فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد کشاورزی - سال پانزدهم شماره 2 (تابستان 1402)

مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی
سال پانزدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه بهرام بیگی، محمدحسن فطرس*، غلامعلی حاجی، اسماعیل ترکمنی صفحات 1-12
  مقدمه و هدف

  در چند سال اخیر توسعه مالی و اثرات آن بر محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توسعه مالی با تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی، انتشار آلاینده های زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی کارآمد بهره وری را ارتقا داده و باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت شرایط رژیمی در طول دوره 1350 تا 1397 پرداخت. 

  مواد و روش

  در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، تحت شرایط رژیمی از روش مارکوف- سوییچینگ خودرگرسیون تصحیح خطای برداری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که توسعه مالی تحت شرایط دو رژیمی، انتشار دی اکسید کربن را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین معنی که در رژیم صفر تاثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در حالی که در رژیم یک، توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن  دارد. بنابراین؛ انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت تاثیر رژیم های توسعه مالی قرار دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج توسعه مالی در رژیم های مختلف اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، لذا مناسب است در شرایطی که توسعه مالی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود، توسعه مالی را تقویت کنند تا هم رشد و توسعه اقتصادی محقق شود و هم حفاظت از محیط زیست نیز اتفاق بیفتد.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، انتشار دی اکسید کربن، مارکوف- سوئیچینگ
 • فاطمه طایی سمیرمی*، صادق خلیلیان صفحات 13-28

  استفاده از فناوری های جدید سبب کاهش انتشار آلودگی می شود؛ اما، به دلیل وجود اثر بازگشتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توسعه فناوری (اثر کارایی انرژی و اثر جانشینی) بر میزان آلودگی با بررسی اثرات القایی رشد اقتصادی و آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در این مطالعه از اطلاعات سری زمانی سالانه 1360 الی 1396 و روش خودرگرسیونی برداری توضیحی استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که با افزایش قیمت انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه در ایران، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تایید قرار نمی گیرد. نتایج شبیه سازی سناریوی رشد اقتصادی بخش کشاورزی، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به طور متوسط باعث افزایش 31/0 درصدی اثر کارایی انرژی بر کاهش آلودگی و افزایش 92/18 درصدی اثر جانشینی انرژی بر افزایش آلودگی در دوره شبیه سازی گردیده است

  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، منحنی زیست محیطی کوزنتس، مدل خودرگرسیونی برداری توضیحی (ARDL)، یارانه انرژی
 • ابوذر پرهیزکاری*، غلامرضا یاوری، ابوالفضل محمودی، غلامرضا بخشی خانیکی صفحات 29-56

  در مطالعه حاضر یکپارچه سازی سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی- اقتصادی جامع کشاورزی و منابع آب در استان تهران جهت ارزیابی آثار بالقوه گرمایش جهانی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای برمیانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش برمیانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان دادکه رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (26/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (78/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود.

  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، گرمایش جهانی، الگوی هیدرواقتصادی، تولیدات زراعی، تهران
 • سید مجتبی مجاوریان*، مسعود تقی پور کندسر، حمید امیرنژاد صفحات 58-72
  مقدمه
  اعتبار الگوی TAR در متغیر سری زمانی دارای روند، بعلت وجود تورم دایمی در سطح عمومی قیمت ها با یک آستانه ثابت، خدشه دار می شود، اغلب مطالعات در ایران به این موضوع توجهی ندارند، هدف تحقیق بررسی انتقال قیمت بین بازارهای فضایی با دو نوآوری است؛ نخست، استفاده از حد آستانه متغیر (اما برون زا)، دوم، استفاده از داده های ترکیبی است که امکان آشکار سازی ناهمگنی الگوهای انتقال قیمت بین بازارهای مختلف را نشان می دهد.
  مواد و روش ها
  داده ها شامل قیمت ماهانه خرده فروشی مرغ در تهران، اصفهان، مازندران و گلستان طی سالهای 1382 تا 1397 می باشد. برای نشان دادن رابطه بین قیمتها در بازارهای مختلف از مدل خود رگرسیونی آستانه ایی استفاده شد. در این الگو آستانه ثابت نبوده و تابعی از هزینه حمل در هر دوره می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد انتقال قیمت گوشت مرغ بین چهار بازار نامتقارن و در حالتی که اختلاف قیمت بیش از هزینه حمل است باشد  انتقال قیمت به سرعت اتفاق افتاده  و ناپایدار است. در حالت دیگر هنگامیکه اختلاف قیمت کمتر از هزینه حمل باشد  انتقال قیمت پایدار است  آزمون هاسمن نشان داد که انتقال قیمت دارای جزء تصادفی اما بر پارامترها موثر نیست و تغییر رژیم مبتنی بر هزینه حمل می باشد.
  نتیجه گیری
  سیاستهای دولت در بازار گوشت مرغ باعث انتقال کندتر قیمت بین آنها شده است. همچنین با استفاده از الگوهای آستانه ایی که نقطه آستانه ثابت نباشد به تبیین بهتر بازار کمک می می کند
  کلیدواژگان: پیوستگی بازار، بازار فضایی، داده های ترکیبی، رگرسیون آستانه ای، گوشت مرغ
 • مهدی حسین پور نادری*، فاطمه علیجانی، افسانه نیکوکار صفحات 73-86
  مقدمه و هدف
  با توجه به تحریم های اقتصادی و تاکید سیاستگذاران کشور بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد بخش کشاورزی اهمیت دارد. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است. با وجود اجماع نسبی اقتصاددانان روی تاثیر مثبت تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی، برخی از آن ها بر تفاوت تاثیر اعتبارات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی و اشتغال اعتقاد دارند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با در نظر گرفتن نقش مالکیت بانک ها است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از داده های فصل چهارم سال 1388 تا فصل اول سال  1397 و روش MIDAS-GARDL استفاده می شود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  پیشنهاد می گردد بانک های دولتی سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی داشته باشند.
  کلیدواژگان: تسهیلات بانکی، مالکیت بانک ها، رشد بخش کشاورزی، MIDAS-GARDL
 • امیرعلی فرهنگ*، رفیع حسنی مقدم، آنیتا ابونوری، علی محمدپور صفحات 87-103
  مقدمه و هدف
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده بخش کشاورزی، سیاست پولی، GMM
 • علی غلامی کالوس، آیت اله کرمی*، مهدی نوری پور صفحات 104-118
  مقدمه و هدف
  خشکسالی از مهم ترین مخاطرات اقلیمی است که دارای اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. این پدیده تهدید بزرگی برای کشاورزی و توسعه به شمار می رود. خشکسالی هر ساله در بخش هایی از ایران رخ داده و خسارت های زیادی به همراه دارد، در اثر خشکسالی های اخیر، طبق برآورد صورت گرفته، در شهرستان بویراحمد، سطح زیر کشت گندم آبی 1399 نسبت به سال 1382 حدود 26 درصد کاهش یافته است. بنابراین پرداختن به مسیله ی خشکسالی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  هدف از انجام این پژوهش شناخت اثرات خشکسالی کشاورزی در مناطق روستایی بخش کبگیان شهرستان بویراحمد می باشد. حجم نمونه براساس جدول بارتلت180 نفر انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و نرم افزار SPSS و به روش تحلیل عاملی انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان می دهد عامل های تاب آوری اقتصادی، تاب آوری اجتماعی و زیرساختی- مدیریتی به ترتیب به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل های اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی شناسایی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  احداث سدهای کوچک و سیل بندها به عنوان اصلی ترین فاکتور عامل زیرساختی از نظر کشاورزان منطقه مورد مطالعه برای کاهش پیامدهای خشکسالی می باشد.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، داده های پانل
 • رضا رستگاری*، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی صفحات 119-136
  مقدمه و هدف
  کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل موثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوییست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.  
  یافته ها
  نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تاثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تاثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.
  بحث و نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
  کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل تولید، ظرفیت صادراتی، شاخص تورنکوئیست، مدل جاذبه، اتحادیه اروپا
|
 • Fatemeh Bahrambeigi, Mohammad Hasan Fotros *, Gholamali Haji, Esmael Torkamani Pages 1-12
  Introduction

  In recent years, financial development and its effects on the environment have received increasing attention. Indeed, financial development directly affects economic growth and energy consumption, so that affects the release of environmental pollutants. On the other hand, developed financial markets and an efficient banking system improve productivity and reduce environmental pollutants. Therefore, the present paper investigates the impact of financial development on carbon dioxide emissions in Iran under regime conditions during the period 1971-2018.

  Material and Methods

  In the present study, in order to investigate the effect of financial development on carbon dioxide emissions in Iran, the Markov-switching vector error correction method was used under regimes conditions.

  Finding

  The results showed that financial development under two regime conditions affects carbon dioxide emissions. This means that in the zero regime has a positive and significant effect on carbon dioxide emissions. While in regime one, financial development has a negative and significant impact on carbon dioxide emissions. Thus; Carbon dioxide emissions in Iran are affected by financial development regimes.

  Conclusion

  According to the results of financial development in different regimes have different effects on carbon dioxide emissions, so it is appropriate in situations where financial development reduces carbon dioxide emissions, strengthen financial development to achieve both economic growth and development and Environmental protection also happens.

  Keywords: financial development, CO2 Emission, Markov-Switching
 • Fatemeh Taei *, Sadegh Khalilian Pages 13-28

  The use of new technologies reduces the spread of pollution; However, due to the rebound effect (RE), it needs further investigation. The purpose of this study is to investigate the effect of technology advance (energy efficiency and change of energy type) on pollution by calculating the effect of economic growth and testing the Environmental Kuznets Curve (EKC) using the annual time series information of Iran's agricultural sector from 1981 to 2017 using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach. The research findings indicate that with the increase in energy prices due to the implementation of the targeted subsidy law in Iran, the Kuznets environmental hypothesis is not confirmed. The simulation results of the economic growth scenario of the agricultural sector showed that each percentage increase of this variable increased the effect of energy efficiency on pollution reduction by 0.31% on average and the effect of energy substitution on the increase of pollution increased by 18.92% during the simulation period.

  Keywords: Agriculture, Environmental Kuznets Curve, autoregressive distributed lag (ARDL) approach, energy subsidies
 • Abozar Parhizkari *, Gholamreza Yavari, Abolfazl Mahmoodi, Gholamreza Bakhshi Khaniki Pages 29-56

  in the present study, the integration of comprehensive Hydrological -economic modeling system of agriculture and water resources in Tehran province was investigated, in order to assess the potential effects of global warming. To achieve this goal, first using General Circulation Models (GCM) the effects of greenhouse gases on the average climatic variables of temperature and precipitation under the emission scenarios A1B, A2 and B1 were investigated. This was done with the help of GCM/RCM data system and LARS-WG microscale model. Then, using econometric approach and regression analysis, the effects of climatic variables of temperature and precipitation on the average yield of selected products were evaluated. A Positive Mathematical Programming (PMP) model was used to investigate changes in products yields on cropping patterns. The results showed that the behavior of climatic variables of temperature and precipitation during the future periods in the study basins of Tehran province compared to the base period will increase (0/26 to 3/75 °c) and decrease (0/78 to 41/1 mm) respectively.

  Keywords: Agricultural Development, Global Warming, Hydroeconomic Model, Agricultural Production, Tehran
 • Seyed Mojtaba Mojaverian *, Masoud Taghipou Kandsar, Hamid Amirnejad Pages 58-72
  Introduction
  The validity of the TAR model with a fixed threshold in a time series variable wich has a trend, is misleading due to the existence of permanent inflation in the general level of prices. Most studies in Iran do not pay attention to this issue. in this paper we apply two innovations; First, the use of a variable (but exogenous) threshold point, second, the use of pannel data that shows the possibility of revealing the heterogeneity of price transfer patterns between different markets.
  Materials and methods
  The data includes the monthly retail price of chicken in Tehran, Isfahan, Mazandaran and Golestan during the years 2003 to 2018. A threshold autoregression model was used to show the relationship between prices in different markets. In this model, the threshold is not fixed and is a function of the transportation cost in each period and each two markets.
  Findings
  The results showed that the price transmission of chicken meat between the four markets is asymmetric and in the case where the price gap is more than the cost of transportation, the price transmission is fast and unstable. In another case, when the price difference is less than the transportation cost, the price transmission is stable. Hausman test showed that the price transmission has a random component, but it does not affect the parameters and the regime change is based on the transportation cost.
  Conclusion
  Government policies in the chicken meat market have caused a slower price transfer between them. It also helps to explain the market better by using threshold patterns that do not have a fixed threshold point.
  Keywords: Chicken Meat, price transmission, panel data, Space Market, Threshold Regression
 • Mehdi Hosseinpoor Naderi *, Fateme Alijani, Afsane Nikoukar Pages 73-86
  Introduction
  Given to economic sanctions as well as the emphasis of policy makers on the resistance economy and national production, it is important to identify the factors affecting the agricultural growth. One of these factors is banking credit. Despite the relative consensus of economists on the positive impact of banking credit on macroeconomic variables, some of them believe in the difference between the impact of public and private bank lending on economic growth and employment.  Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of banking credit on Iranian agricultural growth sector by considering the role of bank ownership
  Materials and Methods
  In this study, the data for the fourth quarter of 1388 (2009) to the first quarter of 1397 (2018) and the MIDAS-GARDL method were used
  Findings
  The results showed that the credit granted by state-owned banks have a greater impact on the growth of the agricultural sector compared to the credit of private banks
  Conclusion
   It is suggested that state-owned banks have a greater share in the payment of banking facilities to the agricultural sector.
  Keywords: Banking Credit, Growth model, Mixed Frequency Data, Private Banks, Privatization
 • Amirali Farhang *, Rafi Hasanimoghadam, Anita Abounoori, Ali Mohammadpour Pages 87-103
  Introduction
  The aim of this research is to investigate the effect of monetary policy on the value added of the agricultural sector and its subsectors (crop, livestock, fisheries and forestry).
  Materials and Methods
  To investigate the research of the variables; Liquidity, value added, and investment as annual data from 1991-2019, and the GMM econometric method was used.
  Findings
  The results of the research show that liquidity in the entire agricultural sector has increased the value added by 3.06 units, While liquidity in the crop, livestock, fisheries and forestry sub-sectors has increased by 0.017, 2.76, 2.18 and 1.05 units, respectively
  Conclusion
  According to the research results, monetary policies are effective in the efficiency of the agricultural sector, and based on the obtained results, it is suggested to direct the available liquidity towards investment in the productive sub-sectors of agriculture.
  Keywords: value added of agricultural sector, Monetary Policy, GMM
 • Ali Gholami Kalus, Aiatollah Karami *, Mehdi Nooripoor Pages 104-118
  Introduction
  Drought is one of the most important climate hazards that has social, economic and environmental effects. This phenomenon is a great threat to agriculture and development. Droughts occur every year in some parts of Iran and cause a lot of damage. As a result of the recent droughts, according to estimates, in Boyer Ahmad county, the area under water wheat cultivation in 2019 compared to 2012 has decreased by about 26%. Therefore, addressing the issue of drought seems inevitable.
  Materials and Methods
  The purpose of this research is to know the effects of agricultural drought in the rural areas of Kabgian district of Boyer Ahmad county. The sample size was selected based on Bartlett's table of 180 people and data analysis was done by content analysis method and SPSS software and by factor analysis method.
  Findings
  The results show that the factors of economic resilience, social resilience and infrastructural-management were identified as the most important and main factors of the economic, social and environmental effects of drought, respectively.
  Conclusion
  The construction of small dams and floodgate is the main infrastructure factor in the opinion of the farmers of the study area to reduce the consequences of drought.
  Keywords: Drought, Economic effect, Social effect, Environmental effect
 • Reza Rastegari *, Hamidreza Mirzaei Khalil Abadi Pages 119-136
  Introduction
  The agricultural sector is one of the most important axes of economic development in many countries of the world. Therefore, it seems necessary to pay attention to the power and potential export capacities of this sector and the factors affecting the increase of these capacities in international trade in light of the Total productivity of production factors. The present study was conducted to investigate the effect of the total productivity of production factors on the bilateral export capacity of Iran's agricultural sector and the European Union member countries.
  Materials and Methods
  In this study the total productivity of agricultural production factors is calculated through the Tornqvist index and from the gravity model to study the effect of variable of agricultural TFP of Iran and the European Union, and other influencing variables during the period of 1980-2015 have been used. The statistical data are related to Iran and 24 EU members state and the panel data method using the fixed effects model has been used to estimate the model.
  Findings
  The results of the fixed effect model for the export capacity of Iran's agricultural sector showed that the total productivity of production factors in Iran and the total productivity of production factors in importing countries (EU) have a positive and significant effect on export capacity of Iran's agricultural sector. The results also indicate a positive and significant effect of total productivity of production factors of agricultural sector in the member countries of this union and the insignificant effect of the total factor productivity of Iran's agricultural sector on the export capacity of the European Union.
  Conclusion
  To achieve more reliable results, we suggest implementing executive strategies to achieve higher productivity growth by managers such as more investment, better and more comprehensive training for manufacturers, the use of modern technology, and specialization of workers in priority to be placed in future studies.
  Keywords: Total Factor Productivity, Export Capacity, Turn Quist index, Gravity Model, European Union