فهرست مطالب

نشریه مدیریت ورزشی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • یاسر خالپور علمداردهی، وحید شجاعی*، محمد حامی صفحات 1-26
  مقدمه

  این پژوهش با هدف شناسایی، دسته بندی و طراحی مدل توسعه گردشگری قهرمان پرور در فدراسیون کشتی ج.ا.ا با تاکید بر ارزیابی کیفی و کمی مدل توسعه گردشگری قهرمان پرور انجام گرفت.

  روش پژوهش:

   نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی و مربیان نخبه کشتی برابر با 15 نفر بود و در بخش کمی شامل تمامی مربیان کشتی با درجه ممتاز ملی فدراسیون کشتی ج.ا.ا بود که طبق فرمول نمونه گیری کوکران 384 نفر به صورت تصادفی ساده از سراسر کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر پایه مصاحبه بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار MAXQDA و Smart pls3 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه گردشگری ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد شش گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علی (5 مقوله)، مقوله اصلی و محوری: کسب وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (9 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی به مدیران فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد می شود که با پیاده سازی برنامه های عملیاتی مناسب، برای اجرای راهبردهای منتج از این پژوهش، سعی در افزایش هرچه بهتر و بیشتر پیامدهای مذکور و نیز اصلاح برخی فرایندهای بازدارنده پیامدهای حاصله کنند.

  کلیدواژگان: کشتی، گردشگری ورزشی، ورزش قهرمانی
 • ایمان شیرزاد*، هیوا بهرام فرد، قدرت الله باقری صفحات 27-41
  مقدمه

  هدف از این تحقیق ارایه مدلی کاربردی به منظور ارتقای اخلاق ورزشی و تدوین کدهای اخلاقی به عنوان راهنمای رفتاری مربیان ورزش است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته و نحوه جمع آوری داده ها میدانی است. برای تدوین کدهای اخلاقی برای مربیان ورزش، مصاحبه ای بین 13 نفر (نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی) از مربیان تیم های ورزشی لیگ برتر، یک و دوی فوتبال (به ویژه مربیان اخلاق مدار) انجام، سپس پرسشنامه مستخرج از مصاحبه کیفی در اختیار 30 تن از مربیان فوتبال قرار گرفت. در نهایت برای تعیین تناسب مدل پیشنهادی، پرسشنامه 23 گویه ای محقق ساخته در اختیار تعدادی از صاحب نظران حوزه اخلاق ورزشی ویژه مربیان قرار گرفت و مدل نهایی ارایه شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که شش عامل یا کد اخلاقی اصلی برای اخلاق ورزشی مربیان وجود دارد که به ترتیب بار عاملی شامل عوامل مرتبط با توجه و تمرکز با بار عاملی 86/0 دارای بالاترین اولویت، عوامل مرتبط با عدالت و رفتار منصفانه با بار عاملی 84/0، عوامل مرتبط با امانتداری با بار عاملی 83/0، عوامل مرتبط با مراقبت و مسیولیت پذیری و جوانمردی با بار عاملی 70/0، عوامل مرتبط با صلاحیت فنی با بار عاملی 62/0 و عوامل مرتبط با اعتقادات و ارزش ها با بار عاملی 54/0 با اولویت ششم است.

  نتیجه گیری

  در نهایت پیشنهاد می شود که با در نظر گرفتن عوامل استخراج شده به عنوان الگویی کاربردی، منشوری برای کدهای اخلاقی مربیان ورزش تدوین و به عنوان ضابطه قانونی معرفی شود.

  کلیدواژگان: اخلاق مربیان، اخلاق ورزشی، جوانمردی، رفتار منصفانه، کدهای اخلاقی
 • فروغ نقوی، فرشاد تجاری*، علی زارعی صفحات 43-58
  مقدمه

  امروزه بیشتر ورزشکاران در جوامع با برند شخصی خود تداعی می شوند که نتیجه رشد محبوبیت از طریق ورزش است.

  روش پژوهش:

   هدف تحقیق حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس اندازه گیری تصویر برند ورزشکاران در ایران است. 302 دانشجوی رشته علوم ورزشی، داوطلبانه به مقیاس محقق ساخته که بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران عامل باشگاه ها، ورزشکاران حرفه ای، هواداران و دانشجویان رشته علوم ورزشی طراحی شده است، پاسخ دادند.

  یافته ها

  یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقیاس تصویر برند ورزشکار دارای 49 عامل آشکار و 12 عامل پنهان سطح دوم و 4 عامل پنهان سطح سوم است. تصویر فردی برند ورزشکار شامل جذابیت ظاهری (4 گویه) و زندگی فردی (5 گویه)، تصویر اجتماعی برند ورزشکار شامل اسطوره (4 گویه)، جذابیت اجتماعی (5 گویه)، ارتباطات ورزشکار (3 گویه) و مسیولیت اجتماعی (7 گویه)، تصویر فرهنگی برند ورزشکار شامل آداب و رسوم (3 گویه) و مذهب (3 گویه) و تصویر ورزشی برند ورزشکار شامل تناسب بدنی (3 گویه)، موفقیت های ورزشی (3گویه)، تخصص ورزشکار (5 گویه) و سبک مسابقه (6 گویه) است. یافته های آزمون آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس را بین 74/0 تا 91/0 نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مدل مفهومی پیشنهادی دارای برازش است و تصویر برند ورزشکار در ایران می تواند دارای زیر مقیاس های  فرهنگی، اجتماعی، فردی و ورزشی باشد و این یافته با نتایج تحقیقات قبلی همخوانی دارد.نتایج نشان از پردازش خوب مدل تصویر برند ورزشکار است. جنبه های فرهنگی، اجتماعی ، فردی و ورزشی، تصویر مطلوبی از برند ورزشکار ایرانی ایجاد می نمایند.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، تصویر برند، ورزشکار ایرانی
 • فروغ فلاح آشنا آباد، عباس نظریان مادوانی*، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 59-76
  مقدمه

  هدف تحقیق حاضر شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مولفه های تاثیرگذار بر اکوسیستم شغلی بانوان در سازمان های ورزشی ایران بود.

  روش پژوهش:

   این تحقیق با ماهیت اکتشافی و روش کیفی با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد کلاسیک نظریه داده بنیاد که توسط گلیزر ارایه شده، استفاده شد. از روش نمونه گیری نظری- هدفمند و تکنیک نمونه گیری افراد شاخص و گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. در مجموع 11 مصاحبه با خبرگان و متخصصان دارای پژوهش در حوزه زنان و نیز مدیران زن دارای مناصب مدیریتی انجام گرفت و پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد موانع ارتقای شغلی بانوان در سازمان های ورزشی ایران یک مدل زنجیره وار از اثرگذاری تعاملی چهار مقوله فرهنگ جامع شغلی، فشار اجتماعی، کنش ها و تعاملات فردی و سازمانی و اکوسیستم جنسیت زدگی هستند که هریک به اجزا و موانع کوچک تر تقسیم شده اند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود در راستای تسهیل ارتقای زنان به مناصب مدیریتی ورزش، متناسب با اسناد بالادستی و سیاستگذاری های اشتغال زنان، سیاستگذاران ورزش مسیر پیشرفت زنان به سطوح مدیریتی را در قالب یک مجموعه عوامل و فرایندمحور در نظر بگیرند و در راه حذف موانع و تقویت نقاط قوت زنان برنامه ریزی کنند.

  کلیدواژگان: ارتقای شغلی، فرهنگ، فشار اجتماعی، کنش و تعامل، نگاه جنسیتی
 • حمیدرضا میرصفیان*، اسماعیل امیری، احمدعلی آصفی صفحات 77-93
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی اثر آموزش مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و همچنین آزمون پیگیری بود که با گروه کنترل انجام گرفت. 33 نفر از مربیان کشتی استان اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از پروتکل آموزش مهارت های تعاملی ارایه شده در پژوهش میرصفیان و همکاران (1399) طراحی شد. از پرسشنامه های رفتارهای خودمدیریتی مانز (1986) و مدیریت تعارض رابینز (2003) برای آزمون اثربخشی پروتکل آموزشی این پژوهش استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی به صورت معناداری بر ارتقای رفتارهای خودمدیریتی، مدیریت تعارض و مولفه های آنها در مربیان کشتی اثرگذار بوده که این تاثیرات پس از گذشت 12 هفته از پایان مداخلات آمورشی ماندگار بوده است.

  نتیجه گیری

  به مسیولان فدراسیون کشتی و زیرمجموعه های آن در استان اصفهان پیشنهاد می شود تا از پروتکل آموزشی ارایه شده در این پژوهش به منظور ارتقای متغیرهای اثرگذار شغلی گزارش شده برای این گروه از مربیان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، تعارضات شغلی، تعاملات بین فردی، مدیریت فردی، هیجانات فردی
 • محمد مرادی، حمیدرضا گوهررستمی*، رحیم رمضانی نژاد صفحات 95-113
  مقدمه

  هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال است. 

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش خبرگان و نخبگان حوزه فوتبال بودند که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. برای بومی سازی ذی نفعان شناسایی شده از روش دلفی ساعتی و برای اولویت بندی ذی نفعان کلیدی از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که به ترتیب سازمان لیگ با میانگین وزن (167/0)، حامیان مالی با میانگین وزن (153/0)، باشگاه ها با میانگین وزن (146/0)، مدارس فوتبال با میانگین وزن (100/0)، مربیان با میانگین وزن (092/0)، طرفداران با میانگین وزن (081/0)، کنفدراسیون فوتبال آسیا با میانگین وزن (050/0)، فیفا با میانگین وزن (047/0) و بازیکنان با میانگین وزن (046/0) به عنوان ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال در اولویت های یک تا نه قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت و نقش هریک از ذی نفعان کلیدی در اجرا و پیشبرد برنامه های فدراسیون، سیاستگذاری و برنامه ریزی فدراسیون می بایست با تاکید و توجه به این ذی نفعان کلیدی باشد. فدراسیون با استفاده از راهبرد های مناسب باید در جهت رضایت این ذی نفعان کلیدی گام های اساسی بردارد و در نهایت از طریق ذی نفع مداری و رضایت ذی نفعان، عملکرد سازمانی و اثربخشی خود را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: باشگاه های فوتبال، حامیان مالی، راهبرد
 • سیده فاطمه بدیعی نامقی، زین العابدین فلاح*، طاهر بهلکه، اسرا عسگری صفحات 115-132
  مقدمه

  هدف از این تحقیق طراحی مدل پارادایمی چالش های تورهای گردشگری ورزشی و ارایه راهکارهای پیشنهادی با رویکرد داده بنیاد بود.

  روش پژوهش:

   این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز (ساختارنیافته) با 13 نفر از استادان مدیریت ورزشی، مدیران و متخصصان تورهای گردشگری داخلی و خارجی است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص بررسی و تایید شد. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند نتایج 6/68 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.

  یافته ها

  مولفه های شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها، پیامدها و پدیده اصلی در مدل شناسایی شدند. یافته های این تحقیق شامل یک مدل جامع است که به عنوان چالش های اصلی تورهای گردشگری ورزشی تعیین شده اند.

  نتیجه گیری

  اتخاذ راهبردهایی در زمینه کاهش این چالش ها به عنوان چارچوبی برای توسعه گردشگری ورزشی و بهبود وضعیت تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی بسیار تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: تورهای گردشگری، توسعه گردشگری، رویداد ورزشی، مشکلات
 • فرناز فروتن، اسماعیل شریفیان*، کوروش قهرمان تبریزی، محسن منوچهری نژاد صفحات 133-148
  مقدمه

  هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی ساختاری تفسیری توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر سواد دیجیتالی در ادارات کل ورزش و جوانان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بود

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاهی آگاه به مقوله فناوری اطلاعات، پژوهشگران حوزه رسانه و فناوری در رشته مدیریت ورزشی و مدیران اداره کل ورزش و جوانان منتخب کشور با تحصیلات مرتبط در رشته های مدیریت بودند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی (12 نفر) برای شناسایی چارچوب مدل سواد دیجیتالی موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان انتخاب شدهند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عوامل درک نیاز به اطلاعات، یادگیری نحوه استفاده از اطلاعات و یافتن اطلاعات دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کم هستند، عوامل دسته بندی اطلاعات، به کارگیری اطلاعات و ارزیابی اطلاعات دارای قدرت نفوذ کم و وابستگی زیادند.

  نتیجه گیری

  بنابراین چارچوب پیشنهادی سواد دیجیتالی موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان، راهنمای مناسبی برای افزایش توانمندسازی کارکنان است.

  کلیدواژگان: به کارگیری اطلاعات، جستجوی اطلاعات، مدل، مدیریت اطلاعات، یافتن اطلاعات
 • حسین علی سلطانی، کامبیز حیدرزاده*، روح الله زابلی، سیاوش احمدی چهره برق صفحات 149-167
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر راهبرد های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه های ورزشی است.

  روش پژوهش: 

  روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوردی اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران استفاده کننده از خدمات ورزشی باشگاه های سرپوشیده شهر تهران بود که به صورت منظم در فعالیت های ورزشی این فضاها حضور داشتند؛ تعداد دقیق این افراد نامشخص بود. با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه آماری و همچنین پراکندگی بالای جامعه آماری در مناطق شهری شهر تهران، 450 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن به تایید رسید. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS، روابط موجود در مدل پژوهش به تایید رسید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بخشش از طرف مشتری واسطه رابطه بین راهبرد های بهبود خدمات و پیامدهای مطلوب است و این نشان می دهد که بخشش در تمام مدل های بهبود خدمات دارای نقش حیاتی است.

  نتیجه گیری

  درحالی که بهبود خدمت ضعیف به درآمدهای ازدست رفته مهمی منجر می شود، راهبرد های بهبود صحیح مواردی هستند که به بخشش از جانب مشتری می انجامد.

  کلیدواژگان: باشگاه، بخشش مشتری، بهبود خدمات، رفتار، مدل
 • مهدیس پرواز، حسین عیدی* صفحات 167-181
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون بود.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش کیفی و بر اساس رویکرد تحلیل مضمون بود. خبرگان و صاحبان استارت آپ ها و کسب وکارهای ورزشی به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 13 نفر به عمل آمد. مصاحبه با خبرگان و استادان بیانگر روا بودن ابزار پژوهش (مصاحبه) بود. برای سنجش پایایی نیز از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. داده های حاصل از این مطالعه با نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد.

  یافته ها

  نتیجه تحلیل داده ها شش مضمون فرعی (مالی و اعتباری، قانونی و حقوقی، کسب وکار و بازاریابی، سازمانی و اداری، سخت افزاری و نرم افزاری و عدم آموزش مناسب) در قالب سه مضمون اصلی (عدم حمایت مالی از کسب وکارها، وجود قوانین و مقررات سخت و عدم وجود نیروی انسانی) در رابطه با چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی بود که در قالب یک مدل ارایه شدند.

  نتیجه گیری

  بنابراین ذی نفعان و فعالان حوزه کسب وکارهای ورزشی می توانند ضمن شناخت چالش ها و مشکلات شکل گیری استارت آپ های ورزشی، زمینه توسعه این پدیده نوظهور در حوزه ورزش را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: استارت آپ ها، تحلیل مضمون، کارآفرینی، نرم افزار Nvivo، ورزش
 • مصطفی تیموریان، رحیم خسرومنش* صفحات 183-201
  مقدمه

  اعتیاد به ورزش پدیده مهمی است که به تازگی در بین دختران و زنان ایرانی شیوع پیدا کرده است. از همین رو هدف تحقیق حاضر مطالعه کیفی اعتیاد به ورزش در بین زنان ایرانی با توجه به جنبه های مدیریتی، زیستی و روانی بود.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق نظریه پردازی داده‎ بنیاد، رویکرد نظام مند بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. روش تحلیل داده ها، «پرسش» و «مقایسه» مستمر بود. پس از انجام 159 مصاحبه نیمه ساختاریافته در طول یک سال و بررسی متون ‎تخصصی مختلف، اشباع نظری حاصل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان ‎داد چهار مقوله اصلی در رابطه با اعتیاد به ورزش زنانی ایرانی وجود دارد که عبارت اند از: 1. سوق دهنده های اولیه، 2. انگیزه های شخصی، 3. فعالیت بدنی و 4. فواید فعالیت بدنی. یافته ها نشان داد سه سطح از انگیزه های شخصی وجود دارند. سوق دهنده های اولیه محرک انگیزه های اولیه هستند و انگیزه های شخصی زنی که به طور مستمر فعالیت بدنی دارد و فواید زیستی، روانی و اجتماعی را شخصا تجربه می‎کند، به مرور زمان تعدیل و درونی‎تر می شود و در نهایت به سطح سوم می رسد.

  نتیجه گیری

  اگرچه برخی روان شناسان نسبت به اعتیاد به ورزش دیدگاهی منفی دارند، با توجه به فواید زیستی، روانی و اجتماعی فعالیت بدنی زنان ایرانی، مدیران ورزشی باید اعتیاد به ورزش را همچون «تعهدات مذهبی» مثبت بپندارند و به دنبال شیوع و توسعه آن در بین زنان ایرانی باشند.

  کلیدواژگان: اعتیاد به ورزش، اعتیاد مثبت، انگیزه‎های درونی، سرخوشی، سرحالی
 • بهنام نقی پور گیوی*، عبدالله روزفراخ صفحات 203-218
  مقدمه

  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در توسعه ورزش قهرمانی بود.

  روش پژوهش:

   این تحقیق به لحاظ روش شناسی، از نوع پژوهش های کیفی بود. فرایند تحلیل در قالب رویکرد هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو (2006) صورت پذیرفت. جامعه پژوهش شامل پایگاه های داده و مجلات معتبر داخلی در این حوزه بود. بر اساس معیارهای ورود و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 54 سند به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  یافته ها

  الزامات مدیریتی، بسترهای مالی - اقتصادی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی، بسترهای سیاسی، بسترهای قانونی، الزامات منابع انسانی، بسترهای آموزشی - علمی، بسترهای جغرافیایی، زمینه های رسانه ای، سیستم استعدادیابی، شبکه حمایتی، ویژگی های شخصی، بسترهای فیزیکی و رویدادهای ورزشی به عنوان مفاهیم اصلی مرتبط با توسعه ورزش قهرمانی شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  ورزش قهرمانی از ارکان مهم توسعه ورزش است که با برنامه ریزی دقیق بر روی عوامل موثر در توسعه آن، می توان به اهدافی همچون افزایش جمعیت ورزش قهرمانی، کسب مدال های بیشتر در عرصه بین المللی، کسب وجهه بین المللی، ارتقای جایگاه تیم های ملی و تقویت هویت و انسجام ملی دست یافت.یافته های حاصل میتواند به متولیان سازمانی و پژوهشگران این حوزه کمک کند تا درک جامع تری از عوامل مختلف و موثر در توسعه ورزش قهرمانی را به دست آورند.

  کلیدواژگان: الگوی ساندلوسکی و باروسو، الگوی سلسله مراتبی، روش فراترکیب، مرور سیستماتیک، ورزش قهرمانی
 • نجمه مرادی، حسن قامتی، محمد قادرخانی* صفحات 219-232
  مقدمه

  در قرن بیست ویکم، مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست به بخشی جدایی ناپذیر از هر کسب وکار و سازمان تبدیل شده است. شیوه زندگی سالم در محیطی سالم، عاری از آلودگی و بیماری، ایجاد می شود. از سوی دیگر، مفهوم توسعه پایدار این روزها با هدف غلبه بر نگرانی های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پدید آمده است. این پژوهش با هدف معرفی عوامل موثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی و راهبردهای لازم جهت اجرای آن انجام گرفت.

  روش پژوهش:

   این پژوهش به روش کیفی و رویکرد تحلیل تماتیک انجام گرفت که از لحاظ هدف، کاربردی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از تمامی استادان و صاحب نظران رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با سابقه علمی و اجرایی در حوزه HSE و اماکن ورزشی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 19 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل تماتیک به استخراج 276 کد، 34 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی منجر شد. یافته ها نشان داد آموزش، راهبرد، مدیریت، نیروی انسانی و منابع، سلامت، مدیریت سبز و نظارت و ارزیابی موجب ارتقای سطح HSE در اماکن ورزشی می شود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی بهره گیری از مقوله های اصلی و فرعی ذکرشده در این پژوهش می تواند به عنوان راهکارهای مطلوبی در جهت ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و محیط زیست کمک شایانی به مدیران ارشد اماکن ورزشی کند.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، ایمنی، بهداشت، تحلیل تماتیک، محیط زیست، HSE
 • محبوبه مهراجی*، فرزاد غفوری، سارا کشکر، محمد جوادی پور صفحات 235-248
  مقدمه

  پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا شد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گرفت.

  روش پژوهش:

   جامعه آماری شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، 13 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان بررسی شد. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد (81/0= α). در قسمت تجزیه وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. تمامی فرایند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در نرم افزار EXCEL انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 8 عامل کلی شامل مسایل اجتماعی، مسایل انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مسایل مدیریتی در جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی مهم است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مشخص شد که دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها به عنوان عوامل علی و قوانین و مقررات حمایتی، مسایل مدیریتی، جنبه های نظارتی، مسایل اجتماعی و مسایل انگیزشی به عنوان عوامل معلولی مشخص شد. به عبارتی سرمایه گذاری در خصوص بهبود دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها سبب ارتقای نوآوری آموزشی می شود.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، تعلیم و تربیت، مدارس، منابع مالی، نوآوری
 • فریبا عسکریان*، نجف آقایی، محمدامین بایزیدی صفحات 249-261
  مقدمه

  برند گردشگری ورزشی هر کشور، به عنوان برند گردشگری مقصد، تاثیر انکارناپذیری در جذب گردشگران ورزشی دارد و می تواند گردشگران را در انتخاب مقصد راهنمایی و کمک کند و کمک شایانی به درآمدزایی یک کشور داشته باشد. باید گفت که عوامل بسیار زیادی می توانند بر برندسازی مقصد، تاثیرگذار باشند که در برخی مقالات و تحقیقات پراکنده به برخی از این شاخص ها اشاره شده است. هدف تحقیق حاضر، تعیین تاثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی منطقه دماوند بود که از جاذبه های گردشگری محسوب می شود.

  روش پژوهش: 

  تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به بررسی نظرهای 384 گردشگر ورزشی که با استفاده از جدول مورگان و به شکل نمونه در دسترس، به عنوان نمونه تحقیق به پرسشنامه های رضوانی (2018) و آکر (1991) پاسخ دادند، پرداخته است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد از بین مولفه های کیفیت محیطی، مولفه اقتصادی بیشترین و مولفه محیط طبیعی کمترین تاثیر مستقیم را بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند داشته اند. همچنین با احتساب تاثیرات غیرمستقیم، مولفه محیط نهادی تاثیر بیشتری داشته است.

  نتیجه گیری

  برای برندسازی گردشگری ورزشی دماوند، نیاز به توجه بیشتر به عوامل اثرگذار بر محیط اقتصادی و نهادی و رفع مشکلات محیط طبیعی است.

  کلیدواژگان: برندسازی، برندسازی مقصد، کیفیت محیطی، گردشگری، گردشگری ورزشی
 • سردار محمدی*، حسین عبدالملکی، سیروس قهرمانی صفحات 263-278
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برندسازی مشترک در ورزش ایران بود. روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع نظریه پردازی داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان و فروشندگان برندهای معتبر بود که سابقه آنها به عنوان افرادی که تجربه زیسته کافی دارند، انتخاب شدند.

  روش پژوهش:

   روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و نمونه آماری تا اشباع نظری محقق ادامه پیدا کرد (3+23). روش گردآوری داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، گزینشی) و برای سازماندهی متن مصاحبه ها و تحلیل از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها طبق الگوی 6c (شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها) استخراج شد. تیوری سیگنالینگ جهتی را برای ارزیابی مبادلات تجاری ورزشی در میان فرایندهای تصمیم گیری مصرف کنندگان ارایه می دهد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که تناسب برند و تبلیغات و نقش رسانه ها عامل هایی تعیین کننده هستند که برایند این اعمال به جذب مشتری می رسد.

  کلیدواژگان: برندسازی مشترک، تبلیغات، تحلیل کیفی، ورزش
 • اسکندر حسین پور، محسن وحدانی* صفحات 279-293
  مقدمه

  یکی از نظریه های مهم و کاربردی در زمینه یادگیری سازمان، نظریه ظرفیت جذب  است. هدف از این پژوهش توسعه و کاربست نظریه ظرفیت های جذب در کسب وکارهای ورزشی بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش کیفی انجام گرفت. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 نفر از مدیران و کارآفرینان صنعت ورزش جمع آوری شد. فرایند انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی، اعتباریابی پاسخ دهنده، و بررسی همتایان استفاده شد. داده ها در دو مرحله کدگذاری شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد الگوی بسط یافته ظرفیت های جاذب شامل سه تم اصلی 1. منابع کسب دانش، 2. درک، تبدیل و به کارگیری دانش و 3. عواید و پیامدهای توسعه دانش در کسب وکارهای ورزشی است. 

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان می دهد یک شرکت یا کسب وکار ورزشی می تواند توانایی های راهبرد، نوآورانه و بازاریابی خود را با ایجاد، ذخیره سازی و انتشار موثر دانش بهبود بخشد. بهره گیری از این نظریه به مدیران سازمان های ورزشی کمک می کند تا با جذب دانش جدید، ایده ها و ابداعات جدیدتری در خدمات و محصولات خود ارایه دهند و این امر از منظر برندسازی و اقتصادی به نفع سازمان و شرکت خواهد بود.

  کلیدواژگان: صنعت ورزش، مدیریت دانش، مزیت رقابتی، نظریه ظرفیت های جذب، نوآوری
 • عمار ترابی، شهرام علم*، محمد سجادیان، امیر ندری صفحات 295-306
  مقدمه

  تحقیق حاضر باهدف ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان های تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA طراحی و اجرا گردید.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به ارزیابی عملکرد شاخه ها و سازمان های تربیت بدنی نیروهای مسح پرداخته شده است. جامعه آماری شامل 4 بخش تربیت بدنی در نیروهای مسلح شامل ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع بود. بدین صورت که هدف ارزیابی عملکرد این 4 بخش با استفاده از الگوی ترکیبی EFQM و DEA بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران، متولیان و کارشناسان تربیت بدنی نیروهای مسلح در سال 1400 به تعداد 2500 نفر تشکیل بودند. برای تعیین و تخمین حجم نمونه آماری تعداد 340 نفر بر اساس انتخاب دردسترس به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به روش های و شاخص های  EFQM و DEA طراحی گردیده بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر نیز از روش آماری تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید

  یافته ها

  با توجه به نتایج مشخص گردید که تربیت بدنی نیروهای مسلح با نمره کارایی 413/1 بهترین عملکرد در حوزه تربیت بدنی در مقایسه با سایر سازمان های موردبررسی را داشتند.

  نتیجه گیری

  به صورت که نمره این سازمان در حوزه تربیت بدنی در شاخص های 9 گانه بیشتر از سایر سازمان های موردمطالعه بود.

  کلیدواژگان: ارزیابی، برنامه ریزی، عملکرد، نیروهای مسلح
 • فریده تقی پور جهرمی، مسعود نادریان جهرمی*، سیده عذرا میرکاظمی صفحات 307-323
  مقدمه

  هدف از تحقیق حاضر، طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی بود.

  روش پژوهش:

   جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه ورزش بودند، که از سوابق مدیریتی برخوردار بودند و با حجم نمونه 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی تمامی مدیران کل و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور و اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که حجم نمونه 179 نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه ای گزینش شدند. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختارگرایی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد.

  یافته ها

  در بخش کیفی مدل ارایه شده شامل 47 مولفه در کدگذاری اولیه بود که در 12 بعد و 3 مرحله به ترتیب (الزامات سازمانی، شایستگی های استراتژیست و شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست) طبقه بندی شدند. در بخش کمی نتایج نشان داد مدل ارایه شده دارای برازش مناسبی بود.

  نتیجه گیری

  طی کردن فرایند پرورش استراتژیست در چارچوب این مدل می تواند بر تدوین و اجرای موفق تر برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی صحه بگذارد و مسیر تحقق ماموریت ها، اهداف سازمانی و رشد و تعالی سازمان های ورزشی را بهبود بخشد و توسعه دهد.

  کلیدواژگان: استراتژیست، تفکر راهبردی، توانمندسازی، سازمان های ورزشی، مدیریت استعداد
 • ژاله معماری*، آزاده عمرانی، عباس رضایی پندری صفحات 325-341
  مقدمه

  وجود بحران در هر سازمان ورزشی، از جمله باشگاه های فوتبال، شرایط نامطلوب و استرس زایی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو لازم است نهادها و سازمان های ورزشی، بر اساس درک شرایط و ابعاد فاجعه، ظرفیت مقاومت در برابر بحران ها را در خود ایجاد کنند.

  روش پژوهش: 

  هدف از این پژوهش، مطالعه ابزارهای مقابله با بحران های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه های فوتبال بود که برای انجام آن از روش کیفی و نوع مرور نظام مند با رویکرد داده بنیاد استفاده شد.

  یافته ها

  از 38 سند شناسایی شده 134 کد باز و 4 مفهوم شناسایی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، ابزارهای شناسایی شده برای مواجهه با بحران های اجتماعی- اقتصادی در چهار مقوله «تاب آوری و سازگاری»، «توسعه زیرساخت ها»، «اقدامات مالی» و «مدیریت بحران» شناسایی شدند. همچنین یافته ها نشان داد مدیریت بحران از مهم ترین راهکارها در جهت پیشگیری و مواجهه با بحران های اجتماعی- اقتصادی است. افزون بر این برنامه ریزی برای مدیریت بحران نقش مهمی در کوچک ماندن دامنه بحران و کنترل سریع آن است.

  نتیجه گیری

  آگاهی و شناخت مدیران سازمان های فوتبالی در زمینه مدیریت بحران و اهمیت برنامه ریزی برای بحران های اجتماعی اقتصادی، گامی موثر در فرایند پیش بینی، پیشگیری از وقوع، مواجهه و مداخله در بحران و سالم سازی فضای سازمان بعد از وقوع آن است.

  کلیدواژگان: آشفتگی، پیشگیری، مدیریت بحران، مرور نظام مند، موقعیت های سخت
|
 • Yaser Khalpour Alamdardehi, Vahid Shojaei *, Mohammad Hami Pages 1-26
  Introduction

  The aim of this study was to identify, categorize and design the championship-promoting tourism-development model in the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran with emphasis on qualitative and quantitative evaluation of the tourism development model.

  Methods

  The statistical sample in the qualitative section included all university experts and experts in the field of sports tourism and elite wrestling coaches, which was equal to 15 people and in the quantitative section included all wrestling coaches with the national rank of the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran (384 people). A simple random sample was selected from all over the country. The research data collection tool was a researcher-made questionnaire based on interviews. MAXQDA Software and Smart PLS version 3 were used for data analysis.

  Results

  Findings showed that the factors related to the sports tourism development model related to the championship in the Wrestling Federation of the country were identified in the form of 28 categories and 136 concept codes. The Main and pivotal categories are as: continuous sports businesses (3 categories), strategies (3 categories), underlying conditions (9 categories), intervening or mediating conditions (4 categories), And the consequences (4 categories) were included.

  Conclusion

  In general, it is suggested to the managers of the Iranian Wrestling Federation that by implementing appropriate action plans, to implement the strategies resulting from this research, try to increase these outcomes as much as possible and also to modify some processes to prevent the consequences.

  Keywords: Sports Tourism, championship sports, wrestling
 • Iman Shirzad *, Hiwa Bahramfard, Ghodratallah Bagheri Pages 27-41
  Introduction

  The purpose of this study was to provide a practical model for promoting sports ethics and developing ethical codes as a behavioral guide for sports coaches. The present study is applied in purpose and  a mixed method; and the method of data collection is of field research.

  Methods

  To plan codes of ethics for sports coaches, an interview was conducted between 13 people (purposive sampling and snowball technique) from the coaches of sports teams of the Premier League, one and two soccer teams (especially ethical coaches), then a questionnaire extracted from the qualitative interview was required. 30 football coaches were selected. Finally, to determine the appropriateness of the proposed model, a 23-item questionnaire made by the researchers was given to some experts in the field of sports ethics for coaches, and the final model was presented.

  Results

  The findings showed that there are 6 main factors or ethical codes for coaches' sports ethics, which in order of factor loading includes factors related to attention and concentration with a factor load of 0.86 with the highest priority, factors related to justice and fair treatment with a factor load of 84 0.0, factors related to trustworthiness with a factor load of 0.83, factors related to care and responsibility and chivalry with a factor load of 0.70, factors related to technical competence with a factor load of 0.62 and factors related to beliefs and values With a factor load of 0.54, it is the sixth priority.

  Conclusion

  Finally, it is suggested that by considering the extracted factors as a practical model, a charter for the ethical codes of sports coaches should be compiled and introduced as a legal norm.

  Keywords: Coach ethics, sports ethics, Chivalry, fair behavior, ethical codes
 • Forough Naghavi, Farshad Tojari *, Ali Zarei Pages 43-58
  Introduction

  The purpose of study is to construct and validate the image tool of the Iranian athlete brand.

  Methods

  The research method was descriptive and a survey. The statistical population consisted of students of sport sciences in Isfahan Universitys. 302 participants answered the questionnaire. They selected by random sampling method. The instrument was a researcher-made questionnaire. There were 49 items. Face and content validity were examined. Cronbach's alpha and exploratory analysis, and confirmatory factor analysis were used to examine the construct validity.  

  Results

  Confirmatory factor analysis results showed that the athlete's brand image scale has 49 explicit factors, 12 hidden second-level and 4 hidden third-level factors. The personal image of athlete brand includes, attractiveness appearance (4 items) and personal life (5 items), the social image of athlete brand includes, myth (4 items), social attractiveness (5 items), athlete relationship (3 items) and social responsibility (7 items) , the cultural image of athlete brand includes, protocol (3 items) and religion (3 items) and sport image of athlete brand includes, body fitness (3 items), sport success (3 items), athlete expertise (5 items) and racing style (6 items). Cronbach's alpha reliability for the 12 components ranged from 0/74 to 0/91. The   results show goodness of fit the athlete's brand image model.

  Conclusion

  The cultural, social and personal aspects of the athlete, along with the sporting aspect, create a good image of the Iranian athlete's brand. Future researchers can be used of this tool to determine the brand image characteristics of Iranian athletes.

  Keywords: Brand image, Iranian Athlete, validation
 • Foroogh Fallah Ashnabad, Abbas Nazarian Madavani *, Rasoul Norouzi Pages 59-76
  Introduction

  The purpose of this research was to identify the process of formation of barriers to career advancement and the factors influencing the career ecosystem of women in Iranian sports organizations.

  Methods

  This research was conducted with an exploratory nature and a qualitative method using the foundation's data theory strategy. In order to analyze the data, the classical approach of data-based theory presented by Glaser was used. Theoretical-targeted sampling and snowball sampling techniques were used to conduct in-depth interviews. In total, 11 interviews were conducted with experts and specialists with research in the field of women, as well as female managers with managerial positions, and the research reached theoretical saturation and adequacy.

  Results

  This research was conducted with an exploratory nature and a qualitative method using the foundation's data theory strategy. In order to analyze the data, the classical approach of data-based theory presented by Glaser was used. Theoretical-targeted sampling and snowball sampling techniques were used to conduct in-depth interviews. In total, 11 interviews were conducted with experts and specialists with research in the field of women, as well as female managers with managerial positions, and the research reached theoretical saturation and adequacy.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it is suggested that in order to facilitate the promotion of women to managerial positions in sports, in accordance with the upstream documents and women's employment policies, sports policy makers should consider the path of women's advancement to managerial levels in the form of a set of factors and process-oriented, and plan to eliminate obstacles and strengthen women's strengths.

  Keywords: Action, Interaction, Culture, gender perspective, social pressure
 • Hamidreza Mirsafian *, Esmail Amiri, Ahmadali Asefi Pages 77-93
  Introduction

  The aim of this study was to measure the effect of communication skill training (CST) on self management behaviours and conflict management of wrestling coaches.

  Methods

  This study was a quasi-experimental research, including pretest-posttest, as well as follow-up study and control group. Hence, 33 wrestling coaches from Isfahan province were selected by random sampling method and then randomly divided in two groups (experimental group: 17, control group: 16). Educational protocol in this study designed with using the Mirsafian, Kalate & Afshari’s CST Protocol (2020). The instruments employed in this research for measuring the efficiency of the research’s educational protocol includes; Manz’s self management behaviours (1986) and Robbins’s conflict management (2003). The Covariance analyzing test as well as Repeated Measure ANOVA employed for analyzing the data provided by research’s instruments.

  Results

  The results indicated that CST significantly effect on improving the wrestling coaches’ self management behaviours, conflict management, and their dimensions. Furthermore, effect of CST was remained after 12 weeks from finishing the CST.

  Conclusion

  Therefore, it is suggested to the responsible of the wrestling federation and its subdivisions in Isfahan province to use the provided educational protocol presented in this study, in order to improve the effective job variables reported for this group of coaches.

  Keywords: job conflicts, job stress, Individual emotions, interpersonal interactions, personal management
 • MOhammad Moradi, Hamid Goharrostami *, Rahim Ramazani Pages 95-113
  Introduction

  The purpose of this study was to identify and prioritize the key stakeholders of the Football Federation.

  Methods

  This research was done by the descriptive-analytical method. The statistical population included football experts and elites, which was considered as a whole number. The Delphi method was used to localize the identified stakeholders and the paired comparison questionnaire was used to prioritize key stakeholders.

  Results

  The results of this study showed that the league organization with average weight (0.167), sponsors with average weight (0.153), clubs with average weight (0.146), football schools with average weight (0.100), Coaches with average weight (0.092), fans with average weight (0.081), Asian Football Confederation with average weight (0.050), FIFA with average weight (0.047), players with average weight (0.046) are considered as key stakeholders of the Football Federation respectively.

  Conclusion

  With regards to the importance and the role of each of the key stakeholders in the implementation and the promotion of federation's programs, the policy and planning of the federation should be with emphasis and attention to these key stakeholders.

  Keywords: fans, football clubs, Hierarchical Analysis Process, League Organization, Sponsors, Strategy
 • Sayedeh Fatemeh Badeei Nameghi, Zynalabedin Fallah *, Taher Behlekeh, Asra Asgari Pages 115-132
  Introduction

  The purpose of this study was to design a paradigm model of the challenges of sports tourism tours and to offer proposed solutions with a data-based approach.

  Methods

  This research has a qualitative approach and the data theory method has been used as the research method. The method of data collection is the study of theoretical foundations and in-depth and open (unstructured) interviews with 13 professors of sports management, managers and experts of domestic and foreign tourism tour. The sampling method was continued purposefully and to the extent of theoretical saturation. The validity of this study was reviewed and confirmed by the interviewees and then expert professors. Reliability was obtained 68.6% using the process audit study method. For data analysis, continuous comparison method was used during the three stages of open, axial and selective coding.

  Results

  The components of causal, intervening, contextual, strategies, consequences and main phenomena were identified in the model. The findings of this study include a comprehensive model that has been identified as the main challenges of sports tourism tours, which is very effective in adopting strategies to reduce these challenges as a framework for developing sports tourism and improving the status of sports tourism tours in domestic and foreign events.

  Keywords: Grounded theory, Problems, Solutions Sporting Events, tours
 • Farnaz Foroutan, Esmaeil Sharifian *, Kourosh Ghahreman Tabrizi, Mohsen Manochehri Nezhad Pages 133-148
  Introduction

  The purpose of this study was to identify and model digital literacy effectiveness on human resource empowerment in general departments of Sports and Youth with an interpretive structural modeling approach.

  Methods

  The current research was a field research in terms of its practical purpose and in terms of the method of data collection. Considering the main goal, the research method was qualitative method (theme analysis). Two methods of open and central coding were used in the analysis of the conducted interviews and 30 open codes were identified in the form of 6 central codes. The statistical population in this research includes university professors who are knowledgeable about information technology, media and technology researchers in the field of sports management, and directors of the General Directorate of Sports, and selected youths of the country who had relevant education in management fields. Using the purposeful sampling method and the theoretical saturation technique, key informants (12 people) were selected to identify the framework of the human resources empowerment model based on digital literacy in the general administrations of sports and youth, and semi-structured interviews with them (Focal groups) was carried out.

  Results

  Research has shown that the factors of understanding the need for information, learning how to use information and finding information have high influence and low dependence; factors of information classification, use of information and evaluation of information have low influence and high dependence.

  Conclusion

  Therefore, the proposed digital literacy framework for human resource empowerment in the General Directorate of Sports and Youth is a good guide to increase staff empowerment.

  Keywords: Information Management, information retrieval, Information search, Information utilization, model
 • Hosein Ali Soltani, Kambiz Heydarzadeh *, Rohoalah Zaboli, Siyavash Ahmadi Chehrehbargh Pages 149-167
  Introduction

  This study explains the consequences of the strategy of improving services and behavioral tendencies with the mediating role of forgiveness on the part of the customer.

  Methods

  The method of this research is applied in terms of purpose and survey data in terms of collection method. By using a questionnaire consisting of 40 questions adapted from the research background and based on a conceptual model, the proposed relationships and paths have been examined and hypotheses tested. Multivariate relations and structural equation were used for inferential analysis. Exploratory factor and confirmatory factor analysis were used to judge the validity and reliability of the questionnaire.

  Results:

   The results showed that customer forgiveness mediates the relationship between service improvement strategies and desirable outcomes and this shows that forgiveness has a vital role in all service improvement models while poor service improvement leads to significant lost revenue.

  Conclusion

  Proper improvement strategies are efforts that lead to forgiveness on the part of the customer.

  Keywords: Behavior Club, CustomerForgiveness, Model. Service Improvement
 • Mahdis Parvaz, Hossein Eydi * Pages 167-181
  Introduction

  The purpose of this study was to identify and analyze the challenges of the startups in the field of sports businesses with a Thematic analysis method.

  Methods

  The research method was qualitative and based on the content analysis approach. Experts and owners of startups and sports businesses were considered as the statistical population of this study. The sampling method was purposive. The research tool was an interview that was conducted with 13 people. Interviews with experts and professors indicated the validity of the research tool (interview). Intra-subject agreement method was used to measure reliability. Data from this study were analyzed using QSR Nvivo software.

  Results

  Result of data analysis 6 sub-themes (financial and credit, legal and legal, business and marketing, organizational and administrative, hardware and software and lack of proper training) in the form of 3 main themes (lack of financial support for business and the work, the existence of strict rules and regulations and the lack of manpower) in relation to the challenges of startups in the field of sports businesses were presented in the form of a model.

  Conclusion

  Therefore, stakeholders and activists in the field of sports businesses can, while recognizing the challenges and problems of forming sports startups, provide the basis for the development of this emerging phenomenon in the field of sports.

  Keywords: Entrepreneurship, NVivo software, Sport. Startups, Thematic analysis
 • Mostafa Teymourian, Rahim Khosromanesh * Pages 183-201
  Introduction

  Exercise addiction is an important phenomenon that has recently spread among Iranian girls and women. Therefore, the aim of this study was to qualitatively study exercise addiction among Iranian women with regard to managerial, biological and psychological aspects.

  Methods

  Research methodology was grounded theory, systematic approach. The sampling method was theoretical. The method of data analysis was continuous "questioning" and "comparison". After conducting 159 Semi-structured interviews during one year and reviewing literature; theoretical saturation was obtained.

  Results

  The findings showed that there are four main categories related to Iranian women's exercise addiction, which are: (1) primary drivers, (2) personal motivations, (3) physical activity & (4) benefits of physical activity. The findings indicate that there are three levels of personal motivation. Primary drivers are primary stimuli of personal motivations. The personal motivations of a woman who is constantly physically active and personally experiences the bio-psycho-social benefits become more internalized over time, and finally it reaches the third level.

  Conclusion

  Although some psychologists have a negative view on sports addiction, considering the biological, psychological and social benefits of physical activity for Iranian women, sports managers should consider sports addiction as a "religious commitment", and seek its prevalence and development among Iranian women.

  Keywords: Exercise Addiction, Positive Addiction, Euphoric Feelings, Refreshing Intrinsic Motivation
 • Behnam Naghipour Givi *, Abdoullah Rouzfarakh Pages 203-218
  Introduction

  This study aimed to identify the effective factors in the development of elite sports.

  Method

  This research was conducted using qualitative methodology. The analysis process followed a seven-step approach developed by Sandelowski and Barros (2006). The research community consisted of databases and reputable domestic journals in this field. Using a purposeful sampling method and entry criteria, the researchers selected 54 documents to use as their sample.

  Results

  The development of elite sports involves several key concepts, including management requirements, financial and economic, sociocultural, political, legal, human resource requirements, educational and scientific, geographical, media, and physical platforms, talent search systems, support networks, and personal traits.

  Conclusion

  Elite sports play a vital role in the growth and success of sports. By carefully planning and focusing on key factors, it is possible to achieve various goals such as increasing the number of elite events, winning more medals on the international stage, gaining recognition on a global scale, improving the status of national teams, and creating a stronger sense of national identity and unity.

  Keywords: Elite Sports, Hierarchical model Meta-Synthesis Method, Systematic review, Sandlowski, Barroso's model
 • Najme Moradi, Hassan Ghamati, Mohammad Ghaderkhani * Pages 219-232
  Introduction

  In the 21st century, Health, Safety, Environment (HSE) issues have become an integral part of every business and organization. A healthy lifestyle is created in a healthy environment, free from pollution and disease. On the other hand, the concept of sustainable development has emerged these days with the aim of overcoming social, economic and environmental concerns. This research was conducted with the aim of introducing effective factors in promoting health, safety, and environment in sports venues and the necessary strategies for its implementation.

  Methods

  This research was conducted using a qualitative method and a thematic analysis approach, which was applied in terms of purpose and exploratory in nature. The statistical population consisted of all professors and experts in the field of physical education and sports sciences with scientific and executive experience in the field of HSE and sports venues. Sampling was done in a purposeful way, and theoretical saturation was done with 19 interviews. In-depth and semi-structured interviews were used as data collection tools.

  Results

  The thematic analysis led to the extraction of 276 codes, 34 sub-categories, and 7 main categories. The findings showed that education, strategy, management, human resources and resources, health, green management, and monitoring and evaluation improve the level of HSE in sports venues.

  Conclusion

  In general, the use of the main and subcategories mentioned in this research can be useful solutions for improving the level of health, safety and environment, which can help the senior managers of sports venues.

  Keywords: environment, Health, HSE, Safety, Sports Venues, Thematic analysis
 • Mahbobeh Mehraji *, Farzad Ghafori, Sara Keshkar, Mohamad Javadipor Pages 235-248
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the factors affecting the improvement of educational innovation of physical education teachers.

  Methods

  The research method was mixed (qualitative-quantitative) in which the qualitative part was done in the form of content analysis. The statistical population included those who were aware of the subject of the research and according to the purposeful selection, 13 people were identified as the sample. Research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was examined according to the experts. Also, the reliability of this questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha calculation method (α = 0.81). In the quantitative analysis of the research, Dematel method was used. All research data analysis process was performed in EXCEL software.

  Results

  The results showed that 8 general factors including social issues, motivational issues, regulatory aspects, infrastructure, specialized knowledge, government support, supportive laws and regulations and management issues are important to improve the educational innovation of physical education teachers.

  Conclusion

  According to the results, it was found that specialized knowledge, government support and infrastructure as causal factors and supportive laws and regulations, management issues, regulatory aspects, social issues and motivational issues were identified as disability factors. In other words, investing in improving specialized knowledge, government support and infrastructure promotes educational innovation.

  Keywords: Education, Financial Resources, Innovation, physical education, Schools
 • Fariba Askarian *, Najaf Aghaei, MohammadAmin Bayezidi Pages 249-261
  Introduction

  The sports tourism brand of each country has an undeniable effect on attracting sports tourists and can introduce countries for the activists of this easy industry and guide and help tourists in the destination and have a significant contribution to the income generation of a country. It should be acknowledged that many factors can affect the destination branding, which in some scattered articles and researches, some of these indicators have been mentioned. So, the purpose of this study was to determine the effect of environmental quality indicators on Damavand sports tourism branding which is known as one of the tourist attractions.

  Methods

  The present study is descriptive-analytical and, using multivariate regression statistical methods and path analysis. According to the Morgan’s table The statistical population included 384 sports tourists based on convenience sampling method. To gather data, Rezvani (2017) and Acker (1991) questionnaires were used.

  Results

  The results showed that the economic component had the most and the natural environment component had the least direct effect on Damavand sports tourism branding. Also, taking into account the indirect effects, the component of the institutional environment has had the most impact.

  Conclusion

  Therefore, in order to brand Damavand sports tourism, it is necessary to pay more attention to the factors affecting the economic and institutional environment and solving the problems of the natural environment.

  Keywords: Branding, Destination branding, Environmental quality, Tourism, sport tourism
 • Sardar Mohammadi *, Hossein Abdolmaleki, Siros Ghehremanio Pages 263-278
  Introduction

  The aim of this research was to design a common branding model for sports in Iran. The research method was qualitative and data-driven theory building. The study population included university faculty members, experts, reputable brand sellers who were selected based on their sufficient lived experience as individuals.

  Methods

  The sampling method was purposive and accessible, and the sample size continued until theoretical saturation was reached (3+23). Data collection was done through semi-structured interviews. The data was analyzed using a three-stage coding technique (open, axial, selective). The NVivo 10 qualitative data analysis software was used for organizing the interview texts and analysis.

  Results

  The findings were extracted based on the 6C model (context, background, intervention conditions, strategy, consequences). Signaling theory provides a direction for evaluating sports commercial transactions among consumer decision-making processes.

  Conclusion

  The results showed that brand fit, advertising, and media role are determining factors that lead to customer attraction. It is worth noting that the text is about sports marketing, so the translation should be done with this in mind

  Keywords: Co- Branding, qualitative analysis, Sport Advertising, Sport
 • Eskandar Hossinpour, Mohsen Vahdani * Pages 279-293
  Introduction

  One of the important and practical theories in the field of organizational learning is the theory of absorptive capacity. The purpose of this research was to develope and apply the theory of Absorptive capacity in sport business.

  Methods

  The research was applied in terms of purpose. It was done qualitatively. Data was collected using semi-structured interviews with 24 managers and entrepreneurs in the sport industry. The interviewing process continued until theoretical saturation was reached. The researchers used triangulation, respondent validation, and peer examination strategies to validate the research process. The data was coded in two steps.

  Results

  The findings of the research showed that the expanded model of absorptive capacities includes three main themes: 1- sources of knowledge acquisition, 2- understanding, transformation and application of knowledge, and 3- benefits and consequences of knowledge development in sports business.

  Conclusion

  The findings of this research show that a sports company or business can improve its strategic, innovative and marketing capabilities by creating, storing and effectively disseminating knowledge. Taking advantage of this theory helps managers of sports organizations to provide new ideas and innovations in their services and products by absorbing new knowledge, and this will benefit the organization and the company from the point of view of branding and economy.

  Keywords: Absorptive capacity theory, Competitive Advantage, Innovation, Knowledge Management, sport industry
 • Amar Torabi, Shahram Alam *, Mohammad Sajadian, Amir Nadri Pages 295-306
  Introduction

  present study was designed and conducted to evaluate the performance of physical training institutions and organizations of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran using the combined approach EFQM-DEA.

  Methods

  The present research method was a survey that evaluated the performance of branches and organizations of physical education of apointed forces. The statistical population included 4 sections of physical training in the Armed Forces, including the General Staff of the Armed Forces, the Army, the police and the Ministry of Defense. The purpose was to evaluate the performance of these 4 sections using the combined EFQM and DEA model. The statistical population of this study consisted of all managers, trustees and physical education experts of the Armed Forces in 2021 with a total number of 2500 people. To determine and estimate the statistical sample size, 340 people were identified based on the available selection as a research sample. The data collection tool in the present study included a researcher-made questionnaire that was designed according to the methods and indicators of EFQM and DEA. DEA method was used to analyze the data of the present study.

  Results :

  According to the results, it was found that the physical training of the Armed Forces with an efficiency score of 1.413 had the best performance in the field of physical training compared to other organizations.

  Conclusion

  In a way, the score of this organization in the field of physical education was higher than the other studied organizations in the 9 indicators.

  Keywords: armed forces, Evaluation, Performance, Planning
 • Farideh Taghipourjahromi, Masoud Naderian Jahromi *, Seyede Azra Mirkazemi Pages 307-323
  Introduction

  The aim of this study was to design the process of strategist breeding in sports organizations using an exploratory mixed approach.

  Methods

  The statistical population in qualitative the part of the research was elites and specialists related to the field of sports that had managerial backgrounds with a sample size of 12 people. To do the research, interviews were conducted in a targeted manner until theoretical saturation was reached. The statistical population in the quantitative part included all general managers and deputies of general offices of sports and youth of the provinces and members of the faculty of sports management (305 people), the sample size of 179 people was clustered randomly. In the qualitative part, the grounded theory with constructivist approach was used. Structural equation modeling was used in the quantitative part. The content validity of the questionnaire was confirmed using the professors' opinions, as well as the convergent and divergent validity using Smart PLS software and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha and hybrid reliability.

  Results

  The proposed model included 47 components in the initial coding, which were classified into 12 dimensions and 3 stages: (organizational requirements, strategist competencies and strategist competencies development methods). Results showed that the proposed model had a good fit.

  Conclusion

  Following the process of strategist breeding in framework of this model can confirm the more successful formulation and implementation of strategic plans in sports organizations and the path of fulfillment of missions, organizational goals and improve and develop the growth and excellence of sports organizations.

  Keywords: Empowerment, sports organizations, Strategist, Strategic thinking, Talent Management
 • Zhaleh Memari *, Azadeh Emrani, Abbas Rezaei Pandari Pages 325-341
  Introduction

  The existence of a crisis in any sports organization, including football clubs, will lead to unfavorable and stressful conditions. It is necessary for officials, structures, institutions, and sports organizations, based on understanding the conditions and dimensions of the disaster, to develop the capacity to withstand crises.  

  Method

  The purpose of this study was to study the tools to deal with socio-economic crises in football clubs, which was done using a qualitative method and a systematic review with a data-based approach. In the 38 identified documents, the researchers achieved 134 open codes and 4 concepts.  

  Results

  The identified tools were dealing with socio - economic crisis in the four categories of "resilience and adaptability", "infrastructure development", "financial measures" and "crisis management. Also, crisis management was identified as one of the most important strategies to the prevention and confrontation of socio - economic crises.  Crisis management planning plays an important role in keeping the scope of the crisis small and in controlling it quickly.  

  Conclusion

  Therefore, awareness and recognition of managers of football organizations about crisis management and the importance of planning for socio-economic crises are effective and useful step in the process of predicting and preventing crises, dealing with crisis and recovery after encountering a crisis.

  Keywords: Crisis Management Difficult Situations, Embrangle Prevention Systematic review