فهرست مطالب

فصلنامه یافته
سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 96، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خدیجه ابدال، مریم کاظم پور، رویا علیزاده، مرضیه درویشی* صفحات 1-11
  مقدمه

  استخوان مندیبل مانند سایر استخوان‎های بدن دارای تعدادی شاخص های آناتومیک موثر است که استفاده از نمای رادیوگرافیک این شاخص ها، می تواند در یافته های مختلف مانند دندان پزشکی قانونی موثر واقع گردد. هدف از اجرای مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سن، جنسیت و قد از طریق اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک رادیوگرافیک مندیبل درافراد20 تا 50 ساله نژاد ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی بوده که بر روی 100 نفر از افراد مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی ایلام در سال 1398 انجام شده است. اطلاعات مورد نظر از رادیوگرافی پانورامیک بیماران استخراج و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون t مستقل و با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که بین هیچکدام از متغیرهای تحت بررسی با سن ارتباط معنی داری وجود ندارد. این در حالی است که بین عرض فک پایین، ارتفاع مندیبل، زاویه گونیال، کانال مندیبولار و موقعیت فوقانی مندیبولار فورامن با جنسیت و قد ارتباط معنادار دیده شد (P<0.05). بین موقعیت خلفی و قدامی مندیبولار فورامن با قد نیز ارتباط معنی داری گزارش نشد همچنین بررسی زاویه Antegonial نیز یافته ها نشان داد این زاویه با جنسیت ارتباط معنی داری ندارد ولی با قد ارتباط معنا داری دارد(P=0.004).

  بحث و نتیجه گیری

  بین متغیرهای اسکلتال با جنسیت و قد رابطه معنی داری وجود دارد و شاید بتوان با ارزیابی های شاخص های رادیومورفومتریک، جنسیت و قد افراد را تعیین کرد.

  کلیدواژگان: آنتروپومتریک، رادیوگرافیک، مندیبل، نژاد ایرانی
 • سعید نعیمی، وحید ولی پور ده نو*، مسعود معینی صفحات 12-25
  مقدمه

   اختلال عملکردی دستگاه عصبی یکی از پیامدهای دیابت نوع دو است. احتمالا پروتیین های Aβ-40 و IGF-1 در این سازوکار نقش دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح پروتیین های Aβ-40 و IGF-1 بافت هایپوکمپ موش های دارای دیابت نوع دو بود.

  مواد و روش ها

  32 سر موش نر ویستار 10 هفته ای در گروه های کنترل، دیابت، دیابت تمرین و تمرین قرار گرفتند. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین ایجاد گردید. تمرین هوازی بر روی نوارگردان به مدت 6 هفته انجام شد. برای سنجش پروتیین ها از روش الایزا استفاده شد. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه جهت تحلیل دادها استفاده شد.

  یافته ها

  میزان Aβ-40 گروه دیابت به طور معنی داری از گروه های دیابت تمرین، تمرین و کنترل بیشتر بود (05/0>p). اختلاف گروه دیابت تمرین با گروه های کنترل و تمرین معنی دار بود (05/0>p). اما سطوح Aβ-40 بین گروه تمرین و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (604/0P=). میزان IGF-1 گروه دیابت در مقایسه با تمام گروه ها کمتر بود (001/0P=). اما گروه دیابت تمرین با گروه های کنترل و تمرین اختلاف نداشت (05/0<p). از طرفی، میزانIGF-1  در گروه تمرین فقط با گروه دیابت تفاوت معنی دار داشت (001/0P=). بین سطوح سرمی گلوکز با Aβ-40 و IGF-1 به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معناداری وجود داشت (001/0=p، 850/0=r و 001/0=p، 814/0-=r).

  بحث و نتیجه گیری

  دیابت موجب افزایش Aβ-40 و کاهش IGF-1 می شود. اما ورزش اثر دیابت بر آنها را تعدیل می کند. باتوجه به مدت زمان مناسب تمرین در مطالعه حاضر، همچنین همبستگی معنادار این دو پروتیین با سطوح گلوکز، ممکن است افزایش شدت تمرین هوازی اثر منفی دیابت روی این دو پروتیین را بیشتر تنظیم کند.

  کلیدواژگان: دیابت، تمرین هوازی، هایپوکمپ، Aβ-40، IGF-1
 • مریم احساسات وطن، بهرام باغبان کهنه روز* صفحات 26-47
  مقدمه

  پپتید شبه گلوکاگون-1 (GLP-1) یک پپتید امیدوارکننده برای درمان دیابت نوع-2 (T2DM) است. با این حال، پتانسیل استفاده درمانی از GLP-1 به دلیل نیمه عمر بسیار کوتاه آن محدود شده است. در این تحقیق، یک پروتیین همجوشی متشکل از پپتید شبه گلوکاگون-1 تغییر یافته مقاوم به پروتیاز (mGLP-1) و دارپین متصل شونده به آلبومین سرم انسانی (HSA-DARPin) که با استفاده از لینکرهای انعطاف پذیر و لینکرهای سخت مارپیچ به یکدیگر متصل شده اند برای افزایش نیمه عمر این پپتید دارویی طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  ساختارهای اولیه و ثانویه پروتیین های همجوشی طراحی  شده به روش محاسباتی با ابزارهای بیوانفورماتیکی مطالعه و ویژگی های اساسی آنها پیش بینی شد. مدل سه بعدی با استفاده از سرور TrRosetta از پروتیین های همجوشی ایجاد و داکینگ مولکولی بین پروتیین همجوشی و گیرنده های مورد نظر با استفاده از سرور ClusPro انجام شد.

  یافته ها

  بررسی ساختارهای حاصل نشان داد که لینکر 3(EAAAK) بهترین ساختار و پایداری را به پروتیین همجوشی طراحی شده می دهد، و پروتیین همجوشی می تواند ساختار اصلی مولکول های GLP-1 و دارپین را حفظ کند. نتایج داکینگ پروتیین-لیگاند تایید کننده اتصال بین پروتیین همجوشی طراحی شده با گیرنده های مورد نظر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  در تولید پروتیین های همجوشی جدید، نمایش و تایید این که هر دمین از ساختار طراحی شده باید به اندازه همولوگ طبیعی آن پایدار و به طور موثر کارآمد باشد ضروری به نظر می رسد. نتایج این مطالعه نشان داد که پروتیین همجوشی mGLP-1-(EAAAK)3-DARPin می تواند در مهندسی پایداری و افزایش نیمه عمر داروی پپتیدی GLP-1 در ترکیب با دارپین متصل شونده به آلبومین سرم انسانی بطور موثر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پپتید شبه گلوکاگون 1، پروتئین همجوشی، دارپین، دیابت نوع 2، سرم آلبومین انسانی
 • سعید دارایی، شیرین حسنوند*، فاطمه گودرزی صفحات 48-62
  مقدمه

  وضعیت ناپایدار بیماران تراکیوستومی و کمبود منابع حمایتی حین ترخیص به عنوان بزرگترین چالش بویژه برای مراقبین خانگی و غیرحرفه ای آنان مطرح می باشد. مطالعه حاضر، با هدف تبیین عوامل موثر بر مراقبت از بیمار تراکیوستومی در منزل توسط مراقبین خانگی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوا در بازه زمانی شهریور 1397 تا دی ماه 1398 با کمک مصاحبه با 9 مراقب خانگی و 1 مراقب حرفه ای در استان لرستان بدست آمد. جمع آوری داده ها با کمک مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته انجام و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل هم زمان با جمع آوری داده ها با رویکرد 5 مرحله ای گرنهایم و لاندمن (2004) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج منجر به استخراج دو درون مایه عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مراقبت، 7 طبقه و 21 زیر طبقه شد. طبقات مربوط به درون مایه (عوامل بازدارنده) چالش های مراقبت از بیمار شامل نادیده گرفته شدن نقش مراقبتی مراقبین غیررسمی توسط حوزه سلامت، چالش تعامل، فشار بالای مراقبتی، قصور عامل بی اعتمادی بود. طبقات مربوط به درون مایه (عوامل تسهیل کننده)، تجربه عامل تسهیل مراقبت در طول زمان، تشدید مراقبت با هدف پیشگیری و امید و رضایت درونی زمینه ساز مراقبت بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به چالش ها مبنی بر عدم آمادگی خانواده برای پذیرش نقش جدید، طاقت فرسا بودن مراقبت و فقدان مهارت مراقبین و در نتیجه تحمیل بار مراقبتی و بروز پیامدهای زیانبار در ابعاد مختلف، وجود نهادهای غیردولتی با هدف تداوم مراقبت از بیمار و حمایت از خانواده ضروری به نظر می رسد. با وجود سیستم های حمایتی به موازات کسب تجربه در گذر زمان فرایند گذار مراقبتی تسهیل می گردد.

  کلیدواژگان: تراکئوستومی، مراقبین خانگی، تداوم مراقبت، تحلیل محتوا
 • بهرام کمره یی، محسن ساکی جعفری، علی جعفری، منصور قادرپوری* صفحات 63-74
  مقدمه

  استفاده از جوش شیرین و نمک در تهیه نان اثرات بهداشتی مختلفی بر روی مصرف کنندگان خواهد داشت. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی و تعیین میزان جوش شیرین و درصد نمک و مقدار pH در انواع نان های تولیدی در شهرستان خرم آباد (استان لرستان) در سال 1398 بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی در سال 1398 بر روی نان های مصرفی شهرستان خرم آباد در طی 12 ماه انجام شده است. تعداد کل نمونه ها برابر 72 نمونه بود که شامل 24 نان بربری، 24 نان سنگک، 24 نان لواش بود. مقدار pH، درصد نمک و جوش شیرین نمونه های پخت شده، در هر نمونه نان و در هر فصل توسط روش استاندارد 2628 مشخص شد.

  یافته ها

  حداکثر و حداقل مقدار pH به ترتیب در نان های بربری (47/6) و سنگک (10/5) مشاهده گردید. حداکثر و حداقل درصد نمک به ترتیب در نان های بربری و سنگک و لواش مشاهده گردید. در کل نان های مورد بررسی قرار گرفته به طور متوسط حداقل و حداکثر درصد نمک به ترتیب برابر 39/0 و 67/1 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  میزان مصرف جوش شیرین در تهیه نان نسبت به دهه گذشته کاهش یافته، اما نتایج حاصل از این مطالعه و سایر مطالعات نشان می دهد استفاده از جوش شیرین بطور غیرمجاز در تهیه نان بخصوص سنگک و بربری در کشور و بویژه در خرم آباد هنوز ادامه دارد. بنابراین انجام اقدامات کنترلی و پایشی برای مدیریت این معضل بهداشتی باید بصورت منسجم و پیوسته مورد توجه قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: جوش شیرین، نمک، نان، نانوایی، خرم آباد
 • ماندانا بیگی بروجنی، آتنا صالحی مرزیجرانی، نسیم بیگی بروجنی، حسن احمدوند، مریم هرمزی* صفحات 75-84
  مقدمه

  شواهد زیادی مبنی بر اثر ضد سرطانی آنتی اکسیدان ها وجود دارد. دی هیدروکسی فنیل اتانول یک آنتی اکسیدان قوی است که دارای چندین فعالیت نظیر کنترل استرس اکسیداتیو، مهار تکثیر سلولی و القای آپوپتوز است. در این مطالعه اثر دی هیدروکسی فنیل اتانول بر میزان مالون دی آلدیید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در رده سلولی HCT-116 سرطان کولورکتال انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، رده سلولی سرطان کولورکتال انسانی HCT-116 به مدت 24 ساعت تحت تیمار با غلظت های مختلف دی هیدروکسی فنیل اتانول (100،150،200 و 50 میکرومولار) قرار گرفتند سپس میزان مالون دی آلدیید و فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیس موتاز و گلوتاتیون پراکسیداز با روش های کالریمتریک سنجیده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تیمار با 3 و 4 دی هیدروکسی فنیل اتانول منجر به کاهش معنی دار غلظت مالون دی آلدیید و نیز افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (کاتالاز، سوپراکسید دیس موتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در گروه های تیمار در مقایسه با گروه کنترل گردید (P< 0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  احتمالا دی هیدروکسی فنیل اتانول با تغییرات ایجادشده در میزان مالون دی آلدیید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان باعث کاهش استرس اکسیداتیو در رده سلولی HCT-116 می شود.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، 3 و 4 دی هیدروکسی فنیل اتانول، آنزیم، آنتی اکسیدان
 • باقر سهیلی، سید علی حسینی*، احمد همت فر صفحات 85-93
  مقدمه

  سالمندی می تواند منجر به کاهش عملکرد قلبی و افزایش استرس اکسیداتیو در قلب گردد که منجر به پیری سلولی از طریق اختلال عملکرد میتوکندریایی می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات آنتی اکسیدانی تمرین تناوبی شدید و مصرف جنستیین در بافت قلب موش های صحرایی سالمند بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی ماده 18 تا 24 ماهه نژاد اسپراگ داولی انتخاب و در پنج گروه 6 سری شامل گروه 1 HIIT، گروه 2 جنستیین، گروه 3 HIIT همراه با مصرف جنستیین، گروه 4 کنترل سالم و گروه 5 شم قرار گرفتند. در مدت 8 هفته گروه های 2 و 3 روزانه به میزان 60 mg/kg از وزن بدن جنستیین حل شده در DMSO و همچنین گره 5 روزانه 60 mg/kg از وزن بدن DMSO به صورت داخل صفاقی دریافت می کردند همچنین گروه های 1 و 3 به میزان 3 جلسه در هفته روی نوارگردان می دویدند. جهت تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون های آماری شاپیروویلک، t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

  HIIT اثر معنی داری بر افزایش GPx و MDA داشت (05/0>P)، Ge منجر به کاهش معنی دار SOD شد (05/0>P)؛ با این وجود HIIT همراه با Ge اثرات تعاملی بر بهبود SOD، GPx و MDA نداشت (05/0<P).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد سیستم اکسیدان آنتی اکسیدانی به شدت تمرین و دوز مکمل دهی جنستیین وابسته است. لذا HIIT همراه با Ge با دوز موردمطالعه در تحقیق حاضر دارای اثر تعاملی بر سیستم اکسیدان-آنتی اکسیدانی در قلب موش های صحرایی سالمند نیست.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، جنستئین، آنتی اکسیدان، قلب، سالمندی
 • صبا صفری جعفرآباد، سیف الله بهرامی کیا*، فرانک هادی، حدیث اسدالهی، شیما مستعد، فاطمه زرینی صفحات 94-106
  مقدمه

  در این تحقیق اثر حلال (آبی و هیدروالکلی) عصاره گیری بر محتوای ترکیبات فنولی، فلاونوییدی و فعالیت آنتی اکسیدانی شش گیاه دارویی مختلف شامل بلوط ایرانی، آویشن شیرازی، بابونه آلمانی، مریم نخودی، نسترن زرد و زرشک کوهی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  برای سنجش میزان فنول و فلاونویید به ترتیب از معرف های فولین سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم و برای اندازه گیری پتانسیل آنتی اکسیدانی از روش DPPH استفاده شد. میزان محتوی ترکیبات فنولی و فلاونوییدی به ترتیب به صورت میلی گرم معادل گالیک اسید و کاتچین به ازای هر گرم از وزن خشک گیاه محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 14 استفاده شد.  

  یافته ها

  با توجه به نتایج مطالعه، میزان فنول و فلاونویید در عصاره هیدروالکلی جفت بلوط، نسترن زرد، آویشن شیرازی، آرد بلوط، بابونه آلمانی و زرشک کوهی بیشتر از عصاره آبی بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(001/0< P). بیشترین میزان فنول و فلاونویید به ترتیب مربوط به عصاره هیدروالکلی جفت بلوط با مقادیر mg/g 5/2±2/310 و mg/g 0/1 ± 2/241 و کمترین مقدار مربوط به عصاره آبی بابونه آلمانی (mg/g 1/1±1/53) و عصاره آبی آرد بلوط (mg/g5/1 ± 9/23) بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی(IC50)  مربوط به عصاره هیدروالکلی جفت بلوط (µg/ml4/1±4/39) و کمترین مربوط به عصاره آبی بابونه آلمانی (µg/ml3/3±3/315) بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نوع حلال استفاده شده برای عصاره گیری گیاهان تاثیر زیادی بر جداسازی ترکیبات فنول و فلاونویید، مقدار و هم چنین فعالیت آنتی اکسیدانی آنها دارد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، حلال، عصاره گیری، فنول، فلاونوئید، مواد موثره
|
 • Khadijeh Abdal, Maryam Kazempour, Roya Alizadeh, Marzieh Darvishi* Pages 1-11
  Background

  The mandibular bone, similar to other bones in the human body, has a number of effective anatomical features that the use of radiographic images of these features can be effective in various findings, such as forensic dentistry. The present study aimed to estimate age, gender, and height by measuring the anthropometric radiographic indices of the mandible in 20-50-year-olds of Iranian race.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 100 people (50 female and 50 male) who were referred to the Orthodontics Department of Ilham Dental School in 2018. The required information was extracted and recorded from patients' panoramic radiographs. Statistical analysis was performed using descriptive statistics, t-test, and SPSS (version 22) software.

  Results

  The results of this study showed no significant difference between any of the studied variables with age (P>0.05). However, a significant difference was observed between mandibular width, mandibular height, gonial angle, mandibular canal, and the superior-inferior position of the mandibular foramen with gender and height (P<0.05). Moreover, no significant difference was found between the location of the mental foramen and the posterior and anterior position of the mandibular foramen with height (P>0.05). In addition, although no significant difference was seen between the antegonial angle and gender, the antegonial angle had a significant relationship with height (P<0.04).

  Conclusion

  There is a significant relationship between skeletal variables and gender and height, and it may be possible to determine the gender and height of individuals by evaluating radiomorphometric indices.

  Keywords: Anthropometric, Iranian race, Mandible, Radiography
 • Saeed Naimi, Vahid Valipour Dehnou*, Masoud Moeini Pages 12-25
  Background

  Functional disorder of the nervous system is one of the consequences of type 2 diabetes. Aβ-40 and IGF-1 are probably involved in this mechanism. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of aerobic training on Aβ-40 and IGF-1 proteins in the hippocampus of rats with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  A total of 32 8-week-old male Wistar rats were placed in 4 groups: control (C), diabetes (D), diabetes training (DT), and training (T). Diabetes was induced by streptozotocin injection. The training was performed for six weeks. To measure proteins, the ELISA method was used, and a one-way ANOVA test was used for data analysis.

  Results

  The amount of Aβ-40 in group D was different from that of DT, T, and C groups (P<.05). The DT group displayed a significant difference from the C and T groups (P<.05). Aβ-40 levels were not different between T and C groups (P=0.604). The amount of IGF-1 in the D group was lower compared to all groups (P=0.001). Nonetheless, the DT group had no difference from the C and T groups (P>.05). The amount of IGF-1 in the T group was different only from the D group (P=0.001). The positive (Aβ-40) and negative (IGF-1) correlations were observed with blood glucose (P=0.001, r=0.850 and P=0.001, r=-0.814).

  Conclusion

  Diabetes increases Aβ-40 and decreases IGF-1. Nevertheless, exercise moderates the effect of diabetes on them. Considering the appropriate duration of exercise and the correlation of these proteins with blood glucose, an increase in the intensity of aerobic training may further regulate the negative effect of diabetes on these two proteins.

  Keywords: Aβ-40, Aerobic Exercise, Diabetes, Hippocampus, IGF-1
 • Maryam Ehsasatvatan, Bahram Baghban Kohnehrouz* Pages 26-47
  Background

  Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is a promising peptide for the treatment of type 2 diabetes mellitus. However, the potential for therapeutic use of native GLP-1 is limited due to its extremely short half-life (a few minutes). In this research, a modified protease-resistant glucagon-like peptide-1 (mGLP-1) and a human serum albumin-binding DARPin connected by flexible and helical rigid linkers were designed to increase the half-life of this therapeutic peptide.

  Materials and Methods

  In this study, the primary and secondary structures of designed fusion proteins were computationally studied, and some of their properties were predicted. The 3D model of the fusion proteins was created using the trRosetta server, and molecular docking between the fusion proteins and their respective receptors was conducted in the ClusPro server.

  Results

  The results showed that the helical rigid linker (EAAAK)3 produced the best structure and stability for the designed fusion protein, and the fusion protein could preserve the original structure of the GLP-1 and DARPin molecules. The results of protein-ligand docking confirmed the interaction of fusion proteins with respectable receptors.

  Conclusion

  When developing new fusion proteins, displaying and validating the domains of the designed structure is essential for comparing the efficiency and functionality with its natural homolog. The results of this study demonstrated that the mGLP-1-(EAAAK)3-DARPin fusion protein could be used in stability engineering to increase the half-life of the GLP-1 peptide drug in combination with HSA-binding DARPin.

  Keywords: DARPin, Fusion protein, Glucagon-like peptide-1, Human serum albumin, Type 2 diabetes mellitus
 • Saeed Daraie, Shirin Hasanvand*, Fateme Goudarzi Pages 48-62
  Background

  The unstable condition of tracheostomy patients and the lack of support resources for patients and their families during discharge is the biggest challenge, especially for their home and non-professional caregivers. The present study aimed to identify the factors affecting the care of tracheostomy patients provided by home caregivers.

  Materials and Methods

  This qualitative research was conducted from September 2018 to December 2019 using the content analysis method and interviews with nine home caregivers and one professional caregiver in Lorestan Province, Iran. The required data were collected by holding in-depth semi-structured interviews and continued until reaching data saturation. Simultaneously, the gathered data were analyzed using the 5-step approach of Graneheim and Lundman (2004).

  Results

  The results led to the extraction of 2 themes of preventing and facilitating care factors, 7 categories, and 21 subcategories. The categories related to the theme (preventing factors) of patient care challenges included neglecting the caring role of informal caregivers by the healthcare system, interaction challenges, the high pressure of caregiving, and lack of trust. The categories related to the facilitating factors theme were the experience of the care facilitating over time, the intensification of care with the aim of prevention, and hope and inner satisfaction underlying the care.

  Conclusion

  The challenges of the family's lack of readiness to accept the new role, the exhausting nature of caregiving, and the caregivers’ lack of skills, and as a result, the imposition of a burden of caregiving, and the emergence of harmful consequences for them in various dimensions, the existence of non-governmental organizations that aim to continue to care for these patients and support their families seems necessary. With support systems and gaining experience over time, the care transition process is facilitated.

  Keywords: Burden of care, Content analysis, Continuity of care, Home caregivers, Tracheostomy
 • Bahram Kamarehie, Mohsen Saki Jafari, Ali Jafari, Mansour Ghaderpoori* Pages 63-74
  Background

  Using baking soda and salt in preparing bread has different health effects on consumers. Therefore, this study aimed to determine the amount of baking soda, the percentage of salt, and the pH value in all kinds of bread produced in Khorramabad, Lorestan, Iran, in 2019.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2019 on bread consumed in Khorramabad during 12 months. The total number of samples was equal to 72 samples, including 24 Berber bread, 24 Sangak bread, and 24 lavash bread. The pH value, percentage of salt, and baking soda of baked samples, in each bread sample and in each season, was determined by standard method 2628.

  Results

  The max and min pH values were observed in Berber (6.47) and Sangak (5.10) breads, respectively. The max and min percentage of salt was observed in Berber and Sangak breads and lavash, respectively. In all the analyzed breads, on average, the min and max salt percentages were equal to 0.39 and 1.67, respectively.

  Conclusion

  Although the amount of baking soda in the preparation of bread has decreased compared to the last decade, the results of this study and other studies show that the unauthorized use of baking soda in the preparation of bread, especially Sangak and Berber, is still continuing in the country, especially in Khorramabad. Therefore, carrying out control and monitoring measures to manage this health problem should be considered in a consistent and continuous manner.

  Keywords: Baking Soda, Salt, Bread, Bakery, Khorramabad
 • Mandana Beigi Boroujeni, Atena Salehi Marzijerani, Nasim Beigi Boroujeni, Hassan Ahmadvand, Maryam Hormozi* Pages 75-84
  Background

  There is much evidence-based research on the anti-cancerous effect of antioxidants. Dihydroxyphenylethanol is a potent antioxidant that has several activities, such as oxidant stress control, cell proliferation inhibitory activity, and apoptosis induction. The present study aimed to evaluate the effect of dihydroxyphenylethanol on antioxidant enzyme activity and malondialdehyde level in the HCT-116 cell line.

  Materials and Methods

  In this study, a human colorectal cancer cell line HCT-116 was treated with different concentrations of 3, 4-dihydroxyphenylethanol (50, 100, 150, and 200 μM) for 24 h. Then, the level of malondialdehyde and activity of enzymes of catalase, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase were measured by colorimetric methods.

  Results

  The results showed that 3,4-dihydroxyphenylethanol administration resulted in significant reduction of the malondialdehyde concentration and also significant increase of the antioxidant enzymes (e.g., catalase, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase) in the treatment groups compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  Overall, 3, 4-dihydroxyphenylethanol may result in reduction of oxidative stress on HCT-116 line through changes in concentration of the malondialdehyde and antioxidant enzymes activity.

  Keywords: Antioxidant, Colorectal cancer, Enzyme, 3, 4-Dihydroxyphenylethanol
 • Bagher Soheili, Syed Ali Hoseini*, Ahmad Hematfar Pages 85-93
  Background

  Aging can lead to a decrease in cardiac function and an increase in oxidative stress in the heart, which leads to cellular aging through mitochondrial dysfunction. The present study aimed to investigate the antioxidant effects of high-intensity interval training (HIIT) and genistein (Ge) consumption in the heart tissue of elderly rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 30 female Sprague-Dawley rats aged 18 to 24 months were selected and divided into five groups of six rats, including 1) HIIT, 2) Ge, 3) HIIT + Ge, 4) control, and 5) sham. During eight weeks, groups 2 and 3 received 60 mg of Ge dissolved in DMSO per kilogram of body weight daily, and group 5 received 60 mg of DMSO per kilogram of body weight per day intra-peritoneally. In addition, groups 1 and 3 ran on the treadmill three times per week. For statistical analysis of data, Shapiro-Wilk, independent samples t-test, one-way ANOVA, and Tukey's post-hoc test were used.

  Results

  High-intensity interval training had a significant effect on increasing GPx and MDA (P<0.05), Ge led to a significant decrease in SOD (P<0.05); however, HIIT with Ge had not interactive effects on improving SOD, GPx, and MDA (P<0.05).

  Conclusion

  It seems that the antioxidant system is dependent on the intensity of exercise and the dose of genistein. Therefore, HIIT and Ge in this study have no interactive effect on the oxidant-antioxidant system in the heart of elderly rats.

  Keywords: Aging, Antioxidants, Heart, High-intensity interval training, Genistein
 • Saba Safari, Seifollah Bahramikia*, Faranak Hadi, Hadis Asadolahi, Shima Mostaed, Fatemeh Zarini Pages 94-106
  Background

  In the present study, the solvent effect (aqueous and hydroalcoholic) of the extraction on the content of phenol, flavonoid, and the antioxidant activity of six medicinal plants, including Persian oak fruit hull (Quercus brantii), Zataria multiflora, German Matricaria chamomilla, Teucrium polium, Rosa foetida Herrm, and mountain barberry (Berberis integerrima) was investigated.

  Materials and Methods

  To measure phenol and flavonoid content, folin ciocaltio and aluminum chloride reagents were used, respectively, and to measure the antioxidant potential, the DPPH method was used. The content of phenol and flavonoid compounds was calculated as mg equivalent of gallic acid and catechin per gram of dry weight of the plant, respectively. The collected data was analyzed in SPSS software (version 14).

  Results

  According to the obtained results, the amount of phenol and flavonoid in the hydroalcoholic extract of oak fruit hull Quercus brantii, Zataria multiflora, German Matricaria chamomilla, and mountain barberry was more than the aqueous extract, and this difference was statistically significant (P<0.001). The highest content of phenol and flavonoid were related to the hydroalcoholic extract of oak by 310.2 ± 2.5 mg/g and 241.2 ± 1 mg/g, respectively, and the lowest amounts were related to the aqueous extract of Matricaria chamomilla (53.1±1.1 mg/g) and the aqueous extract of acorn (23.9±1.5 mg/g), respectively. The highest antioxidant activity (IC50) was related to oak fruit-hull hydroalcoholic extract (39.1±4.4 µg/ml), and the lowest was related to the aqueous extract of Matricaria chamomilla (315.3±3.3 µg/ml).

  Conclusion

  The findings of this study showed that the solvent used to extract plants is a significant factor in separation of phenol and flavonoid compounds as well as their antioxidant activity.

  Keywords: Antioxidant, Effective compounds, Extraction, Flavonoid, Phenol, Solvent