فهرست مطالب

مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی
پیاپی 22 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • وحید منتی*، یاسین چابکی صفحات 7-40

  تجزیه وتحلیل داده، فرصت‏های بزرگی را در حوزه حسابرسی داخلی فراهم آورده است. با ظهور ابر داده ها، وظایف حسابرسی داخلی سازمان‏ها، امکان استفاده از چنین داده‏هایی را به منظور شناسایی ریسک‏ها و شناخت کسب‏وکار دارند. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر استفاده حسابرسان داخلی از تجزیه وتحلیل داده ها، انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان داخلی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. در سال 1401 تعداد 381 نفر از حسابرسان داخلی مورد پیمایش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان داد بر اساس نظر مشارکت کنندگان در پژوهش، حضور خط گزارش اولیه حسابرس داخلی به کمیته حسابرسی، منجر به افزایش استفاده از تجزیه وتحلیل داده ها می شود. همچنین، ازنظر حسابرسان داخلی در واحدهای حسابرسی داخلی که بیشتر از تجزیه وتحلیل داده ها، استفاده می کنند؛ توانایی مدیران حسابرسی داخلی برای ایجاد روابط مثبت افزایش می یابد؛ علاوه بر این، ازنظر حسابرسان داخلی، عملکرد حسابرس داخلی در اطمینان بخشی نسبت به نظام مدیریت ریسک، استفاده از تجزیه وتحلیل داده ها را بهبود می بخشد. به علاوه عملکرد حسابرس داخلی در شناسایی یا کشف تقلب منجر به استفاده بیشتر از تجزیه وتحلیل داده ها می شود. درنهایت، حسابرسان داخلی معتقدند که عملکرد حسابرس داخلی در فعالیت‏های حسابرسی مرتبط با ریسک فناوری اطلاعات منجر به بهبود استفاده از ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها، می شود.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، تجزیه وتحلیل داده ها، مهارت های نرم‎افزاری، تشخیص تقلب، حسابرسی فناوری اطلاعات
 • عبدالرسول رحمانیان کوشککی*، رابعه کر صفحات 41-68
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست تقسیم سود با توجه به نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است. از نظر شیوه اجرا پژوهشی توصیفی- علی است، همچنین از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پس رویدادی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. در پژوهش حاضر داده های 1680 سال - شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون آماری پژوهش نشان می دهد که عملکرد پایداری شرکت، سیاست تقسیم سود را بهبود می بخشد. همچنین، حاکمیت شرکتی رابطه مثبت بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست تقسیم سود را تقویت می کند. علاوه بر این، مالکیت نهادی رابطه مثبت بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست تقسیم سود را تضعیف می نماید. حاکمیت شرکتی ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی است پس شرکت هایی با حاکمیت شرکتی بهتر مشکلات نمایندگی کمتری دارند. مالکان نهادی عمدتا گرایش به سمت بازده کوتاه مدت دارند و کمتر توجه خود را معطوف فعالیت های پایداری شرکت ها می کنند.
  کلیدواژگان: عملکرد پایداری شرکت، سیاست تقسیم سود، حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی
 • محمد رحیم پور*، سید کریم قادرزاده، سید رسول حسینی صفحات 69-92

  طبق نظریه توازون، شرکت ها با بررسی ساختار سرمایه خود در صورت انحراف از ساختار بهینه یا هدف اقداماتی را جهت دستیابی به ساختار سرمایه هدف خود انجام می دهند که این تعدیل در شرکت های مختلف دارای سرعت متفاوت است. در این پژوهش به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری در تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش از 98 شرکت طی دوره زمانی سال 1380 تا 1400 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری می تواند نقش مهمی در تسریع تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها داشته باشد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شرکت های بزرگ و سودآور به دلیل تمایل کمتر به تامین مالی بیرونی در صورت استفاده از منابع بیرونی برای تامین مالی، مدت زمان بیشتری جهت تعدیل ساختار سرمایه و دستیابی به ساختار سرمایه هدف دارند. به عبارتی دیگر این شرکت ها از سرعت تعدیل کمتری برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، اهرم مالی، محافظه کاری، سرعت تعدیل
 • یاسین فتاحی* صفحات 93-126
  نقش توانایی مدیریت بر تصمیمات و عملیات شرکت ها غیرقابل انکار است. بر این اساس، همواره نقش توانایی مدیران در شرکت ها مورد بررسی های تجربی قرار گرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر اعتبار تجاری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی و پس رویدادی است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 161 شرکت (1610 سال-شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد که توانایی مدیریت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار تجاری دارد. علاوه بر این، این نتایج در شرکت های دارای رتبه اعتباری پایین تر و در شرکت های دارای محدودیت بالاتر، قوی تر است. به این معنا که در شرکت های دارای رتبه اعتباری پایین تر و در شرکت های دارای محدودیت بالاتر، توانایی مدیریت نقش پررنگ تری در نجات شرکت ها از وضعیت های بحرانی دارد. بر اساس این یافته ها می توان گفت که اعتباردهندگان از توانایی مدیریت شرکت های مشتری یا اعتبارگیرنده استقبال می کنند و بنابراین، مایل به ارایه اعتبار به آن ها هستند.
  کلیدواژگان: اعتبار تجاری، توانایی مدیریت، رتبه اعتباری و محدودیت مالی
 • رحیم بنابی قدیم*، سید علی واعظ، محمدحسین قلمبر، علی قناد صفحات 127-161

  بر اساس تیوری منافع شخصی، اگر سهامداران نهادی در انجام وظیفه نظارتی خود کم کاری کنند، در سایه این عدم توجه، الزاما اقدامات و تصمیمات مدیریت در راستای منافع هم گروه های ذینفع نخواهد بود بلکه مدیریت با ترجیح دادن منافع شخصی از انجام فعالیت های محیطی و اجتماعی اجتناب خواهد کرد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، بااستفاده از داده های 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1400 که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، از مدل های رگرسیونی چند گانه استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد افزایش درصد سهامدار نهادی سبب افزایش ایفای دامنه مسیولیت پذیری اجتماعی و انحراف توجه سهامداران نهادی سبب کاهش دامنه مسیولیت-پذیری اجتماعی شده است. استدلال بر این است با افزایش انحراف توجه سهامداران نهادی، نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش یافته، رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت و دنباله روی از اهداف مقطعی و کوتاه مدت افزایش یافته و به سبب نبود قدرت نظارتی کافی، مدیران نگران عملکرد ضعیف محیطی و اجتماعی خود نخواهند بود که دامنه توجه مدیریت به مسیولیت های اجتماعی شرکت را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: انحراف توجه سهامدار نهادی، قدرت نظارتی، مسئولیت پذیری اجتماعی، گروه های ذینفع
 • خداکرم انصاری*، الله کرم صالحی، هوشنگ امیری صفحات 163-198

  یکی از عوامل مهم و کلیدی ارتقاء کارایی در سازمان، قدرت و اقدام آن سازمان در منتقل نمودن و به اشتراک گذاشتن دانش های شناخته شده است. موسسه های حسابرسی از این مهم و موضوع اساسی مستثنی نیستند. هدف این پژوهش بررسی روابط بین ابعاد الگوی تسهیم دانش در موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد مدیریت دانش است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه حسابداران رسمی ایران اعم از شاغل و غیرشاغل در مکا ن های جغرافیایی مختلف میباشد. با استفاده از جدول مورگان در مجموع تعداد 352 نفر از طریق نمونه گیری سهمیه ای، در دسترس و قضاوتی به عنوان حجم جامعه تعیین گردید. اطلاعات و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد شرایط علی شامل عوامل فناورانه، عوامل انگیزشی و زمینه های سازمانی بر تسهیم دانش در موسسه های حسابرسی با رویکرد مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تسهیم دانش در موسسه های حسابرسی با رویکرد مدیریت دانش، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردهایی مانند کسب و خلق دانش، انتقال و اشتراک گذاری دانش و برنامه ریزی استراتژیک تاثیر مثبت دارد و تاثیر این راهبردها بر پیامدهایی از قبیل افزایش بهره وری، پیشرفت فردی و شغلی، ثبات اقتصادی و مالی تایید گردید.

  کلیدواژگان: تسهیم، مدیریت، دانش
 • مهدی مشکی میاوقی*، سمانه شیرزاد چوبری صفحات 199-225
  وجود قراردادهای بدهی و اعمال نظارت بیشتر بازار بر شرکتهایی که دارای اهرم مالی بالاتری می باشند، در کنار وجوه صرف شده جهت بازپرداخت بدهی ها و نیز اتخاذ سیاست های پرداخت سود نقدی، موجبات کاهش نسبی تقاضا برای محافظه کاری و تعدیل رابطه بین محافظه کاری و وجوه نقد مازاد را فراهم می کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه وجوه نقد مازاد و محافظه کاری شرطی با تاکید بر نقش تعدیل کننده خالص وجوه پرداختی به سهامداران و طلبکاران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه آماری شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه، از داده های تلفیقی با مدل رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان می دهدکه وجوه نقد مازاد رابطه مستقیمی با محافظه کاری دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثرتعدیل کننده خالص وجوه پرداختی به سهامداران بر رابطه مثبت بین وجوه نقد مازاد و محافظه کاری می باشد. به بیان دیگر اثر مستقیم وجوه نقد مازاد بر محافظه کاری در شرکتهایی که خالص پرداختی بیشتری به سهامداران داشتند، در مقایسه با سایر شرکتها کمتر است. با این وجود یافته ها نشان نمی دهد که متغیر خالص وجوه پرداختی به طلبکاران بتواند اثر تعدیل کننده معنی داری بر رابطه بین وجوه نقد مازاد و محافظه کاری داشته باشد.
  کلیدواژگان: خالص وجوه پرداختی به سهامداران، خالص وجوه پرداختی به طلبکاران، محافظه کاری شرطی، وجوه نقد مازاد
 • داریوش اخترشناس*، شادی حسن زاده، کژال غلامی صفحات 227-265
  افشای عملکرد پایداری شرکتی انگیزه زیادی برای شرکت ها به منظور بهبود مزیت رقابتی پدید آورده است و به عنوان ابزاری حیاتی به منظور برآورده نمودن نیاز روزافزون ذی نفعان شرکت ها به منظور افزایش شفافیت اطلاعاتی تبدیل شده است. هدف این پژوهش، واکاوی فلسفه وجودی پایداری شرکتی با تاکید بر علل پیدایش، اهداف، مزایا، معایب و ذی نفعان پایداری شرکتی مبتنی بر رویکرد ترکیبی می باشد. تحلیل بخش کیفی پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان این حوزه و با روش تحلیل تم انجام شده است. در بخش کمی، به منظور سنجش اعتبار مفاهیم کشف شده، با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته ، نظرات 123 نفر از خبرگان دریافت و با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد مهمترین دلیل پیدایش؛ ناتوانی گزارش های مالی سنتی برای پوشش اطلاعاتی تغییرات محیط تجاری و تامین خواسته های ذی نفعان به دلیل تمرکز بر جنبه مالی و افق زمانی کوتاه مدت، مهمترین هدف؛ دستیابی و مدیریت همزمان سود و پاسخگویی به انتظارات اجتماعی و زیست محیطی، مهمترین مزیت؛ افزایش کیفیت گزارشگری مالی و مهمترین نقص؛ امکان تظاهر به اجرای پایداری شرکتی و منحرف کردن اذهان عمومی به منظور فرار از قوانین و مقررات می باشد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که جامعه و نسل های آینده از مهمترین ذی نفعان پایداری شرکتی می باشند. نتایج این پژوهش می تواند موجب بسط ادبیات نظری در حوزه پایداری شرکتی و جلب توجه نهادهای استانداردگذار و قانونگذار در ایران شود.
  کلیدواژگان: پایداری شرکتی، تحلیل تم، توسعه پایدار، عملکرد پایداری
 • محمدحسین ستایش*، رضا منفرد صفحات 267-300

  رسوایی های مالی مبتنی بر حسابداری ناشی از گزارش های مالی تقلبی بر بازارهای مالی تاثیر منفی گذاشته و باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران گردیده است. برای ایجاد و حفظ اعتماد در بازارهای مالی بایدکیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد و برای افزایش کیفیت گزارش های مالی نیز باید ریسک های گزارشگری مالی متقلبانه شناسایی شوند. بر همین اساس، این مطالعه با استفاده از دیدگاه پنج ضلعی تقلب، به بررسی اینکه آیا فشار، فرصت، توجیه، توانایی و غروربا گزارشگری مالی متقلبانه رابطه دارد یا خیر؟ انجام شده است.این مطالعه از اطلاعات 127 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران از سال 1395 تا 1400 استفاده نموده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک نشان داد که فشار ناشی از حاشیه سود ناخالص، رشد فروش و همچنین نسبت بدهی با گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج مطالعه رابطه فرصت ناشی از نظارت کارآمد (استقلال هییت مدیره) و همچنین توجیه ناشی از اظهار نظر حسابرس با گزارشگری مالی متقلبانه را تایید نمود. با این حال، توانایی و غرور فاقد هرگونه رابطه معناداری با گزارشگری مالی متقلبانه بودند.

  کلیدواژگان: گزارشگری مالی متقلبانه، نظریه پنج ضلعی تقلب، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
|
 • Vahid Mennati *, Yasin Chaboki Pages 7-40

  Data analytics has provided great opportunities in the field of internal audit. With the emergence of big data, the internal audit functions of organizations can use this data to identify risks and obtain a deep understanding of the business. Therefore, the present study has been conducted to investigate the effect of internal audit performance on the use of data analytics by internal auditors. A questionnaire was used to collect research data. The statistical population of the research is internal auditors working in companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bourse. 381 internal auditors were selected and surveyed in 2022. Excel and SPSS software were used for data analysis. The findings showed that according to the opinion of the respondents, the presence of the initial report line of the internal auditor to the audit committee leads to an increase in the use of data analytics. Also, from the point of view of internal auditors, internal audit functions which make more use of data analytics, improve the ability of the Chief Audit Executive (CAE) to build constructive& positive relationships. In addition, the use of data analytics improves the internal auditor's performance in assuring the Enterprise risk management system. In addition, the internal auditor's performance in detecting fraud leads to greater use of data analytics. Finally, the internal auditor's performance in IT risk-related audit activities lead to improved use of data analytics tools.

  Keywords: Internal Audit, data Analytics, Software Skills, fraud detection, IT Audit
 • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki *, Rabeae Kor Pages 41-68
  The purpose of the current research is to investigate the relationship between the company's sustainable performance and the dividend policy, considering the moderating role of corporate governance and institutional ownership of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The current research is an applied research in terms of its purpose. It is a descriptive-causal research in terms of execution method, and also in terms of data collection method, it is post-event type. Regression models will be used to test research hypotheses. In addition, Eviuse software was used to analyze the data. In the current research, the data of 1680 companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 1391 and 1400 were analyzed. The results of the statistical test of the research show that the sustainability performance of the company improves the profit sharing policy. Also, corporate governance strengthens the positive relationship between corporate sustainability performance and dividend policy. In addition, institutional ownership weakens the positive relationship between corporate sustainability performance and dividend policy. corporate governance is a tool to create a balance between shareholders and management and it causes the reduction of representation problems, so companies with better corporate governance have less representation problems. Institutional owners mainly tend towards short-term returns and pay less attention to the sustainability activities of companies.
  Keywords: corporate sustainability performance, Dividend Policy, Corporate Governance, institutional ownership
 • Mohammad Rahimpour *, Seyed Karim Ghaderzadeh, Said Rasoul Hosayni Pages 69-92

  According to trade off theory, firms check their capital structure in case of deviation from the optimal structure or a goal to achieve their target structure, and these adjustments has different speed in various firms. In this research, the relationship of accounting conservatism in the adjustment of capital structure of firms has been investigated. To conduct this research, 98 listed companies in Tehran Stock Exchange were used during the period of 2002 to 2022. The research results show that conservatism can play an important role in accelerating the adjustment of capital structure of firms. Also, the results of this research indicate that large and profitable firms have a longer period of time to adjust their capital structure and achieve the target capital structure if they use external sources for financing due to their less desire for external financing. In other words, the large and profitable firms have a lower adjustment speed.

  Keywords: Capital structure, leverage, Conservatism, Adjustment Speed
 • Yasin Fattahi * Pages 93-126
  The role of management ability on the decisions and operations of firms is undeniable. Based on this, the role of managers' ability in firms has always been studied empirically. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of management ability on trade credit. This research is applied in terms of purpose and correlational and retrospective in terms of method. To achieve the purpose of the research, the financial information of 161 firms (1610 firm-years) listed in the Tehran Stock Exchange (TSE) was used based on the systematic screening method and the multivariate regression method. The time period of this research is 2012 to 2021. The findings showed that management ability has a positive and significant effect on trade credit. Furthermore, these results are stronger in companies with lower credit ratings and in firms with higher constraints. In other words, in firms with a lower credit rating and in firms with higher restrictions, management ability has a stronger role in saving firms from critical situations. Based on these findings, it can be said that lenders appreciate the management ability of client or borrower firms and, therefore, are willing to provide credit to them.
  Keywords: trade credit, management ability, Credit Rating, Financial Constraint
 • Rahim Bonabi Ghadim *, Ali Vaez, MohammadHosein Ghalambor, Ali Ghannad Pages 127-161

  According to the personal interest’s theory, if institutional shareholders neglect to perform their supervisory duties, due to this lack of attention, the management actions and decisions will not necessarily be in line with the interests of other interested groups, rather, the management prefers personal interests over doing activities that will avoid environmental and social effort. Accordingly, the aim of this research is to investigate the effect of distracted institutional investors on socially responsibility of companies admitted in the Tehran Stock Exchange. The results of test the research hypotheses with the data of 123 companies in the period of 2012-2021 using multiple regression models showed that institutional shareholders have caused an increase in social responsibility and distracted institutional investors has caused a decrease in the scope of social responsibility. The argument is that with the increase in the deviation of institutional shareholders' attention, monitoring on management actions has decreased, management's opportunistic behaviors and the pursuit of short-term goals have increased, and due to the lack of sufficient supervisory power, managers are not concerned about poor environmental performance, which reduces the scope of management's attention to the company's social responsibilities.

  Keywords: Distracted Institutional Investors, Supervisory Power, social responsibility, interest groups
 • Khodakaram Ansari *, Allah Karam Salehi, Houshang Amiri Pages 163-198

  Investigating the relationships between the dimensions of the knowledge sharing pattern in auditing institutions with the knowledge management approachAbstract: One of the important and key factors to improve efficiency in the organization is the power and action of that organization in transferring and sharing knowledge. Audit institutions are not excluded from this important and basic issue. The purpose of this research is to investigate the relationships between the dimensions of the knowledge sharing pattern in audit institutions using the knowledge management approach. The descriptive-survey research method is applied and correlational. The statistical population of this research includes the Iranian Association of Certified Public Accountants, both employed and unemployed, in different geographical locations. Using Morgan's table, a total of 352 people were determined as the size of the population through quota sampling, accessible and judgmental. The desired information and data were collected through a questionnaire and hypothesis tests were analyzed using the structural equation model. The results show that causal conditions including technological factors, motivational factors and organizational contexts have a positive and significant effect on knowledge sharing in auditing institutions with a knowledge management approach. Also, sharing knowledge in auditing institutions with the approach of knowledge management, contextual factors and intervening conditions have a positive effect on strategies such as acquiring and creating knowledge, transferring and sharing knowledge and strategic planning, and the effect of these strategies on consequences such as increasing productivity, individual and job progress, economic and financial stability were confirmed.

  Keywords: Knowledge, Sharing, Management
 • Mehdi Meshki Miavaghi *, Samaneh Shirzad Choubari Pages 199-225
  The existence of debt contracts and market monitoring on companies with higher financial leverage, as well as the funds used to repay debts and pay dividends, will cause relative decrease in the demand for conservatism and adjust the relationship between conservatism and excess cash. Therefore, the main goal of the current research is to investigate the relationship between excess cash and conditional conservatism with emphasis on the moderating role of net cash returned to debtholders and equityholders. To achieve the purpose of the research, a statistical sample including 140 companies listed on the Tehran Stock Exchange (980 firm-year) during the years 2015 to 2021 has been selected. Combined data analysis and generalized least squares regression were used to test the research hypotheses.The results show that excess cash has a direct and significant relationship with conservatism. Also, the results show the moderating effect of funds paid to Equityholders on the positive relationship between excess cash and conservatism. In other words, the direct effect of excess cash on conservatism in companies that pay more cash to Equityholders is less compared to other companies. But the findings do not confirm the variable role of funds paid to debtholders on the relationship between excess cash and conservatism.
  Keywords: Conditional Conservatism, Excess Cash, Net cash returned to equityholders, Net cash returned to debtholders
 • Dariush Akhtarshenas *, Shadi Hasanzadeh, Kazhal Gholami Pages 227-265
  Disclosure of corporate sustainability performance has created a great incentive for companies to improve their competitive advantage and has become a vital tool to meet the growing needs of corporate stakeholders to increase information transparency. The purpose of this research is to analyze the existential philosophy of corporate sustainability with emphasis on the causes, goals, advantages, disadvantages and beneficiaries of corporate sustainability based on a hybrid approach. The analysis of the qualitative part of the research was done through a semi-structured interview with 20 experts in this field and with the method of theme analysis. In the quantitative part, in order to measure the validity of the discovered concepts, by using a researcher-made questionnaire and confirming its validity and reliability, the opinions of 123 experts were obtained and analyzed using statistical tests. The findings of the research show that the most important reason for its emergence is the inability of traditional financial reports to cover the changes in the business environment and satisfy the needs of the stakeholders, due to the focus on the financial aspect and short-term time horizon; Achieving and simultaneously managing profits and responding to social and environmental expectations is the most important goal; Increasing the quality of financial reporting is the most important advantage and the possibility of pretending to implement corporate sustainability and diverting public minds in order to escape from laws and regulations is the most important disadvantage of corporate sustainability.
  Keywords: corporate sustainability, Thematic Analysis, sustainable development, Sustainability Performance
 • MohammadHossein Setayesh *, Reza Monfared Pages 267-300

  Accounting-based financial scandals caused by fraudulent financial reports negatively affect the financial markets and cause loss of confidence in investors. Financial reporting quality needs to be improved in order to build and maintain trust in financial markets. To increase the quality of financial reports, fraudulent financial reporting risks should be defined. Accordingly, this study has been conducted using the pentagonal view of fraud to investigate whether pressure, opportunity, rationalization, capability and arrogance affect fraudulent financial reporting.This study used the information of 127 companies admitted to the Tehran Stock Exchange from 2015 to 2020.The results of data analysis using the logistic regression method showed that the pressure from gross profit margin, sales growth and debt ratio affect fraudulent financial reporting.Also, the results confirmed the impact of the opportunity due to efficient supervision (independence of the board of directors) as well as the rationalization due to the auditor's statement on fraudulent financial reporting.However, capability and arrogance have not been able to predict fraudulent financial reporting.

  Keywords: fraudulent financial reporting, fraud pentagon theory, Iran Stock Exchange