.

  نتیجه گیری

   تاثیر میزان بارندگی های کوتاه مدت برکیفیت فیزیک و شیمیایی چشمه ها و قناتها بیشتر از چاه ها است. بنابراین برای مدیریت بهینه منابع آب نیاز به مدیریت مصرف منابع آبی، تغییر الگوی کشت وکاهش برداشت های بی رویه در دشت مذکور می باشد.

  کلیدواژگان: ساوه، آب زیرزمینی، کیفیت آب، بارندگی
 • محمدرضا حکیمی میبدی، فاطمه رضایی، مهناز حاتمی، فاطمه اولیاء صفحات 36-46
  زمینه و اهداف

   آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده یکی از مهمترین مشکلاتی هستند که دندانپزشکان را در معرض خطر انتقال عفونت های منتقله از راه خون قرار می دهند. هدف از مطالعه حاضر تعیین آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد درمورد آسیب های ناشی از وسایل نو ک تیز در سال 1400 بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی-توصیفی، پرسشنامه محقق ساخته شامل سه قسمت مشخصات دموگرافیک  سن، جنس، سابقه آسیب، سابقه کار و 11 سوال عملکرد و 14سوال آگاهی طراحی شد. توسط 165 دندانپزشک تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون T- testمستقل و Chi-square و همبستگی Pearson و One -Way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه رعایت شد.

  یافته ها

   در این مطالعه 57% از دندانپزشکان سابقه آسیب ناشی از وسایل نوک تیز را داشتند. میانگین نمره آگاهی و عملکرد به ترتیب 5/17±24/24 و 3/42±22/62 از حداکثر نمره 28 و 33 بود. نمره آگاهی تنها با محل فعالیت دندانپزشک رابطه آماری معناداری داشت (P<0/001)؛ درحالی که نمره عملکرد به جنسیت، محل فعالیت و سابقه آسیب ناشی از وسایل نوک تیز رابطه آماری معناداری داشت. علاوه براین بین نمرات آگاهی و عملکرد ضریب همبستگی معناداری یافت شد (P<0/001).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه گرچه دانش دندانپزشکان در مورد  آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز قابل قبول بود، اما عملکرد مطلوب نبود. برگزاری برنامه های آموزشی مرتبط می تواند، عملکرد دندانپزشکان را بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، آسیب های ناشی از سوزن، دندانپزشکان
 • برزو امیرپور، روح الله احتشام پور صفحات 47-59
  زمینه و اهداف

   ایده نوظهور سبک زندگی تحصیلی سلامت محور که رایج ترین شاخص های رفتاری در مواجهه با چالش های تحصیلی را نشان می دهد، اخیرا در مرکز پژوهش های روانشناسان سلامت قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای استرس کرونا بر اساس سبک زندگی تحصیلی سلامت محور در دانش آموزان، اجرا شد.

  مواد و روش ها

   پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 1401-1400 شامل 888 نفر بود که از آن میان، تعداد 268 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استرس کرونا رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقاء دهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی، Smart-PLS3.3 و نرم افزار  SPSS27صورت گرفت. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که خوش بینی تحصیلی، مشغولیت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی اثر معنی داری بر استرس کرونا در دانش آموزان دارند و استرس کرونا نیز پیامد معنی داری بر درماندگی آموخته شده، اهمال کاری تحصیلی و اجتناب از تلاش در دانش آموزان دارد.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که رفتارهای تسهیل کننده سبک زندگی تحصیلی سلامت محور در موقعیت های بحرانی جهت حفظ رغبت و عملکرد مطلوب تحصیلی دانش آموزان مورد توجه واقع شود.

  کلیدواژگان: استرس کرونا، سبک زندگی تحصیلی سلامت محور، دانش آموزان
 • امیرحسین سامری، مهرداد پویانمهر، طیبه محمدی، کمال محمدیان صفحات 60-68
  زمینه و اهداف

   ارزیابی سطح ‎تومورمارکرCA19-9 بعنوان تومرمارکر اختصاصی در تشخیص زودرس و مدیریت بالینی بدخیمی های‎ ‎پانکراس‎ با روش های‎‎ نوین ‎آزمایشگاهی ‎قابل ‎اعتماد‎ کمک کننده‎ است.‎‎ مطالعه‎ حاضر ‎با‎ هدف‎ ارزیابی ‎سطح سرمی‎ CA‎19-9‎ با روش سنجش ایمنی کمی ‎لومینسانس جهت تشخیص زود هنگام PADC از سایر بیماریهای خوش خیم ‎‎پانکراس‎ انجام شد.

  مواد و روش ها

   150 نمونه سرمی شامل؛ 50 نمونه مبتلا به PDAC‎ د رمراحل‎‎ مختلف بیماری،50 نمونه با شرایط خوش خیم بیماری (پانکراتیت ‎ مزمن) و 50 نمونه سالم بعنوان گروه مرجع وکنترل براساس ‎‎‎سن/ جنس بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها ‎‎با استفاده از ‏‎‏‎ Spss نسخه 18 در گروه های مجزا با آنالیز رگرسیون لجستیک، مقایسه میانگینها (ANOVA) و Tukeyا انجام شد. همچنین ملاحظات ‎اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه رعایت شد.

  یافته ها

   سه گروه مورد مطالعه (افراد سالم با میانگین 8/031، افراد مبتلا به پانکراتیت مزمن با میانگین 49/932 و افراد مبتلا به سرطان پانکراس ‎با میانگین 543/164 (F=231/652 ,P<0/0001) ‎از ‎نظر میانگین ‎آنالیز ‎آماری ‎مقایسه میانگین ها‎کاملا با‎ هم ‎متفاوت بودند. 90% بیماران‎ با بیش از 50 سال سن بودند و‎‎ رابطه معنی داری بین افزایش سن و افزایش‎ تومورمارکر CA19-9 وجود داشت (r=0/645 ,n=150 ,P=0/0001)‎ رابطه معنی دار ضعیفی بین‎افزایش سطح تومورمارکرCA19-9  در مردان نسبت به زنان‎ بود (r=0/166 ,n=150 ,P=0/042)‎ و در مردان افزایش معنی داری در میزان تومورمارکر CA19-9‎ (30 نفر ‎از 50 نفر بیمار مبتلا به سرطان پانکراس 60%)‎ دیده شد.‎ همچنین تمایز بیماران پانکراتیت مزمن ‎از سرطان پانکراس با تجزیه ‎و تحلیل آماری ROC در نقطه برش در‎‎ 100 ‎واحد ‎‎در ‎میلیلیتر‎ دارای ‎100% دقت‎‎ در ‎‎شناسایی ‎بدخیمی ‎بود.

  نتیجه گیری

  ‎میزان تومورمارکر CA 19-9 با ‎استفاده ‎از‎ فاکتور‎ سن و جنس بصورت معنی داری سبب تمایز افراد ‎سالم ‎از مبتلایان به پانکراتیت مزمن و سرطان پانکراس با دقت بسیار مناسب شد.

  کلیدواژگان: سرطان پانکراس، تومورمارکر CA 19-9، سنجش ایمنی کمی لومینسانس، سن و جنس
|
 • Rasool Asgari, Mohammad Hajjar Tabar, Amin Bagheri Pages 1-6
  Background and Aims

   Today, organizations have come to the important conclusion that not paying seriou attention to HSE can increase the rate of accidents and occupational disease This research was conducted with the aim of investigating the HSE culture and its relationship with burnout among the medical staff of hospitals covered by Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU).

  Materials and Methods

   This descriptive analytical study was conducted cross-sectionally on 200 members of the treatment staff within SBMU Hospitals. Maslach burnout questionnaire and HSE culture questionnaire were used to collect data. Finally, the data were analyzed using SPSS software. Ethical considerations were considered throughout all stages of the study.

  Results

   The findings of this research indicate that HSE culture has a significant correlation with burnout (P<0.05). There was moderate burnout among the treatment staff. It was also found that among the demographic characteristics, age, education level and work experience had a significant association with HSE culture (P<0.05), but they did not have a significant effect on burnout (P>0.05).

  Conclusion

   The results of this research showed that the burnout and its components in the treatment staff were moderate, and as much as the level of HSE culture increases, the burnout decreases by the same amount. Therefore, planning to improve the level of HSE culture can help to reduce burnout.

  Keywords: Burnout, HSE culture, Treatment staff
 • Sara Maleki Ganji, Mohsen Sadani, Nadali Alavi Bakhtiarvand Pages 7-16
  Background and Aims

   Both the number of water treatment plants and their sludge volume increases by population. Considering the presence of high amounts of valuable coagulants in water treatment plant sludge, it’s recovery and reuse is sought to be one of the practical and cost effective solutions for sludge management in water treatment plants.

  Materials and Methods

   Iron sludge was collected from the sludge dryer bed of Jalaliyeh water treatment plant in Tehran. A planetary mill device was used to prepare samples and to investigate the effect of mechanochemical process on sludge recovery as an Iron based coagulant. XRD, XRF, TEM، MP-AES tests were performed on the sludge sample before and after the mechanochemical process. Ethical considerations were observed in all stages of the study.

  Results

   The results of this study showed that the use of a planetary mill leads to more recovery of iron, so that at 1 N acid concentration, iron recovery increases from 23.5% in the unmilled sludge sample to 60.5% in the milled sludge. Phase and chemical structure changes of sludge after planetary mill were clearly visible in XRD analysis.

  Conclusion

   The results showed that by combining mechanochemical and acid digestion, it is possible to significantly improve ferric chloride recovery in terms of acid consumption and final product quality; so that the iron based final product could be used for industrial wastewater treatment.

  Keywords: Recovery, Sludge, Water treatment plant, Mechanochemical, Acid digestion
 • Hosien Hatami, Mohammadreza Amini Moridani, Abtin Heidarzadeh, Samira Kazemi Pages 17-22
  Background and Aims

   International Health Regulations (IHR) are aimed at preventing and responding to acute public health risks. The city of Astara has a large population due to its land border (passenger, commercial). This study set out with the aim of evaluating the impact of healthcare services outsourcing to private sector during Covid-19 pandemic on the quantity and quality of )IHR( implementation as compared with public service delivery in 2018-2021.

  Materials and Methods

   During this quasi experimental study, healthcare services included vaccination, negative rapid test, rapid test, and screening for flu-like syndrome, which are performed by the private sector. Paired samples t-test using SPSS v27.was conducted to compare these services with those that were previously carried out by the government through total population sampling. Ethical considerations were observed in all stages of the study.

  Results

   The results showed that the mean and standard deviation of Covid-19 vaccination, negative rapid test, and rapid test carried out in the public and private commercial and passenger sectors were (101.46± 44.15 and 2.33± 3.83), (14.07± 12.83 and 0.8±2.02), (134.33 ± 27.97 and 4.97± 6.43), (30.14± 25.34 and 1.67 ±3.77), (137.40± 27.52 and 4.97± 6.43) and (33.04±27.01 and 1.67±3.77). These results were found to be statistically significant (P-value < 0.001).

  Conclusion

   The results pointed towards the improvement of both the quality and quantity of healthcare following outsourcing. Pilot implementation in Gilan province requires special attention with regard to the allocation of funds for its better implementation.

  Keywords: Outsourcing, Covid-19, IHR
 • Mohammad Rafiee, Zohreh Zare Teymori Pages 23-35
  Background and objectives

  Saveh plain, which is one of the semi-arid regions of the country.There is a demand for underground water resources due to extensive agriculture and also the existence of the country's largest industrial city, and the limitations of surface water resources are high. The purpose of this study is the impact of short-term rainfall on the amount of changes in the quality of underground water in this region.

  Materials and Methods :

  This is a cross-sectional descriptive study to evaluate the impact of rainfall on the chemical quality of water in the underground water resources of Saveh Plain in the period (2016-2018). Necessary information was collected from Iran's specialized mother company of water resources and the results were analyzed using DIC (Drought Indices Calculator) software and Chemistry software, and Wilcox and Shuler charts were used to determine drought years.

  Results

   The results showed that in the water year of 2016-2017, a severe drought prevailed in the Saveh Plain catchment area, but in 2017-2018, more rains occurred in this area, so it is considered a water year. The occurrence of successive droughts along with over-harvesting has caused the water in 74% of wells and 43% of aqueducts to be of unfavorable quality for agricultural purposes. For drinking purposes, the situation is better and 30% of wells, 53% of aqueducts and 93% of springs are in good and acceptable range for drinking purposes.

  Conclusion

  The results showed that the physical and chemical quality of underground water resources including wells, aqueducts and springs are affected by the amount of rainfall and the impact on underground water sources which are springs and aqueducts is more than short-term rainfall changes compared to wells in the region. Therefore, for optimal management, there is a need for proper planning in order to manage the consumption of water resources, change the pattern of cultivation and reduce unnecessary harvests in the mentioned plain.

  Keywords: Saveh, Ground water, Water quality, Rainfall
 • MohammadReza Hakimi-Meibodi, Fatemeh Rezaei, Mahnaz Hatami, Fatemeh Owlia Pages 36-46
  Background and Aims

   Injuries caused by sharps and needles are one of the most important problems that put dentists in the throes of exposure to dangerous blood-borne diseases. This study aimed to evaluate the knowledge and practice of dentists in Yazd about needle stick injuries in 2022.

  Materials and Methods

   In this cross-sectional study, a researcher-made questionnaire was used. The questionnaire encompassed three parts including demographic characteristics (age, gender, injury history, work history), performance (11 questions), and awareness (14 questions). It was completed by 165 dentists. Data were analyzed using t-test and chi-square, one-way ANOVA and Pearson correlation by SPSS 25. Ethical considerations were also observed at all stages of the study.

  Results

   In this study, 57% of dentists reported to have previous needle stick injuries. The mean scores of knowledges and practice were 24.24±5.17 and 22.62± 3.42 of the maximum scores of 28 and 33, respectively. Knowledge score had a statistically significant relationship only with the workplace of dentist activity (P <0.001); while practice score had a statistically significant relationship with gender, workplace, and history of needle stick injury. In addition, a significant correlation was found between knowledge and practice scores (P <0.001).

  Conclusion

   Based on the findings, although dentists' knowledge toward NSI was acceptable, the practice was inadequate. The related educational programs could reinforce their practice.

  Keywords: Knowledge, practice, Needle stick injuries, dentists
 • Borzoo Amirpour, Rohollah Ehteshampour Pages 47-59
  Background and Aims

  The emerging idea of a health-oriented academic lifestyle, which shows the most common behavioral indicators in facing academic challenges and is adapted from theories of achievement motivation, has recently been at the center of health psychologists' research in the academic field. Hence, the present research was carried out with the aim of designing and testing a model related to the antecedents and consequences of the stress Corona based on the health-oriented academic lifestyle in students.

  Materials and Methods

   This applied research had a descriptive, correlational design. The statistical population of the study was comprised of all the 10th grade male students of the Islamabad-Gharb city in the academic year of 2021-2022, (N= 888). The Cochran formula was used to determine the sample size (n=268) and the sample was drawn via cluster random sampling method. To collect data, Corona Stress Scale (CSS-18) According to Iranian Lifestyle (Salimi et al., 2018) and the promoting and preventing educational health academic lifestyle behavior questionnaire (Salehzadeh et al., 2018) were used. In order to analyze the data, structural equation modeling with the partial least squares method, Smart-PLS 3.3 and SPSS 27 software was used.

  Results

  The results of the research showed that academic optimism, academic engagement, and academic resilience have a significant effect on corona stress on students and corona stress has a significant effect on learned helplessness, Academic procrastination and on students' avoidance of work. Also, the proposed research model is supported by empirical data.

  Conclusion

  In general, based on the findings of the research, it can be stated that it is necessary to prepare for the management of the antecedents and consequences of critical and unpredictable conditions such as the coronavirus in the academic process of students.

  Keywords: Corona stress, Health-oriented academic lifestyle, Students
 • Amirhossein Samari, Mehrdad Pooyanmehr, Tayabah Mohammadi, Kamal Mohammadian Pages 60-68
  Background and Aims

   Evaluation of CA19-9 tumor marker level as a suitable and specific marker is useful in early diagnosis and clinical management of pancreatic malignancies with new and reliable laboratory methods such as quantitative luminescence method.

  Objective

   The present study was conducted with the aim of evaluating the serum level of CA 19-9 by quantitative luminescence method for the early diagnosis of PADC from other benign pancreatic diseases.

  Materials and Methods

   150 serum samples including; 50 samples with PDAC in different stages of the disease, 50 samples with benign disease conditions (chronic pancreatitis) and 50 healthy samples were examined as reference and control groups based on age/sex. Data analysis was done using Spss version 18 in separate groups with logistic regression analysis, comparison of means (ANOVA) and Tukey.

  Results

   The three studied groups (healthy people with an average of 8.031, people with chronic pancreatitis with an average of 49.932, and people with pancreatic cancer with an average of 543.164 (F=231.652, P<0.0001) in terms of average statistical analysis The averages were completely different.90% of the patients were over 50 years old and there was a significant relationship between increasing age and increasing tumor marker CA19-9 (r=0.465, n=150, P=0.000).There was a weak significant relationship between the increase in CA19-9 tumor marker levels in men compared to women (r=0.166, n=150, P=0.042) and in men there was a significant increase in CA19-9 tumor marker levels (30 out of 50 people Patients with pancreatic cancer: 60%) were seen. Also, differentiation of chronic pancreatitis patients from pancreatic cancer with ROC statistical analysis at the cut-off point at 100 units/ml had 100% accuracy in identifying malignancy.

  Conclusion

   The level of tumor marker CA 19-9, using age and gender factors, significantly distinguished healthy people from those with chronic pancreatitis and pancreatic cancer with very appropriate accuracy.

  Keywords: Pancreatic cancer, CA19-9 Tumormarker, Chemi Luminescencent immunoassay, Age, Gender