فهرست مطالب

بهداشت در عرصه - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1402)

فصلنامه بهداشت در عرصه
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا فشی، سکینه رخشنده رو، حسین حاتمی، عاطفه کردلو، محتشم غفاری* صفحات 1-10
  زمینه و اهداف

   غفلت از نیازهای تغذیه ای سالمندی، زمینه را برای بروز بسیاری از بیماری ها مساعد می کند. اندازه گیری آگاهی ، نگرش ها و رفتارهای تغذیه ای به عنوان یک نیازسنجی از گام های اولیه برنامه ریزی مداخلات است. مطالعه ی حاضر باهدف بررسی آگاهی ، نگرش و رفتارهای تغذیه ای سالمندان شهرکرج اجرا شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد، 393 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای شرکت کرده بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی و سوالات آگاهی، نگرش و رفتار در خصوص تغذیه بود که مراحل روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزارSPSS16 و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   سالمندان دارای وضعیت آگاهی متوسط، در بخش نگرش و رفتار نیز وضعیت خوبی داشتند. آگاهی، نگرش ها و رفتار سالمندان با تحصیلات و منطقه سکونت ارتباط معنادار داشت (P<0/001)؛ ولی با سن و جنسیت ارتباط معناداری وجود نداشت (P>0/05). همچنین ارتباط معنی دار بین امتیازات آگاهی افراد موردمطالعه با ساختار خانواده وجود داشت (P=0/038).

  نتیجه گیری

   داشتن آگاهی، جهت ایجاد تغییرات مثبت در سلامت کافی نیست. مداخلات آموزشی و تاکید بر عادات بهداشتی سالم، باید آن قدر تکرار شود تا به طور واضح در نگرش و عملکرد افراد تغییر ایجاد شود و اثرات مثبت آن برسلامت ظاهر گردد. طراحی و اجرای برنامه های آموزشی تغذیه با هدف بهبود و اصلاح رژیم غذایی در سالمندان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سالمند، آگاهی، نگرش، رفتار، تغذیه
 • ژاله رزمجویی، غزاله منظمی تهرانی *، فاطمه حیدری، مهدی رادده پاگا، لیلا پوراسمعیل، پویان رزمجویی صفحات 11-23
  زمینه و اهداف

   هدف از این پژوهش طراحی و ساخت پرسشنامه ای جامع با پوشش هر سه شاخص های محیط زیست، ایمنی و سلامت برای عابرین پیاده و گروه های آسیب پذیر براساس مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) است.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش پس از گرد آوری اطلاعات، جهت طراحی و ساخت پرسشنامه، شهرداری منطقه 10 شیراز بدلیل وجود دو محله دارای بافت قدیمی و بافت جدید مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 383 نفر از عابرین پیاده با رویکرد گروه های آسیب پذیر ساکن در این منطقه بودند. جهت روایی پرسشنامه و بررسی گویه ها، ابتدا از روایی محتوایی و سپس روایی سازه بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده نرم افزار آماری SPSS وLISREL  صورت گرفته است. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   ضریب پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد با ضریب  Iccبرای پرسشنامه 0/875 با آلفای کرونباخ بیش از 0/7 می باشد که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار است. قدرت رابطه میان کیفیت ایمنی و سلامت 0/64 بوده، که نشان دهنده ی همبستگی مطلوب میان متغیرهاست. آماره t آزمون نیز 13/04بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین کیفیت ایمنی بر سلامت تاثیر مثبت دارد.

  نتیجه گیری

   مناسب سازی معابر و فضاهای شهری برای عابرین پیاده گروه های آسیب پذیر این قابلیت را ایجاد می کند تا از توانایی ها و تجربیات آنها به بهترین نحو در جهت رشد جامعه استفاده گردد و همچنین قابلیت حضور در جامعه و تحرک در این افراد بیشتر گردد و مشکلات و بیماری های روانی و جسمانی کمتری در این افراد بروز نماید.

  کلیدواژگان: شاخص های محیط زیست، ایمنی و سلامت، گروه های آسیب پذیر، مدل یابی معادلات ساختاری
 • علیرضا حیدری *، آرمان مردانی، فریده کوچک، زهرا خطیرنامنی صفحات 24-33
  زمینه و اهداف

   مطالعات نشان داده اند، استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی می تواند باعث بروز اختلالات روانی شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با سلامت روان انجام شد.

  مواد و روش ها

   یک مطالعه مقطعی در سال 1401 انجام شد. 250 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مطالعه شرکت نمودند. روش نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب بود. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست متغیرهای جمعیت شناختی و همچنین، پرسشنامه های روا و پایا شده میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و سلامت روان بودند. داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 24 و سطح معناداری 0/05 تحلیل شد. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   میانگین سنی کارکنان 6/8 ±41/07 سال و میانگین سابقه کار آنها 6/93 ±15/04 سال بود. 56/8 درصد زن و بقیه مرد بودند. بیشترین شبکه اجتماعی مورد استفاده کاربران، واتس آپ (44/8 درصد) بود. میانگین نمره استفاده از شبکه اجتماعی و سلامت روان به ترتیب 5/74 ±21/81 و 6/2 ±35/17 بود. میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نمره کل سلامت روان ارتباط معناداری داشت (P<0/001).

  نتیجه گیری

   میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در سطح پایینی گزارش شد و سلامت روان کارکنان نیازمند مداخلات جدی است. با توجه به وجود ارتباط بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با سلامت روان، استفاده منطقی و کنترل شده شبکه های اجتماعی می تواند مانع به مخاطره افتادن سلامت روان کارکنان گردد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، تلفن همراه، اینترنت، اختلالات روانی، سلامت روان
 • شادی ذاکرزاده، طیبه مرعشی *، علی رمضانخانی، مهشید نامداری صفحات 34-42
  مقدمه

  باروری یک رفتار اجتماعی شکل گرفته در بافت فرهنگی جامعه است. با توجه به کاهش نرخ جمعیت در سایه کاهش باروری در سال های اخیر وضرورت اتخاذ تصمیمات روشن در زمینه فرزندآوری در سال های آتی، شناخت آگاهی و نگرش به فرزندآوری در جوانان اهمیت بالایی دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فرزندآوری در سال 1401 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 306  نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، که روایی و پایایی آن محاسبه گردید، جمع آوری شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS ورژن 24 انجام گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه، 213 نفر زن و 93 نفر مرد شرکت داشتند. در بخش آگاهی از ماکزیمم 26نمره ، میانگین نمره کسب شده 15/57 بود. نمرات 47% نمونه ها از میانگین نمره کسب شده کمتر بود و تفاوت آماری معناداری بین نمرات آگاهی دانشکده ها، مشاهده نشد. در بخش نگرش، از ماکزیمم 235 نمره میانگین نمره دریافتی، 140/78 بوده است. تقریبا نیمی از نمونه ها نمره نگرش کمتر از میانگین کسب نموده اند. بین نمرات نگرش سه دانشکده اختلاف معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از مطالعه و نامطلوب بودن نمرات آگاهی و نگرش دانشجویان، لازم است برنامه های آموزشی در جهت افزایش آگاهی و بهبود نگرش آنان در زمینه فرزندآوری انجام شود.

  کلیدواژگان: دانشجویان، آگاهی، نگرش، فرزندآوری
 • افسانه میرزاخانی، محمدرضا مسعودی نژاد *، حسین حاتمی، سکینه رخشنده رو صفحات 43-52
  زمینه و اهداف

   هدف از این تحقیق، بررسی انواع مخازن ذخیره آب شرب، شناسایی تهدیدات موجود در مخازن آب شهری و اولویت بندی اقدامات پدافند غیرعامل جهت کاهش تهدیدات مخازن آب بود.

  مواد و روش ها

   به منظور شناسایی تهدیدها در حوزه مخازن آب شرب و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک از تلفیق روش های Delphi و FMEA و به منظور اولویت بندی مخازن از نظر معیارهای پدافند غیرعامل، از تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده گردید. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   از نظر کارشناسان تهدیدهای مهم مخازن آب شامل «آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی» هستند که می توانند سلامت آب و مصرف کنندگان را در خطر قرار دهند و همچنین «بمباران های هوایی و موشکی» و «بمب گذاری ها» که می توانند سبب تخریب سازه مخازن شود. تهدیدات جنگ روانی و جنگ نرم شامل «شایعه آلودگی آب»، «عملیات روانی و فرار پرسنل»، «خرابکاری فرایندی» و «حملات سایبری» می توانند سبب هرج و مرج در جامعه گردد. با توجه به تجمیع نظرات کارشناسان و امتیازهای داده شده به مخازن آب براساس مواجهه با تهدیدات، مخزن زمینی مدفون با امتیاز 0/386، مخزن زمینی نیمه مدفون با امتیاز 0/246، مخزن هوایی با امتیاز 0/225و مخزن زمینی نمایان با امتیاز 0/143 به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

   حتی الامکان از اجرای مخازن آب به صورت نمایان خودداری شده و مخازن به صورت مدفون یا نیمه مدفون با انجام خاکریزی و اصلاحات لازم بر سازه، اجرا و درنهایت از اصول پدافند غیرعامل در جهت افزایش ضریب ایمنی مخزن استفاده گردد. ارزیابی مخازن شهرستان ساری نشان داد که وضعیت این تاسیسات ازنظر الزامات پدافند غیرعامل به خصوص در مناطق روستایی و مخازن کوچک مطلوب نیست.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، مخزن آب، تحلیل ریسک، تحلیل سلسله مراتبی
 • سعید متصدی زرندی، سکینه رخشنده رو، زهرا معصومی* صفحات 53-61
  زمینه و اهداف

   از طریق بازیافت پسماندهای تفکیک شده، انرژی و هزینه زیادی ذخیره و آلودگی های کمتری به محیط زیست وارد خواهد شد. از این رو لازم است در خصوص تفکیک پسماند از مبدا، راهکارهای مناسبی ارایه و اجرا شود. در این پژوهش تلاش شد عوامل موثر بر قصد افراد در امر تفکیک پسماند، با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده شناسایی شود.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که روی 458 نفر از خانوارهای ساکن در منطقه 10 شهر تهران انجام شد. نمونه گیری با روش خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری گردید که در این مطالعه طراحی، روایی و پایایی آن انجام شد و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با بهره گیری از نرم افزار SPSS.16 تجزیه و تحلیل شد. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   متغیرهای هنجار انتزاعی، نگرش و کنترل رفتاری درک شده به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی قصد داشتند به نحوی که به طور متوسط به ازاء افزایش هر واحد از این متغیرها، قصد به ترتیب به میزان 0/39، 0/31 و 0/14 واحد افزایش می یافت (R2=0/46 و 0/678=R).

  نتیجه گیری

   براساس نتایج مطالعه پیشنهاد می شود که از ظرفیت معتمدین محل، مدارس و شبکه های مردمی برای ارتقا سطح هنجارهای انتزاعی استفاده شود. با در اختیار دادن امکانات تفکیک پسماند مانند سطل های مخصوص و ایجاد انگیزه های مالی نیز می توان کنترل رفتاری درک شده را افزایش داد.

  کلیدواژگان: تفکیک پسماند، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مدیریت پسماند
 • شعله مصنفی، الهه پورفخرایی * صفحات 62-72
  زمینه و اهداف

   رشد کنترل نشده علف های هرز آبی از جمله پرطاووسی سنبله ای سبب مشکلات زیست محیطی بسیاری مانند برهم زدن تعادل طبیعی اکوسیستم و آسیب جدی به گونه های گیاهی و جانوری محیط های آبی شده است. دستیابی به روش مدیریتی کارآمد، مقرون به صرفه و ایمن ازلحاظ زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این مطالعه به مرور و بررسی روش های مدیریت گیاه پرطاووسی سنبله ای در منابع آبی پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

   با استفاده از کلید واژه های Management methods and water milfoil pollution and water sources pollution, aquatic plant or aquatic weed, water milfoil or Myriopyhllum Spp، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی از قبیل Google scholar، Science direct، Scopus و PubMed در فاصله زمانی بین سال های 2000 الی 2023 صورت گرفت. درنهایت 30 مقاله مرتبط انتخاب گردید. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   روش های مدیریت و کنترل علف های هرز آبی متفاوت بوده و شامل اقدامات پیشگیرانه، کنترل بیولوژیکی، مکانیکی، شیمیایی، اکولوژیکی، مدیریت از طریق استفاده است. هریک این روش ها دارای معایب و مزایای خاص خود بوده و استفاده از آن ها به نوع علف هرز آبزی وابسته است.

  نتیجه گیری

   میزان کارآمدی هر یک از روش ها، به سطح آلودگی، شرایط خاص هر اکوسیستم، محدودیت های روش کنترلی به لحاظ اثرات منفی بر گونه ها، قوانین و مقررات ملی و منطقه ای، ملاحظات اقتصادی و نوع استفاده از منبع آبی بستگی دارد. بعلاوه استفاده از ترکیبی از روش ها به صورت متوالی بازده بالاتری در حذف و کنترل علف هرز آبی، نسبت به استفاده از یک روش به تنهایی دارد.

  کلیدواژگان: آلودگی منابع آبی، علف هرز آبی، پرطاووسی سنبله ای، مدیریت و کنترل
|
 • Zahra Fashi, Sakineh Rakhshanderou, Hossein Hatami, Atefeh Kordloo, Mohtasham Ghaffari * Pages 1-10
  Background and Aims

   Neglecting nutritional needs of elderly people creates the basis for the occurrence of many diseases. Measuring nutritional knowledge, attitudes and behavior as a needs assessment is one of the first steps in intervention planning. The present study aimed to evaluate nutritional knowledge, attitudes, and behaviors among the elderly people in Karaj, Iran.

  Materials and Methods

   This cross-sectional (descriptive–analytic) study was conducted on 393 elderlies attending in the health centers of Karaj, Iran. The sampling method was multi-stage and the tool used for data gathering was a questionnaire that has passed the validity and reliability stages, including the demographic information of people and questions related to nutritional knowledge, attitudes and behaviors of individuals. Data analysis was performed in SPSS version 16 using descriptive and inferential statistics. Ethical considerations were observed in all stages of the study.

  Results

   The elderlies showed average knowledge and had a good condition in terms of attitude and behavior. While the knowledge, attitude, and behavior (KAB) of participants were statistically associated with their education level and residence region (p < 0.001); however, age and gender were not significantly correlated with the subjects KAB (p > 0.05). Also, a significant correlation was denoted between the knowledge scores of the studied subjects and the family structure (p = 0.038).

  Conclusion

   Knowledge is not enough to make facilitate positive health changes. Educational interventions and emphasis on proper health habits should be persistent so that individuals’ attitudes and performance could visibly change and the subsequent positive impact on health would become tangible. Designing and implementation of educational programs are strongly recommended to improve and adjust the diet of the elderly.

  Keywords: Elderly, Knowledge, Attitude, Behavior, Nutrition
 • Jaleh Razmjouei, Ghazaleh Monazami Tehrani *, Fatemeh Heydari, Mehdi Raddeh Paga, Leila Pourasmeil, Pouyan Razmjouei Pages 11-23
  Background and Aims

   The purpose of this research is to design and build a comprehensive questionnaire covering all three indicators of environment, safety and health for pedestrians and vulnerable groups based on structural equation modeling (SEM).

  Materials and Methods

   Following the gathering of information to provide the basic foundations for the formulation of the necessary elements for the structures of this questionnaire, the 10th district of Shiraz was chosen as a statistical population given the existence of two neighborhoods with old and new textures. Totally, 383 pedestrians participated in the study with the approach of vulnerable groups living in this area. The formal, content, and structural validity of the questionnaire was assessed Data were analyzed through SPSS and LISREL software.  Ethical considerations were observed in all stages of the study.

  Results

   The reliability coefficient of the questionnaire (ICC coefficient) was 0.875 with Cronbach's alpha of more than 0.7, indicating its proper reliability. The power of the relationship between the quality of safety and health was 0.64, demonstrating the optimal correlation between the variables. The t -test was also 13.04 and showed the significant correlation. Therefore, the quality of safety has a positive effect on health.

  Conclusion

   The optimization of urban passages and spaces enables pedestrian, especially the vulnerable groups, to use their abilities and experiences in the best way for the development of the society. Also, they will be more active and thus less mental and physical problems and diseases will occur in these groups of people.

  Keywords: Health, Environment, safety indices, Vulnerable pedestrians, Structural equation modeling
 • Alireza Heidari *, Arman Mardani, Farideh Kouchak, Zahra Khatirnamani Pages 24-33
  Background and Aims

   Studies have shown that excessive use of social networks may cause mental disorders. This study was conducted to elucidate the relationship between the use of cell phone’s social networks and mental health.

  Materials and Methods

   A cross-sectional study was conducted in 2022, in which totally 250 staff members of Golestan University of Medical Sciences participated. Proportional random stratified sampling method was used. The data collection tool was a checklist of demographic variables. Additionally, valid and reliable questionnaires on the use of mobile cell phone’s social networks and mental health were exploited. The data was analyzed with the help of descriptive and inferential statistics in SPSS software (v.24) and statistical tests were considered significant at P<0.05. Compliance with ethical considerations was considered in all stages of the study implementation.

  Results

   The average age of employees was 41.07±6.8 years and their average work experience was 15.04±6.93 years. About 56.8% of participants were women and the rest were men. WhatsApp was the most commonly used social network by study participants (44.8 percent). The average score of using mobile social network and mental health was 21.81±5.74 and 35.17±6.20 respectively. The use of social networks revealed a statistically significant association with the total score of mental health (P < 0.001).

  Conclusion

   The amount of social networks use was reported at a low level and the mental health of employees needs serious interventions. Considering the existence of a relationship between the engagement in social networks and mental health, the controlled use of social networks can prevent employees' mental health from being compromised.

  Keywords: Social Networks, Mobile Phone, Internet, Mental Disorders, Mental Health
 • shadi zakerzadeh, Tayabbeh Marashi *, Ali Ramezankhani, Mahshid Namdari Pages 34-42
  Background and Aims

   Fertility is a social behavior formed in the cultural context of society. Considering the recent decline in the population growth rate due to the decreased fertility and the need to make clear decisions in the field of having children, it is highly important to know the views of young people towards having children. The present study was conducted in order to examine the views of students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences regarding childbearing in 2022.

  Materials and Methods

   This cross-sectional study was conducted on 306 unmarried students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences using cluster sampling method. The data was collected using a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability were calculated. Data analysis was done using SPSS (v. 24) software. Compliance with ethical considerations was considered in all stages of the study implementation.

  Results

   In this study, 213 women and 93 men participated. In the knowledge section of the maximum 26 points, the average score was 15.57. The grades of almost more than two-fifths (47%) of the samples were lower than the average grade obtained and no significant difference was observed between the knowledge scores of the studied faculties. In the attitude section, out of a maximum of 235 points, the average score received was 140.78. Almost half of the samples obtained an attitude score lower than the average. Indeed, there observed a significant difference between the attitude scores of the three faculties.

  Conclusion

   Considering the unfavorability of the knowledge and attitude scores in this study, it is necessary to carry out educational programs to increase the awareness and improve the attitude of young people in the field of childbearing.

  Keywords: Students, Knowledge, Attitude, Childbearing
 • Afsaneh Mirzakhani, MohammadReza Masoudinezhad *, Hossein Hatami, Sakineh Rakhshandehrou Pages 43-52
  Background and Aims

   This study was aimed to investigate the principles and foundations of passive defense, study the types of drinking water storage tanks, identify threats in urban water tanks and prioritize passive defense measures to reduce water tank threats.

  Materials and Methods

   In this study, in order to identify threats in the field of drinking water storage tanks and identify hazards and risk assessment, a combination of Delphi and FEMA methods was used. Moreover, AHP hierarchical analysis was adopted in order to prioritize the types of tanks from the passive defense criteria point of view. Ethical considerations were observed in all stages of the study.

  Results

   According to experts, important threats with a high destructive effect in the field of water storage resources included "chemical and biological contaminants" that can endanger the health of water and consumers. Indeed, “air and missile bombings”, "fixed suicide bombings" and "individuals and vehicles" can cause the destruction of reservoir structures and disrupt water supply operations. Moreover, threats related to psychological warfare and soft warfare, including "rumors of water pollution", "psychological operations and personnel evacuation", "process sabotage" and "cyber-attacks" could result in chaos in the society. Accordingly, based on the aggregation of experts' opinions and the points given to water reservoirs in terms of exposure to threats, buried ground reservoir with a score of 0.386, semi-buried ground reservoir with a score of 0.246, elevated reservoir with a score of 0.225 and ground reservoir with a score of 0.143 were respectively prioritized for use as urban water storage tanks.

  Conclusion

   According to the results of this study, it is suggested to avoid the implementation of visible water reservoirs, and if possible, the reservoirs should be designed and implemented as buried. If it is not economically justified, the reservoir should be semi-buried with embankment and necessary modifications to the structure. Implement and finally use passive defense measures including camouflage, deception, etc. Evaluation of reservoirs in Sari city showed that the condition of these facilities is not favorable in terms of passive defense requirements, especially in rural areas and small reservoirs.

  Keywords: Passive defense, Water reservoir, Risk analysis, Hierarchical analysis
 • Saeed Motesaddi Zarandi, Sakineh Rakhshanderou, Zahra Masoumi * Pages 53-61
  Background and Aims

   Through the recycling of separated waste, energy and cost are saved and less pollution is introduced into the environment. Therefore, appropriate solutions should be provided and implemented regarding the separation of waste from the source. In this study, an attempt was made to identify the factors affecting people's intention in waste separation using the theory of planned behavior.

  Materials and Methods

   This cross-sectional descriptive-analytical research was conducted on 458 households in District 10 of Tehran. Sampling was done with a two-stage cluster method. The data was collected using a questionnaire designed in this study, and its validity and reliability were assessed. The data were analyzed using descriptive statistics and analytical statistics with Pearson's correlation coefficient and multiple regression tests using SPSS (v. 16) software. Ethical considerations were considered throughout all stages of the study.

  Results

   Subjective norms, attitude and perceived behavioral control, respectively, showed the greatest effect on participants’ intention in such a way that, on average, for each unit increase of these variables, intention increased by 0.39, 0.31 and 0.14 respectively (R=0.678 and R2 =0.46).

  Conclusion

   It is suggested to use the capacity of local trustees, schools and popular networks to improve the level of subjective norms. By providing waste separation facilities such as special bins and creating financial incentives, perceived behavioral control can also be increased.

  Keywords: Waste segregation, Theory of planned behavior, Waste Management
 • Shole Mosanefi, Elaheh Pourfakhraei * Pages 62-72
  Background and Aims

   Increasing and uncontrolled growth of aquatic weeds including Myriopyhllum Spicatum has caused numerous environmental problems, such as disrupting the natural balance of the ecosystem and serious damage to plant and animal species in aquatic environments. Reaching an efficient, cost-effective and environmentally safe management method to control this growth is of particular importance. Therefore, in this study, management methods of Myriopyhllum Spicatum in water resources have been reviewed.

  Materials and Methods

   Using keywords “Management methods and water milfoil pollution and water sources pollution, aquatic plant or aquatic weed, water milfoil or Myriopyhllum Spicatum”, we searched in databases such as Google scholar, Science direct, Scopus and PubMed in a time period between 2000 to 2023. Finally, 30 articles were selected as the most relevant articles.

  Results

   Control and management methods of aquatic weeds are different and include preventive actions, biological, mechanical, chemical, ecological control, and management through usage. Each of these methods has its own advantages and disadvantages, so their opting depends on the type of aquatic weed.

  Conclusion

   The efficiency of each method depends on pollution level, specific conditions of each ecosystem, limitations of control method in terms of the negative effects of plant and animal species, national and regional laws and regulations, economic considerations and the type of water resource usage. In addition, utilizing a combination of methods in a sequence outperforms the use of solely just one method in removing and controlling aquatic weeds.

  Keywords: Water sources pollution, Aquatic plant, Water milfoil (Myriopyhllum Spp), Control, management